Status for Next Step og den koordinerede flerfaglige indsats i tæt samspil med dagtilbud og skoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for Next Step og den koordinerede flerfaglige indsats i tæt samspil med dagtilbud og skoler"

Transkript

1 Status for Next Step og den koordinerede flerfaglige indsats i tæt samspil med dagtilbud og skoler vordingborg.dk

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND...3 BEGRUNDELSE OG FORMÅL...3 ORGANISERING OG DISTRIKTSSTRUKTUR...5 Distriktsstrukturen...5 Dialogmøder...6 Kvartalsmøder...6 Flerfaglig sparring (ressourceteams i dagtilbud)...6 Ressourceteams i skolerne...7 Netværksråd i dagtilbud...7 SYSTEMATIK OG DOKUMENTATION...8 Forældresamarbejde og det flerfaglige arbejde...8 DET VIDERE ARBEJDE...8 2

3 Baggrund Der blev i 2016 udarbejdet en samlet Børne- og Familieanalyse med fokus på at afdække, hvordan det lærings- og udviklingsfokuserede arbejde på almenområdet via kommunens skoler og dagtilbud i større omfang kan understøttes og suppleres af den mere specialiserede indsats fra bl.a. sagsbehandlere, psykologer og familiebehandlere. Dette førte pr. 1. januar 2017 til en ændret organisering af det specialiserede Børne- og Familieområde, hvor myndighedsområdet blev tilpasset med inspiration fra Sverige og erfaringerne fra Herning. Initiativet blev i første omgang kaldt fremskudt sagsbehandling, og fik efterfølgende den mere brede betegnelse Next Step. Det skyldes, at initiativet primært handlede om, at styrke det tætte samspil mellem de forskellige fagligheder med udgangspunkt i dagtilbud og skoler, som har det tætte og nære samarbejde med børnene og familierne, og derfor har de bedste muligheder for at understøtte det enkelte barns trivsel og udvikling. Fokus er nu mod at understøtte fælles løsninger med direkte udgangspunkt i det almene område via dagtilbud og skoler, fremfor en opgaveløsning der primært etableres i det mere specialiserede område. Befolkningssammensætningen i vores kommune kræver, at vi som kommune tager sådanne nye skridt for at skabe de helhedsorienterede handlinger, som kan skabe positive forandringer for børn og familier i udsatte positioner. Der er tillige en klar evidens for, at vi kan give mere lige muligheder i livet for alle, hvis vi for alvor lykkes med de flerfaglige og målrettede indsatser for denne gruppe. Desuden vil de mere ressourcestærke børn og deres familier ligeledes profitere af tiltag, som konkret er målrettet familier i udsatte positioner. Begrundelse og formål Formålet med den ændrede organisering og tilgang til opgaverne er, at forbedre den helhedsorienterede indsats for børnene og familierne gennem en øget udveksling af den generelle viden hos de forskellige faggrupper, som de bygger deres arbejde på. Opgaveløsningen i Next Step bygger på en anerkendelse af, at det daglige arbejde og de mest effektive løsninger skal tage udgangspunkt i børnenes dagligdag i dagtilbud og skole, da det er her, kendskabet til barnet og familien er størst, og her barnet kan indgå i de vigtige og udviklende fællesskaber med andre jævnaldrende, og derfor er der her langt bedre muligheder for at opnå de ønskede effekter af indsatserne. Derudover har det betydning, at pædagoger og lærere på almenområdet via deres specifikke kendskab til både barnet, familien og fællesskaberne omkring barnet, kan indgå i samarbejdet med tidlig og vigtig viden, så de indsatser der tilrettelægges bliver målrettet det enkelte barn og dennes familie, og ligeledes tager udgangspunkt arbejdet og strukturen i dagtilbud og skoler. I den forbindelse understreges det tydeligt både i Børne- og Familiepolitikken og i de øvrige samlende beskrivelser på hele 0-18 års området, at ansvaret for relationen altid er den voksnes. Udgangspunktet er, at alle børn har ret til at indgå i ligeværdige og forpligtende fællesskaber. Samtidig har lederen en vigtig rolle som konstant at understøtte en løbende opmærksomhed og refleksion over de kulturelle værdier og normer, som ubevidst er indlejret hos den enkelte medarbejder, og som kan have betydning for tilgangen til børn og familier. 3

4 Distriktsstrukturen i Next Step er således også sat i spidsen for at modvirke en øget tidlig opsporing/fokusering, som kan føre til overdiagnosticering og unødig indgriben i forhold, som familierne selv kan håndtere. Da udsathed og barnets udvikling er dynamisk kræver det systematik og faglig velfunderet viden, at vurdere hvornår og i hvilke sammenhænge barnet/familien er i en udsat position. Her arbejdes der med at udvikle en fælles systematik med målinger af effekter af indsatser ud fra forskningsbaserede standarder, bl.a. gennem brug af det såkaldte SDQ. SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) er et kort standardiseret spørgeskema, der giver mulighed for systematisk at vurdere børn og unges psykiske trivsel og funktion. Det er en anerkendt målemetode til at vurdere effekter af indsatser for børn og familier, men generelt er metoden endnu ikke så udbredt metode i kommunerne. Etableringen af det tætte og gensidige samspil i distriktsmodellen mellem det almene område (dagtilbud og skoler) og det specialiserede børne- og familiearbejde, giver helt unikke muligheder for at anvende denne systematiske målemetode, da det særligt er den konkrete viden fra pædagoger og lærere, som skal fremmes og udbredes i det flerfaglige samarbejde. Det konkrete spørgeskemaet ud fra SDQ findes i versioner til forældre, lærere/pædagoger og ligeledes til de større børn. Det tager 5-10 minutter at udfylde skemaet enten elektronisk eller på papir, og det er ambitionen at distriktsrådgiveren gennem de tætte og hyppige dialoger med ledere, lærer og pædagoger i distrikterne kan bruge skemaet systematisk. Da skemaet både har fokus på at afdække positiv og problematisk adfærd hos børnene, er det ligeledes meget anvendeligt til at understøtte pædagogernes og lærernes konkrete arbejde med at sikre læring og trivsel for alle børn. Herudover har det betydning, at skemaet også bygger på det anerkendende og ressourceorienterede perspektiv, som arbejdet i både dagtilbud og skoler, grundlæggende tager udgangspunkt i. Det fremgår af den nye Børne- og Ungepolitik og de foreløbige tilbagemeldinger på Next Step fra dagtilbud og skoler, at der er en tydelig opbakning til det fælles mind-sæt om den voksnes unikke betydning for, at alle børn har adgang til udviklende fællesskaber. Det indebærer samtidig en ledelsesmæssig prioritering af den løbende og konkrete feedback til medarbejderne, så de får mulighed for at udvikle egne kompetencer og bevidsthed om, hvordan de indgår i det tætte samspil med medarbejdere og samarbejdspartnere, og herigennem understøtter det fælles sprog og menneskesyn, der skal gennemsyre opgaveløsningen på hele 0-18 års området. Prioriteringen af det flerfaglige arbejde skal desuden give en ensartet og faglig velfunderet indsats, hvor effekterne af arbejdet kan og bliver dokumenteret til gavn for børnene og den løbende udvikling af kvaliteten af det fælles arbejde med at skabe børn i udvikling og mindske forekomsten af børn og familier i udsatte positioner. Desto yngre barnet er, desto mere usynligt er mulige tegn på mistrivsel, og derfor bør flere faggrupper inddrages i de mulige bekymringer. En samtidig nedbringelse af antal sager hos den enkelte sagsbehandler kan medføre (hvis det gøres rigtigt), at der er en øget og tættere opfølgning til gavn for både børn og samarbejdspartnere, hvilket samlet giver både kortere og mindre indgribende foranstaltninger, som samtidig har større effekt. 4

5 Organisering og distriktsstruktur Konkret indebærer Next Step, at sagsbehandlerne har fået færre sager, så de har mulighed for at sikre en tættere og hyppigere opfølgning på de enkelte børn. Samtidig er der etableret en distriktsmodel med ansættelse af distriktsrådgivere med socialfaglig baggrund, som arbejder med udgangspunkt i kommunens skoledistrikter og her medvirker til at understøtte den flerfaglige praksis i tæt samarbejde med ledere og medarbejdere i dagtilbud og skoler. Herudover er familiebehandlernes arbejde er rykket ud til de øvrige behandlingsindsatser med afsæt i Kalvehave Familiecenter. Endelig er der fokus på i endnu større omfang at styrke det flerfaglige arbejde gennem et fortsat udbygget samarbejde med familier, dagtilbud, skoler, sundhedsplejen, jobcenter, voksenområdet, ungdomsuddannelser m.fl. Strukturen for Next Step tager desuden udgangspunkt i perspektiverne fra kommunens nye Børne- og Ungepolitik og den relevante lovgivning, og har desuden det klare udgangspunkt at styrke samarbejdet med sundspleje, tandpleje, ungdomsuddannelser, voksenområdet, Borgerog Arbejdsmarkedsområdet samt Kultur og Fritid, der har kontakten til de frivillige foreninger. I forbindelse med etableringen af Next Step er der etableret et række mødefora, som alle indgår som en del af distriktsstrukturen, og på forskellig måde understøtter arbejdet og sikrer den løbende udveksling af viden om effekterne af indsatserne i forhold til at give alle børn mere lige muligheder for læring og udvikling. Den overordnede distriktsstruktur for de enkelte mødefora bygger på en viden om, at indsatser som er dårligt koordinerede og/eller mangler det nødvendige flerfaglige perspektiv ikke giver de ønskede effekter for børn og familier i udsatte positioner. Distriktsstrukturen Udgangspunktet for Next Step er distriktsstrukturen, som fra 1. januar 2017 er opbygget omkring fire distriktsrådgivere fordelt på tre skoledistrikter, hvor to distriktsrådgivere er tilknyttet distriktet omkring Gåsetårnsskolen, som er markant større end de øvrige distrikter. Distriktsrådgiveren er den samlende sparringspart for både dagtilbud og skoler i det enkelte distrikt, og de enkelte ledere har løbende mulighed for at rådføre sig med distriktsrådgiveren og få konkret sparring i forhold til den faglige håndtering af konkrete sager af betydning for det flerfaglige samarbejde. Distriktsrådgiveren holder møder efter en fast plan i henholdsvis daginstitutioner og skoler. Rådgiveren har på disse møder en konsultativ rolle, der skal styrke den tidlige opsporing, og som ikke må forveksles med en myndighedsrolle. Distriktsrådgiverne har desuden et tæt samarbejde med myndighedssagsbehandlerne, som sikrer den egentlige sagsbehandling og løbende tætte opfølgning i de konkrete børnesager. Fokus på den tidlige opsporing skal her ses i forhold til barnets alder og den kendte varighed af bekymringen. Der skal være fokus på, at de rigtige fagpersoner involveres så tidligt som muligt, så tegn og signaler på mistrivsel bliver taget alvorligt og viden bliver overdraget ved overgange, så der skabes helhedsorienterede indsatser i et samlet forløb for barnet og familien. Viden skal ved overgangen fra et dagtilbud til et andet eller til skole både overdrages skriftligt f.eks. ved overgangsskemaer og mundtlig ved møder f.eks. brobygningsmøder. Det er vigtigt viden fra alle fagpersoner kommer i spil og at alle fagpersoner, der kender barnet får mulighed for at deltage i overgangsmøder. 5

6 Det er desuden vigtigt, at opbygning af nære relationer til barnet og forældre ikke bremser for, at der bliver handlet på tidlige tegn og signaler på mistrivsel, og i den sammenhæng er det væsentligt at ledelsen understøtte det professionelle relationsarbejde. De faste distriktsmøder skal medvirke til styrke den enkelte leders perspektiver i deres funktion med at understøtte de løbende refleksioner hos medarbejderne, så der fortløbende er en opmærksomhed på, at mulige private kulturelle normer og værdier ikke sætter sig igennem som en egentlig bekymring for et barn. I den forbindelse er det vigtigt at lederen understøtter en generel tolerance over for familier, som umiddelbart virker meget anderledes og forskellig fra det liv, den enkelte medarbejder måske ønsker at leve, så det ikke får betydning for den professionelle relation, de skal opbygge i samspillet barnet og dennes familie. Gennem de faste distriktsmøder er det samtidig vigtigt, at pædagogerne og lærerne oplever, at blive understøttet i en observation og en bekymring for, at der er noget galt, som bringer barnets og/eller børnegruppens læring, udvikling og trivsel i fare. Der skal tillige være fokus på at udvikle det forebyggende arbejde med råd og vejledning til forældrene, så familierne herigennem bliver understøttet bedst muligt til at selv at håndtere sine forskellige udfordringer. Tre steder i kommunen er der i stedet for en distriktsrådgiver tilknyttet en myndighedssagbehandler, som overordnet indgår på samme måde som distriktsrådgiveren, men i konkrete tilfælde også indgår direkte som myndighedssagsbehandler. Det gælder i forhold til Kalvehave Skole & Børnehus, Skoledistriktet for Kulsbjerg Skole og 10. klasse. De to forskellige måder at organiserer indsatserne med henholdsvis distriktsrådgivere og egentlige myndighedssagsbehandlere vil blive evalueret i slutningen af 2018 for at afdække effekterne. Oversigt over de forskellige mødefora under Next Step Deltagere Dagtilbud Hvornår Flerfaglig sparring Dialogmøder Distriktsrådgiver Leder Relevante fagpersoner Leder og relevante fagpersoner Ca hver 5 uge i alle institutioner Ved behov Netværksmøder Skoler Myndighedssagsbehandler Relevante fagpersoner Ved behov ofte ved underretning Ressourceteams Dialogmøder Distriktsrådgiver Leder Relevante fagpersoner Leder og relevante fagpersoner Minimum hver 14. dag i alle skoledistrikter Ved behov Netværksmøder Myndighedssagsbehandler Ved behov ofte ved underretning 6

7 Fælles Relevante fagpersoner Halvårlige møder i skoledistrikterne Skoler Dagtilbudsledere Dagplejekoordinator Relevante fagpersoner 2 gange om året Flerfaglig sparring (ressourceteams i dagtilbud) Distriktsteam-møderne i dagtilbud foregår efter en fast møderække, hvor distriktsrådgiveren hver 4. eller 5. mandag holder møde i den enkelte daginstitution med lederen og de øvrige relevante fagpersoner (sundhedsplejerske, ergoterapeut, pædagog, psykolog m.m.). Mødet er opdelt i to dele, hvor der som udgangspunkt først er en fælles drøftelse af de konkrete sager og udfordringer. Herefter overgår mødet til en form for supervision fra psykologen til de pædagogiske teams, hvor det primært er psykologen, institutionslederen og de enkelte teams som deltager på skift. Sparringen med psykologen handler om de mere generelle indsatser med opmærksomhed på, hvordan strukturen, organiseringen og indretningen bedst muligt kan understøtte udviklingen for alle børn i børnegruppen. Ressourceteams i skolerne Distriktsteam-møderne i skoler foregår ligesom i dagtilbud efter en fast møderække, hvor distriktsrådgiveren minimum hver 14. dag holder møde i den enkelte skole med lederen og de øvrige relevante fagpersoner (sundhedsplejerske, ergoterapeut, pædagog, psykolog m.m.). Mødet er ligesom i dagtilbud opdelt i to dele, som starter med et distriktsteam-møde og herefter overgår til et ressourceteam-møde, hvor skolelederen og de forskellige teams drøfter og planlægger organiseringen af undervisningen, og løbende sørger for den nødvendige tilpasning, så alle børn kan lære og udvikle sig i et miljø, hvor de trives. Ressourceteamet er undersøgende, nysgerrige og bevidste om de forskellige sæt briller en sag eller et barn/familie kan betragtes med, hvor det er væsentligt at have fokus på at understøtte relationerne og ressourcerne. Det er derfor afgørende, at skolens ressourceteams arbejder systematisk og metodisk med fokus på at udvikle læringsfællesskaber, der konkrete understøtter det enkelte barns personlige, sociale og faglige udvikling. De faste ressourceteammøder har en forventet varighed på to timer. Møderne skal medvirke til styrke den enkelte leders perspektiver i deres funktion med at understøtte de løbende refleksioner hos medarbejderne, så der fortløbende er opmærksomhed på, om mulige private kulturelle normer og værdier sætter sig igennem som en egentlig bekymring for et barn. Lederen skal således understøtte en generel tolerance over for familier, som umiddelbart virker anderledes og forskellige fra det liv, den enkelte medarbejder måske selv lever, så det ikke får betydning for den professionelle relation, de skal opbygge i samspil med barnet og dennes familie. Gennem de faste ressourceteammøde er det samtidig vigtigt, at pædagogerne og lærerne oplever, at blive understøttet i en observation og en bekymring for, at der er noget galt, som bringer barnets og/eller børnegruppens læring, udvikling og trivsel i fare. Der skal tillige være 7

8 fokus på at udvikle det forebyggende arbejde med råd og vejledning til forældrene, så de støttes bedst muligt til at selv at håndtere de udfordringer, som de møder i livet. Netværksmøder i dagtilbud og skoler På både dagtilbuds- og skoleområdet etableres ud over den flerfaglige sparring og dialogmøder også noget vi kalder netværksmøder. Netværksmøder kommer i spil, når den lokale indsats ikke ser ud til at være tilstrækkelig. Et netværksmøde er et særligt dialogmøde, hvor ledelsen af mødet overgår til myndighedssagsbehandleren. Overgangen til netværksmøde kan være en underretning, men kan også være ved, at distriktssocialrådgiveren tager kontakt til myndighedssagsbehandleren. Netværksmøder bruges som mødeform når det enkelte dagtilbud eller skole oplever at have brugt egne muligheder for at sikre barnets trivsel og udvikling uden at inddrage myndigheden på børneområdet. Netværksmødet ledes af myndighedssagsbehandleren. Kontakten sker via distriktsrådgiveren eller ved en underretning. Netværksmødet har til formål at udvide netværket omkring barnet/den unge ved inddragelse af familiens øvrige netværk. Det er desuden et koordinerende forum, når myndighedssagsbehandleren er i gang med den børnefaglige undersøgelse, og som opfølgning på de indsatser der iværksættes i forlængelse af den børnefaglige undersøgelse. Dialogmøder De mødefora der fastholdes fra 1. januar 2017 er dialogmøderne, som både dagtilbud og skoler har gode erfaringer med, og som derfor fungerer helt uændret i den nye struktur med Next Step, hvilket betyder at de er den enkelte leder, som indkalder til møderne, fungerer som ordstyrer og referent og ligeledes vurderer hvilke fagpersoner det vil være relevant at indkalde til det konkrete dialogmøde. Halvårlige møder (tidligere kvartalsmøder) De hidtidige kvartalsmøder ændres til halvårlige møder, som går på tværs af distriktsskolen og de dagtilbud, der er i skoledistriktet. Det er skoleledelsen på distriktsskolen, der faciliteter møderne og udarbejder dagsorden i samarbejde med daginstitutionslederne i skoledistriktet. Her indgår Præstø Skole og Sv. Gønge Skolen som et distrikt med de tilhørende daginstitutioner i distriktet. Endelig kan den kommunale dagpleje blive inddraget, når det er relevant, og indkaldelsen hertil skal altid sendes til dagplejekoordinatoren. Systematik og dokumentation For at sikre, at de flerfaglige drøftelser handler om mere end deling af viden kræver det systematik og dokumentation af de løbende drøftelser og indsatser, så den fælles viden er med til at udvikle indsatserne på området til gavn for både børnene/familierne og de forskellige fagpersoner som bliver mere bevidst om effekterne af eget arbejde, og herigennem er med til at udvikle de samlede kompetencer på området og kvaliteten af arbejdet. Dokumentation bør desuden tage udgangspunkt i de skemaer og beskrivelser, der allerede anvendes på det enkelte område. Nedenstående er en oversigt over, hvordan drøftelsen i distriksteams som udgangspunkt struktureres: 1. Indhentning af samtykke fra forældre. 8

9 2. Der skal udarbejdes en dagsorden for møderne. Dagsordenen skal indeholde oplysninger om barnet/den unge i form af navn og fødselsdato og en beskrivelse af den problemstilling, der ønskes drøftet. Ved anonymiserede drøftelse anføres alene barnets fornavn og beskrivelse af problemstilling. Hvert barn skal have sin egen dagsorden således, at denne kan journaliseres for det enkelte barn. 3. Indhentning og deling af viden. 4. Flerfaglige drøftelse. 5. Aftaler hvem gør hvad og hvem har kontakten til forældrene. 6. (Flerfaglig) indsats med mål for indsatsen. 7. Evaluering af indsats. 8. Nye aftaler og nye indsatser. Forældresamarbejde og det flerfaglige arbejde Tilliden i samarbejdet med forældrene starter med et samtykke. Derfor skal forældrene inddrages tidligt. Et tillidsfuldt samarbejde med forældrene kræver en tilgang, hvor forældrene ses som en ressource og som nogen, der måske har nøglen til løsningen, og som kan komme med nogle vigtige inputs til, hvad de mener, der vil hjælpe dem og deres barn bedst muligt. Når der er klare aftaler og alle ved, hvad der sker undervejs, og hvem der gør hvad i det flerfaglige samarbejde, er det samtidig nemmere for alle parter at støtte barnet og familien undervejs i forløbet. I det flerfaglige samarbejde er det desuden væsentligt med en generel tilgang til hinanden om, at ingen kender hele svaret og sandheden, og derfor er alles bidrag betydningsfulde skridt i den fælles opgaveløsning. Det videre arbejde I forlængelse af vedtagelsen af den nye Børne- og Ungepolitikken skal der i 2. halvår af 2017 udarbejdes strategier og handleplaner på de enkelte fagområder, der sikrer at de procent af børn og unge, som i vores kommune klarer sig dårligst, får det største skub i den rigtige retning. Der er allerede på skoleområdet vedtaget en strategi. Der skal udarbejdes yderligere tre koordinerede og målrettede strategier og handleplaner på henholdsvis Dagtilbud, Børn og Familie og PPR og F. Disse strategier og handleplaner vil alle stille krav om, at de tiltag som iværksættes på det samlede 0-18 års område har en klar forventet effekt, der følges op på og dokumenteres, så både ledere og medarbejdere løbende styrker deres kompetencer gennem en øget viden om, hvad der virker, og hvordan den ønskede progression i børnenes læring, trivsel og udvikling, kan understøttes bedst muligt. 9

10 Vordingborg Kommune Postboks 200 Østerbro Præstø Tlf

INDSATS MED FOKUS PÅ LOKALE AKTIVITETER Pakke 2

INDSATS MED FOKUS PÅ LOKALE AKTIVITETER Pakke 2 INDSATS MED FOKUS PÅ LOKALE AKTIVITETER Pakke 2 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Østerbro 2 4720 Præstø Pakke nr. 2 Indsats med fokus på lokale aktiviteter Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af:

Læs mere

Workshop: Sæt socialrådgiveren fri i normalområdet inspiration til det tværfaglige samarbejde fra to kommuner

Workshop: Sæt socialrådgiveren fri i normalområdet inspiration til det tværfaglige samarbejde fra to kommuner Workshop: Sæt socialrådgiveren fri i normalområdet inspiration til det tværfaglige samarbejde fra to kommuner Ida-Sofie Lindegaard Storm, socialrådgiver Børn og Familie, Nordfyns Kommune 1.11.2017 SOCIALRÅDGIVERDAGE

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Dansk Socialrådgiverforenings konference 16. april Kvalitet i sagsbehandlingen Udsatte børn og unge Fremtiden

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

NOTAT. Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder. Baggrund for ressourceteams:

NOTAT. Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder. Baggrund for ressourceteams: NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Afdelingen for dagtilbud Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Baggrund for ressourceteams: I Dagtilbudsloven,

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Sagsgange og handleguides for dagplejen.

Sagsgange og handleguides for dagplejen. Sagsgange og handleguides for dagplejen. Brugen af trivselsskemaerne er et led i den tidlige forebyggelse og indsats som Vejen Kommune har stort fokus på. Vejen Kommunes definition på forebyggelse opdeles

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed

Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge. Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Velfærd i en ny virkelighed udsatte børn og unge Politisk Temadag i Syddanmark v. Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Udsatte børn og unge Fremtiden er deres Vejen frem - Tre pejlemærker:

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud Lokal udviklingsplan for Skåde dagtilbud 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013. Baseline & 1. opfølgning

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013. Baseline & 1. opfølgning Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013 Baseline & 1. opfølgning Børn og Unge 2014 Indledning Tættere på Godt på vej. Herning Kommunes Sverigesprogram startede medio 2013. Det indebærer

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Notat Tværfaglige konsultative møder på skoler og i institutioner

Notat Tværfaglige konsultative møder på skoler og i institutioner DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 7. juli 2010 Tlf. dir.: 4477 3202 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: tel@balk.dk Kontakt: Christell Erichsen Sagsnr: 2009-23480 Dok.nr: 2010-129392 Notat Tværfaglige

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Hørmarken3. Børnenes stemme. Halsnæs Kommunes sammenhængende. børne-, unge- og familiepolitik

Hørmarken3. Børnenes stemme. Halsnæs Kommunes sammenhængende. børne-, unge- og familiepolitik Hørmarken3 Børnenes stemme Halsnæs Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik 2016-2020 Oktober 2016 Børnenes stemme Forord Halsnæs Kommune giver børnene stemme. Vi lytter til børnenes stemme,

Læs mere

Børnenes stemme. - høringsudkast. Natur og Udvikling. Juni 2016

Børnenes stemme. - høringsudkast. Natur og Udvikling. Juni 2016 Børnenes stemme - høringsudkast Juni 2016 Natur og Udvikling Børnenes stemme Forord Halsnæs Kommune giver børnene stemme. Vi lytter til børnenes stemme, fordi det er ægte og autentisk. Vi lytter, når børn

Læs mere

PÅ VEJ MOD ET SAMMENHÆNGENDE BØRNEOMRÅDE

PÅ VEJ MOD ET SAMMENHÆNGENDE BØRNEOMRÅDE Oplæg PÅ VEJ MOD ET SAMMENHÆNGENDE BØRNEOMRÅDE Status, august 2017 Vist den 18. september handicaprådet Udarb af Elsebeth Kirk Muff ekm@sus.dk BAGGRUND OG PROCES Baggrund Mål: Tidligt blik for de børn

Læs mere

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Center for dagtilbud Bente Jørgensen bente@slagelse.dk 13. august 2010 1. Udfordringen Den Sammenhængende Børne

Læs mere

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Børneudvalget og Skoleudvalget

Læs mere

Strategiplan Børn og Familie

Strategiplan Børn og Familie Strategiplan 2014-17 Børn og Familie Januar 2015 Strategiplan Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Annika Hermansen Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune

Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune Fælles Ansvar 2.0 Udkast behandlet af BSU 25. januar 2015 Forside Fælles Ansvar fælles indsats Version 2.0 Illustration Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Inderside

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune 0-18 års området, juni 2016 Inklusion I de seneste år er der blevet arbejdet meget med inklusion og med at udvikle en inkluderende

Læs mere

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse:

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: DE BORGERRETTEDE VISIONER 1. Medbestemmelse PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: PPR vil udbrede arbejdet med er, og indarbejde det som en fast metode i det forebyggende arbejde med børn

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

De Gode Overgange. Dagpleje/vuggestue børnehave. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

De Gode Overgange. Dagpleje/vuggestue børnehave. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK De Gode Overgange Dagpleje/vuggestue børnehave Skive det er RENT LIV Indledning Forskning i børns liv og udvikling peger på at samarbejdet mellem de voksne omkring barnet, mellem forældre og fagprofessionelle

Læs mere

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen kan der være mulighed for supplerende opgaver til inspiration og som aftales

Læs mere

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Stinne Højer Mathiasen, Programleder Trine Nanfeldt, Teamleder Se også:

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog Samarbejde, dokumentation og gode overgange Præsentation af mig selv Helle Madsen 54 år Uddannet sosionom/familieterapeut/supervisor/coach Tværfaglig konsulent i

Læs mere

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I Inklusion i Allerød Kommune Allerød Byråd har i årene 2011 og 2012 afsat en Inklusionspulje til igangsættelse af et målrettet kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Indhold Hvorfor denne publikation? INDLEDNING Hvorfor denne publikation?... 2 Indledning...

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE - mellem skoler, institutioner og klubber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Indhold Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber 3 Børn

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME 30.33 Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter aktiviteter omkring indsatser på almenområdet i skoler,

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Almen indsats. Almen forebyggende indsats

Almen indsats. Almen forebyggende indsats SAMARBEJDE En struktur for samarbejdet omkring børn og unge, der mistrives og har behov for er fra forskellige faggrupper i Børn & Kultur 1 Formål Almen Almen Indsatsniveauer Særlig Indsats fra almensystemet

Læs mere

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen kan der være mulighed for supplerende opgaver til inspiration og som aftales

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion handler om at høre til, og om at de enkelte børn er del af

Læs mere

Børne- og ungepolitik

Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik Børne - og ungepolitik Bken i pixi-format Favrskov Byråd har vedtaget en B, der peger frem mod 2014. Den er delt op i fem temaer: Udvikling og effektivisering Læring og kvalitet Inklusion

Læs mere

1. Der delegeres et økonomisk ansvar for specialundervisning og specialtilbud til skolerne så incitamentet til at inkludere flere børn forstærkes.

1. Der delegeres et økonomisk ansvar for specialundervisning og specialtilbud til skolerne så incitamentet til at inkludere flere børn forstærkes. Handleplan for en bevægelse for inklusion. Indledning: I denne handleplan bliver hovedområderne for indsatser, der knytter sig til inklusionspolitikken beskrevet. Målet for denne handleplan er derfor at

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD Møde med familie, dagtilbud og sundhedspleje ARBEJDSMATERIALE Baggrund Kriterier Sagsgang Mødet Samarbejdsskema Baggrund for Overgangsmøder Styrke overgangen fra hjem

Læs mere

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag!

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ringsted kommune skal have ny Børne- og ungepolitik. Den nuværende politik er fra 2007 og skal derfor revideres.

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til samarbejdsmodellen Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor udsatte

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik Indhold 1. Indledning... 2 2. Værdier og mål for Børn og Unge... 3 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken... 3 4. Byrådets børne- og familiesyn... 3 Tema: Den enkelte og familiens trivsel og ressourcer....

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Tema 2 Ledelse og Metoderne

Tema 2 Ledelse og Metoderne Tema 2 Ledelse og Metoderne Genbesøg i : Oplæg; kort præsentation af modellens redskaber. v/ projektleder Britta Hilding Jeppesen, Viborg kommune Tidlig opsporing og indsats VIL: At alle børn og unge skal

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2014. 2. opfølgning på baseline

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2014. 2. opfølgning på baseline Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2014 2. opfølgning på baseline Børn og Unge Marts 2015 Indledning Tættere på Godt på vej. Herning Kommunes Sverigesprogram startede medio 2013.

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik Sammenhængende børnepolitik THISTED KOMMUNE Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik 2010 Tilrettet udkast 21. maj 2007 1 Indhold: INDLEDNING...3 VÆRDIER OG BØRNESYN...3 MÅLGRUPPER...4 MÅLSÆTNINGSHIERARKIET...5

Læs mere

12 opmærksomhedspunkter for kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet

12 opmærksomhedspunkter for kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet København den 15. maj 2012 12 opmærksomhedspunkter for kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet I det følgende beskrives 12 opmærksomhedspunkter som kommunalbestyrelsen skal være

Læs mere

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur ACTIVE LIVING STRATEGI Strategi for læring i Børn & Kultur STRATEGI FOR LÆRING 2 Januar 2016 Forord I Esbjerg Kommune har vi fokus på børn og unges læring. Vi ønsker, at vores børn og unge skal indgå i

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK Holstebro Kommune HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2015-2018 1. Indledning...4 2. Værdier og mål for Børn og Unge...5 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken...6 4. Byrådets børne- og familiesyn...6

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag 23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Byrådet vedtog onsdag den 26. januar en samlet plan for at sikre Aarhus Kommunes økonomi. Beslutningen betyder samtidig en række ændringer i

Læs mere

Aug Kommissorium for ressourceteams

Aug Kommissorium for ressourceteams Aug. 2015 Kommissorium for ressourceteams Inklusion er på dagsordenen og der er udarbejdet en inklusionsstrategi i Dragør Kommune. I forlængelse af denne har forvaltningen fundet det nødvendigt at organisere

Læs mere

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s.

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s. Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 en samarbejdsmodel s. 4 1. Mål og værdier i s. 5 2. Forløbet i s. 7 3. Om møderne i Familieteamfasen s. 10 4. Indkaldelse og referater s. 10 5. Barnet flytter s. 10 6.

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere