SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG"

Transkript

1 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Retningslinjer fr sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering

2 Indhld 1 Ansvarsfrdeling i klinikken Delegering af medicingivning Den sygeplejestuderendes ansvars- g kmpetence Den sygeplejestuderendes frudsætninger fr at medvirke ved medicinhåndtering Den studerendes frudsætninger i mdul Den studerendes frudsætninger i mdul Den studerendes frudsætninger efter bestået mdul Referenceliste

3 Medicinhåndtering indebærer alle prcedurer, der fretages med medicin efter udlevering fra apteket. Medicinhåndtering mfatter således både dispensering g medicingivning (Lvring m.fl. 2009, Sundhedsstyrelsen 2006). Medicinhåndtering g særligt medicingivning er en vigtig pgave, sm en færdiguddannet sygeplejerske frventes at kunne varetage på baggrund af et højt niveau af viden, færdigheder g kmpetence. En del af sygeplejerskens pgaver under medicinhåndtering er at give patienten den frnødne vejledning m lægemidlet, herunder den specifikke indikatin, mulige bivirkninger g måden, hvrpå patienten skal tage lægemidlet. Frmålet med de vejledende retningslinjer er at kvalitetssikre de sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering g i den frbindelse varetage patienternes g brgernes sikkerhed. Den sygeplejestuderende har derfr brug fr læringssituatiner, hvr mulighed fr læring er til stede ifht. medicinhåndtering, dvs. både ved dkumentatin, dispensering, mdeling, bservatin af patienten, vervejelser m ændringer af medicinen, vurdering af virkning g bivirkning, g frdybelse i patlgi g farmaklgi i relatin hertil. 3

4 1 Ansvarsfrdeling i klinikken Afdelingsledelsen g/eller den sygeplejefaglige leder er ansvarlig fr at instrukser g retningslinjer er udarbejdet efter gældende lve g vejledninger, samt anbefalinger g referenceprgrammer jf. Jørgensen 2006, Sundhedsstyrelsen 2004, Sundhedsstyrelsen Afdelingssygeplejersken g/eller den sygeplejefaglige leder er ansvarlig fr at instrukser g retningslinjer fr medicinhåndtering er kendt af alt plejepersnale på det kliniske uddannelsessted. I frhld til den studerende er den kliniske vejleder ansvarlig fr at den sygepleje-studerende er intrduceret til instrukserne g retningslinjerne. Det er endvidere det kliniske uddannelsessteds ansvar, at tilrettelægge læringsaktiviteter g at undervise den studerende ud fra relevant viden, g i knkrete færdigheder i frbindelse med medicinhåndtering. 2 Delegering af medicingivning Ved delegering frstås verdragelse af en pgave til en anden persn (Sundhedsstyrelsen 2006). Medicingivning er således en delegeret pgave fra lægen til sygeplejersken. Opgaven delegeres på baggrund af en skriftlig rdinatin. Gives rdinatinen mundtlig, har den sundhedspersn, der har mdtaget den mundtlige rdinatin, pligt til at sikre sig, at rdinatinen er krrekt frstået ved at gentage rdinatinen. Derudver har sundhedspersnen ansvaret fr, at plysninger m rdinatinen g den rdinerende læges navn, dat g klkkeslæt fr rdinatinen dkumenteres (Sundhedsstyrelsen 2005). Sygeplejersken kan delegere pgaven medicingivning eller dele heraf til den sygeplejestuderende, ud fra pågældendes aktuelle frudsætninger, g med frnøden instruktin g vejledning (Jørgensen 2006, Kristensen 2008). Vejledning af den studerende er bl.a. med til at understøtte patientsikkerheden, g ikke mindst med til at kvalificere den studerendes frudsætninger fremadrettet. Sygeplejersken er frpligtiget til aktivt at søge plysninger m frhld i frbindelse med den studerendes arbejde, sm kan være af væsentlig betydning fr patientbehandlingen (Hybel 2006, Kristensen 2008). Sygeplejersken kan ikke delegere sit juridiske ansvar. Sygeplejestuderende kan ikke delegere pgaven medicingivning eller dele heraf (Kristensen 2008). 3 Den sygeplejestuderendes ansvars- g kmpetence Den sygeplejestuderende har et selvstændigt ansvar fr at udføre den af sygeplejersken delegerede pgave krrekt. Det betyder, at den sygeplejestuderende skal invlvere g samarbejde med den kliniske vejleder eller anden sygeplejerske mkring medicinhåndtering. Den sygeplejestuderende har ret g pligt til at frasige sig pgaven, hvis hun ikke skønner sig kmpetent til at udføre denne (Ravn 2003). 4

5 Medicinhåndtering skal ske efter gældende instrukser g/eller kliniske retningslinjer fr det kliniske uddannelsessted. Den sygeplejestuderende må selvstændigt udføre pgaver efter aftale med sygeplejersken; f.eks.: Dispensering g administratin af skriftlig rdineret medicin; herunder skal den studerende: Sikre sig krrekt identifikatin af patienten (Sundhedsstyrelsen 1998) Sikre sig at al medicin er rdineret til den enkelte patient/brger, g at der freligger dkumentatin herfr Have fyldestgørende viden m patienten/brgeren Give patienten/brgeren den frnødne vejledning m lægemidlet Have fyldestgørende viden m de lægemidler han/hun administrerer; herunder indikatin, virkning, bivirkning, kntraindikatiner, interaktiner g endelig dsering g administratinsmåde Kunne dispensere medicinen Kunne bservere patienten/brgeren mhp. virkning, bivirkning eller interaktiner, samt handlinger i frhld hertil Dkumentere bservatiner, g egne handlinger Den sygeplejestuderende kan deltage i pgaver, når hun er under knstant psyn g vejledning af en sygeplejerske; f.eks. ved håndtering af: iv-medicin epiduralmedicin p.n. medicinering desuden ved: parenteral ernæring transfusin af bld/bldprdukter Sygeplejersken er ansvarlig fr at venstående pgaver udføres krrekt (Sundhedsministeriet 2007, Kristensen 2008). Det vil sige, at sygeplejersken er ansvarlig fr at sikre sig, at den studerende har den frnødne teretiske g praktiske kmpetence til at udføre medicinhåndtering krrekt. Herunder gælder det desuden, at sygeplejersken i alle situatiner er ansvarlig fr at kntrllere enhver medicindsis, udregnet af den sygeplejestuderende. 4 Den sygeplejestuderendes frudsætninger fr at medvirke ved medicinhåndtering Fr at den sygeplejestuderende kan medvirke ved medicinhåndtering er det afgørende at den studerende har såvel viden m, færdigheder i g kmpetence til at udføre pgaver relateret hertil. 5

6 Frudsætningerne fr den studerendes medvirken vil ændres i løbet af uddannelsen, g nedenstående er derfr læringsindhld, sm den enkelte studerende frventes at arbejde med på en individuel måde. I afsnit 4.1, 4.2 g 4.3 er den studerendes frudsætninger yderligere knkretiseret ifht. de enkelte mduler. I relatin til pgaven medicingivning skal den sygeplejestuderende: kunne vurdere eget ansvar g egen kmpetence ud fra rdinatinens karakter, patientens/brgerens tilstand g den nære kntekst kunne anvende det kliniske uddannelsessteds skriftlige instrukser g kliniske retningslinjer vedrørende medicingivning kunne anvende både Medicin.dk g lægemiddelkatalget i bglig frm tage knsekvenser af egne vurderinger ved medicingivning ud fra ansvar g kmpetence i frhld til gældende lve g retningslinjer på mrådet kunne træffe de frnødne sikkerhedsmæssige franstaltninger til beskyttelse af patienten/brgeren, sig selv, klleger g andre i frbindelse med medicingivning, herunder anvende det kliniske uddannelsessteds enstrengede medicinsystem krrekt samarbejde mkring medicingivning, - ud fra en frståelse af eget ansvars- g kmpetencemråde - ud fra gældende lve g retningslinjer på mrådet - ud fra en hensigtsmæssig g effektiv tilrettelæggelse af patientfrløbet under hensyntagen til det kliniske uddannelsessteds kvalitetsmål, værdier g principper fr dette I relatin til dispensering skal den sygeplejestuderende: kende pbygningen af det enstrengede medicinhåndteringssystem læse g frstå en læges rdinatin vurdere den rdinerede medicin i frhld til patienten/brgerens situatin, medicinens vanlige administratinsmåde g dsering finde den rdinerede medicin g vurdere denne i frhld til pbevaring, hldbarhed, anbrud, udseende g lugt beregne, dsere g tilberede den rdinerede dsis krrekt anvende handsker, pincet eller aseptisk teknik ved håndtering af lægemidler I relatin til mdeling skal den sygeplejestuderende: følge det kliniskes uddannelsessteds retningslinjer fr identifikatin af patient/brger vurdere kntraindikatiner g interaktiner i frhld til patienten/brgerens situatin i samarbejde med patienten/brgeren vurdere dennes behv fr sygepleje ved medicinadministratinen I relatin til hjælp til indtagelse, skal den sygeplejestuderende: anvende administratins- g dispenseringsmåder krrekt ud fra patienten/brgerens individuelle behv fr sygepleje, hjælpe g vejlede patienten/brgeren med krrekt indtagelse af medicinen 6

7 Vejlede patienten m medicinen fr at være med til at understøtte g sikre patientsikkerheden I relatin til frnøden bservatin, skal den sygeplejestuderende: bservere virkning, bivirkning g interaktin i relatin til den knkrete patient/brger g dennes behandling udføre de nødvendige handlinger ved akutte frandringer i patienten/brgerens tilstand i relatin til medicinbehandlingen 1 ved fejlmedicinering handle ud fra det kliniske uddannelsessteds instrukser/ retningslinjer dkumentere handlinger i relatin til venstående Den kliniske vejleder er ansvarlig fr at den sygeplejestuderende superviseres, g at den studerende er tilstrækkelig instrueret. Den kliniske vejleder skal således aktivt søge plysninger m den studerendes færdigheder g kmpetence (Kristensen 2008). Den sygeplejestuderende er medansvarlig fr at pnå de frudsætninger der er nødvendige fr at kunne varetage pgaver relateret til medicinhåndtering, g er selv ansvarlig fr at sige fra i tilfælde af at de relevante frudsætninger ikke skønnes pfyldt, så patientsikkerheden frtsat er i fkus. 4.1 Den studerendes frudsætninger i mdul 4 Fkus fr undervisningen på mdulet er grundlæggende klinisk virksmhed, der retter sig md at udføre sygepleje relateret til menneskets fysilgiske behv, samt samspillet mellem patient g sygeplejerske. Det uddannelsesmæssige sigte i relatin til medicinhåndtering er begrundet i læringsudbyttet fr mdulet. De relevante læresituatiner er i denne frbindelse af deltagende g reflekterende karakter. Observatin af kntrlfranstaltninger ved mdtagelse af medicin (5) Observatin af kntrlfranstaltninger ved phældning af medicin (7) Observatin ved identifikatin, bservatin g vejledning af patienten Observatin g refleksin i relatin til sygeplejerskens lægemiddeladministratin, herunder frskellige administratinsfrmer (mixtur, tabletter, suppsitria, øjendråber g salver) g Administratin af hudpræparater under direkte vejledning Anvende injektinsteknik under direkte vejledning 4.2 Den studerendes frudsætninger i mdul 6 8 Den studerendes frudsætninger i frbindelse med mdul 6 g mdul 8 er gennemført teretisk undervisning på mdul 7 i almen farmaklgi eller undervisning på tidligere klinisk uddannelsessted, samt teretisk undervisning på mdul 8 vedr. ansvars- g kmpetence i frbindelse med medicinhåndtering. Det er derfr vigtigt at den studerende mdtager den nødvendige undervisning på det knkrete kliniske uddannelsessted i medicinhåndtering til udvalgte patienter/brgere. 1 F.eks. ifht følgende vejledning: Sundhedsstyrelsen 2003: Vejledning til hjemmesygeplejerskerdninger m behandling af akut allergisk shck med injektin af adrenalin (Af 8.august 2003) 7

8 Intravenøs indgift: Den studerende må under vejledning af en sygeplejerske psætte g skifte istniske infusinsvæsker. Den studerende må bturere en venfln samt fjerne en perifert anlagt venfln. Den studerende må sm hvedregel ikke give medicin intravenøst. Bld/bldprdukter: Den studerende må selvstændig hente bld/bldprdukter i bldbanken samt medvirke ved kntrl af data af bldprdukter. Særligt vigtigt er det dg at afdelingens prcedure g kntrlfranstaltninger ved transfusin med bldkmpnenter verrdnet er styrende fr m den studerende kan fungere sm kntrllant (2.persn), g at det er frudgået af en knkret plæring i afdelingen, at den ansvarlige sygeplejerske vurderer, at den pågældende studerende har de frnødne frudsætninger, g kan magte pgaven. Den studerende må ikke psætte bld/bldprdukter. 4.3 Den studerendes frudsætninger efter bestået mdul 10 Den studerende har efter gennemført farmaklgiundervisning g bestået ekstern prøve, hvri faget farmaklgi indgår, pnået teretiske frudsætninger til selvstændigt at varetage medicinhåndtering fr en gruppe patienter. Ved en ikke bestået ekstern prøve har den studerende således ikke pnået de tilstrækkelige frudsætninger. Den sygeplejestuderende vil til stadighed stå verfr læringsmæssige udfrdringer i frbindelse med medicinhåndtering, g det er derfr frtsat vigtigt at den studerende superviseres g vejledes af den kliniske vejleder. Intravenøs indgift: Den studerende må udelukkende administrere intravenøs medicinering på de kliniske uddannelsessteder, hvr der frefindes en skriftlig instruks med følgende t frhld pfyldt: der skal være fastsatte regler fr den studerendes administratin af intravenøs infusin der skal finde praktisk plæring sted, g den studerende skal være under knstant psyn g vejledning af en sygeplejerske Epidural smertebehandling: Den studerende må under direkte vejledning bservere/ deltage i g udføre pgaver i relatin til epidural smertebehandling, såfremt instruktin g plæring af en sygeplejerske har fundet sted. Bld/bldprdukter: Den studerende har efter gennemført undervisning i transfusinsmedicin teretiske frudsætninger til, i samarbejde med en sygeplejerske, at psætte bld/bldprdukter hs egne patienter. 8

9 5 Referenceliste Hybel, U. 2006: Sundhedsret fr sygeplejersker. Nyt Nrdisk frlag Arnld Busck. 1.udg. Jørgensen, F. 2006: Ret g regler i sundhedslvgivningen håndbg fr sundhedspersnale. Nyt Nrdisk Frlag Arnld Busck. 2.udg. Kristensen, K. 2008: Sundhedsjura patienters retsstilling, sundhedspersners ansvar, myndigheders tilsyn. Gads Frlag. 3.udg. Lvring, I., Rasmussen, V.B., m.fl Farmaklgi,medicingivning g sygepleje. Dansk Sygeplejeråd Nyt Nrdisk Frlag Arnld Busck. 11.udgave Ravn, K. 2003: Ansvar i sygeplejen rettigheder g pligter. Munksgaard Danmark. 1.udg. Sundhedsstyrelsen 1998: Vejledning m identifikatin af patienter g anden sikring md frvekslinger i sundhedsvæsenet. Vejledning nr af 01/05/1998 Sundhedsstyrelsen 2000: Vejledning m udfærdigelse af instrukser. Vejledning af 20/11/2000 Sundhedsstyrelsen 2004: Meddelelse m sygeplejefaglige instrukser på sygehuse. Meddelelse af 02/09/2004 Sundhedsstyrelsen 2005: Specifikke patientsikkerhedsstandarder- udvalgte prcedurer med frbedringsptentiale. Publikatin 2005 ( Sundhedsstyrelsen 2006: Vejledning m rdinatin g håndtering af lægemidler. Vejledning nr af 30/06/2006 Retningslinjer er udarbejdet på baggrund af følgende: Odense Universitetshspital 2007: Medicingivning i sygeplejerskeuddannelsen på OUH Fælles kliniske retningslinjer fr sygeplejestuderendes medvirken ved medicingivning. Gdkendt 27/10/2007 CVU Lillebælt; Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 2007: Vejledning fr sygeplejestuderendes deltagelse i lægemiddelbehandling. J.nr /7334. Februar 2007 Sygeplejerskeuddannelsens lederråd, Regin Syddanmark dec. 2009: Retningslinjer fr sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering 9

10 UCL Vejle; Sygeplejerskeuddannelsen 2009: Vejledning fr sygeplejestuderendes deltagelse i lægemiddelbehandling gældende fr studierdningen 2001 g Januar University Cllege Syd, Sønderbrg Sygeplejerskeuddannelsen 2008: Studiehåndbg 2008 uddannelsen; Del 2: Bilag 6 10

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Kommunen er også ansvarlig for at sikre en organisation, der tilgodeser kvalitet, koordination og kommunikation.

Kommunen er også ansvarlig for at sikre en organisation, der tilgodeser kvalitet, koordination og kommunikation. Beskrivelse af sygeplejen Materialet henvender sig til medarbejdere, der varetager sygeplejeopgaver samt til ledelsen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Silkeborg kommune. Formålet er at sikre: Et redskab

Læs mere

Code of Ethics and Conduct

Code of Ethics and Conduct Cde f Ethics and Cnduct 2015-03-16 1 (6) Cde f Ethics and Cnduct I denne kdeks har TeliaSnera fastlagt de retningslinjer, der skal gælde fr vres adfærd sm medarbejdere, samt fr hvrdan vi driver virksmhed.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren DET ETISKE RÅD - DET FÆLLES MEDICINKORT 1 1 Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren Det er med

Læs mere

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag

Dansk Faldskærmsunion ledelsesgrundlag Dansk Faldskærmsunin ledelsesgrundlag 1. Indledning Dansk Faldskærmsunin (DFU) følger de til enhver tid gældende vedtægter fr Dansk Faldskærmsunin (p.t. af d. 12. MAR 2011), samt gældende DFU Faldskærmsbestemmelser

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Fagetiske retningslinier for kliniske diætister

Fagetiske retningslinier for kliniske diætister Fagetiske retningslinier for kliniske diætister l Indledning Formålet med de fagetiske retningslinier for kliniske diætister er at styrke en god faglig praksis og dermed også respekten for det diætetiske

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

#Hashtagging pa Instagram

#Hashtagging pa Instagram #Hashtagging pa Instagram Et speciale m unge g medier Kathrine Bach Pachniuk Maj 2014 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, KU Vejleder: Hans Elbeshausen Antal anslag: 178.590 (74,4 nrmalsider) Instagram:

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Politisk og administrativ organisering 11.08.2014

Politisk og administrativ organisering 11.08.2014 Plitisk g administrativ rganisering 11.08.2014 2 1. Indledning... 4 Missin... 4 Visin... 4 2. Den plitiske rganisatin... 5 2.1 Øknmiudvalget... 5 2.2 Teknik- g Miljøudvalget... 6 2.3 Børne- g Uddannelsesudvalget...

Læs mere

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci Juni 2004 1 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 INDHOLD Baggrund... 3 Grundlag... 3 Formål... 4 Sygeplejeetiske grundværdier... 5 Grundlæggende sygeplejeetiske principper...

Læs mere

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011 Region Syddanmark Damhaven 12. 7100 Vejle Tlf. 7663 1000 regionsyddanmark.dk 11018 - Region Syddanmark - 05.2011 SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere