Budgetaftale Holbæk, den 25. september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014"

Transkript

1 1. Holbæk i Fællesskab Der er indgået budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne. Budgettet for er blevet til under mottoet Holbæk i Fællesskab. Vi har skrevet historie, i forhold til at inddrage borgere i Holbæk Kommune i budgetlægningen. Allerede i februar skabte vi 4 omstillingsgrupper, bestående af inviterede borgere, politikere og medarbejdere. Disse grupper har leveret et flot stykke arbejde, som vi allerede har taget med i budgettet og hvis anbefalinger vi kommer til at arbejde ud fra i de år, der kommer. Vi har blandt andet haft fokus på bedre sammenhæng i de kerneopgaver, vi løser for og med borgerne og virksomhederne - det være sig: - På børneområdet, hvor børns trivsel og læring er kerneopgaver i dagtilbud og skoler - På ældre- og handicapområdet, hvor formålet er at styrke alle borgeres mulighed for at være aktiv hele livet, og hvor vi sætter borgeren i centrum gennem styrket samarbejde mellem borger og kommune - På social- og arbejdsmarkedsområdet, hvor vi sætter tværfagligt ind med samarbejde imellem de relevante enheder i kommunen og øget samarbejde med virksomhederne, med det mål for øje at alle kan bidrage på arbejdsmarkedet. Derudover vil vi arbejde for flere partnerskaber med erhvervslivet, foreninger og frivillige. - På området for uddannelse til alle mellem 16 og 30 år, vil vi styrke tværfagligheden og samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne og gøre en yderligere indsats for at bruge frivillige og netværk i arbejdet med at få alle unge i uddannelse Når vi har fokus på kerneopgaverne betyder det også, at vi som kommune skal gøre det, vi er bedst til, og lade de øvrige opgaver løse af andre. Det gør vi blandt andet via konkurrenceudsættelse. I de senere år har vi sparet en masse penge via traditionelle udbud. I år går vi et skridt videre, og begynder at konkurrenceudsætte flere opgaver. Måske kan vi også på dette område komme til at skrive historie. For vi vil være en af de bedst drevne kommuner i landet, og vi er ikke bange for at bruge nye og uprøvede metoder. Holbæk i Fællesskab er en helt ny måde at arbejde på og skabe resultater hvor vi som politikere undersøger udfordringer og søger at skabe nye løsninger sammen med andre. Vi ønsker at gå langt videre i disse bestræbelser og vil derfor også allerede i det kommende år igangsætte nye politiske Holbæk i Fællesskab initiativer, hvor vi samarbejder med andre om vanskelige udfordringer, vi som kommune ikke kan løse alene og hvor vi skaber langt bedre resultater ved at samarbejde med borgere, virksomheder, frivillige og andre samarbejdspartnere. Disse tanker ligger også bag de ændringsforslag, vi kommer med i denne budgetaftale. Side 1 af 10

2 2. Politiske ændringer til driften Tabel 2.1. Driftsudgifter beløb på de enkelte politiske forslag. Mio. kr ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Udvalget for børn Styrket læring og trivsel hos førskolebørn Finansiering af styrket læring og trivsel hos førskolebørn Udvalget for voksne Hjemtagelse af hjemmepleje øst Skæve boliger Udvalget for kultur og fritid Hjalm Holbæk på det kulturelle Danmarkskort Udmøntning af eventstrategien Indfasning af effektivisering Udvalget for Klima og miljø Afskaffelse af byggesagsgebyr Strategi for byfornyelse Åmosen - øget tilskud Reduktion i forbindelse med omlægning af ukrudtsbekæmpelse Forpagtning af kommunens jord Yderligere kantsten, gadefejning og ukrudtsbekæmpelse Demokratieksperimentariet Borger budgettering I alt Byråd Sammenhæng og helhed i borgernes og virksomhedernes samarbejde Vi vil blive endnu bedre til at skabe sammenhæng og helhed i borgernes og virksomhedernes samarbejde. Vi lægger derfor op til at de borgernære opgaver skal løses i samarbejde med borgere og virksomheder. Dette kommer til udtryk gennem planlagt samarbejde om snerydning, fejning og græsslåning. Ligesom den omfattende kørsel, som stilles til rådighed for kommunens borgere, både børn, handicappede, ældre mv. skal gentænkes sammen med mulighederne i flextur. Nye måder at løse driftsopgaver på Et af de væsentlige omdrejningspunkter i Holbæk i Fællesskab har været at arbejde med at løse vores opgaver på den smarteste måde. I den forbindelse vil vi gøre brug af øget konkurrenceudsættelse. Konkurrenceudsættelsen har to ben, dels betyder arbejdet med kravsspecifikation i forbindelse med konkurrenceudsættelsen, at vi bliver mere bevidste om hvilke ydelser, vi vil levere/har behov for. Vi bliver skarpe på kerneopgaven. Dels får vi undersøgt om prisen er den rigtige. Side 2 af 10

3 Holbæk Kommune er en af de kommuner i landet, der har arbejdet længst med konkurrenceudsættelse. Alligevel er det kun en lille del af vores serviceudgifter, vi indtil videre har udsat for konkurrence. Vi vil derfor målrettet arbejde med markedsmodning og potentialeafklaring i forhold til konkurrenceudsættelse. I arbejdet med at finde nye løsninger, vil vi have fokus på muligheden for at indgå i større kommunale fællesskaber. Socialtilsyn Øst og senest det fælles forsyningsselskab og fælles beredskab er eksempler på, hvordan vi kan arbejde tættere sammen og om mere i kommunerne. Vi vil afsøge mulighederne for at samarbejde med andre kommuner om sagsbehandling vedrørende byggesager, det åbne land og miljøgodkendelser. Vi vil også arbejde mere målrettet med offentlig-privat partnerskab (OPP). Dermed kan vi udnytte de ressourcer og den erfaring, der allerede ligger hos de private leverandører. Brugen af partnerskaber skal være med til at øge innovationen og udviklingen af: den service som borgerne modtager, den måde servicen bliver tilrettelagt og udført på, og den måde hvorpå borgere og virksomheder inddrages ved løsning af opgaverne. Vi vil være skarpe på egne muligheder for at løfte opgaven og afsøge mulige leverandører på markedet, der kan levere. Dialogbaserede partnerskaber og udbud vil bringes i anvendelse i stigende grad, så vi kan udfordre hinanden. Dialogen tager afsæt i vores kravspecifikationer, som bliver tilrettet med elementerne fra Holbæk i fællesskab nu og i fremtiden. Det er en betingelse, at leverandøren er konkurrencedygtig i forhold til Holbæk Kommunes egne priser på området. Den virksomhed, der kan levere på den bedste og billigste måde, indgås der kontrakt med. Kontrakten udformes som en partnerskabsaftale, hvoraf det skal fremgå, at leverandøren er forpligtet til at indgå i udviklingssamarbejde og løbende tilpasse driften under de samme vilkår som de øvrige kommunalt drevne distrikter. Som eksempel på et muligt partnerskab kan nævnes legepladser til kommunens børn. Vi har ansvar for 140 legepladser og for at sikre at der ikke sker ulykker, holder vi løbende øje med pladserne efter bestemte forskrifter. Etablerer vi et partnerskab, kan vi dele overvågningen af pladserne med den private leverandør ud fra devisen om, at vi hver især gør det, vi er bedst til. Som en naturlig del af partnerskabet kan der integreres krav om etablering af nye legepladser/modernisering af gamle. Finansieringen kan ske i en kombination af både offentlige og private midler. Som et andet eksempel undersøger vi om den nye daginstitution, som er planlagt opført i Holbæk by i 2016, skal bygges og drives som OPP i stil med det nye plejecenter i Tølløse. Vi vil også undersøge om opgavefordelingen vedrørende bygge- og anlægsprojekter mellem kommunen og private rådgivere mv. kan forbedres yderligere. Konkret vil vi iværksætte en potentialeafklaring af, om nedenstående opgaver med fordel kan konkurrenceudsættes: Genoptræning (udbud eller frit-valg) Drift af plejecentre Tøjvask (ved borgerne i hjemmeplejen) Bo- og dagstilbud til børn, unge og voksne på det specialiserede socialområde Specialundervisning Vej og Park Facility Management bygningsdrift. Dertil kommer alle typer af ejendomsadministration Side 3 af 10

4 Vedligehold af legepladser Havne. Udbudsområdet kunne indebære drift og vedligeholdelse af havnearealer, færgeleje mv. Vintertjeneste Vejrabatter Administration af private veje Belysning Udvalget for børn Styrket læring og trivsel til førskolebørn. Som led i realiseringen af børne- og ungepolitikken afsættes yderligere midler til dagpasning, da det er her sporet til den gode skolegang lægges. I 2015 afsætter vi 5 mio. kr. stigende til 10 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017 og fremefter. Det vil, når der tages hensyn til reglerne om forældrebetaling, give omkring mio. kr. til forbedring af dagpasningen. Færre ledere, flere medarbejdere fra indsatser til forebyggelse. En forbedring af læring og trivsel i dagpasningen finansieres dels ved at slanke ledelsen indenfor Udvalget for Børns rammer og derigennem skabe en omprioritering fra ledere til medarbejdere og dels ved at arbejde videre med at flytte midler fra indsatser til forebyggelse således, at der sker en omprioritering imellem skole, specialområde og dagpasning. Omstillingsprojekt Trivsel og læring mindre fysisk struktur, mere fokus på indhold. Børnetallet er faldende i Holbæk Kommune, hvilket sætter økonomien og strukturen på børneområdet under pres. Derfor har omstillingsgruppen Trivsel og læring arbejdet med faglige og økonomisk bæredygtige enheder som et pejlemærke. Et flertal i Byrådet har i forlængelse af dette besluttet, at processen med nedlæggelse af skoleafdelingerne Hagested og Østre skal gennemføres. Under forudsætning af en efterfølgende beslutning i Byrådet om at nedlægge disse to skoleafdelinger vil der på det tidspunkt blive foretaget en reduktion i budgettet. I det omfang tankerne fra omstillingsgruppen kan omsættes til handling allerede i 2015, vil det blive indarbejdet i budgettet i form af en tillægsbevilling. Udvalget for voksne Skæve eksistenser i skæve boliger Der etableres på forsøgsbasis 5 skæve boliger til skæve eksistenser. Boligerne kan etableres med tilskud, og forventes opført udgiftsneutralt for kommunen. Der skal imidlertid sikres en social støtte til målgruppen for at sikre og fastholde dem i en mere stabil tilværelse. Udgiften til social støtte vil udgøre kr. årligt. Hjemtagelse af hjemmepleje Øst Hjemmepleje Øst har siden maj 2013 været i udbud. Forenede Care, som havde opgaven, har givet udtryk for, at det var forbundet med større udfordringer end forventet at drive hjemmeplejen, så derfor har vi trukket opgaven hjem. I det første år af hjemtagelsen af hjemmepleje Øst, skal Holbæk Kommune ikke afholde feriepenge for ansatte. Det forventes derfor, at hjemtagelsesomkostningerne kan dækkes. For at imødegå en årlig merudgift på 3,8 mio.kr. i 2015 og 4,2 mio. i overslagsårene skal der iværksættes nye tiltag på ældreområdet, som medfører at udgifterne begrænses mest muligt. Side 4 af 10

5 Udvalget for Kultur og fritid Hjalm Med henblik på at kunne indgå en flerårig aftale med foreningen bag træskibet Hjalm afsættes der 0,210 mio. kr. årligt. Aftalen har flere formål. Dels fastholdes Hjalm som et vigtigt og autentisk skib i Holbæk gamle havn og vil dermed medvirke til at fastholde og udvikle det maritime træskibsmiljø. Dels kan skibet fortsat anvendes til læringsformål blandt andet gennem arbejdet med formidling af fjordens liv via naturvejlederen i kultur og fritid. Holbæk på det kulturelle landkort Vi ønsker, at Holbæk skal fortsætte med at markere sig på samtidskunst. Vi har fået mulighed for at indgå i den nationale kulturevent IMAGES i samarbejde med Center for Kultur og Udvikling. Vi afsætter 0,5 mio.kr. i årene 2015 og 2016 hvoraf halvdelen finansieres af de midler, der allerede er afsat til kultur. Realisering af eventstrategien Byrådet har i juni 2014 vedtaget en eventstrategi, som har til formål at styrke branding af Holbæk Kommune via en styrket satsning på en årlig pinseevent. I 2013 blev der afholdt Træskibstræf og i 2014 Holbæk i Krig. Med øget budget bliver der mulighed for at geare satsningen indholdsmæssigt såvel som professionelt idet der satses på at skabe en autonom fond, som med styrket kraft og knowhow på området skal understøtte og virkeliggøre byrådets ambition i eventstrategien. Eventstrategien finansieres af den vækstpulje, som opfyldelsen af målsætningen i Holbæk i Fællesskab giver mulighed for. Udvalget for Klima og miljø Afskaffelse af byggesagsgebyr For at støtte op om vækst i kommunen afskaffer vi byggesagsgebyrerne. Det bliver dermed billigere for borgere og virksomheder at opføre og renovere boliger og andre bygninger. Strategi for byfornyelse Der skal sættes gang i byomdannelsen i nogle af de mindre byer for at gøre dem mere attraktive for bosætning og erhvervsliv. Byfornyelse er i øjeblikket en midlertidig pulje, men nu skal byfornyelse tænkes bredere, fordi der er et politisk ønske om at arbejde med fremadrettet strategi. Derfor afsættes 1 mio.kr. fremadrettet i budgettet. Åmosen øget tilskud For at videreudvikle de natur- og kulturværdier der er i områdets levende landbrug og skovbrug afsættes yderligere midler. Ukrudtsbekæmpelse. Fremadrettet genindføres brugen af ukrudtsmidler i ukrudtsbekæmpelsen. Det forventes at reducere udgifterne med 1 mio. kr. årligt. Forpagtning af kommunens jord. Fremover kan landmænd selv bestemme, hvordan dyrkningen skal tilrettelægges på den jord, de forpagter af kommunen. Det forventes at give et yderligere provenu på kr. årligt. Side 5 af 10

6 De midler, der frigives ved dette, kan anvendes til etablering og genopretning af kantsten samt yderligere ukrudtsbekæmpelse og gadefejning mv. forskellige steder i kommunen. Prioriteringen af midlerne sker i Byrådet efter indstilling fra Udvalget for Klima og Miljø. Demokratieksperimentet Borgerbudgettering Byrådet vil styrke initiativer, der fremmer lokale fællesskaber og aktivt medborgerskab. I efteråret 2014 gennemfører Demokratieksperimentariet de første forsøg med borgerbudgettering, og i 2015 skruer vi yderligere op med afsæt i de første erfaringer. Med borgerbudgettering er det aktive engagerede borgere selv, der direkte beslutter hvilke initiativer, der får del i en given sum penge. Borgerbudgetteringen giver samtidig gode muligheder for at skabe nye netværk og engagere flere i de projekter, der stemmes om. 3. Politiske ændringer til anlæg Efter 1. behandlingen af budgettet har kommunen fået tilsagn om lånedispensation på samlet set 19 mio. kr., mod forventet 30 mio.kr. De 19 mio.kr. fordeler sig med 11,5 mio.kr. til ordinære anlæg og styrkelse af likviditeten 7,5 mio. kr. Tabel 3.1 Ændringer Anlæg Mio. kr ANLÆG, VED 1. BEHANDLING Dobbeltrettet fællessti fra Nr. Vallenderød til Ugerløse - udføres i 2015 og Renovering af haller og nye idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by Ugerløse Friluftsbad Udviklingspulje for Kultur og Fritid Finansiering via Halpuljen Tilgængelighedsmidler for gangbesværede Finansiering via ikke disponerede midler i Vandkulturhus og udvikling af Holbæk Havn Energirenoveringspulje reduceres ÆNDRINGER I ALT ANLÆG VED 2. BEHANDLING Da budget blev vedtaget, afsatte det tidligere byråd en pulje til Holbæk Arena og Ugerløse Friluftsbad. Dertil blev lagt ekstra 3 mio. kr. om året i årene 2015, 2016 og Samlet udgør puljen herefter midler til Holbæk Arena, Ugerløse Friluftsbad, trafikforanstaltninger eller sikre skolestier. I budget prioriterer vi midlerne på følgende måde Budget afsat til Holbæk Arena udmøntes senere. Side 6 af 10

7 Stien fra Nørre Vallenderød til Ugerløse, hvor vi skal dække 7,2 mio.kr. gennemføres over to år (2015 og 2016). Vi bruger de 2 x 3 mio.kr. fra puljen og afsætter yderligere 1,2 mio.kr. i Renoveringen af Ugerløse Friluftsbad bliver 5,2 mio.kr. billigere end først antaget. Vi anvender derfor kun 7,3 mio.kr. af det afsatte budget på 12,5 mio. kr. til renovering af Ugerløse Friluftsbad. De resterende 5,2 mio. anvendes til at fordoble halpuljen i 2015 med henblik på at renovere haller og iværksætte nye idrætsfaciliteter i lokalområderne. Af halpuljen afsætter vi 1 mio.kr. om året til en udviklingspulje på kultur- og fritidsområdet. Herudover reducerer vi energirenoveringspuljen fra 30 mio.kr. til 10 mio.kr. i 2015 og fra 30 mio. kr. til 20 mio. kr. i hvert af overslagsårene Nye idrætsfaciliteter i Holbæk Kommune Traditionelt har idræt altid været en vigtig del af kulturen i Holbæk Kommune og det skal den fortsat være. Derfor har vi investeret mange penge i idrætsfaciliteterne rundt om i kommunen gennem de seneste år og øger niveauet væsentligt i De budgetlagte midler til Holbæk Arena udmøntes senere. Alle parter støtter op om, at der arbejdes videre med etableringen af et nyt vandkulturhus på Holbæk Havn. Til det videre arbejde med et vandkulturhus og udviklingsinitiativer for Holbæk havn afsættes der 1 mio. kr. i 2015, og i overslagsårene, 3 mio. kr. i 2016 og 5 mio. kr. i 2017 og Nye faciliteter til kommunens sportshaller i lokalområderne Mange af kommunens haller er bygget i 60 erne og 70 erne. De består af gule mursten og en håndboldbane indeni. Der er behov for at skabe nye udviklingstiltag i disse haller og deres udeanlæg, som kan appellere til nye grupper organiserede såvel som selvorganiserede. Der afsættes en udviklingspulje på 1 mio. kr. årligt, som alene må anvendes på at skabe nye faciliteter, som ikke findes i en radius af 10 kilometer, hvorfra aktiviteten etableres. Finansieringen tages af halpuljen. Bedre tilgængelighed Det ønskes at afhjælpe udfordringer med tilgængelighed for vores gangbesværede borgere. Udvalget for Voksne udarbejder forslag til forbedringer inden for en ramme af 1 mio. kr. og inddrager Handicaprådet i de endelig tiltag. Mulig drift af kommunal madproduktion Vi ønsker en beregning og beskrivelse af omkostninger og krav ved anlæg og drift af en fremtidig kommunal madproduktion samlet på ét produktionssted. Analysen skal tage højde for muligheden for at udvide produktionen til at omfatte flere eller alle kommunale enheder, der kan servere mad. Side 7 af 10

8 4. Skat Vi er enige om, at budget baseres på uændrede skatteforhold for indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift. Således udgør: personskatten 25,1 procent grundskyldspromillen 23,65. Der opkræves fortsat ikke dækningsafgift. Derudover er vi enige om, at foreningerne i Holbæk Kommune ikke skal betale grundskyld fremover. Samlet set giver det en mindre indtægt for kommunen på kr. 5. Administrative ændringer Vi medtager administrative ændringer på -7,7 mio.kr. i Disse ændringer udgøres dels af det reducerede låneoptagstilsagn, i forhold til budgetforslaget, dels tilsagnet fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om andel i den sociale tilskudspulje, samt ændringer som følge af genberegning af skat, tilskud og udligning. Hertil kommer ændringer i driften som følge af: Konkurrenceudsættelse af handicapkørsel, forbedret prognose for beskæftigelsesområdet, udgifter til privatskoleelever. Tabel 5.3. Administrative ændringer Mio. kr Administrative ændringer Drift Lån, renter, afdrag og finansforskydninger Skat og tilskud I alt Side 8 af 10

9 6. Ændringsforslagenes betydning for det samlede resultat Nedenstående tabel viser, at underskuddet i 2015 på 69,5 mio. kr. bliver 4 mio. kr. større på baggrund af ændringsforslaget så underskuddet i 2015 nu forventes at blive 73,5 mio. kr. Dermed holder resultatet sig 0,5 mio.kr. under målsætningen for Holbæk i Fællesskab for Tabel 6.1 Ændring i Resultat fra 1. behandlingen til 2. behandling. Mio. kr Resultat 1. behandling Politiske ændringer Administrative ændringer Resultat til 2. behandling Holbæk i Fællesskabs målsætning for resultat Nye udfordringer efter ændringer De politiske ændringer fordeler sig imellem drift, anlæg og lån på følgende måde Tabel 2.2 Politiske ændringer Mio. kr Politiske ændringer Drift Anlæg Lån, renter, afdrag og finansforskydninger Skat og tilskud I alt Af de 12,8 mio.kr. finansieres de 2,8 mio.kr. af de 10 mio. kr., som er forudsat afsat til vækstinitiativer i vores målsætning. Side 9 af 10

10 Denne budgetaftale for perioden er tiltrådt af Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet, som bekræftet ved nedenstående underskrifter. Søren Kjærsgaard Borgmester, Venstre John Harpøth Dansk Folkeparti Emrah Tuncer Det Radikale Venstre Michael Suhr Det Konservative Folkeparti Finn Martensen Socialdemokraterne Side 10 af 10

Budgetaftale 2016 og 2015 med henblik på drøftelse af budget 2017

Budgetaftale 2016 og 2015 med henblik på drøftelse af budget 2017 Økonomi & Effekt Holbæk, den 14. april 2016 og 2015 med henblik på drøftelse af budget 2017 Til igangsættelse af drøftelser vedrørende budget 2017 giver vi et overblik over aftaler for budgetterne 2016

Læs mere

Ændringsforslag til budget

Ændringsforslag til budget Ændringsforslaget er udarbejdet mellem: Dansk Folkeparti og Venstre Sammenfatning Holbæk Kommune står over for store økonomiske udfordringer i 2017, mens overslagsårene ser bedre ud. Men partierne bag

Læs mere

Budgetaftale 2016-2019 Holbæk, den 21. september 2015

Budgetaftale 2016-2019 Holbæk, den 21. september 2015 Budgetaftale 2016-2019 Holbæk, den 21. september 2015 1. En stærkere kommune, et stærkere fællesskab Der er indgået budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det konservative

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

BUDGET I OVER- SIGT

BUDGET I OVER- SIGT BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Budget spørgsmål og svar

Budget spørgsmål og svar 11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag

Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag 2018-2021 Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Lokallisten, Radikale Venstre, Konservative og Venstre er enige om at fremlægge et samlet

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 9 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Indledning Motivation og hovedbudskab Læring og trivsel hos børn og unge Hovedbudskabet med omstillingen er: Alle unge skal have forudsætninger for at få uddannelse Vores børn skal trives, og de skal lære

Læs mere

Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer

Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer Omstilling til Større og bedre udskolingsmiljøer Beskrivelse af emnet og baggrund Hvad er emnet? Den bærende idé er, at øge unges uddannelsesparathed ved i højere grad at satse på større udskolingsafdelinger,

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØGE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BALLERUP Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BORNHOLM Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Borgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich

Borgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Borgermøde om budget 2015 2018 Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Dagsorden 1. Velkomst og oplæg ved Borgmester Benedikte Kiær 2. Direktør Lars Rich orienterer om budgettet for 2015 2018 og serviceniveauer

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Orientering om budget

Orientering om budget Orientering om budget Rammen Aftale om kommunernes økonomi De brændende platforme Ny økonomisk politik Samfundsøkonomien Økonomiaftalen 2016 Omprioriteringsbidrag 1% Netto forværres servicedriftsramme

Læs mere

Vores prioritering: investering i fremtiden

Vores prioritering: investering i fremtiden Vores prioritering: investering i fremtiden Ændringsforslag til Budget 2017-2020 Radikale Venstre og Socialdemokratiet Budgetaftale 2017-2020 Aftalen er indgået mellem Radikale Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

RAMMEN FOR OG MÅLET MED OMSTILLINGSGRUPPERNE ØKONOMISK OG FAGLIGT BÆREDYGTIGE BØRNEHUSE STØRRE OG BEDRE UDSKOLINGSMILJØER

RAMMEN FOR OG MÅLET MED OMSTILLINGSGRUPPERNE ØKONOMISK OG FAGLIGT BÆREDYGTIGE BØRNEHUSE STØRRE OG BEDRE UDSKOLINGSMILJØER RAMMEN FOR OG MÅLET MED OMSTILLINGSGRUPPERNE ØKONOMISK OG FAGLIGT BÆREDYGTIGE BØRNEHUSE STØRRE OG BEDRE UDSKOLINGSMILJØER Omstillingsgruppernes udgangspunkt Det politiske udgangspunkt Den økonomiske udfordring

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Referat fra. Byrådet. Onsdag den , kl. 18:00. i Byrådssalen

Referat fra. Byrådet. Onsdag den , kl. 18:00. i Byrådssalen Referat fra Byrådet Onsdag den 05-10-2016, kl. 18:00 i Byrådssalen Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre deltagere i mødet: Byrådet består af: Parti: Medlemmer: A - Socialdemokratiet: B

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Resultatopgørelse, budgetforlig

Resultatopgørelse, budgetforlig Resultatopgørelse, budgetforlig 2015-18 Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter og tilskud

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse GULDBORGSUND Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

BORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017

BORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017 BORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017 Velkomst Morten Andersen SIDE 2 Program for dagen 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.05 Overblik over kommunens økonomi Hvad

Læs mere

Rammesætningen: De overordnede betragtninger:

Rammesætningen: De overordnede betragtninger: Rammesætningen: Der findes et sted, hvor vi prioriterer bevidst og ansvarligt. Det er overskriften på Lejre Kommunes budgetaftale 2016-2019, og jeg er glad og stolt over i aften at stå med en følelse af,

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere