TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune"

Transkript

1 TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017

2 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter Dataindsamling Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater Samlet tilfredshed Inddragelse og information Klager Serviceniveau og aktiviteter Samarbejde og kommunikation Ledelse 13

3 2 TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN 1. INDLEDNING Søhusparken overgik, efter at have været drevet af Forenede Care i en periode på fire år, til kommunal drift den 1. februar Efter i et år at have drevet Søhusparken, ønsker Syddjurs Kommune at måle tilfredsheden blandt beboere og pårørende på Søhusparken. BDO gennemførte i 2015 en lignende måling af tilfredsheden blandt beboere og pårørende på Søhusparken og det har været Syddjurs Kommunes ønske, at den netop gennemførte måling er sammenlignelig med denne. Dog indeholder den netop gennemførte måling også andre og flere aspekter, for at belyse et samlet billede af tilfredsheden blandt beboere og pårørende på Søhusparken. Nærværende notat indeholder resultaterne af den gennemførte tilfredshedsmåling på Søhusparken og sammenholder disse med resultaterne af den sidst gennemførte tilfredshedsmåling på Søhusparken.

4 3 TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN 2. METODE OG AKTIVITETER 2.1 DATAINDSAMLING BDO har gennemført tilfredshedsmålingen ved at kombinere kvantitative og kvalitative data. Den kvantitative del af dataindsamlingen består af en spørgeskemaundersøgelse blandt pårørende til beboere på Søhusparken. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført ved en kombination af en webbaseret indsamling og en indsamling baseret på papirspørgeskemaer, hvor BDO har fremsendt spørgeskemaer til de pårørende, som derefter har returneret skemaerne til BDO ved hjælp af medsendte svarkuverter. Spørgeskemaerne blev udsendt 21. februar og indsamlingen er afsluttet primo uge 11. BDO har udsendt ni papirspørgeskemaer og 89 elektroniske spørgeskemaer. Dette har resulteret i 73 besvarelser, hvilket giver en samlet svarprocent på 74 % hvilket BDO vurderer som værende meget tilfredsstillende. Målingen gennemført i 2015 havde en svarprocent på 63 %. Den kvalitative del af dataindsamlingen består af såkaldte vox pops med 13 beboere. Vox pops er korte fokuserede interview foretaget på stedet, og er gennemført på Søhusparken i beboernes egne lejligheder. De 13 beboere er tilfældigt udvalgt af BDO s konsulent, dog ud fra en liste over beboere, der af Søhusparkens ledelse og personale vurderedes i stand til at deltage i interviews. Dermed har beboere med svær demens eller sygdom på dagen ikke indgået i puljen af beboere, der kunne interviewes. Der er gennemført interviews med følgende beboere, hvis navn er kendt af BDO: Mand Hus A Beboer i mange år Mand Hus A Beboer i 5 måneder Mand Hus A Beboer i 6 måneder Kvinde Hus A Beboer i 2,5 år Kvinde Hus B Beboer i 2 måneder Kvinde Hus C Beboer i 5 år Kvinde Hus C Beboer i 9 måneder Kvinde Hus D Beboer i 3 år Kvinde Hus D Beboer i 4 måneder Kvinde Hus E Beboer i 3 år Kvinde Hus E Beboer 4 år Kvinde Hus F Beboer i 1,5 år Kvinde Hus F Beboer i 1 år 2.2 KONSTRUKTION AF SPØRGESKEMA OG INTERVIEWGUIDE Spørgeskemaet, der danner grundlag for den kvantitative del af tilfredshedsmålingen, er konstrueret ud fra det spørgeskema, der anvendtes ved den sidst gennemførte tilfredshedsmåling. BDO har i et samarbejde med projektets styregruppe udvalgt og tilføjet spørgsmål hertil. At bruge det sidst anvendte spørgeskema som udgangspunkt for spørgeskemakonstruktionen sikrer, at der er mulighed for at sammenligne direkte mellem enkelte spørgsmål. Enkelte spørgsmål fravalgtes, da disse direkte relaterede sig til den sidst gennemførte tilfredshedsmålings formål og ikke havde relevans for netop denne måling. Spørgeskemaet er slutteligt suppleret af spørgsmål, der er sammenlignelige med spørgsmål fra Syddjurs Kommunes Brugertilfredshedsundersøgelse fra Interviewguiden der er anvendt til målingens kvalitative del, de gennemførte vox pops med beboere, er ligeledes sammenlignelig med den anvendte interviewguide ved BDO s sidst gennemførte tilfredshedsmåling på Søhusparken.

5 4 TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN 3. RESULTATER I det følgende præsenteres resultaterne af den gennemførte, kvantitative tilfredshedsmåling og disse sammenholdes med resultaterne af den senest gennemførte måling for at belyse udviklingen i tilfredsheden blandt pårørende. Resultaterne sammenholdes endvidere med indsigter fremkommet på baggrund af de 13 beboer-interviews. Resultaterne af den netop gennemførte måling blandt pårørende præsenteres ved hjælp af diagrammer, der viser hvordan de pårørendes svar fordeler sig i forhold til det enkelte spørgsmåls svarmuligheder. I søjlerne ses den procentvise svarfordeling, mens antallet af respondenter pr. svarmulighed vises yderst til højre. Da det har været muligt for de pårørende at gennemføre spørgeskemaet uden at besvare alle spørgsmålene, vil antallet af respondenter, der vises på højre side af diagrammerne, ikke nødvendigvis summere til det samlede antal respondenter. Resultaterne præsenteres efter fem temaer, ligesom den samlede tilfredshed adresseres. 3.1 SAMLET TILFREDSHED Den samlede tilfredshed blandt pårørende er illustreret i nedenstående tabel 1. Heraf ses, at 61 % af de pårørende samlet set er enten meget tilfredse eller tilfredse med Søhusparken. I den sidst gennemførte måling indgik spørgsmålet ikke, hvorfor der ikke kan sammenlignes direkte hertil. På de gennemførte beboer-interviews gav beboerne overordnet set udtryk for, at de er glade for at bo på Søhusparken og at de føler sig godt behandlet der. Den generelle tilfredshed hænger ifølge flere beboere sammen med kvaliteten af den mad, der tilberedes i husene på Søhusparken. Størstedelen af de adspurgte beboere er i høj grad tilfredse med maden på Søhusparken. Den generelle tilfredshed med at bo på Søhusparken stemmer fint overens med Syddjurs Kommunes Brugertilfredshedsundersøgelse fra 2015 hvori beboerne på Søhusparken udelukkende angav at være meget tilfredse eller tilfredse med at bo på Søhusparken. Tabel 1: Hvor tilfreds er du samlet set med Søhusparken? 3.2 INDDRAGELSE OG INFORMATION Temaet Inddragelse og information adresseres gennem fire spørgsmål, der relaterer sig til opstartsbesøg, deltagelse i pårørenderådet og generel inddragelse og om de pårørende føler, at der lyttes til dem. Tabel 2 viser, at 56 % af de pårørende mener, at der er foretaget opstartsbesøg ved deres pårørendes indflytning. 27 % mener derimod ikke, at der er foretaget opstartsbesøg, mens 16 % ikke ved, om der er afholdt et opstartsbesøg.

6 5 TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Figur 1 illustrerer svarfordelingen fra den sidste måling. Her angav 54 % af de pårørende, at der var foretaget opstartsbesøg, mens 36 % svarede, at der ikke var afholdt opstartsbesøg. 10 % svarede Ved ikke. Der ses således en lille stigning i forhold til om de pårørende mener, at der er afholdt opstartsbesøg. Dog ses der også en lille stigning i forhold til, om de pårørende er i tvivl om, om et sådant er afholdt. Tabel 2: Er der i forbindelse med din pårørendes indflytning foretaget opstartsbesøg? Figur 1: Er der i forbindelse med din pårørendes indflytning foretaget opstartsbesøg? Samlede resultater, 2015 og 2017 Tabel 3 viser, om de pårørende er en del af pårørenderådet. 6 pårørende har svaret ja til dette, mens de resterende respondenter har tilkendegivet, at de ikke er en del af pårørenderådet eller ikke ved det. Samme fordeling gjorde sig gældende ved den sidste måling; her svarede 9 % ja til at være en del af pårørenderådet, mens 90 % svarede Nej og 2 % svarede Ved ikke. Da pårørenderådet kun kan bestå af et bestemt antal pårørende og da der ikke er sket en nævneværdig udvikling her siden 2015, sammenlignes nærværende og tidligere måling ikke. Tabel 3: Er du en del af pårørenderådet? Tabel 4 viser i hvilken grad de pårørende føler, at de er inddraget. 45 % af de pårørende svarer, at de i meget høj eller høj grad føler, at de er inddraget mens 29 % af de pårørende svarer, at de i meget lav eller lav grad føler sig inddraget som pårørende. 26 % svarer Hverken eller. Ved den sidste måling i 2015 svarede 23 % af de pårørende, at de i meget høj eller høj grad føler sig inddraget og hele 57 % svarede, at de i lav eller meget lav grad følte sig involveret. Figur 2 illustrerer en forbedring i forhold til de pårørendes følelse af, om de inddrages. Beboerne på Søhusparken angiver, at de i høj grad føler, at de har mulighed for at bestemme over deres eget liv i forhold til eksempelvis sengetider og beboerne føler generelt, at de inddrages.

7 6 TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Tabel 4: I hvilken grad føler du at være inddraget som pårørende? Figur 2: I hvilken grad føler du at være inddraget som pårørende? Samlede resultater, 2015 og 2017 Tabel 5 viser, i hvilken grad de pårørende føler, at der bliver lyttet til dem som pårørende. 53 % af de pårørende svarer, at de i meget høj eller høj grad føler, at der bliver lyttet til dem som pårørende. 17 % af de pårørende svarer, at de i meget lav eller lav grad føler, at der bliver lyttet til dem. 29 % af de pårørende svarer hverken eller, mens en enkelt pårørende svarer ved ikke. Spørgsmålet indgik ikke i den seneste måling gennemført af BDO, hvorfor der ikke kan sammenlignes hertil. Tabel 5: I hvilken grad føler du at der bliver lyttet til dig som pårørende? 3.3 KLAGER Temaet belyses via spørgsmål omhandlende om man som pårørende har været en del af en klage omkring forhold på Søhusparken samt hvordan en sådan i givet fald er håndteret.

8 7 TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Af den nedenstående tabel ses de pårørendes svar omkring hvorvidt de har været involveret i en klage på Søhusparken. Dette gælder for 19 % af de pårørende, svarende til 14 pårørende. Ved den sidste måling havde 13 pårørende været involveret i en klage omkring forhold på Søhusparken og der ses således ikke et fald i antallet af pårørende, der har været involveret i en klage. Dog er der mulighed for, at enkelte pårørende, kan have besvaret spørgsmålet ud fra oplevelser før 2015, hvorfor tabel 7, der belyser selve håndteringen af klager synes mere interessant i et udviklingsperspektiv. Tabel 6: Har du været en del af en klage omkring forhold på Søhusparken? Tabel 7 belyser håndteringen af de klager, de pårørende har været involveret i. 36 % af de pårørende, der har været involveret i en klage på Søhusparken svarer, at de føler, at klagen er håndteret enten meget godt eller godt. 43 % svarer at de føler, at klagen er håndteret dårligt eller meget dårligt. Slutteligt svarer 21 % at de ikke ved, hvordan de føler, klagen er håndteret. I forhold til målingen gennemført i 2015 ses en mindre forbedring i forhold til håndteringen af klager af figur 3. I 2015 følte 21 % af de pårørende, at en klage var håndteret meget godt eller godt, mens tallet i 2017 er steget til 36 %. Tilsvarende er andelen af pårørende, der føler, at klagerne håndteres dårligt eller meget dårligt faldet fra 47 % i 2015 til 43 % i Det bør dog bemærkes, at andelen af pårørende, der føler at klagerne håndteres enten meget dårligt eller dårligt overstiger andelen af pårørende, der føler at klagerne håndteres meget godt eller godt. Tabel 7: Hvis ja: Hvordan føler du, at klagen/klagerne er håndteret? Figur 3: Hvis ja: Hvordan føler du, at klagen/klagerne er håndteret? Samlede resultater, 2015 og 2017 Note: Tallene for 2015 er genberegnet siden sidste måling for at sikre sammenlignelighed mellem de to målinger. Således er ved ikke -svar frasorteret tallene fra 2015 for at sikre en tilnærmelse til, at udelukkende pårørende involveret i en klage omkring forhold på Søhusparken, indgår i ovenstående fordelinger for både 2015 og 2017.

9 8 TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN 3.4 SERVICENIVEAU OG AKTIVITETER Tabel 8 viser de pårørendes vurdering af serviceniveauet på Søhusparken. Det ses af tabel 8, at ingen af de pårørende vurderer, at serviceniveauet er meget højt. 36 % af de pårørende svarer, at de vurderer serviceniveauet som værende højt, mens 24 % af de pårørende svarer, at de vurderer serviceniveauet som værende lavt eller meget lavt. 36 % af de pårørende svarer Hverken eller og 4 % svarer Ved ikke. Tabel 8: Hvordan vurderer du serviceniveauet på Søhusparken? I figur 4 ses vurderingen af serviceniveauet ud fra den nuværende måling og målingen gennemført i Det ses, at andelen af pårørende, der svarer at de vurderer serviceniveauet som meget højt eller højt er steget fra 14 % til 36 %, mens andelen af pårørende der svarer at de vurderer serviceniveauet som værende meget lavt eller lavt er faldet fra 62 % til 24 %. Figur 4: Hvordan vurderer du serviceniveauet på Søhusparken? Samlede resultater, 2015 og 2017 I tabel 9 ses de pårørendes vurdering af arbejdsmiljøet på Søhusparken. 24 % af de pårørende vurderer arbejdsmiljøet som værende højt, 20 % vurderer det lavt eller meget lavt, mens 29 % svarer Hverken eller og 28 % svarer Ved ikke. De relativt høje andele af pårørende, der har benyttet sig af svarmulighederne Hverken eller og Ved ikke kan indikere, at de pårørende har haft svært ved at vurdere arbejdsmiljøet på Søhusparken og dermed svare på spørgsmålet.

10 9 TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Tabel 9: Hvordan vurderer du arbejdsmiljøet på Søhusparken? I figur 5 ses de pårørendes vurdering af arbejdsmiljøet i målingen fra 2015 og nærværende måling. Der ses en stigning i andelen af pårørende der vurderer arbejdsmiljøet som værende meget høj eller højt fra 6 % i 2015 til 24 % i 2017, ligesom der ses en halvering af andelen af pårørende der vurderer arbejdsmiljøet som værende meget lavt eller lavt fra 40 % i 2015 til 20 % i Andelen af pårørende, der svarer Hverken eller eller Ved ikke udgør dog for begge målinger over halvdelen af svarene. Figur 5: Hvordan vurderer du arbejdsmiljøet på Søhusparken? Samlede resultater, 2015 og 2017 I tabel 10 ses de pårørendes svar ift. om de havde pårørende på Søhusparken i De pårørende spørges herom for at kunne belyse om serviceniveauet på Søhusparken er det samme i 2017 som i 2015 og skal således ses i sammenhæng med tabel 11 og 12. I tabel 11 og 12 indgår udelukkende svar fra de pårørende, der har svaret ja til at have en pårørende på Søhusparken i Da det har været muligt for de pårørende at gennemføre spørgeskemaet uden at svare på samtlige spørgsmål er det ikke garanteret at der vil være overensstemmelse mellem antallet af pårørende, der havde pårørende på Søhusparken i 2015 og antallet af pårørende, der har svaret på spørgsmålet vedr. serviceniveauet. Af tabel 10 ses at 40 pårørende, svarende til 58 % af de pårørende, havde en pårørende på Søhusparken i Tabel 10: Havde du pårørende på Søhusparken i 2015? Tabel 11 viser de pårørendes vurdering af, om serviceniveauet på Søhusparken er det samme i 2017 som i De pårørendes svar vil ikke vise, om serviceniveauet er forbedret eller forringet, men blot om serviceniveauet er det samme som i Resultaterne, præsenteret i tabel 8 og figur 4 belyser dog, at den samlede pårørendegruppe i 2017 vurderer serviceniveauet højere end pårørendegruppen gjorde i % af de pårørende svarer, at de i meget høj eller høj grad vurderer, at serviceniveauet er det samme som i 2015, mens 16 % af de pårørende svarer, at de i meget lav eller lav grad vurderer at serviceniveauet er det samme som i

11 10 TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN % af de pårørende, der også i 2015 havde pårørende på Søhusparken, svarer Hverken eller, mens 8 % svarer Ved ikke. Tabel 11: Hvis ja: - I hvilken grad vurderer du, at serviceniveauet på Søhusparken er det samme i 2017 som i 2015? Tabel 12 viser de pårørendes vurdering af, om der er sket en faglig udvikling på Søhusparken siden % af de pårørende svarer, at de i meget høj eller høj grad vurderer, at der er sket en faglig udvikling, mens 16 % svarer at de i meget lav eller lav grad vurderer, at der er sket en faglig udvikling. 43 % af de pårørende, der havde pårørende på Søhusparken i 2015 svarer Hverken eller og 11 % svarer Ved ikke. Tabel 12: Hvis ja: - I hvilken grad vurderer du, at der er sket en faglig udvikling på Søhusparken siden 2015? Tabel 13 viser de pårørendes vurdering af om de oplever, at der på Søhusparken arbejdes med at tilpasse aktiviteter til den enkelte beboer. 38 % vurderer, at de i høj grad oplever at det er tilfældet, mens 24 % svarer at de i meget lav eller lav grad oplever at der arbejdes med aktivitetstilpasning. 26 % svarer Hverken eller og 12 % svarer Ved ikke. Tabel 13: I hvilken grad oplever du, at der arbejdes med at tilpasse aktiviteter til den enkelte beboer? Af figur 6 ses det, at andelen af pårørende, der oplever at der arbejdes med at tilpasse aktiviteter til den enkelte beboer er steget; i 2015 svarede 8 % af de pårørende, at de oplevede dette i meget høj eller høj grad, mens tallet i

12 11 TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN 2017 er steget til 38 %. Tilsvarende er andelen af pårørende, der svarer at de i meget lav eller lav grad oplever at der arbejdes med at tilpasse aktiviteter til den enkelte beboer, faldet fra 55 % i 2015 til 24 % i Figur 6: I hvilken grad oplever du, at der arbejdes med at tilpasse aktiviteter til den enkelte beboer? Samlede resultater, 2015 og 2017 Når beboerne på Søhusparken adspørges om samme, er den overordnede holdning, at der er mange aktiviteter i huset, men at det kan være svært at deltage i dem, da de alle foregår i fællesrummet og flere beboere ikke har fysik til at deltage. Alle de interviewede beboere er dog klar over hvilke aktiviteter, der er mulighed for at deltage i. Flere beboere nævner, at beskæftigelseskonsulenten savnes. 3.5 SAMARBEJDE OG KOMMUNIKATION Nedenstående tabel er ikke indeholdt i den tidligere gennemførte tilfredshedsmåling, hvorfor der ikke sammenlignes hertil. Spørgsmålene er medtaget i nærværende måling, da de indgår i den Brugertilfredshedsundersøgelse som Syddjurs Kommune gennemførte i Brugertilfredshedsmålingens resultater er dog præsenteret for den samlede pårørendegruppe og der kan derfor ikke sammenlignes direkte mellem de to målinger. Tabel 14 viser de pårørendes svar vedr. personalets behandling af dem som pårørende. 97 % af de pårørende svarer, at de oplever, at personalet er venligt og respektfuldt overfor dem. Tabel 14: Oplever du, at personalet er venligt og respektfuldt overfor dig som pårørende? Ovenstående oplevelse af personalet som venlige og respektfulde gør sig også gældende blandt beboerne, der beskriver personalet som flinke og søde, men travle. Beboerne oplever at personalet taler pænt til dem og har tid, når de beder om hjælp. Det beskrives dog også, at personalet til tider kan have travlt og at der er mange afløsere inde hos beboerne. Tabel 15 viser de pårørendes oplevelse af, om personalet på Søhusparken tager sig tid til en snak, hvis en pårørende henvender sig til dem. 89 % svarer, at dette er tilfældet, mens 8 % svarer, at det ikke er tilfældet og 3 % svarer Ved ikke.

13 12 TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Tabel 15: Oplever du, at personalet har tid til en snak med dig om din pårørende hvis du henvender dig til dem? Tabel 16 og 17 omhandler de pårørendes oplevelse af, om de får tilstrækkeligt med informationer om deres pårørende. Ved den sidst gennemførte måling spurgtes de pårørende i hvilken grad, de følte, at der var tilstrækkeligt med informationer til rådighed. I nærværende måling er spørgsmålet delt op og vedrører således både informationer omkring beboerens tilstand og behandling. Figur 7 viser den tidligere gennemførte målings resultater, der dog ikke kan sammenlignes direkte med spørgsmålene præsenteret i tabel 16 og 17, men dog danne grundlag for at give en indikation på udviklingen. Tabel 16 viser, at 64 % af de pårørende svarer, at de synes, at de får de informationer vedr. deres pårørendes tilstand, som de har brug for. 30 % svarer Nej til spørgsmålet og 5 % svarer Ved ikke. Tabel 16: Får du de informationer om din pårørendes tilstand, som du synes, du har brug for? Tabel 17 viser, at 51 % af de pårørende mener, at de får de informationer om deres pårørendes behandling, som de har brug for, mens 36 % af de pårørende svarer Nej hertil og 14 % svarer Ved ikke. Tabel 17: Får du de informationer om din pårørendes behandling, som du synes, du har brug for? Figur 7 viser, at over halvdelen af de pårørende ved målingen foretaget i 2015, i meget lav eller lav grad følte, at der var tilstrækkeligt med informationer til rådighed. I den netop gennemførte måling gælder det for over halvdelen af de pårørende, at de føler at de får de informationer vedrørende deres pårørendes tilstand og behandling, som de synes, de har brug for. Der tegner sig således et billede af en positiv udvikling vedrørende tilstrækkeligheden af informationer til de pårørende.

14 13 TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Figur 7: I hvilken grad føler du, at der er tilstrækkeligt med informationer til rådighed? Resultat, måling LEDELSE Spørgsmålene der adresseres i tabel 18 og 19 er ikke indeholdt i den sidste tilfredshedsmåling hvorfor der ikke kan sammenlignes hertil. Tabel 18 viser de pårørendes svar vedr. deres oplevelse af, om ledelsen på Søhusparken er tilgængelig for dem. Lidt over halvdelen, 52 %, mener at dette er tilfældet, mens 23 % svarer Nej og 25 % svarer Ved ikke. Tabel 18: Oplever du, at ledelsen på Søhusparken er tilgængelig for dig som pårørende? Tabel 19 viser, om de pårørende mener, at ledelsen på Søhusparken er synlig i dagligdagen. 16 % af de pårørende svarer, at de mener, at ledelsen er synlig i dagligdagen, mens 45 % svarer, at de ikke mener, at dette er tilfældet. 38 % svarer Ved ikke. Tabel 19: Oplever du, at ledelsen på Søhusparken er synlig i dagligdagen?

15 KONTAKT RASMUS DUUS Director e: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UKbaseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt medarbejdere i 154 lande. Copyright - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, cvr.nr

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Syddjurs Kommune Marts 2017 BILAGSRAPPORT INDHOLD 1. Bilag 2 1.1 Samlede resultater og kommentarer 2 1.2 Inddragelse og information 2 1.3 Klager 3 1.4 Serviceniveau og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Grønnebæk

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Grønnebæk De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Maj 2010-1 - Indholdsfortegnelse (side 1 af 2) 1. Indledning

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Kingstrup

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Kingstrup De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Ungdomscentret UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for

Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Rapporten er udarbejdet for: Randers Kommune Social og Arbejdsmarked Laksetorvet 1 8900 Randers

Læs mere

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014 2013/2014 BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE AFDÆKNING AF PRAKSIS PÅ REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER Undersøgelsen er gennemført af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte i forbindelse med centerets 3-årige

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø

Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø Midtvejsstatus juni 2012 1 Indhold Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø... 1 Om midtvejsstatus... 3 Laboratorier... 4 Konsulentstøtte... 5 Trivsel Op

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

ENERGIAFGIFTER RANDERS KOMMUNE AUGUST 2016

ENERGIAFGIFTER RANDERS KOMMUNE AUGUST 2016 ENERGIAFGIFTER RANDERS KOMMUNE AUGUST 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Baggrund 2 3.0 Tilrettelæggelse af opgaven 3 4.0 Pris og aftaleindgåelse 4 INDLEDNING Nærværende tilbud omfatter hjemtagelse af energiafgifter.

Læs mere

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen Notat Den 25. marts 2015 Journal nr. 163-2014-15168 Dokument nr. 163-2015-44056 Til Sundheds- og Voksenudvalget Fra Center for Omsorg og Sundhed Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse Louise Kryspin Sørensen September 2016 NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred (SATH). I denne

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL

INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL Ballerup Kommune August 2016 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Investeringscase 3 2.1 Forudsætninger 3 2.2 Udgifter til kompetenceudvikling 3 2.3 Finansiering 3 2.4

Læs mere

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 Fiolstræde 44 1171 København K Tlf 3395 7000 Fax 3395 7001 cirius@ciriusmail.dk www.ciriusonline.dk CVR-nr. 11 85 20 25 Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 En opsummering af de unges evalueringer

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Hjemmeplejeområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008 Beboerundersøgelse i Toften Udarbejdet af sbs v/benjamin Ekerot rapport, juni 2008 Indhold INDLEDNING... 2 SAMMENFATNING AF RESULTATER... 3 RESULTATER OG RESULTATBEHANDLING... 4 Stamdata og undersøgelsens

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen.

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. 1. Indledning. 1.1. Familieafdelingen. Familieafdelingen i Svendborg Kommune tager sig af sager om børn og unge, der kræver særlig støtte. Familieafdelingen

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Aarhus Kommune CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Spørgeskemaet 4. Overordnede resultater

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende

Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrund og formål side 3 2. Metode og undersøgelsesdesign side 3 2.1. Undersøgelsestidspunkt side

Læs mere

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Børnehaven Filuren Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Grævlingehulen Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Samlet tilfredshed...4 Barnets hverdag i institutionen...5 Kontakten og samarbejdet med personalet...6

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Hornslet Skole Skole og Dagtilbud Side 0 af 11 Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Undersøgelsens omfang... 2 2 Metode... 2 2.1 Spørgeskemaerne... 2 2.2 Mål for svarprocent

Læs mere

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Årsrapport 2015 Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Hovedrapport for demensafsnit

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Hovedrapport for demensafsnit Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for demensafsnit Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for demensafsnit Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Tilsynsrapport Dragør Kommune. Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg

Tilsynsrapport Dragør Kommune. Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg Uanmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5 3.0

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Resume af brugerundersøgelse i KABS. Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014

Resume af brugerundersøgelse i KABS. Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014 Resume af brugerundersøgelse i KABS Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014 Baggrund og formål Nærværende notat er et resumé af den brugerundersøgelse, som blev gennemført i KABS januar 2014 marts

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialt Udsatte 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgaarden

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgaarden Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgaarden Uanmeldt tilsyn Oktober 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten

Temperaturmåling - Økonomistyring i staten Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010. Generelle resultater

Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010. Generelle resultater Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010 Generelle resultater Februar 2011 DATAINDSAMLING & AFRAPPORTERING 2 GENERELT OM METODE OG DATAINDSAMLING Økonomistyrelsens kundetilfredsheds- og effektmåling

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Antal besvarelser: 20 Svarprocent: 61% Social, Sundhed og Arbejdsmarked Rådhus Allé 5, 5610 Assens socialogsundhed@assens.dk Indledning Som

Læs mere

Gladsaxe Kommune Voksne med særlige behov Gladsaxe Kommune. Brugerundersøgelse blandt voksne med særlige behov.

Gladsaxe Kommune Voksne med særlige behov Gladsaxe Kommune. Brugerundersøgelse blandt voksne med særlige behov. Gladsaxe Kommune Brugerundersøgelse blandt voksne med særlige behov November 2008 Capacent Epinion 3. november 2008 Indhold 1. Indledning 2 1.1 Om undersøgelsen 2 1.2 Rapportens opbygning 3 2. Kort resumé

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

FORVALTNINGSREVISION PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE HEDENSTED KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISION PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE HEDENSTED KOMMUNE FORVALTNINGSREVISION PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE HEDENSTED KOMMUNE Hedensted Kommune 2 HEDENSTED KOMMUNE OM FORVALTNINGSREVISION Formål BDO har foretaget en forvaltningsrevision af det

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013 Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital Nærværende patientundersøgelse er fra året og den anden af sin art på Skovhus Privathospital. I denne undersøgelse bliver patienterne på Skovhus Privathospital

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Rapport. Evaluering af Kompetencepakken OK 02

Rapport. Evaluering af Kompetencepakken OK 02 Rapport Evaluering af Kompetencepakken OK 02 Personalestyrelsen & CFU, juli 2004 Indhold 1. INDLEDNING...3 Sådan læses rapporten...3 Figurerne...4 2. HOVEDRESULTATER...5 3. KENDSKAB TIL KOMPETENCEPAKKEN

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 Rapporten indeholder resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen udført i Borgerservice efteråret 2015. Undersøgelsen er udført på baggrund

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Klejtrup Friplejehjem, Kløverbakken

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Ældre- og Plejecentre Klejtrup Friplejehjem, Kløverbakken Tilsynsrapport Viborg Kommune Ældre- og Plejecentre Klejtrup Friplejehjem, Kløverbakken Uanmeldt tilsyn September 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Renesola 6 KW - 89.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Isofoton 6 KW - 14.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere