Beslutningsreferat. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2015: Ad punkt a Valg af dirigent og referent.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsreferat. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2015: Ad punkt a Valg af dirigent og referent."

Transkript

1 Ejdnr Beslutningsreferat År 2015, mandag den 23. marts, kl afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Refnæsgaard II, på loftet mellem Arresøgade 11 og Arresøgade andelshavere var repræsenteret, herunder 5 ved skriftlig og gyldig fuldmagt. Endvidere mødte fra Boelskifte Administration A/S advokat Jacob Glistrup. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2015: a. Valg af dirigent og referent. b. Det forløbne års virksomhed. c. Fremlæggelse af det reviderede driftsregnskab balance og værdiansættelse til godkendelse. Bestyrelsen foreslår at ændre værdiansættelse fra offentlig vurdering til valuarvurdering. d. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller andelshavere. Bestyrelsen stiller forslag til: a. Bestyrelsen bemyndiges til i samråd med administrator og eventuelt revisor til at omprioritere foreningens realkredit/og eventuelle banklån, herunder omlægge banklån til realkreditlån, indgå fast renteaftale samt omlægge lån til højere forrentet lån med henblik på at reducere lånets restgæld. Dog kan bestyrelsen ikke ved omprioriteringen omlægge et fastforrentet lån til et lån baseret på en variabel rente uden generalforsamlingens samtykke. Bestyrelsen kan ej heller i forbindelse med omprioriteringen forlænge lånets løbetid med mere end 2 år. Såfremt flere lån omlægges, må den gennemsnitlige løbetid således ej heller forlænges med mere end 2 år. b. Bestyrelsen stiller forslag om kr ,- til gennemarbejdet beslutningsforslag i forbindelse med andelshavers ønske om opsætning af altaner på ejendommen. c. Forslag fra Jon Mortensen og Anders Bobek vedrørende muligheden for at etablere altaner i Refnæsgaard II. d. Forslag fra Adam Maaløe. e. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. f. Fastsættelse af bestyrelsens rådighedsbeløb. g. Valg til bestyrelsen samt af suppleanter for bestyrelsen. Kasper Klarskov genopstiller ikke, Carsten Petersen og Christoph Listner genopstiller. Lennart Høy (formand) og Mette I. V. Jensen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Suppleanter vælges for en periode på et år. h. Valg af 1 revisor samt 2 suppleanter for revisorerne. De blandt andelshaverne valgte revisorer skal så vidt muligt være regnskabskyndige. Data Revision valgt i i. Eventuelt. Ad punkt a Valg af dirigent og referent. Andelsboligforeningens formand Lennart Høy bød indledningsvis velkommen til ordinær generalforsamling Bestyrelsen foreslog administrators repræsentant, advokat Jacob Glistrup, valgt som dirigent. BOELSKIFTE ADVOKATER A/S CVR NR

2 Dirigenten konstaterede indledningsvis at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Ingen protesterede mod generalforsamlingens afholdelse. Jacob Glistrup indvilligede tillige i at skrive beslutningsreferat. Ad punkt b Det forløbne års virksomhed. Lennart Høy aflagde på bestyrelsens vegne beretning, som var inddelt i følgende 3 punkter: 1) bestyrelse, 2) renoveringsarbejder og 3) gårdlauget. Ad punkt 1 - bestyrelsen Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter sidste ordinære generalforsamling og har løbende afholdt månedlige møder. Indledningsvis afholdt man møde i det tidligere bestyrelseslokale i kælderen, hvilket hurtigt ophørte, idet lokalet var koldt og ikke anvendeligt til møder. Derfor er møderne efterfølgende blevet holdt privat eller ude i byen. Det kan oplyses at bestyrelsen ønsker at omdanne det tidligere bestyrelseslokale til et fælleslokale til brug for parkering af større cykler, barnevogne m.v., samt med mulighed for at indrette et hjørne til reparation af cykler. Den nye bestyrelse konstaterede hurtigt, at der var en del henvendelser fra beboere, herunder både på mail og pr. telefon. Som følge af at træffetiderne sidste år blev ændret, syntes bestyrelsen at dette har medført, en stigning i henvendelserne. Bestyrelsen har dog ikke haft gener ved det, idet mange henvendelser kan besvares på og på telefon. Bestyrelsen har i årets løb gennemført én eksklusion og har varslet 2 eksklusioner som dog ikke blev gennemført. Bestyrelsen har med stor hjælp fra Carsten Petersen, brugt tid på at finde referater tilbage fra år 2000 med henblik på at få gennemgået og revideret foreningens vedtægter. Det endelige arbejde er ikke gennemført, men en del af vedtægterne er allerede gennemgået og ajourført med ændringer fra år Det er bestyrelsens opfattelse, at der eventuelt kan nedsættes et udvalg, som på en af de først komne generalforsamlinger kan fremsætte et endeligt forslag omkring nye vedtægter. I 2014 var det andelsboligforeningen 90 års fødselsdag. Som bekendt blev dette fejret med en stor fødselsdagsfest/rejsegilde. Bestyrelsen syntes det var en god anledning og en god fest som der blev holdt. På sidste års generalforsamling blev der brugt en del tid på at gennemgå huslejestigninger. Det er bestyrelsens opfattelse, at der stadig udestår flere større renoveringsarbejder, herunder faldstammer og stigestrenge som et stort punkt, men også trappeopgangene trænger til renovering. Side 2 af 7

3 Ad punkt 2 - renoveringssagen Bestyrelsen startede sidste år med at udskifte låsesystemet, som ikke var en del af entreprisesagen. Det er bestyrelsens opfattelse at dette i det store hele er gennemført på tilfredsstillende vis. Samtlige døre, herunder porte og efterfølgende døre til loftsrum påmonteres det elektroniske briksystem. Med henblik på den stor tagrenoveringssag, valgte bestyrelsen efterfølgende af generalforsamlingen at indgå kontrakt med andelsboligforeningens tidligere hushåndværker entreprenørfirmaet Dahl A/S. Arbejdet med Dahl A/S er gået meget trægt og bestyrelsen har brugt meget tid på arbejdet med byggesagen. Bestyrelsen ønsker at rette en særlig stor tak til Carsten Petersen, som har lagt utrolig mange timer i arbejdet med byggesagen. Arbejdet er på nuværende tidspunkt afleveret med der udestår enkelte sidste småreparationer og småmangler umiddelbart efter påske Ad punkt 3 gårdlauget Gårdlauget har gået sin gang i 2015 som hidtil. Der blev i årets løb konstateret rotteproblemer og der blev brugt e del kræfter på dette. Derudover må man på nuværende tidspunkt konstatere, at der efterhånden er brug for et storskrælsrum i gården til deling med Refnæsgaard I. Den endelige beslutning herom, må den nye bestyrelse træffe. Der var herefter lejlighed til at stille spørgsmål til beretningen. Der blev stillet spørgsmål til indretning af bestyrelsesrum på loftet. Der blev stillet spørgsmål til gårdbelægning, herunder særlig belægning i forbindelse med Refnæsgaard I kloakarbejde, men også med byggesagen. Der var spørgsmål til kældernummerering af de nyetablerede kælderrum i Refnæsgaard II. Der blev endvidere stillet spørgsmål til afblænding af lyskasser i forbindelse med facaderenovering samt med de varslinger som havde fundet sted fra Dahl A/S og Gaihede A/S. Bestyrelsen oplyste, at såfremt der er konstateret mangler ved byggesagen eller der er arbejder som ikke er udført som der tidligere er gjort opmærksom på, skal dette meddeles til Gaihede A/S. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. Ad punkt c Fremlæggelse af det reviderede driftsregnskab balance og værdiansættelse til godkendelse. Dirigenten gennemgik årsregnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december Side 3 af 7

4 Årets samlede indtægter udgør kr ,00. Årets samlede udgifter før byggesag er kr ,00. Byggesagen er udgiftsført med, det på generalforsamlingen godkendte beløb på, kr ,00. Finansielle omkostninger udgør kr ,00. Heraf udgør kurstab og udgifter ved låneomlægning kr ,00. Der er betalt prioritetsafdrag på foreningens gæld med kr ,00. Som anført i dagsordenen har bestyrelsen i indeværende år besluttet at indhente en valuarvurdering af ejendommen. Denne valuarvurdering medfører en stigning i ejendommens værdiansættelse på kr ,00, således at ejendomsvurderingen udgør kr ,00. Andelskroneberegningen opgøres til kr. 500,00 pr. indskudskrone, idet der fortsat er hensat et beløb på kr ,00 til imødegåelse af værdiforringelse af ejendommen, vedligeholde m.m. Der var lejlighed til at stille spørgsmål, hvorefter regnskabet blev sat til afstemning og enstemmigt godkendt. Ad punkt d Behandling af forslag. a. Bestyrelsen bemyndiges til i samråd med administrator og eventuelt revisor til at omprioritere foreningens realkredit/og eventuelle banklån, herunder omlægge banklån til realkreditlån, indgå fast renteaftale samt omlægge lån til højere forrentet lån med henblik på at reducere lånets restgæld. Dog kan bestyrelsen ikke ved omprioriteringen omlægge et fastforrentet lån til et lån baseret på en variabel rente uden generalforsamlingens samtykke. Bestyrelsen kan ej heller i forbindelse med omprioriteringen forlænge lånets løbetid med mere end 2 år. Såfremt flere lån omlægges, må den gennemsnitlige løbetid således ej heller forlænges med mere end 2 år. Dirigenten gennemgik forslaget. Der var lejlighed til at stille spørgsmål, hvorefter forslaget blev enstemmigt godkendt. b. Bestyrelsen stiller forslag om kr ,- til gennemarbejdet beslutningsforslag i forbindelse med andelshavers ønske om opsætning af altaner på ejendommen. Dirigenten redegjorde for at nærværende forslag er stillet i forlængelse af forslag C fra 2 andelshavere med et ønske om altaner på ejendommen. Det er bestyrelsens opfattelse at forslaget mangler yderligere førend det kan vedtages, hvorfor bestyrelsen ønsker at afsætte et beløb på kr ,00 afholdt af driften, således at der er mulighed for at gennemarbejde et forslag om altanopsætning. Det er altså ikke et udtryk fra bestyrelsen om at man ikke ønsker altaner, men alene om at beslutningsgrundlaget skal være det rigtige. Der er mange der ønsker at tilkendegive deres mening til forslaget. Efter endt afstemning konstaterede dirigenten at forslaget om anvendelse af kr ,00 blev vedtaget. Side 4 af 7

5 c. Forslag fra Jon Mortensen og Anders Bobek vedrørende muligheden for at etablere altaner i Refnæsgaard II. Jon og Anders havde lejlighed til at præsentere forslaget, herunder en nærmere forklaring og redegørelse fra Refnæsgaard I om status og forløb fra deres altansag. Mange andelshavere tilkendegav deres holdning til forslaget, herunder både til opsætning og til fremadrettet husordensspørgsmål. Dirigenten redegjorde for at der generelt var flere uklarheder ved spørgsmålet, herunder når det kunne forstås, at det var meningen med forslaget at foreningen skulle tilbyde finansiering af altanopsætningen. Med generalforsamlingens tiltrædelse blev der afholdt en vejledende afstemning om ønsket om altanopsætning. Afstemningen viste af 27 af de tilstedeværende andelshavere eventuelt kunne ønske en altanopsætning. Intet er på nuværende tidspunkt besluttet. Den efterfølgende arbejdsproces blev forslået således, at forslagsstillerne eventuelt med yderligere andelshavere mødes hos administrator og gennemgår ønskerne, således at det nærmere forløb omkring udarbejdelse af et konkret altanprojekt kan etableres. d. Forslag fra Adam Maaløe. Adam Maaløe præciserede sit forslag, idet han redegjorde for at han, såfremt det er muligt, ønsker en huslejenedsættelse. Derudover ønsker Adam en indskærpelse af andelsprincipperne i foreningen. Intet blev sat til afstemning under dette punkt Ad punkt e Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Dirigenten gennemgik driftsbudgettet for 2015, idet det bemærkes, at bestyrelsen ikke stiller forslag om stigning i boligafgiften. Budgettet blev overordnet gennemgået, herunder særligt punkterne omkring løbende vedligeholdelse, hvor der er afsat kr ,00 og ekstraordinær vedligeholdelse og renovering, hvor der ligeledes er afsat kr ,00. Der var lejlighed til at stille spørgsmål, hvorefter budgettet blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. Ad punkt f Fastsættelse af bestyrelsens rådighedsbeløb. Det nuværende rådighedsbeløb blev godkendt. Der uddeles herefter følgende beløb kr ,00 til formanden, kr ,00 til kasseren samt kr ,00 til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Side 5 af 7

6 Ad punkt g Valg til bestyrelsen samt suppleanter for bestyrelsen. Efter endt afstemning konstaterede dirigenten, at bestyrelsen fik følgende sammensætning: Navn Adresse Emil Wanning, fmd. Refsnæsgade 45, 3.tv / 1 år Michael Møller Hansen Refnæsgade 41, 2.th., 2015 / 2 år Andreas Hoff Refnæsgade 41, 3.tv., 2015 / 2 år Christoph Leistner Refsnæsgade 39, 4.tv., 2015 /1 år Carsten Petersen Refsnæsgade 45, 4.th., 2015 / 1 år Suppleanter Louise Warning Refnæsgade 39, 1.tv., 2015 / 1 år Cecilie Jørgensen Refnæsgade 43, 1.th., 2015 / 1 år Ad punkt h Valg af revisor Foreningens nuværende revisor Datarevision blev genvalgt. Ad punkt i Eventuelt En andelshaver foreslog at der blev udarbejdet en nærmere Hvem Hvad Hvor, for andelsboligforeningen Refnæsgaard, hvori man i første omgang kan lede efter spørgsmål, idet det var andelshaverens opfattelse at flere andelshavere fortsat har den opfattelse, at de i alle spørgsmål er lejere og således kan pålægge bestyrelsen/vicevært udførsel af arbejder. En andelshaver foreslog at der genindføres en arbejdsdag. En anden andelshaver foreslog at flere opgaver kunne sættes i udvalg, herunder for eksempel forslaget omkring vedtægter eller i øvrigt også forslag omkring arbejder i for eksempel gårdlauget. Intet yderligere til behandling på dagsordenen. Dirigenten takkede for god ro og orden. *** Side 6 af 7

7 SÅLEDES PASSERET Frederiksberg, den / 2015 Som dirigent og referent: Jacob Glistrup Bestyrelsen for A/B Refnæsgaard II Side 7 af 7

8 Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo sikker digital underskrift Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder. Jacob Glistrup dirigent Serienummer: CVR: RID: IP: kl. 14:11:05 UTC Jacob Glistrup referent Serienummer: CVR: RID: IP: kl. 14:11:05 UTC Carsten Petersen bestyrelsesmedlem Serienummer: PID: IP: kl. 14:24:11 UTC Michael Møller-Hansen bestyrelsesmedlem Serienummer: PID: IP: kl. 10:05:12 UTC Christoph Johannes Leistner bestyrelsesmedlem Serienummer: PID: IP: kl. 20:06:42 UTC Jens Emil Philipsen Wanning formand Serienummer: PID: IP: kl. 06:35:07 UTC Andreas Hoff bestyrelsesmedlem Serienummer: PID: IP: kl. 15:32:39 UTC Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden. Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret. Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: https://penneo.com/validate

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokaterdk DanskeBankregnr9541-kontonr2501709207 Giroregnr 9541 - konto nr 5095670 Ar 2009, tirsdag,

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen NIELSEN 4THOMSEN A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen Danske Bank, Dalbergstrøget 17, 2630 Taastrup, stiftende generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere