T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )"

Transkript

1 T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank UDSTEDELSESDAG 17. december 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. DEFINITIONER FORMÅL KONVERTERING ØVRIGE BESTEMMELSER... 7 Side 2 af 8

3 TILLÆG TIL VILKÅR FOR KAPITALBEVISER (HYBRID KERNEKAPITAL) 1. DEFINITIONER 1.1 Definitionerne i afsnit 1 i Vilkår for kapitalbeviser (hybrid kernekapital) af 17. december 2013 indgået mellem Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, CVR-nr ( Arbejdernes Landsbank ) og Hvidbjerg Bank, Aktieselskab (CVR-nr ) ( Udsteder ) finder anvendelse på dette tillæg ( Tillægget ), medmindre andet fremgår heraf. 1.2 I Tillægget anvendes derudover følgende definitioner: Afregningsdatoen betyder den dato, hvor Kapitalbeviser konverteres til Nye Aktier i VP Securities, og hvor Nye Aktier deponeres på en Kapitalbevisindehavers konto mod annullering af de konverterede Kapitalbeviser. Aktier betyder aktier udstedt af Udstederen. Fondsbørsen betyder NASDAQ OMX Copenhagen A/S, CVR-nr Handelsdage betyder en dag, hvor der kan handles på Fondsbørsen. Konvertering betyder, at den Aktuelle Hovedstol på konverteringstidspunktet konverteres til Nye Aktier for så vidt angår Konverteringsbeløbet ved konvertering af et forholdsmæssigt antal af Kapitalbeviser i hver Kapitalbevisindehavers depot i VP Securities. Konverteringsbekendtgørelsesdatoen har den i afsnit 3.1 anførte betydning. Konverteringsbegivenhed har den i afsnit 3.1 anførte betydning. Konverteringsbeløb betyder det beløb af den Aktuelle Hovedstol, der konverteres til Nye Aktier ved en Konvertering, idet der skal ske Konvertering med et beløb mindst svarende til den laveste værdi af: 1. den værdi, der sammen med forholdsmæssig konvertering og nedskrivning af alle andre Tabsabsorberende Instrumenter med samme Konverterings- eller nedskrivningsbegivenhed kræves for at bringe Udstederens Egentlige Kernekapitalprocent op på 7,00 eller 2. hvis Konvertering, sammen med forholdsmæssig konvertering og nedskrivning af alle andre Tabsabsorberende Instrumenter med samme Konverterings- Side 3 af 8

4 eller nedskrivningsbegivenhed, ikke er tilstrækkelig til at bringe Udstederens Egentlige Kernekapitalprocent op på 7,00, hele den Aktuelle Hovedstol. Konverteringsdato betyder den dato, hvor Kapitalbeviserne konverteres til Nye Aktier ved registrering af den dertil knyttede kapitalforhøjelse i Erhvervsstyrelsen. Konverteringskurs har den i afsnit 3.5 anførte betydning. Købsaftalen betyder aftale om køb af kapitalbeviser mellem Arbejdernes Landsbank og Udsteder dateret 10. december Nye Aktier har den i afsnit 3.3 anførte betydning. Tabsabsorberende Instrumenter betyder alle andre finansielle instrumenter udstedt (direkte eller indirekte) af Udstederen, som udgør Hybrid Kernekapital og hvis hovedstol kan nedskrives eller konverteres i henhold til disses vilkår og betingelser i tilfælde af en eller flere nærmere definerede begivenheder. Vejledningen betyder Finanstilsynets vejledning af 2013 til Lov om Finansiel Virksomhed 124, stk. 5 - Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden. Vilkår betyder Vilkårene inklusive de i Tillægget indeholdte vilkår. 2. FORMÅL 2.1 Det følger af Købsaftalens afsnit 6.2, at Udsteder, i det omfang det er lovligt i henhold til Gældende Regler, er forpligtet til på førstkommende generalforsamling at stille forslag til alle nødvendige vedtægtsændringer og bemyndigelser til indføjelse af vilkår om konvertering til aktiekapital af Kapitalbeviserne og kapitalbeviser for nominelt DKK udstedt af Udsteder 28. juni Udsteder skal i denne forbindelse nærmere aftale vedtægtsændringer og ændring af Vilkår med Arbejdernes Landsbank. 2.2 Udsteder har forud for sin ordinære generalforsamling den 26. marts 2014 afstemt indholdet af det i indkaldelsen indeholdte forslag til vedtægtsændringer vedrørende mulig konvertering af Kapitalbeviserne med Arbejdernes Landsbank. 2.3 Tillægget vedrører ændring af Vilkårene for Kapitalbeviserne ved indførsel af vilkår om konvertering, som erstatter vilkår om nedskrivning i Vilkårenes afsnit 7. Side 4 af 8

5 2.4 Det er Parternes hensigt, at Vilkårene som suppleret ved Tillægget skal fortolkes således, at Kapitalbeviserne opfylder kravene til Hybrid Kernekapital, der automatisk konvereres ved et passende niveau af egentlig kernekapital (triggerniveauet) således som beskrevet i Forordningens artikel 54, stk. 1, litra a) ii) og i Vejledningen afsnit 4, jf. ligeledes Vilkårene af 17. december 2013 afsnit 3.3 og KONVERTERING 3.1 Konverteringspligt Hvis Udstederen eller Finanstilsynet konstaterer, at den Egentlige Kernekapitalprocent er mindre end 7,00 (en Konverteringsbegivenhed ), er Udsteders bestyrelse og direktion forpligtet til at: 1. Konstatere at en Konverteringsbegivenhed er indtrådt, 2. give Finanstilsynet meddelelse om Konverteringsbegivenheden, 3. snarest muligt og inden for en måned eller et af Finanstilsynet eller Gældende Regler tidligere fastsat tidspunkt fra Konverteringsbegivenhedens indtræden før Fondsbørsens åbning den pågældende dag ( Konverteringsbekendtgørelsesdatoen), i overensstemmelse med VP Securities til enhver tid gældende regler og procedurer, give Kapitalbevisindehaverne uigenkaldelig meddelelse om Konverteringsbegivenheden, Konverteringsbeløbet, og Konverteringsdatoen ledsaget af et dokument, der viser beregningen af Konverteringsbeløbet og dokumenterer Konverteringsbegivenhedens indtræden, og 4. gennemføre en Konvertering af Kapitalbeviserne pro rata med alle andre Tabsabsorberende Instrumenter med samme Konverterings- eller nedskrivningsbegivenhed. 3.2 Gennemførelse af Konvertering Konverteringen gennemføres ved en forholdsmæssig konvertering og annullering af beholdningen af Kapitalbeviser på alle konti hos VP Securities i henhold til de for VP Securities til enhver tid gældende procedurer. Til gengæld for en gyldig udstedelse af Nye Aktier, ophører Kapitalbevisindehaverne efter Konverteringsdatoen med at have krav angående konverterede Kapitalbeviser. I det omfang at kun en del af Kapitalbeviserne er konverteret, påløber Kuponrente i det omfang det i øvrigt følger af Vilkårenes bestemmelser herom - fortsat på de tilbageværende udestående Kapitalbeviser i henhold til disses vilkår. Kapitalbevisindehaverne er forpligtet til at tegne Nye Aktier i den form, på den måde og i det omfang, det måtte kræves af gældende lov. Konverteringsdatoen skal være mindst 3 og højest 5 Handelsdage efter Konverteringsbekendtgørelsesdatoen. Side 5 af 8

6 3.3 Antal Nye Aktier De Kapitalbeviser, der skal konverteres, konverteres til et antal nye Aktier ( Nye Aktier ) i henhold til følgende formel: Nye Aktier = Kapitalbevisernes pålydende hovedstol divideret med Konverteringskursen. 3.4 Afrunding Hvis den pålydende hovedstol af de Kapitalbeviser, der konverteres, ikke svarer til et helt antal Nye Aktier, skal antallet af Nye Aktier så vidt muligt rundes op til nærmeste hele antal ved justering af Konverteringskursen. Ingen delaktier overdrages efter Konvertering. 3.5 Konverteringskursen Konverteringskursen, der anvendes i forbindelse med en Konvertering af Konverteringsbeløbet, i DKK pr. Aktie fastsættes i samråd med Udstederen og Arbejdernes Landsbank, af en uafhængig, velrenommeret investeringsbank udpeget af Arbejdernes Landsbank efter aftale med Udstederen. Investeringsbanken skal fastsætte kursen som markedskursen for Aktierne, dog minimum kurs pari, på baggrund af de på Fondsbørsen offentliggjorte kurser og sådanne andre forhold, som investeringsbanken finder relevante. Investeringsbankens skriftlige vurdering skal være endelig og bindende for Udstederen, Arbejdernes Landsbank og Kapitalbevisindehaverne. 3.6 Levering De Nye Aktier leveres på Afregningsdatoen i elektronisk form gennem VP Securities til Kapitalbevisindehavernes konti, hvor de konverterede Kapitalbeviser opbevaredes og ellers i henhold til VP Securities til enhver tid gældende standardprocedurer. 3.7 Sidestillede aktier De Nye Aktier har samme rettigheder som Udstederens eksisterende Aktier på Konverteringsdatoen og noteres på Fondsbørsen. De Nye Aktier er omsætningspapirer og kan frit overdrages, jf. dog Udsteders vedtægter 3 afsnit 5. De Nye Aktier har fra tidspunktet for registrering hos Erhvervsstyrelsen den samme ret til udbytte som Udstederens Aktier på Konverteringsdatoen. 3.8 Ingen justering Side 6 af 8

7 Konverteringskursen justeres ikke som følge af Udstederens forhøjelse eller nedskrivning af aktiekapitalen, udstedelse af tegningsretter til Aktierne eller konvertible instrumenter, fusion eller spaltning. 3.9 Konsekvenser af Konvertering Flere gange. En Konverteringsbegivenhed kan indtræffe flere gange, og Kapitalbeviserne kan konverteres ad flere omgange Samtidig konvertering/nedskrivning. Samtidig med eller umiddelbart efter efter en meddelelse om konvertering er Udstederen forpligtet til at: 1. sende en meddelelse om nedskrivning eller konvertering af samtlige andre Tabsabsorberende Instrumenter. 2. sikre at hovedstolen på samtlige andre Tabsabsorberende Instrumenter nedskrives eller konverteres pro rata med den Aktuelle Hovedstol hurtigst muligt Omkostninger Alle omkostninger til VP Securities, Kapitalbevisindehavernes depositarer og den i afsnit 3.5 nævnte investeringsbank som følge af Konvertering afholdes af Udstederen Erstatning af vilkår om nedskrivning Tillæggets afsnit 3 erstatter Vilkårenes afsnit 7 om Nedskrivning efter Forordningens ikrafttræden. 4. ØVRIGE BESTEMMELSER 4.1 Vilkår om konvertering skal godkendes på Udsteders generalforsamling. Tillægget indgås derfor i forlængelse af, at Udsteder på sin generalforsamling den 26. marts 2013 med den fornødne majoritet har godkendt, at Udsteder indgår vilkår om konvertering i forbindelse med den af Vilkårene omfattede Hybride Kernekapital. 4.2 Arbejdernes Landsbank tegner i forbindelse med indgåelse af dette Tillæg de i Kapitalbeviserne indeholdte konvertible lån (som sådanne), idet Arbejdernes Landsbank endnu ejer samtlige Kapitalbeviser. Side 7 af 8

8 4.3 Forordningen og CRD udgør nye regler, hvor administrativ praksis endnu ikke er fastlagt. Parterne er derfor enige om, at indgå sådanne yderligere vilkår, som måtte vise sig nødvendige for at opfylde reglernes krav til Hybrid Kernekapital som forudsat i dette Tillæg. Dato: 26. marts 2014 Således underskrevet af Parterne: Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank: Hvidbjerg Bank, Aktieselskab: Side 8 af 8

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier 13MAR201418031785 OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 34900167) Dette dokument ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 19.267.751 stk. aktier à nominelt

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere