N. Valg af valuta. Rådgiveransvar. Ekspeditionsfejl. Cand.jur. Keld Overvad Steffensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N. Valg af valuta. Rådgiveransvar. Ekspeditionsfejl. Cand.jur. Keld Overvad Steffensen"

Transkript

1 Valg af valuta. Rådgiveransvar. Ekspeditionsfejl. Det indklagede realkreditinstitut afgav maj 2008 et tilbud på et banklån til klagerne, som ejer en ejendom i Spanien. Ifølge tilbuddet var der anslået et beløb til udbetaling på EUR, og det fremgik, at lånets valuta kunne ændres, blandt andet ved udbetalingen af lånet. I sagen blev fremlagt en udateret og uunderskreven tjekliste, ifølge hvilken klagerne ønskede lånet udbetalt i CHF. I juli 2008 blev lånet afregnet i CHF. Fra 2008 til 2012 fik klagerne løbende tilsendt ydelsesopkrævninger og årsoversigter, hvori ydelsen og restgælden var angivet i CHF. Klagernes advokat rettede den 29. august 2011 henvendelse til realkreditinstituttet med indsigelser mod lånets valuta. Klagerne nedlagde ved Nævnet påstand om, at instituttet skulle foranledige, at klagernes lån blev konverteret til et lån med en hovedstol på euro. Instituttet påstod frifindelse. Under sagen gjorde klagerne gældende, at de frem til sommeren 2011 var af den overbevisning, at lånet var optaget i euro, og at grunden til at ydelser på opkrævninger mv. var angivet i CHF alene var en praktisk foranstaltning, idet Sydbanks afdeling i Schweiz forestod betalingen af ydelserne. Nævnet fandt, at de fremlagte dokumenter i forbindelse med låneomlægningen fremstod uklare. En gennemlæsning af lånetilbudet efterlod læseren med det indtryk, at lånet var optaget i euro, medmindre man benyttede muligheden for at foretage et aktivt valg af en anden valuta. Det fremgik derimod ikke af lånetilbuddet, at lånebeløbet var stipuleret i den lokale valuta, og at der ved udbetaling skulle foretages et valg af valuta. Udbetalingen i CHF var baseret på en afkrydsning i en tjekliste. Afkrydsningen indebar ikke alene en udbetaling, men også en optagelse af lånet i den afkrydsede valuta. Tjeklisten fremstod som udateret og uunderskreven. Når der hensås til den vidtrækkende konsekvens af afkrydsningen, ville det ifølge Nævnet i det mindste have været hensigtsmæssigt, at det var tydeliggjort, at der derved tillige blev foretaget et valg af den valuta, lånet skulle ydes i, og at tjeklisten blev dateret og underskrevet. Uanset at det af instituttet udarbejdede materiale var uklart formuleret, fandt Nævnet, at klagerne ved ikke at reagere tidligere på baggrund af de af indklagede gennem flere år fremsendte ydelsesopkrævninger og årsoversigter, hvoraf det tydeligt fremgik, at lånet var ydet i CHF, havde udvist en retsfortabende passivitet med den virkning, at klagerne havde mistet deres mulighed for at gøre indsigelse mod, at lånets valuta var CHF. Instituttet blev derfor frifundet. K E N D E L S E afsagt den 31. maj 2012 JOURNAL NR.: N INSTITUT: Nykredit Realkredit A/S KLAGEEMNE: Valg af valuta. Rådgiveransvar. Ekspeditionsfejl. DATO FOR NÆVNSMØDE: Den 23. maj 2012 SAGSBEHANDLER: Cand.jur. Keld Overvad Steffensen NÆVNSMEDLEMMER, DER HAR DELTAGET I BEHANDLINGEN: Henrik Waaben (formand) Morten B. Pedersen (2 stemmer, jf. nævnsvedtægternes 14, stk. 1) Jacob Elverum Per Englyst

2 SAGENS OMSTÆNDIGHEDER: Klagerne, som er bosiddende i Danmark, ejer en ejendom i Spanien. Det indklagede realkreditinstitut fremsendte den 7. maj 2008 et lånetilbud til klagerne vedrørende et lån i det med indklagede koncernforbundne pengeinstitut. Af lånetilbudet fremgår blandt andet følgende: Vilkår 1. Lånekapital Lånebeløbet bogføres på låntagers konto i (indklagede) Låntype Variabel rente Lånets størrelse (hovedstol) i euro Marginal i procent pr. år 1,5 Ordinær rentesats 4,73 Løbetid i år års ydelse før skat pr. kvartal i euro¹ ¹) Ydelsen er udregnet på hele kvartalsterminsbetalinger. Anslået beløb til udbetaling euro. Se specifikation af beløbet i Budget for lånetilbud. 2. Skifte af valuta Låntager kan konvertere lånets valuta inden for lånets løbetid til følgende valutaer: CHF, NOK, SEK, EUR, GBP og DKK. Valutaskifte skal ske i forbindelse med lånets udbetaling eller til udgangen af et kalenderkvartal. Låntager skal skriftligt meddele (indklagede), at der ønskes konvertering til en anden valuta seneste fem 5 bankdage (jf. TARGET) før udgangen af et kalenderkvartal Restgælden angives til enhver tid i den valuta, som lånet er optaget i eller omlagt til, og udelukkende i denne valuta. Låntager accepterer, at hovedstolen eller restgælden kan variere, når der skiftes til andre valutaer, herunder at restgælden i Euro eller modværdien af restgælden i Euro kan komme til at overstige den oprindelige hovedstol i Euro som følge af kursudsving ved omlægning af lånet til en anden valuta 3. Indfrielse Modtagne betalinger i medfør af denne aftale har alene frigørende virkning for låntager, hvis disse erlægges i lånets til enhver tid værende valuta 4. Ordinære renter Lånet forrentes af restgælden, indtil samlet indfrielse heraf, med en samlet rentesats, der består af den ordinære rentesats (referencerentesatsen) med tillæg af en fast marginal. Marginalen er fast i hele lånets løbetid. Referencerentesatsen reguleres hvert kvartal. Den samlede rentesats vil således være variabel. 2

3 For perioden til har lånet en samlet rentesats på 6,23%, hvor referencesatsen i samme periode er fastsat til 4,73% og marginalen udgør 1,5%. Referencerentesatsen vil være den noterede 3 måneder EURIBOR rente (Euro Interbank Offered Rate) i de perioder lånets valuta måtte være i EURO. Referencesatsen vil være den noterede 3 måneders LIBOR CHF (London Interbank Offered Rate, schweizerfranc) i de perioder lånets valuta måtte være i CHF 5.a. Effektiv årlig rente Den effektive årlige rente inklusive omkostninger (TAE) udgør 6,43% Budget for lånetilbud Lånebeløb Det lånte beløb udgør euro Omkostninger ved optagelse af lån Stiftelsesprovision... euro Ejendomsvurdering af lokal euro 350 valuar... Anslåede registreringsomkostninger... euro Anslået beløb til udbetaling euro Klagerne accepterede den 3. juni 2008 lånetilbuddet fra indklagede. I sagen er der fremlagt en udateret tjekliste, hvoraf følgende fremgår: Jeg/vi har accepteret (indklagedes) lånetilbud og vedlægger: Jeg/vi ønsker, at lånet udbetales i én af følgende valutaer: CHF NOK SEK EUR GBP DKK Jeg/vi oplyser endvidere, at jeg/vi: har følgende person/firma som kontaktperson i Spanien (indklagedes lokale medarbejder) Den 2. juli 2008 fremsendte det koncernforbundne pengeinstitut en meddelelse til klagerne om udbetaling af lånet. Af brevet fremgår blandt andet følgende: I henhold til aftale har vi udbetalt ovennævnte lån, der er afregnet således: Lånebeløb CHF ,00 Stiftelsesprovision CHF 2.981,46 3

4 Nettoprovenu CHF ,46 er overført til (indklagede) jf. aftale valør Renten på lånet er fastsat til 4,29% p.a. gældende indtil den 30 september 2008, hvor ny rente fastsættes. Renten tilskrives hver den 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december og erlægges bagud for hver rentetermin, første gang den 30. september 2008 Der er i sagen ligeledes fremlagt en række ydelsesspecifikationer, som er tilsendt klagerne i perioden 5. december 2008 til 13. januar I samtlige specifikationer er ydelsen og restgælden angivet i CHF. Rentesatsen varierer i perioden mellem 1,67 pct. og 2,052 pct. Der er tilsvarende fremlagt kopi af de årsoversigter for årene , som er tilsendt klagerne. I disse er betalinger på lånet samt lånets restgæld anført i CHF. Den indberettede renteudgift i DKK varierer mellem kr. (2010) og kr. (2008). Den indberettede gæld i DKK udgjorde ,92 DKK for 2008, ,23 DKK for 2009, ,64 DKK for 2010 og ,80 DKK for Klagernes advokat rettede den 29. august 2011 henvendelse til indklagede med indsigelser mod lånets valuta. Af brevet fremgår følgende: Problemstillingen er følgende: Den 7/ modtog mine klienter bindende lånetilbud fra (indklagede) efter et møde med (medarbejder på indklagedes lokale kontor) Det blev på mødet pointeret kraftigt, at det pågældende lån skulle hjemtages i Euro og ikke i CHF, da (klager 1) tidligere har haft lån i CHF, som ikke var faldet gunstigt ud. Derfor var det særdeles væsentligt, at låneoptagelsen foregik i Euro. Endvidere var det tilfældet, at lånet skulle udbetales til Schweiz afdeling i St. Gallen. Sydbank i bankens Lånetilbuddet blev således udfærdiget den 7/ i Euro. Jeg skal samtidig i denne forbindelse meddele, at mine klienter på intet tidspunkt har anmodet om at få ændret lånets valuta, hvorfor det i hele forløbet har skullet være med en hovedstol i Euro. Som det fremgår af vedlagte bindende lånetilbud skulle lånet være afdragsfrit indtil 31/ Der er således ikke afdraget på lånet, men i forbindelse med, at Sydbanks vicedirektør i Schweiz,, aflagde besøg hos mine klienter i (Danmark) i sommerperioden her i år, kom det frem, at det pågældende lån i (indklagede) var registreret i CHF. 4

5 Jeg skal i denne sammenhæng meddele, at ydelserne på lånet er tilgået (indklagede) igennem den schweiziske afdeling af Sydbank. Da mine klienter aldrig har anmodet om at få gennemført ændring af lånets valuta, må jeg anmode (indklagede) om at berigtige forholdet, således at lånets størrelse, da det netop ikke er afdraget, berigtiges til at vedrøre Euro Klagerne indbragte efterfølgende en sag for Realkreditankenævnet. PARTERNES PÅSTANDE: Klagerne påstår indklagede tilpligtet at foranledige, at klagernes lån konverteres til et lån med en hovedstol på euro. Indklagede påstår frifindelse. KLAGERNES FREMSTILLING: Klagerne oplyser, at de den 7. maj 2008 modtog et bindende lånetilbud fra indklagede efter et møde med en medarbejder fra indklagedes lokale afdeling i Spanien. Det fremgik eftertrykkeligt på dette møde, at de før havde haft et lån i CHF, og at de aldrig mere ønskede et sådant lån, da det tidligere var faldet ugunstigt ud for dem. Det pågældende lån skulle derfor hjemtages i EUR og ikke i CHF. Det var derfor særdeles væsentligt, at låneoptagelsen foregik i EUR, og lånetilbuddet blev da også udfærdiget den 7. maj 2008 i EUR. Det er korrekt, at der i det bindende lånetilbud fra indklagede var en mulighed for at konvertere lånets valuta, men de har på intet tidspunkt anmodet om at få ændret lånets valuta. Lånets valuta skulle derfor i hele lånets løbetid have været med en hovedstol i EUR. Af det bindende lånetilbud fremgår det, at lånet skal være afdragsfrit indtil den 31. marts Låneaftalen er underskrevet den 3. juni Der er således ikke afdraget på lånet, men da Sydbanks vicedirektør i Schweiz aflagde besøg hos klagerne i Danmark i sommeren 2011, kom det frem, at det pågældende lån hos indklagede var registreret i CHF. Af den fremlagte tjekliste fremgår det, at låneoptagelsen skulle være i EUR, men udbetales i CHF. Baggrunden for dette er, at 5

6 pengene skulle indsættes i den schweiziske afdeling af banken. Ydelserne på lånet er tilgået indklagede gennem den schweiziske afdeling af banken. Endvidere har de fået kontoudtog mv. fra udlandet, hvoraf det fremgår, at posteringerne vedrørende lånet er i CHF. De har i god tro accepteret, at udbetalingen skulle foregå i CHF, netop for at den schweiziske afdeling af banken skulle forestå, at ydelserne på lånet skulle tilgå indklagede. Men da vicedirektøren fra banken besøgte dem i sommeren 2011, blev de klar over, at lånet er optaget i CHF. Dette er en klar fejl, da det bindende lånetilbud af den 7. maj 2008 var i EUR, og de har således reklameret rettidigt over for indklagede, jf. skrivelsen af 29. august d.å. fra deres advokat til indklagede. Da de aldrig har anmodet om at få gennemført en ændring af lånets valuta, må det anses for at være indklagede, der som den professionelle part i sagen må bære ansvaret for fejlen, da lånet skulle have været i EUR og ikke i CHF. Lånets størrelse må derfor berigtiges til at vedrøre EUR, som det også fremgår af indklagedes bindende lånetilbud af den 7. maj Til indklagedes udtalelse har klagerne følgende bemærkninger: Ad rette indklagede: Som det fremgår af det bindende lånetilbud, er lånetilbuddet udarbejdet på et dokument, hvor der forneden står anført, at det egentlige hovedselskab er indklagede. Der står endvidere anført, at kreditor i lånetilbuddet skal være indklagedes bank. Der henvises til, at der er tale om et lån, som ifølge lånetilbuddet har pant i klagernes faste ejendom i Spanien. Idet indklagede-koncernen mener, at rette indklagede er banken, skal det meddeles, at de er indstillet på at tiltræde dette, idet de i øvrigt på ovennævnte baggrund går ud fra, at Realkreditankenævnet har beslutningskompetence. Såfremt Realkreditankenævnet ikke finder at være rette klagemyndighed, må sagen alternativt overbringes til Pengeinstitutankenævnet. Om sagens materielle indhold i øvrigt forholder det sig således, at indklagede (i det følgende benævnt således, hvadenten der er tale om banken eller realkreditinstituttet) udsteder et bindende lånetilbud, hvilket lånetilbud netop er udstedt i EUR. 6

7 Der udfyldes en tjekliste. Den pågældende tjekliste er ikke udfyldt af dem, men derimod af indklagedes sagsbehandler, og de har aldrig underskrevet nogen tjekliste. Det fremgår dog ej heller af tjeklisten, hvilken person tjeklisten relaterer sig til. Indklagedes udtalelse bærer i det fulde præg af, at indklagede er den professionelle part i sagen, som har indgående kendskab til, hvorledes lånesagsbehandlingen foregår, hvilket netop ikke er tilfældet for dem. Klagerne har fra starten givet udtryk for, at man ikke ønskede lånet i CHF, og det kan derfor heller ikke være dem, der har udfyldt skemaet. Faktum er, at de ikke har udfyldt skemaet, og der er ikke andre af deres rådgivere eller nærtstående, som har udfyldt skemaet. Skemaet er i øvrigt i sit indhold ikke udtryk for en beslutning om, i hvilken valuta lånet er optaget. Det fremgår alene, i hvilken valuta der sker udbetaling. Måtte tjeklisten have haft så væsentlig betydning, som det anføres af indklagede, nemlig at der skulle være tale om, hvilken valuta lånet skulle optages i, burde indklagede have sikret sig deres skriftlige tiltrædelse heraf, hvilket ikke er sket. Det fremgår udtrykkeligt af det tiltrådte lånetilbud, at dette er tilbudt i EUR, og at der ved skifte af valuta skal foretages en aktiv handling fra deres side, jf. punkt 2 i tilbuddet. Denne aktive handling er ikke og ville ej heller være sket. Som meddelt har det været deres opfattelse, at lånet skulle optages i EUR som begæret, men at udbetalinger som følge af, at provenuet skulle overføres til en schweizisk bank, skulle udbetales i CHF. Der er således tale om en udbetalingsanmodning, hvilket tillige fremgår af tjeklisten, og ikke en anmodning om, at lånet skulle optages i CHF. At lånet figurerer hos indklagede i CHF, og at diverse bilag fremgår at være CHF, har ikke faldet dem for brystet, idet de netop har tænkt, at dette var en følge af, at terminsydelserne betales fra den schweiziske bank. Det fremgår af indklagedes udtalelse, at man lægger vægt på, at de er erhvervsdrivende. Faktum er, at de har været erhvervsdrivende, men for flere år siden har afhændet virksomheden og således er nået pensionsalderen. 7

8 De er således ikke erhvervsdrivende og ikke kyndige på det pågældende område. Konklusionen i denne sag er således, at indklagede henholder sig til, at man fra deres side har anmodet om, at lånet skulle optages i CHF, hvilket der ikke er ført noget bevis for er begæret, og hvilket ikke er begæret fra deres side. De har taget til efterretning, at indklagedes ansatte har udfyldt en tjekliste, hvori indklagede som følge af overførslen til den schweiziske bank har afkrydset for, at udbetaling skulle ske i CHF. De har aldrig afgivet erklæring om, at lånet skulle optages i CHF. Tværtimod skal det oplyses, at de kraftigt har udtalt i forbindelse med låneoptagelsen, at de ikke ønskede lånet optaget i CHF. På ovennævnte grundlag, og til trods for de mange fremsendte meddelelser om lånet, fastholdes derfor deres krav om, at indklagede må ændre lånets størrelse til at vedrøre EUR. INDKLAGEDES FREMSTILLING: Indklagede gør indledningsvis opmærksom på, at aftalen om banklånet er indgået med det koncernforbundne pengeinstitut, som ligeledes er kreditor på lånet. Indklagede finder derfor ikke, at indklagede kan tillægges et ansvar i den forbindelse, hvorfor Realkreditankenævnet bør behandle sagen med pengeinstituttet som indklaget. Indklagede oplyser, at klagerne i juni 2008 indgik aftale med pengeinstituttet på baggrund af et bindende lånetilbud af 7. maj 2008 vedrørende et multicurrency banklån med indledende afdragsfrihed eller et såkaldt valutaboliglån. De særlige karakteristika ved et valutaboliglån er, at lånebeløbet stipuleres i den lokale valuta, i dette tilfælde EUR - Spanien, men at kunden skal foretage et aktivt valg af valuta ved udbetalingen af lånet og i øvrigt herefter kan konvertere den valgte valuta til udgangen af et kvartal. Valget foretages ved afkrydsning af den ønskede valuta i en til lånetilbuddet hørende tjekliste, hvori de mulige valutavalg er oplistet, herunder EUR, som hermed aktivt skal vælges til, såfremt man ønsker lånet optaget i EUR. Om skifte af valuta fremgår det af lånetilbuddets afsnit 2, at: Valutaskifte skal ske i forbindelse med lånets udbetaling eller til udgangen af et kalenderkvartal 8

9 Klagerne accepterede således lånetilbuddet ved at underskrive aftalen samt at udfylde og indsende tjeklisten, hvori klagerne har sat kryds ved CHF. Klagerne har anført, at grunden hertil var, at ydelserne på lånet skulle tilgå det koncernforbundne pengeinstitut via Sydbank i Schweiz. Det koncernforbundne pengeinstitut har ikke stillet krav til klagerne om eller på anden måde givet klagerne indtryk af, at lånet skulle udbetales i CHF, for at låneprovenuet kunne overføres til en konto i Sydbank i Schweiz. Klagerne har gennem 3 år modtaget adskillige ydelsesopkrævninger, årsoversigter samt enkelte udbetalingskvitteringer og adviser m.v., hvoraf det er fremgået, at alle beløb er i CHF, uden at det har givet klagerne anledning til at reagere. I lånetilbuddet anføres det videre, at: Restgælden angives til enhver tid i den valuta lånet er optaget i eller omlagt til, og udelukkende i denne valuta. I samtlige de ydelsesopkrævningsbreve, som er fremsendt til klagerne kvartalsvis i perioden fra 2008 til 2012, er ydelserne angivet i CHF, og hvor restgælden er oplyst, er denne ligeledes angivet i CHF, hvilket i sig selv og på baggrund af lånetilbuddets tekst burde have ansporet klagerne til at reagere, såfremt de havde indsigelser mod lånets valuta. I lånetilbuddet fremgår følgende om Ordinære renter : Lånet forrentes af restgælden indtil samlet indfrielse heraf, med en samlet rentesats, der består af den ordinære rentesats (referencerentesats) med tillæg af en fast marginal. Referencerentesatsen vil være den noterede 3 måneders EURIBOR rente (Euro Interbank Offered Rate) i de perioder lånets valuta måtte være i EURO. Referencerentesatsen vil være den noterede 3 måneders LIBOR CHF (London Interbank Offered Rate schweizerfranc) i de perioder lånets valuta måtte være i CHF. Af lånetilbuddet fremgår det, at marginalen udgør 1,5 pct. pr. år. Referencerentesatsen, der betales på lånet, fremgår tydeligt af adskillige ydelsesopkrævninger, hvorfor det kan udledes, at referencerentesatsen er baseret på den lave LIBOR CHF (+ marginalen), og ikke EURIBOR (+ marginalen), som generelt i hele perioden har været betydeligt højere. I årsoversigter fra 2008 til 2011 er den indberettede gæld omregnet til danske kroner ved brug af CHF-kurs, hvilket også er 9

10 angivet i oversigterne. Fra 2008 til 2011 stiger restgælden således markant på grund af kursudviklingen på CHF. Heller ikke denne omstændighed har klagerne reageret på. Det koncernforbundne pengeinstitut er bekendt med, at klagerne er selvstændige erhvervsdrivende, og at låneprovenuet skulle anvendes til investering i forskellige værdipapirer. Der må hermed være en formodning for, at klagerne besidder en vis erfaring med investeringer og andre bankforretninger. På baggrund af ovenstående, er det således indklagedes opfattelse, at der er tale om en efterrationalisering fra klagernes side på grund af den for klagerne kontinuerlige negative kursudvikling for CHF. -0- Klagernes advokat har anført, at lånetilbuddet er udstedt i EUR, og at klagerne ikke har begæret lånet optaget i CHF. Til dette henvises indledningsvis til forklaringen ovenfor om et valutaboliglåns konstruktion. Yderligere skal det uddybes, at lånet ikke udstedes, men blot stipuleres i EUR, og at det er en forudsætning for optagelse af lånet, at kunden foretager et aktivt valg af valuta. Såfremt kunden ikke foretager et sådant valg i forbindelse med optagelsen af lånet, kan lånet slet ikke optages. EUR er således angivet i tjeklisten som et muligt valg og ikke som default, hvis ikke der vælges andet. Klagernes advokat anfører ligeledes, at klagerne ikke har udfyldt tjeklisten, men at dette er gjort af indklagedes ansatte. Hertil bemærkes, at tjeklisten har til formål, at kunden skal give indklagede relevante oplysninger til brug for indklagedes sagsbehandling. Således er formålet med afsnittet Jeg/vi oplyser endvidere, at jeg/vi: --- har følgende person/firma som kontakt i Spanien, at indklagede har mulighed for at kontakte kunden i Spanien via kundens eventuelle eksterne kontaktperson/rådgiver. I tjeklisten er indklagedes egen medarbejder angivet som kontaktperson, hvilket dermed må være en misforstået angivelse fra klagernes side, idet indklagede selvsagt ikke ville anføre sin egen medarbejder som kundens eksterne kontaktperson i Spanien. Denne omstændighed sandsynliggør indklagedes påstand ovenfor om, at klagerne selv har udfyldt tjeklisten. Anbringender Sammenfattende og til støtte for den nedlagte påstand gøres det således gældende: 10

11 At det koncernforbundne pengeinstitut er rette indklagede i sagen, hvorfor indklagede ikke kan tillægges et ansvar i denne forbindelse, at valg af lånets valuta blev aftalt i forbindelse med udbetalingen i overensstemmelse med låneaftalens bestemmelser ved klagernes afkrydsning af CHF i tjeklisten, at at at at klagerne vidste eller burde vide, at lånets valuta var i CHF på baggrund af de adskillige ydelsesopkrævninger, årsoversigter, adviser m.v., som løbende er blevet sendt til klagerne, hvoraf alle beløb fremgik i CHF, herunder lånets restgæld, der ifølge låneaftalen altid og udelukkende angives i lånets valuta, klagerne vidste eller burde vide, at lånets valuta var i CHF, idet restgælden på lånet steg markant hen over en periode på 3 år forårsaget af den for klagerne negative kursudvikling for CHF, klagerne med deres erfaring inden for investering og andre bankforretninger burde have indset, at den renteydelse, de har betalt gennem hele forløbet, var baseret på den lave LIBOR CHF-rente, som ifølge lånetilbuddet udgør referencerentesatsen, når lånets valuta er i CHF, og klagerne ved ikke at have reageret på ovenstående under alle omstændigheder har accepteret de aftalte vilkår om valget af valuta. ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: Da rådgivningen i forbindelse med optagelsen, herunder særligt den skriftlige del af denne, er ydet af og ekspeditionen af det omhandlede lån er varetaget af det indklagede realkreditinstitut, anser Nævnet sig for kompetent til at realitetsbehandle klagen. Klagerne gør i sagen gældende, at de frem til sommeren 2011 var af den overbevisning, at lånet var optaget i euro, og at grunden til at ydelser på opkrævninger mv. var angivet i CHF alene var en praktisk foranstaltning, idet Sydbanks afdeling i Schweiz forestod betalingen af ydelserne. Nævnet finder, at de fremlagte dokumenter i forbindelse med låneomlægningen fremstår uklare. En gennemlæsning af lånetilbudet efterlader således umiddelbart læseren med det indtryk, at lånet optages i euro, medmindre man 11

12 benytter muligheden for at foretage et aktivt valg af en anden valuta, jf. lånetilbuddets punkt 2 om skifte af valuta. Det fremgår derimod ikke af lånetilbuddet, at lånebeløbet er stipuleret i den lokale valuta, og at der forud for udbetaling skal foretages et valg. Udbetalingen i CHF er angiveligt baseret på en afkrydsning i den fremlagte tjekliste. Afkrydsningen indebærer ikke alene en udbetaling, men også en optagelse af lånet i den afkrydsede valuta. Tjeklisten fremstår som udateret og uunderskreven. Når der henses til den vidtrækkende konsekvens af afkrydsningen, ville det i det mindste have været hensigtsmæssigt, at det var tydeliggjort, at der derved tillige blev foretaget et valg af den valuta, lånet skulle ydes i, og at tjeklisten blev dateret og underskrevet. Uanset at det af indklagede udarbejdede materiale lånetilbuddet og tjeklisten er uklart formuleret, finder Nævnet, at klagerne ved ikke at reagere tidligere på baggrund af de af indklagede gennem flere år fremsendte ydelsesopkrævninger og årsoversigter, hvoraf det tydeligt fremgår, at lånet er ydet i CHF, har udvist en retsfortabende passivitet med den virkning, at klagerne har mistet deres mulighed for at gøre indsigelse mod, at lånets valuta er CHF. Som følge af det anførte b e s t e m m e s Indklagede, Nykredit Realkredit A/S, frifindes. Henrik Waaben / Susanne Nielsen Formand Sekretariatschef 12

afsagt den 30. juni 2015

afsagt den 30. juni 2015 21411186 Fastkursaftale. Rådgivning. Klagerne modtog i oktober 2014 et lånetilbud fra det indklagede realkreditinstitut vedrørende omlægning af deres kortrentelån til et fastforrentet obligionslån. Af

Læs mere

afsagt den 27. marts 2013

afsagt den 27. marts 2013 21206069 Gældsovertagelse Klagerne erhvervede i juli 2011 en ejendom. Ifølge købsaftalen skulle klagerne overtage lån til henholdsvis det indklagede realkreditinstitut som to pantebrevsselskaber. Klagerne

Læs mere

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om at instituttet skulle omlægge det indestående lån. Instituttet påstod frifindelse.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om at instituttet skulle omlægge det indestående lån. Instituttet påstod frifindelse. 21302035 Låneomlægning. Ekspeditionstid. Afslag. Klageren havde i sin ejendom to lån, dels et obligationslån til det indklagede realkreditinstitut 1 med 1. prioritetsret, og dels obligationslån med 2.

Læs mere

afsagt den 15. januar 2014 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 15. januar 2014 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21306112 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Klageren havde i sin ejendom et kortrentelån F1 på oprindelig 1.495.000 kr. til det indklagede realkreditinstitut. Af det for lånet udstedte

Læs mere

Sekretariatschef Susanne Nielsen

Sekretariatschef Susanne Nielsen 21502038 Afslag på låneomlægning uden fornyet garantistillelse. Efter anmodning via et lokalt pengeinstitut, som er låneformidler for det indklagede institut på Færøerne, afgav instituttet i september

Læs mere

afsagt den 18. september 2015 Hæftelsesforhold. Rådgivning. Frigørelse for gældsansvar. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 18. september 2015 Hæftelsesforhold. Rådgivning. Frigørelse for gældsansvar. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21407088 Hæftelsesforhold. Rådgivning. Frigørelse for gældsansvar. Klageren og hans daværende ægtefælle optog i 2006 et lån hos det indklagede realkreditinstitut. Lånet blev ydet med pant i en ejendom,

Læs mere

afsagt den 20. december 2013

afsagt den 20. december 2013 21303047 Kaution. Rådgivningsansvar. Klagerens daværende samlever erhvervede i 2004 en ejendom, som efterfølgende blev beboet af klageren og samleveren. I 2005 optog klagerens samlever hos det indklagede

Læs mere

afsagt den 24. oktober N Nykredit Realkredit A/S Afslag på lån Cand. jur. Keld Steffensen

afsagt den 24. oktober N Nykredit Realkredit A/S Afslag på lån Cand. jur. Keld Steffensen Afslag på lån. 21103051 Klageren, som ønskede at optage et lån hos det indklagede realkreditinstitut, var i dialog med en af realkreditinstituttets rådgivere, som gav klageren afslag på lån. I februar

Læs mere

Finansiering af din spanske bolig

Finansiering af din spanske bolig Nykredit i Spanien Nykredit i Spanien Flere og flere danskere vælger at realisere drømmen om en bolig i Spanien. Nogle vælger at slå sig ned mere eller mindre permanent, for eksempel i forbindelse med

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Sekretariatschef Susanne Nielsen

Sekretariatschef Susanne Nielsen 21510178 12-terminers lån. Beregning af rente og restgæld. Det indklagede realkreditinstitut udbetalte i april og juni 2015 to lån til klageren, som var baseret på obligationer med 4 årlige kreditorterminer,

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Ankenævnet for Investeringsforeninger

Ankenævnet for Investeringsforeninger Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 HE/DUE A F G Ø R E L S E af 4. oktober 2013 KLAGER: INDKLAGEDE: BankInvest KLAGEEMNE: LEDETEKST: Tilbagesøgning Investeringsforenings

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser års ydelse Før skat Efter skat

Nutidsværdi af samlede ydelser års ydelse Før skat Efter skat Oversigt over lån 17. marts 2016 Kunde BOLIGSELSKABET FOR HØNG OG OMEGN Ejendom Glentevej 2-88, 4270 Høng Kontaktperson Ole Rahbek Holm, tlf. 55 85 02 11 Side 1 af 6 Pantnummer 1114.5063 Finansieringseksempel

Læs mere

afsagt den 27. maj 2016 Beregning af tinglysningsafgift. Erstatningsansvar. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 27. maj 2016 Beregning af tinglysningsafgift. Erstatningsansvar. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21511191 Beregning af tinglysningsafgift. Erstatningsansvar. Klageren tiltrådte den 17. august 2015 en købsaftale vedrørende køb af en ejerlejlighed med overtagelsesdag den 17. oktober 2015. Det fremgik

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen & Claus Prehn Allerød Torv, Torvestrædet 14 3450 Allerød Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

afsagt den 18. september 2015 Til- og fravalg af afdragsfrihed. Bidragsforhøjelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 18. september 2015 Til- og fravalg af afdragsfrihed. Bidragsforhøjelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21406087 Til- og fravalg af afdragsfrihed. Bidragsforhøjelse. Klageren optog i 2006 og i 2007 to lån hos det indklagede realkreditinstitut. Lånene blev ydet med afdragsfrihed til og med termin 40. I lånetilbuddene

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 28 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 935393-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 125 Ejerlav Vordingborg Bygrunde Ejl. nr. 2 Beliggenhed Algade 104 Kunde

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

K E N D E L S E. Vilkårene for ejendomshandelen var på tidspunktet for Klagers henvendelse til Indklagede i princippet færdigforhandlet.

K E N D E L S E. Vilkårene for ejendomshandelen var på tidspunktet for Klagers henvendelse til Indklagede i princippet færdigforhandlet. København, den 31. oktober 2013 Sagsnr. 2012-2873/6KR/TRA/PMO 7. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager, der var eneanpartshaver

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med dennes indfrielse

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn).

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn). København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2998/3KR/AKC/LOV 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X firma v/y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: X firma v/y har

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. København, den 28. februar 2013 Sagsnr. 2011-4063/HCH/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. Sagens tema: X har som revisor for Y klaget

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Stig Rimaas Violvangen 3 2670 Greve Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har undladt at udføre det aftalte mæglerarbejde og derfor skal tåle en salærreduktion,

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Sagens tema: Ved kendelse af 23. oktober 2007 udtalte kredsbestyrelsen for 1. advokatkreds:

Sagens tema: Ved kendelse af 23. oktober 2007 udtalte kredsbestyrelsen for 1. advokatkreds: 6 København, den 10. januar 2008 J.nr. 02-0301-07-0445 mry/ahe K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ved kendelse af 23. oktober 2007 udtalte kredsbestyrelsen

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Nuværende lån Forskel/total Låntype Kontantlån Kontantlån Hovedstol DKK DKK Afdragsform Annuitet Annuitet

Nyt lån nr. 1.1 Nuværende lån Forskel/total Låntype Kontantlån Kontantlån Hovedstol DKK DKK Afdragsform Annuitet Annuitet Oversigt over lån 23. februar 2015 Kunde A/B SANDERS ARKADE Ejendom Ringstedgade 27 B, 4700 Næstved Kontaktperson Casper Rømer Elin, tlf. 45 12 67 10 Side 1 af 6 Pantnummer 1183.2694 Finansieringseksempel

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr.

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr. 137 15. Finansiering Opgave 15.1. Lån til traktor En landmand låner penge i banken til køb af en ny traktor. Lånebetingelserne: Lånebeløb 480.000 Løbetid 5 år 4 terminer pr. år. Nominel rente 8 % p.a.

Læs mere

Sekretariatschef Susanne Nielsen

Sekretariatschef Susanne Nielsen 21508140 Bidragsforhøjelse. Klageren havde i sin ejendom et kortrentelån til det indklagede realkreditinstitut. Låne blev oprindelig ydet som kortrentelån F1 med indledende afdragsfrihed. Aftalegrundlaget

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25. oktober 2006 (sag nr S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25. oktober 2006 (sag nr S) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25. oktober 2006 (sag nr. 70-2005-S) K OG KK mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 17. oktober 2005

Læs mere

afsagt den 18. september 2015 Bidragsforhøjelse. Rentefastsættelse. Kortrentelån F1. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 18. september 2015 Bidragsforhøjelse. Rentefastsættelse. Kortrentelån F1. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21503046 Bidragsforhøjelse. Rentefastsættelse. Kortrentelån F1. Klageren optog i 2013 et kortrentelån F1 hos det indklagede realkreditinstitut. Lånetilbuddet indeholdt en betalingsplan med oplysning om

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2010. Klagen

Læs mere

Nordby Fjernvarme^ A,m>b>a,

Nordby Fjernvarme^ A,m>b>a, Bavnebjerg 44 6720 Fanø Fanø Byråd Fanø Kommune Skolevej 5-7 6720 Fanø Att. Borgmesteren MODTAGET Nordby Fjernvarme^ A,m>b>a, 3 O SEP. 2015 FAN«KOMMUNE TIf. 75 16 27 24 SE nr. 16 93 46 90 E-mail nf@fanonet.dk

Læs mere

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf Fax

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf Fax Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 HE/IP K E N D E L S E afsagt den 6. februar 2007 KLAGER: INDKLAGEDE: Danske Invest KLAGEEMNE: LEDETEKST: Udbytte og afkast. Indsigelse

Læs mere

Prisindikation. Forslag til finansiering

Prisindikation. Forslag til finansiering Prisindikation Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Allan, Haslev Fjernvarme om optagelse af lån på DKK 24.000.000,00 til finansiering af Solfanger, fremsendes hermed KommuneKredits

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 14. december 2015 Kunde A/B RØDEGÅRDSHAVEN Ejendom Rødegårds Alle 2-38, 4720 Præstø Kontaktperson Gitte Taulov Rude, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 30 Pantnummer 2216.6141 Finansieringseksempel

Læs mere

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen.

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Anette Uttenthal Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af, at

Læs mere

Sekretariatschef Susanne Nielsen

Sekretariatschef Susanne Nielsen 21307124 Bidragsforhøjelse Klageren er en andelsboligforening, der i november 2006 optog et CIBOR6 lån hos det indklagede realkreditinstitut. Ifølge lånetilbuddet udgjorde det årlige bidrag 0,35 pct. Der

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Sekretariatschef Susanne Nielsen

Sekretariatschef Susanne Nielsen 21209109 Uretmæssig nedbringelse af lån. Uretmæssige dispositioner over konti. Klageren, som ejede en ejerlejlighed, hvori der indestod et lån på oprindeligt 2.539.000 kr. til det indklagede realkreditinstitut

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Hornsyld Idrætscenter Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld. Forslag til finansiering

Hornsyld Idrætscenter Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld. Forslag til finansiering Hornsyld Idrætscenter Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Grethe Riber Dam om optagelse af lån på DKK 4.000.000,00 til finansiering af tilbygning til

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Olesen v/tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms. København, den 9. december 2013 Sagsnr. 2012-463/MKJ/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager 1 og Klager 2 klaget over indklagede. Sagens tema: Klager 1 og Klager 2 har

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

5.1.1. Obligatoriske ydelser Ekskl. moms Inkl. moms Markedsføring på internettet 8.995,00 11.243,75

5.1.1. Obligatoriske ydelser Ekskl. moms Inkl. moms Markedsføring på internettet 8.995,00 11.243,75 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Vanløse, Alstrup & Ingemann ApS Jernbane Allé 54 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 22. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Oversigt over lån 4. oktober 2016 Kunde A/B NAVERPARKEN Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Kontaktperson Flemming Hansen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 16 Pantnummer 2034.8894 Finansieringseksempel 1 Nyt

Læs mere

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at tinglysningsfristen

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har udført et

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød 1 København, den 8. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at have

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje Nævnet har modtaget klagen den 22. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Lemvig Vand og Spildevand A/S Rønbjerghage Lemvig. Forslag til finansiering

Lemvig Vand og Spildevand A/S Rønbjerghage Lemvig. Forslag til finansiering Lemvig Vand og Spildevand A/S Rønbjerghage 31 7620 Lemvig 24. januar 2017 J.nr. G4293/JCS Forslag til finansiering Under henvisning til med Anette Vesterbæk Andersen om optagelse af lån på til finansiering

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

afsagt den 9. juni 2016 Indfrielsesvilkår. Variabelt forrentet obligationslån med renteloft. Cand.jur. Keld Overvad Steffensen

afsagt den 9. juni 2016 Indfrielsesvilkår. Variabelt forrentet obligationslån med renteloft. Cand.jur. Keld Overvad Steffensen 21511201 Indfrielsesvilkår, Variabelt forrentet obligationslån med renteloft. Klagerne havde i deres ejendom et variabelt forrentet obligationslån med renteloft og refinansiering, som var optaget hos det

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Tony Robinsson Valby Langgade 211 2500 Valby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. marts 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager. 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Louise Lillelund Østergade 16 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 10. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere