Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0569 Bilag 1 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0569 Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0569 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem og om indførelse af det endelige system for beskatning af samhandlen mellem medlemsstaterne, KOM(2017) november 2017 J.nr Kontor: Moms, afgifter og told 1. Resumé Kommissionen har den 4. oktober 2017 præsenteret en lovpakke, der både skal forbedre det nuværende momssystem på en række områder og introducere de grundlæggende elementer i det endelige momssystem. Som en del heraf foreslår Kommissionen at introducere godkendt afgiftspligtig person som et nyt begreb i momssystemet. Konceptet skal fungere som en akkreditering, hvorefter en konkret virksomhed globalt kan anses som en pålidelig skattebetaler og derigennem få adgang til forenklede ordninger. Forbedringerne af det nuværende momssystem har været efterspurgt af EU-landene. Nærværende forslag indeholder forslag til forenklede regler ved konsignationslagre og kædetransaktioner for virksomheder, der har status som godkendte afgiftspligtige personer. Derudover foreslår Kommissionen, at momsregistreringsnummer og registrering af handlen i VIES gøres til væsentlige betingelser for kunne sælge varer momsfrit til virksomheder i andre EU-lande. Kommissionen foreslår, at grundelementerne i det endelige momssystem er beskatning i forbrugslandet, hvor sælger er betalingspligtig for momsen, hvilket skal kunne ske gennem One-Stop-Shop-systemet. Hvis køberen er en godkendt afgiftspligtig person er denne dog betalingspligtig for momsen (omvendt betalingspligt). Regeringen støtter generelt, at det nuværende momssystem forbedres på de foreslåede områder, så reglerne bliver mere klare, hvilket øger retssikkerheden for virksomheder. Regeringen finder generelt, at det endelige momssystem skal være baseret på forbrugslandsbeskatning, hvor leverandøren er betalingspligtig. Derfor er regeringen skeptisk overfor Kommissionens forslag om, at et overgangssystem mod det endelige momssystem skal indebære to systemer, alt afhængig af om kunden er en godkendt afgiftspligtig person. Herudover finder regeringen den foreslåede længde af en sådan eventuel overgangsordning for unødig lang. 2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2017) 569 af 4. oktober 2017 fremsendt forslag om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem og om indførelse af det endelige system for beskatning af samhandlen mellem medlemsstaterne. Forslaget er oversendt til Rådet den 16. oktober 2017 i dansk sprogversion. Forslaget er fremsat med hjemmel i traktaten om Den

2 Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) artikel 113, der kræver høring af Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg samt enstemmig vedtagelse af medlemslandene. Forslaget er en del af en pakke af forslag, som skal introducere det endelige momssystem for grænseoverskridende handel med varer mellem virksomheder i EU. Selvom det nuværende momssystem har eksisteret i mange år, var det ved vedtagelsen alene tænkt som et midlertidigt momssystem. Ambitionen var, at det endelige momssystem skulle fungere på samme vis, uanset om handlen var grænseoverskridende eller indenrigs. Det nuværende momssystem for grænseoverskridende handel med varer mellem virksomheder fungerer i dag således, at handlen deles op i to transaktioner: 1) en momsfritaget levering i det EU-land hvorfra varen sælges og 2) en erhvervelse inden for EU, som er momspligtig i bestemmelsesmedlemslandet. Denne konstruktion har vist sig at være forbundet med en række problemer. Dels øges muligheden for momssvig, når varer kan købes uden moms, dels er systemets grundlæggende kompleksitet en hindring for grænseoverskridende handel. Den 7. april 2016 præsenterede EU-Kommissionen en momshandlingsplan 1, hvor Kommissionen fremlagde sine planer for et endeligt momssystem. Det endelige momssystem skulle være baseret på beskatning i forbrugslandet og skulle præsenteres i Rådet har tiltrådt denne tilgang i rådskonklusioner af 25. maj Kommissionen anfører i sin meddelelse om opfølgning på handlingsplanen for moms 2, at for at give skatteforvaltningerne og virksomhederne en glidende overgang til det endelige momssystem, bør ændringerne ske gradvist i to etaper. I første etape skal det fastlægges, hvordan leveringen af varer mellem virksomheder inden for EU skal behandles momsmæssigt. Implementeringen af dette første skridt vil blive opdelt i to deletaper. Det foreliggende forslag udgør første deletape (etape 1.1) og introducerer begrebet godkendt afgiftspligtig person og de grundlæggende elementer af det endelige momssystem for handel med varer mellem virksomheder inden for EU. Denne del af forslaget vil udgøre en principaftale mellem EU-landene om at bevæge sig fra den nuværende overgangsordning til et endeligt momssystem. Kommissionen forventer, at dette forslag vil kunne træde i kraft i I anden deletape (etape 1.2) vil Kommissionen fremsætte et direktivforslag og ledsagende gennemførelsesbestemmelser til fastlæggelse af de nærmere tekniske bestemmelser, der er nødvendige for, at den første etape mod det endelige momssystem kan fungere. I denne første etape vil kunden, som en undtagelse til det generelle princip, være betalingspligtig 1 KOM (2016) 148, Mod et fælles europæisk momsområde De svære valg. 2 KOM(2017) 566 Side 2 af 14

3 for momsen, såfremt kunden er en godkendt afgiftspligtig person. For øvrige handler vil leverandøren være betalingspligtig for momsen i kundens land, hvilket kan ske gennem brug af et One Stop Shop system. Kommissionen forventer, at disse ændringer vil kunne træde i kraft i I anden etape (etape 2) skal de nye regler for momsbehandlingen udvides til at omfatte alle grænseoverskridende leveringer, dvs. også levering af ydelser, og leverandøren, dvs. ikke kunden, vil skulle svare moms af alle varer og ydelser, der købes i andre medlemslande. Initiativerne i anden etape vil blive foreslået, efter at Kommissionen har foretaget en evaluering 5 år efter at reglerne i første etape er trådt i kraft. Derefter vil det endelige momssystem være gennemført fuldt ud. Tidsplanen er illustreret i figur 1. Figur 1. Kommissionens tidsplan for indførslen af det endelige momssystem Kilde: Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Social Udvalg om opfølgning på handlingsplanen for moms, mod et fælles europæisk momsområde tid til handling, KOM(2017) 566 Derudover har Rådet i rådskonklusioner af 8. november 2016 bedt Kommissionen om, sideløbende med arbejdet med det endelige momssystem, at præsentere forslag til forbedring af det nuværende momssystem på en række konkrete områder. Tre af disse områder foreslås ændret ved det foreliggende forslag, mens det fjerde område fremgår af et særskilt forslag, da det kræver en ændring af momsgennemførelsesforordningen. 3. Formål og indhold Formålet med forslaget er at introducere de grundlæggende elementer af det endelige momssystem samt at forbedre det nuværende momssystem på en række konkrete områder. Forslaget består overordnet af tre elementer: 1) introduktion af begrebet godkendt afgiftspligtig person, der både skal finde anvendelse som en del af overgangen til det endelige momssystem og til at forbedre det nuværende momssystem, 2) forbedringer af det nuværende momssystem, herunder fælles regler for konsignationslagre, momsregistreringsnumre gøres til en væsentlig betingelse for momsfritagelse ved grænseoverskridende handel og fælles regler for kædetransaktioner og 3) de grundlæggende elementer i det endelige momssystem. Ad 1. Godkendt afgiftspligtig person Forslaget introducerer godkendt afgiftspligtig person som et nyt begreb i momsdirektivet. Konceptet skal fungere som en akkreditering, hvorefter en konkret virksomhed globalt kan anses som en pålidelig skattebetaler. Kommissionen foreslår, at visse lempelige ordninger i momssystemet kun skal være tilgængelige for godkendte afgiftspligtige personer, Side 3 af 14

4 samt at disse vil få en særlig overgangsordning til det endelige momssystem, jf. nedenfor. En virksomhed vil kunne søge om status som godkendt afgiftspligtig person i det EUland, hvor virksomheden er hjemhørende. Skattemyndigheden i det konkrete EU-land skal herefter træffe afgørelse om, hvorvidt virksomheden kan opnå status som en godkendt afgiftspligtig person. Hvis en virksomhed bliver anerkendt som en godkendt afgiftspligtig person i et EU-land, gælder denne anerkendelse i alle EU-lande. Kommissionen foreslår, at følgende kriterier skal være opfyldt, for at en virksomhed kan få status som en godkendt afgiftspligtig person: 1. fravær af enhver alvorlig overtrædelse eller gentagende overtrædelser af afgifts- og toldlovgivningen, herunder idømte alvorlige strafbare handlinger i tilknytning til ansøgerens økonomiske virksomhed 2. bevis for at ansøgeren har en høj grad af kontrol over sin virksomhed og over varestrømmen 3. bevis for ansøgerens økonomiske solvens. Visse virksomheder vil efter forslaget ikke kunne opnå status som godkendt afgiftspligtig person. Det drejer sig særligt om virksomheder, der anvender en særlig ordning i momssystemet (f.eks. små ikke-registrerede virksomheder) og afgiftspligtige personer, som ikke har fradragsret for deres indkøb (fx virksomheder med momsfritaget aktivitet). Dog vil sidstnævnte kunne opnå status som godkendt afgiftspligtig person, for deres øvrige økonomiske virksomhed (momspligtige aktiviteter). Kriterierne for tildeling af status som godkendt afgiftspligtig person minder om kriterierne for indrømmelse af status som autoriseret økonomisk operatør som fastlagt i EUtoldkodeksen. Hvis en ansøger har status som autoriseret økonomisk operatør i toldhenseende, anses ansøgeren derfor også for at opfylde kriterierne som godkendt afgiftspligtig person. Ad 2. Forbedringer af det nuværende momssystem Konsignationslagre Et konsignationslager er en ordning, hvor en leverandør overfører varer til en bestemt afgiftspligtig kunde på et lager, men endnu ikke ejendomsretten til varerne. Kunden kan, når denne finder det belejligt, selv hente varerne fra leverandørens lager, hvorved leveringen af varerne anses for at have fundet sted. Ifølge de gældende momsregler anses en virksomhed, som overfører egne varer til et andet EU-land med henblik på at oprette et lager for kunden, for en grænseoverskridende levering af varer. Det betyder, at leveringen af varerne er momsfritaget i afgangslandet, samtidig med at der skal betales såkaldt erhvervelsesmoms i ankomstlandet. For at kunne betale erhvervelsesmoms skal virksomheden være momsregistreret i ankomstlandet. Når varerne tages ud af lagret og afleveres til kunden, anses dette for at udgøre en anden levering, og leveringsstedet er det EU-land, hvor lagret er beliggende, jf. figur 2. Side 4 af 14

5 Figur 2. Konsignationslagre i de nugældende momsregler Kilde: Skatteministeriet For at undgå det administrative besvær med at indberette og indbetale moms for to handler, anvender nogle EU-lande forenklingsforanstaltninger i forbindelse med sådanne transaktioner, mens andre ikke gør det. En forenkling kan være, at der ses bort fra leverandørens grænseoverskridende levering til sit lager. Disse forskelle er til hinder for en ensartet anvendelse af momsreglerne i det indre marked. Kommissionen foreslår, at i tilfælde hvor transaktionerne via et lager sker mellem to godkendte afgiftspligtige personer, skal transaktionerne anses for at udgøre én grænseoverskridende levering mellem leverandøren og kunden, jf. figur 3. Leverandøren vil således ikke skulle registreres i de EU-lande, hvor vedkommende har konsignationslagre, idet handlen vil kunne ske momsfrit fra leverandøren til kunden, der betaler erhvervelsesmoms. Når etape 1.2 med den gradvise overgang til det endelige momssystem træder i kraft, vil leverancen ikke længere være momsfri, men momsen kan indbetales af kunden efter reglen om omvendt betalingspligt. Side 5 af 14

6 Figur 3. Kommissionens forslag til ændring Kilde: Skatteministeriet Sker leveringen ikke mellem 2 godkendte afgiftspligtige personer skal gældende regler om transaktioner anvendes. Momsregistreringsnummer En grænseoverskridende handel med varer mellem virksomheder i det nuværende momssystem er i princippet delt op i to transaktioner, selvom der er tale om én handel: 1) en momsfritaget levering i det EU-land hvorfra varen sælges og 2) en erhvervelse inden for EU, som er momspligtig i bestemmelsesmedlemslandet. Hvis salget sker til en forbruger (uden momsnummer), anses handlen som én transaktion, hvor sælger altid skal pålægge salget moms og sørge for angivelsen og indbetalingen af momsen. Det er i dag et krav, at leverandøren undersøger, om kunden er en afgiftspligtig person. Dette kan fx gøres ved at slå op i VIES-systemet 3 for at se, om kunden har et gyldigt momsregistreringsnummer. I henhold til EU-Domstolens praksis udgør kundens momsregistreringsnummer alene en formel betingelse i forbindelse med retten til momsfritagelse af en levering inden for EU. Det betyder, at skattemyndighederne i de enkelte EUlande kun kan pålægge bøder eller administrative sanktioner, men ikke nægte leverandøren selve momsfritagelsen, hvis kunden ikke har et gyldigt momsnummer. Denne praksis gør det vanskeligt for skattemyndighederne at kontrollere grænseoverskridende vareleveringer mellem erhvervsdrivende inden for EU, idet skattemyndighederne ikke blot kan 3 VAT Information Exchange System. VIES bruges af virksomheder til at kontrollere momsnumre, og skattemyndighederne anvender systemet til at foretage kontrol. Side 6 af 14

7 undersøge købers status som momspligtig person ved at tjekke momsregistreringsnummeret i VIES-systemet. Derudover er det et krav for momsfritagelsen, at leverandøren indsender en såkaldt VIES-oversigt over sine grænseoverskridende varesalg til andre virksomheder i EU. Oplysningerne er særligt vigtige for skattemyndighederne i kundens land, der herved underrettes om, at varer, der beskattes som en erhvervelse inden for EU, er ankommet til deres område. Erhververen/kunden skal angive erhvervelsesmoms i sin momsangivelse, og skattemyndighederne har herved mulighed for at krydstjekke denne angivelse med oplysningerne fra leverandøren (via VIES). Kravet om at leverandøren skal indsende en momsoversigt anses i øjeblikket også blot som en formel, men ikke væsentlige betingelse i forbindelse med en fritagelse. Kommissionen foreslår, at det skal være en væsentlig betingelse for anvendelsen af momsfritagelsen, at kunden skal være momsregistreret i et andet EU-land end det, hvor forsendelsen eller transporten påbegyndes. Leverandøren vil som i dag skulle kontrollere kundens status i VIES-systemet, før fritagelsen anvendes. Forslaget vil således ikke ændre på de krav, som leverandøren skal opfylde i dag. Forslaget vil dog have væsentlig betydning for leverandører, idet skattemyndighederne kan nægte momsfritagelsen for grænseoverskridende salg af varer, hvis kunden ikke er momsregistreret. Det samme vil gøre sig gældende, hvis VIES-oversigten ikke er udfyldt korrekt. Kædetransaktioner Ved kædetransaktioner forstås flere på hinanden følgende leveringer (salg) af de samme varer, hvor de leverede varer er genstand for en enkelt transport inden for EU mellem to EU-lande. I denne situation skal transporten i henhold til EU-Domstolens praksis henføres til en enkelt levering i kæden med henblik på at fastslå, hvilken transaktion momsfritagelsen for levering inden for EU skal anvendes på. Idet der er uens praksis i EU-landene om, hvilken af leveringerne, transporten skal henføres til, har EU-landene anmodet Kommissionen om at foreslå lovgivningsmæssige forbedringer for at øge retssikkerheden på området. Der er ikke behov for lignende regler, hvis transporten foretages for den første leverandørs regning, idet transporten da kun kan henføres til den første levering. Tilsvarende vil transporten kun kunne henføres til den sidste afgiftspligtige person i kæden (erhververen), hvis transporten sker for dennes regning. Kommissionen foreslår, at hvis transporten foretages af en mellemhandler i kæden eller for dennes regning, skal transporten henføres i) til leveringen til den pågældende mellemleverandør, hvis denne er momsregistreret i et andet EU-land end leveringslandet og har meddelt sin leverandør, hvilket EU-land varerne vil ankomme til ii) til leveringen foretaget af mellemleverandøren til den næste operatør i kæden, hvis en af de to betingelser under i) ikke er opfyldt. Side 7 af 14

8 Reglerne vil kun gælde, når både mellemleverandøren og leverandøren af varen er godkendte afgiftspligtige personer. Ad. 3 Det endelige momssystem Forslaget indeholder principperne til det endelige momssystem. Der vil senere skulle fremsættes mere konkrete forslag, som indeholder den tekniske udmøntning af tidsplanens etape 1.2 og 2. Den tekniske udmøntning vil bl.a. indebære, at de nuværende overgangsbestemmelser erstattes eller afskaffes. Der vil også være behov for ændring af reglerne om administrativt samarbejde samt for at tilpasse eller udvikle IT-redskaber til understøttelse af det endelige momssystem. I det nuværende system for grænseoverskridende levering af varer mellem virksomheder, opdeles handlen momsmæssigt i to transaktioner: 1) en momsfritaget levering i det EUland hvorfra varen sælges og 2) en erhvervelse inden for EU, som er momspligtig i bestemmelsesmedlemslandet, jf. figur 4. Det vil sige, at erhververen både indberetter leverandørens salgsmoms og fratrækker sin egen købsmoms, hvormed momsen på den pågældende handel bliver nul. Figur 4. Illustration af det nuværende momssystem ved grænseoverskridende varehandel B2B Kilde: Skatteministeriet Kommissionen foreslår rent teknisk, at det nuværende system ændres således, at de to nævnte transaktioner erstattes af en levering, hvor leveringsstedet er det EU-land, som varerne ankommer til. Det betyder reelt ingen forskel i forhold til de gældende regler, men når det kobles til forslaget om en overgangsordning, får det en betydning, hvis leverandøren sælger til en virksomhed, der ikke er en godkendt afgiftspligtig person. Side 8 af 14

9 Betalingspligten for momsen i overgangsordningen afhænger nemlig af, om erhververen er en godkendt afgiftspligtig person. Såfremt erhververen er en godkendt afgiftspligtig person, er denne også betalingspligtig for momsen. Dvs. at salget sker med såkaldt omvendt betalingspligt. Dette svarer i praksis til det nuværende momssystem. Hvis erhververen ikke er en godkendt afgiftspligtig person, er leverandøren betalingspligtig for momsen, ligesom det i dag er gældende for salg til ikke afgiftspligtige personer (typisk forbrugere), og det er her i ændringen består i forhold til det gældende system. Det vil således ikke være muligt at sælge varer eller ydelser momsfrit til en virksomhed, som ikke er en godkendt afgiftspligtig person. Hvis den betalingspligtige for momsen ikke er etableret i det EU-land, hvor momsen skal betales, vil denne kunne opfylde sine indberetnings- og betalingsforpligtelser ved hjælp af one-stop-shop-systemet. Det vil i praksis betyde, at der vil eksistere to parallelle momssystemer. Hvilket momssystem, der vil være gældende for en konkret levering, vil afhænge af, om en kunde er en godkendt afgiftspligtig person. Kommissionens forslag til overgangssystemet til det endelige momssystem er illustreret i figur 5. Efter en evaluering af systemet, der gradvist skal lede hen mod det endelige momssystem, der skal foretages 5 år efter reglernes ikrafttræden, foreslår Kommissionen, at alle grænseoverskridende leveringer af varer og ydelser mellem afgiftspligtige personer skal være momspligtige, og momsen skal betales af leverandøren i kundens land. Angivelse og betaling skal kunne ske gennem et One Stop Shop system. Dette system svarer til den nederste illustration i figur 5 (det gør således ingen forskel om kunden er en godkendt afgiftspligtig person eller ikke). Side 9 af 14

10 Figur 5. Kommissionens forslag til overgangssystemet til det endeligt momssystem Kilde: Skatteministeriet 4. Europa-Parlamentets udtalelser Kommissionens forslag kræver høring af Europa-Parlamentet. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en udtalelse fra Europa-Parlamentet. 5. Nærhedsprincippet Kommissionen anfører i direktivforslaget, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Kommissionen anfører som begrundelse følgende: Side 10 af 14

11 Momsreglerne for grænseoverskridende handel inden for EU kan i sagens natur ikke vedtages af de enkelte medlemsstater på egen hånd, da det uvægerligt vedrører flere medlemsstater. Momsen er desuden en afgift, der er harmoniseret på EU-niveau, og derfor skal ethvert initiativ til at indføre et endeligt momssystem for grænseoverskridende levering af varer tage udgangspunkt i et forslag fra Kommissionen om ændring af momsdirektivet. Hvad angår dette forslags bestemmelser om harmonisering og forenkling af reglerne i det nuværende momssystem, bygger de på en anmodning fra alle medlemsstaterne, hvilket tyder på, at tiltag på EU-plan formodentlig vil være mere effektive, da tiltag på nationalt plan har vist sig ikke at give de ønskede resultater. Kommissionen anfører endvidere, at forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet med følgende begrundelse: Hvad angår indførslen af et endeligt momssystem for samhandlen mellem virksomheder inden for EU, er dette forslag i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, dvs. det går ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå målene i traktaterne, navnlig hvad angår et velfungerende indre marked. På samme måde som i forbindelse med nærhedsprincippet er det ikke muligt for medlemsstaterne at sætte ind mod udfordringer såsom svig og kompleksitet uden et forslag om ændring af momsdirektivet. Hvad angår de foreslåede forbedringer af det nuværende system er de målrettede og vedrører kun et begrænset antal momsregler, som har vist sig at være vanskelige at anvende på en systematisk og ensartet måde, og som derfor har skabt problemer for afgiftspligtige personer. Den danske regering er enig i, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. 6. Gældende dansk ret Momsområdet er EU-harmoniseret og implementeringen af de fælles EU-regler findes i den danske momslov samt momsbekendtgørelsen. Det vurderes, at den danske lovgivning og praksis på de områder forslaget berører, er i overensstemmelse med EU-retten. For så vidt angår konsignationslagre, anvendes der ikke forenklede ordninger i Danmark. 7. Konsekvenser Lovgivningsmæssige konsekvenser En vedtagelse af forslaget vil kræve ændringer af den danske momslov og eventuelt momsbekendtgørelsen. Økonomiske konsekvenser Kommissionen vurderer, at forslaget vil reducere grænseoverskridende momssvig i EU fra årligt ca. 50 mia. EUR til ca. 10 mia. EUR, hvilket vil have positive statsfinansielle Side 11 af 14

12 konsekvenser for EU-landene. Fra dansk side vurderer man dog umiddelbart ikke, at forslaget vil have væsentlige positive statsfinansielle konsekvenser for Danmark. Forslagets del om momsnumre kan få økonomiske konsekvenser for de virksomheder, som i dag handler med virksomheder i andre EU-lande, der ikke har gyldigt momsnummer, idet disse fremadrettet kan nægtes momsfrihed for deres leveringer. Administrative konsekvenser Forslaget vil medføre væsentlige administrative omkostninger for SKAT for så vidt angår indførelsen af ordningen med godkendte afgiftspligtige personer. Udover at hver enkelt virksomhed skal vurderes med henblik på afklare, om de er en godkendt afgiftspligtig person, skal SKAT tilpasse det nuværende VIES system, som Kommissionen foreslår anvendt. For så vidt angår forslaget om det endelige momssystem udvides anvendelsen af den nuværende One Stop Shop, således at salg af alle varer og ydelser, som en leverandør i et andet EU land sælger til en virksomhed i et andet EU-land, skal indberettes og afregnes i den allerede eksisterende One Stop Shop. Med andre ord forventes det, at der vil være tale om tilpasninger af eksisterende systemer og ikke udvikling af nye systemer. Hvorvidt det nuværende system kan optimeres, til at håndtere langt flere transaktioner end i dag, skal afklares. Forslagets dele om kædetransaktioner og konsignationslagre vil udgøre administrative lettelser for de virksomheder, som kvalificerer sig til at anvende ordningerne. Modsat vil det udgøre en administrativ byrde for virksomhederne at søge om tilladelse til at blive en godkendt afgiftspligtig person, hvilket er et krav for at kunne bruge de forenklede ordninger. Såfremt virksomheden i forvejen er godkendt som autoriseret økonomisk operatør iht. toldreglerne, vil virksomheden også anses for at være en godkendt afgiftspligtig person. Andre konsekvenser og beskyttelsesniveauet En vedtagelse af forslaget skønnes ikke at berøre beskyttelsesniveauet i Danmark. 8. Høring Lovpakken har været i høring fra den 6. oktober til 3. november 2017 hos Advokatsamfundet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, CEPOS, Cevea, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Danske Advokater, DI, FSR - danske revisorer, Justitia, Kraka, SRF Skattefaglig Forening. Forslaget er efterfølgende sendt i høring hos Danske Speditører. På grund af lovpakkens omfang og kompleksitet har mange høringsparter haft brug for ekstra tid. Der udarbejdes supplerende grund- og nærhedsnotat, når høringssvarene er modtaget. 9. Generelle forventninger til andre landes holdninger/forhandlingssituationen Det forventes, at der overordnet er bred opbakning til forslagene, der skal forbedre det nuværende momssystem, som har været efterspurgt af medlemslandene. Side 12 af 14

13 Det forventes endvidere, at der vil være bred enighed om, at det endelige system skal være baseret på momsbetaling i kundens land og med dette lands momssats. Det forventes imidlertid, at der vil være uenighed blandt landene om, hvem der skal have ansvaret for momsangivelse og -betaling (leverandøren eller kunden). Det forventes, at der både vil være medlemslande, der støtter og modsætter sig, at den foreslåede gradvise overgang med omvendt betalingspligt ved handler mellem godkendte afgiftspligtige personer bør gennemføres. Der forventes også uenighed om, hvorvidt det endelige momssystem skal være baseret på to systemer (dvs. overgangsordningen skal være permanent), eller om det endelige system, hvor leverandøren altid er betalingspligtig skal indføres med det samme. Forslaget har endnu ikke været drøftet på teknisk niveau. 10. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen støtter generelt, at det nuværende momssystem forbedres på de foreslåede områder, så reglerne bliver mere klare, hvilket øger retssikkerheden for virksomheder. Regeringen finder det positivt, at Kommissionen foreslår, at indføre et endeligt momssystem baseret på forbrugslandsbeskatning. Dette princip støtter regeringen, da moms netop er en forbrugsafgift. Regeringen er dog skeptisk overfor Kommissionens forslag om, at et overgangssystem mod det endelige momssystem skal indebære to systemer, alt afhængig af om kunden er en godkendt afgiftspligtig person. Herudover finder regeringen den foreslåede længde af en sådan eventuel overgangsordning for unødig lang. Et system, hvor der er to forskellige muligheder for, hvem der er betalingspligtig for momsen af et grænseoverskridende varesalg mellem virksomheder, vil potentielt give både virksomheder og myndigheder væsentligt øgede administrative byrder. Desuden indebærer det en risiko for, at virksomhederne begår fejl, og også risikoen for svig vurderes at blive øget. Herudover er selve direktivteksten, der skal fastlægge principperne i det endelige system, formuleret sådan, at det måske er muligt - efter en evaluering af overgangsperioden med to systemer - at bibeholde dette som det endelige system. Årsagen til dette er sandsyndigvis, at enkelte medlemslande ønsker, at det endelig system skal være med omvendt betalingspligt (kunden betaler momsen) og ikke, som hovedparten af medlemslandene ønsker, at det er leverandøren, der betaler momsen ved brug af One Stop Shop. Regeringen er af den opfattelse, at det endelige momssystem skal være ét system, hvor leverandøren er betalingspligtig og kan bruge One Stop Shop, hvorfor direktivteksten, der fastlægger principperne for det endelige system, bør afspejle dette. Side 13 af 14

14 Regeringen anser det hverken for hensigtsmæssigt eller nødvendigt, at der laves en overgangsordning med to parallelle systemer. Viser det sig, at hovedparten af medlemslandene ønsker en sådan overgangsordning, hvor godkendte afgiftspligtige personer kan bruge omvendt betalingspligt, bør den være så kort som mulig. Kommissionens forslag om evaluering af en sådan overgangsordning synes desuden unødvendig, hvis der opnås enighed om, at det endelige system skal være uden muligheden for brug af omvendt betalingspligt. 11. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg. Folketingets Europaudvalg blev i forbindelse med ECOFIN den 25. maj 2016 orienteret om rådskonklusionerne vedr. Kommissionens handlingsplan på momsområdet. Side 14 af 14

2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2016) 811 af 21. december 2016 fremsat forslag om ændring

2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2016) 811 af 21. december 2016 fremsat forslag om ændring Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 116 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af momssystemdirektivet (direktiv 2006/112/EF) for så vidt angår midlertidig

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 93 Offentligt Notat II 12. januar 2017 J.nr 16-1784570 Grund- og nærhedsnotat vedr. Europa-Kommissionens forslag til Rådets forordning om modernisering af momsreglerne

Læs mere

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B

14257/16 nd/nd/sl 1 DG G 2B for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. november 2016 (OR. en) 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for dato: 9. november 2016 til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0677 Bilag 1 Offentligt SKATTEMINISTERIET Departementet Afgift 12. december 2007 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 66 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 26. november 2012 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Revideret grund- og nærhedsnotat Nyt notat

Revideret grund- og nærhedsnotat Nyt notat Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0721 Bilag 2 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) J.nr. 13-4936463 Den 16. december 2013 Proces og Administration BL Revideret

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 94 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 94 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 94 Offentligt Notat I Grund- og nærhedsnotat vedr. Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende e-handel

Læs mere

Grundnotat- og nærhedsnotat

Grundnotat- og nærhedsnotat Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 29 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) J.nr. 13-4936463 Den 28. oktober 2013 Proces og Administration BL Grundnotat-

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 811 final 2016/0406 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende Grundnotat, høringsskema

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt 3. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion - Rådskonklusioner

Læs mere

Grundnotat om. Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: SKATTEMINISTERIET Departementet Afgifter 20. februar 2008 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem med hensyn til behandlingen af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0205 (NLE) 11719/17 FISC 175 FORSLAG fra: modtaget: 23. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 96 Offentligt. Notat. 24.januar 2013 J.nr

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 96 Offentligt. Notat. 24.januar 2013 J.nr Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 96 Offentligt Notat 24.januar 2013 J.nr. 13-0002266 Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt

Læs mere

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721),

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721), P7_TA-PROV(2014)0138 Det fælles merværdiafgiftssystem * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. februar 2014 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Ungarn til

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt 22. februar 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Dagsordenspunkt 4a: Bekæmpelse af momssvig Resumé Formandskabet ventes

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Supplerende Grundnotat om

Supplerende Grundnotat om Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 194 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 9. marts 2009 9. marts 2009 J.nr. 2008-251-0115 Supplerende Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 14. januar 2013 Supplerende grundnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer og

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Notat 1. februar 2016 J.nr. 16-0025905 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om Refit-evaluering af direktiv 2011/64/EU og

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 99 Offentligt 26. februar 2008 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Foreløbig oversigt over rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 1. Implementering

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.4.2017 COM(2017) 169 final 2017/0078 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Den Italienske Republik til at anvende en særlig foranstaltning,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.02.2004 KOM(2004) 86 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 271 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 8. juli 2013 Proces og Administration Mhh GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag

Læs mere

9494/16 pfw/pfw/ef 1 DG G 2B

9494/16 pfw/pfw/ef 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. maj 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 25. maj 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0206 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 12-0173735 Til Folketingets Europaudvalg (kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grund- og nærhedsnotat EU-kommissionens forslag til Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

FORSLAG TIL EU-RETSAKT

FORSLAG TIL EU-RETSAKT EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.2.2015 B8-0210/2015 FORSLAG TIL EU-RETSAKT jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Høringssvar EU-Kommissionens forslag til modernisering af momsreglerne for e- handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne

Høringssvar EU-Kommissionens forslag til modernisering af momsreglerne for e- handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Skatteministeriet Moms, afgifter og Told Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Pr. mail: KER@skm.dk, LLJ@skm.dk og juraogsamfundsøkonomi@skm.dk 25. januar 2017 Høringssvar EU-Kommissionens forslag

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPDPT Koordineret med: Sagsnr.: 1602936 Dok. nr.: 215934 Dato:

Læs mere

Europaudvalget (1. samling) EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt

Europaudvalget (1. samling) EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog om momssystemets

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Foreløbigt grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Foreløbigt grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 243 Offentligt Notat 30. juni 2017 J.nr. 2017-3947 Kontor: Proces og Administration Foreløbigt grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Initialer: DB

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010 Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 145 Offentligt 2. marts 2010 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010 Dagsorden 1. udgave 1. (FF) Alternative investeringsenheder Politisk drøftelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 127 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om EU-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide midler, der føres ind

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget

Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 184 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: 10. juni 2008 Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 185 Offentligt Notat 4. juni 2015 J.nr. 14-5111896 Moms, Afgifter og Told Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til Rådets afgørelse om

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.8.2013 COM(2013) 585 final 2013/0284 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt 9. marts 2017 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 21. marts 2017 1) Forslag om reducerede momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter -

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg 2. februar 2016 J.nr. 15-2917515 Moms, Afgifter og Told HMH Notat Hermed fremsendes notat vedrørende EU-Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0007 Bilag 1 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. februar 2016 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Vita Horneman Sagsnr.: 2016-19203-0831 Dok.: 1859979 GRUND-

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Europaudvalget Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2987 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 26. november 2009 Rådsmøde (transport, telekommunikation og energi søtransport) den 17. december

Læs mere

Supplerende grundnotat om

Supplerende grundnotat om Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 9. juni 2008 9. juni 2008 J.nr. 2008-251-0070 Supplerende grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.6.2016 COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/676/EU om bemyndigelse af Rumænien

Læs mere

Grundnotat om. Resumé. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0805 Bilag 2 Offentligt. Notat. SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration

Grundnotat om. Resumé. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0805 Bilag 2 Offentligt. Notat. SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0805 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 20. januar 2009 20. januar 2009 J.nr. 2008-251-0115 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.06.2004 KOM(2004)436 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Portugal til at

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0491 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0491 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0491 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 28. september 2016 2016-4471 Grund- og nærhedsnotat om Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere