Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0226 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0226 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0226 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2009) 226 endelig Forslag til afgørelse truffet af Rådet og repræsentanterne for Den Europæiske Unions medlemsstaters regeringer, forsamlet i Rådet om undertegnelse og foreløbig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater som den første af parterne, Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater som den anden af parterne, Island som den tredje af parterne og Kongeriget Norge som den fjerde af parterne og om undertegnelse og foreløbig anvendelse af en tillægsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater som den første af parterne, Island som den anden af parterne og Kongeriget Norge som den tredje af parterne om anvendelsen af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater som den første af parterne, Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater som den anden af parterne, Island som den tredje af parterne og Kongeriget Norge som den fjerde af parterne DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. Baggrunden for forslaget Begrundelse og formål Lufttransportaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Amerikas Forenede Stater (USA) på den anden side er undertegnet den 25. og 30. april 2007 ("lufttransportaftalen mellem EU og USA") og trådte i kraft den 30. marts Ifølge artikel 18, stk. 5, i lufttransportaftalen mellem EU og USA bekræftes det, at begge parter har et fælles mål om "at skabe flest mulig fordele for forbrugere, luftfartsselskaber, arbejdskraft og befolkninger på begge sider af Atlanterhavet ved at udvide denne aftale til at omfatte tredjelande". I artikel 18, stk. 5, i lufttransportaftalen mellem EU og USA anmodes Det Fælles Udvalg, som er nedsat ved samme aftales artikel 18, stk. 1, endvidere om at arbejde på "at udarbejde et forslag vedrørende de betingelser og procedurer..., som vil være påkrævede, for at tredjelande kan tiltræde aftalen". Norge og Island anmodede i 2007 formelt om at tiltræde lufttransportaftalen mellem EU og USA. I medfør af artikel 18, stk. 5, i lufttransportaftalen mellem EU og USA opstillede Det Fælles Udvalg på sit møde den 26. februar 2009 et forslag angående Islands og Norges tiltrædelse til lufttransportaftalen mellem EU og USA bestående af en "følgebrevsaftale" mellem fire parter og en tillægsaftale om de interne ordninger mellem Fællesskabet, Norge og Island. Da Norge og Island deltager fuldt ud i det fælles europæiske luftfartsområde, vil disse aftaler sikre sammenhæng i lovrammen for flyvninger mellem USA og det indre luftfartsmarked i EU herunder Island og Norge. De vil skabe kommercielle fordele for luftfartsselskaber og forbrugere i EU, og de vil navnlig sikre, at lufttransportaftalen mellem EU og USA hænger sammen med den fælles skandinaviske lufttransportpolitik. Samtidig sikres det med forslaget, at den bilaterale karakter af lufttransportaftalen mellem EU og USA opretholdes. Island og Norge vil indgå i forhandlingerne om en næste fase af lufttransportaftale med USA. Generel baggrund Lufttransportaftalen mellem EU og USA har fjernet alle kommercielle hindringer for flyvninger mellem ethvert punkt i EU og USA. Derudover har USA indrømmet den såkaldte syvende frihedsrettighed til EU-luftfartsselskaber, som opererer mellem USA og ikke-eu-lande, der er medlem af det fælles europæiske luftfartsområde (FELO), f.eks. Norge og Island. FELO har imidlertid ingen ekstern dimension. EU-luftfartsselskaber har derfor pt. ikke ret til at operere flyvninger mellem Norge og Island og tredjelande. Tilsvarende har norske og islandske luftfartsselskaber ikke ret til at operere mellem EU og USA. Lufttransportaftalen mellem EU og USA har tilvejebragt ensartede vilkår for markedsadgang for alle Fællesskabets luftfartsselskaber og etableret nye ordninger for et reguleringssamarbejde mellem Fællesskabet og USA inden for områder, der er væsentlige for en sikker, sikret og effektiv drift af transatlantiske ruter. Norge og Island har vedtaget den samlede gældende fællesskabsret på det luftfartspolitiske område. Ved at inddrage begge lande i anvendelsesområdet for lufttransportaftalen mellem EU og USA sikres det, at alle europæiske luftfartsselskaber, der anvender den gældende fællesskabsret, vil drive transatlantiske ruter inden for en harmoniseret ramme. DA 2 DA

3 Islands og Norges tiltrædelse til lufttransportaftalen mellem EU og USA kunne danne præcedens for Islands og Norges tiltrædelse til Fællesskabets øvrige luftfartsaftaler (eksempelvis Euro-Middelhavs-luftfartsaftalen med Marokko). Gældende bestemmelser på det område, forslaget vedrører Med følgebrevsaftalens bestemmelser udvides anvendelsesområdet for lufttransportaftalen mellem EU og USA, så den finder tilsvarende anvendelse for Norge og Island. Tillægsaftalens bestemmelser bygger på afgørelsen truffet af Rådet den 25. april 2007 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem EU og USA (2007/339/EF). Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål I lufttransportaftalen mellem EU og USA er der udtrykkeligt taget højde for en udvidelse af lufttransportaftalen mellem EU og USA til tredjelande. Med følgebrevsaftalen etableres den nødvendige forbindelse mellem lufttransportaftalen mellem EU og USA og aftalen om det fælles europæiske luftfartsområde. Den giver ikke aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde en ekstern dimension. Den er i overensstemmelse med EU's overordnede politik i forhold til Island og Norge. 2. Høring af berørte parter og konsekvensvurdering Høring af berørte parter Høringsmetoder, hovedmålgrupper og deltagernes generelle profil Islands og Norges tiltrædelse til lufttransportaftalen mellem EU og USA er drøftet på forskellige møder i Det Fælles Udvalg, som er nedsat ved lufttransportaftalen mellem EU og USA, og i uformelle tekniske møder med medlemsstaterne. Alle disse møder er forberedt på møder i det rådgivende brancheforum med deltagelse af repræsentanter for luftfartsselskaber, lufthavne og arbejdstagerorganisationer. Sammendrag af svarene og hvordan der er taget hensyn til dem Spørgsmålet om Islands og Norges tiltrædelse til lufttransportaftalen mellem EU og USA er drøftet på fire møder i det rådgivende brancheforum, hvori de nærmere enkeltheder ved denne fremgangsmåde blev drøftet indgående. Der er taget behørigt hensyn til alle kommentarer fra medlemsstater og interessenter under udarbejdelsen af Fællesskabets holdning med henblik på mødet i Det Fælles Udvalg, der er afholdt den 26. februar Ekspertbistand Der har ikke været behov for ekstern ekspertbistand. Konsekvensvurdering Med aftalen udvides anvendelsesområdet for lufttransportaftalen mellem EU og USA til Island og Norge. Dette giver EU-luftfartsselskaber mulighed for at udnytte rettigheder, som USA siden den 30. marts 2008 har indrømmet med hensyn til at DA 3 DA

4 operere passagerflyvninger mellem USA og Island eller Norge. 3. Forslagets retlige aspekter Resumé af forslaget Forslaget består af to elementer: - Med følgebrevsaftalen mellem de fire parter udvides anvendelsesområdet for lufttransportaftalen mellem EU og USA, så den finder tilsvarende anvendelse for alle de fire parter. - Med tillægsaftalen sikres det, at den bilaterale karakter af lufttransportaftalen mellem EU og USA opretholdes. Norge og Island vil være repræsenteret i Det Fælles Udvalg af Kommissionen for alle områder, der ikke hører under medlemsstaternes enekompetence. Der er fastsat regler for udveksling af oplysninger, deltagelse i den næste forhandlingsfase, og repræsentation i relation til voldgiftsprocedurer. Retsgrundlag Aftalens artikel 80, stk. 2, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit. Subsidiaritetsprincippet Subsidiaritetsprincippet finder anvendelse, for så vidt som forslaget ikke hører ind under Fællesskabets enekompetence. Målene i forslaget kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne af følgende grund: Med lufttransportaftalen mellem EU og USA er der etableret nye ordninger på fællesskabsplan for udbuddet af transatlantisk lufttrafik, som afløste de tidligere ordninger indgået af medlemsstaterne individuelt. Tredjelandes tiltrædelse til lufttransportaftalen mellem EU og USA kan alene opnås på fællesskabsniveau. Forslaget er derfor i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet. Proportionalitetsprincippet Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af følgende grund(e): Forslaget påvirker ikke lovrammen for det fælles europæiske luftfartsområde. Forslaget indebærer ingen ændring af lufttransportaftalen mellem EU og USA. Forslaget er afgrænset til at sikre overensstemmelse mellem det fælles luftfartsmarked i Europa og lovrammen for transatlantiske flyvninger i medfør af lufttransportaftalen mellem EU og USA. Forslaget indebærer ingen nye forpligtelser for EU's luftfartsmyndigheder eller for EU's erhvervsliv. Det skaber nye rettigheder for EU-luftfartsselskaber og sikrer fuld overensstemmelse mellem lufttransportaftalen mellem EU og USA og den fælles DA 4 DA

5 skandinaviske lufttransportpolitik. Reguleringsmiddel/reguleringsform Andre retlige instrumenter ville ikke være hensigtsmæssige af følgende grunde: Følgebrevsaftalen mellem fire parter og en tillægsaftale er de bedst egnede instrumenter til at sikre såvel at lufttransportaftalen mellem EU og USA udvides fuldt ud til Island og Norge som den bilaterale karakter af lufttransportaftalen mellem EU og USA. En multilateral aftale, som afløser lufttransportaftalen mellem EU og USA, ville begrænse EU til én deltager i en aftale mellem fire parter, medens de foreslåede aftaler opretholder det bilaterale forhold mellem USA på den ene side og Europa på den anden. Sideordnede bilaterale aftaler mellem 1) Island-USA, 2) Norge-USA, 3) Island- Fællesskabet og 4) Norge-Fællesskabet ville medføre en unødvendig kompleksitet og garanterer ikke en fuldstændig sammenhæng i lovrammen for transatlantiske flyvninger. 4. Følger for budgettet Forslaget har ingen konsekvenser for Fællesskabets budget. DA 5 DA

6 Forslag til afgørelse truffet af Rådet og repræsentanterne for Den Europæiske Unions medlemsstaters regeringer, forsamlet i Rådet om undertegnelse og foreløbig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater som den første af parterne, Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater som den anden af parterne, Island som den tredje af parterne og Kongeriget Norge som den fjerde af parterne og om undertegnelse og foreløbig anvendelse af en tillægsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater som den første af parterne, Island som den anden af parterne og Kongeriget Norge som den tredje af parterne om anvendelsen af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater som den første af parterne, Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater som den anden af parterne, Island som den tredje af parterne og Kongeriget Norge som den fjerde af parterne RÅDET OG REPRÆSENTANTERNE FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS MEDLEMSSTATERS REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET, HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og ud fra følgende betragtninger: (1) I lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater (USA) på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side ("lufttransportaftalen mellem EU og USA"), der blev undertegnet den 25. og 30. april 2007, er der udtrykkeligt taget højde for, at tredjelande kan tiltræde aftalen. (2) Det Fælles Udvalg opstillede inden for rammerne af lufttransportaftalen mellem EU og USA et forslag angående Islands og Norges tiltrædelse af denne aftale i medfør af artikel 18, stk. 5, i lufttransportaftalen mellem EU og USA. (3) Den 26. februar 2009 foreslog Det Fælles Udvalg en lufttransportaftale mellem Amerikas Forenede Stater som den første af parterne, Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater som den anden af parterne, Island som den tredje af parterne og Kongeriget Norge som den fjerde af parterne (i det følgende benævnt aftalen ). (4) Kommissionen har forhandlet om en tillægsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater som den første af parterne, Island som den anden af parterne og Kongeriget Norge som den tredje af parterne om anvendelsen af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater som den første af parterne, Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater som den anden af parterne, Island som den tredje af DA 6 DA

7 parterne og Kongeriget Norge som den fjerde af parterne (i det følgende benævnt tillægsaftalen ). (5) Med forbehold af en eventuel indgåelse på et senere tidspunkt bør aftalen og tillægsaftalen undertegnes og anvendes foreløbigt af Fællesskabet og dets medlemsstater TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: Artikel 1 (Undertegnelse) 1. Undertegnelsen af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater som den første af parterne, Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater som den anden af parterne, Island som den tredje af parterne og Kongeriget Norge som den fjerde af parterne (i det følgende benævnt "aftalen") godkendes på Fællesskabets vegne med forbehold af en rådsafgørelse om indgåelse af aftalen. Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse. 2. Undertegnelsen af en tillægsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater som den første af parterne, Island som den anden af parterne og Kongeriget Norge som den tredje af parterne om anvendelsen af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater som den første af parterne, Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater som den anden af parterne, Island som den tredje af parterne og Kongeriget Norge som den fjerde af parterne (i det følgende benævnt "tillægsaftalen") godkendes herved på Fællesskabets vegne med forbehold af en rådsafgørelse om indgåelse af aftalen. Teksten til tillægsaftalen er knyttet til denne afgørelse. 3. Rådets formand bemyndiges hermed til at udpege den person, der er beføjet til at undertegne aftalen og tillægsaftalen på Fællesskabets vegne med forbehold af senere indgåelse. Artikel 2 (Foreløbig anvendelse) Frem til ikrafttrædelsen anvendes aftalen og tillægsaftalen foreløbigt af Fællesskabet og dets medlemsstater i overensstemmelse med deres nationale lovgivning fra den første dag i den måned, der følger efter datoen for den sidste note, med hvilken parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nødvendige for at anvende aftalen foreløbigt. Formanden for Rådet bemyndiges til at foranstalte de notifikationer, der er omhandlet i aftalens artikel 5 og i tillægsaftalens artikel 8. DA 7 DA

8 Udfærdiget i Bruxelles, [ ] På Rådets vegne Formand [ ] DA 8 DA

9 Tillæg 1 LUFTTRANSPORTAFTALE Amerikas Forenede Stater (i det følgende benævnt USA ) som den første af parterne Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater som den anden af parterne Island som den tredje af parterne og Kongeriget Norge (i det følgende benævnt "Norge") som den fjerde af parterne - som nærer ønske om at fremme et internationalt luftfartssystem baseret på markedskonkurrence mellem luftfartsselskaber med mindst mulig indgriben og regulering fra det offentliges side, som ønsker at lette udbygningen af mulighederne inden for international lufttransport, herunder ved at udvikle lufttransportnet, som imødekommer passagerers og befragteres ønske om gode lufttransportydelser, som ønsker at gøre det muligt for luftfartsselskaber at tilbyde rejsende og befragtere konkurrencedygtige priser og ydelser på åbne markeder, som ønsker, at alle lufttransportindustriens sektorer, herunder også luftfartsselskabernes ansatte, nyder godt af en liberaliseret aftale, som nærer ønske om at sikre den højeste grad af flyvesikkerhed og sikkerhedsbeskyttelse i international lufttransport og bekræfter deres alvorlige bekymring over handlinger og trusler imod luftfartøjers sikkerhed, som bringer personer og ejendom i fare, påvirker driften af lufttransport i ugunstig retning samt underminerer offentlighedens tillid til den civile luftfarts sikkerhed, som bemærker sig konventionen angående international civil luftfart, der blev åbnet for undertegnelse i Chicago den 7. december 1944, som anerkender, at statsstøtte kan have en negativ virkning på konkurrencesituationen i luftfartssektoren og kan bringe denne aftales grundlæggende mål i fare, som bekræfter, hvor vigtigt det er at beskytte miljøet i forbindelse med udvikling og gennemførelse af international luftfartspolitik, som noterer sig vigtigheden af forbrugerbeskyttelse, herunder den beskyttelse, som er fastsat i konventionen om indførelse af visse ensartede regler om international luftbefordring, udfærdiget i Montreal den 28. maj 1999, som agter at bygge videre på eksisterende aftaler for at åbne adgangen til markederne og skabe størst mulige fordele for forbrugere, luftfartsselskaber, arbejdskraft og befolkninger på begge sider af Atlanterhavet, som anerkender vigtigheden af at fremme deres luftfartsselskabers adgang til de globale kapitalmarkeder for at styrke konkurrenceevnen og fremme denne aftales mål, DA 9 DA

10 som agter at blive et verdensforbillede for så vidt angår fremme af liberaliseringen inden for denne vigtige økonomiske sektor - er blevet enige om følgende: Artikel 1 Definition "Part": enten USA eller Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, Island eller Norge. Artikel 2 Anvendelse af bilag I og II Bestemmelserne i den lufttransportaftale, som Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Amerikas Forenede Stater undertegnede den 25. og 30. april 2007 (i det følgende benævnt "lufttransportaftalen") og er vedlagt som bilag I, gælder for alle parter i denne aftale, jf. dog bilag II. Lufttransportaftalens bestemmelser gælder for Island og Norge, som om de var medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, så alle medlemsstaternes rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale gælder også for Island og Norge. Bilag I og II udgør en integrerende del af denne aftale. Artikel 3 Ophør 1. USA eller Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater kan på et hvilket som helst tidspunkt skriftligt via de diplomatiske kanaler meddele de andre tre parter sin beslutning om at bringe aftalen eller denne aftales foreløbige anvendelse til ophør i henhold til artikel 5. En genpart af opsigelsen sendes samtidig til Organisationen for International Civil Luftfart. Denne aftale ophører, eller den foreløbige anvendelse af denne aftale udløber, ved midnat (GMT) ved udgangen af Den Internationale Luftfartssammenslutnings (IATA s) trafiksæson, som er i kraft et år fra datoen for den skriftlige meddelelse, medmindre opsigelsen trækkes tilbage efter aftale mellem alle parterne inden udgangen af denne periode. 2. Island eller Norge kan på et hvilket som helst tidspunkt skriftligt via de diplomatiske kanaler meddele de øvrige parter sin beslutning om at trække sig ud af denne aftale eller bringe dens foreløbige anvendelse til ophør i henhold til artikel 5. En genpart af opsigelsen sendes samtidig til Organisationen for International Civil Luftfart. Trækker et land sig ud af denne aftale eller bringer dens foreløbige anvendelse til ophør, får dette virkning ved midnat (GMT) ved udgangen af den IATA trafiksæson, som er i kraft et år fra datoen for den skriftlige meddelelse, medmindre opsigelsen trækkes tilbage efter aftale mellem den part, som indgav den skriftlige opsigelse, Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater inden udgangen af denne periode. 3. USA eller Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater kan på et hvilket som helst tidspunkt skriftligt via de diplomatiske kanaler meddele Island og Norge sin beslutning om at bringe aftalen eller denne aftales foreløbige anvendelse til ophør for Islands eller Norges vedkommende. Genparter af en sådan meddelelse sendes samtidig til de to øvrige parter i denne aftale og til Organisationen for International Civil Luftfart. Ophører denne aftale eller DA 10 DA

11 bringes dens foreløbige anvendelse til ophør for Islands eller Norges vedkommende, får dette virkning ved midnat (GMT) ved udgangen af den IATA trafiksæson, som er i kraft et år fra datoen for den skriftlige meddelelse, medmindre opsigelsen trækkes tilbage efter aftale mellem Amerikas Forenede Stater, Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og den part, som modtog meddelelsen, inden udgangen af denne periode. 4. De i denne artikel omhandlede diplomatiske noter til eller fra Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater fremsendes alt efter tilfældet til eller fra Det Europæiske Fællesskab. 5. Uanset de øvrige bestemmelser i denne artikel gælder det, at hvis lufttransportaftalen bringes til ophør, ophører denne aftale på samme tidspunkt. DA 11 DA

12 Artikel 4 Registrering hos ICAO Denne aftale og alle ændringer af den registreres hos Organisationen for International Civil Luftfart. Artikel 5 Foreløbig anvendelse Frem til aftalens ikrafttræden i henhold til artikel 6 anvendes den foreløbigt fra den første dag i den måned, der følger efter datoen for den sidste meddelelse, med hvilken hver part giver de øvrige parter notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nødvendige for at anvende denne aftale foreløbigt. Bringes lufttransportaftalen til ophør i medfør af dennes artikel 23, eller udløber dens foreløbige anvendelse i medfør af aftalens artikel 25, udløber anvendelsen af nærværende aftale på samme tidspunkt. Artikel 6 Ikrafttræden Denne aftale træder i kraft fra datoen for den seneste af: 1) lufttransportaftalens ikrafttræden og 2) én måned efter datoen for den sidste note i en udveksling af diplomatiske noter mellem parterne, hvor de bekræfter, at alle nødvendige ikrafttrædelsesprocedurer for denne aftale er afsluttet. Med henblik på denne udveksling af diplomatiske noter skal diplomatiske noter til eller fra Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater fremsendes alt efter tilfældet til eller fra Det Europæiske Fællesskab. Den eller de diplomatiske noter fra Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater skal omfatte meddelelser fra hver medlemsstat, som bekræfter, at den pågældende medlemsstats procedurer for aftalens ikrafttræden er afsluttet. TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale. UDFÆRDIGET i. den. dag i., i fire eksemplarer. For Amerikas Forenede Stater: [For hver af EU-medlemsstaterne:] For Det Europæiske Fællesskab: For Island: For Kongeriget Norge: DA 12 DA

13 Bilag I LUFTTRANSPORTAFTALE [EUT L 134/4 af ] DA 13 DA

14 Bilag II Særlige bestemmelser med hensyn til Island og Norge Lufttransportaftalens bestemmelser med følgende ændringer gælder for alle parter i denne aftale. Lufttransportaftalens bestemmelser gælder for Island og Norge, som om de var medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, så alle medlemsstaternes rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale gælder også for Island og Norge. 1. Lufttransportaftalens artikel 1, stk. 9, affattes som følger: territorium : For USA dækker begrebet landområderne (kontinentet og øer), indre farvande og territorialfarvande underlagt USA's højhedsret eller jurisdiktion, og for Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater de landområder (kontinentet og øer), indre farvande og territorialfarvande, som aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde finder anvendelse på og på de vilkår, der er fastlagt i denne aftale og alle senere instrumenter, med undtagelse af landområder og indre farvande, der henhører under Fyrstendømmet Liechtensteins højhedsområde eller jurisdiktion; anvendelsen af denne aftale på Gibraltar lufthavn foregriber ikke henholdsvis Kongeriget Spaniens og Det Forenede Kongeriges retlige holdning til deres uoverensstemmelse med hensyn til suveræniteten over det område, lufthavnen er beliggende på, og heller ikke den fortsatte ikke-anvendelse på lufthavnen i Gibraltar af Det Europæiske Fællesskabs luftfartsforanstaltninger, der var gældende pr. 18. september 2006 mellem medlemsstaterne, i overensstemmelse med den ministererklæring vedrørende Gibraltar lufthavn, der blev vedtaget den 18. september 2006 i Cordoba, og 2. Artikel 23 til 26 finder ikke anvendelse på Island og Norge. 3. Følgende føjes til del 1 i bilag 1: w) Island: Lufttrafikaftale, undertegnet i Washington den 14. juni 1995, ændret ved udveksling af noter den 1. marts 2002, ændret ved udveksling af noter den 14. august 2006 og den 9. marts x) Kongeriget Norge: Lufttrafikaftale, effektueret ved udveksling af noter i Washington den 6. oktober 1945; ændret ved udveksling af noter den 6. august 1954, ændret ved udveksling af noter den 16. juni Del 2 i bilag 1 affattes på følgende måde: Uanset dette bilags del 1 gælder for områder, som ikke er omfattet af definitionen af "territorium" i aftalens artikel 1, at aftalerne i litra e) (Danmark-USA), litra g) (Frankrig- USA), litra v) (UK-USA) og litra x) (Norge-USA) i del 1 fortsat finder anvendelse i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i disse aftaler. 5. Del 3 i bilag 1 affattes på følgende måde: Uanset denne aftales artikel 3 har amerikanske luftfartsselskaber ikke ret til at levere rene fragttjenester, som ikke er en del af en rute, der betjener USA, til eller fra destinationer i medlemsstaterne, undtagen til og fra destinationer i Den Tjekkiske Republik, Den Franske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Malta, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Den Slovakiske Republik, Island og Kongeriget Norge. DA 14 DA

15 6. I slutningen af artikel 3, i bilag 2, tilføjes følgende: For Island og Norge omfatter det bl.a., men er ikke begrænset til, artikel 53, 54 og 57 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og gennemførelsesbestemmelserne til aftalen samt eventuelle ændringer heraf. DA 15 DA

16 Tillæg 2 TILLÆGSAFTALE mellem Kongeriget Norge som den første af parterne, Island som den anden af parterne, og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater som den tredje af parterne, vedrørende anvendelsen af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater som den første af parterne, Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater som den anden af parterne, Kongeriget Norge som den tredje af parterne som tager følgende i betragtning: og Island som den fjerde af parterne - (1) Europa-Kommissionen har på Fællesskabets og medlemsstaternes vegne forhandlet om en lufttransportaftale med Amerikas Forenede Stater i overensstemmelse med Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede forhandlinger. (2) Lufttransportaftalen mellem Fællesskabet og dets medlemsstater på den ene side og Amerikas Forenede Stater på den anden side ( lufttransportaftalen ) blev paraferet den 2. marts 2007, undertegnet for EU s vedkommende i Bruxelles den 25. april 2007 og for USA s vedkommende i Washington den 30. april 2007, og den anvendes foreløbigt fra den 30. marts (3) Island og Kongeriget Norge (i det følgende benævnt Norge ), der er fuldgyldige medlemmer af det fælleseuropæiske luftfartsmarked i kraft af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, er tiltrådt lufttransportaftalen med en aftale af samme dato, (i det følgende benævnt "aftalen ), der indeholder lufttransportaftalen som et bilag I. (4) Det er nødvendigt at fastsætte en procedure for i givet fald at træffe afgørelse om, hvordan rettigheder i medfør af lufttransportaftalens artikel 21, stk. 3, suspenderes. (5) Det er endvidere nødvendigt at fastlægge en procedure for Norges og Islands deltagelse i Det Fælles Udvalg, der er nedsat i henhold til lufttransportaftalens artikel 18, og i voldgiftsproceduren i henhold til lufttransportaftalens artikel 19 for derigennem at sikre det DA 16 DA

17 nødvendige samarbejde, udveksling af oplysninger og samråd forud for Det Fælles Udvalgs møder, samt med henblik på gennemførelse af visse af aftalens bestemmelser, herunder bestemmelserne vedrørende flyvesikkerhed, sikkerhedsbeskyttelse, tildeling og tilbagekaldelse af trafikrettigheder og statsstøtte ER DER OPNÅET ENIGHED OM FØLGENDE: Artikel 1 Meddelelse Beslutter Fællesskabet og dets medlemsstater at bringe aftalen til ophør efter aftalens artikel 3, afslutte den foreløbige anvendelse af denne eller trække meddelelser herom tilbage, underretter Kommissionen Island og Norge om dette øjeblikkeligt, og før meddelelsen gives videre ad diplomatiske kanaler til Amerikas Forenede Stater. Norge og/eller Island underretter ligeledes øjeblikkeligt Kommissionen om sådanne beslutninger i givet fald. Artikel 2 Forhandlinger om næste fase og suspension af trafikrettigheder 1. Kommissionen gennemfører forhandlinger om den næste fase som omhandlet i lufttransportaftalens artikel 21, stk. 2, på vegne af Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater. Med henblik på Norges og Islands fortsatte tilknytning til den reviderede lufttransportaftale efter forhandlingerne om den næste fase deltager Norge og Island i forhandlingerne som observatører og inddrages til dette formål i Det Europæiske Fællesskabs forberedende arbejde på linje med Fællesskabets medlemsstater. 2. Hvis der ikke er blevet indgået en aftale for næste fase inden 12 måneder efter påbegyndelsen af den gennemgang, der er omhandlet i lufttransportaftalens artikel 21, stk. 3, kan Norge og Island i lighed med enhver EF-medlemsstat inden for de følgende 15 dage underrette Kommissionen om, hvilke trafikrettigheder de eventuelt måtte ønske at suspendere for deres område. Sådanne trafikrettigheder må ikke omfatte nogen af de rettigheder, der er nævnt i bilag I til lufttransportaftalen. 3. På grundlag af de meddelelser, der modtages fra medlemsstaterne, Norge og/eller Island opstiller Kommissionen en liste over trafikrettigheder, der skal suspenderes, og fremsender den til Rådet. Formanden for Rådet giver derefter på vegne af Fællesskabet og dets medlemsstater Norge og Island meddelelse til Amerikas Forenede Stater om suspension af trafikrettighederne på listen, jf. lufttransportaftalens artikel 21, stk. 3. De berørte medlemsstater, Norge og/eller Island træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på suspendering af sådanne rettigheder fra den første dag i Den Internationale Luftfartssammenslutnings (IATA s) trafiksæson, der begynder tidligst 12 måneder efter den dato, hvor der blev givet meddelelse om suspenderingen. 4. Uanset stk. 3 i denne artikel kan Rådet med enstemmighed og på forslag af Kommissionen beslutte ikke at give meddelelse om suspendering eller efterfølgende trække den tilbage. Artikel 3 Det Fælles Udvalg DA 17 DA

18 1. Fællesskabet, dets medlemsstater og Norge og Island repræsenteres i Det Fælles Udvalg, som er nedsat i medfør af lufttransportaftalens artikel 18, af repræsentanter for Kommissionen, medlemsstaterne, Norge og Island. 2. Fællesskabets, dets medlemsstaters og Norges og Islands holdning inden for Det Fælles Udvalg forelægges af Kommissionen undtagen for områder, som inden for EU hører under medlemsstaternes enekompetence; i dette tilfælde forelægges den af henholdsvis medlemsstaterne, Island og/eller Norge. 3. Norges og Islands holdning i Det Fælles Udvalg i spørgsmål, som er omfattet af lufttransportaftalens artikel 14 og 20, eller som ikke kræver vedtagelse af en beslutning med retsvirkning, vedtages af Norge og Island efter aftale med Kommissionen. 4. For så vidt angår andre beslutninger i Det Fælles Udvalg om anliggender, som er omfattet af forordninger og direktiver under aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, fastlægges Fællesskabets, dets medlemsstaters, Norges og Islands holdning af Kommissionen efter aftale med Norge og Island. 5. For så vidt angår andre beslutninger i Det Fælles Udvalg om anliggender, som ikke er omfattet af forordninger og direktiver under aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, fastlægges Kongeriget Norges og Islands holdning af Norge og Island efter aftale med Kommissionen. 6. Kommissionen træffer passende foranstaltninger for at sikre Norges og Islands fulde deltagelse i en eventuel koordinering, høring eller møder med henblik på at udforme beslutninger blandt sine medlemsstater og adgang til relevante oplysninger som forberedelse til de møder, som skal afholdes i Det Fælles Udvalg. Artikel 4 Voldgift 1. Kommissionen repræsenterer Fællesskabet, dets medlemsstater og Norge og Island i voldgiftssager efter lufttransportaftalens artikel Kommissionen træffer i givet fald foranstaltninger for at sikre, at Norge og Island inddrages i forberedelsen og koordineringen af sådanne voldgiftssager. 3. Beslutter Rådet at suspendere fordele efter lufttransportaftalens artikel 19, stk. 7, underrettes Norge og Island om denne beslutning. Norge og/eller Island underretter ligeledes Kommissionen om sådanne beslutninger i givet fald. 4. Enhver anden passende foranstaltning i spørgsmål, der inden for EU hører under Fællesskabets kompetence, som skal træffes i medfør af lufttransportaftalens artikel 19, besluttes af Kommissionen med bistand fra et særligt udvalg bestående af repræsentanter fra medlemsstaterne, der er udpeget af Rådet, og fra Norge og Island. Artikel 5 Udveksling af oplysninger DA 18 DA

19 1. Norge og Island giver straks meddelelse til Kommissionen om enhver afgørelse om at afslå, tilbagekalde, suspendere eller indskrænke tilladelser til luftfartsselskaber i Amerikas Forenede Stater, som de har truffet i medfør af lufttransportaftalens artikel 4 og 5. Kommissionen giver ligeledes straks meddelelse til Norge og Island om sådanne afgørelser truffet af medlemsstater. 2. Norge og Island giver straks meddelelse til Kommissionen om alle anmodninger og meddelelser, som de fremsender eller modtager i medfør af lufttransportaftalens artikel 8. Kommissionen giver ligeledes straks meddelelse til Norge og Island om sådanne anmodninger og meddelelser, som fremsendes eller modtages af medlemsstater. 3. Norge og Island giver straks meddelelse til Kommissionen om alle anmodninger og meddelelser, som de fremsender eller modtager i medfør af lufttransportaftalens artikel 9. Kommissionen giver ligeledes straks meddelelse til Norge og Island om sådanne anmodninger og meddelelser, som fremsendes eller modtages af medlemsstater. Artikel 6 Statsstøtte 1. Hvis Norge eller Island mener, at påtænkt eller faktisk støtte fra en statslig enhed på Amerikas Forenede Staters territorium vil have de negative virkninger på konkurrencesituationen, der er omhandlet i lufttransportaftalens artikel 14, stk. 2, skal de gøre Kommissionen opmærksom på situationen. Hvis en medlemsstat gør Kommissionen opmærksom på en tilsvarende situation, gør Kommissionen ligeledes Norge og Island opmærksom på denne. 2. Kommissionen, Norge og Island kan tage kontakt til den pågældende statslige enhed eller anmode om et møde i Det Fælles Udvalg, der er nedsat i medfør af lufttransportaftalens artikel Kommissionen, Norge og Island underretter straks hinanden, hvis de kontaktes af Amerikas Forenede Stater i medfør af lufttransportaftalens artikel 14, stk. 3. Artikel 7 Ophør 1. En part kan når som helst ad diplomatiske kanaler give de andre parter skriftlig meddelelse om sin beslutning om at opsige denne tillægsaftale eller afbryde dennes foreløbige anvendelse. Denne tillægsaftale ophører eller anvendes ikke længere foreløbigt ved midnat (GMT) seks måneder efter datoen for den skriftlige meddelelse om opsigelse eller afbrydelse af den foreløbige anvendelse, medmindre opsigelsen trækkes tilbage efter aftale mellem parterne, inden denne periode udløber. 2. Uanset denne artikels øvrige bestemmelser gælder det, at hvis aftalen ophører, eller dennes foreløbige anvendelse afbrydes, ophører tillægsaftalen eller dennes foreløbige anvendelse afbrydes på samme tidspunkt. Artikel 8 Foreløbig anvendelse DA 19 DA

20 Frem til aftalens ikrafttræden i henhold til artikel 9 aftaler parterne i overensstemmelse med deres nationale lovgivning at anvende denne tillægsaftale foreløbigt fra datoen for undertegnelse af denne tillægsaftale, dog ikke før datoen for den foreløbige anvendelse, jf. aftalens artikel 5. Artikel 9 Ikrafttræden Denne tillægsaftale træder i kraft på det seneste af følgende tidspunkter: enten a) én måned efter datoen for den sidste note i en udveksling af diplomatiske noter mellem parterne, hvor de bekræfter, at alle nødvendige ikrafttrædelsesprocedurer for denne tillægsaftale er afsluttet, eller b) på datoen, hvor aftalen træder i kraft eller anvendes foreløbigt. TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede, som er behørigt bemyndiget hertil, undertegnet denne tillægsaftale. UDFÆRDIGET i tre eksemplarer i. den. dag i., i tre eksemplarer på dansk. For Kongeriget Norge: For Island: For Det Europæiske Fællesskab: DA 20 DA

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.4.2017 COM(2017) 164 final 2017/0075 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0155 (NLE) 10118/16 AVIATION 126 RELEX 508 ASIE 48 FORSLAG fra: modtaget: 27. maj 2016 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) 12117/07 DCL 1 AVIATION 136 RELEX 588 CDN 18 AFKLASSIFICERING af dokument: ST 12117/07 RESTREINT UE af: 25. juli 2007 ny status:

Læs mere

GSC.TFUK. Bruxelles, den 9. januar 2019 (OR. en) XT 21105/1/18 REV 1. Interinstitutionel sag: 2018/0427 (NLE) BXT 124

GSC.TFUK. Bruxelles, den 9. januar 2019 (OR. en) XT 21105/1/18 REV 1. Interinstitutionel sag: 2018/0427 (NLE) BXT 124 Bruxelles, den 9. januar 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0427 (NLE) XT 21105/1/18 REV 1 BXT 124 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2018 COM(2018) 290 final 2018/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på vegne af Den Europæiske Union af en protokol om ændring af aftalen om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2018 COM(2018) 176 final 2018/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0117 (NLE) 8534/18 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. maj 2018 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AELE 25 EEE 22 N

Læs mere

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.6.2010 KOM(2010)264 endelig BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. april 2010 (OR. en) 7763/10 Interinstitutionel sag: 2009/0168 (CNS) AELE 10 SCHENGEN 29 JAI 245 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0645 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0645 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0645 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2015 COM(2015) 645 final 2015/0294 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning. L 73/98 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/413 af 14. marts 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 for så vidt angår tredjelande, som følger sikkerhedsnormer, der er anerkendt

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.6.2018 COM(2018) 453 final 2018/0239 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om forebyggelse af ureguleret fiskeri

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. februar 2010 (OR. en) 5307/10 Interinstitutionel sag: 2009/0192 (NLE) JAI 36 COPEN 8

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. februar 2010 (OR. en) 5307/10 Interinstitutionel sag: 2009/0192 (NLE) JAI 36 COPEN 8 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. februar 2010 (OR. en) 5307/10 Interinstitutionel sag: 2009/0192 (NLE) JAI 36 COPEN 8 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 13.11.2018 COM(2018) 744 final 2018/0385 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.12.2018 COM(2018) 832 final 2018/0422 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det blandede

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.8.2010 KOM(2010)410 endelig 2010/0222 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasilien

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN L 348/130 Den Europæiske Unions Tidende 24.12.2008 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN RÅDETS AFGØRELSE 2008/976/RIA

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2019 KOM (2019) 0241 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2019 COM(2019) 241 final 2019/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET 2015/0306 (COD) PE-CONS 30/16 Bruxelles, den 23. september 2016 (OR. en) MIGR 126 FRONT 280 COMIX 498 CODEC 1003 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) 22.6.2018 DA L 159/31 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/893 af 18. juni 2018 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg, vedrørende ændringen af bilag

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en global miljøpagt

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en global miljøpagt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 COM(2018) 138 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en global miljøpagt DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2019)0336 Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.8.2017 COM(2017) 424 final 2017/0190 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2012 COM(2012) 607 final 2012/0291 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Den Europæiske Union skal indtage i administrationsudvalget for De Forenede

Læs mere

SLUTAKT. AF/EEE/XPA/da 1

SLUTAKT. AF/EEE/XPA/da 1 SLUTAKT AF/EEE/XPA/da 1 De befuldmægtigede for DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "Fællesskabet", og for: KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE

Læs mere

15383/17 SDM/ks DGC 1A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. maj 2018 (OR. en) 15383/17. Interinstitutionel sag: 2017/0319 (NLE)

15383/17 SDM/ks DGC 1A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. maj 2018 (OR. en) 15383/17. Interinstitutionel sag: 2017/0319 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. maj 208 (OR. en) Interinstitutionel sag: 207/039 (NLE) 5383/7 COLAC 4 WTO 328 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0090 (NLE) 7538/16 WTO 75 MAP 13 MI 187 FORSLAG fra: modtaget: 1. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0435(COD) 15848/18 COMER 148 CFSP/PESC 1228 CONOP 127 ECO 120 UD 346 ATO 101 COARM 346 PREP-BXT 69

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.3.2017 COM(2017) 153 final 2017/0069 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2015 COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/791/EF og gennemførelsesafgørelse 2009/1013/EU

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0201 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0201 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0201 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2016 COM(2016) 201 final 2016/0109 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0359 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0359 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0359 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2017 COM(2017) 359 final 2017/0149 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Kroatien, Nederlandene, Portugal

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages i Det Fælles EU-ICAO-Udvalg om vedtagelsen af et bilag

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.8.2013 COM(2013) 585 final 2013/0284 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 15. februar 2017 (OR. en) 2016/0142 (COD) PE-CONS 58/16 VISA 399 COMIX 821 CODEC 1872 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. april 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. april 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. april 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0072 (NLE) 8190/17 UD 104 MED 26 COMER 52 FORSLAG fra: modtaget: 6. april 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2017 COM(2017) 357 final 2017/0148 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Luxembourg og Rumænien til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Union vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af den holdning, Unionen skal indtage på det 25. møde i OTIF's revisionsudvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.2.2016 COM(2016) 63 final 2016/0037 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem partnerlandene

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

15410/17 SDM/cg DGC 1A

15410/17 SDM/cg DGC 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0319 (NLE) 15410/17 COLAC 144 WTO 329 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Tredje tillægsprotokol

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Unionen skal indtage i arbejdsgruppen for deltagerne i OECDarrangementet

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.7.2017 COM(2017) 369 final 2017/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Rumænien til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Panamas,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2017 COM(2017) 360 final 2017/0150 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Chiles, Islands

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2018 COM(2018) 725 final 2018/0381 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2009/1008/EU om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 189 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2016 COM(2016) 668 final 2016/0329 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2018 COM(2018) 510 final Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Toldunderudvalget, der er nedsat i henhold

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 22.10.2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse C(2011) 5500 endelig, hvad angår titlen og listen

Læs mere

2. Forordningen om bilaterale aftaler om lovvalg

2. Forordningen om bilaterale aftaler om lovvalg Notat om tilvalg af forordningen om indførelse af en procedure for forhandling og indgåelse af visse aftaler mellem medlemsstater og tredjelande vedrørende lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser

Læs mere

5035/12 top/top/ikn/nd/pfw/mce 1 DG C I C

5035/12 top/top/ikn/nd/pfw/mce 1 DG C I C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. januar 2012 (16.01) (OR. en,fr) Inte rinstitutionel sag: 2010/0224 (NLE) 5035/12 AVIATION 1 RELEX 3 NT 1 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12927/17 FORSLAG fra: modtaget: 5. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AELE 64 EEE 35

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2014 COM(2014) 585 final 2014/0287 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juni 2019 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juni 2019 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juni 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2019/0085 (NLE) 9579/19 ACP 66 WTO 148 RELEX 530 COASI 82 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0835 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2018 COM(2018) 835 final 2018/0423 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en protokol til aftalen mellem

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0046 (NLE) 7108/17 AELE 32 EEE 11 N 13 ISL 8 FL 10 MI 203 ENER 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2015 COM(2015) 389 final 2015/0180 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af den holdning, Unionen skal indtage på den 12. generalforsamling i OTIF

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2019 COM(2019) 223 final 2019/0108 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om at bemyndige Italien til at forhandle og indgå en aftale med Schweiz

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0277 (NLE) 12420/16 FISC 137 FORSLAG fra: modtaget: 19. september 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser L 225/16 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 12. 8. 98 RÅDETS DIREKTIV 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at indgå en aftale med Schweiz, der indeholder

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0182 (NLE) 11946/17 UD 195 CID 2 TRANS 349 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.9.2018 COM(2018) 652 final 2018/0334 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Det Forenede Kongerige tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning,

Læs mere