SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER"

Transkript

1 SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1 Private investorer - frie midler...1 Aktier og udloddende aktiebaserede afdelinger...1 Børsnoterede aktier og udloddende aktiebaserede afdelinger...2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger - frie midler...3 Overgangsregler for børsnoterede aktier og beviser i børsnoterede udloddende aktiebaserede afdelinger...4 Investeringsselskaber, frie midler...4 Private investorer - pensionsmidler...4 Selskaber...5 Investering i udloddende investeringsforeninger - selskaber...5 Investering i akkumulerende investeringsforeninger - selskaber...6 Virksomhedsordningen...7 Oversigt...8 Personers frie midler...8 Pensions-midler...8 Midler under virksomheds-ordningen...8 Selskaber...8 PRIVATE INVESTORER - FRIE MIDLER Aktier og udloddende aktiebaserede afdelinger KURSGEVINST - FRIE MIDLER Realiseret kursgevinst på børsnoterede aktier og aktiebaserede investeringsbeviser (herefter kaldet aktier) beskattes som aktieindkomst. Beskatningen er uafhængig af, hvor længe aktierne har været ejet og af størrelsen på den samlede portefølje. Aktieindkomst på kroner (for enlige) og kroner (for ægtefæller) og derunder beskattes med 27 pct. Den del af aktieindkomsten, der overstiger kroner (for enlige) og kroner (for ægtefæller) beskattes med 42 pct. (alle er 2014-satser).

2 TAB - FRIE MIDLER Realiseret tab kan modregnes i årets realiserede gevinster og modtagne udbytter fra børsnoterede aktier (aktieindkomst), i gevinster fra aktiebaserede afdelinger samt i aktieindkomstskattepligtigt udbytte fra aktiebaserede afdelinger. Hvis tabet er større end summen af realiserede gevinster og modtagne udbytter, overføres tabet til modregning hos en eventuel ægtefælle, og herefter til modregning i kommende års realiserede gevinster og modtagne udbytter uden tidsgrænse. Det overførte tab skal registreres i et særligt bilag til selvangivelsen. Tab fra før 1. januar 2002 kan kun fremføres i fem år, og kan derfor ikke modregnes efter 31. december UDBYTTE - FRIE MIDLER Udbytte fra aktier beskattes som aktieindkomst. Det skal derfor medregnes ved opgørelse af årets samlede aktieindkomst. Vær opmærksom på, at udbytte fra aktiebaserede investeringsbeviser kan indeholde en andel, der beskattes som kapitalindkomst, samt at der fratrækkes à conto udbytteskat på 27 pct. ved udbetalingen. OVERGANGSREGEL FOR AKTIER, DER SÆLGES EFTER MINDST TRE ÅRS EJERTID - FRIE MIDLER Overgangsreglen omfatter kun aktier købt før Hvis aktierne er omfattet af overgangsordningen, er realiserede gevinster skattefri, mens realiserede tab hverken kan fratrækkes eller modregnes. For at finde ud af om aktierne er omfattet af overgangsreglen, skal det vurderes, om den såkaldte kroners-grænse er opfyldt. Børsnoterede aktier og udloddende aktiebaserede afdelinger Gevinst Realiseret gevinst beskattes som aktieindkomst Tab Tab modregnes i udbytter og gevinster fra børsnoterede aktier, i gevinster fra aktiebaserede afdelinger samt i aktieindkomstskattepligtigt udbytte fra aktiebaserede afdelinger. Overskydende tab kan fremføres uden tidsbegrænsning KRONERS-GRÆNSEN Hvis man pr. 31. december 2005 havde en portefølje af børsnoterede aktier og andele i børsnoterede afdelinger (både aktie- og obligationsbaserede) med en kursværdi under kroners-grænsen, der for 2005 er fastsat til kroner (for ugifte) og kroner (for ægtefæller), kan investeringen falde ind under overgangsreglerne. Det er alene porteføljens værdi i forhold til kroners-grænsen pr. 31. december 2005, der er afgørende. Det har ingen betydning, at porteføljeværdien eventuelt tidligere har været højere. Med andre ord, hvis værdien af samtlige børsnoterede aktier og andele i børsnoterede afdelinger (både aktie- og obligationsbaserede) var under / kroner pr. 31. Side 2 / 8

3 december 2005, så vil realiserede gevinster på de aktier og andele i børsnoterede aktiebaserede afdelinger (men ikke beviser i obligationsbaserede afdelinger selv om de, hvis de er børsnoterede, medregnes ved opgørelsen af beholdningsværdien) være skattefrie efter tre års ejertid. Det gælder dog kun, hvis aktierne/beviserne fortsat er børsnoterede på salgstidspunktet. Det betyder samtidig, at hvis porteføljeværdien overskrides efter 31. december 2005, har det ingen betydning for skattefriheden for aktierne/beviserne omfattet af overgangsreglen kroners-grænsen reguleres ikke fremadrettet, da det alene er porteføljeværdien den 31. december 2005, der er afgørende for skattefriheden. Hvis porteføljens kursværdi oversteg / kroner pr. 31. december 2005, falder investeringen uden for overgangsreglerne. Værdien af de obligationsbaserede investeringsbeviser indgår ikke i opgørelsen af porteføljeværdien pr. 31. december 2005 ( kroners-grænsen), medmindre der er tale om beviser i en afdeling, der var børsnoteret pr. 31. december Udloddende obligationsbaserede afdelinger - frie midler Realiseret kursgevinst på beviser i afdelinger, der investerer i obligationer, beskattes normalt som kapitalindkomst, uanset hvor lang tid de har været ejet. Hidtil har den del af de udloddede kursgevinster, der hidrørte fra afdelingens gevinster på blåstemplede obligationer, været skattefri. Reglerne om skattefri indkomst er imidlertid ophævet for så vidt angår obligationer, som den enkelte afdeling har anskaffet den 27. januar 2010 og senere. For udlodninger i 2011 og senere beskattes gevinst på blåstemplede obligationer således som kapitalindkomst. Gevinst på afdelingernes gamle beholdninger af blåstemplede obligationer vil dog fortsat kunne udloddes som skattefri indkomst. For beviser afstået senest 31. december 2010 kan realiseret kurstab ikke fradrages for de afdelinger, der investerer i danske obligationer. Derimod kan realiseret kurstab på beviser i de afdelinger, der udelukkende investerer i udenlandske obligationer, fradrages i kapitalindkomsten. For afståelser efter 31. december 2010 kan realiseret kurstab på alle afdelinger fradrages i kapitalindkomsten. Udbytte fra obligationsbaserede investeringsbeviser kan indeholde både skattefrit udbytte og udbytte, der beskattes som kapitalindkomst. Ved udlodninger fra obligationsbaserede investeringsafdelinger tilbageholdes ikke à conto udbytteskat. Grænsen for den maksimale beskatning af positiv nettokapitalindkomst nedsættes i 2014 fra 43,5 pct. (2013 sats) til 42,0 pct. Gevinst og tab skal kun medregnes, hvis Side 3 / 8

4 årets nettogevinst eller tab (sammenlagt med henholdsvis nettogevinst og tab på obligationer m.v. og evt. gæld i i fremmed valuta) ikke overstiger kr. Overgangsregler for børsnoterede aktier og beviser i børsnoterede udloddende aktiebaserede afdelinger Ejet i 3 år eller mere Aktier i beholdninger over Gevinst Beskattes som aktieindkomst kroner i 2005 ( kroner for ægtefæller) Tab Tab modregnes i udbytter og gevinster fra børsnoterede aktier, i gevinster fra aktiebaserede afdelinger samt i aktieindkomstskattepligtigt udbytte fra aktiebaserede afdelinger. Overskydende tab kan fremføres uden tidsbegrænsning. Aktier i beholdninger under kroner i 2005 Gevinst Skattefri ( kroner for ægtefæller) Tab Intet tabsfradrag Overgangsregler Ejet under tre år Ejet i tre år eller mere Investeringsselskaber, frie midler Investeringsforeninger, der ikke udlodder, betegnes skattemæssigt i udgangspunktet som investeringsselskaber. Ved investering af frie midler opgøres beskatningen efter lagerprincippet. Lagerprincippet indebærer, at årets realiserede såvel som urealiserede gevinster og tab skal opgøres ved udgangen af året. Gevinst og tab henføres til 31. december det pågældende år og beskattes som kapitalindkomst. Realiserede gevinster og tab henføres til det år, hvor salget har fundet sted. Gevinst og tab beskattes som kapitalindkomst. PRIVATE INVESTORER - PENSIONSMIDLER Kursgevinst/tab opgøres efter lagerprincippet, idet realiseret og urealiseret gevinst opgøres hvert år den 31. december. Den samlede gevinst for samtlige kapitalpensioner hos hver pensionsudbyder opgøres under et. Ligeledes opgøres den samlede gevinst for samtlige rateopsparinger hos hver pensionsudbyder samlet. Eventuel realiseret samt urealiseret gevinst beskattes med 15,3 pct. i pensionsafkastskat (2014 sats). Side 4 / 8

5 Skatten beregnes og afregnes af pensionsudbyderen. Eventuelt nettotab opsamles og overføres til næste år. Udbytte fra aktier og aktie- og obligationsbaserede investeringsforeninger, der indgår i en pensionsordning, er fritaget for udbytteskat. Beskatningen sker derimod i forbindelse med opgørelsen af den samlede værditilvækst hvert år den 31. december, hvor den samlede gevinst beskattes med 15,3 (2014 sats) pct. SELSKABER Investering i investeringsforeninger med minimumsbeskatning Når aktieselskaber, anpartsselskaber og andre selskabsbeskattede enheder investerer i udloddende afdelinger, medregnes udlodningerne til selskabsindkomsten uanset, om der er tale om aktiebaserede eller obligationsbaserede foreninger. Kursgevinster og tab medregnes til den skattepligtige indkomst. Kursgevinster og kurstab beskattes som selskabsindkomst efter lagerprincippet. Overgangsregler for beviser i aktiebaserede foreninger med minimumsbeskatning Med indførslen af de nye regler er der etableret overgangsregler, som skal sikre, at skattefrie gevinster efter de gamle regler, forsat forbliver skattefrie. Reglerne gælder for almindelige aktier og investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsforeninger. Til brug for den fremtidige lagerbeskatning skal indgangsværdien for lagerbeskatningen opgøres som følger: Som indgangsværdi bruges som udgangspunkt handelsværdien af investeringsbeviserne ved indgangen til Såfremt du ikke ejede almindelige aktier eller investeringsbeviser pr. 25. maj 2009, skal den skattemæssige anskaffelsessum anvendes. Uudnyttede tab konstateret i perioden Såfremt du har konstateret tab i perioden på almindelige aktier ejet under tre år og på investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsforeninger med minimumsbeskatning og ikke har udnyttet disse tab, kan disse fremføres til modregning i nettogevinster på følgende aktiver: Almindelige aktier Investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsforeninger med minimumsbeskatning Investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsforeninger med minimumsbeskatning. Side 5 / 8

6 Overgangsregler angående opgørelse af nettokurstabskonto Hvis anskaffelsessummen på almindelige aktier og investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsbeviser overstiger den samlede handelsværdi (indgangsværdi), af almindelige aktier og investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsbeviser ved indgangen til 2010, så kan det samlede nettotab fradrages i fremtidige nettogevinster på følgende aktiver: Almindelige aktier Investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsforeninger Investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsforeninger Når denne opgørelse foretages, skal både købs- og salgssummen på almindelige aktier og investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsforeninger medregnes, såfremt selskabet har afstået disse den 25. maj 2009 eller senere og ejertiden har været tre år eller derover på salgstidspunktet. Såfremt du har modtaget skattefrie udbytter i perioden , nedsættes nettokurstabet med dette beløb. Obligationsbaserede og blandede investeringsafdelinger Gevinst ved salg beskattes som almindelig selskabsindkomst. Fra og med indkomståret 2010 kan tab fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, uanset hvad investeringsforeningen investerer i. Gevinst og tab opgøres efter lagerpricippet. Overgangsregler for investeringsbeviser i obligationsbaserede og blandede investeringsforeninger I forbindelse med overgang til lagerbeskatning fra indkomståret 2010, er der fastsat overgangsregler. Fra og med indkomståret 2010 anses investeringsbeviserne for at være anskaffet til den faktiske anskaffelsessum. Såfremt anskaffelsessummen er større end handelsværdien i starten af 2010, anvendes handelsværdien. Dette gælder dog kun i de tilfælde, hvor tab ikke kan fradrages efter de gamle regler. Dette gælder typisk for blandede afdelinger i investeringsforeninger. Du bør som investor søge råd hos egen revisor eller rådgiver om ovennævnte forhold. Investering i akkumulerende investeringsforeninger - selskaber Investeringsforeninger, der ikke udlodder, betegnes skattemæssigt i udgangspunktet som investeringsselskaber. Gevinster og tab på beviser i investeringsselskaber medregnes i den selskabsskattepligtige indkomst efter lagerprincippet. Side 6 / 8

7 Ved opgørelsen af den selskabsskattepligtige indkomst henføres urealiserede gevinster og tab til 31. december i det pågældende år. Realiserede gevinster og tab henføres til det år, hvor salget har fundet sted. Virksomhedsordningen Midler under virksomhedsordningen kan anbringes i de såkaldte investeringsselskaber, hvilket omfatter akkumulerende investeringsforeninger som fx LPI Balance Mix og LPI Obligationer High Yield Globale. Virksomhedsmidler må fortsat ikke anbringes i udloddende afdelinger, uden at det betragtes som hævning. Beviserne i akkumulerende afdelinger og afkastet heraf indgår i virksomhedsordningen, og beskatningen sker efter lagerprincippet. Det betyder, at årets realiserede såvel som urealiserede gevinster og tab skal opgøres ved udgangen af året. Realiserede gevinster og tab henføres til det år, hvor salget har fundet sted, mens urealiserede gevinst og tab henføres til 31. december i det pågældende år. Side 7 / 8

8 OVERSIGT Lagerbeskattede (akkumulerende) LPI Balance Mix LPI Obligationer High Yield Globale LPI Obligationer Investment Grade Globale II Personers frie midler Pensionsmidler GEVINST TAB GEVINST OG TAB Lagerprincippet indebærer, at såvel realiseret som urealiseret ultimo året og beskattes som kapitalindkomst. Lagerprincippet indebærer, at såvel realiseret som urealiseret gevinst og tab opgøres ultimo året og beskattes som kapitalindkomst. Samtlige investeringer foretaget for pensionsmidler beskattes efter lagerprincippet. Realiseret og urealiseret den 31. december hvert år. Gevinst beskattes med 15,3 pct., mens nettotab fremføres til næste år. Pensionsudbyderen foretager skatteberegningen og afregner skatten medio januar i det efterfølgende år. Midler under virksomhedsordningen GEVINST OG TAB Lagerprincippet indebærer, at såvel realiseret som urealiseret ultimo året og beskattes som virksomhedsindkomst. Selskaber GEVINST OG TAB Lagerprincippet indebærer, at urealiseret gevinst og tab opgøres ultimo året og henføres til beskatning i det pågældende år, og realiseret gevinst og tab henføres til beskatning i det år, hvor afståelsen af beviserne finder sted. Både realiseret og urealiseret gevinst og tab beskattes som selskabsindkomst. Realisationsbeskattede (udbytteudloddende) Obligationsbaserede LPI Indeksobligationer LPI Obligationer Europa (3< Varighed <7) LPI Obligationer Europa (kort, Varighed <3) Realiseret gevinst beskattes som kapitalindkomst uanset anskaffelsestidspunkt og ejertid Realiseret tab ved salg senest 31. december 2010 kan ikke fradrages eller fremføres. Realiseret tab ved salg efter 31. december 2010 kan fradrages i kapitalindkomsten. Realiseret tab kan fradrages i kapitalindkomsten. Samtlige investeringer foretaget for pensionsmidler beskattes efter lagerprincippet. Realiseret og urealiseret den 31. december hvert år. Gevinst beskattes med 15,3 pct., mens nettotab fremføres til næste år. Investering ikke tilladt, da det betragtes som hævning. Lagerbeskattes hos selskaber. LPI Obligationer High Yield Globale II LPI Obligationer Investment Grade Globale Pensionsudbyderen foretager skatteberegningen og afregner skatten medio januar i det efterfølgende år. Realisationsbeskattede (udbytteudloddende) Aktiebaserede LPI Aktier Asien LPI Aktier Danmark LPI Aktier Europa LPI Aktier Europa IV LPI Aktier Globale LPI Aktier Globale V LPI Aktier USA LPI Aktier USA IV Realiseret gevinst beskattes som aktieindkomst. Aktieindkomst op til kroner for enlige og det dobbelte beløb for ægtefæller beskattes med 27 pct. (2014-sats). Aktieindkomst over kroner for enlige og det dobbelte beløb for ægtefæller beskattes med 42 pct. (2014-sats). Realiseret tab kan modregnes i realiseret gevinst på aktier og aktiebaserede investeringsbeviser samt udbytter, der beskattes som aktieindkomst. Eventuelt uudnyttet tab kan fremføres til kommende skatteår uden tidsgrænse. Samtlige investeringer foretaget for pensionsmidler beskattes efter lagerprincippet. Realiseret og urealiseret den 31. december hvert år. Gevinst beskattes med 15,3 pct., mens nettotab fremføres til næste år. Pensionsudbyderen foretager skatteberegningen og afregner skatten medio januar i det efterfølgende år. Investering ikke tilladt, da det betragtes som hævning. Lagerbeskattes hos selskaber. Lagerbeskattede Der tages forbehold for fejl, mangler og udelukkelser. Lægernes Pensionsbank yder ikke skatterådgivning. Vi opfordrer i stedet til, at du søger ekstern bistand hos skatterådgiver eller revisor. Du kan også med fordel benytte SKAT s indberetningssystem for aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan finde en vejledning til systemet på bankens hjemmeside. Side 8 / 8

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler)

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) I forbindelse med dine investeringer har du pligt til at kontrollere Årsopgørelsen fra SKAT. Her er en guide til, hvordan du bruger afkastrapporten

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

Investering. for. begyndere

Investering. for. begyndere Dette hæfte kan frit distribueres elektronisk såvel som fysisk, blot det sker i samlet og uredigeret form. Investering for begyndere...en simpel indføring i aktiehandel (1. udgave, november 2007) af Peter

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

R s. Kapitalafkastordning ved investering i anparter/aktier i et driftsaktivt selskab

R s. Kapitalafkastordning ved investering i anparter/aktier i et driftsaktivt selskab R s RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere