HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 Sag 40/2011 (1. afdeling) Dansk Pantebrevsbørs A/S under konkurs (advokat Thomas Bang) mod Fair Finans A/S (advokat Casper Moltke) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 1. afdeling den 22. december I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Niels Grubbe, Jon Stokholm, Michael Rekling, Hanne Schmidt og Oliver Talevski. Påstande Appellanten, Dansk Pantebrevsbørs A/S under konkurs, har gentaget sin påstand om frifindelse. Indstævnte, Fair Finans A/S, har påstået stadfæstelse. Supplerende sagsfremstilling Det fremgår af tingbogsoplysninger af 2. oktober 2006, at Lissie Bertelsen Hoelgaard i september 2000 erhvervede ejendommen Stationspladsen 2 i Ølgod for 3,1 mio. kr., og at den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2004 var på 4,1 mio. kr. Det er ubestridt, at Dansk Pantebrevsbørs var i besiddelse af disse oplysninger, da pantebrevsopstillingen blev udarbejdet. I en intern statusrapport fra Dansk Pantebrevsbørs har Frank Fenger den 4. oktober 2006 under Logbog for sag bl.a. noteret:

2 - 2 - Indgåer som 1 af 3 handler (mageskifte). Ejdm. handlet for dyrt. I et lånetilbud af 4. oktober 2006 fra Dansk Pantebrevsbørs til Dansk Capital Holding ApS hedder det bl.a.: Tak for henvendelsen. Vi tilbyder følgende finansiering: Lån 1 Hovedstol kr Rente/ydelse Variabel rente p.t. 7,3600% / stående lån Kurs 97,75 Forbehold Tilbudet er afgivet med forbehold for : at Jesper Koch Andersen og Capital Group Aps tiltræder som selvskyldnerkautionister. At der efterstående udstedes og tinglyses pantebrev til sælger på kr ,- samt at vi modtager og kan godkende kopi af: underskrevne købsaftaler eller tilsvarende aftaledokumenter på samtlige 3 ejendomme, der indgår i rammeaftalen (mageskiftet) salgsprospekt med fotos af Stationspladsen 2, Ølgod mæglervurdering der angiver ejendommens kontante handelsværdi. Mæglervurderingen skal indeholde beskrivelse samt fotos af ejendommen. Vurderingen skal udarbejdes af en af Dansk Pantebrevsbørs godkendt erhvervsmægler og udgifter for udarbejdelse heraf er Dansk Pantebrevsbørs uvedkommende. Supplerende oplysninger vedr. den på ejendommen registrerede forurening herunder oplysninger om evt. oprensningsforanstaltninger m.v. Dette lånetilbud blev ikke accepteret. Den 18. oktober 2006 bevilgede Dansk Pantebrevsbørs det lån, som sagen omhandler. Det fremgår af en tingbogsattest af 11. marts 2008, at der på ejendommen var tinglyst yderligere efterstående pantehæftelser den 13. december 2006 på kr. og den 8. januar 2007 på kr. Disse pantehæftelser var ikke nævnt i pantebrevsopstillingen. Det er ubestridt, at Fair Finans i marts 2008 var i besiddelse af den nævnte tingbogsattest. Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaring af Michael Vennick Haugbølle.

3 - 3 - Michael Vennick Haugbølle har forklaret bl.a., at det kan misforstås, når det i hans forklaring i landsrettens dom er anført, at Det var sjældent, at Dansk Pantebrevsbørs A/S undersøgte de historiske adkomster, idet det ikke var relevant. Den nærmere årsag var, at investorerne ikke efterspurgte undersøgelser af historiske adkomster. Dansk Pantebrevsbørs solgte pantebreve i henhold til bestemmelserne i Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom af 27. oktober 2004 (AV 04), og uanset om man undersøgte mageskifte eller ej, så gjaldt dette regelsæt. Det er den aftalte kontantpris, der fremgår af pantebrevsopstillingen, og det ville have været atypisk, hvis både felterne Anslået handelsværdi pr. og Kontantpris havde været udfyldt på pantebrevsopstillingen, idet Kontantpris er den mellem parterne aftalte kontantpris for handlen, mens Anslåede handelsværdi pr. ville have været ansat på baggrund af en mæglervurdering. I den forbindelse er det vigtigt at skelne mellem ejerskiftepantebreve og lånepantebreve, som anvendes ved tillægsbelåninger: Ved ejerskiftepantebreve oplyses kontantprisen, mens der ved tillægsbelåning oplyses den anslåede handelsværdi. Grenorm Vest ApS er ejet af Grenorm ApS, som igen er ejet af Christian Nørgaard Christensen. Dansk Capital Holding ApS og Capital Group ApS er koncernforbundne selskaber, der begge er ejet af Jesper Koch Andersen, som var sælger af ejendommen. Det er meget usædvanligt, at sælgeren af ejendommen også kautionerer for køber ved en finansieret handel. Kautionisterne var kendte for alle aktørerne på pantebrevsmarkedet. Investorer på pantebrevsmarkedet har forskellige holdninger til efterstående pantebrevshæftelser. I nogle tilfælde vil de gerne have dem, idet man ved misligholdelse vil have efterstillede kreditorer til at indlede tvangsauktionsprocessen og derved sikre, at investorerne bliver budt hjem på auktionen. Normalt vil det være sådan, at investorerne vil stille krav om personlig kaution fra debitors ejer, hvis debitor er et mindre aktie- eller anpartsselskab. De fleste investorer vil derfor se det som positivt, hvis der er efterstående pantehæftelser, og det har betydning for disse efterstående pantehæftelsers ageren på en tvangsauktion, om de er inden for eller uden for handelsprisen. Han har kun 2-3 gange inden for en periode på 20 år oplevet, at sælgeren tillige kautionerer for handlen. Oplysningerne om kautionshæftelserne blev indhentet gennem Prio Fyn.

4 - 4 - På tidspunktet for handlen i 2006 var pantebrevsmarkedet præget af en stor efterspørgsel på pantebreve. Dansk Pantebrevsbørs opgave var at lave den rette salgssammensætning til de investorer, der efterspurgte pantebrevene. Det betød også, at investorerne ikke stillede de store krav til oplysningerne om disse pantebreve. I årene steg omsætningen af pantebreve i erhvervsejendomme voldsomt. Stigningen var især eksplosiv i 2006, hvor omsætningen steg med næsten 2 mia. kr. fra blot mio. kr. i , således at omsætningen i 2006 var 2,3 mia. kr. Dansk Pantebrevsbørs blev jævnligt kontaktet af investorer, også meget store investorer med omsætninger på tæt på 1 mia. kr. årligt. Investorkredsen var typisk på 50 aktive kunder, heraf var de 20 at betragte som meget store kunder. Omsætningstallene for investorerne dækker over deres samlede omsætning på pantebrevsmarkedet. Handlen foregik på den måde, at Dansk Pantebrevsbørs f.eks. ville tilbyde finansieringen af 10 mio. kr. for en ejendom med en værdi på 12 mio. kr. Dansk Pantebrevsbørs udarbejdede herefter en opdeling af den potentielle investering og udarbejdede et lånetilbud til låntager. Når låntager havde accepteret den tilbudte rente, kontaktede Dansk Pantebrevsbørs de faste samarbejdspartnere og investorer, som Dansk Pantebrevsbørs havde løbende kontakt med. Dansk Pantebrevsbørs forsøgte herefter at opnå den til låntager tilbudte rente. Risikoen for lånet og renten var hos Dansk Pantebrevsbørs. Dansk Pantebrevsbørs rolle var således, at man havde et nøje kendskab til investorernes behov og præferencer, som man brugte til at formidle lån til interesserede låntagere. Langt de fleste handler var enkeltsagshandler. Puljehandler var derimod mere sjældne. I 2007 blev der således kun gennemført tre puljehandler ud af en samlet handelsomsætning på i alt 5 mia. kr. Heraf var to ud af tre puljehandler med Fair Finans. Det var sjældent, at man handlede pantebreve for erhvervsejendomme med blot én enkelt investor. Det var meget usædvanligt, hvis en investor stod for hele finansieringen af et lånetilbud på et pantebrev i en erhvervsejendom (erhvervspantebreve). Den sidste puljehandel i 2007 angik en pulje af pantebreve i private boliger (privatpantebreve). Dansk Pantebrevsbørs havde en mindre handelsbeholdning af pantebreve, som man solgte fra. I forbindelse med købet af det omhandlede pantebrev fandt en samtale sted mellem Klaus Schulze fra Fair Finans og Allan Jakobsen fra Dansk Pantebrevsbørs. Under samtalen oplyste Klaus Schulze, at Fair Finans ønskede at købe en større beholdning af erhvervspantebreve, og man gik fra Dansk Pantebrevsbørs side i gang med at udarbejde en liste over mulige erhvervspantebreve, der kunne sælges. Denne liste stod vidnet blandt andet for. Da han havde udarbejdet en liste, blev denne videresendt til Allan Jakobsen, som derefter videresendte den

5 - 5 - til Klaus Schulze. På listen var der pantebreve for i alt 75 mio. kr., og listen blev nærmere drøftet mellem Klaus Schulze og Allan Jakobsen. Drøftelserne førte til udvælgelsen af pantebreve for i alt 44 mio. kr. Fair Finans blev alene oplyst om pantebrevenes opstilling, hvilket var en væsentlig forskel fra andre pantebrevshandler, hvor der normalt indgik købsaftaler, mæglervurderinger og andre supplerende oplysninger. Ved de enkelthandler, som blev gennemført med Fair Finans, blev disse oplysninger således fremsendt til Fair Finans, men det skete altså ikke ved denne handel, hvor kun pantebrevsopstillingen blev fremsendt. Der var ikke interne instrukser i Dansk Pantebrevsbørs om, hvilke oplysninger der skulle undersøges og videregives til investorerne. Medarbejderne i Dansk Pantebrevsbørs kendte AV 04, der sammen med investorernes behov for oplysninger dannede det grundlag for de oplysninger, som man videregav til investorerne. Han har ikke kendskab til, at medarbejderne brugte et andet oplysningsgrundlag, eller at man fraveg dette oplysningsgrundlag over for investorerne. Han har heller ikke kendskab til, at der blev brugt et andet oplysningsgrundlag i relation til handlen med Fair Finans. Han har heller ikke kendskab til, at Fair Finans havde udtrykt, at man ønskede at fravige betingelserne i AV 04. Han har ikke behandlet sagen, og har således ikke set den, inden handlen blev indgået. Efterfølgende har han set rammeaftalen for handlen. Han havde ikke inden udstedelsen af pantebrevet set det betingede skøde af 30. oktober Oplysningerne om kontantprisen fik han på mail eller mundtligt inden udstedelsen. Pantebrevet var erhvervet for Prio Fyn til kurs 98,75 eller 98,50. Han mener, at det i den forbindelse blev aftalt med Prio Fyn, at de fik en provision på 0,25. Prio Fyn har selv kontakt til en række ejendomsinvestorer. Prio Fyn var blandt de større aktører på markedet - dog ikke blandt de allerstørste. Prio Fyn havde på vegne af Dansk Capital Holding ApS påtaget sig at finansiere handlen. Såfremt Dansk Pantebrevsbørs havde kendt til, at ejendommen havde været handlet for 6 mio. kr. to måneder inden handelstidspunktet, ville Dansk Pantebrevsbørs med sikkerhed have oplyst herom. Hvis det havde været tilfældet, ville oplysningen om handlen og prisen have været en væsentlig oplysning. Dansk Pantebrevsbørs har ikke modtaget andre dokumenter fra Prio Fyn end rammeaftalen. I sagsmappen hos Dansk Pantebrevsbørs findes lånetilbudsdokumenter, afregningsdokumenter og andre dokumenter udarbejdet af Dansk Pantebrevsbørs, samt nogle håndskrevne notater fra Frank Fenger. På et tidspunkt begyndte Dansk Pantebrevsbørs at undersøge historiske adkom-

6 - 6 - ster i tingbogen. Det skete bl.a. på baggrund af en artikelserie i Jyllands-Posten i efteråret 2007 og efter henvendelser fra investorer. Han mener, at Dansk Pantebrevsbørs begyndte at indhente disse oplysninger i begyndelsen af Det er meget sandsynligt, at Dansk Pantebrevsbørs på et tidspunkt har fået skødet fra handlen, men han kan ikke huske at have set dette. Normalt ville skødet blive fremskaffet inden afregningen, og Dansk Pantebrevsbørs ville normalt kun undersøge og kontrollere prisen for handlen. Anbringender Dansk Pantebrevsbørs har supplerende anført bl.a., at en pantebrevssælgers gode eller onde tro muligvis var af betydning efter den tidligere gældende retstilstand, men parterne i denne sag havde vedtaget, at bestemmelserne i AV 04 (Vilkår af 27. oktober 2004 for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom) skulle gælde for den omhandlede pantebrevshandel. Sælgers oplysningspligt efter AV 04 pkt. 6.1.c omfatter alene oplysninger, som er sælger bekendt, jf. pkt. 6.4, hvortil der henvises i pkt. 6.1.c. Det anføres i landsrettens dom, at det ikke var tilstrækkeligt, at Dansk Pantebrevsbørs oplyste om mageskifte, idet man derudover var forpligtet til at foranstalte yderligere undersøgelser. Dette bestrides. Før AV 04 havde pantebrevssælger muligvis en udvidet undersøgelsespligt, men der er ikke hjemmel i AV 04 til at pålægge pantebrevssælger en sådan undersøgelsespligt. Dansk Pantebrevsbørs havde således ikke pligt til at undersøge andet end den handel, som pantebrevet skulle finansiere. Dansk Pantebrevsbørs havde ikke kendskab til, at ejendommen kort tid forinden var handlet til en lavere pris, og der var endvidere ikke anledning til at undersøge, om dette var tilfældet. Handlen på 6 mio. kr. ville på tidspunktet for udarbejdelsen af pantebrevsopstillingen ikke u- middelbart fremgå af tingbogen og ville således kun blive oplyst ved en forespørgsel på historiske adkomster. Dansk Pantebrevsbørs var ikke forpligtet til at viderebringe pantebrevshandler Frank Fengers subjektive vurdering af, at ejendommen var handlet for dyrt. Af pantebrevsopstillingen fremgår, at ejendommen indgik som led i et mageskifte, og at pantebrevet havde fem kautionister. Uanset dette foretog Fair Finans ikke yderligere undersøgelser, hvorfor Fair Finans har udvist accept af risiko i betydelig grad.

7 - 7 - Fair Finans, der er enig i, at pantebrevet er et cirkulerende pantebrev i henhold til AV 04 pkt. 2.4, har supplerende anført bl.a., at det er sædvanlig praksis i handel med pantebreve, at sælger skal præsentere alle relevante oplysninger i pantebrevsopstillingen. Lånetilbuddet af 4. oktober 2006 fra Dansk Pantebrevsbørs var bl.a. betinget af, at selskabet fik kopi af købsaftalerne på ejendommene, hvilket tillige må omfatte købsaftalen mellem den oprindelige sælger, Lissie Bertelsen Hoelgaard, og Duns Ejendomsinvest I ApS. Dansk Pantebrevsbørs var derfor bekendt med, at ejendommen kort forinden var solgt for 6 mio. kr. og umiddelbart herefter blev solgt for 11,2 mio. kr. Værdistigningen på 87 % beregnet på grundlag af forskellen mellem købesummen på 6 mio. kr. og købesummen på 11,2 mio. kr., var et resultat af den såkaldte ejendomskarruselvirksomhed. Dansk Pantebrevsbørs var, som det fremgår af Frank Fengers notat af 4. oktober 2006 i den interne statusrapport, bekendt med, at ejendommen var handlet for dyrt. På trods heraf videregav Dansk Pantebrevsbørs ikke oplysninger herom til Fair Finans, hvilket udgør en grov tilsidesættelse af den loyale oplysningspligt. Det blev i pantebrevsopstillingen oplyst, at pantebrevet havde en sikkerhedsmæssig placering i forhold til kontantprisen på 11,2 mio. kr. på 39,3-57,1 %, hvilket var betryggende. Set i forhold til ejendommens reelle værdi på 7 mio. kr. var pantebrevets placering i virkeligheden 62,9-91,4 %, og i forhold til kontantprisen på 6 mio. kr. var pantebrevets placering 73,3-106,7 %, dvs. en sikkerhed uden for kontantprisen. De nævnte afvigelser i pantebrevets placering er så væsentlige, at Fair Finans aldrig ville have købt pantebrevet, hvis Dansk Pantebrevsbørs ikke havde fortiet oplysningerne om det ovennævnte værdispring. Højesterets begrundelse og resultat Sagen angår, om Fair Finans A/S var berettiget til at ophæve en aftale med Dansk Pantebrevsbørs A/S, som nu er under konkurs, om køb af et pantebrev på kr., der havde sikkerhed i en udlejningsejendom beliggende på Stationspladsen 2 i Ølgod. Parterne havde aftalt, at Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom af 27. oktober 2004 (AV 04) skulle gælde for pantebrevshandlen. AV 04 indeholder i pkt. 6.1 en

8 - 8 - generel mangelsbestemmelse, og det fremgår heraf, at der foreligger en mangel ved pantebrevet, hvis a) sælger ikke opfylder en indeståelse (se pkt om sælgers indeståelser). b) sælger har fortiet eller har givet urigtige eller vildledende oplysninger om forhold, som sælger skal oplyse om, og dette må anses for væsentligt (se pkt om sælgers oplysningspligt). c) sælger i øvrigt har fortiet oplysninger eller har givet urigtige eller vildledende oplysninger om et eller flere forhold, uanset om forholdet er nævnt i disse vilkår, og dette må anses for væsentligt. (Eksempler på sælgers generelle oplysningspligt findes under pkt. 6.4). I pkt. 6.3 i AV 04 om sælgers oplysningspligt er det opregnet, hvilke oplysninger sælger altid skal afgive. I pkt. 6.4 om sælgers oplysningspligt i øvrigt er der anført Eksempler på oplysninger sælger skal afgive, hvis han er bekendt med dem. Dansk Pantebrevsbørs og Fair Finans indgik i maj 2007 aftalen om køb af det ovennævnte pantebrev på grundlag af en pantebrevsopstilling af 19. april 2007, som Dansk Pantebrevsbørs havde udarbejdet. Dansk Pantebrevsbørs var på tidspunktet for udarbejdelsen af pantebrevsopstillingen i besiddelse af tingbogsoplysninger af 2. oktober 2006, hvoraf fremgik, at Lissie Bertelsen Hoelgaard havde tinglyst adkomst til ejendommen, som hun i september 2000 havde købt for 3,1 mio. kr., og at ejendommens offentlige vurdering pr. 1. oktober 2004 udgjorde 4,1 mio. kr. Dansk Pantebrevsbørs var endvidere i besiddelse af rammeaftalen af 28. august 2006 mellem Dansk Capital Holding ApS, Duns Ejendomsinvest I ApS og Duns Ejendomsinvest II ApS om overdragelse af tre ejendomme, herunder overdragelse af ejendommen i Ølgod fra Duns Ejendomsinvest II ApS til Dansk Capital Holding ApS for 11,2 mio. kr. Det anføres i rammeaftalen, at Duns Ejendomsinvest II ApS endnu ikke havde fået tinglyst endelig adkomst for så vidt angår ejendommen i Ølgod. Frank Fenger, som udarbejdede pantebrevsopstillingen, havde i en intern statusrapport den 4. oktober 2006 noteret, at ejendommen var handlet for dyrt.

9 - 9 - Dansk Pantebrevsbørs gav ikke Fair Finans oplysning om Lissie Bertelsen Hoelgaards køb af ejendommen i 2000 for 3,1 mio. kr. eller om ejendommens offentlige vurdering i 2004 på 4,1 mio. kr. Dansk Pantebrevsbørs videregav heller ikke oplysning om, at ejendommen umiddelbart inden videresalget i august 2006 til 11,2 mio. kr. var handlet mellem to uafhængige parter. Under disse omstændigheder finder Højesteret, at Dansk Pantebrevsbørs var forpligtet til at undersøge, hvad Lissie Bertelsen Hoelgaard i juli 2006 havde solgt ejendommen for, og til at videregive denne oplysning til Fair Finans. Ved at undlade at undersøge handelsprisen og oplyse, at den udgjorde 6 mio. kr., tilsidesatte Dansk Pantebrevsbørs sin oplysningspligt efter pkt. 6.1.c i AV 04. Dette gælder, uanset at det i pkt. 6.4 i AV 04 er anført, at sælger skal afgive oplysninger, hvis han er bekendt med dem. Det kan ikke føre til en anden vurdering, at Dansk Pantebrevsbørs oplyste, at der var fem kautionister, og at der var tale om et mageskifte. Højesteret tiltræder herefter, at Fair Finans var berettiget til at ophæve købet af pantebrevet, jf. pkt i AV 04, og stadfæster derfor dommen. Sagsomkostningerne for Højesteret er fastsat til dækning af udgiften til advokatbistand. Der er taget hensyn til sagens karakter og arbejdets omfang samt til kurators oplysning om, at dividenden forventes at ligge i størrelsesordenen 25 %. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal Dansk Pantebrevsbørs A/S under konkurs betale kr. til Fair Finans A/S. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 5/2011 (1. afdeling) Niels Christian Knudsen (advokat Uffe Baller) mod Boligselskabet I.H. ApS (advokat Charles Lindberg) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-2497/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København)

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 14. december 2017 Sag BS-58/2017-VLR (Afdeling 2) Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) mod (advokat Christian Falk Hansen, Aarhus) Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 Sag 221/2009 (1. afdeling) Jørn Astrup Hansen (advokat Eskil Trolle, beskikket, og advokat John Korsø Jensen, beskikket) mod TryghedsGruppen s.m.b.a. (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 Sag 98/2016 A (advokat Steffen Schleimann, beskikket) mod B (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 2. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. marts 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. marts 2012 Sag 340/2009 (2. afdeling) De Lage Landen Finans Danmark, filial af De Lage Landen Finans AB (advokat Jan Bech) mod Fortis

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 63/2010 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for E (advokat Peter Breum) mod A (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015 Sag 81/2014 (1. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Jørgen Rønne (advokat Eduardo Vistisen) I tidligere instanser

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger).

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). D O M Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). 23. afd. nr. B-2932-16: Location A/S (advokat Lars Langkjær) mod Grundejernes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 Sag 107/2016 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Vallensbæk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 95/2017 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 7. februar 2017 Sag 55/2016 (2. afdeling) A (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 Sag 106/2014 (2. afdeling) Altvika ved Charlotte Løve Lefland Højsted (selv) mod Eniro Danmark A/S (advokat Dennis Althoff-Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

KENDELSE. Det fremgår af sagen, at klagerne henvendte sig til indklagede med henblik på at få bistand ved en handel.

KENDELSE. Det fremgår af sagen, at klagerne henvendte sig til indklagede med henblik på at få bistand ved en handel. 1 København, den 21. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Lyngby ApS Lyngby Torv 2 A 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en på ejendommen tinglyst

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 Sag 30/2015 (2. afdeling) Advokat A (advokat Lars Kjeldsen) mod Advokatnævnet (advokat Martin Simonsen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 Sag 29/2014 A (advokat John Kahlke) mod Sydbank A/S (advokat Nicolai Dyhr) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Lyngby den 14.

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger til køber vedrørende en kommende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 Sag 302/2007 (1. afdeling) A (advokat Lars Ulrich) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

D O M. afsagt den 27. maj 2015 af Vestre Landsrets 8. afdeling (dommerne Lis Frost, Thomas Jønler og Eva Skov (kst.)) i ankesag

D O M. afsagt den 27. maj 2015 af Vestre Landsrets 8. afdeling (dommerne Lis Frost, Thomas Jønler og Eva Skov (kst.)) i ankesag D O M afsagt den 27. maj 2015 af Vestre Landsrets 8. afdeling (dommerne Lis Frost, Thomas Jønler og Eva Skov (kst.)) i ankesag V.L. B 0746 12 A (advokat Frederik M. S. Barfod, København) mod B Invest A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere