Budgetaftale Holbæk, den 25. september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014"

Transkript

1 1. Holbæk i Fællesskab Der er indgået budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne. Budgettet for er blevet til under mottoet Holbæk i Fællesskab. Vi har skrevet historie, i forhold til at inddrage borgere i Holbæk Kommune i budgetlægningen. Allerede i februar skabte vi 4 omstillingsgrupper, bestående af inviterede borgere, politikere og medarbejdere. Disse grupper har leveret et flot stykke arbejde, som vi allerede har taget med i budgettet og hvis anbefalinger vi kommer til at arbejde ud fra i de år, der kommer. Vi har blandt andet haft fokus på bedre sammenhæng i de kerneopgaver, vi løser for og med borgerne og virksomhederne - det være sig: - På børneområdet, hvor børns trivsel og læring er kerneopgaver i dagtilbud og skoler - På ældre- og handicapområdet, hvor formålet er at styrke alle borgeres mulighed for at være aktiv hele livet, og hvor vi sætter borgeren i centrum gennem styrket samarbejde mellem borger og kommune - På social- og arbejdsmarkedsområdet, hvor vi sætter tværfagligt ind med samarbejde imellem de relevante enheder i kommunen og øget samarbejde med virksomhederne, med det mål for øje at alle kan bidrage på arbejdsmarkedet. Derudover vil vi arbejde for flere partnerskaber med erhvervslivet, foreninger og frivillige. - På området for uddannelse til alle mellem 16 og 30 år, vil vi styrke tværfagligheden og samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne og gøre en yderligere indsats for at bruge frivillige og netværk i arbejdet med at få alle unge i uddannelse Når vi har fokus på kerneopgaverne betyder det også, at vi som kommune skal gøre det, vi er bedst til, og lade de øvrige opgaver løse af andre. Det gør vi blandt andet via konkurrenceudsættelse. I de senere år har vi sparet en masse penge via traditionelle udbud. I år går vi et skridt videre, og begynder at konkurrenceudsætte flere opgaver. Måske kan vi også på dette område komme til at skrive historie. For vi vil være en af de bedst drevne kommuner i landet, og vi er ikke bange for at bruge nye og uprøvede metoder. Holbæk i Fællesskab er en helt ny måde at arbejde på og skabe resultater hvor vi som politikere undersøger udfordringer og søger at skabe nye løsninger sammen med andre. Vi ønsker at gå langt videre i disse bestræbelser og vil derfor også allerede i det kommende år igangsætte nye politiske Holbæk i Fællesskab initiativer, hvor vi samarbejder med andre om vanskelige udfordringer, vi som kommune ikke kan løse alene og hvor vi skaber langt bedre resultater ved at samarbejde med borgere, virksomheder, frivillige og andre samarbejdspartnere. Disse tanker ligger også bag de ændringsforslag, vi kommer med i denne budgetaftale. Side 1 af 10

2 2. Politiske ændringer til driften Tabel 2.1. Driftsudgifter beløb på de enkelte politiske forslag. Mio. kr ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Udvalget for børn Styrket læring og trivsel hos førskolebørn Finansiering af styrket læring og trivsel hos førskolebørn Udvalget for voksne Hjemtagelse af hjemmepleje øst Skæve boliger Udvalget for kultur og fritid Hjalm Holbæk på det kulturelle Danmarkskort Udmøntning af eventstrategien Indfasning af effektivisering Udvalget for Klima og miljø Afskaffelse af byggesagsgebyr Strategi for byfornyelse Åmosen - øget tilskud Reduktion i forbindelse med omlægning af ukrudtsbekæmpelse Forpagtning af kommunens jord Yderligere kantsten, gadefejning og ukrudtsbekæmpelse Demokratieksperimentariet Borger budgettering I alt Byråd Sammenhæng og helhed i borgernes og virksomhedernes samarbejde Vi vil blive endnu bedre til at skabe sammenhæng og helhed i borgernes og virksomhedernes samarbejde. Vi lægger derfor op til at de borgernære opgaver skal løses i samarbejde med borgere og virksomheder. Dette kommer til udtryk gennem planlagt samarbejde om snerydning, fejning og græsslåning. Ligesom den omfattende kørsel, som stilles til rådighed for kommunens borgere, både børn, handicappede, ældre mv. skal gentænkes sammen med mulighederne i flextur. Nye måder at løse driftsopgaver på Et af de væsentlige omdrejningspunkter i Holbæk i Fællesskab har været at arbejde med at løse vores opgaver på den smarteste måde. I den forbindelse vil vi gøre brug af øget konkurrenceudsættelse. Konkurrenceudsættelsen har to ben, dels betyder arbejdet med kravsspecifikation i forbindelse med konkurrenceudsættelsen, at vi bliver mere bevidste om hvilke ydelser, vi vil levere/har behov for. Vi bliver skarpe på kerneopgaven. Dels får vi undersøgt om prisen er den rigtige. Side 2 af 10

3 Holbæk Kommune er en af de kommuner i landet, der har arbejdet længst med konkurrenceudsættelse. Alligevel er det kun en lille del af vores serviceudgifter, vi indtil videre har udsat for konkurrence. Vi vil derfor målrettet arbejde med markedsmodning og potentialeafklaring i forhold til konkurrenceudsættelse. I arbejdet med at finde nye løsninger, vil vi have fokus på muligheden for at indgå i større kommunale fællesskaber. Socialtilsyn Øst og senest det fælles forsyningsselskab og fælles beredskab er eksempler på, hvordan vi kan arbejde tættere sammen og om mere i kommunerne. Vi vil afsøge mulighederne for at samarbejde med andre kommuner om sagsbehandling vedrørende byggesager, det åbne land og miljøgodkendelser. Vi vil også arbejde mere målrettet med offentlig-privat partnerskab (OPP). Dermed kan vi udnytte de ressourcer og den erfaring, der allerede ligger hos de private leverandører. Brugen af partnerskaber skal være med til at øge innovationen og udviklingen af: den service som borgerne modtager, den måde servicen bliver tilrettelagt og udført på, og den måde hvorpå borgere og virksomheder inddrages ved løsning af opgaverne. Vi vil være skarpe på egne muligheder for at løfte opgaven og afsøge mulige leverandører på markedet, der kan levere. Dialogbaserede partnerskaber og udbud vil bringes i anvendelse i stigende grad, så vi kan udfordre hinanden. Dialogen tager afsæt i vores kravspecifikationer, som bliver tilrettet med elementerne fra Holbæk i fællesskab nu og i fremtiden. Det er en betingelse, at leverandøren er konkurrencedygtig i forhold til Holbæk Kommunes egne priser på området. Den virksomhed, der kan levere på den bedste og billigste måde, indgås der kontrakt med. Kontrakten udformes som en partnerskabsaftale, hvoraf det skal fremgå, at leverandøren er forpligtet til at indgå i udviklingssamarbejde og løbende tilpasse driften under de samme vilkår som de øvrige kommunalt drevne distrikter. Som eksempel på et muligt partnerskab kan nævnes legepladser til kommunens børn. Vi har ansvar for 140 legepladser og for at sikre at der ikke sker ulykker, holder vi løbende øje med pladserne efter bestemte forskrifter. Etablerer vi et partnerskab, kan vi dele overvågningen af pladserne med den private leverandør ud fra devisen om, at vi hver især gør det, vi er bedst til. Som en naturlig del af partnerskabet kan der integreres krav om etablering af nye legepladser/modernisering af gamle. Finansieringen kan ske i en kombination af både offentlige og private midler. Som et andet eksempel undersøger vi om den nye daginstitution, som er planlagt opført i Holbæk by i 2016, skal bygges og drives som OPP i stil med det nye plejecenter i Tølløse. Vi vil også undersøge om opgavefordelingen vedrørende bygge- og anlægsprojekter mellem kommunen og private rådgivere mv. kan forbedres yderligere. Konkret vil vi iværksætte en potentialeafklaring af, om nedenstående opgaver med fordel kan konkurrenceudsættes: Genoptræning (udbud eller frit-valg) Drift af plejecentre Tøjvask (ved borgerne i hjemmeplejen) Bo- og dagstilbud til børn, unge og voksne på det specialiserede socialområde Specialundervisning Vej og Park Facility Management bygningsdrift. Dertil kommer alle typer af ejendomsadministration Side 3 af 10

4 Vedligehold af legepladser Havne. Udbudsområdet kunne indebære drift og vedligeholdelse af havnearealer, færgeleje mv. Vintertjeneste Vejrabatter Administration af private veje Belysning Udvalget for børn Styrket læring og trivsel til førskolebørn. Som led i realiseringen af børne- og ungepolitikken afsættes yderligere midler til dagpasning, da det er her sporet til den gode skolegang lægges. I 2015 afsætter vi 5 mio. kr. stigende til 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017 og fremefter. Det vil, når der tages hensyn til reglerne om forældrebetaling, give omkring mio. kr. til forbedring af dagpasningen. Færre ledere, flere medarbejdere fra indsatser til forebyggelse. En forbedring af læring og trivsel i dagpasningen finansieres dels ved at slanke ledelsen indenfor Udvalget for Børns rammer og derigennem skabe en omprioritering fra ledere til medarbejdere og dels ved at arbejde videre med at flytte midler fra indsatser til forebyggelse således, at der sker en omprioritering imellem skole, specialområde og dagpasning. Omstillingsprojekt Trivsel og læring mindre fysisk struktur, mere fokus på indhold. Børnetallet er faldende i Holbæk Kommune, hvilket sætter økonomien og strukturen på børneområdet under pres. Derfor har omstillingsgruppen Trivsel og læring arbejdet med faglige og økonomisk bæredygtige enheder som et pejlemærke. Et flertal i Byrådet har i forlængelse af dette besluttet, at processen med nedlæggelse af skoleafdelingerne Hagested og Østre skal gennemføres. Under forudsætning af en efterfølgende beslutning i Byrådet om at nedlægge disse to skoleafdelinger vil der på det tidspunkt blive foretaget en reduktion i budgettet. I det omfang tankerne fra omstillingsgruppen kan omsættes til handling allerede i 2015, vil det blive indarbejdet i budgettet i form af en tillægsbevilling. Udvalget for voksne Skæve eksistenser i skæve boliger Der etableres på forsøgsbasis 5 skæve boliger til skæve eksistenser. Boligerne kan etableres med tilskud, og forventes opført udgiftsneutralt for kommunen. Der skal imidlertid sikres en social støtte til målgruppen for at sikre og fastholde dem i en mere stabil tilværelse. Udgiften til social støtte vil udgøre kr. årligt. Hjemtagelse af hjemmepleje Øst Hjemmepleje Øst har siden maj 2013 været i udbud. Forenede Care, som havde opgaven, har givet udtryk for, at det var forbundet med større udfordringer end forventet at drive hjemmeplejen, så derfor har vi trukket opgaven hjem. I det første år af hjemtagelsen af hjemmepleje Øst, skal Holbæk Kommune ikke afholde feriepenge for ansatte. Det forventes derfor, at hjemtagelsesomkostningerne kan dækkes. For at imødegå en årlig merudgift på 3,8 mio.kr. i 2015 og 4,2 mio. i overslagsårene skal der iværksættes nye tiltag på ældreområdet, som medfører at udgifterne begrænses mest muligt. Side 4 af 10

5 Udvalget for Kultur og fritid Hjalm Med henblik på at kunne indgå en flerårig aftale med foreningen bag træskibet Hjalm afsættes der 0,210 mio. kr. årligt. Aftalen har flere formål. Dels fastholdes Hjalm som et vigtigt og autentisk skib i Holbæk gamle havn og vil dermed medvirke til at fastholde og udvikle det maritime træskibsmiljø. Dels kan skibet fortsat anvendes til læringsformål blandt andet gennem arbejdet med formidling af fjordens liv via naturvejlederen i kultur og fritid. Holbæk på det kulturelle landkort Vi ønsker, at Holbæk skal fortsætte med at markere sig på samtidskunst. Vi har fået mulighed for at indgå i den nationale kulturevent IMAGES i samarbejde med Center for Kultur og Udvikling. Vi afsætter 0,5 mio.kr. i årene 2015 og 2016 hvoraf halvdelen finansieres af de midler, der allerede er afsat til kultur. Realisering af eventstrategien Byrådet har i juni 2014 vedtaget en eventstrategi, som har til formål at styrke branding af Holbæk Kommune via en styrket satsning på en årlig pinseevent. I 2013 blev der afholdt Træskibstræf og i 2014 Holbæk i Krig. Med øget budget bliver der mulighed for at geare satsningen indholdsmæssigt såvel som professionelt idet der satses på at skabe en autonom fond, som med styrket kraft og knowhow på området skal understøtte og virkeliggøre byrådets ambition i eventstrategien. Eventstrategien finansieres af den vækstpulje, som opfyldelsen af målsætningen i Holbæk i Fællesskab giver mulighed for. Udvalget for Klima og miljø Afskaffelse af byggesagsgebyr For at støtte op om vækst i kommunen afskaffer vi byggesagsgebyrerne. Det bliver dermed billigere for borgere og virksomheder at opføre og renovere boliger og andre bygninger. Strategi for byfornyelse Der skal sættes gang i byomdannelsen i nogle af de mindre byer for at gøre dem mere attraktive for bosætning og erhvervsliv. Byfornyelse er i øjeblikket en midlertidig pulje, men nu skal byfornyelse tænkes bredere, fordi der er et politisk ønske om at arbejde med fremadrettet strategi. Derfor afsættes 1 mio.kr. fremadrettet i budgettet. Åmosen øget tilskud For at videreudvikle de natur- og kulturværdier der er i områdets levende landbrug og skovbrug afsættes yderligere midler. Ukrudtsbekæmpelse. Fremadrettet genindføres brugen af ukrudtsmidler i ukrudtsbekæmpelsen. Det forventes at reducere udgifterne med 1 mio. kr. årligt. Forpagtning af kommunens jord. Fremover kan landmænd selv bestemme, hvordan dyrkningen skal tilrettelægges på den jord, de forpagter af kommunen. Det forventes at give et yderligere provenu på kr. årligt. Side 5 af 10

6 De midler, der frigives ved dette, kan anvendes til etablering og genopretning af kantsten samt yderligere ukrudtsbekæmpelse og gadefejning mv. forskellige steder i kommunen. Prioriteringen af midlerne sker i Byrådet efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø. Demokratieksperimentet Borgerbudgettering Byrådet vil styrke initiativer, der fremmer lokale fællesskaber og aktivt medborgerskab. I efteråret 2014 gennemfører Demokratieksperimentariet de første forsøg med borgerbudgettering, og i 2015 skruer vi yderligere op med afsæt i de første erfaringer. Med borgerbudgettering er det aktive engagerede borgere selv, der direkte beslutter hvilke initiativer, der får del i en given sum penge. Borgerbudgetteringen giver samtidig gode muligheder for at skabe nye netværk og engagere flere i de projekter, der stemmes om. 3. Politiske ændringer til anlæg Efter 1. behandlingen af budgettet har kommunen fået tilsagn om lånedispensation på samlet set 19 mio. kr., mod forventet 30 mio.kr. De 19 mio.kr. fordeler sig med 11,5 mio.kr. til ordinære anlæg og styrkelse af likviditeten 7,5 mio. kr. Tabel 3.1 Ændringer Anlæg Mio. kr ANLÆG, VED 1. BEHANDLING Dobbeltrettet fællessti fra Nr. Vallenderød til Ugerløse - udføres i 2015 og Renovering af haller og nye idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by Ugerløse Friluftsbad Udviklingspulje for Kultur og Fritid Finansiering via Halpuljen Tilgængelighedsmidler for gangbesværede Finansiering via ikke disponerede midler i Vandkulturhus og udvikling af Holbæk Havn Energirenoveringspulje reduceres ÆNDRINGER I ALT ANLÆG VED 2. BEHANDLING Da budget blev vedtaget, afsatte det tidligere byråd en pulje til Holbæk Arena og Ugerløse Friluftsbad. Dertil blev lagt ekstra 3 mio. kr. om året i årene 2015, 2016 og Samlet udgør puljen herefter midler til Holbæk Arena, Ugerløse Friluftsbad, trafikforanstaltninger eller sikre skolestier. I budget prioriterer vi midlerne på følgende måde Budget afsat til Holbæk Arena udmøntes senere. Side 6 af 10

7 Stien fra Nørre Vallenderød til Ugerløse, hvor vi skal dække 7,2 mio.kr. gennemføres over to år (2015 og 2016). Vi bruger de 2 x 3 mio.kr. fra puljen og afsætter yderligere 1,2 mio.kr. i Renoveringen af Ugerløse Friluftsbad bliver 5,2 mio.kr. billigere end først antaget. Vi anvender derfor kun 7,3 mio.kr. af det afsatte budget på 12,5 mio. kr. til renovering af Ugerløse Friluftsbad. De resterende 5,2 mio. anvendes til at fordoble halpuljen i 2015 med henblik på at renovere haller og iværksætte nye idrætsfaciliteter i lokalområderne. Af halpuljen afsætter vi 1 mio.kr. om året til en udviklingspulje på kultur- og fritidsområdet. Herudover reducerer vi energirenoveringspuljen fra 30 mio.kr. til 10 mio.kr. i 2015 og fra 30 mio. kr. til 20 mio. kr. i hvert af overslagsårene Nye idrætsfaciliteter i Holbæk Kommune Traditionelt har idræt altid været en vigtig del af kulturen i Holbæk Kommune og det skal den fortsat være. Derfor har vi investeret mange penge i idrætsfaciliteterne rundt om i kommunen gennem de seneste år og øger niveauet væsentligt i De budgetlagte midler til Holbæk Arena udmøntes senere. Alle parter støtter op om, at der arbejdes videre med etableringen af et nyt vandkulturhus på Holbæk Havn. Til det videre arbejde med et vandkulturhus og udviklingsinitiativer for Holbæk havn afsættes der 1 mio. kr. i 2015, og i overslagsårene, 3 mio. kr. i 2016 og 5 mio. kr. i 2017 og Nye faciliteter til kommunens sportshaller i lokalområderne Mange af kommunens haller er bygget i 60 erne og 70 erne. De består af gule mursten og en håndboldbane indeni. Der er behov for at skabe nye udviklingstiltag i disse haller og deres udeanlæg, som kan appellere til nye grupper organiserede såvel som selvorganiserede. Der afsættes en udviklingspulje på 1 mio. kr. årligt, som alene må anvendes på at skabe nye faciliteter, som ikke findes i en radius af 10 kilometer, hvorfra aktiviteten etableres. Finansieringen tages af halpuljen. Bedre tilgængelighed Det ønskes at afhjælpe udfordringer med tilgængelighed for vores gangbesværede borgere. Udvalget for Voksne udarbejder forslag til forbedringer inden for en ramme af 1 mio. kr. og inddrager Handicaprådet i de endelig tiltag. Mulig drift af kommunal madproduktion Vi ønsker en beregning og beskrivelse af omkostninger og krav ved anlæg og drift af en fremtidig kommunal madproduktion samlet på ét produktionssted. Analysen skal tage højde for muligheden for at udvide produktionen til at omfatte flere eller alle kommunale enheder, der kan servere mad. Side 7 af 10

8 4. Skat Vi er enige om, at budget baseres på uændrede skatteforhold for indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift. Således udgør: personskatten 25,1 procent grundskyldspromillen 23,65. Der opkræves fortsat ikke dækningsafgift. Derudover er vi enige om, at foreningerne i Holbæk Kommune ikke skal betale grundskyld fremover. Samlet set giver det en mindre indtægt for kommunen på kr. 5. Administrative ændringer Vi medtager administrative ændringer på -7,7 mio.kr. i Disse ændringer udgøres dels af det reducerede låneoptagstilsagn, i forhold til budgetforslaget, dels tilsagnet fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om andel i den sociale tilskudspulje, samt ændringer som følge af genberegning af skat, tilskud og udligning. Hertil kommer ændringer i driften som følge af: Konkurrenceudsættelse af handicapkørsel, forbedret prognose for beskæftigelsesområdet, udgifter til privatskoleelever. Tabel 5.3. Administrative ændringer Mio. kr Administrative ændringer Drift Lån, renter, afdrag og finansforskydninger Skat og tilskud I alt Side 8 af 10

9 6. Ændringsforslagenes betydning for det samlede resultat Nedenstående tabel viser, at underskuddet i 2015 på 69,5 mio. kr. bliver 4 mio. kr. større på baggrund af ændringsforslaget så underskuddet i 2015 nu forventes at blive 73,5 mio. kr. Dermed holder resultatet sig 0,5 mio.kr. under målsætningen for Holbæk i Fællesskab for Tabel 6.1 Ændring i Resultat fra 1. behandlingen til 2. behandling. Mio. kr Resultat 1. behandling Politiske ændringer Administrative ændringer Resultat til 2. behandling Holbæk i Fællesskabs målsætning for resultat Nye udfordringer efter ændringer De politiske ændringer fordeler sig imellem drift, anlæg og lån på følgende måde Tabel 2.2 Politiske ændringer Mio. kr Politiske ændringer Drift Anlæg Lån, renter, afdrag og finansforskydninger Skat og tilskud I alt Af de 12,8 mio.kr. finansieres de 2,8 mio.kr. af de 10 mio. kr., som er forudsat afsat til vækstinitiativer i vores målsætning. Side 9 af 10

10 Denne budgetaftale for perioden er tiltrådt af Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet, som bekræftet ved nedenstående underskrifter. Søren Kjærsgaard Borgmester, Venstre John Harpøth Dansk Folkeparti Emrah Tuncer Det Radikale Venstre Michael Suhr Det Konservative Folkeparti Finn Martensen Socialdemokraterne Side 10 af 10

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer

Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer Beskrivelse af emnet og baggrund Hvad er emnet? Den bærende idé er, at øge unges uddannelsesparathed ved i højere grad at satse på større udskolingsafdelinger,

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

RAMMEN FOR OG MÅLET MED OMSTILLINGSGRUPPERNE ØKONOMISK OG FAGLIGT BÆREDYGTIGE BØRNEHUSE STØRRE OG BEDRE UDSKOLINGSMILJØER

RAMMEN FOR OG MÅLET MED OMSTILLINGSGRUPPERNE ØKONOMISK OG FAGLIGT BÆREDYGTIGE BØRNEHUSE STØRRE OG BEDRE UDSKOLINGSMILJØER RAMMEN FOR OG MÅLET MED OMSTILLINGSGRUPPERNE ØKONOMISK OG FAGLIGT BÆREDYGTIGE BØRNEHUSE STØRRE OG BEDRE UDSKOLINGSMILJØER Omstillingsgruppernes udgangspunkt Det politiske udgangspunkt Den økonomiske udfordring

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten.

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten. Forligstekst i forbindelse med aftale om budget for perioden 2015-2018 Indledning Baggrunden for denne forligstekst er forligspartiernes ønske om at ledsage budgetaftalen med en tekst, der beskriver vilkår

Læs mere

Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18

Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18 Fredericia Byråd Gothersgade 7000 Fredericia att.: Borgmester Jacob Bjerregaard 15. sep. 2014 Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18 Fredericia Erhvervsforening skal hermed

Læs mere

Budgetforlig 2015-2018

Budgetforlig 2015-2018 7. september 2014 Budgetforlig 2015-2018 Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune.

26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune. 26. september 2014 26 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag budgetaftalen i Jammerbugt Kommune. I alt 26 ud af 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen har den 25. september 2014 indgået en samlet budgetaftale

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder. Budgetseminar 25. juni 2015

Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder. Budgetseminar 25. juni 2015 Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder Budgetseminar 25. juni 2015 Indhold i oplæg Besparelser i budget 2015-2018 Konkurrenceudsættelse status og muligheder Siden sidst Oplæg til politiske

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Notat: Holbæk i Fællesskab Gevinstrealisering 2015. Indholdsfortegnelse 2014.09.10.

Notat: Holbæk i Fællesskab Gevinstrealisering 2015. Indholdsfortegnelse 2014.09.10. Notat: Holbæk i Fællesskab Gevinst 2015 2014.09.10. Indholdsfortegnelse 1. Omstillingsprojekter... 2 1.1 Læring og Trivsel... 2 1.2 Aktiv hele livet... 2 1.3 Uddannelse til alle... 3 1.4 Alle kan bidrage...

Læs mere