TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune"

Transkript

1 TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017

2 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter Dataindsamling Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater Samlet tilfredshed Inddragelse og information Klager Serviceniveau og aktiviteter Samarbejde og kommunikation Ledelse 13

3 2 TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN 1. INDLEDNING Søhusparken overgik, efter at have været drevet af Forenede Care i en periode på fire år, til kommunal drift den 1. februar Efter i et år at have drevet Søhusparken, ønsker Syddjurs Kommune at måle tilfredsheden blandt beboere og pårørende på Søhusparken. BDO gennemførte i 2015 en lignende måling af tilfredsheden blandt beboere og pårørende på Søhusparken og det har været Syddjurs Kommunes ønske, at den netop gennemførte måling er sammenlignelig med denne. Dog indeholder den netop gennemførte måling også andre og flere aspekter, for at belyse et samlet billede af tilfredsheden blandt beboere og pårørende på Søhusparken. Nærværende notat indeholder resultaterne af den gennemførte tilfredshedsmåling på Søhusparken og sammenholder disse med resultaterne af den sidst gennemførte tilfredshedsmåling på Søhusparken.

4 3 TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN 2. METODE OG AKTIVITETER 2.1 DATAINDSAMLING BDO har gennemført tilfredshedsmålingen ved at kombinere kvantitative og kvalitative data. Den kvantitative del af dataindsamlingen består af en spørgeskemaundersøgelse blandt pårørende til beboere på Søhusparken. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført ved en kombination af en webbaseret indsamling og en indsamling baseret på papirspørgeskemaer, hvor BDO har fremsendt spørgeskemaer til de pårørende, som derefter har returneret skemaerne til BDO ved hjælp af medsendte svarkuverter. Spørgeskemaerne blev udsendt 21. februar og indsamlingen er afsluttet primo uge 11. BDO har udsendt ni papirspørgeskemaer og 89 elektroniske spørgeskemaer. Dette har resulteret i 73 besvarelser, hvilket giver en samlet svarprocent på 74 % hvilket BDO vurderer som værende meget tilfredsstillende. Målingen gennemført i 2015 havde en svarprocent på 63 %. Den kvalitative del af dataindsamlingen består af såkaldte vox pops med 13 beboere. Vox pops er korte fokuserede interview foretaget på stedet, og er gennemført på Søhusparken i beboernes egne lejligheder. De 13 beboere er tilfældigt udvalgt af BDO s konsulent, dog ud fra en liste over beboere, der af Søhusparkens ledelse og personale vurderedes i stand til at deltage i interviews. Dermed har beboere med svær demens eller sygdom på dagen ikke indgået i puljen af beboere, der kunne interviewes. Der er gennemført interviews med følgende beboere, hvis navn er kendt af BDO: Mand Hus A Beboer i mange år Mand Hus A Beboer i 5 måneder Mand Hus A Beboer i 6 måneder Kvinde Hus A Beboer i 2,5 år Kvinde Hus B Beboer i 2 måneder Kvinde Hus C Beboer i 5 år Kvinde Hus C Beboer i 9 måneder Kvinde Hus D Beboer i 3 år Kvinde Hus D Beboer i 4 måneder Kvinde Hus E Beboer i 3 år Kvinde Hus E Beboer 4 år Kvinde Hus F Beboer i 1,5 år Kvinde Hus F Beboer i 1 år 2.2 KONSTRUKTION AF SPØRGESKEMA OG INTERVIEWGUIDE Spørgeskemaet, der danner grundlag for den kvantitative del af tilfredshedsmålingen, er konstrueret ud fra det spørgeskema, der anvendtes ved den sidst gennemførte tilfredshedsmåling. BDO har i et samarbejde med projektets styregruppe udvalgt og tilføjet spørgsmål hertil. At bruge det sidst anvendte spørgeskema som udgangspunkt for spørgeskemakonstruktionen sikrer, at der er mulighed for at sammenligne direkte mellem enkelte spørgsmål. Enkelte spørgsmål fravalgtes, da disse direkte relaterede sig til den sidst gennemførte tilfredshedsmålings formål og ikke havde relevans for netop denne måling. Spørgeskemaet er slutteligt suppleret af spørgsmål, der er sammenlignelige med spørgsmål fra Syddjurs Kommunes Brugertilfredshedsundersøgelse fra Interviewguiden der er anvendt til målingens kvalitative del, de gennemførte vox pops med beboere, er ligeledes sammenlignelig med den anvendte interviewguide ved BDO s sidst gennemførte tilfredshedsmåling på Søhusparken.

5 4 TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN 3. RESULTATER I det følgende præsenteres resultaterne af den gennemførte, kvantitative tilfredshedsmåling og disse sammenholdes med resultaterne af den senest gennemførte måling for at belyse udviklingen i tilfredsheden blandt pårørende. Resultaterne sammenholdes endvidere med indsigter fremkommet på baggrund af de 13 beboer-interviews. Resultaterne af den netop gennemførte måling blandt pårørende præsenteres ved hjælp af diagrammer, der viser hvordan de pårørendes svar fordeler sig i forhold til det enkelte spørgsmåls svarmuligheder. I søjlerne ses den procentvise svarfordeling, mens antallet af respondenter pr. svarmulighed vises yderst til højre. Da det har været muligt for de pårørende at gennemføre spørgeskemaet uden at besvare alle spørgsmålene, vil antallet af respondenter, der vises på højre side af diagrammerne, ikke nødvendigvis summere til det samlede antal respondenter. Resultaterne præsenteres efter fem temaer, ligesom den samlede tilfredshed adresseres. 3.1 SAMLET TILFREDSHED Den samlede tilfredshed blandt pårørende er illustreret i nedenstående tabel 1. Heraf ses, at 61 % af de pårørende samlet set er enten meget tilfredse eller tilfredse med Søhusparken. I den sidst gennemførte måling indgik spørgsmålet ikke, hvorfor der ikke kan sammenlignes direkte hertil. På de gennemførte beboer-interviews gav beboerne overordnet set udtryk for, at de er glade for at bo på Søhusparken og at de føler sig godt behandlet der. Den generelle tilfredshed hænger ifølge flere beboere sammen med kvaliteten af den mad, der tilberedes i husene på Søhusparken. Størstedelen af de adspurgte beboere er i høj grad tilfredse med maden på Søhusparken. Den generelle tilfredshed med at bo på Søhusparken stemmer fint overens med Syddjurs Kommunes Brugertilfredshedsundersøgelse fra 2015 hvori beboerne på Søhusparken udelukkende angav at være meget tilfredse eller tilfredse med at bo på Søhusparken. Tabel 1: Hvor tilfreds er du samlet set med Søhusparken? 3.2 INDDRAGELSE OG INFORMATION Temaet Inddragelse og information adresseres gennem fire spørgsmål, der relaterer sig til opstartsbesøg, deltagelse i pårørenderådet og generel inddragelse og om de pårørende føler, at der lyttes til dem. Tabel 2 viser, at 56 % af de pårørende mener, at der er foretaget opstartsbesøg ved deres pårørendes indflytning. 27 % mener derimod ikke, at der er foretaget opstartsbesøg, mens 16 % ikke ved, om der er afholdt et opstartsbesøg.

6 5 TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Figur 1 illustrerer svarfordelingen fra den sidste måling. Her angav 54 % af de pårørende, at der var foretaget opstartsbesøg, mens 36 % svarede, at der ikke var afholdt opstartsbesøg. 10 % svarede Ved ikke. Der ses således en lille stigning i forhold til om de pårørende mener, at der er afholdt opstartsbesøg. Dog ses der også en lille stigning i forhold til, om de pårørende er i tvivl om, om et sådant er afholdt. Tabel 2: Er der i forbindelse med din pårørendes indflytning foretaget opstartsbesøg? Figur 1: Er der i forbindelse med din pårørendes indflytning foretaget opstartsbesøg? Samlede resultater, 2015 og 2017 Tabel 3 viser, om de pårørende er en del af pårørenderådet. 6 pårørende har svaret ja til dette, mens de resterende respondenter har tilkendegivet, at de ikke er en del af pårørenderådet eller ikke ved det. Samme fordeling gjorde sig gældende ved den sidste måling; her svarede 9 % ja til at være en del af pårørenderådet, mens 90 % svarede Nej og 2 % svarede Ved ikke. Da pårørenderådet kun kan bestå af et bestemt antal pårørende og da der ikke er sket en nævneværdig udvikling her siden 2015, sammenlignes nærværende og tidligere måling ikke. Tabel 3: Er du en del af pårørenderådet? Tabel 4 viser i hvilken grad de pårørende føler, at de er inddraget. 45 % af de pårørende svarer, at de i meget høj eller høj grad føler, at de er inddraget mens 29 % af de pårørende svarer, at de i meget lav eller lav grad føler sig inddraget som pårørende. 26 % svarer Hverken eller. Ved den sidste måling i 2015 svarede 23 % af de pårørende, at de i meget høj eller høj grad føler sig inddraget og hele 57 % svarede, at de i lav eller meget lav grad følte sig involveret. Figur 2 illustrerer en forbedring i forhold til de pårørendes følelse af, om de inddrages. Beboerne på Søhusparken angiver, at de i høj grad føler, at de har mulighed for at bestemme over deres eget liv i forhold til eksempelvis sengetider og beboerne føler generelt, at de inddrages.

7 6 TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Tabel 4: I hvilken grad føler du at være inddraget som pårørende? Figur 2: I hvilken grad føler du at være inddraget som pårørende? Samlede resultater, 2015 og 2017 Tabel 5 viser, i hvilken grad de pårørende føler, at der bliver lyttet til dem som pårørende. 53 % af de pårørende svarer, at de i meget høj eller høj grad føler, at der bliver lyttet til dem som pårørende. 17 % af de pårørende svarer, at de i meget lav eller lav grad føler, at der bliver lyttet til dem. 29 % af de pårørende svarer hverken eller, mens en enkelt pårørende svarer ved ikke. Spørgsmålet indgik ikke i den seneste måling gennemført af BDO, hvorfor der ikke kan sammenlignes hertil. Tabel 5: I hvilken grad føler du at der bliver lyttet til dig som pårørende? 3.3 KLAGER Temaet belyses via spørgsmål omhandlende om man som pårørende har været en del af en klage omkring forhold på Søhusparken samt hvordan en sådan i givet fald er håndteret.

8 7 TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Af den nedenstående tabel ses de pårørendes svar omkring hvorvidt de har været involveret i en klage på Søhusparken. Dette gælder for 19 % af de pårørende, svarende til 14 pårørende. Ved den sidste måling havde 13 pårørende været involveret i en klage omkring forhold på Søhusparken og der ses således ikke et fald i antallet af pårørende, der har været involveret i en klage. Dog er der mulighed for, at enkelte pårørende, kan have besvaret spørgsmålet ud fra oplevelser før 2015, hvorfor tabel 7, der belyser selve håndteringen af klager synes mere interessant i et udviklingsperspektiv. Tabel 6: Har du været en del af en klage omkring forhold på Søhusparken? Tabel 7 belyser håndteringen af de klager, de pårørende har været involveret i. 36 % af de pårørende, der har været involveret i en klage på Søhusparken svarer, at de føler, at klagen er håndteret enten meget godt eller godt. 43 % svarer at de føler, at klagen er håndteret dårligt eller meget dårligt. Slutteligt svarer 21 % at de ikke ved, hvordan de føler, klagen er håndteret. I forhold til målingen gennemført i 2015 ses en mindre forbedring i forhold til håndteringen af klager af figur 3. I 2015 følte 21 % af de pårørende, at en klage var håndteret meget godt eller godt, mens tallet i 2017 er steget til 36 %. Tilsvarende er andelen af pårørende, der føler, at klagerne håndteres dårligt eller meget dårligt faldet fra 47 % i 2015 til 43 % i Det bør dog bemærkes, at andelen af pårørende, der føler at klagerne håndteres enten meget dårligt eller dårligt overstiger andelen af pårørende, der føler at klagerne håndteres meget godt eller godt. Tabel 7: Hvis ja: Hvordan føler du, at klagen/klagerne er håndteret? Figur 3: Hvis ja: Hvordan føler du, at klagen/klagerne er håndteret? Samlede resultater, 2015 og 2017 Note: Tallene for 2015 er genberegnet siden sidste måling for at sikre sammenlignelighed mellem de to målinger. Således er ved ikke -svar frasorteret tallene fra 2015 for at sikre en tilnærmelse til, at udelukkende pårørende involveret i en klage omkring forhold på Søhusparken, indgår i ovenstående fordelinger for både 2015 og 2017.

9 8 TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN 3.4 SERVICENIVEAU OG AKTIVITETER Tabel 8 viser de pårørendes vurdering af serviceniveauet på Søhusparken. Det ses af tabel 8, at ingen af de pårørende vurderer, at serviceniveauet er meget højt. 36 % af de pårørende svarer, at de vurderer serviceniveauet som værende højt, mens 24 % af de pårørende svarer, at de vurderer serviceniveauet som værende lavt eller meget lavt. 36 % af de pårørende svarer Hverken eller og 4 % svarer Ved ikke. Tabel 8: Hvordan vurderer du serviceniveauet på Søhusparken? I figur 4 ses vurderingen af serviceniveauet ud fra den nuværende måling og målingen gennemført i Det ses, at andelen af pårørende, der svarer at de vurderer serviceniveauet som meget højt eller højt er steget fra 14 % til 36 %, mens andelen af pårørende der svarer at de vurderer serviceniveauet som værende meget lavt eller lavt er faldet fra 62 % til 24 %. Figur 4: Hvordan vurderer du serviceniveauet på Søhusparken? Samlede resultater, 2015 og 2017 I tabel 9 ses de pårørendes vurdering af arbejdsmiljøet på Søhusparken. 24 % af de pårørende vurderer arbejdsmiljøet som værende højt, 20 % vurderer det lavt eller meget lavt, mens 29 % svarer Hverken eller og 28 % svarer Ved ikke. De relativt høje andele af pårørende, der har benyttet sig af svarmulighederne Hverken eller og Ved ikke kan indikere, at de pårørende har haft svært ved at vurdere arbejdsmiljøet på Søhusparken og dermed svare på spørgsmålet.

10 9 TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Tabel 9: Hvordan vurderer du arbejdsmiljøet på Søhusparken? I figur 5 ses de pårørendes vurdering af arbejdsmiljøet i målingen fra 2015 og nærværende måling. Der ses en stigning i andelen af pårørende der vurderer arbejdsmiljøet som værende meget høj eller højt fra 6 % i 2015 til 24 % i 2017, ligesom der ses en halvering af andelen af pårørende der vurderer arbejdsmiljøet som værende meget lavt eller lavt fra 40 % i 2015 til 20 % i Andelen af pårørende, der svarer Hverken eller eller Ved ikke udgør dog for begge målinger over halvdelen af svarene. Figur 5: Hvordan vurderer du arbejdsmiljøet på Søhusparken? Samlede resultater, 2015 og 2017 I tabel 10 ses de pårørendes svar ift. om de havde pårørende på Søhusparken i De pårørende spørges herom for at kunne belyse om serviceniveauet på Søhusparken er det samme i 2017 som i 2015 og skal således ses i sammenhæng med tabel 11 og 12. I tabel 11 og 12 indgår udelukkende svar fra de pårørende, der har svaret ja til at have en pårørende på Søhusparken i Da det har været muligt for de pårørende at gennemføre spørgeskemaet uden at svare på samtlige spørgsmål er det ikke garanteret at der vil være overensstemmelse mellem antallet af pårørende, der havde pårørende på Søhusparken i 2015 og antallet af pårørende, der har svaret på spørgsmålet vedr. serviceniveauet. Af tabel 10 ses at 40 pårørende, svarende til 58 % af de pårørende, havde en pårørende på Søhusparken i Tabel 10: Havde du pårørende på Søhusparken i 2015? Tabel 11 viser de pårørendes vurdering af, om serviceniveauet på Søhusparken er det samme i 2017 som i De pårørendes svar vil ikke vise, om serviceniveauet er forbedret eller forringet, men blot om serviceniveauet er det samme som i Resultaterne, præsenteret i tabel 8 og figur 4 belyser dog, at den samlede pårørendegruppe i 2017 vurderer serviceniveauet højere end pårørendegruppen gjorde i % af de pårørende svarer, at de i meget høj eller høj grad vurderer, at serviceniveauet er det samme som i 2015, mens 16 % af de pårørende svarer, at de i meget lav eller lav grad vurderer at serviceniveauet er det samme som i

11 10 TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN % af de pårørende, der også i 2015 havde pårørende på Søhusparken, svarer Hverken eller, mens 8 % svarer Ved ikke. Tabel 11: Hvis ja: - I hvilken grad vurderer du, at serviceniveauet på Søhusparken er det samme i 2017 som i 2015? Tabel 12 viser de pårørendes vurdering af, om der er sket en faglig udvikling på Søhusparken siden % af de pårørende svarer, at de i meget høj eller høj grad vurderer, at der er sket en faglig udvikling, mens 16 % svarer at de i meget lav eller lav grad vurderer, at der er sket en faglig udvikling. 43 % af de pårørende, der havde pårørende på Søhusparken i 2015 svarer Hverken eller og 11 % svarer Ved ikke. Tabel 12: Hvis ja: - I hvilken grad vurderer du, at der er sket en faglig udvikling på Søhusparken siden 2015? Tabel 13 viser de pårørendes vurdering af om de oplever, at der på Søhusparken arbejdes med at tilpasse aktiviteter til den enkelte beboer. 38 % vurderer, at de i høj grad oplever at det er tilfældet, mens 24 % svarer at de i meget lav eller lav grad oplever at der arbejdes med aktivitetstilpasning. 26 % svarer Hverken eller og 12 % svarer Ved ikke. Tabel 13: I hvilken grad oplever du, at der arbejdes med at tilpasse aktiviteter til den enkelte beboer? Af figur 6 ses det, at andelen af pårørende, der oplever at der arbejdes med at tilpasse aktiviteter til den enkelte beboer er steget; i 2015 svarede 8 % af de pårørende, at de oplevede dette i meget høj eller høj grad, mens tallet i

12 11 TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN 2017 er steget til 38 %. Tilsvarende er andelen af pårørende, der svarer at de i meget lav eller lav grad oplever at der arbejdes med at tilpasse aktiviteter til den enkelte beboer, faldet fra 55 % i 2015 til 24 % i Figur 6: I hvilken grad oplever du, at der arbejdes med at tilpasse aktiviteter til den enkelte beboer? Samlede resultater, 2015 og 2017 Når beboerne på Søhusparken adspørges om samme, er den overordnede holdning, at der er mange aktiviteter i huset, men at det kan være svært at deltage i dem, da de alle foregår i fællesrummet og flere beboere ikke har fysik til at deltage. Alle de interviewede beboere er dog klar over hvilke aktiviteter, der er mulighed for at deltage i. Flere beboere nævner, at beskæftigelseskonsulenten savnes. 3.5 SAMARBEJDE OG KOMMUNIKATION Nedenstående tabel er ikke indeholdt i den tidligere gennemførte tilfredshedsmåling, hvorfor der ikke sammenlignes hertil. Spørgsmålene er medtaget i nærværende måling, da de indgår i den Brugertilfredshedsundersøgelse som Syddjurs Kommune gennemførte i Brugertilfredshedsmålingens resultater er dog præsenteret for den samlede pårørendegruppe og der kan derfor ikke sammenlignes direkte mellem de to målinger. Tabel 14 viser de pårørendes svar vedr. personalets behandling af dem som pårørende. 97 % af de pårørende svarer, at de oplever, at personalet er venligt og respektfuldt overfor dem. Tabel 14: Oplever du, at personalet er venligt og respektfuldt overfor dig som pårørende? Ovenstående oplevelse af personalet som venlige og respektfulde gør sig også gældende blandt beboerne, der beskriver personalet som flinke og søde, men travle. Beboerne oplever at personalet taler pænt til dem og har tid, når de beder om hjælp. Det beskrives dog også, at personalet til tider kan have travlt og at der er mange afløsere inde hos beboerne. Tabel 15 viser de pårørendes oplevelse af, om personalet på Søhusparken tager sig tid til en snak, hvis en pårørende henvender sig til dem. 89 % svarer, at dette er tilfældet, mens 8 % svarer, at det ikke er tilfældet og 3 % svarer Ved ikke.

13 12 TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Tabel 15: Oplever du, at personalet har tid til en snak med dig om din pårørende hvis du henvender dig til dem? Tabel 16 og 17 omhandler de pårørendes oplevelse af, om de får tilstrækkeligt med informationer om deres pårørende. Ved den sidst gennemførte måling spurgtes de pårørende i hvilken grad, de følte, at der var tilstrækkeligt med informationer til rådighed. I nærværende måling er spørgsmålet delt op og vedrører således både informationer omkring beboerens tilstand og behandling. Figur 7 viser den tidligere gennemførte målings resultater, der dog ikke kan sammenlignes direkte med spørgsmålene præsenteret i tabel 16 og 17, men dog danne grundlag for at give en indikation på udviklingen. Tabel 16 viser, at 64 % af de pårørende svarer, at de synes, at de får de informationer vedr. deres pårørendes tilstand, som de har brug for. 30 % svarer Nej til spørgsmålet og 5 % svarer Ved ikke. Tabel 16: Får du de informationer om din pårørendes tilstand, som du synes, du har brug for? Tabel 17 viser, at 51 % af de pårørende mener, at de får de informationer om deres pårørendes behandling, som de har brug for, mens 36 % af de pårørende svarer Nej hertil og 14 % svarer Ved ikke. Tabel 17: Får du de informationer om din pårørendes behandling, som du synes, du har brug for? Figur 7 viser, at over halvdelen af de pårørende ved målingen foretaget i 2015, i meget lav eller lav grad følte, at der var tilstrækkeligt med informationer til rådighed. I den netop gennemførte måling gælder det for over halvdelen af de pårørende, at de føler at de får de informationer vedrørende deres pårørendes tilstand og behandling, som de synes, de har brug for. Der tegner sig således et billede af en positiv udvikling vedrørende tilstrækkeligheden af informationer til de pårørende.

14 13 TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Figur 7: I hvilken grad føler du, at der er tilstrækkeligt med informationer til rådighed? Resultat, måling LEDELSE Spørgsmålene der adresseres i tabel 18 og 19 er ikke indeholdt i den sidste tilfredshedsmåling hvorfor der ikke kan sammenlignes hertil. Tabel 18 viser de pårørendes svar vedr. deres oplevelse af, om ledelsen på Søhusparken er tilgængelig for dem. Lidt over halvdelen, 52 %, mener at dette er tilfældet, mens 23 % svarer Nej og 25 % svarer Ved ikke. Tabel 18: Oplever du, at ledelsen på Søhusparken er tilgængelig for dig som pårørende? Tabel 19 viser, om de pårørende mener, at ledelsen på Søhusparken er synlig i dagligdagen. 16 % af de pårørende svarer, at de mener, at ledelsen er synlig i dagligdagen, mens 45 % svarer, at de ikke mener, at dette er tilfældet. 38 % svarer Ved ikke. Tabel 19: Oplever du, at ledelsen på Søhusparken er synlig i dagligdagen?

15 KONTAKT RASMUS DUUS Director e: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UKbaseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt medarbejdere i 154 lande. Copyright - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, cvr.nr

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Syddjurs Kommune Marts 2017 BILAGSRAPPORT INDHOLD 1. Bilag 2 1.1 Samlede resultater og kommentarer 2 1.2 Inddragelse og information 2 1.3 Klager 3 1.4 Serviceniveau og

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for plejeboliger

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for plejeboliger Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for plejeboliger Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for plejeboliger Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 05 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 05 Afsnit

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Formål med undersøgelsen 4 Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen 5 Præsentation af undersøgelsens resultater

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR BOOMRÅDET BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR BOOMRÅDET BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR BOOMRÅDET BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 5. april 2017 Indholdsfortegnelse Formål og metode 3 Hovedresultater 4 Spørgsmålsformuleringer 5 Repræsentativitet 6 Læsevejledning 7

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Resultater af dataindsamling i lokalsamfundene Skovlund og Ansager juni/juli 2018

Resultater af dataindsamling i lokalsamfundene Skovlund og Ansager juni/juli 2018 Resultater af dataindsamling i lokalsamfundene Skovlund og Ansager juni/juli 2018 I alt var der 131 deltager og færdiggjorde besvarelser på de 4 dage, målet var 100 besvarelser. Ud af de 131 deltager var

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE MTO og APE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE MTO og APE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE MTO og APE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt brugere har haft ophold

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD ROSENGÅRDEN PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD ROSENGÅRDEN PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD ROSENGÅRDEN PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn December 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Slottet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Slottet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Slottet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE TILSYNSRAPPORT TØNDER KOMMUNE PLEJE OG OMSORG FRITVALGS OMRÅDET - PRIVAT LEVERANDØR AF RENGØRING HJEM- MESERVICE SYD Uanmeldt tilsyn August 2018 1. UANMELDT TILSYN PRAKTISK BI- STAND 1.1 OVERORDNET VURDERING

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Ørestad Plejecenter KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bryggergården. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bryggergården. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Bryggergården KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Sølund. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Sølund. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Sølund KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Møllehuset. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Møllehuset. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Møllehuset KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Skjulhøjgård. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Skjulhøjgård. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Skjulhøjgård KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Kastanjehusene. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Kastanjehusene. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Kastanjehusene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bomiparken. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bomiparken. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Bomiparken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bispebjerghjemmet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bispebjerghjemmet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Bispebjerghjemmet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Egebo. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Egebo. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Egebo KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Hjortespring. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Hjortespring. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Hjortespring KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Pilehuset. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Pilehuset. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Pilehuset KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Rundskuedagen. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Rundskuedagen. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Rundskuedagen KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Solgavehjemmet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Solgavehjemmet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Solgavehjemmet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bonderupgård. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bonderupgård. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Bonderupgård KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Nybodergården. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Nybodergården. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Nybodergården KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Verdishave. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Verdishave. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Verdishave KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Rosenborgcentret. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Rosenborgcentret. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Rosenborgcentret KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Kildevæld Sogn. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Kildevæld Sogn. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Kildevæld Sogn KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Maj 2010-1 - Indholdsfortegnelse (side 1 af 2) 1. Indledning

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT - BORGERCENTER SYD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT - BORGERCENTER SYD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT - BORGERCENTER SYD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning

Læs mere

Randers Kommune 2017 Pårørendeundersøgelse for

Randers Kommune 2017 Pårørendeundersøgelse for Randers Kommune 2017 Pårørendeundersøgelse for Rapporten er udarbejdet for: Randers Kommune Social og Arbejdsmarked Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt i Randers Kommune: Nanna Thorn Poulsen, konsulent

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER ELMEHØJ

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER ELMEHØJ TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER ELMEHØJ Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev Kommune

Læs mere

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Undersøgelsens resultater. 4 3. Vurdering af den telefoniske kommunikation..5 4. Vurdering

Læs mere

EVALUERING AF NUVÆRENDE TILDELINGSMODEL

EVALUERING AF NUVÆRENDE TILDELINGSMODEL EVALUERING AF NUVÆRENDE TILDELINGSMODEL Hvidovre Kommune April 2018 INDHOLD 1. Indledning 2 1.1 Overordnede konklusioner 2 2. Evaluering 4 2.1 Tildelingsmodel til skole 4 2.2 Tildelingsmodel til SFO 5

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Randers Kommune 2017 Pårørendeundersøgelse for

Randers Kommune 2017 Pårørendeundersøgelse for Randers Kommune 2017 Pårørendeundersøgelse for Tværgående funktioner Rapporten er udarbejdet for: Randers Kommune Social og Arbejdsmarked Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt i Randers Kommune: Nanna Thorn

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Grønnebæk

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Grønnebæk De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

NØGLETALSBENCHMARK. [Indsæt billede fra image Shopperen]

NØGLETALSBENCHMARK. [Indsæt billede fra image Shopperen] NØGLETALSBENCHMARK [Indsæt billede fra image Shopperen] RANDERS KOMMUNE MAJ 219 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Benchmark 3 2 NØGLETALSBENCHMARK MAJ 219 1. INDLEDNING 1.1 BENCHMARKING SOM METODE En benchmarkanalyse

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Tychsens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Tychsens Hjemmeservice Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Tychsens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Plejeboliger - Hovedrapport

Plejeboliger - Hovedrapport Plejeboliger - Hovedrapport Indholdsfortegnelse Indledning s. 4 Baggrund s. 4 Mål s. 4 Metode s. 4 Sammenligning med andre kommuner s. 5 Svarprocenten s. 5 Målopfyldelsen s. 5 Undersøgelsens resultater

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Ungdomscentret UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE ONSDAGSKLUBBEN

TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE ONSDAGSKLUBBEN TILSYNSRAPPORT FREDERICIA KOMMUNE ONSDAGSKLUBBEN Anmeldt socialfagligt tilsyn December 2018 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Fredericia Kommune foretaget et anmeldt tilsyn

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Mette Fog Pedersen Svarprocent: 55

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Mette Fog Pedersen Svarprocent: 55 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Mette Fog Pedersen Svarprocent: 55 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for

Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Rapporten er udarbejdet for: Randers Kommune Social og Arbejdsmarked Laksetorvet 1 8900 Randers

Læs mere

TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE FÆNØSUNDVÆNGET PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE FÆNØSUNDVÆNGET PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT MIDDELFART KOMMUNE FÆNØSUNDVÆNGET PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn Oktober 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Middelfart Kommune foretaget

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øjenklinikken Nytorv Svarprocent: 83

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øjenklinikken Nytorv Svarprocent: 83 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øjenklinikken Nytorv Svarprocent: 83 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for

Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for Center for Psykiatriindsats Rapporten er udarbejdet for: Randers Kommune Social og Arbejdsmarked Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt i Randers Kommune: Nanna

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Kingstrup

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Kingstrup De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Vendsyssel Øjenklinik Svarprocent: 71

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Vendsyssel Øjenklinik Svarprocent: 71 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Vendsyssel Øjenklinik Svarprocent: 71 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER VEST BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER VEST BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER VEST BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Seksuel chikane på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Juni 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Visitation 1 Brugerundersøgelse 2016 Visitation Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for

Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for Center for Særlig Social Indsats Rapporten er udarbejdet for: Randers Kommune Social og Arbejdsmarked Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt i Randers Kommune: Nanna

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015 Undersøgelser af tilfredshed Beboere på plejecentre og i omsorgsboliger Næstved Kommune, 2015 1 2 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i produktion

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i produktion Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Diplomingeniøruddannelsen i produktion TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Speciallæge Morten Gervil Svarprocent: 57

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Speciallæge Morten Gervil Svarprocent: 57 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Speciallæge Morten Gervil Svarprocent: 57 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Tommy B. Poulsen. Svarprocent: 67

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Tommy B. Poulsen. Svarprocent: 67 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Tommy B. Poulsen. Svarprocent: 67 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Glyngdal Psykiatri Svarprocent: 52

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Glyngdal Psykiatri Svarprocent: 52 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Glyngdal Psykiatri Svarprocent: 52 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER MARGRETHELUND

TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER MARGRETHELUND TILSYNSRAPPORT BRØNDERSLEV KOMMUNE SUNDHED OG VELFÆRD PLEJECENTER MARGRETHELUND Uanmeldt socialfagligt tilsyn November 2018 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Brønderslev

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2018 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for

Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for Center for Handicapindsats og Tværgående funktioner Rapporten er udarbejdet for: Randers Kommune Social og Arbejdsmarked Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt i

Læs mere

ÅRSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN

ÅRSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN ÅRSRAPPORT KOLDING KOMMUNE SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN Medicinkontrol på plejehjem 2018 INDHOLD Forord 1 1. Medicinkontrol Plejehjem 2 1.1 Samlet vurdering 2 1.2 Tværgående anbefaling 2 1.3 Vurdering

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Speciallæge i karkirurgi Svarprocent: 66

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Speciallæge i karkirurgi Svarprocent: 66 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Speciallæge i karkirurgi Svarprocent: 66 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ABSALONHUS

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ABSALONHUS BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ABSALONHUS Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi (BA)

Det Tekniske Fakultet. Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi (BA) Det Tekniske Fakultet Studiestartsundersøgelsen 2017 Civilingeniøruddannelsen i fysik og teknologi (BA) TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Resultater... 4

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Henrik P. Møller Svarprocent: 61

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Henrik P. Møller Svarprocent: 61 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Henrik P. Møller Svarprocent: 61 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

TILSYNSRAPPORT ROSKILDE KOMMUNE SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER TREKRONER PLEJECENTER

TILSYNSRAPPORT ROSKILDE KOMMUNE SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER TREKRONER PLEJECENTER TILSYNSRAPPORT SUNDHED OG OMSORG PLEJEBOLIGER TREKRONER PLEJECENTER Uanmeldt tilsyn Oktober 2019 1. VURDERING 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Roskilde Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 7. april 2014 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling. Journal

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Christian Gede Svarprocent: 68

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Christian Gede Svarprocent: 68 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Christian Gede Svarprocent: 68 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden 13.

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Torben Seefeldt Svarprocent: 77

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Torben Seefeldt Svarprocent: 77 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Torben Seefeldt Svarprocent: 77 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Allergi- og Lungeklinikken Helsingør Svarprocent: 76

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Allergi- og Lungeklinikken Helsingør Svarprocent: 76 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Allergi- og Lungeklinikken Helsingør Svarprocent: 76 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Charlotte Tobiassen Svarprocent: 60

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Charlotte Tobiassen Svarprocent: 60 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Charlotte Tobiassen Svarprocent: 60 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Birger B. Larsen og Lars Haugaard Svarprocent: 68

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Birger B. Larsen og Lars Haugaard Svarprocent: 68 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Birger B. Larsen og Lars Haugaard Svarprocent: 68 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Børnelægeklinikken v/elise S.Jensen. Svarprocent: 65

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Børnelægeklinikken v/elise S.Jensen. Svarprocent: 65 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Børnelægeklinikken v/elise S.Jensen. Svarprocent: 65 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008 Beboerundersøgelse i Toften Udarbejdet af sbs v/benjamin Ekerot rapport, juni 2008 Indhold INDLEDNING... 2 SAMMENFATNING AF RESULTATER... 3 RESULTATER OG RESULTATBEHANDLING... 4 Stamdata og undersøgelsens

Læs mere

Hjemmeplejen - Hovedrapport

Hjemmeplejen - Hovedrapport Hjemmeplejen - Hovedrapport Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Baggrund 4 Mål 4 Metode 4 Sammenligning med andre kommuner 5 Svarprocenten 5 Målopfyldelse 5 Undersøgelsens resultater 6 Anvendelse af

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere