Finansministerens krav ved OK13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansministerens krav ved OK13"

Transkript

1 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt, at vi har et skærpet fokus på en bedre anvendelse af statens personaleressourcer. Overenskomsterne spiller en afgørende rolle for, i hvilket omfang samfundet får det fulde udbytte af de betydelige ressourcer, der anvendes i staten. Forventningen til OK13 er, at forhandlingerne bidrager reelt og mærkbart til at løse denne opgave. Normalisering af lærernes arbejdstidsaftaler I dag kan lederne på friskolerne og ungdoms- og voksenuddannelserne kun i meget begrænset omfang lede og tilrettelægge anvendelsen af lærernes arbejdstid. Det skyldes rigide og forældede arbejdstidsregler. Derfor stiller finansministeren krav om normalisering af lærernes arbejdstidsregler. Rigsrevisionen har tidligere i år undersøgt lærernes arbejdstid på gymnasierne og påpeget, at lærerressourcerne ikke bruges tilstrækkeligt effektivt.. Alle lærere får den samme mængde arbejdstid til hver undervisningstime uanset lærerens erfaring og kompetencer, den konkrete undervisningsopgave, elevernes behov, faget der undervises i, klassetrinnet der undervises på mv. Konsekvensen af reglerne er, at gymnasielærerne i dag underviser i gennemsnit ca. 9 timer om ugen i de 40 uger, et typisk skoleår varer svarende til ca. 22 pct. af arbejdstiden. Danske gymnasielærere har den laveste undervisningsandel i OECD s sammenligning, jf. faktaark om gymnasie- og erhvervsskolelærernes undervisningstid. Boks 1 Konsekvenser af lærernes arbejdstidsregler Idrætslæreren, der skal undervise i 4 idrætstimer, får tildelt den samme arbejdstid til dette som læreren, der skal have fx 2 dansktimer og 2 timer i samfundsfag, selv om det kræver væsentligt mere arbejdstid at forberede, gennemføre og følge op på undervisningen i disse fag. Den erfarne matematiklærer, der har undervist i 20 år, får samme arbejdstid til at forberede, gennemføre og følge op på en time, som den væsentligt mindre erfarne lærer. Lærernes arbejdstidsregler er helt særlige, og problematikken er grundlæggende den samme på friskolerne og ungdoms- og voksenuddannelserne som i folkeskolen: Der skal indgås aftaler med den faglige organisation, som binder anvendelsen af arbejdstiden, jf. faktaark om lærernes særlige arbejdstidsregler.

2 Side 2 af 3 Der er behov for en normalisering af lærernes arbejdstidsregler, så lærernes arbejdstid bruges bedst muligt til løsningen af den kerneopgave, de har med at ruste den nuværende generation af børn og unge til fremtiden. Lærerne skal have arbejdstidsregler, som svarer til det, der gælder for andre medarbejdere på arbejdsmarkedet. Arbejdstidsregler som sætter ydre rammer for arbejdstiden og ikke binder selve anvendelsen af arbejdstiden. Den enkelte rektor og skoleleder skal have et reelt ledelsesrum til at sikre, at ressourcerne anvendes fleksibelt og effektivt efter elevernes behov, lærernes erfaring og kompetencer og de lokale udfordringer. Den særlige 60-årsregel skal afskaffes Som led i normaliseringen af lærernes arbejdstidsregler stiller finansministeren krav om afskaffelse af den særlige ordning, der giver alle lærere, som er fyldt 60 år, 175 timers ekstra betalt frihed, jf. faktaark om lærernes særlige 60-årsregel. Lærere på 60 år og derover får ud over den almindelige ferie fri med løn i yderligere ca. 4½ uge, hvilket svarer til ca. 10 pct. af deres arbejdstid. Behov for løntilbageholdenhed Danmark oplever som de fleste europæiske lande økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Uanset at Danmark er blandt de lande, der klarer sig bedst gennem den aktuelle økonomiske situation, er der meget begrænset rum for vækst i det offentlige forbrug. Det indebærer, at statens overenskomster og aftaler skal fornys inden for en smal økonomisk ramme, og at der vil skulle udvises betydelig løntilbageholdenhed. Det var også tilfældet ved overenskomstfornyelserne på det private område i foråret I dag er der en høj grad af automatik i statens løndannelse, som mindsker koblingen mellem løn og produktivitet. Tiden er løbet fra den reguleringsordning, som hidtil har sikret de statsligt ansatte en løn, der automatisk og uden modydelser følger den private sektors lønudvikling, og som dermed er uafhængig af opgaveløsningen i den statslige sektor, jf. faktaark om reguleringsordningen. Øvrige forhandlingstemaer ved OK 13 Ud over hovedkravet om normalisering af lærernes arbejdstidsregler vil finansministeren rejse en række andre temaer ved overenskomstforhandlingerne, herunder: Aftaler om at hæve/ophæve pligtige afgangsaldre for tjenestemænd i forsvaret og kriminalforsorgen skal have virkning fra 2014 på samme måde, som det skete med efterlønsalderen i forbindelse med tilbagetrækningsreformen. Aftaler om at skærpe førtidspensionsfradraget for tjenestemænd skal have virkning fra 2014 på samme måde, som det skete med efterlønsalderen i forbindelse med tilbagetrækningsreform, jf. faktaark om senere tilbagetrækning for tjenestemænd.

3 Større frihed for de lokale samarbejdsparter til at tilrettelægge samarbejdet på arbejdspladsen ud fra lokale behov og vilkår samt en mere overskuelig samarbejdsaftale, som er lettere at anvende i praksis for ledere og medarbejdere. Side 3 af 3

4 Faktaark Lærernes særlige arbejdstidsregler Anvendelsen af lærernes arbejdstid er bundet i ufleksible aftaler Lærerne på gymnasierne, erhvervsskolerne, voksenuddannelsescentrene, SO- SU-skolerne, de frie grundskoler og efterskoler m.fl. har arbejdstidsregler, som adskiller sig markant fra andre ansatte på arbejdsmarkedet. Det grundlæggende princip i lærernes arbejdstidsregler er, at der skal indgås aftaler med lærernes fagforening om, hvad lærerne konkret skal bruge deres arbejdstid til. På andre arbejdspladser er prioriteringen af arbejdstidens anvendelse en ledelsesopgave, og fordelingen af arbejdsopgaver foregår i dialog mellem leder og medarbejdere. Skolelederne på gymnasierne, erhvervsskolerne, voksenuddannelsescentrene, SOSU-skolerne, de frie grundskoler og efterskoler m.fl. har derimod ikke mulighed for at prioritere anvendelsen af lærernes arbejdstid fleksibelt og effektivt efter elevernes og kursisternes behov, lærernes erfaring og kompetencer og de lokale udfordringer. Lærernes arbejdstidsregler fastlåser arbejdstiden i akkorder og kasser Konsekvensen af, at lærernes arbejdstid skal aftales med fagforeningerne, er, at arbejdstiden typisk aftales som akkorder - kasser af tid. De standardiserede akkorder tager ikke hensyn til lærernes erfaring og kompetencer, faget der undervises i, opgavernes udvikling eller om der er tale om en ressourcestærk klasse eller en konfliktfyldt klasse, jf. boks 1. Boks 1 Eksempler på ufleksibel brug af lærerens arbejdstid Den unge, uerfarne lærer får samme tid til at forberede undervisningen som læreren, der har undervist i 20 år. En lærer får den samme forberedelsestid til en dansktime som til en idrætstime. En tværfaglig undervisningstime, hvor to lærere underviser et hold elever eller kursister sammen, udløser fuld forberedelsestid til begge lærere. Nye digitale værktøjer til brug i undervisningen, online prøver, selvrettende opgaver mv. medfører ikke, at den frigjorte tid fra forberedelse og opgaveretning kan prioriteres til mere tid med eleverne. En engelsklærer, der underviser i det samme pensum på to hold, får fuld forberedelsestid til begge hold.

5 Side 2 af 2 Lærernes arbejdstidsregler antager med andre ord, at en lærers produktivitet er konstant igennem hele karrieren den erfarne lærer underviser ikke mere end den uerfarne lærer, jf. figur 1. Figur 1 Lærernes arbejdstidsregler antager konstant produktivitet uafhængigt af erfaring Undervisningstimer/år Undervisningstimer/år Alder Anm.: Knækket ved 60 år afspejler virkningen af 60-årsreglen, der giver lærere på 60 år og derover 175 timers betalt frihed årligt. I figuren er forudsat overensstemmelse mellem alder og erfaring. Kilde: Moderniseringsstyrelsen.

6 Faktaark Lærernes særlige 60-årsregel De nuværende arbejdstidsregler favoriserer lærere over 60 år Gymnasie- og erhvervsskolelærerne m.fl. har ligesom folkeskolelærerne en såkaldt 60-årsregel, som ikke findes på andre dele af arbejdsmarkedet. Reglen giver lærere, som er fyldt 60 år, ret til 175 timers betalt frihed hvert år. Reglen indebærer, at de mest erfarne gymnasielærere automatisk tildeles ca. 4½ uges ekstra betalt frihed, alene fordi de er fyldt 60 år. I det almene gymnasium vil en afskaffelse af 60-årsreglen frigøre ressourcer svarende til, at man kan give alle elever omkring 20 ekstra undervisningstimer om året. I forbindelse med OK13 har finansministeren fremsat krav om, at 60- årsreglen afskaffes.

7 Faktaark Gymnasie- og erhvervsskolelærernes undervisningstid Lærerne på gymnasierne og erhvervsskolerne underviser mellem 9 og 14 timer om ugen En undersøgelse udført af Ministeriet for Børn og Undervisning viser, at danske gymnasie- og erhvervsskolelærere underviser mellem 22 og 33 pct. af deres arbejdstid. Lærerne underviser i gennemsnit mellem 9 og 14 timer om ugen i de 40 uger om året, som et skoleår typisk varer, jf. tabel 1. Lærerne bruger dermed i gennemsnit mellem 28 og 33 timer om ugen på opgaver som forberedelse af undervisningen, møder, retning af elevernes opgaver, efteruddannelse mv. Tabel 1 Erhvervsskole- og gymnasielæreres gennemsnitlige tidsanvendelse Lærere på Undervisning timer pr. uge Tid til andre arbejdsopgaver timer pr. uge Undervisningsandel pct. af nettoarbejdstid Almene gymnasier (stx) og hf Erhvervsgymnasier (htx, hhx) Erhvervsuddannelser (EUD) Anm.: Undervisning forstås som ordinær undervisning. Afhængig af, hvordan søgnehelligdagene falder, er der ca. 45,5 arbejdsuger på et år svarende til en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. Fordeles arbejdet på færre uger, skal en medarbejder lægge flere timer pr. mødedag for at opfylde den fulde arbejdstid. Der er i tabellen regnet med, at lærernes arbejde fordeles på 40 uger, da dette svarer til skoleårets typiske længde. Hermed skal en lærer i gennemsnit arbejde 42 timer pr. uge for at opfylde sin fulde arbejdstid. Nettoarbejdstid er årsnormen (1.924 timer) fratrukket ferie og helligdage. Kilde: Egne beregninger på baggrund af Ministeriet for Børn og Undervisning, Pluss Leadership: Kortlægning af arbejdstid for lærere på forskellige uddannelsesområder, 2010; Analyse af lærernes arbejdstid på det almene gymnasium og HF, Danske gymnasielærere underviser mindst i OECD Danske lærere i det almene gymnasium underviser i gennemsnit lidt over 9 timer om ugen svarende til 369 timer på årsbasis. Resten af arbejdstiden anvendes til forberedelse og øvrige opgaver, jf. figur 1.

8 Side 2 af 2 Figur 1 Sammensætning af arbejdstiden for lærere i det almene gymnasium Timer Timer Samlet årlig arbejdstid Ferie, fri- og helligdage Årlig arbejdstid eks. ferie 60-års reglen Pædagogisk administrative opgaver Øvrig tid Forberedelse Rettetid Eksamensarbejde Pauser Undervisning 0 Kilde: Ministeriet for Børn og Undervisning, Pluss Leadership: Analyse af lærernes arbejdstid på det almene gymnasium og HF, Danmark er det af de lande, som OECD har undersøgt, hvor gymnasielærere underviser mindst. OECD s tal giver en klar og tydelig indikation på, at danske lærere bruger mindre tid på at undervise end i de andre OECD-lande.

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

uddannelse og innovation analyserapport 4

uddannelse og innovation analyserapport 4 uddannelse og innovation analyserapport 4 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS Af Niels Glavind Antallet af voksne med svag læseevne påkalder sig med rette opmærksomhed i en periode, hvor arbejdsmarkedet stiller stadig større krav

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Hvordan skal TR agere i forhold til tiden og det grænseløse arbejde?

Hvordan skal TR agere i forhold til tiden og det grænseløse arbejde? Hvordan skal TR agere i forhold til tiden og det grænseløse arbejde? Aske Christensen, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet Asch@ruc.dk Dagens program (14-18.00) 14-16.00

Læs mere