Skatteudvalget L Bilag 60 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt"

Transkript

1 Skatteudvalget L Bilag 60 Offentligt J.nr Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.). Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille uden for betænkningen til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Samtidig ønsker jeg at trække ændringsforslagene nr. 2, 18, 24 og 25 i betænkningen til lovforslaget. Ændringsforslagene erstattes af de oversendte ændringsforslag nr. 42 og 44. Ved ændringsforslag nr. 18 i betænkningen er foreslået en ny bestemmelse i kursgevinstlovens 31 A, således at adgangen til fradrag for tab på finansielle kontrakter begrænses, når kontrakten vedrører aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller på en multilateral handelsfacilitet. Med ændringsforslag nr. 42 præciseres modregningsrækkefølgen for sådanne tab. Ved ændringsforslag nr. 2, 24 og 25 i betænkningen er der foreslået bestemmelser om efterregulering af beskatningen af kapitalfondspartneres merafkast. Med ændringsforslag nr. 44 erstattes disse efterreguleringer af en ny bestemmelse i ligningslovens 16 J, hvor efterreguleringen af beskatningen af kapitalfondspartneres merafkast gøres generel. Kristian Jensen / Lise Bo Nielsen

2 Supplerende ændringsforslag til 2. behandlingen af L 202 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.). Til 1 39) I det under nr. 6 foreslåede 4 A, stk. 2, ændres 1, 2, 2 e eller 2 f til: 1-2 a, 2 d-2 g og 3 a-5 b. [Aktier i alle danske skattepligtige selskaber, der er nævnt i bilaget til moder-/datterselskabsdirektivet, kan være datterselskabsaktier] 40) I det under nr. 6 foreslåede 4 A, stk. 3, indsættes efter selskabsaktionærer : omfattet af selskabsskattelovens 1 eller 2, stk. 1, litra a,. [Bestemmelsen justeres, således at det klart fremgår, at den kun finder anvendelse på selskabsaktionærer omfattet af selskabsskattelovens 1 eller 2, stk. 1, litra a.] 41) I det under nr. 6 foreslåede 4 B, stk. 2, indsættes efter selskabsaktionærer : omfattet af selskabsskattelovens 1 eller 2, stk. 1, litra a,. [Bestemmelsen justeres, således at det klart fremgår, at den kun finder anvendelse på selskabsaktionærer omfattet af selskabsskattelovens 1 eller 2, stk. 1, litra a.] 42) Efter nr. 13 indsættes som nyt nummer: 01. Efter 31 indsættes: Til A. Skattepligtige omfattet af 2, jf. 9, der har valgt realisationsbeskatning af porteføljeaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens 9, kan fradrage tab på kontrakter, der indeholder ret eller pligt til at afstå aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller på en multilateral handelsfacilitet, i det omfang det fremgår af stk Stk. 2. Tab på en kontrakt som nævnt i stk. 1 kan fradrages, i det omfang tabet ikke overstiger forudgående indkomstårs skattepligtige nettogevinster på kontrakten, hvori der ikke er fradraget tab på andre kontrakter som nævnt i stk. 1, dog ikke et tidligere indkomstår end Side 2

3 2002. Tab, der ikke kan fradrages efter 1. pkt., fradrages i indkomstårets nettogevinster på alle kontrakter omfattet af 29, der indeholder ret eller pligt til at afstå eller erhverve aktier, og derefter i indkomstårets nettogevinster på realisationsbeskattede porteføljeaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens 9, stk. 1. Tab i det pågældende indkomstår efter aktieavancebeskatningslovens 9 og 43, stk. 3, modregnes før tab efter 2. pkt. Stk. 3. Tab, der ikke kan fradrages efter stk. 2, fremføres til fradrag i de følgende indkomstårs nettogevinster på alle kontrakter omfattet af 29, der indeholder ret eller pligt til at afstå eller erhverve aktier, og derefter i følgende indkomstårs nettogevinster på realisationsbeskattede porteføljeaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens 9, stk. 1. Uudnyttet tab efter aktieavancebeskatningslovens 9 og 43, stk. 3, modregnes før tab efter 1. pkt. Fradrag for tab kan kun fremføres til et senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i skattepligtig nettogevinst i et tidligere indkomstår. Stk. 4. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse på kontrakter, der er omfattet af 31. [Kildeartsbegrænsning på finansielle kontrakter vedrørende realisationsbeskattede porteføljeaktier] Til 12 43) Nr. 1 affattes således: 1. 7 Q, stk. 3, affattes således: Stk. 3. Udgifter til sagkyndig bistand i skatteansættelsessager og skattesager kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen. Selskaber m.v. og selvstændigt erhvervsdrivende kan dog fradrage udgifter som nævnt i 1. pkt. ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, i det omfang der ikke kan ydes godtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19. [Fradrag for udgifter til sagkyndig bistand, der ikke berettiger til omkostningsgodtgørelse, uanset på hvilket stadium i sagen, udgifterne afholdes] 44) Efter det under nr. 15 foreslåede 16 I indsættes: 16 J. Hvis en skattepligtig for et indkomstår har betalt skat af merafkast i en kapital- eller venturefond, kan skatten udbetales kontant til den skattepligtige i et senere indkomstår, i det omfang merafkastet tilbagebetales til de øvrige investorer ved en efterregulering af afkastfordelingen i kapital- og venturefonden. Stk. 2. I det omfang den skattepligtige har modtaget udbytter, som ikke er medregnet til den skattepligtige indkomst som følge af 16 H, stk. 13, eller 16 I, stk. 9, medregnes den kontante udbetaling til den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvor skatten tilbagebetales. Side 3

4 [Tilbagebetaling af for meget betalt skat ved efterfølgende regulering af merafkastet] 45) Efter nr. 19 indsættes som nyt nummer: Til I 13, stk. 1, nr. 2, 1. pkt., ændres 1, 2, 2 e eller 2 f til: 1-2 a, 2 d-2 g og 3 a-5 b. [Udbytte af aktier i alle danske skattepligtige selskaber, der er nævnt i bilaget til moder- /datterselskabsdirektivet, kan være skattefrit] 46) Stk. 9 affattes således: Til 22 Stk. 9. Ved beskatning af porteføljeaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens 9, som affattet ved denne lovs 1, nr. 10, og aktier omfattet af ligningslovens 16 I, som affattet ved denne lovs 12, nr. 15, som ejes ved begyndelsen af indkomståret 2010, anvendes som anskaffelsessum: 1) Handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret 2010, medmindre selskabet er omfattet af nr. 2. Hvis et selskabs samlede anskaffelsessummer på porteføljeaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens 9, som affattet ved denne lovs 1, nr. 10, ved begyndelsen af indkomståret 2010 overstiger disse aktiers samlede handelsværdi, kan dette nettokurstab fradrages efter reglerne i 9, stk. 2-5, i nettogevinster efter aktieavancebeskatningslovens 9, stk.1, i indkomståret 2010 eller senere. Ved opgørelsen efter 2. pkt. medregnes anskaffelsessummen henholdsvis afståelsessummen på aktier, som selskabet har afstået den 25. maj 2009 eller senere, og som på afståelsestidspunktet havde været ejet i 3 år eller mere. Nettokurstabet nedsættes, i det omfang selskabet i indkomstårene har været fritaget for at medregne modtagne udbytter af aktier som nævnt i 2. og 3. pkt. ved indkomstopgørelsen. Hvis den skattepligtige i indkomståret 2010 vælger realisationsbeskatning vedrørende porteføljeaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, kan nettokurstab på sådanne aktier efter 2. pkt. alene fradrages i gevinster på realisationsbeskattede aktier. 2. og 3. pkt. omfatter ikke nettokurstab på aktier, hvor selskabet i ejerperioden har kunnet modtage skattefrie udbytter efter selskabsskattelovens 13, stk. 1, nr. 2, og på aktier, der er erhvervet i forbindelse med en skattefri omstrukturering, der er vedtaget den 25. maj 2009 eller senere. Livsforsikringsselskaber opgør ikke et nettokurstab. 2) Den skattemæssige anskaffelsessum, hvis selskabet ikke har påbegyndt indkomståret 2010 den 25. maj 2009 og ikke ejer porteføljeaktier på dette tidspunkt, eller hvis selskabet stiftes efter den 25. maj Hvis handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret 2010 er mindre end den skattemæssige anskaffelsessum, skal anskaffelsessummen nedsættes med de modtagne udbytter, som selskabet m.v. i ejer- Side 4

5 tiden har været fritaget for at medregne ved indkomstopgørelsen. Nedsættelsen kan maksimalt udgøre forskellen mellem den skattemæssige anskaffelsessum og handelsværdien. [Fastsættelse af indgangsværdier for porteføljeaktier og indførelse af adgang til at fradrage nettotab ved begyndelsen af indkomståret 2010 i fremtidige gevinster på porteføljeaktier] 47) Stk. 13 udgår. Stk bliver herefter stk [Konsekvensændring af forslaget under nr. 46] 48) I stk. 19, der bliver stk. 18, indsættes efter Værdien ved begyndelsen af indkomståret 2010 : og nettokurstab. [Selvangivelsespligt for det nettokurstab, jf. forslaget under nr. 46] Side 5

6 Bemærkninger Til nr. 39 og 45 Det foreslås, at definitionen af datterselskabsaktier omfatter de samme danske selskaber, som er omfattet af moder-/datterselskabsdirektivet. I henhold til bilaget til direktivet, omfatter direktivet: De selskaber, der i dansk ret benævnes aktieselskab og anpartsselskab. Andre selskaber, der er skattepligtige i henhold til selskabsskatteloven, forudsat at deres skattepligtige indkomst beregnes og beskattes i henhold til de almindelige skatteregler, der gælder for aktieselskaber. Det indebærer, at selskaber og foreninger m.v., der er skattepligtige i henhold til selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 g og 3 a- 5 b, kan være omfattet af moder-/datterselskabsdirektivet, når de som moderselskab modtager udbytte fra et datterselskab eller som datterselskab udlodder udbytte til et moderselskab. Til nr. 40 og 41 I ændringsforslag nr. 1 i betænkningen foreslås det bl.a., at værnsreglen alene skal omfatte selskabsaktionærer, der er skattepligtige i Danmark. Der burde tillige være foretaget en justering af 1. del af værnsreglens ordlyd. Dette rettes der op på med dette ændringsforslag. Det bemærkes, at værnsreglen tillige omfatter foreninger m.v. omfattet af selskabsskattelovens 1 og 2, stk. 1, litra a, samt fonde m.v. omfattet af fondsbeskatningsloven. Indkomstopgørelsen for fonde m.v. omfattet af fondsbeskatningsloven sker efter de regler, der gælder for aktieselskaber, hvilket medfører, at de foreslåede værnsregler i 4 A, stk. 3, og 4 B, stk. 2, gælder tilsvarende for fonde m.v. Til nr. 42 Kursgevinstlovens 31 indeholder regler om tabsfradragsbegrænsning for selskabers tab på finansielle kontrakter, der vedrører aktier. I lovforslaget er det foreslået, at adgangen til fradrag for tab begrænses, når kontrakten vedrører aktier, som for udsteder, erhverver eller et selskab, der er koncernforbundet med udsteder eller erhverver, har karakter af datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier eller egne aktier. Baggrunden for den begrænsede fradragsret er et ønske om at undgå de muligheder for skattearbitrage, som ville kunne opstå ved samspillet mellem reglerne om finansielle kontrakter og aktieavancebeskatningslovens regler om skattefrihed af gevinst ved salg af datterselskabsaktier m.v. Der kan imidlertid også være visse muligheder for skattearbitrage ved samspillet mellem lagerbeskatningen af finansielle kontrakter og realisationsbeskatning af porteføljeaktier. Der foreslås derfor en ny bestemmelse i kursgevinstlovens 31 A, således at adgangen til fradrag også begrænses, når kontrakten vedrører aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller på en multilateral handelsfacilitet. Tabsfradragsbegrænsningen ind- Side 6

7 træder dog kun, hvis den skattepligtige anvender realisationsprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på porteføljeaktier. Den foreslåede bestemmelse afviger fra kursgevinstlovens 31 ved, at tab på kontrakten vil kunne fradrages i skattepligtige aktiegevinster på realisationsbeskattede porteføljeaktier. I det indkomstår, hvor tabet opstår, fradrages den del af tabet, som ikke overstiger tidligere års nettogevinster på kontrakten. Resterende tab modregnes derefter i årets nettogevinster på andre aktiebaserede kontrakter. Hvis der herefter er et uudnyttet tab, kan det fradrages i nettogevinster på realisationsbeskattede porteføljeaktier. Modregningen i nettogevinster på realisationsbeskattede porteføljeaktier sker efter modregning af uudnyttede tab efter aktieavancebeskatningslovens 9 (og evt. nettotab, jf. ændringsforslaget under nr. 46, der behandles efter reglerne i 9) og 43, stk. 3. Eventuelle uudnyttede tab kan herefter fremføres til fradrag i gevinster på aktiebaserede kontrakter i senere indkomstår og derefter i nettogevinster på realisationsbeskattede aktier. Ved fremførsel modregnes tabet efter uudnyttede tab efter aktieavancebeskatningslovens 9 og 43, stk. 3, er modregnet fuldt ud. Det foreslås derimod ikke, at tab på realisationsbeskattede aktier kan fradrages i de lagerbeskattede gevinster på kontrakterne, idet den skattepligtige kan vælge kun (eller overvejende) at realisere tabene og ikke gevinsterne på porteføljeaktierne. Ved det foreslåede stk. 4 angives, at reglerne i kursgevinstlovens 31 går forud for reglerne i kursgevinstlovens 31 A. Til nr. 43 Det foreslås, at det præciseres i ligningslovens 7 Q, stk. 3, at selskaber m.v. samt selvstændigt erhvervsdrivende kan fradrage udgifter til sagkyndig bistand i skatteansættelsessager og skattesager, mens andre skattepligtige ikke har fradragsret for sådanne udgifter. Det er en forudsætning for selvstændigt erhvervsdrivendes fradrag, at der ikke er adgang til omkostningsgodtgørelse for de samme udgifter. Endvidere er det en forudsætning, at sagen vedrører erhvervsvirksomheden. For selskaber m.v., som efter lovforslaget ikke vil kunne få omkostningsgodtgørelse, indebærer præciseringen, at der vil være fradragsret for udgifter til sagkyndig bistand, uanset på hvilket stadium i sagen udgifterne afholdes. Til nr. 44 I lovforslaget foreslås det, at kapitalfondspartnere beskattes af deres merafkast som personlig indkomst. Side 7

8 Merafkastet beskattes på det tidspunkt, hvor kapitalfondspartneren (eller evt. dennes selskab) endelig erhverver ret til merafkastet. Hvornår der opnås endelig ret til merafkastet, afgøres ud fra det almindelige retserhvervelsesprincip. Kapital- og venturefonde vil ofte være kommanditselskaber, der skattemæssigt behandles på samme måde som interessentskaber. Højesteret har i SKM HR taget stilling til retserhvervelsen i interessentskaber: Pligten til at betale skat af et interessentskabs overskud påhviler interessenterne direkte, og interessenterne er derfor som udgangspunkt skattepligtige af deres andele i interessentskabets overskud i det år, interessentskabet erhverver endelig ret til de indtægter, der er grundlag for overskuddet. Beskatningen hos interessenterne udskydes ikke, selv om overskuddet som led i en sædvanlig regnskabsprocedure - først bliver opgjort, fordelt og udbetalt til interessenterne efter udgangen af indkomståret. Overskudsfordelingen i interessentskabet X var tilrettelagt således, at en del blev fordelt på grundlag af faste objektive kriterier og en anden del som "individuelle vederlag" på grundlag af skønsprægede kriterier efter en konkret udmøntning, der blev besluttet af interessenterne hvert år efter udgangen af indkomståret. Det forhold, at en del af overskuddet på denne måde blev fordelt ved beslutning efter udgangen af indkomståret, kan ikke medføre, at interessenternes skattepligt af denne del af overskuddet udskydes. Udgangspunktet vil således klart være, at deltagerne i kommanditselskabet (kapitalfonden) anses for at afstå aktierne på det tidspunkt, hvor kapitalfonden afstår aktierne samt at deltagerne beskattes af aktieafståelsen på dette tidspunkt. Hvis kapitalfonden er opbygget således, at der opgøres merafkast på baggrund af de enkelte salg, kan de øvrige investorer have krav på tilbagebetaling af for meget udbetalt merafkast. Der kan f.eks. være udbetalt for meget merafkast, hvis de succesfulde investeringer realiseres først og de sidste investeringer reducerer investorernes samlede afkast. Dette vil medføre, at der sker beskatning af merafkast, som kapitalfondspartneren reelt ikke får lov til at beholde. Dette forekommer ikke rimeligt. Det foreslås derfor, at der sker en efterregulering af merafkastbeskatningen, hvis der i kapitalfonden sker en efterregulering af merafkastet. Det foreslås, at der sker en tilbagebetaling af den for meget betalte skat. Efterreguleringsmekanismen svarer til princippet i den almindelige CFC-beskatning for så vidt angår periodeforskydninger mellem dansk og udenlandsk beskatning, jf. ligningslovens 16 H, stk. 14. Det foreslås, at bestemmelsen gøres generel således, at den finder anvendelse, uanset om der oprindeligt er sket beskatning af kapitalfondspartneren personligt som følge af aktieavancebeskatningslovens 17 A eller ligningslovens 16 H eller 16 I, eller om der oprindeligt er sket beskatning af kapitalfondspartnerens selskab som følge af aktieavancebeskatningslovens 9 eller selskabsskattelovens 32. Udbetalingen sker til den skatteyder, der oprindeligt betalte skatten. Side 8

9 Til nr. 46 Lovforslagets 22, stk. 9, fastsætter den indgangsværdi, der skal anvendes ved beskatningen af porteføljeaktier og aktier, der beskattes efter 16 I, fra og med indkomståret Indgangsværdierne til brug for den fremtidige beskatning af porteføljeaktier er i lovforslaget udformet på baggrund af, om aktierne ville være skattepligtige ved realisation ved begyndelsen af indkomståret Skattepligtige aktier (dvs. aktier ejet i mindre end 3 år) får som udgangspunkt den skattemæssige anskaffelsessum som indgangsværdi, jf. stk. 9, nr. 1. Skattefrie aktier (dvs. aktier ejet i 3 år eller mere) får en indgangsværdi svarende til handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret 2010, jf. stk. 9, nr. 2. Herved sker der ikke beskatning af avancer på porteføljeaktier ejet i mere end 3 år, der hidtil har været skattefrie, og ligesom der ikke gives fradrag for tab, der hidtil ikke har været fradragsberettigede. Fastsættelsen af indgangsværdien på disse aktier til handelsværdien på tidspunktet for begyndelsen af indkomståret 2010 indebærer, at selskabet vil kunne blive beskattet af avancer, som selskabet ikke har haft. Eksempel: Selskabet har anskaffet aktier i 2005 for kr. Ved begyndelsen af indkomståret 2010 er værdien af disse aktier faldet til kr. Ved udgangen af indkomståret 2010 er værdien steget til kr. Isoleret set fører den i lovforslaget foreslåede regel i stk. 9, nr. 2, til, at selskabet vil skulle beskattes af værdistigningen på kr. I betragtning af det seneste års udvikling på aktiemarkedet findes dette ikke rimeligt. En løsning, hvor et selskab frit kan vælge mellem anskaffelsessummen og handelsværdien for sine investeringer i de enkelte selskaber, anses imidlertid for at være for gunstig, da den ville medføre, at kun tab og ikke fortjeneste videreføres til beskatning under de nye regler. I stedet foreslås en løsning, der har til formål at sikre, at der ikke sker beskatning af fortjeneste, som selskabet ikke har haft, og som også forhindrer, at det ikke kun er på tabsgivende aktier, at anskaffelsessummen anvendes som indgangsværdi. Samtidig indebærer løsningen, at et selskab ikke beskattes af den samlede nettogevinst på porteføljeaktier, der er optjent inden begyndelsen af indkomståret Det foreslås i den forbindelse, at selskabets investeringer i porteføljeaktier ses samlet, og således at indgangsværdien fastsættes på samme måde for alle porteføljeaktier uanset ejertid. Derved undgås også, at det får betydning, hvordan den samlede anskaffelsessum for aktier i et selskab via gennemsnitsmetoden fordeles på aktier, der har været ejet i mere end 3 år, og aktier, der har været ejet i mindre end 3 år. Det foreslås på den baggrund, at selskabets porteføljeaktier ved begyndelsen af indkomståret 2010 får en indgangsværdi svarende til handelsværdien på dette tidspunkt, jf. dog nedenfor om selskaber, der ikke ejer porteføljeaktier, eller ikke er stiftet på tidspunktet for Side 9

10 fremsættelsen af dette ændringsforslag. Denne værdi betragtes som selskabets anskaffelsessum ved beskatningen i indkomståret 2010 og efterfølgende indkomstår. Det foreslås endvidere, at selskabet kan opgøre en samlet nettotabskonto, hvis selskabets samlede anskaffelsessummer på porteføljeaktier overstiger den samlede handelsværdi ved begyndelsen af indkomståret Det opgjorte nettokurstab kan fremføres til modregning i senere indkomstårs nettogevinster på porteføljeaktier efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens 9, stk. 2-5: Eksempel: Et selskab ejer udelukkende aktier, som er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. Selskabets samlede anskaffelsessummer er kr. værdien ved begyndelsen af indkomståret 2010 er kr. Nettokurstabet er således kr. Ultimo år 2010 er værdien af aktierne kr. Der sker ingen beskatning, idet der anvendes kr. af nettokurstabene til modregning i fortjenesten. Der er herefter en nettotabskonto på kr. Ultimo år 2011 er værdien af aktierne kr. Der gives fradrag for tab på kr., som modregnes i anden skattepligtig indkomst. Ultimo år 2012 er værdien af aktierne kr. Der sker beskatning af kr., idet de sidste kr. på nettotabskontoen anvendes. Ved modregning i årets nettogevinster anvendes de nævnte nettokurstab efter kurstab omfattet af 43, stk. 3 (kurstab realiseret i indkomstårene ), men før fremførte aktietab på realisationsbeskattede aktier konstateret i indkomståret 2010 eller senere. Det foreslås, at hvis den skattepligtige i indkomståret 2010 vælger realisationsbeskatning vedrørende porteføljeaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, kan nettokurstab på sådanne aktier alene fradrages i gevinster på realisationsbeskattede aktier. Der skal således i disse tilfælde ske en opdeling af nettokurstabet. Dette skal ses i sammenhæng med, at der efter forslaget er en tilsvarende kildeartsbegrænsning for tab, der opstår i indkomståret 2010 eller senere, vedrørende aktier, der ikke er optaget til handel, når der vælges realisationsbeskatning for disse aktier. Tab vedrørende realisationsbeskattede aktier, der fremføres via den foreslåede overgangsregel, bør derfor ikke kunne fradrages i gevinster på lagerbeskattede aktier. Nettokurstabene behandles også i relation til andre regler på samme måde som tab omfattet af 9. Det indebærer eksempelvis, at tabene vil være omfattet af fusionsskattelovens 8, stk. 8, og derfor eksempelvis ikke vil kunne videreføres i det modtagende selskab efter en skattefri fusion. Det foreslås, at nettokurstabet nedsættes, i det omfang selskabet i indkomstårene har været fritaget for at medregne modtagne udbytter af de pågældende aktier ved ind- Side 10

11 komstopgørelsen. Der burde egentlig ske en nedsættelse for så vidt angår alle udbytter i ejerperioden, hvor selskabet har været fritaget for at medregne udbytter ved indkomstopgørelsen. Selskaberne vil imidlertid ikke altid være i besiddelse af disse oplysninger, hvorfor der foreslås en tillempet version, hvor der alene sker nedsættelse med de seneste års udbytter. Det foreslås til gengæld, at der ikke kan ske fremførsel af nettokurstab på aktier, hvor selskabet i ejerperioden har kunnet modtage skattefrie (datterselskabs)udbytter efter selskabsskattelovens 13, stk. 1, nr. 2. Denne begrænsning indsættes af værnshensyn, idet der ellers kan opnås fradrag for tab, der skyldes udlodninger af formuen, hvor udlodningerne har været skattefrie. Gevinst på sådanne aktier medregnes derimod ved opgørelsen af nettokurstabet. Den samlede opgørelse af nettokurstabet giver umiddelbart et selskab incitament til at realisere skattefrie aktieavancer på aktier ejet i tre år eller mere inden begyndelsen af indkomståret Derved kan selskabet reelt få fradrag for alle tab, der er opstået inden 2010, mens alle fortjenester opstået inden 2010 ikke beskattes. Den foreslåede overgangsregel har imidlertid kun til formål at give mulighed for at føre selskabets samlede nettotab på porteføljeaktier over i de nye regler. På den baggrund foreslås, at anskaffelsessummen henholdsvis afståelsessummen for porteføljeaktier, som selskabet afstår i perioden fra fremsættelsen af dette ændringsforslag til begyndelsen af indkomståret 2010 medregnes ved opgørelsen af nettokurstabet. Det vil sige, at anskaffelsessummen for de afståede aktier tillægges den samlede anskaffelsessum for de porteføljeaktier, som stadig ejes ved begyndelsen af indkomståret 2010, og at afståelsessummen tillægges handelsværdien af de aktier, som stadig ejes ved begyndelsen af indkomståret Det gælder dog kun, hvis aktierne er afstået skattefrit, dvs. de på afståelsestidspunktet har været ejet i 3 år eller mere. Derved sikres, at selskabet ikke får opgjort et uberettiget stort nettokurstab ved sælge gevinstgivende porteføljeaktier skattefrit inden begyndelsen af indkomståret Omvendt mindskes selskabets nettokurstab heller ikke, hvis selskabet sælger tabsgivende aktier ejet i mere end 3 år inden begyndelsen af indkomståret Man kan imidlertid også forestille sig, at selskabet opsplitter tabsgivende og gevinstgivende porteføljeaktier ved en skattefri omstrukturering. Det foreslås derfor som en værnsregel, at nettokurstab på aktier, som selskabet har erhvervet som led i en skattefri omstrukturering, der er vedtaget efter fremsættelsen af ændringsforslaget, ikke kan fremføres under de nye regler. Denne regel forhindrer eksempelvis, at et selskab, der har porteføljeaktier med både tab og gevinst, ophørsspaltes, hvorefter de tabsgivende aktier placeres i det ene modtagende selskab, mens aktierne med fortjeneste placeres i det andet modtagende selskab. Er der fortjeneste på aktier, der er erhvervet ved en skattefri omstrukturering efter fremsættelsesdagen, medregnes disse aktier ved opgørelsen af nettokurstabet. Værnsreglen vil også kunne ramme aktier, som er erhvervet i forbindelse med omstruktureringer, som ikke fører til en opdeling af tabsgivende og gevinstgivende porteføljeaktier. Det vurderes imidlertid ikke umiddelbart at være muligt at udforme reglen, så dette undgås og Side 11

12 samtidig skabe sikkerhed for, at det ikke bliver muligt at føre mere end selskabets samlede nettotab på porteføljeaktier over i de nye regler. Sidstnævnte hensyn er således vægtet højest. Det bemærkes i den forbindelse, at det vil være forholdsvis få tilfælde, hvor værnsreglen vil finde anvendelse. Der foreslås i ændringsforslaget til stk. 9, nr. 2, en særlig undtagelse fra ovennævnte regler om fastsættelse af en indgangsværdi til handelsværdien og opgørelse af nettotab. Undtagelsen gælder for fastsættelsen af indgangsværdier i to tilfælde: 1) selskaber, der på tidspunktet for fremsættelsen af ændringsforslaget ikke har påbegyndt indkomståret 2010 og ikke ejer porteføljeaktier på dette tidspunkt, og 2) selskaber, der ikke er stiftet på tidspunktet for fremsættelsen af ændringsforslaget. For sådanne selskaber fastsættes indgangsværdien til den skattemæssige anskaffelsessum. Hvis handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret 2010 er mindre end den skattemæssige anskaffelsessum, skal anskaffelsessummen dog nedsættes med de modtagne udbytter, som selskabet m.v. i ejertiden har været fritaget for at medregne ved indkomstopgørelsen. Nedsættelsen kan maksimalt udgøre forskellen mellem den skattemæssige anskaffelsessum og handelsværdien. Uden denne undtagelse ville der være en asymmetri i beskatningen af porteføljeaktier for disse selskaber i perioden, indtil selskabet påbegynder indkomståret Nettogevinst på porteføljeaktierne i denne periode ville således ikke være skattepligtig, når indgangsværdien fastsættes til handelsværdien, mens et nettotab ville være fradragsberettiget efter den foreslåede regel i stk. 9, nr. 1. Ændringsforslaget indebærer, at der ikke er behov for den særlige overgangsregel for forsikringsselskaber i lovforslagets 22, stk. 13. Overgangsreglen i stk. 13 havde til formål i et vist omfang at synkronisere opgørelsen af skattefri aktieavancer og udbytter (finanskontoen) under de særlige fradragsbegrænsningsregler med den værdi af aktierne, som anvendes ved indkomstopgørelsen. Det skete ved at regulere for urealiseret gevinst og tab på aktier ejet i mindre end 3 år. Ændringsforslaget indebærer imidlertid, at porteføljeaktierne alt andet lige vil få en indgangsværdi svarende til handelsværdien ved begyndelsen af indkomståret Dermed bliver værdien primo 2010 den samme ved opgørelsen af fradragsbegrænsningsreglerne og ved indkomstopgørelsen. I det omfang de selskaber, hvis aktier medregnes ved opgørelsen af fradragsbegrænsningsreglerne, anvender lagerprincippet ved indkomstopgørelsen, vil værdiændringen på aktierne således ikke længere påvirke finanskontoen, idet beskatningen af gevinst og tab sker løbende. Det er kun livsforsikringsselskaber, som har pligt til at anvende lagerprincippet på alle aktier. Livsforsikringsselskabets datterselskaber og skadeforsikringsselskaber (inkl. datterselskaber) kan anvende realisationsprincippet på aktier, der ikke er optaget til handel. Hvis et selskab, hvis aktier medregnes ved opgørelsen af fradragsbegrænsningsreglerne, anvender Side 12

13 realisationsprincippet ved indkomstopgørelsen, vil værdiændringen på de realisationsbeskattede aktier således fortsat påvirke finanskontoen, fordi der ikke udløses en tilsvarende skattepligtig fortjeneste på de pågældende aktier. Det nettokurstab, som opgøres efter stk. 9, nr. 1, er et tab, som har været fradraget ved opgørelsen af finanskontoen og som derfor skal medregnes, hvis det udnyttes til modregning i skattepligtige aktiegevinster. For et livsforsikringsselskab vil anvendelsen af et nettokurstab derfor automatisk føre til fradragsbegrænsning med et tilsvarende beløb. På den baggrund foreslås det, at livsforsikringsselskaber ikke kan opgøre et nettokurstab. Skadesforsikringsselskaber og datterselskaber, hvis aktier medregnes under fradragsbegrænsningsreglerne, opgør efter forslaget et nettokurstab på samme måde som andre selskaber. Når nettokurstabet modregnes i skattepligtige gevinster, medregnes det anvendte nettokurstab til fradragsbegrænsningen, jf. selskabsskattelovens 13, stk. 8, 4. pkt. (der bliver stk. 3, 4. pkt.) på samme måde, som når realiserede kildeartsbegrænsede tab efter aktieavancebeskatningslovens 9 og 43, stk. 3, udnyttes af disse selskaber. Der foreslås ingen særlige regler i relation til fradragsbegrænsningsreglerne for forsikringsselskaber i de særlige tilfælde, hvor indgangsværdien fastsættes til anskaffelsessummen, jf. forslaget til stk. 9, nr. 2. Provenumæssige forhold Det er overordentligt vanskeligt at skønne over de provenumæssige konsekvenser af den foreslåede ordning med fradrag for nettokurstabet på porteføljeaktier ultimo Det vil blandt andet afhænge af den fremtidige kursudvikling, herunder hvad kursniveauet vil være ultimo Endvidere vil aktiernes anskaffelsessummer være af afgørende betydning. Hvis det lægges til grund, at ordningen indebærer, at provenuet i det første år vil udgøre ca. 40 pct. af normalprovenuet og gradvist stiger til normalprovenuet over en 10-årig periode, vil det varige provenutab i forhold til lovforslaget udgøre ca. 0,1 mia. kr. årligt. I Tabel 1 nedenfor er vist den korrigerede provenuvirkning af lovforslaget og af ændringsforslaget. Side 13

14 Tabel 1. Provenuvirkning af forslag om harmonisering af selskabers udbytte og avance. Umiddelbar provenuvirkning Mia. kr. Varig virk Korrigeret provenuvirkning af harmonisering af selskabers og fondes udbytte- og avancebeskatning 2,33 1,90 1,93 1,95 1,99 2,03 2,07 2,12 2,17 2,22 2,27 Nyt ændringsforslag vedrørende indgangsværdier -0,10-0,99-0,92-0,83-0,74-0,65-0,55-0,46-0,35-0,24-0,13 Lovforslag inkl. ændringsforslag 2,23 0,91 1,01 1,12 1,25 1,38 1,52 1,66 1,82 1,98 2,14 Provenuvirkning efter tilbageløb 1,80 0,73 0,82 0,90 1,01 1,12 1,22 1,34 1,47 1,60 1,73 1) I lovforslaget er indregnet et varigt provenutab ved adgangen til realisationsbeskatning af unoterede aktier mv. på ca. 0,2 mia. kr. årligt. Det er efterfølgende blevet klarlagt, at der ved beregningen af den varige virkning ud fra det angivne provenuforløb er anvendt en for høj diskonteringsrente. Med den lavere diskonteringsrente bliver det varige provenutab ca. 0,08 mia. kr. årligt. Til nr. 47 Den særlige overgangsregel for forsikringsselskaber i lovforslagets 22, stk. 13, foreslås fjernet som en konsekvens af ændringsforslaget vedrørende indgangsværdier. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til nr. 46. Til nr. 48 Efter lovforslagets 22, stk. 19, skal værdien ved begyndelsen af indkomståret 2010 for aktier som nævnt i stk. 9 selvangives og udgør en del af skatteansættelsen for indkomståret Det foreslås, at det nettokurstab, som opgøres efter stk. 9, jf. ændringsforslag nr. 46, tilsvarende skal selvangives og udgøre en del af skatteansættelsen for indkomståret Side 14

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 40 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 40 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 40 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser for Grundtvig Invest A/S, som følge af ændringerne i Aktieavancebeskatningslovens regler

Skattemæssige konsekvenser for Grundtvig Invest A/S, som følge af ændringerne i Aktieavancebeskatningslovens regler Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 88 Offentligt Skattemæssige konsekvenser for Grundtvig Invest A/S, som følge af ændringerne i Aktieavancebeskatningslovens regler Camilla Rohde Sørensen Skattejurist,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes supplerende ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 19 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: den 21. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget L 78 - Bilag 13 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 22 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 22 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 22 Offentligt 25. maj 2016 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse

Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Skattereformen Konsekvenser for selskaber efter lovenes vedtagelse Selv om hovedformålet med skatteomlægningen var at lempe skat

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 30 af 23. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF). Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2017-18 L 237, L 237 A, L 237 B Offentligt 24. maj 2018 J.nr. 2017-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 15 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 12-0174303 30. august 2012 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love (Ophævelse af iværksætterskatten

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 28 Offentligt 30. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 114 Bilag 9 Offentligt 16. januar 2019 J.nr. 2017-5308 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 114 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 11 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 7. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 7 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 45 - Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: 22. august 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 187 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven (Fraflytterbeskatning

Læs mere

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Problemformulering 5 1.2 Afgrænsning 6 1.3

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 16 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156. Offentligt. Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 535

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156. Offentligt. Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 535 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 535 Offentligt 11. oktober 2016 J.nr. 16-0831202 Til Folketinget

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 27 Bilag 5 Offentligt 30. november 2018 J.nr. 2018-2528 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven (Mere

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78- Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 5 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 110 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: 23. februar 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 32 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 25. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille uden for betænkningen til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille uden for betænkningen til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2018-19 L 115 Bilag 8 Offentligt 17. december 2018 J.nr. 2018-1147 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 115 - Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige

Læs mere

Aktieavancebeskatning

Aktieavancebeskatning HD 1. Del Afsluttende projekt Erhvervsøkonomisk institut Udarbejdet af: Morten Riisberg Nørgaard Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Aktieavancebeskatning Aarhus School of Business Maj 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen til Fondskonferencen 2014

Velkommen til Fondskonferencen 2014 www.pwc.dk/fonde Velkommen til 3. december 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Skattemæssige udfordringer i forhold til uddelinger v/ Niels Winther-Sørensen, partner, Side 2 Fondens skattepligt overordnede

Læs mere

Denne artikel er personlig og er udskrevet den 25/ af Torben Laursen, kundenummer: Skattereformens konsekvenser for erhvervslivet

Denne artikel er personlig og er udskrevet den 25/ af Torben Laursen, kundenummer: Skattereformens konsekvenser for erhvervslivet 92 Denne artikel er personlig og er udskrevet den 25/10-2009 af Torben Laursen, kundenummer: 3016640. Skatter forårspakke Skattereformens konsekvenser for erhvervslivet SKAT Af senior tax manager Vicki

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2017-18 L 237 A endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt 27. august 2018 J.nr. 2018-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 A - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love 2012/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0174303 Fremsat den 1. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen)

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Hovedopgave HD (R) Regnskabsvæsen og økonomistyring Den 16. maj 2011 Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Opgaveløser: Vejleder: Pernille Pless Kaspar

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 86 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget (2. samling) L 86 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 86 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2007-511-0020 Dato: 16. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 86 - Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 55 Folketinget Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 55 Folketinget Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december over Til lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S OPHÆVELSE AF IVÆRKSÆTTERSKATTEN Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Som et led i sidste sommers brede forlig mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-531 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 194 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Kvalifikation

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere