HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 Sag 40/2011 (1. afdeling) Dansk Pantebrevsbørs A/S under konkurs (advokat Thomas Bang) mod Fair Finans A/S (advokat Casper Moltke) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 1. afdeling den 22. december I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Niels Grubbe, Jon Stokholm, Michael Rekling, Hanne Schmidt og Oliver Talevski. Påstande Appellanten, Dansk Pantebrevsbørs A/S under konkurs, har gentaget sin påstand om frifindelse. Indstævnte, Fair Finans A/S, har påstået stadfæstelse. Supplerende sagsfremstilling Det fremgår af tingbogsoplysninger af 2. oktober 2006, at Lissie Bertelsen Hoelgaard i september 2000 erhvervede ejendommen Stationspladsen 2 i Ølgod for 3,1 mio. kr., og at den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2004 var på 4,1 mio. kr. Det er ubestridt, at Dansk Pantebrevsbørs var i besiddelse af disse oplysninger, da pantebrevsopstillingen blev udarbejdet. I en intern statusrapport fra Dansk Pantebrevsbørs har Frank Fenger den 4. oktober 2006 under Logbog for sag bl.a. noteret:

2 - 2 - Indgåer som 1 af 3 handler (mageskifte). Ejdm. handlet for dyrt. I et lånetilbud af 4. oktober 2006 fra Dansk Pantebrevsbørs til Dansk Capital Holding ApS hedder det bl.a.: Tak for henvendelsen. Vi tilbyder følgende finansiering: Lån 1 Hovedstol kr Rente/ydelse Variabel rente p.t. 7,3600% / stående lån Kurs 97,75 Forbehold Tilbudet er afgivet med forbehold for : at Jesper Koch Andersen og Capital Group Aps tiltræder som selvskyldnerkautionister. At der efterstående udstedes og tinglyses pantebrev til sælger på kr ,- samt at vi modtager og kan godkende kopi af: underskrevne købsaftaler eller tilsvarende aftaledokumenter på samtlige 3 ejendomme, der indgår i rammeaftalen (mageskiftet) salgsprospekt med fotos af Stationspladsen 2, Ølgod mæglervurdering der angiver ejendommens kontante handelsværdi. Mæglervurderingen skal indeholde beskrivelse samt fotos af ejendommen. Vurderingen skal udarbejdes af en af Dansk Pantebrevsbørs godkendt erhvervsmægler og udgifter for udarbejdelse heraf er Dansk Pantebrevsbørs uvedkommende. Supplerende oplysninger vedr. den på ejendommen registrerede forurening herunder oplysninger om evt. oprensningsforanstaltninger m.v. Dette lånetilbud blev ikke accepteret. Den 18. oktober 2006 bevilgede Dansk Pantebrevsbørs det lån, som sagen omhandler. Det fremgår af en tingbogsattest af 11. marts 2008, at der på ejendommen var tinglyst yderligere efterstående pantehæftelser den 13. december 2006 på kr. og den 8. januar 2007 på kr. Disse pantehæftelser var ikke nævnt i pantebrevsopstillingen. Det er ubestridt, at Fair Finans i marts 2008 var i besiddelse af den nævnte tingbogsattest. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaring af Michael Vennick Haugbølle.

3 - 3 - Michael Vennick Haugbølle har forklaret bl.a., at det kan misforstås, når det i hans forklaring i landsrettens dom er anført, at Det var sjældent, at Dansk Pantebrevsbørs A/S undersøgte de historiske adkomster, idet det ikke var relevant. Den nærmere årsag var, at investorerne ikke efterspurgte undersøgelser af historiske adkomster. Dansk Pantebrevsbørs solgte pantebreve i henhold til bestemmelserne i Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom af 27. oktober 2004 (AV 04), og uanset om man undersøgte mageskifte eller ej, så gjaldt dette regelsæt. Det er den aftalte kontantpris, der fremgår af pantebrevsopstillingen, og det ville have været atypisk, hvis både felterne Anslået handelsværdi pr. og Kontantpris havde været udfyldt på pantebrevsopstillingen, idet Kontantpris er den mellem parterne aftalte kontantpris for handlen, mens Anslåede handelsværdi pr. ville have været ansat på baggrund af en mæglervurdering. I den forbindelse er det vigtigt at skelne mellem ejerskiftepantebreve og lånepantebreve, som anvendes ved tillægsbelåninger: Ved ejerskiftepantebreve oplyses kontantprisen, mens der ved tillægsbelåning oplyses den anslåede handelsværdi. Grenorm Vest ApS er ejet af Grenorm ApS, som igen er ejet af Christian Nørgaard Christensen. Dansk Capital Holding ApS og Capital Group ApS er koncernforbundne selskaber, der begge er ejet af Jesper Koch Andersen, som var sælger af ejendommen. Det er meget usædvanligt, at sælgeren af ejendommen også kautionerer for køber ved en finansieret handel. Kautionisterne var kendte for alle aktørerne på pantebrevsmarkedet. Investorer på pantebrevsmarkedet har forskellige holdninger til efterstående pantebrevshæftelser. I nogle tilfælde vil de gerne have dem, idet man ved misligholdelse vil have efterstillede kreditorer til at indlede tvangsauktionsprocessen og derved sikre, at investorerne bliver budt hjem på auktionen. Normalt vil det være sådan, at investorerne vil stille krav om personlig kaution fra debitors ejer, hvis debitor er et mindre aktie- eller anpartsselskab. De fleste investorer vil derfor se det som positivt, hvis der er efterstående pantehæftelser, og det har betydning for disse efterstående pantehæftelsers ageren på en tvangsauktion, om de er inden for eller uden for handelsprisen. Han har kun 2-3 gange inden for en periode på 20 år oplevet, at sælgeren tillige kautionerer for handlen. Oplysningerne om kautionshæftelserne blev indhentet gennem Prio Fyn.

4 - 4 - På tidspunktet for handlen i 2006 var pantebrevsmarkedet præget af en stor efterspørgsel på pantebreve. Dansk Pantebrevsbørs opgave var at lave den rette salgssammensætning til de investorer, der efterspurgte pantebrevene. Det betød også, at investorerne ikke stillede de store krav til oplysningerne om disse pantebreve. I årene steg omsætningen af pantebreve i erhvervsejendomme voldsomt. Stigningen var især eksplosiv i 2006, hvor omsætningen steg med næsten 2 mia. kr. fra blot mio. kr. i , således at omsætningen i 2006 var 2,3 mia. kr. Dansk Pantebrevsbørs blev jævnligt kontaktet af investorer, også meget store investorer med omsætninger på tæt på 1 mia. kr. årligt. Investorkredsen var typisk på 50 aktive kunder, heraf var de 20 at betragte som meget store kunder. Omsætningstallene for investorerne dækker over deres samlede omsætning på pantebrevsmarkedet. Handlen foregik på den måde, at Dansk Pantebrevsbørs f.eks. ville tilbyde finansieringen af 10 mio. kr. for en ejendom med en værdi på 12 mio. kr. Dansk Pantebrevsbørs udarbejdede herefter en opdeling af den potentielle investering og udarbejdede et lånetilbud til låntager. Når låntager havde accepteret den tilbudte rente, kontaktede Dansk Pantebrevsbørs de faste samarbejdspartnere og investorer, som Dansk Pantebrevsbørs havde løbende kontakt med. Dansk Pantebrevsbørs forsøgte herefter at opnå den til låntager tilbudte rente. Risikoen for lånet og renten var hos Dansk Pantebrevsbørs. Dansk Pantebrevsbørs rolle var således, at man havde et nøje kendskab til investorernes behov og præferencer, som man brugte til at formidle lån til interesserede låntagere. Langt de fleste handler var enkeltsagshandler. Puljehandler var derimod mere sjældne. I 2007 blev der således kun gennemført tre puljehandler ud af en samlet handelsomsætning på i alt 5 mia. kr. Heraf var to ud af tre puljehandler med Fair Finans. Det var sjældent, at man handlede pantebreve for erhvervsejendomme med blot én enkelt investor. Det var meget usædvanligt, hvis en investor stod for hele finansieringen af et lånetilbud på et pantebrev i en erhvervsejendom (erhvervspantebreve). Den sidste puljehandel i 2007 angik en pulje af pantebreve i private boliger (privatpantebreve). Dansk Pantebrevsbørs havde en mindre handelsbeholdning af pantebreve, som man solgte fra. I forbindelse med købet af det omhandlede pantebrev fandt en samtale sted mellem Klaus Schulze fra Fair Finans og Allan Jakobsen fra Dansk Pantebrevsbørs. Under samtalen oplyste Klaus Schulze, at Fair Finans ønskede at købe en større beholdning af erhvervspantebreve, og man gik fra Dansk Pantebrevsbørs side i gang med at udarbejde en liste over mulige erhvervspantebreve, der kunne sælges. Denne liste stod vidnet blandt andet for. Da han havde udarbejdet en liste, blev denne videresendt til Allan Jakobsen, som derefter videresendte den

5 - 5 - til Klaus Schulze. På listen var der pantebreve for i alt 75 mio. kr., og listen blev nærmere drøftet mellem Klaus Schulze og Allan Jakobsen. Drøftelserne førte til udvælgelsen af pantebreve for i alt 44 mio. kr. Fair Finans blev alene oplyst om pantebrevenes opstilling, hvilket var en væsentlig forskel fra andre pantebrevshandler, hvor der normalt indgik købsaftaler, mæglervurderinger og andre supplerende oplysninger. Ved de enkelthandler, som blev gennemført med Fair Finans, blev disse oplysninger således fremsendt til Fair Finans, men det skete altså ikke ved denne handel, hvor kun pantebrevsopstillingen blev fremsendt. Der var ikke interne instrukser i Dansk Pantebrevsbørs om, hvilke oplysninger der skulle undersøges og videregives til investorerne. Medarbejderne i Dansk Pantebrevsbørs kendte AV 04, der sammen med investorernes behov for oplysninger dannede det grundlag for de oplysninger, som man videregav til investorerne. Han har ikke kendskab til, at medarbejderne brugte et andet oplysningsgrundlag, eller at man fraveg dette oplysningsgrundlag over for investorerne. Han har heller ikke kendskab til, at der blev brugt et andet oplysningsgrundlag i relation til handlen med Fair Finans. Han har heller ikke kendskab til, at Fair Finans havde udtrykt, at man ønskede at fravige betingelserne i AV 04. Han har ikke behandlet sagen, og har således ikke set den, inden handlen blev indgået. Efterfølgende har han set rammeaftalen for handlen. Han havde ikke inden udstedelsen af pantebrevet set det betingede skøde af 30. oktober Oplysningerne om kontantprisen fik han på mail eller mundtligt inden udstedelsen. Pantebrevet var erhvervet for Prio Fyn til kurs 98,75 eller 98,50. Han mener, at det i den forbindelse blev aftalt med Prio Fyn, at de fik en provision på 0,25. Prio Fyn har selv kontakt til en række ejendomsinvestorer. Prio Fyn var blandt de større aktører på markedet - dog ikke blandt de allerstørste. Prio Fyn havde på vegne af Dansk Capital Holding ApS påtaget sig at finansiere handlen. Såfremt Dansk Pantebrevsbørs havde kendt til, at ejendommen havde været handlet for 6 mio. kr. to måneder inden handelstidspunktet, ville Dansk Pantebrevsbørs med sikkerhed have oplyst herom. Hvis det havde været tilfældet, ville oplysningen om handlen og prisen have været en væsentlig oplysning. Dansk Pantebrevsbørs har ikke modtaget andre dokumenter fra Prio Fyn end rammeaftalen. I sagsmappen hos Dansk Pantebrevsbørs findes lånetilbudsdokumenter, afregningsdokumenter og andre dokumenter udarbejdet af Dansk Pantebrevsbørs, samt nogle håndskrevne notater fra Frank Fenger. På et tidspunkt begyndte Dansk Pantebrevsbørs at undersøge historiske adkom-

6 - 6 - ster i tingbogen. Det skete bl.a. på baggrund af en artikelserie i Jyllands-Posten i efteråret 2007 og efter henvendelser fra investorer. Han mener, at Dansk Pantebrevsbørs begyndte at indhente disse oplysninger i begyndelsen af Det er meget sandsynligt, at Dansk Pantebrevsbørs på et tidspunkt har fået skødet fra handlen, men han kan ikke huske at have set dette. Normalt ville skødet blive fremskaffet inden afregningen, og Dansk Pantebrevsbørs ville normalt kun undersøge og kontrollere prisen for handlen. Anbringender Dansk Pantebrevsbørs har supplerende anført bl.a., at en pantebrevssælgers gode eller onde tro muligvis var af betydning efter den tidligere gældende retstilstand, men parterne i denne sag havde vedtaget, at bestemmelserne i AV 04 (Vilkår af 27. oktober 2004 for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom) skulle gælde for den omhandlede pantebrevshandel. Sælgers oplysningspligt efter AV 04 pkt. 6.1.c omfatter alene oplysninger, som er sælger bekendt, jf. pkt. 6.4, hvortil der henvises i pkt. 6.1.c. Det anføres i landsrettens dom, at det ikke var tilstrækkeligt, at Dansk Pantebrevsbørs oplyste om mageskifte, idet man derudover var forpligtet til at foranstalte yderligere undersøgelser. Dette bestrides. Før AV 04 havde pantebrevssælger muligvis en udvidet undersøgelsespligt, men der er ikke hjemmel i AV 04 til at pålægge pantebrevssælger en sådan undersøgelsespligt. Dansk Pantebrevsbørs havde således ikke pligt til at undersøge andet end den handel, som pantebrevet skulle finansiere. Dansk Pantebrevsbørs havde ikke kendskab til, at ejendommen kort tid forinden var handlet til en lavere pris, og der var endvidere ikke anledning til at undersøge, om dette var tilfældet. Handlen på 6 mio. kr. ville på tidspunktet for udarbejdelsen af pantebrevsopstillingen ikke u- middelbart fremgå af tingbogen og ville således kun blive oplyst ved en forespørgsel på historiske adkomster. Dansk Pantebrevsbørs var ikke forpligtet til at viderebringe pantebrevshandler Frank Fengers subjektive vurdering af, at ejendommen var handlet for dyrt. Af pantebrevsopstillingen fremgår, at ejendommen indgik som led i et mageskifte, og at pantebrevet havde fem kautionister. Uanset dette foretog Fair Finans ikke yderligere undersøgelser, hvorfor Fair Finans har udvist accept af risiko i betydelig grad.

7 - 7 - Fair Finans, der er enig i, at pantebrevet er et cirkulerende pantebrev i henhold til AV 04 pkt. 2.4, har supplerende anført bl.a., at det er sædvanlig praksis i handel med pantebreve, at sælger skal præsentere alle relevante oplysninger i pantebrevsopstillingen. Lånetilbuddet af 4. oktober 2006 fra Dansk Pantebrevsbørs var bl.a. betinget af, at selskabet fik kopi af købsaftalerne på ejendommene, hvilket tillige må omfatte købsaftalen mellem den oprindelige sælger, Lissie Bertelsen Hoelgaard, og Duns Ejendomsinvest I ApS. Dansk Pantebrevsbørs var derfor bekendt med, at ejendommen kort forinden var solgt for 6 mio. kr. og umiddelbart herefter blev solgt for 11,2 mio. kr. Værdistigningen på 87 % beregnet på grundlag af forskellen mellem købesummen på 6 mio. kr. og købesummen på 11,2 mio. kr., var et resultat af den såkaldte ejendomskarruselvirksomhed. Dansk Pantebrevsbørs var, som det fremgår af Frank Fengers notat af 4. oktober 2006 i den interne statusrapport, bekendt med, at ejendommen var handlet for dyrt. På trods heraf videregav Dansk Pantebrevsbørs ikke oplysninger herom til Fair Finans, hvilket udgør en grov tilsidesættelse af den loyale oplysningspligt. Det blev i pantebrevsopstillingen oplyst, at pantebrevet havde en sikkerhedsmæssig placering i forhold til kontantprisen på 11,2 mio. kr. på 39,3-57,1 %, hvilket var betryggende. Set i forhold til ejendommens reelle værdi på 7 mio. kr. var pantebrevets placering i virkeligheden 62,9-91,4 %, og i forhold til kontantprisen på 6 mio. kr. var pantebrevets placering 73,3-106,7 %, dvs. en sikkerhed uden for kontantprisen. De nævnte afvigelser i pantebrevets placering er så væsentlige, at Fair Finans aldrig ville have købt pantebrevet, hvis Dansk Pantebrevsbørs ikke havde fortiet oplysningerne om det ovennævnte værdispring. Højesterets begrundelse og resultat Sagen angår, om Fair Finans A/S var berettiget til at ophæve en aftale med Dansk Pantebrevsbørs A/S, som nu er under konkurs, om køb af et pantebrev på kr., der havde sikkerhed i en udlejningsejendom beliggende på Stationspladsen 2 i Ølgod. Parterne havde aftalt, at Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom af 27. oktober 2004 (AV 04) skulle gælde for pantebrevshandlen. AV 04 indeholder i pkt. 6.1 en

8 - 8 - generel mangelsbestemmelse, og det fremgår heraf, at der foreligger en mangel ved pantebrevet, hvis a) sælger ikke opfylder en indeståelse (se pkt om sælgers indeståelser). b) sælger har fortiet eller har givet urigtige eller vildledende oplysninger om forhold, som sælger skal oplyse om, og dette må anses for væsentligt (se pkt om sælgers oplysningspligt). c) sælger i øvrigt har fortiet oplysninger eller har givet urigtige eller vildledende oplysninger om et eller flere forhold, uanset om forholdet er nævnt i disse vilkår, og dette må anses for væsentligt. (Eksempler på sælgers generelle oplysningspligt findes under pkt. 6.4). I pkt. 6.3 i AV 04 om sælgers oplysningspligt er det opregnet, hvilke oplysninger sælger altid skal afgive. I pkt. 6.4 om sælgers oplysningspligt i øvrigt er der anført Eksempler på oplysninger sælger skal afgive, hvis han er bekendt med dem. Dansk Pantebrevsbørs og Fair Finans indgik i maj 2007 aftalen om køb af det ovennævnte pantebrev på grundlag af en pantebrevsopstilling af 19. april 2007, som Dansk Pantebrevsbørs havde udarbejdet. Dansk Pantebrevsbørs var på tidspunktet for udarbejdelsen af pantebrevsopstillingen i besiddelse af tingbogsoplysninger af 2. oktober 2006, hvoraf fremgik, at Lissie Bertelsen Hoelgaard havde tinglyst adkomst til ejendommen, som hun i september 2000 havde købt for 3,1 mio. kr., og at ejendommens offentlige vurdering pr. 1. oktober 2004 udgjorde 4,1 mio. kr. Dansk Pantebrevsbørs var endvidere i besiddelse af rammeaftalen af 28. august 2006 mellem Dansk Capital Holding ApS, Duns Ejendomsinvest I ApS og Duns Ejendomsinvest II ApS om overdragelse af tre ejendomme, herunder overdragelse af ejendommen i Ølgod fra Duns Ejendomsinvest II ApS til Dansk Capital Holding ApS for 11,2 mio. kr. Det anføres i rammeaftalen, at Duns Ejendomsinvest II ApS endnu ikke havde fået tinglyst endelig adkomst for så vidt angår ejendommen i Ølgod. Frank Fenger, som udarbejdede pantebrevsopstillingen, havde i en intern statusrapport den 4. oktober 2006 noteret, at ejendommen var handlet for dyrt.

9 - 9 - Dansk Pantebrevsbørs gav ikke Fair Finans oplysning om Lissie Bertelsen Hoelgaards køb af ejendommen i 2000 for 3,1 mio. kr. eller om ejendommens offentlige vurdering i 2004 på 4,1 mio. kr. Dansk Pantebrevsbørs videregav heller ikke oplysning om, at ejendommen umiddelbart inden videresalget i august 2006 til 11,2 mio. kr. var handlet mellem to uafhængige parter. Under disse omstændigheder finder Højesteret, at Dansk Pantebrevsbørs var forpligtet til at undersøge, hvad Lissie Bertelsen Hoelgaard i juli 2006 havde solgt ejendommen for, og til at videregive denne oplysning til Fair Finans. Ved at undlade at undersøge handelsprisen og oplyse, at den udgjorde 6 mio. kr., tilsidesatte Dansk Pantebrevsbørs sin oplysningspligt efter pkt. 6.1.c i AV 04. Dette gælder, uanset at det i pkt. 6.4 i AV 04 er anført, at sælger skal afgive oplysninger, hvis han er bekendt med dem. Det kan ikke føre til en anden vurdering, at Dansk Pantebrevsbørs oplyste, at der var fem kautionister, og at der var tale om et mageskifte. Højesteret tiltræder herefter, at Fair Finans var berettiget til at ophæve købet af pantebrevet, jf. pkt i AV 04, og stadfæster derfor dommen. Sagsomkostningerne for Højesteret er fastsat til dækning af udgiften til advokatbistand. Der er taget hensyn til sagens karakter og arbejdets omfang samt til kurators oplysning om, at dividenden forventes at ligge i størrelsesordenen 25 %. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal Dansk Pantebrevsbørs A/S under konkurs betale kr. til Fair Finans A/S. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 141/2012 (2. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg som mandatar for Jørgen Ib Martin Jensen, Susanne Laugesen og Kasper Rich

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. januar 2010 Sag 265/2009 Amanah Kredit A/S (advokat Kristian Elvang-Gøransson) mod Københavns Byret (tidligere Retten i Tårnby) I tidligere instanser har tinglysningsdommeren

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011 Sag 148/2009 (1. afdeling) Lloyd s syndikaterne: Aegis Syndicate no. 1225, Beazley Syndicate no. 2623, Beazley Syndicate no. 0623, Millennium Syndicate

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 Sag 18/2012 (1. afdeling) A (advokat Ole Sigetty) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere