Lokalplan 243. for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 243. for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej."

Transkript

1 Lokalplan for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING LOKALPLAN BESTEMMELSER KORTBILAG

3 REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN for område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej. LOKALPLANENS BAGGRUND Dele af lokalplanområdet er omfattet af en eller to af tre byplanvedtægter (, A og B). Byplanvedtægterne giver bl.a. mulighed for en større fortætning af området end kommuneplanen tillader. Gentofte Kommunalbestyrelsen ønsker at erstatte disse byplanvedtægter med tidssvarende lokalplanbestemmelser i overensstemmelse med Kommuneplan 00. EKSISTERENDE FORHOLD Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Hellerup bydel og afgrænses mod nord af Maglemosevej, mod øst af Blidahpark og rækkehusbebyggelsen ved Tranegårdsvænget, mod syd af Tranegårdsvej og mod vest af jernbanen og Maglegårdsskolens boldbaner. Området omfatter ejendomme, og har et samlet areal på ca. ha inkl. vejarealer. Bebyggelsen består overvejende af ældre villaer opført i ½ etager med en gennemsnitlig bebyggelsesprocent på,. Der er boliger i lokalplanområdet med en gennemsnitlig boligstørrelse på m. Den gennemsnitlige grundstørrelse pr. bolig er ca. 0 m. Den gennemsnitlige grundstørrelse pr. ejendom er ca. m. Der er registreret liberale erhverv i boliger. Erhvervsarealet i lokalplanområdet udgør i alt m svarende til % af det samlede etageareal. Lokalplanområdet er beliggende i Maglegård og Tranegård skoledistrikt tæt på fritidsfaciliteter og grønne områder. Området er stationsnært i forhold til Charlottenlund og Hellerup Station. LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Formålet med lokalplanen er at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse, herunder sikre den særlige bevaringsværdige bebyggelse i området. Desuden er formålet med lokalplanen at give mulighed for at indrette maksimalt boliger i den eksisterende bebyggelse på ejendommen Tranegårdsvej 0.

4 Inden for området kan der også gives tilladelse til at opføre eller indrette institutioner. Formålet er ligeledes at ophæve utidssvarende byplanvedtægter. Ud over bestemmelser, der fastsætter den fortsatte anvendelse til helårsbeboelse i form af villabebyggelse, giver planen også mulighed for, at der under nærmere angivne vilkår vil kunne drives liberale erhverv fra den enkelte ejendom, såfremt ejendommen ikke omfatter et dobbelthus eller et -familiehus. Lokalplanen indeholder også bestemmelser om, hvorvidt en ejendom kan udstykkes og hvorvidt der kan indrettes flere boliger på samme ejendom. For at fastholde de grønne vejbilleder langs vejene indenfor lokalplanområdet indeholder lokalplanen bestemmelser om at boligbebyggelse ikke må opføres nærmere vejskel end meter. Endelig har lokalplanen til formål at udpege bevaringsværdige bygninger og træer. Udpegningen af de bevaringsværdige træer medfører at en grundejer skal rette henvendelse til Gentofte Kommune inden en evt. beslutning om at fælde eller beskære et træ. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIV- NING KOMMUNEPLAN 00 Lokalplanområdet indgår i enkeltområde. B i Kommuneplan 00 for Gentofte Kommune. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplanen. BYPLANVEDTÆGTER OG LOKALPLANER Dele af lokalplanområdet er omfattet af byplanvedtægt, A og B samt lokalplan. Når nærværende lokalplan vedtages endeligt, ophæves byplanvedtægt, A og B, samt lokalplan for så vidt angår denne lokalplans område. SERVITUTTER Ifølge planlovens bestemmelser bortfalder private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der ikke indholdsmæssigt er forenelige med lokalplanen. TRAFIKFORHOLD Lokalplanen regulerer ikke etablering af fartdæmpende foranstaltninger eller hastighedsnedsættelser. Beslutninger om ændringer i de trafikale forhold træffes af Teknisk Udvalg.

5 FREDNING OG BEVARINGSPLANLÆGNING Som led i udarbejdelsen af et atlas over Gentofte Kommunes bevaringsværdige bygninger og bymiljøer, er der i foråret 00 gennemført en registrering af samtlige bygninger opført før 0. Bygningerne er vurderet og karaktersat på en skala fra ud fra bygningernes bevaringsværdi. Med udgangspunkt i denne vurdering udpeges de bygninger der er tildelt de højeste bevaringskarakterer ( - ) som bevaringsværdige i lokalplanen. Bygninger der i lokalplanen fastlægges som bevaringsværdige må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. Der er udpeget bevaringsværdige bygninger indenfor lokalplanområdet. Inden for lokalplanområdet er der udpeget bevaringsværdige træer. Fældning eller beskæring af disse træer forudsætter ligeledes en forudgående henvendelse til kommunen, med henblik på Kommunalbestyrelsens tilladelse. VARMEPLANLÆGNING I henhold til lov om varmeplanlægning har Gentofte Kommunalbestyrelse vedtaget planer for varmeforsyningen i kommunen med delplan for kraftvarmeforsyning og delplan for naturgasforsyning. Lokalplanområdet skal forsynes med naturgas i henhold til delplan for naturgasforsyning. AFVANDINGSFORHOLD Med henvisning til de generelle leveringsvilkår må det samlede afløb ikke overstige den vandmængde, der svarer til de afløbskoefficienter, der er fastsat i kommunens spildevandsplan. MILJØFORHOLD Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser skal overholdes. MILJØVURDERING Formålet med lokalplanen er at fastholde lokalplanområdet som et attraktivt villaområde. På den baggrund vurderes de miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplanens bestemmelser til ikke at have effekt på områdets miljø lokalt og ingen regional miljømæssig betydning.

6 NATURBESKYTTELSE Matriklerne eh, og em, Gentofte er omfattet af en 0 meter skovbyggelinie fra Øregård Park i henhold til Naturbeskyttelseslovens. Formålet med skovbyggelinien er at sikre udsynet til skovene og at bevare skovbrynene. Det er ikke tilladt at opføre byggeri inden for skovbyggelinierne. Dispensationer i henhold til Naturbeskyttelseslovens kan i særlige tilfælde gives af Kommunalbestyrelsen. Skovbyggelinie fra Øregårdsparken KYSTNÆRHED Lokalplanen er ikke omfattet af planlovens bestemmelser for de kystnære dele af byzoneområderne. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end Kommunalbestyrelsen.

7 LOKALPLAN for område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej. I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. af. august 00) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i beskrevne område: FORMÅL Det er lokalplanens formål: at sikre, at området fastholdes som et attraktivt villaområde at sikre, at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter at sikre bevaringsværdige bygninger og særlige bevaringsværdige træer for at fastholde områdets miljøkvaliteter at fastholde områdets grønne vejbilleder at ophæve utidssvarende byplanvedtægter OMRÅDET Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter følgende matr. nr.: ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, aq, ar, as, au, av, ax, ay, az, aæ, be, bf, bi, bk, bn, bo, bs, bz, bæ, ca, cd, ch, ck, cm,

8 cn, cr, ct, cu, cv, cz, cæ, cø, da, db, dd, de, df, dg, dh, di, dk, dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dx, dy, dz, dø, ea, eb, ec, ed, ee, eh, ek, el, em, eo, ep, eq, er, es, et, eu, ev, ex, ey, ez, eæ, eø, fa, fb, fc, fd, fe, fh, fi, fk, fl, fm, fo, fp, fq, fs, fu, fv, fx, fz, fæ, ga, gb, gd, ge, gf, gg, gh, gi, gk, gl, gm, gn, go, gp, gq, gr, gs, gu, gx, gy, gz, hf, hg, hl, hm, hn, ho, hr, hs, ht, hu, hv, hx, hy, il, im, in, io, iq, iz, iæ, iø, k, ka, kb, kf, kg, kk, kq, kr, l", la, lc, ld, lr, lx, ly, lz, læ, lø, m, ma, mb, mc, md, mf, mg, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, au, av, ax, ay, az, aæ, aø, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bt, bu, bx, by, bz, bæ, bø, ca, cc, cd, ce, cg, ch, ci, ck, cl, cm, cn, cæ, cø, da, dc, dd, df, dg, dh, di, dq, dr, ds, dt, du, dz, dæ, e, ea, eb, ec, ed, ee, ef, eh, f, fy, fz, fø, g, ge, gg, gh, gi, gk, gl, go, h, k, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø, 0hn, 0hs, 0ht, 0hu, 0hv, 0hy, 0ka, 0kc, 0kk, 0kl, 0lg, 0nx, 0ny, 0nz, 0næ, 0nø, 0oa, 0ob, 0od, 0rk,, 0a, 0b, Gentofte, samt alle parceller, der efter den. februar 00 udstykkes fra de nævnte ejendomme. ANVENDELSE. Området må kun anvendes til helårsbeboelse i form af villabebyggelse samt til institutioner til betjening af kommunen.. På grunde under.00 m må der kun opføres eller indrettes ét enfamiliehus. På grunde over.00 m kan der opføres eller indrettes ét tofamiliehus. Et tofamiliehus er en bygning med et vandret lejlighedsskel mellem to boliger. Bygningen skal være udformet således, at den fremstår som en helhed, der er harmonisk tilpasset grunden og dens omgivelser. På grunde over.00 m kan der opføres ét dobbelthus. Et dobbelthus er en bygning med lodret lejlighedsskel mellem to boliger. Bygningen skal være udformet således, at den fremstår som en helhed, der er harmonisk tilpasset grunden og dens omgivelser.. Uagtet. og. må der på ejendommen eh, Gentofte maksimalt indrettes selvstændige enheder i den eksisterende bebyggelse.. Der kan på den enkelte ejendom drives liberalt erhverv, jf., stk., såfremt den kun omfatter en selvstændig bolig under forudsætning af: at erhvervet etableres i direkte forbindelse med en bolig, dog kun i rum, der i henhold til byggeloven vil kunne godkendes til beboelsesrum, at det areal, der anvendes til liberalt erhverv, ikke er større end 0 m og ikke større end % af boligens etageareal,

9 at virksomheden ikke ved skiltning, parkering eller på anden måde ændrer ejendommens karakter af beboelsesejendom eller områdets karakter af boligområde, at virksomheden efter Kommunalbestyrelsens skøn ikke er til gene for de omkringboende, at der på ejendommen indrettes tilstrækkeligt parkeringsareal.. Til liberale erhverv medregnes erhvervsgrupper som læger, tandlæger, fysioterapeuter, advokater, ingeniører, arkitekter og lignende samt kontorvirksomheder, hvis aktiviteter ikke vil være til gene for de omkringboende. Det pågældende erhverv må ikke på stedet omfatte produktion, forarbejdning, handel eller oplagring.. Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer og lignende installationer til sikring af den nødvendige energiforsyning. UDSTYKNING. Grunde må ikke ved udstykning og arealoverførsel blive mindre end 00 m. Eventuelle adgangsarealer (koteletben m.v.) medregnes ikke i denne forbindelse.. Der må ikke ske udstykning eller arealoverførsel, så der opstår grunde med en mindre bredde end 0 meter.. Kommunalbestyrelsen kan gøre en tilladelse til udstykning eller arealoverførsel afhængig af, at parcellen giver mulighed for en hensigtsmæssig bebyggelse og rimeligt dimensionerede parkerings- og opholdsarealer.. Uanset ovenstående kan der ske udstykning af grunde under 00 m til brug for de i. nævnte transformerstationer og lignende installationer. VEJ-, STI- OG PARKERING. Vejene i området bibeholdes med deres nuværende beliggenhed.. Ved opførelse af enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse skal der udlægges areal til mindst parkeringspladser pr. bolig.. Ved indretning eller opførelse af institutionsbebyggelse skal der udlægges areal til mindst parkeringsplads pr. 0 m etageareal eller et efter Kommunalbestyrelsens skøn passende antal pladser. Krav om mindste grundstørrelse på 00 m kan jf. byggelovens 0A fraviges ved udstykning af dobbelthuse. Boligerne i et dobbelthus skal kunne udstykkes selvstændigt, jf. byggelovens stk..

10 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige.. Bebyggelse må maksimalt opføres i ½ etager. Garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger må dog maksimalt opføres i etage.. Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige meter.. Bebyggelse, bortset fra garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende småbygninger, må ikke opføres nærmere vejskel end m. BEVARING AF BEBYGGELSE OG BEPLANTNING. Bygninger, der på kortbilaget er markeret som værende bevaringsværdige, må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dette gælder også dør-, vinduesog altanudskiftninger, ændringer i materialevalg, farvesætning, vinduesformater og udformning i øvrigt.. De på kortbilaget angivne bevaringsværdige træer og beplantning skal bevares og væsentlige indgreb må ikke ske uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN. Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende, omkringliggende bebyggelse og udformes således, at der efter Kommunalbestyrelsens skøn opnås en god helhedsvirkning.. Skiltning må ikke bryde områdets karakter af boligområde.. Bortset fra almindelig navneplade og husnummerplade kan der i de tilfælde, hvor erhvervstilladelse er givet i henhold til, stk., opsættes orienteringsskiltning på bygningen. Skiltes størrelse må ikke overstige 0 x 0 cm. UBEBYGGEDE AREALER. Ubebyggede arealer, der ikke benyttes til parkering, gårdsplads eller lignende skal udlægges som grønne områder/ have. Oplag, herunder parkering af ikke indregistrerede køretøjer, henstilling af containere mv., må ikke finde sted.. Terrænregulering på mere end +/- 0, meter må kun finde sted efter Kommunalbestyrelsens tilladelse. 0 LEDNINGS- OG ANTENNEANLÆG 0. Nye elledninger i området, herunder ledninger til intern vejbelysning, skal udføres som jordkabler.

11 0. Inden for området må fritstående antenner og parabolantenner med en diameter over m kun opstilles på terræn. Højden må ikke overstige, m og de skal placeres i en afstand af mindst, meter fra skel mod naboejendom og mindst 0 meter fra skel mod vej. 0. Tagantenner må ikke gives en højde på mere end, meter over den enkelte ejendoms højeste bygningsdel. 0. Andre placeringer og udformninger af tagantenner og parabolantenner med en diameter over meter, kræver Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING. Forinden ny bebyggelse tages i brug til støjfølsom anvendelse, skal Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser være overholdt. I følge vejledningen er støjgrænseværdierne for vejtrafik db(a), for jernbanetrafik 0 db(a) og vibrationer fra jernbanen db. OPHÆVELSE AF LOKALPLAN Lokalplan tinglyst den 0. november 00, aflyses for den af lokalplanen omfattede ejendomme med følgende matrikelnumre: ax, Gentofte OPHÆVELSE AF BYPLANVEDTÆGTER Byplanvedtægt tinglyst den. maj, aflyses for de af lokalplanen omfattede ejendomme med følgende matrikelnumre: ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, aq, ar, as, au, av, ax, ay, az, aæ, be, bf, bi, bk, bs, bz, bæ, cd, ch, ck, cr, ct, cu, dm, dø, eb, ec, ed, ee, el, ep, eq, gy, gz, hg, hl, hn, hr, hx, hy, iæ, iø, k, ka, kb, kf, kk, l, lr, m, mb, mc, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø,, Gentofte Byplanvedtægt a tinglyst den 0. december, aflyses for de af lokalplanen omfattede ejendomme med følgende matrikelnumre: bn, bo, kg, md, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, au, av, ax, ay, az, aæ, aø, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bt, bu, bx, by, bz, bæ, bø, ca, cc, cd, ce, cg, ch, ci, ck, cl, cm, cn, cæ, cø, da, dc, dd, df, dg, dh, di, dq, dr, ds, dt, du, dz, dæ, e, ea, eb, ec, ed, ee, ef, eh, f, fy, fz, fø, g, ge, gg, gh, gi, gk,

12 gl, go, h, k, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø, 0a, 0b, Gentofte Byplanvedtægt b tinglyst den 0. december, aflyses for de af lokalplanen omfattede ejendomme med følgende matrikelnumre: cn, cæ, cø, da, db, dd, df, dg, dh, di, dk, dl, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dx, dy, dz, ea, ek, er, fz, ge, gp, hf, hm, ho, hs, ht, hu, il, io, iq, iz, kq, kr, la, ld, Gentofte LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER. Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, i henhold til planlovens kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige afvigelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at disse ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne.. Lokalplanen indeholder i og bestemmelser om, at nærmere angivne lokalplaner og byplanvedtægter ophæves for det af lokalplanen omhandlende område.. Lokalplanen indeholder i bestemmelse om, at bebyggelse i området ikke må nedrives uden tilladelse fra Kommunalbestyrelsen. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter planlovens under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af Kommunen mod erstatning. VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget af Gentofte Kommunalbestyrelse den. september 00. Hans Toft (sign) Lis Bjerremand (sign) 0

13 Nærværende lokalplan begæres i henhold til, stk. i lov om planlægning tinglyst på følgende matr.nr.: ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, aq, ar, as, au, av, ax, ay, az, aæ, be, bf, bi, bk, bn, bo, bs, bz, bæ, ca, cd, ch, ck, cm, cn, cr, ct, cu, cv, cz, cæ, cø, da, db, dd, de, df, dg, dh, di, dk, dl, dm, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dx, dy, dz, dø, ea, eb, ec, ed, ee, eh, ek, el, em, eo, ep, eq, er, es, et, eu, ev, ex, ey, ez, eæ, eø, fa, fb, fc, fd, fe, fh, fi, fk, fl, fm, fo, fp, fq, fs, fu, fv, fx, fz, fæ, ga, gb, gd, ge, gf, gg, gh, gi, gk, gl, gm, gn, go, gp, gq, gr, gs, gu, gx, gy, gz, hf, hg, hl, hm, hn, ho, hr, hs, ht, hu, hv, hx, hy, il, im, in, io, iq, iz, iæ, iø, k, ka, kb, kf, kg, kk, kq, kr, l", la, lc, ld, lr, lx, ly, lz, læ, lø, m, ma, mb, mc, md, mf, mg, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, au, av, ax, ay, az, aæ, aø, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bt, bu, bx, by, bz, bæ, bø, ca, cc, cd, ce, cg, ch, ci, ck, cl, cm, cn, cæ, cø, da, dc, dd, df, dg, dh, di, dq, dr, ds, dt, du, dz, dæ, e, ea, eb, ec, ed, ee, ef, eh, f, fy, fz, fø, g, ge, gg, gh, gi, gk, gl, go, h, k, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø, 0hn, 0hs, 0ht, 0hu, 0hv, 0hy, 0ka, 0kc, 0kk, 0kl, 0lg, 0nx, 0ny, 0nz, 0næ, 0nø, 0oa, 0ob, 0od, 0rk,, 0a, 0b, Gentofte, samt alle parceller, der efter den. februar 00 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Desuden begæres i henhold til samme lov den i omtalte Byplanvedtægt tinglyst den. maj, ophævet for de af lokalplanen omfattede ejendomme med følgende matrikelnumre: ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, aq, ar, as, au, av, ax, ay, az, aæ, be, bf, bi, bk, bs, bz, bæ, cd, ch, ck, cr, ct, cu, dm, dø, eb, ec, ed, ee, el, ep, eq, gy, gz, hg, hl, hn, hr, hx, hy, iæ, iø, k, ka, kb, kf, kk, l, lr, m, mb, mc, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø,, Gentofte. Desuden begæres i henhold til samme lov den i omtalte Byplanvedtægt a tinglyst den 0. december, ophævet for de af lokalplanen omfattede ejendomme med følgende matrikelnumre: bn, bo, kg, md, aa, ab, ac, ad, ae, af, ag, ah, ai, ak, al, am, an, ao, ap, aq, ar, au, av, ax, ay, az, aæ, aø, ba, bb, bc, bd, be, bf, bg, bh, bi, bk, bl, bm, bn, bo, bp, bq, br, bt, bu, bx, by, bz, bæ, bø, ca, cc, cd, ce, cg, ch, ci, ck, cl, cm, cn, cæ, cø, da, dc, dd, df, dg, dh, di, dq, dr, ds, dt, du, dz, dæ, e, ea, eb, ec, ed,

14 ee, ef, eh, f, fy, fz, fø, g, ge, gg, gh, gi, gk, gl, go, h, k, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z, æ, ø, 0a, 0b, Gentofte. Desuden begæres i henhold til samme lov den i omtalte Byplanvedtægt b tinglyst den 0. december, ophævet for de af lokalplanen omfattede ejendomme med følgende matrikelnumre: cn, cæ, cø, da, db, dd, df, dg, dh, di, dk, dl, dn, do, dp, dq, dr, ds, dt, du, dx, dy, dz, ea, ek, er, fz, ge, gp, hf, hm, ho, hs, ht, hu, il, io, iq, iz, kq, kr, la, ld, Gentofte. Gentofte Kommune, Plan, den. oktober 00 Lis Bjerremand (sign) Michael Holst (sign) Offentliggjort den. oktober 00 Tinglyst den. november 00

15 dl i d at cx a do g c a lb 0mk d eh cm gp ht lg en et 0hr ki kh ez er eu gf ev 0oh kd ex cq 0lg t 0fk do 0ho eø nf lv cz eq u iv it q e næ lr aa 0hp dz fz dl bf 0gm 0fz eæ bk b h lx k 0hø es 0ml 0ne em lz ly ey df ld et fp na 0hq cv 0gy ø y fs df ep 0ql dp fc ay iu cl de eg bi bk is ec aq bi ed 0ht ol in p x io gr dc 0kc æ iz 0ld ma 0fp n di ae dd 0nv t ax fv mv ip dh mx ac cn ds r 0hs dd gk lø ff af x kk fd 0gt af dz nb 0no fe 0gi 0hm y gs gi fh v la fk im pf ar dp ah oø ho u 0nb du ct ge v gk s gn dn ga aæ fi fl bn pg ev b z 0nf s bb iø ca ap 0oy dr 0nt bæ cr 0hv 0gu ey 0mi 0ks k kf 0lc eq oe fo fa as fu fb r hr ai ht 0ox eu ai lx eo fm go iq ly 0qs ma ir 0fø 0ka ck dg gp gn gh ex 0kl bn fz pe lz ao 0cb da pc m az cø bq au pa bo ad pd ab 0nn kr 0kn di gy es er 0lb 0qm ka pb bl 0he ez ao dx kg dy gx l eb fq hy ah hs 0np gl bs bo ak ce ak 0gb n 0kp bp fø ah ax 0nh gz bt 0nd aø eø bg ar mf 0kæ av an cæ cu 0gn o aæ br an iæ cø 0mø kq 0mm av ca ay dq ck læ ae gl bz da ds gb mø bc aq 0ma bf el 0le de 0qp hn 0kr bæ 0mv dm 0ng eæ ab be hm ie l q bd 0nm cc go ø 0kq aq fg hk ag 0df æ mm dt f ap mæ o hl bø 0mæ gf cd if z bc 0og ef fo ff cg hz bh 0dg kc fa am db 0at nr dq bt gg ii 0pn al 0bg 0pæ ea ik fa am gq al p bh 0of aa eæ 0hx 0ok pq fy 0dd 0fb 0op dv 0dc gk 0as ch 0nq 0ee 0ol 0om 0on em bm ch mb bg nd dh au go mc bm bl mg gh ge bx md bn 0gk ei ad by nz h hv g dg bz bu ks gd ag ac ad ic ig fg id fs np ba fn 0kk ia 0hu ib ei et gm gi ih 0id ft kb fm ey 0de gd hø hq 0qq eg ee ci ef li lf ek es el ll cf fv fr hæ ft er eh ev fl pø 0hy fi eø eu ex fl ed ep lh ed kv eq lk 0ph eo dt lg fs en fr 0kø fq ec ee 0ie gc ky ku fp ec fx fv 0tv lq fq em fo fk fc fu gb fu ln fd ga fp fh fb 0oe ek fe 0oo lp lo kt eb dg lm kø au kx df ez gg kæ hh 0lh kz eæ cg ey cd ds a 0b eb 0go dk bæ hn 0hn 0re il 0mæ 0gv hu ml 0oæ ef du az 0mr fæ hg gu bø 0db hx 0ol cn 0mz 0nx 0od hi eb dt be fg hf 0rh dæ fx bg 0kv ee mc 0mz dv 0gh du 0rk ce 0pm 0ko 0mx dr 0ob 0ny bx ec ha ep 0oa 0fæ ed ee eh bu ea 0mu cm 0or bk bi dø 0da 0mt 0ri eg 0mp ff lc 0nz 0nø gg fn 0kx fd fe cæ fc lu fh 0mq ez fa 0yf mh bv 0a 0ar dy 0rg 0oq ao ko fy 0la eh 0cø na Maglemosevej Vingårds Alle Phistersvej Hartmannsvej Almevej Tranegårdsvej Bregnegårdsvej Cottagevej Mantziusvej Stigaardsvej Vinrankevej Valbirkvej Bøgevej Eivindsvej Parkvænget Blidahpark Hultmannsvej Høyrups Alle Wiehesvej Annasvej Strandvejen Edithsvej Gruts Alle Viggo Rothes Vej Gersonsvej Kaysersvej Alexandervej Phistersvej Tranegårdsvej B A B A 0 0 A 0 A A 0 A B A 0 0 A 0 B A B A B A 0B C E BA B A B A B A B A B B A mk hz ea dx 0kz hq 0pr 0næ bz lt 0vc ls 0ms fb ar 0oø eø by fu mi fk fc fm dø n co D C BA 0 E D C B A 0 0 A A A A A 0 0 A B 0 0 A 0 0 A A A A B C 0B 0A 0B 0A B A A D C B A B A 0 B A B A 0B 0A C B A B A B A B A B A B BA A BA C B A B A E D C B A A 0E 0D NORD KORTBILAG Lokalplan for område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej. MÅL GENTOFTE KOMMUNE PLAN 00 :.000 Lokalplanafgrænsning Bevaringsværdigt træ Bevaringsværdigt hus

16 Gentofte Kommune Rådhuset, Bernstorffsvej 0 Charlottenlund LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE MELLEM MAGLEMOSEVEJ OG TRANEGÅRDSVEJ

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

LOKALPLAN 225. for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej

LOKALPLAN 225. for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej LOKALPLAN 225 for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 225 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan 258. for Gl. Hellerup Gymnasium

Lokalplan 258. for Gl. Hellerup Gymnasium Lokalplan 258 for Gl. Hellerup Gymnasium INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 258 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup LOKALPLAN 196 for Copenhagen International School i Hellerup GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 196 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

Lokalplan 257. for Aurehøj Gymnasium

Lokalplan 257. for Aurehøj Gymnasium Lokalplan 257 for Aurehøj Gymnasium INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 257 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Lokalplan 239. for et område ved Heslegårdsvej og Hesselvang

Lokalplan 239. for et område ved Heslegårdsvej og Hesselvang Lokalplan 239 for et område ved Heslegårdsvej og Hesselvang Vemmetofte Alle INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 239 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret Tillæg til Lokalplan 65 For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret REDEGØRELSE... 3 Lokalplantillæg... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Miljøvurdering... 4 VVM... 4 BESTEMMELSER... 5 1. Formål... 5 2. Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan for ejendommen Aurehøjvej 24

Lokalplan for ejendommen Aurehøjvej 24 Lokalplan 256.1 for ejendommen Aurehøjvej 24 !!!! Søbøtkers Alle INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 256.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan for Vangedevej 132

Lokalplan for Vangedevej 132 Lokalplan 309.1 for Vangedevej 132 Vangedevej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 309.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 271. for et område ved Sankt Lukas Vej

Lokalplan 271. for et område ved Sankt Lukas Vej Lokalplan 271 for et område ved Sankt Lukas Vej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 271 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7 Forslag Lokalplan 70.7.1 Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.7 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter LOKALPLAN 100 Del af Maglegård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større

Læs mere

Lokalplan 339. for Aurehøj Gymnasium

Lokalplan 339. for Aurehøj Gymnasium Lokalplan 339 for Aurehøj Gymnasium Edelgave Alle INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 339 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3 Forslag Lokalplan 70.3.1 Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.3 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan FORSLAG. for et område omkring Lindegårdsvej, Ordrupvej, Ejgårdsvej og Ejgårds Tværvej. Ordrupvej 121

Lokalplan FORSLAG. for et område omkring Lindegårdsvej, Ordrupvej, Ejgårdsvej og Ejgårds Tværvej. Ordrupvej 121 Lokalplan 116.1 for et område omkring Lindegårdsvej, Ordrupvej, Ejgårdsvej og Ejgårds Tværvej FORSLAG Ordrupvej 121 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 116.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

Lokalplan 284. for Trunnevangen 4A og 4B

Lokalplan 284. for Trunnevangen 4A og 4B Lokalplan 284 for Trunnevangen 4A og 4B INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 284 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

LOKALPLAN 179. for et område omkring Gentoftegade, Jahnsensvej og Kildeskovsvej

LOKALPLAN 179. for et område omkring Gentoftegade, Jahnsensvej og Kildeskovsvej LOKALPLAN 179 for et område omkring Gentoftegade, Jahnsensvej og Kildeskovsvej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 5('(* 5(/6()25/2.$/3/$1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

LOKALPLAN 170. for et område ved Holmegårdsvej og Schimmelmannsvej

LOKALPLAN 170. for et område ved Holmegårdsvej og Schimmelmannsvej LOKALPLAN 170 for et område ved Holmegårdsvej og Schimmelmannsvej GENTOFTE KOMMUNE Holmegårdsvej REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 170 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 299. for Hellerupvej 22, Copenhagen International School

Lokalplan 299. for Hellerupvej 22, Copenhagen International School Lokalplan 299 for Hellerupvej 22, Copenhagen International School HELLERUPGÅRDVEJ INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 299 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

Lokalplan 292. for et område ved Viggo Rothes Vej og Maglemosevej

Lokalplan 292. for et område ved Viggo Rothes Vej og Maglemosevej Lokalplan for et område ved Viggo Rothes Vej og Maglemosevej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Lokalplan 267. for ejendommen Gentoftegade 71 FORSLAG

Lokalplan 267. for ejendommen Gentoftegade 71 FORSLAG Lokalplan 267 for ejendommen Gentoftegade 71 FORSLAG INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 267 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994)

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplanområdet er beliggende i Måløv bydel. Området grænser mod syd op til Måløv Idrætsanlæg,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE G- LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE HOLMSLAND KOMMUNE Teknisk Forvaltning KIRKEVEJ 4 6960 HVIDE SANDE TELEFON 97 31 13 33 TELEFAX 97 31 27 65 GIRO 4 06 23 29 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej

For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej Juni 00 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. FOR EN BOLIGBEBYGGELSE VED TROELSTRUPVEJ Denne redegørelse har til formål kort at orientere om de eksisterende forhold og

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Lokalplan 181. for et område ved Parkvænget, Maglevænget og Esperance Allé

Lokalplan 181. for et område ved Parkvænget, Maglevænget og Esperance Allé Lokalplan 181 for et område ved Parkvænget, Maglevænget og Esperance Allé INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 181 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg

Lokalplan Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg Lokalplan 218.1 Tillæg 1 til lokalplan 218 for Plejehjemmet Egebjerg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 218.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 10.3 For Nødebohuse Marts 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver

Læs mere

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning 501 Lokalplan 501 Temalokalplan Brøndby For mikro-, mini- og husstandsvindmøller S S S S S S Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? n lokalplan fastsætter regler om bebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

Lokalplan 371. for Vinagervej FORSLAG

Lokalplan 371. for Vinagervej FORSLAG Lokalplan 371 for Vinagervej FORSLAG !!!!!!!!!! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 371 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Lokalplan 351. for Gammel Hellerup Gymnasium

Lokalplan 351. for Gammel Hellerup Gymnasium Lokalplan 351 for Gammel Hellerup Gymnasium INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 351 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

Lokalplan 282. for et område omkring Christiansholmsvej og Fabritius Alle

Lokalplan 282. for et område omkring Christiansholmsvej og Fabritius Alle Lokalplan 282 for et område omkring Christiansholmsvej og Fabritius Alle INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 282 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Lokalplan 273. for et område mellem Henrik Hertz Vej, Lille Fredensvej og jernbanen

Lokalplan 273. for et område mellem Henrik Hertz Vej, Lille Fredensvej og jernbanen Lokalplan for et område mellem Henrik Hertz Vej, Lille Fredensvej og jernbanen INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Byplanvedtægtens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Temalokalplan nr. 158A

Temalokalplan nr. 158A Temalokalplan nr. 58 6eo 6a 6es 6ff 6et 6ec 6dr 6eh 6dx 6fo 6em 6dn 6bp 6dø 6dt 6aæ 6ct 6dd 6dm 6f 5ao 6k 6ez 6ch 6cq 6dg 6cf 6cd 6ce 6de 6df 6t 6p 6v 6u 7a 6ca 6bg 6aq 6cu 6cæ 6bc 6ci 7m 6ba 7x 2gq 6bi

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en

Læs mere

Lokalplan 221. Lokalplan for sommerhusområdet Bredfjed. Lidsøvej. Bredfjedvej

Lokalplan 221. Lokalplan for sommerhusområdet Bredfjed. Lidsøvej. Bredfjedvej Lokalplan 221 Lokalplan for sommerhusområdet Bredfjed Bredfjedvej Lidsøvej 3. december 2003 Lokalplan 221 12. september 2003 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2 Afgrænsning...2 Anvendelse...3 Udstykning...3

Læs mere

Lokalplan 245. for Bernadotteskolen

Lokalplan 245. for Bernadotteskolen Lokalplan 245 for Bernadotteskolen !!!!!!!!!!!! Svanemøllevej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 245 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune Partiel byplan 11 For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej Gladsaxe Kommune Byplanvedtægt for et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej bestående af den af boligministeriet den 24/2 1950 godkendte

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Lokalplan nr. 92. for et område omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej

Lokalplan nr. 92. for et område omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej Lokalplan nr. 92 for et område omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej Marts 1996 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej.

Læs mere