Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0524 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0524 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0524 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2007) 524 endelig KOMMISSIONENS TREDJE RAPPORT i henhold til Rådets rammeafgørelse af 29. maj 2000 om styrkelse af beskyttelsen mod falskmøntneri, ved hjælp af strafferetlige og andre sanktioner, i forbindelse med indførelsen af euroen {SEK(2007)1158} DA DA

2 KOMMISSIONENS TREDJE RAPPORT i henhold til Rådets rammeafgørelse af 29. maj 2000 om styrkelse af beskyttelsen mod falskmøntneri, ved hjælp af strafferetlige og andre sanktioner, i forbindelse med indførelsen af euroen 1. FORMÅLET MED RAMMEAFGØRELSEN For at sikre en styrket og harmoniseret strafferetlig beskyttelse af euroen i hele Den Europæiske Union vedtog Rådet den 29. maj 2000 rammeafgørelsen 2000/383/RIA 1 om styrkelse af beskyttelsen mod falskmøntneri, ved hjælp af strafferetlige og andre sanktioner, i forbindelse med indførelsen af euroen, som blev ændret ved rammeafgørelse 2001/888/RIA af 6. december for at indføre en bestemmelse om anerkendelse af straffedomme, der er afsagt af en anden medlemsstat for at fastslå princippet om gentagelsesvirkning. Som følge af ratificeringen af Genève-konventionen fra 1929 til bekæmpelse af falskmøntneri 3 eksisterede der allerede en vis grad af overensstemmelse mellem medlemsstaternes lovgivninger. Det konkrete formål med rammeafgørelsen om euroen er at supplere de tiltalerejsninger, der er forudset af medlemsstaterne i henhold til konventionen fra 1929, og identificere strafbare handlinger, der skal sidestilles med egentligt falskmøntneri. 2. FORMÅLET MED RAPPORTEN I henhold til artikel 11, stk. 2, i rammeafgørelsen vedtog Kommissionen den 13. december 2001 en rapport om gennemførelsen af rammeafgørelsen 4, som giver en detaljeret beskrivelse af de forskellige fastlagte forpligtelser til gennemførelse i national ret samt af, hvordan medlemsstaterne hver især har efterkommet disse forpligtelser. I sine konklusioner om denne rapport erkendte Rådet, at formålet med rammeafgørelsen i vid udstrækning var opfyldt. Ikke desto mindre opfordrede det Kommissionen til at udarbejde endnu en rapport med det formål at indarbejde de supplerende oplysninger, som endnu ikke var kommet fra medlemsstaterne. Den 3. september 2003 vedtog Kommissionen den anden rapport 5. På sit møde den oktober 2004 tog Rådet denne anden rapport til efterretning og opfordrede Rådets rammeafgørelse af 29. maj 2000 om styrkelse af beskyttelsen mod falskmøntneri, ved hjælp af strafferetlige og andre sanktioner, i forbindelse med indførelsen af euroen (EFT L 140 af , s. 1) Rådets rammeafgørelse af 6. december 2001 om ændring af rammeafgørelse 2000/383/RIA om styrkelse af beskyttelsen mod falskmøntneri, ved hjælp af strafferetlige og andre sanktioner, i forbindelse med indførelsen af euroen (EFT L 329 af , s. 3). I henhold til artikel 23 i konventionen fra 1929 indebærer en stats ratificering, at statens lovgivning og administrative opbygning er i overensstemmelse med konventionen. KOM(2001) 771 endelig. KOM(2003) 532 endelig. DA 2 DA

3 Kommissionen til på baggrund af udvidelsen af EU at udarbejde en tredje rapport om gennemførelsen af rammeafgørelsen, inklusive artikel 9a. Denne rapport indeholder en beskrivelse af de 15 medlemsstaters arbejde med gennemførelsen af rammeafgørelsen på grundlag af konklusionerne i den anden rapport og en statusopgørelse over lovgivningen i de 12 nye medlemsstater. Endelig foretages der i denne rapport en detaljeret evaluering af de 27 medlemsstaters gennemførelse af rammeafgørelsen. Kommissionen har sendt spørgeskemaer til alle medlemsstaterne for at udbede sig supplerende oplysninger om de særlige forhold, der blev konstateret i den foregående rapport, undtagen til Tyskland, som allerede havde givet alle oplysninger. Tyve medlemsstater har sendt Kommissionen teksten til de bestemmelser, der gennemfører de forpligter, der påhviler dem i henhold til rammeafgørelsen, i national ret. Otte medlemsstater (Bulgarien, Finland, Irland, Italien, Malta, Nederlandene, Rumænien og Spanien) har ikke svaret formelt på brevet fra Kommissionen. Imidlertid har Kommissionen fået oplysninger om lovgivningerne i Bulgarien, Italien, Malta, Nederlandene og Spanien. De oplysninger, Kommissionen har modtaget, varierer betydeligt i omfang og grundighed. Rapporten er ikke desto mindre udarbejdet på grundlag af disse oplysninger, som er blevet suppleret ved hjælp af offentlige kilder, når dette har været nødvendigt og muligt. 3. NATIONALE FORANSTALTNINGER MED HENBLIK PÅ ANVENDELSE AF RAMMEAFGØRELSEN 3.1. Status for gennemførelsen af rammeafgørelsen i de 15 medlemsstater (bilag tabel 1) Generelle strafbare handlinger artikel 3 Efter ændringen af den spanske straffelov er alle handlinger, der er omtalt i rammeafgørelsens artikel 3, stk. 1, litra a), b) og c), nu strafbare. Desuden udgør deltagelse i de strafbare handlinger en overtrædelse i henhold til en udtrykkelig bestemmelse om falskmøntneri. Desuden indeholder den spanske lovgivning en udtrykkelig bestemmelse, hvorefter fremstilling, modtagelse eller anskaffelse af redskaber eller andre genstande til fremstilling af falske penge i bedragerisk hensigt strafforfølges (artikel 3, stk. 1, litra d)) Andre strafbare handlinger artikel 4 Den spanske straffelov forbyder fremstilling af penge i bedragerisk hensigt uden en udtrykkelig omtale af anvendelse af lovlige faciliteter. I henhold til den franske straffelov er ulovlig fremstilling af penge ved hjælp af lovlige faciliteter eller materialer i den i rammeafgørelsens artikel 4 anvendte betydning forbudt Sanktioner - artikel 6 Lovgivningerne i Finland og Sverige er ikke blevet ændret. I henhold til disse landes lovgivninger kan der kun idømmes fængselsstraf på mindst otte år ved alvorlige overtrædelser. I henhold til den spanske lovgivning kan der idømmes fængselsstraf for de strafbare handlinger, der er omhandlet i rammeafgørelsens artikel 3, stk. 1, litra a), på mellem 8 og 12 år. DA 3 DA

4 Juridiske personers ansvar og sanktioner artikel 8 og 9 Lovgivningerne i Spanien, Luxembourg og Østrig opererer med et generelt strafansvar for juridiske personer, hver gang et af disses repræsentative organer begår en overtrædelse, der er omhandlet i og kan straffes efter en national lov. I henhold til den østrigske lovgivning sanktioneres overtrædelserne med bøde. Til gengæld er det forudset i den spanske og den luxembourgske lovgivning, at virksomheden lukkes midlertidigt eller definitivt, at virksomheden opløses, eller at dens aktiviteter suspenderes. Der er ikke forudset andre former for straf. Selv om Portugal har sendt et svar på spørgsmålet om gennemførelse af rammeafgørelsen, er der ingen oplysninger om arbejdet med lovforslaget om juridiske personers strafansvar. Endelig har Det Forende Kongerige ifølge det modtagne svar ikke til hensigt at vedtage en specifik lov om juridiske personers strafansvar, eftersom uagtsomhedsbegrebet i landets borgerlige lovgivning imødekommer kravene i artikel 8, stk Geografisk anvendelsesområde artikel 10 De britiske myndigheder har ikke givet oplysninger om arbejdet med udkastet til bekendtgørelse om gennemførelse af rammeafgørelsen i Gibraltar Status for gennemførelsen af rammeafgørelsen i de 12 medlemsstater, der blev medlemmer i 2004 og Ratificering af konventionen fra artikel 2 (bilag - tabel 2) Otte medlemsstater (Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Polen og Slovakiet) har meddelt, at de allerede er kontraherende parter i Genèvekonventionen. Ifølge de oplysninger, Kommissionens tjenestegrene har modtaget, har Bulgarien og Rumænien også ratificeret Genève-konventionen, mens Slovenien er i gang med ratificeringsprocessen. Hvad Malta angår, foreligger der ingen oplysninger Generelle strafbare handlinger artikel 3 (tabel 3) Bestemmelserne i rammeafgørelsens artikel 3, som vedrører handlinger, der udgør strafbare handlinger, er generelt gennemført i national ret i de tolv medlemsstater. Specielt lovgivningerne i fem medlemsstater (Bulgarien, Cypern, Letland, Ungarn og Slovakiet) nævner udtrykkeligt alle de handlinger, der objektivt og subjektivt (hensigtselementet) udgør strafbare handlinger som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a)-d). Lovgivningerne i de øvrige medlemsstater indeholder følgende undtagelser. Den litauiske lovgivning nævner ikke "udgivelse", men kun "salg" af falske penge. Lovgivningerne i syv medlemsstater (Tjekkiet, Estland, Litauen, Malta, Polen, Rumænien og Slovenien) nævner ikke udtrykkeligt indførsel, udførsel og anskaffelse af falske penge med henblik på udgivelse. Lovgivningerne i Tjekkiet og Polen straffer disse handlinger ved udtrykkeligt at gøre transport til en strafbar handling. Desuden straffer lovgivningerne i Litauen, Malta og Rumænien disse handlinger ved udtrykkeligt at gøre besiddelse til en strafbar handling. Desuden indeholder lovgivningerne i Estland og Polen ikke nogen udtrykkelige bestemmelser, hvorefter fremstilling, modtagelse eller anskaffelse af redskaber eller andre genstande til fremstilling af falske penge i bedragerisk hensigt strafforfølges DA 4 DA

5 (artikel 3, stk. 1, litra d)). Elleve medlemsstater (Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Rumænien, Slovenien og Slovakiet) har ladet forstå, at tilskyndelse til og forsøg på at begå disse handlinger som defineret i artikel 3, stk. 1, samt deltagelse i disse handlinger kan strafforfølges i henhold til de bestemmelser, der findes i den generelle del af de pågældende landes straffelov. Desuden indeholder den polske lovgivning en specifik bestemmelse om bistand til og dækning af en person, som begår de i stk. 1 nævnte overtrædelser. For Malta, foreligger der ingen oplysninger Andre strafbare handlinger artikel 4 (bilag tabel 4) Bestemmelsen i artikel 4, hvorefter ulovlig fremstilling af penge ved hjælp af lovlige faciliteter eller materialer gøres strafbar, er gennemført i syv landes nationale ret. Nærmere bestemt efterkommer tre medlemsstater (Bulgarien, Cypern og Litauen) denne artikel, idet de i deres straffelov har indført en udtrykkelig bestemmelse, som gør fremstilling af sedler eller mønter ved hjælp af lovlige faciliteter, men ved krænkelse af de kompetente myndigheders rettigheder til at udstede penge eller betingelserne herfor, til en strafbar handling. Seks medlemsstater (Tjekkiet, Letland, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet) efterkommer denne artikel, idet de forbyder fremstilling i bedragerisk hensigt uden at nævne eller skelne mellem de anvendte midler. Myndighederne i tre medlemsstater (Estland, Ungarn og Rumænien) har ikke givet nogen oplysninger om dette punkt Penge, der ikke er udstedt, men som er bestemt til at sættes i omløb - artikel 5 (bilag - tabel 4) I henhold til lovgivningerne i syv medlemsstater (Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen og Slovakiet) omfatter begrebet falske penge udtrykkeligt pengesedler og mønter, der endnu ikke er udstedt, men er bestemt til at blive sat i omløb. Hvad angår den tjekkiske lovgivning, findes der en specifik bestemmelse herom i forslaget til ændring af straffeloven. Der er imidlertid ikke givet nogen oplysninger om vedtagelsen af denne ændring. De slovenske myndigheder har ladet forstå, at den strafbare handling, der er nævnt i rammeafgørelsens artikel 5, er omfattet af artikel 217 i straffeloven, som vedrører bedrageri. Endelig har de bulgarske, estiske og rumænske myndigheder ikke givet nogen oplysninger om dette punkt Sanktioner artikel 6 (bilag tabel 5) Elleve medlemsstater (Bulgarien, Tjekkiet, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Rumænien, Slovenien og Slovakiet) har indført fængselsstraffe på over otte år i overensstemmelse med rammeafgørelsens artikel 6, stk. 2. Imidlertid er der i den litauiske lovgivning kun forudset en maksimal fængselsstraf på mindst otte år (ti år i dette konkrete tilfælde), hvis der er tale om overtrædelser, der involverer "store mængder" eller "store værdier". Den ungarske lovgivning opererer med en maksimal fængselsstraf på over otte år i tilfælde af bedragerisk fremstilling af pengesedler, mens fremstilling af mønter betragtes som en mindre alvorlig overtrædelse, som højst kan udløse en fængselsstraf på fem år. Endelig kan der i henhold til den estiske lovgivning idømmes højst 6 års fængsel for falskmøntneri i gentagelsestilfælde eller i forbindelse med "omfattende" falskmøntneri. DA 5 DA

6 I alle tolv medlemsstaters lovgivninger er straffene fastsat i forhold de faktiske strafbare handlinger ved at opdele de forskellige tilfælde af overtrædelser i rammeafgørelsen i kategorier. Otte medlemsstater (Tjekkiet, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Rumænien, Slovenien og Slovakiet) opererer med skærpende omstændigheder, hvis overtrædelsen vedrører et stort pengebeløb eller begås inden for en kriminel organisation. Syv medlemsstater (Bulgarien, Tjekkiet, Litauen, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet) har fastsat særlige mindre straffe for de tilfælde, hvor de falske penge sættes i omløb, men er modtaget som ægte. Dette valg kan forsvares på grundlag af princippet om, at sanktionerne skal stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen. Endelig har medlemsstaterne ladet forstå, at der er mulighed for udlevering i forbindelse med disse overtrædelser Straffemyndighed - artikel 7 Ni medlemsstater (Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Slovenien og Slovakiet) har gennemført den forpligtelse, der følger af denne bestemmelse, mens der ikke foreligger nogen oplysninger om dette punkt vedrørende tre medlemsstater (Bulgarien, Malta og Rumænien) Juridiske personers ansvar og sanktioner artikel 8 og 9 (bilag tabel 6) Syv medlemsstater har gennemført bestemmelserne i rammeafgørelsens artikel 8 og 9. Specielt lovgivningerne i tre medlemsstater (Ungarn, Polen og Slovenien) opererer med et generelt strafansvar for juridiske personer, hver gang et af disses repræsentative organer begår en overtrædelse, der er omhandlet i og kan straffes efter en national lov, f.eks. straffeloven. Lovgivningerne i fire medlemsstater (Estland, Cypern, Letland og Litauen) har indført straffeansvar for juridiske personer, når der specifikt er tale om overtrædelser med hensyn til falskmøntneri. Hvad angår straffen, har lovgivningerne i fem medlemsstater (Estland, Cypern, Letland, Litauen og Polen) indført bødestraf, fortabelse af retten til at drive virksomhed og opløsning af virksomhed. Hvad angår Ungarn og Slovenien er der ikke kommet oplysninger om, hvilke straffe der er fastsat. Endelig har myndighederne i Tjekkiet og Slovakiet ladet forstå, at der snarest skulle vedtages et lovforslag om straffeansvar for juridiske personer for en række handlinger, der er strafbare i henhold til straffeloven. Endelig har de bulgarske, maltesiske og rumænske myndigheder ikke givet nogen oplysninger om dette punkt Status for gennemførelsen af rammeafgørelsen i de 27 medlemsstater med hensyn til gentagelsesvirkning - artikel 9a Bestemmelsen i artikel 9a, som vedrører anerkendelse af endelige straffedomme afsagt af de andre medlemsstater (gentagelsesvirkning) er generelt gennemført i national ret i nitten medlemsstater. I fem medlemsstater i særdeleshed (Belgien, Spanien, Frankrig, Cypern og Nederlandene) forudser lovgivningen udtrykkeligt anerkendelse af straffedomme afsagt af domstole i de øvrige medlemsstater i sager om falskmøntneri, så disse domme anses for at have gentagelsesvirkning med deraf følgende skærpelse af straffen. Lovgivningerne i otte medlemsstater (Tjekkiet, Danmark, Grækenland, Italien, Ungarn, Østrig, Portugal og Slovakiet) indeholder i den generelle del af strafferetten en bestemmelse, der indebærer udtrykkelig anerkendelse af udenlandske straffedomme med deraf følgende skærpelse af den idømte straf for alle former for overtrædelser. Lovgivningerne i fem medlemsstater DA 6 DA

7 (Tyskland, Letland, Litauen, Slovenien og Sverige) nævner ikke udtrykkeligt udenlandske domme, men generelt den dømte persons generalieblad uden nogen specifik sondring, så alle eventuelle straffedomme tages i betragtning. Desuden har de tyske myndigheder i deres svar vedlagt en række afgørelser truffet af de tyske domstole for at gøre fastlagt retspraksis gældende til støtte for deres fortolkning. Estlands myndigheder har oplyst, at der tages hensyn til straffedomme afsagt af de øvrige medlemsstaters domstole, uden at der dog gives yderligere detaljer eller henvises til gældende lovtekst. Myndighederne i Luxembourg og Polen har oplyst, at denne bestemmelse endnu ikke er gennemført i national ret. Endelig har seks medlemsstater (Bulgarien, Irland, Malta, Rumænien, Finland og Det Forenede Kongerige) ikke givet relevante oplysninger. 4. VURDERING AF ANVENDELSEN 4.1. Ratificering af konventionen fra 1929 artikel 2 I betragtning af konklusionerne i den anden rapport har i alt 25 medlemsstater tiltrådt konventionen fra Generelle strafbare handlinger artikel 3 Hvis man ligeledes tager konklusionerne i den anden rapport i betragtning, er resultatet, at i alt 27 medlemsstater har vedtaget en lov, der udtrykkeligt gennemfører de forhold, der indgår i det generelle begreb falskmøntneri som defineret i artikel 3, stk. 1, litra a) og b), i national ret. Følgelig må man kunne sige, at rammeafgørelsen er gennemført i praksis. Imidlertid opererer man i den litauiske lovgivning med "salg" som en strafbar handling, men dette begreb er mere snævert end "udgivelse af penge i bedragerisk hensigt". Imidlertid kan denne begrænsning betragtes som værende uden konsekvenser, idet det betragtes som en selvstændig forbrydelse at bringe falske penge i omløb, der er modtaget som værende ægte. Med hensyn til artikel 3, stk. 1, litra c), betragtes det mere generelle begreb transport af penge i den tjekkiske og den polske lovgivning som strafbare handlinger, som dækker de mere specifikke begreber indførsel og udførsel. Desuden er der i den litauiske, maltesiske og rumænske lovgivning bestemmelser om, at besiddelse af penge med henblik på at bringe disse i omløb er strafbare handlinger, hvorfor indførsel og udførsel logisk set må være omfattet. Følgelig må man kunne sige, at rammeafgørelsen er gennemført i praksis. Til gengæld må man for to andre medlemsstaters vedkommende (Estland og Slovenien) konstatere, at de har misligholdt deres forpligtelser med hensyn til at gennemføre artikel 3, stk. 1, litra c), i deres lovgivninger. Når man ligeledes tager hensyn til konklusionerne i den anden rapport, kommer man til det resultat, at der nu er 25 medlemsstater, der korrekt har gennemført bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, litra d), om at betragte alle andre midler, som ifølge deres natur er bestemt til fremstilling af falske penge, som strafbare handlinger. Lovgivningerne i Estland og Polen indeholder ingen bestemmelse om disse forberedende handlinger, hvilket er en mangel i gennemførelsen i national ret. DA 7 DA

8 Når man ligeledes tager hensyn til konklusionerne i den anden rapport, følger det, at 26 medlemsstater i overensstemmelse med rammeafgørelsens artikel 3, stk. 2, har indført generelle bestemmelser om deltagelse i og anstiftelse af førnævnte adfærd samt forsøg på denne adfærd Andre strafbare handlinger artikel 4 Under hensynstagen til konklusionerne i den anden rapport betragter 23 medlemsstater ulovlig fremstilling af penge under anvendelse af lovlige faciliteter som strafbar adfærd i den i rammeafgørelsens artikel 4 anvendte betydning. Imidlertid efterkommer et stort antal medlemsstater denne artikel, idet de forbyder fremstilling af penge i bedragerisk hensigt uden særlig henvisning til eller sondring mellem de anvendte midler. Det er ønskeligt, at alle medlemsstaterne vedtager udtrykkelige bestemmelser, der forbyder fremstilling af penge i bedragerisk hensigt under anvendelse af lovlige faciliteter. Den strafbare handling, der er omtalt i artikel 4, kan nemlig kun begås af ansatte ved de nationale myndigheder, som har ret til at benytte de lovlige faciliteter. Således kunne de begåede handlinger i visse retsordener også kategoriseres som embedsmisbrug, der har de karakteristiske træk ved en "delictum proprium", dvs. en strafbar handling, der kun kan begås af en kategori af personer. Da denne strafbare handling er forskellig fra falskmøntneri, kan de idømte straffe også være forskellige. Selv om den ikke-differentierede formulering i de nationale bestemmelser anses for at være tilfredsstillende med henblik på evalueringen af gennemførelsen af rammeafgørelsens artikel 4, nødvendiggør kravet om retlig klarhed, at der vedtages udtrykkelige nationale straffebestemmelser Penge, der ikke er udstedt, men som er bestemt til at sættes i omløb - artikel 5 Formålet med denne bestemmelse er at definere det objektive element i falskmøntneri, så endnu ikke udstedte penge er omfattet. Hvis det defineres på anden måde (den slovenske lovgivning), mister bestemmelsen sin virkning i praksis. Der er i alt 22 medlemsstater, der i dag har indført en lovgivning, der er i overensstemmelse med rammeafgørelsens artikel 5, litra b) Sanktioner - artikel 6 Hvis man ligeledes tager hensyn til konklusionerne i den anden rapport, er der i alt 26 medlemsstater, der efterkommer artikel 6, stk. 2, i henhold til hvilken fremstilling eller forandring af penge i bedragerisk hensigt som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a), straffes med fængsel med en strafferamme på mindst otte år. Selv om lovgivningerne i Finland, Sverige og Litauen opererer med et restriktivt kriterium for anvendelse af strafferammen (overtrædelsens grovhed), gør de ikke rammeafgørelsens artikel 6 mindre effektiv. De kompetente nationale domstole vil nemlig kun idømme den maksimale fængselsstraf i tilfælde af en grov overtrædelse. Selv om der ikke kan siges at være tale om manglende gennemførelse i dette præcise tilfælde, skal det bemærkes, at den maksimale fængselsstraf i lyset af disse lovgivninger kan forekomme at være en undtagelse. Lovgivningerne i Estland og Ungarn, som opererer med en maksimal fængselsstraf på henholdsvis 6 og 5 år (for mønter), er ikke i overensstemmelse med kriterierne i DA 8 DA

9 rammeafgørelsen. Bortset fra disse undtagelser, som vedrører de maksimale fængselsstraffe, viser det sig, at der i lovgivningerne i de 27 medlemsstater er fastsat effektive, rimelige og afskrækkende sanktioner for de strafbare handlinger, der er omhandlet i rammeafgørelsen Straffemyndighed - artikel 7 I alt 24 medlemsstater efterkommer artikel Juridiske personers ansvar og sanktioner artikel 8 og 9 Når man ligeledes tager hensyn til konklusionerne i den anden rapport, efterkommer 20 medlemsstater samlet set bestemmelserne om juridiske personers ansvar. Tjekkiet, Portugal og Slovakiet har ikke truffet de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme rammeafgørelsens artikel 8 og 9. Det Forenede Kongerige har ikke ændret sin lovgivning, selv om den ikke er i overensstemmelse med forpligtelsen til at indføre et ansvar for juridiske personer. Princippet om erstatningsansvar ifølge den borgerlige lov ville kunne retfærdiggøre betaling af erstatning med renter til den civile part, der indleder en retssag, men der er ikke tale om en sanktion i den i rammeafgørelsens artikel 8 og 9 anvendte betydning. Desuden er fremstilling af penge i bedragerisk hensigt til skade for den almindelige interesse, og der er i de fleste tilfælde ikke tale om, at privatinteresser har lidt skade. Med hensyn til sanktionerne er der i den spanske og den luxembourgske lovgivning ikke forudset bødestraf, selv om dette er et krav i artikel 9. Disse lande har fastsat sanktioner, der er supplerende i forhold til rammeafgørelsens hovedbestemmelse, nemlig suspension eller opløsning af den juridiske person Gentagelsesvirkning artikel 9a Hvad Grækenland angår, tages der hensyn til udenlandske domme, hvis der er tale om tre domme, og hvis straffen, eller blot en del af den, er afsonet i udlandet. Disse betingelser er ikke forenelige med det mål, som rammeafgørelsen forfølger, idet de gør anerkendelsen af princippet om gentagelsesvirkning langt mere streng, end det er formålet med artikel 9a. I deres svar har de græske myndigheder ladet forstå, at man arbejder på en ændring af den gældende artikel for fuldt ud at efterkomme artikel 9a. Hvad angår lovgivningerne i de medlemsstater, der generelt henholder sig til den dømte persons generalieblad uden sondring, skal det bemærkes, at disse lovbestemmelser ikke er i modstrid med kravene i rammeafgørelsen. Imidlertid ville den retlige sikkerhed (det element, der tages hensyn til for at evaluere den effektive gennemførelse) være større, hvis disse medlemsstaters lovgivning blev ændret, så de udtrykkeligt nævner disse domme som havende gentagelsesvirkning. Hvis der ikke findes en udtrykkelig henvisning til en dom afsagt af en domstol i en anden medlemsstat, ville det i praksis kunne føre til, at der ikke tages hensyn til disse domme. DA 9 DA

10 5. KONKLUSIONER 5.1. Generelle konklusioner Gennemførelsen i national ret af bestemmelserne i Rådets rammeafgørelse af 29. maj 2000 om styrkelse af beskyttelsen mod falskmøntneri, ved hjælp af strafferetlige og andre sanktioner, i forbindelse med indførelsen af euroen anses overordnet set for tilfredsstillende til trods for vise mangler med hensyn til gennemførelsen. Rammeafgørelsens strafbare handlinger og sanktioner er nemlig indført i medlemsstaternes nationale lovgivninger. Således er der sikret en beskyttelse af euroen, som er så effektiv, som det kræves i rammeafgørelsen. Rammeafgørelsen har således opfyldt den ønskede målsætning, og der mangler kun vedtagelse af et lille antal nationale foranstaltninger, før gennemførelsen er fuldstændig Specifikke konklusioner Rammeafgørelsen har især nået sine målsætninger på de vigtigste punkter. Således er fremstilling eller ændring samt udgivelse af penge i bedragerisk hensigt at betragte som overtrædelser i alle medlemsstaternes retsordener. Indførsel, udførsel eller transport af falske penge strafforfølges også udtrykkeligt i de fleste af lovgivningerne. Nogle retsordener sidestiller transport og besiddelse med disse strafbare handlinger. De straffe, der er fastsat for disse strafbare handlinger, er ikke helt ens, men svarer til de kriterier, der er fastlagt i rammeafgørelsen. Desuden har man i de fleste af medlemsstaterne fastslået princippet om juridiske personers ansvar. Endelig tages der i de fleste af medlemsstaternes lovgivning hensyn til de endelige straffedomme, der er afsagt af de øvrige medlemsstaters domstole, i gentagelsestilfælde (gentagelsesvirkning). Selv om denne generelle konklusion er tilfredsstillende, er bestemmelserne i rammeafgørelsen ikke gennemført fuldt ud i alle medlemsstaternes retsordener, således at der skal konstateres en manglende gennemførelse i visse ganske bestemte tilfælde. For at sikre en fuldstændig gennemførelse af rammeafgørelsen er det nødvendigt, at der foretages følgende ændringer af medlemsstaternes nationale lovgivninger. Præsentationen af de nødvendige ændringer sker efter rækkefølgen af bestemmelserne i rammeafgørelsen. Artikel 2 Slovenien skal ratificere den internationale konvention til bekæmpelse af falskmøntneri, der blev indgået i Genève den 20. april Artikel 3 Den estiske og den slovenske lovgivning skal have en bestemmelse, der gør transport, indførsel og udførsel af falske penge strafbar. Den estiske og den polske lovgivning skal have en bestemmelse, der gør fremstilling og modtagelse af redskaber til fremstilling af falske penge i bedragerisk hensigt strafbar. DA 10 DA

11 Artikel 4 Den spanske lovgivning skal have en bestemmelse, der gør ulovlig fremstilling af penge ved hjælp af lovlige faciliteter eller materialer. Artikel 5 Den tjekkiske og den slovenske lovgivning skal have en bestemmelse om, at fremstilling af falske penge, der ikke er udgivet, men er bestemt til at blive bragt i omløb, er strafbar. Artikel 6 Den ungarske lovgivning skal indeholde en bestemmelse om fængselsstraf på mindst otte år også for fremstilling af falske mønter. Den estiske lovgivning skal indeholde en bestemmelse om fængselsstraf på mindst otte år, uafhængigt af, om der er tale om gentagelsestilfælde eller storstilet falskmøntneri. Artikel 8 og 9 De tjekkiske, slovakiske og britiske myndigheder skal vedtage de nødvendige foranstaltninger til at fastslå juridiske personers ansvar for at efterkomme rammeafgørelsens artikel 8 og 9. Den spanske og den luxembourgske lovgivning skal også have en bestemmelse om bødestraf, når der er tale om juridiske personers ansvar. Artikel 9a Den græske, den luxembourgske og den polske lovgivning skal have en bestemmelse om anerkendelse af domme afsagt af de andre medlemsstaters domstole (gentagelsesvirkning) Indsendelse af supplerende oplysninger Myndighederne i følgende medlemsstater skal sende oplysninger om følgende punkter til Kommissionens tjenestegrene: Bulgarien Strafforfølgning af fremstilling af falske penge, der ikke er udstedt (artikel 5), juridiske personers ansvar (artikel 8 og 9) og international gentagelsesvirkning (artikel 9a). Estland Strafforfølgning af ulovlig fremstilling af penge ved hjælp af lovlige faciliteter (artikel 4) og strafforfølgning af fremstilling af falske penge, der ikke er udstedt (artikel 5). DA 11 DA

12 Irland International gentagelsesvirkning (artikel 9a) Ungarn Strafforfølgning af fremstilling af falske penge, der ikke er udstedt (artikel 5). Malta Ratificering af Genève-konventionen, de nationale domstoles kompetence i henhold til artikel 7, juridiske personers ansvar (artikel 8 og 9) og international gentagelsesvirkning (artikel 9a). Portugal Juridiske personers ansvar (artikel 8 og 9). Rumænien Strafforfølgning af ulovlig fremstilling af penge ved hjælp af lovlige faciliteter (artikel 4), strafforfølgning af fremstilling af falske penge, der ikke er udstedt (artikel 5), juridiske personers ansvar (artikel 8 og 9) og internationale gentagelsesvirkning (artikel 9a). Finland International gentagelsesvirkning (artikel 9a) Det Forenede Kongeriges myndigheder skal underrette Kommissionens tjenestegrene om international gentagelsesvirkning (artikel 9a) og om anvendelsen af rammeafgørelse på Gibraltar. DA 12 DA

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.02.2006 KOM(2006) 72 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Kommissionens anden rapport i medfør

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 118/18 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/704 af 8. maj 2018 om overensstemmelsen af enhedsraterne for afgiftszoner med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 i

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

15410/17 SDM/cg DGC 1A

15410/17 SDM/cg DGC 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0319 (NLE) 15410/17 COLAC 144 WTO 329 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Tredje tillægsprotokol

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 22.10.2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse C(2011) 5500 endelig, hvad angår titlen og listen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 179/9 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 28. maj 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Anvendelsen af artikel 260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ajourføring af oplysninger, der anvendes

Læs mere

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Felter med en skal udfyldes. Navn E-mailadresse Indledning 1 Hvis en virksomhed lovligt sælger et produkt

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

SLUTAKT. AF/EEE/XPA/da 1

SLUTAKT. AF/EEE/XPA/da 1 SLUTAKT AF/EEE/XPA/da 1 De befuldmægtigede for DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "Fællesskabet", og for: KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0690 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0690 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0690 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.10.2004 KOM(2004) 690 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN KONVERGENSBERETNING 2004 (udarbejdet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2016 C(2016) 5091 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

A8-0321/78. Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD))

A8-0321/78. Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD)) 17.10.2018 A8-0321/78 Ændringsforslag 78 Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen Betænkning Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/2017 2017/0291(COD))

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. maj 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. maj 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for

Læs mere

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1 Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0900 (NLE) 2013/0900 (NLE) EUCO 7/1/18 REV 1 INST 92 POLGEN 23 CO EUR 8 RETSAKTER Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅDS AFGØRELSE

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.8.2010 KOM(2010)410 endelig 2010/0222 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS,

KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, KONVENTION OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. november 2012 (09.11) (OR. en) 15867/12 ENV 838 ENER 444 IND 186 COMPET 672 MI 700 ECOFIN 920 TRANS 381 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget:

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 172 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 9. juli 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/963 af

Læs mere

11129/19 1 ECOMP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702

11129/19 1 ECOMP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (økonomi og finans) 9. juli 2019 11129/19 1 INDHOLD

Læs mere

(6) Kommissionen videregav de modtagne meddelelser til de øvrige medlemsstater senest den 15. marts 2017.

(6) Kommissionen videregav de modtagne meddelelser til de øvrige medlemsstater senest den 15. marts 2017. L 162/22 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1112 af 22. juni 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 3199/93 om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 16.10.2007 ARBEJDSDOKUMENT om ændring af forretningsordenens artikel 29 - Dannelse af politiske grupper Udvalget om Konstitutionelle

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 189 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) 10546/17 ADD 1 COR 1 JUSTCIV 162 EJUSTICE 83 DELACT 108 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 11. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2014 C(2014) 6767 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af de oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.11.2013 C(2013) 8101 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

ANNEX BILAG. til. forslag ti Rådets afgørelse

ANNEX BILAG. til. forslag ti Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.8.2018 COM(2018) 601 final ANNEX BILAG til forslag ti Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Blandede Kommission

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE UIO. Bruxelles, den 23. november 2009 (25.11) (OR. en) 16542/09 JAI 868 DROIPE 160

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE UIO. Bruxelles, den 23. november 2009 (25.11) (OR. en) 16542/09 JAI 868 DROIPE 160 RÅDET FOR DE EUROPÆISKE UIO Bruxelles, den 23. november 2009 (25.11) (OR. en) 16542/09 JAI 868 DROIPE 160 OTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Tidl. dok. nr.: 15565/09 JAI 801 DROIPEN 152 Vedr.: Udkast

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) L 181/6 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1338/2001 af 28. juni 2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN L 348/130 Den Europæiske Unions Tidende 24.12.2008 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN RÅDETS AFGØRELSE 2008/976/RIA

Læs mere

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Felter med en skal udfyldes. Navn E-mailadresse Indledning 1 Hvis en virksomhed lovligt sælger et produkt

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 521 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 17. juni 2009 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: KBU40346 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Rådets

Læs mere

Ikkelovgivningsmæssig liste 12831/19 + COR 1

Ikkelovgivningsmæssig liste 12831/19 + COR 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. oktober 2019 (OR. en) 12687/19 OJ CONS 52 AGRI 473 PECHE 417 FORELØBIG GSORDEN RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (landbrug og fiskeri) ECCL, Luxembourg 14.

Læs mere

ophold 7107/15 KHO/gj DGD 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2015 (OR. en) 7107/15 Interinstitutionel sag: 2015/0049 (NLE)

ophold 7107/15 KHO/gj DGD 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2015 (OR. en) 7107/15 Interinstitutionel sag: 2015/0049 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2015 (OR. en) 7107/15 Interinstitutionel sag: 2015/0049 (NLE) VISA 85 COLAC 20 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

Notat om tilvalg af direktivet om falskmøntneri

Notat om tilvalg af direktivet om falskmøntneri Notat om tilvalg af direktivet om falskmøntneri 1. Baggrund Falskmøntneri kan have negative virkninger for samfundet, idet det bl.a. kan medføre bekymringer hos forbrugere og virksomheder, hvis de ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet 1)

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet 1) BEK nr 1429 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Europaudvalget 2019 KOM (2019) 0282 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.6.2019 COM(2019) 282 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af kapitel IV

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

KLIMAÆNDRINGER. Særlig Eurobarometerundersøgelse Foråret 2008 Første bruttoresultater: Europæisk gennemsnit og overordnede nationale tendenser

KLIMAÆNDRINGER. Særlig Eurobarometerundersøgelse Foråret 2008 Første bruttoresultater: Europæisk gennemsnit og overordnede nationale tendenser Generaldirektoratet for Kommunikation UNITE SUIVI DE L'OPINION PUBLIQUE Bruxelles, 15/10/2008 KLIMAÆNDRINGER Særlig Eurobarometerundersøgelse 300 - Foråret 2008 Første bruttoresultater: Europæisk gennemsnit

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.9.2015 COM(2015) 439 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru om visumfritagelse

Læs mere

PUBLIC /14 SHO/cg DGE1 LIMITE DA. Rådetfor DenEuropæiskeUnion. Bruxeles,den11.november2014 (OR.en) 10941/14

PUBLIC /14 SHO/cg DGE1 LIMITE DA. Rådetfor DenEuropæiskeUnion. Bruxeles,den11.november2014 (OR.en) 10941/14 ConseilUE Rådetfor DenEuropæiskeUnion PUBLIC Bruxeles,den11.november2014 (OR.en) 10941/14 Interinstitutionelsag: 2014/0151(NLE) LIMITE CLIMA70 ENV618 ENER317 ONU85 ISL32 LOVGIVNINGSMÆSSIGERETSAKTEROGANDREINSTRUMENTER

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.2.2019 L 51 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/316 af 21. februar 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1408/2013 om anvendelse af artikel 107

Læs mere

SEVILLA FEBRUAR 2010 ERKLÆRING FRA DET RÅDGIVENDE FORUM OM DEN PANEUROPÆISKE UNDERSØGELSE AF FØDEVAREFORBRUGET

SEVILLA FEBRUAR 2010 ERKLÆRING FRA DET RÅDGIVENDE FORUM OM DEN PANEUROPÆISKE UNDERSØGELSE AF FØDEVAREFORBRUGET SEVILLA 11.-12. FEBRUAR 2010 ERKLÆRING FRA DET RÅDGIVENDE FORUM OM DEN PANEUROPÆISKE UNDERSØGELSE AF FØDEVAREFORBRUGET HVAD STÅR DER PÅ MENUEN I EUROPA? EN PANEUROPÆISK UNDERSØGELSE AF FØDEVAREFORBRUGET

Læs mere

13107/19 1 LIFE. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 28. oktober 2019 (OR. en) 13107/19 PV CONS 52 AGRI 503 PECHE 446

13107/19 1 LIFE. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 28. oktober 2019 (OR. en) 13107/19 PV CONS 52 AGRI 503 PECHE 446 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2019 (OR. en) 13107/19 PV CONS 52 AGRI 503 PECHE 446 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (landbrug og fiskeri) 14. og 15. oktober

Læs mere

VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET 2009

VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET 2009 Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR STATISTIK 15/09/2008 VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET 2009 Eurobarometer, Standard (EB 69) Foråret 2008 Første bruttoresultater: Europæisk gennemsnit og overordnede

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.8.2008 KOM(2008) 508 endelig 2008/0162 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af konventionen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 22.1.2013 2012/2309(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om Europa-Parlamentets sammensætning med henblik på valget i 2014 (2012/2309(INI)) Udvalget

Læs mere

Bruxelles, den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG. til

Bruxelles, den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG. til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.2.2016 COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG Meddelelse fra Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet om status over gennemførelsen af de prioriterede anstaltninger i den

Læs mere

Notat om tilvalg af Rom III-forordningen

Notat om tilvalg af Rom III-forordningen Notat om tilvalg af Rom III-forordningen 1. Indledning Rådets forordning (EU) nr. 1259/2010 af 20. december 2010 om indførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Folketinget Europaudvalget og Retsudvalget Christiansborg, den 16. august 2005 EU-konsulenten

Folketinget Europaudvalget og Retsudvalget Christiansborg, den 16. august 2005 EU-konsulenten Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0091 Bilag 3 Offentligt Folketinget Europaudvalget og Retsudvalget Christiansborg, den 16. august 2005 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Kommissionens

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2018 COM(2018) 475 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): prognoser

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. marts 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:26 3. november Offentligt underskud og gæld i EU 2007 (oktober-opgørelse) 1.

OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:26 3. november Offentligt underskud og gæld i EU 2007 (oktober-opgørelse) 1. STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2008:26 3. november 2008 Offentligt underskud og gæld i EU 2007 (oktober-opgørelse) Resumé: Samlet set opfyldte de 27 EU-lande ØMU-kriterierne for både det

Læs mere

Generelle oplysninger om respondenten

Generelle oplysninger om respondenten Offentlig høring om Refit-evalueringen af EU's lovgivning om plantebeskyttelsesmidler og pesticidrester Felter med en * skal udfyldes. Generelle oplysninger om respondenten Bemærk: Denne spørgeundersøgelse

Læs mere

Bilag 1 TILMELDINGSFORMULARER. Kategori 1: Sikre produkter solgt på internettet. Kvalifikationsspøgsmål

Bilag 1 TILMELDINGSFORMULARER. Kategori 1: Sikre produkter solgt på internettet. Kvalifikationsspøgsmål Bilag 1 TILMELDINGSFORMULARER Kategori 1: Sikre produkter solgt på internettet Kvalifikationsspøgsmål 1. Jeg bekræfter, at min virksomhed er en forretningsenhed med industriel eller kommerciel karakter

Læs mere

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. Afgivet til

Læs mere