Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre"

Transkript

1 15 Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets brugere Jobcenter Hvidovre

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING TVÆRGÅENDE KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING BRUGERTILFREDSHEDEN BLANDT DE JOBPARATE BRUGERTILFREDSHEDEN BLANDT DE UDDANNELSESPARATE BRUGERTILFREDSHEDEN BLANDT DE AKTIVITETSPARATE BRUGERTILFREDSHEDEN BLANDT DE SYGEMELDTE

3 1. Indledning Jobcenter Hvidovre har bedt mploy om at udarbejde en tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne af Jobcenter Hvidovre. Undersøgelsen har til formål at afdække brugernes tilfredshed med beskæftigelsesindsatsen i kommunen. Mploy har på den baggrund udarbejdet spørgeskemaer, som medarbejderne i Jobcenter Hvidovre har omdelt til brugerne. I spørgeskemaerne er brugerne bl.a. blevet adspurgt om deres konkrete vurdering af følgende: Hvordan har oplevelsen af betjeningen på jobcenteret været? Hvilket udbytte har samtalen i jobcenteret givet? Hvilken tilfredshed er der med den service jobcenteret tilbyder? Hvilket indhold er der i samtalen? I dette faktaark præsenteres resultaterne af den gennemførte undersøgelse. Faktaarket indledes i kapitel 2 med en præsentation af undersøgelsens tværgående konklusioner og perspektivering. I kapitel 3-6 præsenteres undersøgelsens resultater for de respektive målgrupper. Kort om undersøgelsens metode Tilfredshedsundersøgelsen er gennemført via en spørgeskemaundersøgelse, der er omdelt af jobcentermedarbejdere til borgere inden for de udvalgte målgrupper, der har været indkaldt til samtale i jobcenteret. Der er anvendt forskellige spørgeskemaer til de forskellige målgrupper i jobcenteret, idet der er taget højde for målgruppernes forskellige indsatsbehov. Der er i alt indhentet 243 besvarelser, som fordeler sig på følgende målgrupper: 6 besvarelser fra jobparate 39 besvarelser fra uddannelsesparate 4 besvarelser fra aktivitetsparate 58 besvarelser fra sygemeldte 2

4 Søl 2. Tværgående konklusion og perspektivering I dette afsnit sammenfattes brugertilfredshedsundersøgelsens resultater og konklusioner blandt de jobparate, uddannelsesparate, aktivitetsparate og sygemeldte borgere i Hvidovre Kommune. Stor tilfredshed blandt brugerne i Jobcenter Hvidovre Undersøgelsen viser, at brugerne af Jobcenter Hvidovre er tilfredse med jobcenterets service. Der peges bl.a. på, at ventetiden er kort, at betjeningen er venlig, og at man får svar på sine spørgsmål. Stort set alle de adspurgte i undersøgelsen tilkendegiver, at ventetiden er kort samt at betjeningen i jobcenteret er venlig jf. boks 1. Ligeledes får ca. pct. af alle borgere svar på de spørgsmål, som de har til jobcenteret. Undersøgelsen viser ligeledes, at brugerne på tværs af målgrupperne er tilfredse med indholdet i samtalerne samt den faglige rådgivning, som de kan få på jobcenteret. Boks 1: Tilfredshed med servicen på tværs af målgrupperne Venlig betjening På tværs af målgrupperne tilkendegiver 96- pct., at de har fået en venlig betjening Kort ventetid 3 ud af 4 af brugerne i Jobcenter Hvidovre venter mindre end 5 min. på at få betjening, mens mere end pct. får betjening inden for min. De fleste (ca. 7 pct.) mener, at en ventetid på mellem og min. er rimelig Svar på spørgsmål På tværs af målgrupperne angiver pct., at de har fået svar på alle deres spørgsmål. Alle målgrupperne får generelt stort udbytte af samtalerne Brugerne, i alle de fire målgrupper, får overordnet set et tilfredsstillende udbytte af besøget i jobcenteret. Generelt er mere end 9 ud af i alle målgrupperne tilfredse med udbyttet af samtalen. Mellem 43 pct. og 57 pct. af brugerne er meget tilfredse med udbyttet, jf. figur 1. Resultaterne viser, at borgerne oplever en værdi af samtale med Jobcenter Hvidovre, og at der for brugerne er et udbytte af samtalerne, som kan være med til at bringe dem tættere på job eller uddannelse. Stort job- og uddannelsesfokus Ifølge borgerne er indholdet i samtalerne i høj grad orienteret mod job- og uddannelsesmuligheder. Tilfredsheds- 57 målingen viser tydeligt, at jobcenteret har stort fokus på at gøre samtalerne job- og uddannelsesorienterede. Det kommer til udtryk ved, at hovedparten af brugerne inden for alle målgrupper giver udtryk for, at der er et tydeligt fokus på den enkeltes muligheder for at komme i job eller uddannelse. Undersøgelsen viser ligeledes, at brugerne er tilfredse med jobcenterets viden omkring job- og uddannelsesmuligheder. Figur 1: Tilfredshed med udbyttet af samtalerne på tværs af visitationskategorierne Meget tilfreds Tilfreds

5 Søl Samtalerne tager udgangspunkt i den enkelte Tilfredshedsundersøgelsen viser, at borgerne oplever et individuelt fokus i samtalerne, der omhandler den enkeltes personlige situation. Hos de aktivitetsparate og de sygemeldte, angiver stort set alle, at samtalen i høj grad omhandler deres specifikke situation jf. figur 2. Blandt de jobparate og uddannelsesprate tilkendegiver 9 ud af borgere, at samtalen i høj grad omhandler deres individuelle situation. Det store fokus på den enkeltes situation er gennemgående i borgernes oplevelse i hele undersøgelsen. Hovedparten af brugerne, på tværs af de fire målgrupper, tilkendegiver, at samtalerne bl.a. tager udgangspunkt i individuelle behov for hjælp og støtte samt personlige job- og uddannelsesmuligheder. Undersøgelsen viser samtidig, at brugerne oplever, at sagsbehandlerne er gode til at tage afsæt i deres egne ønsker. Figur 2: Borgernes vurdering af i hvor høj grad samtalen handlede om dem selv I det følgende vises undersøgelsens resultater i detaljer for de enkelte målgrupper. 4

6 Forbedrede jobsøgningsmetoder Forbedret viden om jobmuligheder Forbedret viden om egne kvalifikationer Forbedret ansøgning Forbedret CV 3. Brugertilfredsheden blandt de jobparate 3. Ventetid på at få betjening i jobcenteret for de jobparate Faktisk ventetid på betjening Hvad er rimelig ventetid på betjening? Under 5 min Under min Mere end min De jobparate oplever kort ventetid på betjening 3 ud af 4 af de jobparate har ventet under 5 min på at få betjening. Samtidig angiver mere end 8 ud af, at det er acceptabelt med en ventetid på mere end 5 min. Det betyder, at de jobparate generelt får betjening, der sættes i værk inden for en rimelig ventetid. 4. De jobparates oplevelse af den generelle service i jobcenteret Fået venlig Fået svar på Formålet med betjening spørgsmål besøget Ja er indfriet Delvist Stor tilfredshed med servicen blandt de jobparate Alle de jobparate angiver, at de har fået en venlig betjening af personalet i jobcenteret. Mere end 9 ud af af de jobparate angiver, at de har fået svar på alle deres spørgsmål. Desuden mener 9 ud af, at deres formål med besøget er helt eller delvist indfriet. 5. De jobparates udbytte af jobsamtalen De jobparate får stort udbytte af jobsamtalerne To tredjedele af de jobparate angiver, at de har opnået forbedrede jobsøgningsmetoder ved deres jobsamtale pct. angiver, at de har opnået en bedre viden om jobmuligheder. En fjerdedel tilkendegiver, at de henholdsvis har forbedret deres jobansøgning eller deres CV, mens ca. en tredjedel angiver, at de har fået forbedret viden om egne kvalifikationer. 5

7 Fokus på at få mig i arbejde Fokus på konkrete job Fokus på konkrete virksomheder Jeg fik udpeget konkrete arbejdsgivere I høj grad jobrettet Drøftede CV Talt om den hurtigste vej til job Drøftede metoder til at søge job Lavede plan for jobsøgning Lavede konkrete aftaler Talt om konkrete job Talt om virksomheder, der måske kan ansætte Talt om virksomheder der mangler medarbejdere 6. Indholdet i jobsamtalerne for de jobparate De jobparate angiver, at der er stort fokus på CV og hurtigste vej til job Generel jobsøgning Konkrete jobmuligheder I pct. af samtalerne angiver de jobparate, at der er blevet talt om generelle jobsøgningsmuligheder og - teknikker i form af f.eks. drøftelse af borgerens CV, plan for jobsøgning eller konkrete aftaler. Desuden tilkendegiver pct. af de jobparate, at der er drøftet konkrete jobmuligheder, f.eks. i form af konkrete ledige stillinger eller konkrete virksomheder, der mangler arbejdskraft. 7. De jobparates oplevelse af, hvorvidt samtalen havde individuel karakter Samtalen foregik på tomandshånd Samtalen handlede om personlige jobmuligheder 8. De jobparates vurdering af, hvor jobrettet samtalerne var Samtalen tog afsæt i egne joberfaringer Samtalen handlede i høj grad om mig Samtalerne med de jobparate tager i høj grad udgangspunkt i den enkelte pct. af de jobparate angiver, at samtalerne omhandler personlige jobmuligheder og tager udgangspunkt i den enkeltes situation. Mere end 9 ud af af de jobparate tilkendegiver, at deres samtale er foregået på tomandshånd. De jobparate angiver, at samtalerne i høj grad er jobrettet 92 pct. af de jobparate angiver, at der til samtalen har været fokus på at få dem i arbejde. Halvdelen af de jobparate oplever, at der til samtalen har været fokus på konkrete job, mens omkring 4 ud af oplever, at samtalen har fokus på konkrete virksomheder og konkrete arbejdsgivere, hvor der er jobmuligheder. 73 pct. af de jobparate tilkendegiver, at jobsamtalen i høj grad har været jobrettet. 6

8 9. De jobparates generelle tilfredshed med samtalerne De jobparate er særdeles tilfredse med samtalerne Indhold i samtalen Faglig rådgivning Meget tilfreds Jobcentrets viden om arbejdsmarkedet Tilfreds Udbytte af samtalen Stort set alle jobparate angiver, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med indholdet i jobsamtalen. 97 pct. af de jobparate angiver, at jobcenterets faglige rådgivning er tilfredsstillende 96 pct. af de jobparate angiver, at de er tilfredse med udbyttet af jobsamtalen. 7

9 Bedre viden om udd. muligheder Bedre viden om, hvor der findes oplysning om udd.muligheder Bedre metoder til at søge job/ praktikplads Bedre viden om, hvilke udd. jeg er kvalificeret til 4. Brugertilfredsheden blandt de uddannelsesparate. Ventetid på at få betjening i jobcenteret for de uddannelsesparate Faktisk ventetid på betjening Hvad er rimelig ventetid på betjening? Under 5 min Under min Mere end min 11. De uddannelsesparates oplevelse af den generelle service i jobcenteret Fået venlig betjening Fået svar på spørgsmål Formålet med besøget er indfriet De uddannelsesparate oplever en kort ventetid på at få betjening 7 pct. af de uddannelsesparate unge angiver, at de har ventet mindre end 5 min. på at få betjening. Mere end 9 ud af af de uddannelsesparate mener, at det er acceptabelt med en ventetid på over 5 min. Det betyder, at de uddannelsesparate generelt får betjening, der sættes i værk inden for en rimelig ventetid. De uddannelsesparate er i høj grad tilfredse med servicen i Jobcenter Hvidovre Alle de uddannelsesparate unge angiver, at de har fået en venlig betjening. 84 pct. af de uddannelsesparate tilkendegiver, at de fik svar på alle deres spørgsmål, mens 13 pct. delvist fik svar på deres spørgsmål. 95 pct. af de uddannelsesparate angiver, at de enten delvist eller helt fik indfriet deres formål med besøget. Ja Delvist 12. De uddannelsesparates udbytte af samtalerne De uddannelsesparate oplever, at de har forbedret deres viden omkring uddannelse efter samtalen pct. af de uddannelsesparate angiver, at de efter samtalen har fået en forbedret viden omkring deres uddannelsesmuligheder. To tredjedele af de uddannelsesparate tilkendegiver, at de efter samtalen har en bedre viden om, hvor de kan finde oplysninger omkring uddannelser. 43 pct. angiver, at de har fået bedre metoder til at søge job eller praktikplads, mens en tredjedel angiver, at de har fået bedre viden om, hvilke uddannelser de er kvalificeret til. 8

10 Fokus på at få mig i uddannelse Fokus på konkrete uddannelser Fokus på konkrete uddannelsessteder I høj grad uddannelserettet Lavet konkrete aftaler om, hvad der skal gøres Talt om startstidspunkt Talt om konkrete uddannelser Lavede plan for udd.søgning Drøftede metoder til at søge job/ praktikplads Talt om frister for ansøgning Talt om økonomi under uddannelse 13. Indholdet i samtalerne for de uddannelsesparate De uddannelsesparate unge angiver, at der ofte indgås konkrete aftaler til samtalerne pct. af de uddannelsesparate angiver, at de under samtalen har lavet konkrete aftaler omkring, hvad der fremover skal gøres. Ca. halvdelen af de uddannelsesparate tilkendegiver, at der til samtalen er lavet en plan for uddannelsessøgningen. En tilsvarende andel angiver, at der til samtalen er talt om konkrete uddannelser. 48 pct. af de uddannelsesparate angiver, at der er udarbejdet en plan for den enkeltes uddannelsessøgning. 14. De uddannelsesparates oplevelse af, hvorvidt samtalerne har individuel karakter Samtalen foregik på tomandshånd 5 Samtalen handlede om personlige udd. muligheder 72 Samtalen tog afsæt i egne ønsker og kvalifikationer 91 Samtalen handlede i høj grad om mig Samtalerne med de uddannelsesparate tager udgangspunkt i den enkelte 91 pct. af de uddannelsesparate angiver, at deres samtale i høj grad handlede om dem selv. Halvdelen af de uddannelsesparate angiver, at deres samtale handlede om deres egne personlige uddannelsesmuligheder. 3 ud af 4 samtaler med de uddannelsesparate er foregået på tomandshånd. 15. De uddannelsesparates vurdering af, hvor uddannelsesrettet samtalerne er Stærkt uddannelsesfokus i samtalerne med de uddannelsesparate 72 pct. af de uddannelsesparate oplever, at samtalerne har fokus på at få dem i uddannelse. 43 pct. af de uddannelsesparate angiver, at der er fokus på konkrete uddannelser 27 pct. angiver, at samtalerne omhandler konkrete uddannelsessteder. pct. af de uddannelsesparate svarer, at samtalen i høj grad var uddannelsesrettet 9

11 16. De uddannelsesparate unges generelle tilfredshed med samtalerne Indhold i samtalen Faglig rådgivning Jobcentrets viden om uddannelser Udbytte af samtalen De uddannelsesparate unge er særdeles tilfredse med samtalerne De uddannelsesparate unge tilkendegiver alle, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med indholdet i samtalen samt den faglige rådgivning. Næsten alle de uddannelsesparate angiver desuden, at de er tilfredse med udbyttet af samtalen. Størstedelen af de uddannelsesparate angiver, at de er tilfredse med jobcenterets viden om uddannelser. Meget tilfreds Tilfreds

12 5. Brugertilfredsheden blandt de aktivitetsparate 17. Ventetid på at få betjening i jobcenteret for de aktivitetsparate Faktisk ventetid på betjening Hvad er rimelig ventetid på betjening? Under 5 min Under min Mere end min 18. De aktivitetsparates oplevelse af den generelle service i jobcenteret Fået venlig betjening Fået svar på spørgsmål Formålet med besøget er indfriet De aktivitetsparate oplever kort ventetid på at få betjening 92 pct. af de aktivitetsparate angiver, at de har fået betjening inden for min. Samtidig angiver mere end 76 pct., at det er acceptabelt med en ventetid på mere end 5 min. Det betyder, at de aktivitetsparate generelt får betjening, der sættes i værk inden for en rimelig ventetid. De aktivitetsparate er særdeles tilfredse med jobcenterets service Hele 97 pct. af de aktivitetsparate tilkendegiver, at de har fået en venlig betjening. En tilsvarende andel angiver, at de helt eller delvist har fået svar på deres spørgsmål. 9 ud af aktivitetsparate borgere angiver, at deres formål med besøget i jobcenteret helt eller delvist er indfriet. Ja Delvist 19. De aktivitetsparates udbytte af samtalen i jobcenteret Mere afklaret ift. hvilke skridt der skal tages 48 Mere afklaret ift. styrker og barrierer 59 Forbedret viden om, hvordan mulighederne for job/udd øges De aktivitetsparate oplever, at samtalerne i Jobcenter Hvidovre gør dem mere afklaret 2 ud af 3 af de aktivitetsparate angiver, at de er blevet mere afklaret efter samtalen omkring, hvilke skridt der skal tages for at komme i uddannelse eller beskæftigelse Ca. halvdelen oplyser, at de er blevet mere afklaret omkring deres egne styrker og barrierer 59 pct. af de aktivitetsparate angiver, at de har fået bedre viden omkring, hvordan deres personlige job- og uddannelsesmuligheder øges. 11

13 Drøftede barriere for job/udd Talte om konkrete indsatser Lavede konkrete aftaler Drøftede mål for job/udd Drøftede hvorvidt jeg er kommet tættere på mål om job/udd Drøftede om familie/ omgangskreds kan hjælpe. Indholdet i samtalerne for de aktivitetsparate Samtalerne med de aktivitetsparate har stort fokus på barriere og konkrete indsatser pct. af de aktivitetsparate angiver, at samtalerne omhandler den enkeltes barriere for at komme i job eller uddannelse. 73 pct. i målgruppen oplever, at samtalen omfatter konkrete indsatser eller konkrete aftaler pct. af de aktivitetsparate angiver, at de har drøftet mål for job eller uddannelse, samt hvorvidt de selv er kommet tættere på disse mål. 21. De aktivitetsparates oplevelse af, hvorvidt samtalerne har individuel karakter Samtalen foregik på tomandshånd De aktivitetsparates vurdering af, hvor job- eller uddannelsesrettede samtalerne er Fokus på at opstille mål for vejen til job/udd. Samtalen handlede om personlige muligheder og behov Samtalen tog afsæt i personlige styrker og svagheder Afsæt i konkrete muligheder Samtalen handlede i høj grad om mig I høj grad målrettet Samtalerne med de aktivitetsparate tager i høj grad udgangspunkt i den enkeltes situation Stort set alle de aktivitetsparate (97 pct.) angiver, at samtalen i høj grad handlede om deres specifikke situation. 3 ud af 4 samtaler med de aktivitetsparate foregår på tomandshånd. Mere end halvdelen (57 pct.) af de aktivitetsparate angiver, at deres samtale tog afsæt i deres egne personlige styrker og svagheder. Samtalerne med de aktivitetsparate er ofte målrettet mod job eller uddannelse Mere end halvdelen (57 pct.) af de aktivitetsparate angiver, at samtalerne har fokus på at opstille mål for vejen til job eller uddannelse. Næsten 9 ud af af de aktivitetsparate tilkendegiver, at deres samtale tager afsæt i egne konkrete muligheder for job eller uddannelse. 71 pct. af de aktivitetsparate angiver, at samtalen i høj grad var målrettet mod job eller uddannelse. 12

14 23. De aktivitetsparates generelle tilfredshed med samtalerne Indhold i samtalen Faglig rådgivning Jobcentrets viden om muligheder for job og udd. Udbytte af samtalen De aktivitetsparate er i høj grad tilfredse med besøget i jobcenteret Næsten alle de aktivitetsparate tilkendegiver, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med indholdet i samtalen (97 pct.) og den faglige rådgivning (91 pct.). 3 ud af 4 mener, at jobcenterets viden om mulighederne for job og uddannelser er tilfredsstillende. Mere end 9 ud af af de aktivitetsparate angiver, at de har fået et godt udbytte af besøget i jobcenteret. Meget tilfreds Tilfreds 13

15 6. Brugertilfredsheden blandt de sygemeldte 24. Ventetid på at få betjening i jobcenteret for de sygemeldte Faktisk ventetid på betjening Hvad er rimelig ventetid på betjening? Under 5 min Under min Mere end min De sygemeldte oplever kort ventetid på betjening 98 pct. af de sygemeldte angiver, at de har fået betjening inden for min. Samtidig angiver ca. 8 ud af, at det er acceptabelt med en ventetid på mere end 5 min. Det betyder, at de sygemeldte generelt får betjening, der sættes i værk inden for en rimelig ventetid. 25. De sygemeldtes oplevelse af den generelle service i jobcenteret Fået venlig betjening Har fået svar på spørgsmål Er formålet med besøget blevet indfriet De sygemeldte borgere er i høj grad tilfredse med jobcenterets generelle service 96 pct. af de sygemeldte borgere tilkendegiver, at de har fået en venlig betjening af personalet i jobcenteret. Mere end 9 ud af angiver, at de har fået svar på alle deres spørgsmål efter besøget i jobcenteret. 86 pct. af de sygemeldte har fået deres formål med besøget i jobcenteret indfriet. 26. De sygemeldtes udbytte af samtalerne i jobcenteret Mange sygemeldte har fået et konkret udbytte af besøget i jobcenteret Ja Bedre viden om muligheder for at få støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet Delvist 52 Bedre viden om, hvordan sygdom og behandling kan forenes med et arbejde Mere end to tredjedele af de sygemeldte angiver, at de har fået bedre viden om deres muligheder for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Omkring halvdelen af de sygemeldte angiver, at de har forbedret deres kendskab til, hvordan sygdom og behandling kan forenes med at arbejde. 14

16 Muligheder for at vende tilbage til job Kontrete aftaler om hvad der skal gøres Konkret behov for støtte Typer af jobfunktioner Muligheder for at arbejde under behandling Muligheder for at jobcentret kan komme ud på arbejdsplads 27. Indholdet i samtalerne for de sygemeldte De sygemeldte oplever, at jobcenteret er god til at lave konkrete aftaler 72 2 ud af 3 sygemeldte angiver, at de til samtalen indgåkonkrete aftaler omkring, hvad der fremadrettet skal 67 5 gøres De sygemeldtes oplevelse af, hvorvidt samtalerne har individuel karakter Samtalen handlede om mine behov for hjælp og støtte 42 Samtalen tog afsæt i mine styrker og barrierer Samtalen handlede i høj grad om mig 3 ud af 4 sygemeldte tilkendegiver, at samtalen handlede om deres egne muligheder for at vende tilbage på arbejdsmarkedet. Halvdelen af de sygemeldte angiver, at det til samtalen blev drøftet, hvilke konkrete behov for støtte den pågældende har. I 19-3 pct. af de sygemeldte oplever, at de til samtalen drøftede mulighederne for fastholdelse i form af enten arbejde under behandling eller besøg af jobcenteret på arbejdspladsen. Den enkelte sygemeldte er i fokus til samtalen Næsten alle (96 pct.) de sygemeldte tilkendegiver, at samtalerne omhandler deres specifikke situation. Mere end 3 ud af 4 sygemeldte borgere tilkendegiver, at deres eget behov for hjælp og støtte bliver drøftet. 29. De sygemeldtes vurdering af, hvor jobrettet samtalerne er Fokus på at hjælpe mig tilbage på arbejdsmarkedet 53 Afsæt i konkrete muligheder for at hjælpe mig tilbage på arbejdsmarkedet 49 Samtalen var i høj grad arbejdsmarkedsrettet Samtalen var i mindre grad arbejdsmarkedsrettet Fokus på at få de sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet Næsten 3 ud af 4 af de sygemeldte borgere tilkendegiver, at der til samtalen har været fokus på at hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet. De sygemeldte borgere angiver, at ca. halvdelen af samtalerne i høj grad arbejdsmarkedsrettede, mens hver femte samtale i mindre grad er arbejdsmarkedsrettet. 15

17 3. De sygemeldtes generelle tilfredshed med samtalerne Indhold i samtalen Faglig rådgivning Meget tilfreds Jobcentrets viden om muligheder for at forene sygdom og arbejde Tilfreds Udbytte af samtalen De sygemeldte er ovenud tilfredse med samtalerne i jobcenteret Alle de sygemeldte tilkendegiver, at de enten er meget tilfredse eller tilfredse med deres samtale i jobcenteret. Samtidig er 98 pct. tilfredse med den faglige rådgivning, som jobcenteret tilbyder. Mere end 9 ud af af de sygemeldte angiver, at de er tilfredse med deres udbytte af samtalen. 16

18 MPLOY A/S GOTHERSGADE 3, STUEN 1123 KØBENHAVN K TEL

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Ringsted Kommune

Det rummelige arbejdsmarked. Ringsted Kommune 14 Det rummelige arbejdsmarked Ringsted Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. ANALYSENS HOVEDRESULTATER... 4 3. KORTLÆGNING AF PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÆTTELSE...

Læs mere

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København

2012 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 2011. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København 212 Evaluering af samarbejdet lem 3F, FOA, Metal og havns Kommune i 211 Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige i København Forord Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning (BIF)

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse blandt Jobcenter

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013

Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013 Politisk aftale om kontanthjælpsreform april 2013 Hoved elementer - I Uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp til unge under 30 år, der ikke har en uddannelse: Kontanthjælp bliver afskaffet og erstattet

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft og jobparate ledige

Kvalificeret arbejdskraft og jobparate ledige Beskæftigelsesplan 2016: For at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft skal indsatsen gøres efterspørgselsorienteret. Det skal være virksomhedernes arbejdskraft- og kompetencebehov og Jobcenterets

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse februar. 2014. Jobcenter Struer. Antal besvarelser: 51

Brugertilfredshedsundersøgelse februar. 2014. Jobcenter Struer. Antal besvarelser: 51 Brugertilfredshedsundersøgelse februar. 2014 Jobcenter Struer Antal besvarelser: 51 Denne rapport indeholder besvarelser for 51 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 0%. Undersøgelsen blev

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

Udarbejdelse af business cases vedr. investering i integrationsområdet

Udarbejdelse af business cases vedr. investering i integrationsområdet Den 25. august 2016 Notat Udarbejdelse af business cases vedr. investering i integrationsområdet Information til SIRIs Kommunegruppe 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INDHOLD I BUSINESS CASENE...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Evaluering af kommunernes implementering af kontanthjælpsreformen i Status 1 år efter reformens ikrafttrædelse

Evaluering af kommunernes implementering af kontanthjælpsreformen i Status 1 år efter reformens ikrafttrædelse 215 Evaluering af kommunernes implementering af kontanthjælpsreformen i 214 - Status 1 år efter reformens ikrafttrædelse 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER...

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job Jens Frank Arbejdsmarkedschef, Dansk Metal 0000jef@danskmetal.dk 29 42 13 98 Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job En ny undersøgelse fra Dansk Metal viser, at jobcentrenes aktivering

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer November 14 ser- Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer Virksomhedsundersøgelse 14 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Faktaark kontanthjælp

Faktaark kontanthjælp Faktaark kontanthjælp Dette faktaark rummer tal og data i forhold til kontanthjælpsreformens målgrupper og indsatser i. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt i jobindsats.dk præcist at opgøre jobcentrenes

Læs mere

IPS. Individuelt planlagt job med støtte

IPS. Individuelt planlagt job med støtte IPS Individuelt planlagt job med støtte 1 Hvad er IPS: Beskæftigelsesindsats til personer med en alvorlig psykisk sygdom. IPS er udviklet i USA i starten af 90 erne og afprøvet i lang række lande. Evidensbasseret

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

BilagARU_130829_pkt.04.01

BilagARU_130829_pkt.04.01 O P L Æ G 2 9-0 8-2 01 3 INDLEDNING Alle borgere kommer til at mærke store forandringer i indsatsen Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en udd. Borgere der kan arbejde skal

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud)

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud) Vordingborg Det lokale Beskæftigelsesråd Vordingborg Kommune Februar 2014 Strategi for nytteindsats i Vordingborg Kommune Nytteindsats er et tilbud i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne om virksomhedspraktik,

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi.

Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi. Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi. Nedenstående er en oversigt over de aftalte tilbud, som Jobcenter Varde tilbyder i internt regi og som ligger på kompetencecentret. Tilbuddene er inddelt med afsæt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3

Brugertilfredshedsundersøgelse Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 MINI

Beskæftigelsesplan 2010 MINI Beskæftigelsesplan 2010 MINI Januar 2010 Forord Denne beskæftigelsesplan beskriver de overordnede mål, som Jobcenter Esbjerg skal nå i 2010. Udfordringerne for indsatsen i 2010 er i præget af, at konjunkturerne

Læs mere

april 7 Unge forløbet CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse

april 7 Unge forløbet CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse april 7 Unge forløbet 2015 CAB Center for Afklaring og Beskæftigelse Målgruppe: Unge aktivitetsparate under 30 år 2.13 Formålet med forløbet er: Det, der arbejdes med i ungeforløbet, har overskriften Hjælp

Læs mere

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer Nyt om IT fra STAR - til jobcenterchefer Med dette nyhedsbrev håber vi, at kunne give jer et godt overblik over, hvilke digitale ændringer, der indgår i den kommende release, som finder sted d. 11. januar

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Strategi for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune

Strategi for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune 2015 Strategi for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. DE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER... 3 2. MÅL FOR VIRKSOMHEDSINDSATSEN I DE KOMMENDE ÅR... 3 3. BÆRENDE

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Aftale- og handleplaner (AHP)

Aftale- og handleplaner (AHP) Aftale- og handleplaner (AHP) Til jobparate og uddannelsesparate En guide til brugen af AHP i praksis Aftale- og handleplaner (AHP) Ideen bag aftale- og handleplaner I forbindelse med Jobcenter Vejles

Læs mere

Undersøgelse af mentorområdet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Undersøgelse af mentorområdet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 215 Undersøgelse af mentorområdet i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Borgernes oplevelse af mentorforløbet og mentorernes baggrund og forudsætninger 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb I Integro er vi meget optagede af at evaluere vores forløb. Desuden måler flere kommuner på borgernes tilfredshed, og disse målinger evaluerer

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 Jobcenter Kalundborg Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2017 BP 18 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSMARKEDSPOLITISK STRATEGI 3 1.1 Indledning 3 1.2 Fokusområder

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1 Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1 Nr. Mål Afrapportering: Unge 1a undersøge mulighederne for øget tværfagligt samarbejde om de unge. Undersøgelsen bliver fremlagt på møde i Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

STYRKET INDSATS MOD LANGSTIDSLEDIGHED I JOBCENTER SILKEBORG. Udvikling af en screeningsmodel og inddragelse af borgeren

STYRKET INDSATS MOD LANGSTIDSLEDIGHED I JOBCENTER SILKEBORG. Udvikling af en screeningsmodel og inddragelse af borgeren STYRKET INDSATS MOD LANGSTIDSLEDIGHED I JOBCENTER SILKEBORG Udvikling af en screeningsmodel og inddragelse af borgeren INDLEDNING Inspiration til styrkelse af indsatsen mod langtidsledighed og til brugen

Læs mere

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT, 1. kvartal 2014 Statusrapport, 1. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 2 Udarbejdet april 2014 Administrativ medarbejder Signe Thiim sith@vejenkom.dk

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Inklusion på arbejdsmarkedet

Inklusion på arbejdsmarkedet Inklusion på arbejdsmarkedet Beskæftigelsen blandt mennesker med handicap i Danmark halter langt efter den almindelige beskæftigelsesprocent. I Danmark er beskæftigelsesprocenten på omkring 44 % blandt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13. Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 223 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. maj 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for

Læs mere

BI3b Integration gennem job og uddannelse

BI3b Integration gennem job og uddannelse Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI3b Integration gennem job og uddannelse Baggrund Det er visionen, at København i 2020 skal være bedst blandt sammenlignelige kommuner til at få

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. STAR s it-løsninger Digitalisering og support

Brugertilfredshedsundersøgelse. STAR s it-løsninger Digitalisering og support Undersøgelsen er gennemført i november 2016. 939 medarbejdere fra jobcentre og a- kasser. I 2016 har undersøgelsen omfattet it-værktøjerne Joblog, Planner, Min Plan, CV samt it nyhedsbrevet. Brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab og forventninger til Jobcenter Assens

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab og forventninger til Jobcenter Assens 213 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab og forventninger til Jobcenter Assens December 213 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE PERSPEKTIVER... 4 2.1.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Revalidering

Brugertilfredshedsundersøgelse Revalidering MARTS 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse Revalidering Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af en brugerundersøgelse blandt Jobcenter Svendborgs

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 21-06-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere