Budgetaftale Holbæk, den 25. september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014"

Transkript

1 1. Holbæk i Fællesskab Der er indgået budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne. Budgettet for er blevet til under mottoet Holbæk i Fællesskab. Vi har skrevet historie, i forhold til at inddrage borgere i Holbæk Kommune i budgetlægningen. Allerede i februar skabte vi 4 omstillingsgrupper, bestående af inviterede borgere, politikere og medarbejdere. Disse grupper har leveret et flot stykke arbejde, som vi allerede har taget med i budgettet og hvis anbefalinger vi kommer til at arbejde ud fra i de år, der kommer. Vi har blandt andet haft fokus på bedre sammenhæng i de kerneopgaver, vi løser for og med borgerne og virksomhederne - det være sig: - På børneområdet, hvor børns trivsel og læring er kerneopgaver i dagtilbud og skoler - På ældre- og handicapområdet, hvor formålet er at styrke alle borgeres mulighed for at være aktiv hele livet, og hvor vi sætter borgeren i centrum gennem styrket samarbejde mellem borger og kommune - På social- og arbejdsmarkedsområdet, hvor vi sætter tværfagligt ind med samarbejde imellem de relevante enheder i kommunen og øget samarbejde med virksomhederne, med det mål for øje at alle kan bidrage på arbejdsmarkedet. Derudover vil vi arbejde for flere partnerskaber med erhvervslivet, foreninger og frivillige. - På området for uddannelse til alle mellem 16 og 30 år, vil vi styrke tværfagligheden og samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne og gøre en yderligere indsats for at bruge frivillige og netværk i arbejdet med at få alle unge i uddannelse Når vi har fokus på kerneopgaverne betyder det også, at vi som kommune skal gøre det, vi er bedst til, og lade de øvrige opgaver løse af andre. Det gør vi blandt andet via konkurrenceudsættelse. I de senere år har vi sparet en masse penge via traditionelle udbud. I år går vi et skridt videre, og begynder at konkurrenceudsætte flere opgaver. Måske kan vi også på dette område komme til at skrive historie. For vi vil være en af de bedst drevne kommuner i landet, og vi er ikke bange for at bruge nye og uprøvede metoder. Holbæk i Fællesskab er en helt ny måde at arbejde på og skabe resultater hvor vi som politikere undersøger udfordringer og søger at skabe nye løsninger sammen med andre. Vi ønsker at gå langt videre i disse bestræbelser og vil derfor også allerede i det kommende år igangsætte nye politiske Holbæk i Fællesskab initiativer, hvor vi samarbejder med andre om vanskelige udfordringer, vi som kommune ikke kan løse alene og hvor vi skaber langt bedre resultater ved at samarbejde med borgere, virksomheder, frivillige og andre samarbejdspartnere. Disse tanker ligger også bag de ændringsforslag, vi kommer med i denne budgetaftale. Side 1 af 10

2 2. Politiske ændringer til driften Tabel 2.1. Driftsudgifter beløb på de enkelte politiske forslag. Mio. kr ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Udvalget for børn Styrket læring og trivsel hos førskolebørn Finansiering af styrket læring og trivsel hos førskolebørn Udvalget for voksne Hjemtagelse af hjemmepleje øst Skæve boliger Udvalget for kultur og fritid Hjalm Holbæk på det kulturelle Danmarkskort Udmøntning af eventstrategien Indfasning af effektivisering Udvalget for Klima og miljø Afskaffelse af byggesagsgebyr Strategi for byfornyelse Åmosen - øget tilskud Reduktion i forbindelse med omlægning af ukrudtsbekæmpelse Forpagtning af kommunens jord Yderligere kantsten, gadefejning og ukrudtsbekæmpelse Demokratieksperimentariet Borger budgettering I alt Byråd Sammenhæng og helhed i borgernes og virksomhedernes samarbejde Vi vil blive endnu bedre til at skabe sammenhæng og helhed i borgernes og virksomhedernes samarbejde. Vi lægger derfor op til at de borgernære opgaver skal løses i samarbejde med borgere og virksomheder. Dette kommer til udtryk gennem planlagt samarbejde om snerydning, fejning og græsslåning. Ligesom den omfattende kørsel, som stilles til rådighed for kommunens borgere, både børn, handicappede, ældre mv. skal gentænkes sammen med mulighederne i flextur. Nye måder at løse driftsopgaver på Et af de væsentlige omdrejningspunkter i Holbæk i Fællesskab har været at arbejde med at løse vores opgaver på den smarteste måde. I den forbindelse vil vi gøre brug af øget konkurrenceudsættelse. Konkurrenceudsættelsen har to ben, dels betyder arbejdet med kravsspecifikation i forbindelse med konkurrenceudsættelsen, at vi bliver mere bevidste om hvilke ydelser, vi vil levere/har behov for. Vi bliver skarpe på kerneopgaven. Dels får vi undersøgt om prisen er den rigtige. Side 2 af 10

3 Holbæk Kommune er en af de kommuner i landet, der har arbejdet længst med konkurrenceudsættelse. Alligevel er det kun en lille del af vores serviceudgifter, vi indtil videre har udsat for konkurrence. Vi vil derfor målrettet arbejde med markedsmodning og potentialeafklaring i forhold til konkurrenceudsættelse. I arbejdet med at finde nye løsninger, vil vi have fokus på muligheden for at indgå i større kommunale fællesskaber. Socialtilsyn Øst og senest det fælles forsyningsselskab og fælles beredskab er eksempler på, hvordan vi kan arbejde tættere sammen og om mere i kommunerne. Vi vil afsøge mulighederne for at samarbejde med andre kommuner om sagsbehandling vedrørende byggesager, det åbne land og miljøgodkendelser. Vi vil også arbejde mere målrettet med offentlig-privat partnerskab (OPP). Dermed kan vi udnytte de ressourcer og den erfaring, der allerede ligger hos de private leverandører. Brugen af partnerskaber skal være med til at øge innovationen og udviklingen af: den service som borgerne modtager, den måde servicen bliver tilrettelagt og udført på, og den måde hvorpå borgere og virksomheder inddrages ved løsning af opgaverne. Vi vil være skarpe på egne muligheder for at løfte opgaven og afsøge mulige leverandører på markedet, der kan levere. Dialogbaserede partnerskaber og udbud vil bringes i anvendelse i stigende grad, så vi kan udfordre hinanden. Dialogen tager afsæt i vores kravspecifikationer, som bliver tilrettet med elementerne fra Holbæk i fællesskab nu og i fremtiden. Det er en betingelse, at leverandøren er konkurrencedygtig i forhold til Holbæk Kommunes egne priser på området. Den virksomhed, der kan levere på den bedste og billigste måde, indgås der kontrakt med. Kontrakten udformes som en partnerskabsaftale, hvoraf det skal fremgå, at leverandøren er forpligtet til at indgå i udviklingssamarbejde og løbende tilpasse driften under de samme vilkår som de øvrige kommunalt drevne distrikter. Som eksempel på et muligt partnerskab kan nævnes legepladser til kommunens børn. Vi har ansvar for 140 legepladser og for at sikre at der ikke sker ulykker, holder vi løbende øje med pladserne efter bestemte forskrifter. Etablerer vi et partnerskab, kan vi dele overvågningen af pladserne med den private leverandør ud fra devisen om, at vi hver især gør det, vi er bedst til. Som en naturlig del af partnerskabet kan der integreres krav om etablering af nye legepladser/modernisering af gamle. Finansieringen kan ske i en kombination af både offentlige og private midler. Som et andet eksempel undersøger vi om den nye daginstitution, som er planlagt opført i Holbæk by i 2016, skal bygges og drives som OPP i stil med det nye plejecenter i Tølløse. Vi vil også undersøge om opgavefordelingen vedrørende bygge- og anlægsprojekter mellem kommunen og private rådgivere mv. kan forbedres yderligere. Konkret vil vi iværksætte en potentialeafklaring af, om nedenstående opgaver med fordel kan konkurrenceudsættes: Genoptræning (udbud eller frit-valg) Drift af plejecentre Tøjvask (ved borgerne i hjemmeplejen) Bo- og dagstilbud til børn, unge og voksne på det specialiserede socialområde Specialundervisning Vej og Park Facility Management bygningsdrift. Dertil kommer alle typer af ejendomsadministration Side 3 af 10

4 Vedligehold af legepladser Havne. Udbudsområdet kunne indebære drift og vedligeholdelse af havnearealer, færgeleje mv. Vintertjeneste Vejrabatter Administration af private veje Belysning Udvalget for børn Styrket læring og trivsel til førskolebørn. Som led i realiseringen af børne- og ungepolitikken afsættes yderligere midler til dagpasning, da det er her sporet til den gode skolegang lægges. I 2015 afsætter vi 5 mio. kr. stigende til 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017 og fremefter. Det vil, når der tages hensyn til reglerne om forældrebetaling, give omkring mio. kr. til forbedring af dagpasningen. Færre ledere, flere medarbejdere fra indsatser til forebyggelse. En forbedring af læring og trivsel i dagpasningen finansieres dels ved at slanke ledelsen indenfor Udvalget for Børns rammer og derigennem skabe en omprioritering fra ledere til medarbejdere og dels ved at arbejde videre med at flytte midler fra indsatser til forebyggelse således, at der sker en omprioritering imellem skole, specialområde og dagpasning. Omstillingsprojekt Trivsel og læring mindre fysisk struktur, mere fokus på indhold. Børnetallet er faldende i Holbæk Kommune, hvilket sætter økonomien og strukturen på børneområdet under pres. Derfor har omstillingsgruppen Trivsel og læring arbejdet med faglige og økonomisk bæredygtige enheder som et pejlemærke. Et flertal i Byrådet har i forlængelse af dette besluttet, at processen med nedlæggelse af skoleafdelingerne Hagested og Østre skal gennemføres. Under forudsætning af en efterfølgende beslutning i Byrådet om at nedlægge disse to skoleafdelinger vil der på det tidspunkt blive foretaget en reduktion i budgettet. I det omfang tankerne fra omstillingsgruppen kan omsættes til handling allerede i 2015, vil det blive indarbejdet i budgettet i form af en tillægsbevilling. Udvalget for voksne Skæve eksistenser i skæve boliger Der etableres på forsøgsbasis 5 skæve boliger til skæve eksistenser. Boligerne kan etableres med tilskud, og forventes opført udgiftsneutralt for kommunen. Der skal imidlertid sikres en social støtte til målgruppen for at sikre og fastholde dem i en mere stabil tilværelse. Udgiften til social støtte vil udgøre kr. årligt. Hjemtagelse af hjemmepleje Øst Hjemmepleje Øst har siden maj 2013 været i udbud. Forenede Care, som havde opgaven, har givet udtryk for, at det var forbundet med større udfordringer end forventet at drive hjemmeplejen, så derfor har vi trukket opgaven hjem. I det første år af hjemtagelsen af hjemmepleje Øst, skal Holbæk Kommune ikke afholde feriepenge for ansatte. Det forventes derfor, at hjemtagelsesomkostningerne kan dækkes. For at imødegå en årlig merudgift på 3,8 mio.kr. i 2015 og 4,2 mio. i overslagsårene skal der iværksættes nye tiltag på ældreområdet, som medfører at udgifterne begrænses mest muligt. Side 4 af 10

5 Udvalget for Kultur og fritid Hjalm Med henblik på at kunne indgå en flerårig aftale med foreningen bag træskibet Hjalm afsættes der 0,210 mio. kr. årligt. Aftalen har flere formål. Dels fastholdes Hjalm som et vigtigt og autentisk skib i Holbæk gamle havn og vil dermed medvirke til at fastholde og udvikle det maritime træskibsmiljø. Dels kan skibet fortsat anvendes til læringsformål blandt andet gennem arbejdet med formidling af fjordens liv via naturvejlederen i kultur og fritid. Holbæk på det kulturelle landkort Vi ønsker, at Holbæk skal fortsætte med at markere sig på samtidskunst. Vi har fået mulighed for at indgå i den nationale kulturevent IMAGES i samarbejde med Center for Kultur og Udvikling. Vi afsætter 0,5 mio.kr. i årene 2015 og 2016 hvoraf halvdelen finansieres af de midler, der allerede er afsat til kultur. Realisering af eventstrategien Byrådet har i juni 2014 vedtaget en eventstrategi, som har til formål at styrke branding af Holbæk Kommune via en styrket satsning på en årlig pinseevent. I 2013 blev der afholdt Træskibstræf og i 2014 Holbæk i Krig. Med øget budget bliver der mulighed for at geare satsningen indholdsmæssigt såvel som professionelt idet der satses på at skabe en autonom fond, som med styrket kraft og knowhow på området skal understøtte og virkeliggøre byrådets ambition i eventstrategien. Eventstrategien finansieres af den vækstpulje, som opfyldelsen af målsætningen i Holbæk i Fællesskab giver mulighed for. Udvalget for Klima og miljø Afskaffelse af byggesagsgebyr For at støtte op om vækst i kommunen afskaffer vi byggesagsgebyrerne. Det bliver dermed billigere for borgere og virksomheder at opføre og renovere boliger og andre bygninger. Strategi for byfornyelse Der skal sættes gang i byomdannelsen i nogle af de mindre byer for at gøre dem mere attraktive for bosætning og erhvervsliv. Byfornyelse er i øjeblikket en midlertidig pulje, men nu skal byfornyelse tænkes bredere, fordi der er et politisk ønske om at arbejde med fremadrettet strategi. Derfor afsættes 1 mio.kr. fremadrettet i budgettet. Åmosen øget tilskud For at videreudvikle de natur- og kulturværdier der er i områdets levende landbrug og skovbrug afsættes yderligere midler. Ukrudtsbekæmpelse. Fremadrettet genindføres brugen af ukrudtsmidler i ukrudtsbekæmpelsen. Det forventes at reducere udgifterne med 1 mio. kr. årligt. Forpagtning af kommunens jord. Fremover kan landmænd selv bestemme, hvordan dyrkningen skal tilrettelægges på den jord, de forpagter af kommunen. Det forventes at give et yderligere provenu på kr. årligt. Side 5 af 10

6 De midler, der frigives ved dette, kan anvendes til etablering og genopretning af kantsten samt yderligere ukrudtsbekæmpelse og gadefejning mv. forskellige steder i kommunen. Prioriteringen af midlerne sker i Byrådet efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø. Demokratieksperimentet Borgerbudgettering Byrådet vil styrke initiativer, der fremmer lokale fællesskaber og aktivt medborgerskab. I efteråret 2014 gennemfører Demokratieksperimentariet de første forsøg med borgerbudgettering, og i 2015 skruer vi yderligere op med afsæt i de første erfaringer. Med borgerbudgettering er det aktive engagerede borgere selv, der direkte beslutter hvilke initiativer, der får del i en given sum penge. Borgerbudgetteringen giver samtidig gode muligheder for at skabe nye netværk og engagere flere i de projekter, der stemmes om. 3. Politiske ændringer til anlæg Efter 1. behandlingen af budgettet har kommunen fået tilsagn om lånedispensation på samlet set 19 mio. kr., mod forventet 30 mio.kr. De 19 mio.kr. fordeler sig med 11,5 mio.kr. til ordinære anlæg og styrkelse af likviditeten 7,5 mio. kr. Tabel 3.1 Ændringer Anlæg Mio. kr ANLÆG, VED 1. BEHANDLING Dobbeltrettet fællessti fra Nr. Vallenderød til Ugerløse - udføres i 2015 og Renovering af haller og nye idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by Ugerløse Friluftsbad Udviklingspulje for Kultur og Fritid Finansiering via Halpuljen Tilgængelighedsmidler for gangbesværede Finansiering via ikke disponerede midler i Vandkulturhus og udvikling af Holbæk Havn Energirenoveringspulje reduceres ÆNDRINGER I ALT ANLÆG VED 2. BEHANDLING Da budget blev vedtaget, afsatte det tidligere byråd en pulje til Holbæk Arena og Ugerløse Friluftsbad. Dertil blev lagt ekstra 3 mio. kr. om året i årene 2015, 2016 og Samlet udgør puljen herefter midler til Holbæk Arena, Ugerløse Friluftsbad, trafikforanstaltninger eller sikre skolestier. I budget prioriterer vi midlerne på følgende måde Budget afsat til Holbæk Arena udmøntes senere. Side 6 af 10

7 Stien fra Nørre Vallenderød til Ugerløse, hvor vi skal dække 7,2 mio.kr. gennemføres over to år (2015 og 2016). Vi bruger de 2 x 3 mio.kr. fra puljen og afsætter yderligere 1,2 mio.kr. i Renoveringen af Ugerløse Friluftsbad bliver 5,2 mio.kr. billigere end først antaget. Vi anvender derfor kun 7,3 mio.kr. af det afsatte budget på 12,5 mio. kr. til renovering af Ugerløse Friluftsbad. De resterende 5,2 mio. anvendes til at fordoble halpuljen i 2015 med henblik på at renovere haller og iværksætte nye idrætsfaciliteter i lokalområderne. Af halpuljen afsætter vi 1 mio.kr. om året til en udviklingspulje på kultur- og fritidsområdet. Herudover reducerer vi energirenoveringspuljen fra 30 mio.kr. til 10 mio.kr. i 2015 og fra 30 mio. kr. til 20 mio. kr. i hvert af overslagsårene Nye idrætsfaciliteter i Holbæk Kommune Traditionelt har idræt altid været en vigtig del af kulturen i Holbæk Kommune og det skal den fortsat være. Derfor har vi investeret mange penge i idrætsfaciliteterne rundt om i kommunen gennem de seneste år og øger niveauet væsentligt i De budgetlagte midler til Holbæk Arena udmøntes senere. Alle parter støtter op om, at der arbejdes videre med etableringen af et nyt vandkulturhus på Holbæk Havn. Til det videre arbejde med et vandkulturhus og udviklingsinitiativer for Holbæk havn afsættes der 1 mio. kr. i 2015, og i overslagsårene, 3 mio. kr. i 2016 og 5 mio. kr. i 2017 og Nye faciliteter til kommunens sportshaller i lokalområderne Mange af kommunens haller er bygget i 60 erne og 70 erne. De består af gule mursten og en håndboldbane indeni. Der er behov for at skabe nye udviklingstiltag i disse haller og deres udeanlæg, som kan appellere til nye grupper organiserede såvel som selvorganiserede. Der afsættes en udviklingspulje på 1 mio. kr. årligt, som alene må anvendes på at skabe nye faciliteter, som ikke findes i en radius af 10 kilometer, hvorfra aktiviteten etableres. Finansieringen tages af halpuljen. Bedre tilgængelighed Det ønskes at afhjælpe udfordringer med tilgængelighed for vores gangbesværede borgere. Udvalget for Voksne udarbejder forslag til forbedringer inden for en ramme af 1 mio. kr. og inddrager Handicaprådet i de endelig tiltag. Mulig drift af kommunal madproduktion Vi ønsker en beregning og beskrivelse af omkostninger og krav ved anlæg og drift af en fremtidig kommunal madproduktion samlet på ét produktionssted. Analysen skal tage højde for muligheden for at udvide produktionen til at omfatte flere eller alle kommunale enheder, der kan servere mad. Side 7 af 10

8 4. Skat Vi er enige om, at budget baseres på uændrede skatteforhold for indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift. Således udgør: personskatten 25,1 procent grundskyldspromillen 23,65. Der opkræves fortsat ikke dækningsafgift. Derudover er vi enige om, at foreningerne i Holbæk Kommune ikke skal betale grundskyld fremover. Samlet set giver det en mindre indtægt for kommunen på kr. 5. Administrative ændringer Vi medtager administrative ændringer på -7,7 mio.kr. i Disse ændringer udgøres dels af det reducerede låneoptagstilsagn, i forhold til budgetforslaget, dels tilsagnet fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om andel i den sociale tilskudspulje, samt ændringer som følge af genberegning af skat, tilskud og udligning. Hertil kommer ændringer i driften som følge af: Konkurrenceudsættelse af handicapkørsel, forbedret prognose for beskæftigelsesområdet, udgifter til privatskoleelever. Tabel 5.3. Administrative ændringer Mio. kr Administrative ændringer Drift Lån, renter, afdrag og finansforskydninger Skat og tilskud I alt Side 8 af 10

9 6. Ændringsforslagenes betydning for det samlede resultat Nedenstående tabel viser, at underskuddet i 2015 på 69,5 mio. kr. bliver 4 mio. kr. større på baggrund af ændringsforslaget så underskuddet i 2015 nu forventes at blive 73,5 mio. kr. Dermed holder resultatet sig 0,5 mio.kr. under målsætningen for Holbæk i Fællesskab for Tabel 6.1 Ændring i Resultat fra 1. behandlingen til 2. behandling. Mio. kr Resultat 1. behandling Politiske ændringer Administrative ændringer Resultat til 2. behandling Holbæk i Fællesskabs målsætning for resultat Nye udfordringer efter ændringer De politiske ændringer fordeler sig imellem drift, anlæg og lån på følgende måde Tabel 2.2 Politiske ændringer Mio. kr Politiske ændringer Drift Anlæg Lån, renter, afdrag og finansforskydninger Skat og tilskud I alt Af de 12,8 mio.kr. finansieres de 2,8 mio.kr. af de 10 mio. kr., som er forudsat afsat til vækstinitiativer i vores målsætning. Side 9 af 10

10 Denne budgetaftale for perioden er tiltrådt af Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet, som bekræftet ved nedenstående underskrifter. Søren Kjærsgaard Borgmester, Venstre John Harpøth Dansk Folkeparti Emrah Tuncer Det Radikale Venstre Michael Suhr Det Konservative Folkeparti Finn Martensen Socialdemokraterne Side 10 af 10

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Gentofte Kommune 21. september 2014

Gentofte Kommune 21. september 2014 Gentofte Kommune 21. september 2014 Budgetaftale Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

SF S BUDGETKATALOG 2015-2018

SF S BUDGETKATALOG 2015-2018 SF S BUDGETKATALOG 2015-2018 I SF har vi i tråd med intentionerne i den nye budgetprocedure valgt at være fuldt åbne om vores budgetforslag. I kataloget er der en uprioriteret beskrivelse af de forslag,

Læs mere

BUDGETFORLIG 2014-2017

BUDGETFORLIG 2014-2017 Den 24/9-2013 endelig BUDGETFORLIG 2014-2017 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2014-17: - Fælleslisten - Venstre - Socialdemokraterne - De konservative - Dansk

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet:

Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Indledning Aftalens hovedindhold Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret en række områder, herunder blandt andet: Nye vækstinitiativer i lyset af krisen Afbureaukratisering

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere