Spørgeskema vedr. skoleforløb og aktuel status vedr. voksne med autismespektrumsforstyrrelser, til forældre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgeskema vedr. skoleforløb og aktuel status vedr. voksne med autismespektrumsforstyrrelser, til forældre"

Transkript

1 Spørgeskema vedr. skoleforløb og aktuel status vedr. voksne med autismespektrumsforstyrrelser, til forældre Dette spørgeskema har til formål at indsamle oplysninger om aktuel status og om grundskoleforløbet for dit barn, som har en diagnose inden for autismespektret. De konkrete oplysninger, vi ønsker at indhente, handler om baggrundsoplysninger, livskvalitet, faktuelle oplysninger om skolegangen, faglighed, støtteforanstaltninger i løbet af skolegangen, oplysninger før skolestart, selve skolegangen og skole-hjem kontakt. Denne spørgeskemaundersøgelse er en del af et større forskningsprojekt, som skal belyse børn med autismes skolegang og udvikling. Din besvarelse vil blive forhandlet med fortrolighed. Baggrundsoplysninger Din relation til dit barn: mor far plejemor plejefar andet Alder på din søn/datter (skriv alder i år): Din søns/datters køn (sæt kryds): Mand Kvinde Din søns/datters aktuelle boligsituation (sæt ét kryds): Hjemmeboende Egen bolig (med støttekontaktperson) Egen bolig (uden støttekontaktperson) Pædagogisk botilbud (uden nattevagt) Pædagogisk botilbud (med nattevagt) Andet: (skriv hvilket) Din søns/datters uddannelsesniveau: (sæt ét kryds): Ikke gennemført uddannelse (ikke 9 skoleår i grundskolen) Kortuddannelse (ingen uddannelse ud over grundskolens 9 år) Forberedende uddannelse (htx, gymnasiet mv.) Mellemlang uddannelse (teknisk skole, læreruddannelsen mv.) Videregående uddannelse (bachelor, kandidat, politi, forsvar, erhvervsakademiuddannelser mv.)) Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU, EGU) Anden ikke-kompetencegivende uddannelse (fx produktionsskole) Andet: Din søns/datters aktuelle dagtilbud/beskæftigelse: (sæt kryds): Under uddannelse Fuldtidsjob

2 Deltidsjob Flexjob Skånejob/beskyttet beskæftigelse Uden daglig beskæftigelse Andet (skriv hvilken) Får din søn/datter aktuelt støtte i forhold til beskæftigelse/uddannelse på én eller flere af følgende måder? (sæt evt. flere krydser): - Mentor - Ekstra SU - Andet (skriv hvilken) - Ingen støtte Hvilket forsørgelsesgrundlag har din søn/datter (sæt evt. flere krydser)? SU Kontanthjælp Pension Løn Økonomisk støtte fra forældre Andet (skriv hvilken) Er din søn/datter i et fast forhold? Har din søn/datter et eller flere børn? Mødes din søn/datter regelmæssigt med én eller flere venner (fx besøger hinanden, tager i byen sammen med, rejser med el.lign.)? Går din søn/datter til fritidsaktiviteter (fx sport, interesseforening)? - Hvis ja, får han/hun støtte til det ved hjælp af kontaktperson eller lignende ordning? Er din søn/datter selvtransporterende? Ja/nej/delvist (har brug for støtte hertil) Ja Nej Delvist (har brug for støtte hertil) Hvilken autismediagnose har din søn/datter? - Aspergers syndrom - Infantil autisme

3 - Atypisk autisme - Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, andre (GUA) - Andet Hvor gammel var din søn/datter, da han/hun fik stillet sin autismediagnose (skriv alder i år)? Har din søn/datter fået stillet andre psykiatriske diagnoser før sin autismediagnose? - Hvis ja, hvilke? (sæt evt. flere krydser) Mental retardering Angst OCD Tourette syndrom Depression ADHD Skizofreni Indlæringsvanskeligheder (fx ordblindhed) Anden Har din søn/datter fået stillet andre psykiatriske diagnoser samtidig med sin autismediagnose? - Hvis ja, hvilke? (sæt evt. flere krydser) Mental retardering Angst OCD Tourette syndrom Depression ADHD Skizofreni Indlæringsvanskeligheder (fx ordblindhed) Anden Har din søn/datter fået stillet andre psykiatriske diagnoser efter sin autismediagnose?

4 - Hvis ja, hvilke? (sæt evt. flere krydser) Mental retardering Angst OCD Tourette syndrom Depression ADHD Skizofreni Indlæringsvanskeligheder (fx ordblindhed) Anden Har din søn/datter fået nogen ikke-psykiatriske diagnoser, som han/hun har været i behandling for? - Hvis ja, hvilke? - (sæt evt. flere krydser): Epilepsi Crohns syndrom eller andre mave-tarmsygdomme Migræne Diabetes Cerebral parese Moderat/svært nedsat syn Moderat/svært nedsat hørelse Andet Livskvalitet Hvad er dit syn på din søns/datter livskvalitet på følgende områder: Kvalitet af boligforhold: Høj Mellem Mindre god Dårlig Kvalitet af socialt liv (venskabsrelationer, samvær med andre jævnaldrene, er del af en gruppe): Høj Mellem Mindre god Dårlig Selvstændig funktion i hverdagen: Høj Mellem Mindre god Dårlig

5 Niveau af generel psykisk trivsel: Høj Mellem Mindre god Dårlig Kvalitet af økonomiske livsgrundlag Høj Mellem Mindre god Dårlig Faktuelle oplysninger om skolegangen På hvilket klassetrin forlod din søn/datter grundskolen (0./børnehaveklasse til 10. klasse)? (tal) Hvor mange skoler har din søn/datter gået i fra 0./børnehaveklasse til 10. klasse? (tal) Hvis han/hun har haft ét eller flere skoleskift: Hvad var årsagerne til sidste skoleskift? (sæt evt. flere krydser) - havde brug for større faglig udfordring - havde svært ved at følge med i undervisningen - havde brug for undervisning rettet mod børn med autisme. - var ked af at gå på skolen - havde få/ingen venner - blev mobbet - Flytning til ny bopæl - Udvikling af en psykiatrisk lidelse (fx depression) - Anbefaling ud fra psykiatrisk undersøgelse - Andre årsager: Hvilken skoletype gik din søn/datter sidst på ( Klasse)? (sæt ét kryds) - Normalklasse (evt. med ekstra støtte i klassen) - Både i normalklasse og specialklasse - Specialklasse eller gruppeordning på almen skole (ikke specialiseret i autisme) - Specialklasse eller gruppeordning på almen skole (specialiseret i autisme) - Specialskole (ikke specialiseret i autisme) - Specialskole (specialiseret i autisme) - Behandlingshjem med egen skole (ikke specialiseret i autisme) - Behandlingshjem med egen skole (specialiseret i autisme) - Andet Hvilken skoletype har din søn/datter overvejende gået på? (sæt ét kryds) - Normalklasse(evt. med ekstra støtte i klassen) - Både i normalklasse og specialklasse - Specialklasse eller gruppeordning på almen skole(ikke specialiseret i autisme)

6 - Specialklasse eller gruppeordning på almen skole (specialiseret i autisme) - Specialskole (ikke specialiseret i autisme) - Specialskole (specialiseret i autisme) - Behandlingshjem med egen skole (ikke specialiseret i autisme) - Behandlingshjem med egen skole (specialiseret i autisme) - Andet Har din søn/datter på noget tidspunkt modtaget hjemmeundervisning? (sæt ét kryds) - Nej - 0-1/2 år - ½-1 år - 1 år eller mere - Årsager til hjemmeundervisning (sæt evt. flere krydser): - Fysisk sygdom - Psykiske årsager - Manglende skoletilbud - Andet (angiv hvilken) Har din søn/datter fået medicin for psykiske vanskeligheder i løbet af sin skolegang? - Hvis ja, mod hvad? - Hvis ja, hvilken alder startede din søn/datter med at få medicinen? Faglighed Er din søn/datter blevet tilbudt at tage Folkeskolens Afgangsprøve? Ja Nej Delvist Ved ikke Har din søn/datter i grundskolen gennemført Folkeskolens Afgangsprøve (9. eller 10. klasse)? Ja Nej Delvist Ved ikke - Hvis ikke i grundskoleforløbet, har din søn/datter taget Folkeskolens Afgangsprøve efter endt grundskoleforløb (fx på efterskole eller på VUC)? (sæt ét kryds) - Efter 9. klasse - Efter 10. klasse - Har ikke taget Folkeskolens Afgangsprøve

7 Hvilken form for støtte modtog din søn/datter til at gennemføre sine eksaminer? (sæt evt. flere krydser) - Ekstra tid til skriftlige eksaminer - Støtteperson med ved mundtlige eksaminer - Oplæsning af opgaver - Ekstra forberedelsestid til mundtlige eksaminer - Anden støtte (angiv hvilken) - Ingen støtte Ifølge din vurdering, hvad var din søns/datters faglige niveau ved afsluttet grundskolegang i følgende fag: Dansk, mundtligt: Over middel Middel Under middel Ved ikke Havde ikke dansk Dansk, skriftligt: Over middel Middel Under middel Ved ikke Havde ikke dansk Matematik: Over middel Middel Under middel Ved ikke Havde ikke matematik Engelsk, mundtligt: Over middel Middel Under middel Ved ikke Havde ikke engelsk Engelsk, skriftligt: Over middel Middel Under middel Ved ikke Havde ikke engelsk Fysik/kemi/naturfag: Over middel Middel Under middel Ved ikke Havde ikke fysik/kemi/naturfa g Støtteforanstaltninger i løbet af skolegangen Hvilke støttende foranstaltninger uden for klassen modtog han/hun i løbet af grundskoleforløbet? (sæt evt. flere krydser) - Psykologsamtaler - Aflastning - Støtteperson uden for skoletiden

8 - Talepædagog - Ekstraundervisning - Motorisk træning - AKT-støtte - Andet (angiv hvilket) Hvad er din overordnede vurdering af den hjælp, som din søn/datter fik via det kommunale system? Hvis din søn/datter har boet i flere forskellige kommuner i løbet af skolegangen, svar da for den kommune, hvor han/hun boede ved skolestart) Meget god God Hverken/eller Dårlig Meget dårlig Uddyb evt. din vurdering her Før skolestart Hvilke faktorer havde størst betydning for dine overvejelser om valg af din søn/datters skole? (sæt max. to krydser) - Afstand fra skolen - Transportmuligheder - Skolens størrelse - Klassernes størrelse - Antal lærere/voksne pr. elev - Sammensætning af elever - Undervisningsmetoder - Lærerens viden om autisme - Indretning af skolens lokaler - Mulighed for vedligeholdelse af din søn/datters venskaber - Kendte børn og voksne på skolen - Ønsker ikke samme skoletilbud som søskende - Ønsker samme skoletilbud som søskende - Andres anbefaling af skolen - Andet (Angiv hvilket) I hvor høj grad var kommunens Pædagogisk Psykologiske Rådgivning (PPR) involveret i beslutningen om valg af din søn/datters skole? I høj grad En del I mindre grad Slet ikke Ved ikke Blev din søns/datters skolestart udskudt et år eller mere? Ja Nej - Hvis ja, hvorfor

9 I hvilken kommune boede din søn/datter ved skolestart? Selve skolegangen Modtog din søn/datter nogen form for særlig støtte i løbet af skoletiden? (sæt evt. flere krydser) - Ja, individuelle støttetimer i klassen af en lærer/pædagog/anden voksen med særlig viden om autisme - ja, individuelle støttetimer i klassen af en lærer/pædagog/anden voksen uden særlig viden om autisme - ja, ekstra støttetimer til hele klassen (evt. to lærere/en lærer og en pædagog eller anden voksen i en eller flere timer) - ja, særlig undervisning adskilt fra klassen - Ja, anden støtte: - nej, ingen særlig støtte. Besvar følgende spørgsmål vedrørende den skole, som din søn/datter har gået i længst tid på: Var undervisningen på nogen måde tilpasset børn med autisme? Ja, i høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Hvor mange elever var der i klassen? 1-10 elever elever 20- elever ved ikke Hvordan kom din søn/datter typisk til skole, efter 3. klasse? (sæt ét kryds) Gik selv Blev fulgt eller kørt i skole af en voksen Cyklede selv Tog offentlig transport Kørte med skolebus eller taxi Andet (angiv hvilket): I hvor høj grad blev undervisningen tilpasset din søns/datters faglige niveau? I høj grad I tilpas grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Hvordan oplevede du lærernes viden om autismespektrumsforstyrrelser? God Normal Ringe De havde ingen viden Hvor meget fravær havde din søn/datter overordnet gennem skoletiden i forhold til sine klassekammerater? Indskolingen (0.-3. kl.)

10 Væsentligt mere Mere Det samme Mindre Væsentligt mindre - Hvis mere, hvad oplever du, årsagerne til fraværet var? (sæt evt. flere krydser): - Problemer med en eller flere lærere - Problemer med en eller flere af de andre elever - Faglige problemer - Generel skoletræthed - Psykiske problemer (f.eks. angst, depression) - Problemer i hjemmet - Andet (angiv hvilket): Mellemtrin (4.-6. kl.) Væsentligt mere Mere Det samme Mindre Væsentligt mindre - Hvis mere, hvad oplever du, årsagerne til fraværet var? (sæt evt. flere krydser): - Problemer med en eller flere lærere - Problemer med en eller flere af de andre elever - Faglige problemer - Generel skoletræthed - Psykiske problemer (f.eks. angst, depression) - Problemer i hjemmet - Andet (angiv hvilket): Udskolingen ( kl.) Væsentligt mere Mere Det samme Mindre Væsentligt mindre - Hvis mere, hvad oplever du, årsagerne til fraværet var? (sæt evt. flere krydser): - Problemer med en eller flere lærere - Problemer med en eller flere af de andre elever - Faglige problemer - Generel skoletræthed - Psykiske problemer (f.eks. angst, depression) - Problemer i hjemmet - Andet (angiv hvilket): I hvor høj grad følte din søn/datter sig som en del af fællesskabet i skolen? Indskolingen (0.-3. kl.) I høj grad I tilpas grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Mellemtrin (4.-6. kl.) I høj grad I tilpas grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

11 Udskolingen ( kl.) I høj grad I tilpas grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Blev din søn/datter mobbet eller holdt udenfor, systematisk og over en længere periode, gennem skoletiden? I høj grad I tilpas grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Hvornår havde din søn/datter det sværest i løbet af hans/hendes skoletid? (sæt ét kryds) - I indskolingen (0.-3. kl.) - På mellemtrin (4.-6. kl.) - I udskolingen (7.-9. kl.) - ved ikke Hvornår havde din søn/datter det bedst i løbet af hans/hendes skoletid? (sæt ét kryds) - I indskolingen (0.-3. kl.) - På mellemtrin (4.-6. kl.) - I udskolingen (7.-9. kl.) - ved ikke Havde din søn/datter svært ved at indgå i socialt samvær med kammerater efter skole? Indskolingen (0.-3. kl.) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Mellemtrin (4.-6. kl.) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Udskolingen ( kl.) I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Havde din søn/datter en venskabsrelation til én eller flere børn i skolen? (sæt ét kryds) Indskolingen (0.-3. kl.) Mere end to Mellemtrin (4.-6. kl.) Mere end to Udskolingen ( kl.)

12 0 1 2 Mere end to Har du registreret, at din søn/datter har følt sig ensom? Ja Nej - Hvis ja på hvilket klassetrin observerede du dette første gang? ( kl.) (skriv klassetrin) Har din søn/datter haft følgende adfærdsproblemer i skolen i løbet af skolegangen? (sæt evt. flere krydser) - Hyperaktivitet/impulsivitet - Opmærksomheds-/koncentrationsproblemer - Aggressivitet - Selvdestruktivitet - Tvangstanker/-handlinger - Tristhed - Andet Hvad er for dig det vigtigste for kvaliteten af din søn/datters skolegang? (Sæt højst 3 krydser) - Lærernes faglige niveau - Lærernes viden om og anvendelse af undervisningsmetoder for børn med autisme - Lærernes opmærksomhed på din søn/datters individuelle behov og styrker - Lærernes evne til klasseledelse (f.eks. holde ro i klassen, klargøre læringsmål) - Antallet af lærere/pædagoger/andre voksne i klassen ad gangen. - Muligheder for sociale relationer, venner i klassen. - Muligheder for faglige forbedring/fremgang/resultater. - Klassens størrelse. - Klassens sammensætning af elever (fx tilstedeværelse af andre børn med autisme). - Inddragelse af din viden om din søn/datters behov og styrker. - Samarbejde mellem skole, hjem og andre instanser (f.eks. PPR, Børnepsykiatrisk afd., Center for Autisme, tale/høre/motorikpædagog, andre) - Andre forældre og elevers holdning til din søn/datter (f.eks. accept/ligegyldighed/fjendtlighed). - Andet; Om skole-hjem kontakt Har skolen haft kendskab til din søns/datters autisme på den skole, hvor han/hun gik i længst tid?

13 Vi kendte ikke selv til diagnosen dengang Har du som forældre haft kontakt til PPR / skolepsykologen i forbindelse med din søns/datters skolegang? Ja Nej Hvis ja, hvem tog initiativ til denne kontakt? (sæt evt. flere krydser) - Det var os som forældre der opsøgte kontakten - Det var på opfordring fra lærerne på skolen - Det var på opfordring fra sundhedsplejersken - Det var på initiativ af PPR - Det var på opfordring fra psykiater - Andet - Hvis ja, på hvilket klassetrin startede denne kontakt? klasse. (skriv klassetrin) Hvad kunne skolepsykologen/ppr konkret hjælpe med? (sæt evt. flere krydser) - Behandling/terapi/rådgivning af din søn/datter - Rådgivning til hjemmet - Anvisning af mulig hjælp til din søn/datter eller hjemmet - Tovholder imellem jer som forældre og lærerne? - Tovholder imellem flere instanser (Kommune, Jer som forældre, lærerne) - Hjælp til ansøgning om ekstra timer eller hjælpemidler? - De kunne ikke hjælpe - Andet I hvilken grad har skolen inddraget din viden som forældre i forbindelse med tilrettelæggelse af undervisningen? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke I hvor høj grad har I som forældre talt på jeres søn/datters vegne for at kompensere for din hans/hendes vanskeligheder med at kommunikere, i forhold til: - Lærerne: I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke - Klassekammeraterne: I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke - Klassekammeraternes forældre: I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

14 Evt. kommentarer

FORMÅL METODE. perspektiver på skolegang i almenklasse & specialtilbud. Se Center for Autismes hjemmeside!

FORMÅL METODE. perspektiver på skolegang i almenklasse & specialtilbud. Se Center for Autismes hjemmeside! FASE 3: SKOLEGANG OG DEN AKTUELLE LIVSSITUATION HOS VOKSNE MED EN AUTISMESPEKTRUMFORSTYRRELSE EN SPØRGESKEMABASERET UNDERSØGELSE OMFATTENDE 134 PERSONER I ALDEREN 18-40 ÅR. Fase 3 består af en spørgeskemabaseret

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning

Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn der modtager vidtgående specialundervisning 2009 Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Børn med AUTISME i skolen

Børn med AUTISME i skolen Inklusionsundersøgelse 2017 Børn med AUTISME i skolen Siden inklusionsloven i 2012 har Landsforeningen Autisme hvert år taget temperaturen på børn med autismes trivsel i skolen. Undersøgelsen i år, April

Læs mere

FORÆLDER. Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling

FORÆLDER. Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling FORÆLDER Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af Funktionel Familieterapi (FFT). I spørgeskemaet bliver du spurgt til dit barn og jeres familie.

Læs mere

Introduktion til spørgeskemaet

Introduktion til spørgeskemaet Bilag 3 - Spørgeskema Introduktion til spørgeskemaet Vi er en gruppe sociologistuderende fra Aalborg Universitet, der er i gang med at lave en undersøgelse om Brønderslev Gymnasium og HF-kursus. Vi har

Læs mere

Analyse af fokuselever. En status på projekt Unge godt på vej Fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse

Analyse af fokuselever. En status på projekt Unge godt på vej Fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse Analyse af fokuselever En status på projekt Unge godt på vej Fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse Indhold 1. Baggrund og formål 2. Analysedesign 3. Analyseresultater 4. Baggrundskarakteristika

Læs mere

Skoleangst hos børn med autisme

Skoleangst hos børn med autisme Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del Bilag 203 Offentligt Inklusionsundersøgelse 2018 Skoleangst hos børn med autisme Siden inklusionsloven i 2012 har Landsforeningen Autisme hvert

Læs mere

Velkommen. i Centerklasserne Højvangskolen

Velkommen. i Centerklasserne Højvangskolen Velkommen i Centerklasserne Højvangskolen Målgruppe Målgruppen omfatter normaltbegavede elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme) og elever med hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD). Endvidere

Læs mere

Count and Percent Datalogi: Førsteårsstuderende

Count and Percent Datalogi: Førsteårsstuderende Køn Mand Kvinde 62 87,32 % Hvor gammel er du? (vælg antal år) Under 19 19 20 21 22 23 24 25 26 Over 29 23 32,39 % Hvor mange år har du boet i hovedstadsområdet? (vælg antal år. vælg 0, hvis du ikke bor

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

En karakteristik af de 24-årige i RKSK på offentlig forsørgelse

En karakteristik af de 24-årige i RKSK på offentlig forsørgelse Det tværgående arbejde med at støtte de unge mod det gode liv En karakteristik af de 24-årige i RKSK på offentlig forsørgelse Udarbejdet i samarbejde med Analyse, Viden & Strategi November 2017 Indhold

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST.

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. September 2016, SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) UDKAST. Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i

Læs mere

angst og depression for unge

angst og depression for unge LÆR AT TACKLE angst og depression for unge Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression for unge. Vi vil bede dig om at udfylde dette

Læs mere

Du kan også finde kontaktoplysninger her:

Du kan også finde kontaktoplysninger her: LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Ansøgningsskema til STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Ansøgningsskema til STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Job&Uddannelse Værkmestergade 13 A, 8000 Aarhus C Telefon 8940 5975 stu@msb.aarhus.dk www.stu-aarhus.dk Ansøgningsskema til STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Ansøgningsfrist

Læs mere

Analyse af fokuselever 2.0. Anden opfølgning på projekt Unge godt på vej Fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse

Analyse af fokuselever 2.0. Anden opfølgning på projekt Unge godt på vej Fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse Analyse af fokuselever 2.0 Anden opfølgning på projekt Unge godt på vej Fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse Indhold 1. Baggrund og formål 2. Hovedkonklusioner fra den første status på analyse

Læs mere

Hvordan går det børn med ASF senere i livet? Hvordan måler man outcome? - Outcome -undersøgelser. 1. Normativ vurdering:

Hvordan går det børn med ASF senere i livet? Hvordan måler man outcome? - Outcome -undersøgelser. 1. Normativ vurdering: Hvordan går det børn med ASF senere i livet? - Outcome -undersøgelser Lennart Pedersen Psykolog Center for Autisme Hvordan måler man outcome? 1. Normativ vurdering: sammenligner med alderssvarende funktion

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

Bar Graphs Datalogi: Førsteårsstuderende

Bar Graphs Datalogi: Førsteårsstuderende Køn (sæt kryds) Kvinde 12,68 % Mand 87,32 % Hvor gammel er du? (vælg antal år) Over 29 26 25 24 23 22 21 4,23 % 16,9 % 18,31 % 20 32,39 % 19 9,86 % Under 19 december 27, 2000 Page 1 of 81 Hvor mange år

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Inquisite Page 1 of 5. Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet.

Inquisite Page 1 of 5. Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet. Inquisite Page 1 of 5 Din baggrund Indledningsvis vil vi gerne vide lidt om dig og din baggrund for at studere datalogi på Københavns Universitet. Køn Mand Kvinde Hvor gammel er du? (vælg antal år) Under

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) August 2016 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet

Læs mere

Unge uden uddannelse i Langeland Kommune

Unge uden uddannelse i Langeland Kommune Unge uden uddannelse i Langeland Kommune Regler og begreber Den lige vej for unge er at gå fra folkeskolens 9. eller 10. klasse og videre til en ungdomsuddannelse, som enten kan være erhvervskompetencegivende

Læs mere

Undersøgelse af forekomsten af skolevægring i Egedal Kommune i skoleåret 2016/2017

Undersøgelse af forekomsten af skolevægring i Egedal Kommune i skoleåret 2016/2017 1. Velkommen Denne spørgeskemaundersøgelse har til formål at afdække udbredelsen af skolevægring i Egedal i dette skoleår, og hvordan familierne oplever den hjælp, der bliver givet i forbindelse hermed.

Læs mere

Undersøgelse af inklusion i grundskolen

Undersøgelse af inklusion i grundskolen Undersøgelse af inklusion i grundskolen Tabelrapport skoleledere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Page 1 / 41 Dette bilag til EVA s undersøgelse af inklusion i grundskolen, indeholder i tabelform resultaterne

Læs mere

ASDEU. o Ja o Nej. Family Survey - final. Baggrundsoplysninger, diagnose og tidlig indsats i forhold til børn med autism spectrum forstyrrelser

ASDEU. o Ja o Nej. Family Survey - final. Baggrundsoplysninger, diagnose og tidlig indsats i forhold til børn med autism spectrum forstyrrelser Family Survey - final Baggrundsoplysninger, diagnose og tidlig indsats i forhold til børn med autism spectrum forstyrrelser Formålet med undersøgelsen er at forbedre støtten til mindre børn med autisme

Læs mere

Dette notat omhandler kerneindikatorer for specialområdet, herunder udviklingen i andelen af elever, der modtager specialundervisning.

Dette notat omhandler kerneindikatorer for specialområdet, herunder udviklingen i andelen af elever, der modtager specialundervisning. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT 1. november 2018 Tendenser på specialområdet Dette notat omhandler kerneindikatorer for specialområdet, herunder udviklingen i andelen

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Fortællingen om Aarhus

Fortællingen om Aarhus Program Velkommen v. Kurt Præsentation af HU v. Lone Grosen og Jens Erik Stryhn Hvad er HU s opgave? Hvem er HU til for? HU som netværksskaber/relationel koordinering HU og Min Vej et tværmagistralt samarbejde

Læs mere

Bedsteforældreaften. Hvordan er det at være søskende til børn med autismespektrumforstyrrelser?

Bedsteforældreaften. Hvordan er det at være søskende til børn med autismespektrumforstyrrelser? Bedsteforældreaften Hvordan er det at være søskende til børn med? Hvordan kan jeg som bedsteforældre hjælpe mine børnebørn? Der kræves QuickTime og et -komprimeringsværktøj, for at man kan se dette billede.

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2015.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2015. Skemaet gennemføres blandt forældre i 1. klasse, 3. klasse og 5. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen

Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen Danmarks Lærerforening 28. september 2009 Undersøgelse om specialundervisning i folkeskolen Danmarks Lærerforening har sammen med Megafon gennemført en undersøgelse om specialundervisning i perioden 25.-31.

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Søgårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Søgårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Søgårdsskolen 2011/2012 1 Præsentation af Søgårdsskolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 4 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Samtykke til at behandle helbredsoplysninger

Samtykke til at behandle helbredsoplysninger Samtykke til at behandle helbredsoplysninger For at kunne give elever den bedste læring og trivsel på skolen, har vi brug for at vide om eleven, lider af nogle sygdomme, har allergier, fysiske eller psykiske

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling

UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af Funktionel Familieterapi (FFT). I spørgeskemaet bliver du spurgt til dig og din familie. Der er

Læs mere

Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme

Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme En rundspørge blandt 247 medlemmer af Landsforeningen Autisme Juni 2016 Indledning Landsforeningen Autisme har i samarbejde med Det Nationale Autismeinstitut

Læs mere

Medlemsundersøgelse om specialundervisning, inklusion og fællesskab i den Københavnske folkeskole.

Medlemsundersøgelse om specialundervisning, inklusion og fællesskab i den Københavnske folkeskole. Medlemsundersøgelse om specialundervisning, inklusion og fællesskab i den Københavnske folkeskole. Resultater 1. Underviser du i folkeskolens normalklasser? Ja 1.038 93,2% Nej 76 6,8% I alt 1.115 100,0%

Læs mere

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens specialklasser

Læs mere

Velkommen til Forældrekursus i Autismespektrumforstyrrelse (ASF) Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Psykiatri og Social

Velkommen til Forældrekursus i Autismespektrumforstyrrelse (ASF) Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Psykiatri og Social Velkommen til Forældrekursus i Autismespektrumforstyrrelse (ASF) Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Psykiatri og Social Formål At give forældre til børn/unge som har en Autismespektrumforstyrrelse (ASF)

Læs mere

Inklusionsundersøgelse. Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29

Inklusionsundersøgelse. Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 Inklusionsundersøgelse Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 Elever med særlige behov Er der i dine klasser elever med faglige, sociale eller adfærdsmæssige problemer? Har du elever i dine klasser, som

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Indhold 3 Om Etisk Forum for Unge 2013 6 Kapitel 1 Etik og psykisk sygdom 11 Kapitel 2 Unge fortæller 17 Kapitel 3 Mødet med sundhedsvæsenet 22 Kapitel 4 Etik

Læs mere

Information om AUTISME HOS BØRN OG UNGE Diagnosen, indsatser og livskvalitet

Information om AUTISME HOS BØRN OG UNGE Diagnosen, indsatser og livskvalitet Til forældre og andre pårørende Information om AUTISME HOS BØRN OG UNGE Diagnosen, indsatser og livskvalitet Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er autisme? 06 Tænkning og forståelse hos

Læs mere

PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE

PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE Med ændring af 3 stk. 1 i loven om folkeskolen er børnehaveklassen blevet obligatorisk fra skoleåret 2009/2010. Barnet påbegynder børnehaveklassen

Læs mere

Resultater fra den nationale trivselsmåling. Tabelrapport

Resultater fra den nationale trivselsmåling. Tabelrapport Resultater fra den nationale trivselsmåling 2018 Tabelrapport Udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø December 2018 02 I Indholdsfortegnelse Den nationale trivselsmåling 2018 ------------------------------------------

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,6%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,6% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 147 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 93,6% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13

Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13 Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13 Indhold Indhold... 1 Blandet... 4 er du tilfreds med at gå på Rathlouskolen?... 4 vil du anbefale en ven at gå på Rathlouskolen?... 5 Føler du, at skolen hjælper dig

Læs mere

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Workshop ved KL-konference: Børn og unge med handicap 2015 9. september v. projektleder Carsten Kirk Alstrup 1 Center for Familiepleje Centerchef

Læs mere

Psykiatri. Information om AUTISME hos børn og unge

Psykiatri. Information om AUTISME hos børn og unge Psykiatri Information om AUTISME hos børn og unge 2 HVAD ER AUTISME hos børn og unge? Autisme er en arvelig udviklingsforstyrrelse, der kommer til udtryk ved, at barnet eller den unge har en begrænset

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,3% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 573 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i.

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 83,6%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 83,6% Område Viborgvej Skoler beelser: 513 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 83,6% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,5% Område Oddervej Skoler beelser: 614 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 91,5% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85,4%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85,4% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 554 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 85,4% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i.

Læs mere

Kortlægningsskema BEHANDLER: UNGES CPR : UNG: DATO FOR FØRSTE KONTAKTE MED DATO FOR PÅBEGYNDELSE AF DATO FOR SKEMAUDFYLDELSE VEDRØRENDE

Kortlægningsskema BEHANDLER: UNGES CPR : UNG: DATO FOR FØRSTE KONTAKTE MED DATO FOR PÅBEGYNDELSE AF DATO FOR SKEMAUDFYLDELSE VEDRØRENDE Kortlægningsskema BEHANDLER: UNGES CPR : UNG: DATO FOR FØRSTE KONTAKTE MED MISBRUGSTEAMET: DATO FOR PÅBEGYNDELSE AF BEHANDLING: DATO FOR SKEMAUDFYLDELSE VEDRØRENDE RUSMIDLER: 1 BAGGRUNDSSPØRGSMÅL 1. Den

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 74,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 74,8% Område Silkeborgvej Skoler beelser: 26 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 74,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

FORÆLDREUNDER- SØGELSE

FORÆLDREUNDER- SØGELSE FORÆLDREUNDER- SØGELSE BUPL AUGUST 2017 METODE Undersøgelsen er baseret på interview med 1669 forældre med børn, som inden sommerferien gik i 0.,1. 2. eller 3. klasse og også et tilmeldt et fritidstilbud.

Læs mere

Du kan også finde kontaktoplysninger her:

Du kan også finde kontaktoplysninger her: LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der

Læs mere

Serviceinformation. STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. jf. Lov om ungdomsuddannelser for unge med særlige behov

Serviceinformation. STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. jf. Lov om ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Serviceinformation STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse jf. Lov om ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Hvad er Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU står for den særlig tilrettelagte

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,1% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 449 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 94,% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

Evidens i familiebehandling er det besværet værd?

Evidens i familiebehandling er det besværet værd? Evidens i familiebehandling er det besværet værd? med udgangspunkt i PMTO Parent Management Training Oregon Socialrådgiverdage 25.-26. nov. 213 Programmer med evidens ( I Socialstyrelsens forståelse af

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 69,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 69,3% Område Viborgvej Skoler beelser: 151 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 69,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen 2016 Skolen på Grundtvigsvej. Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Marts Side 1 af 24

Brugertilfredshedsundersøgelsen 2016 Skolen på Grundtvigsvej. Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Marts Side 1 af 24 Brugertilfredshedsundersøgelsen 2016 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Marts 2017 Side 1 af 24 Folkeskolen Blandt respondenterne svarer 73 procent, at de er tilfredse eller meget tilfredse på

Læs mere

Udskudt skolestart er børn

Udskudt skolestart er børn GLADSAXE KOMMUNE Børne- og kulturforvaltningen Den 08.11.2005 bkfvij Udskudt skolestart 1999 er børn Indledning Notatet giver overblik over, hvor stor en andel af børn født i 1999, der har fået udskudt

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,4%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,4% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 646 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 93,4% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90,1% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 29 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,9% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 349 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 87,9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,5% Område Oddervej Skoler beelser: 761 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 93,5% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 95,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 95,8% Område Horsensvej Skoler beelser: 461 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 95,8% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87% Område Silkeborgvej Skoler beelser: 82 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 87% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89% Område Oddervej Skoler beelser: 577 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 89% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i. Denne rapport

Læs mere

INDLEDNING Nationalt Egedal Kommune... 4 BILLEDET AF TRIVSELSMÅLINGEN I EGDAL KOMMUNE LIGGER TÆT OP AF DET NATIONALE BILLEDE...

INDLEDNING Nationalt Egedal Kommune... 4 BILLEDET AF TRIVSELSMÅLINGEN I EGDAL KOMMUNE LIGGER TÆT OP AF DET NATIONALE BILLEDE... Trivselsmåling 2015 Indhold INDLEDNING... 4 Nationalt... 4 Egedal Kommune... 4 BILLEDET AF TRIVSELSMÅLINGEN I EGDAL KOMMUNE LIGGER TÆT OP AF DET NATIONALE BILLEDE.... 4 PÅ 0.-3. KLASSER VISER TO AF SPØRGSMÅLENE

Læs mere

barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom.

barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom. Et anderledes barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom. I den ene familie følger vi Tobias, en 10-årig dreng, som har fået

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 77%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 77% Område Randersvej Skoler beelser: 374 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

Januar De to typer af indsatser er: VEJLEDNING

Januar De to typer af indsatser er: VEJLEDNING VEJLEDNING Vejledning om bevilling og visitation af specialpædagogisk ressourceforløb og/eller specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Januar 2019 Formål Vejledningens

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,3% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 474 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 93,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,8% Område Silkeborgvej Skoler beelser: 839 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88,8% Elevtrivselsmålingen 218 OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,2% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 546 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 93,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 81%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 81% Område Grenåvej Øst Skoler beelser: 687 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 81% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,1% Område Viborgvej Skoler beelser: 672 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 92,% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,9% Område Horsensvej Skoler beelser: 843 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 88,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,9% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 33 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 92,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Visitation og bevilling af specialpædagogisk ressourceforløb og/eller specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen

Visitation og bevilling af specialpædagogisk ressourceforløb og/eller specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen VEJLEDNING Visitation og bevilling af specialpædagogisk ressourceforløb og/eller specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen Marts 2019 Formål Vejledningens formål er dels

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier Oplæg ved KL og COK konferencen: Børn og unge med handicap 2015 Comwell, Kolding, den 09.09 2015 Steen Bengtsson Oversigt UNDERSØGELSEN, BØRNENE HANDICAP

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme:

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme: Notat Vedrørende: Spørgeramme for brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Sagsnavn: Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2016 Sagsnummer: 28.00.00-P05-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard E-mail:

Læs mere

Hvordan finansierer skolen eventuelle merudgifter (til fritidstilbud, skolebus e.a.) som følge af en forkortelse af klassens skoledag?

Hvordan finansierer skolen eventuelle merudgifter (til fritidstilbud, skolebus e.a.) som følge af en forkortelse af klassens skoledag? AnsØgningsskema vedr. afkortning af skoledagens længde - skoleåret 2017/18 Dette ansøgningsskema udfyldes og sendes til skoleafdelingen, hvis skolen Ønsker afkortning af Klasse: 4A Var den understøttende

Læs mere

ADHD-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune

ADHD-klasserne. - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune ADHD-klasserne - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens ADHD-klasser. Hvis du ønsker at vide mere om den enkelte ADHD-klasse,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere