Opgave 1. Sommereksamen 29. maj Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj Dette sæt indeholder løsningsforslag til:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til:"

Transkript

1 Soereksaen 9. aj 00 Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Det skal her understreges, at der er tale o et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes fre til et bestet tal. I disse situationer skal der helst være enighed o resultaterne. Mange af opgaverne er problebaserede opgaver, hvor løsningen i høj grad vil være afhængig af den arguentation, der bruges i opstillingen af løsningen. I disse situationer vil der kunne opnås andre løsninger, der er lige så tilfredsstillende so dette løsningsforslag eller ere tilfredsstillende, hvis vægten lægges på andre paraetre end de her anvendte. Opgave Spørgsål.: Beste den optiale pris og ængde for en gennesnitsspand. Først bestees prisafsætningsfunktionen: p 5 p = a + b = + b = + b = + b Her indsættes den afdækkede pris på 35 kr. ved en ængde på = + b 00 b = 60 p = Herefter kan der udføres en noral sipel optiering p = og So0loes.doc Side af

2 Soereksaen 9. aj 00 GROMS = GROMK 00 = + 60 = svarende til 0 tier kapacitetsforbrug p = + 60 = kr. 00 Spørgsål. Illustrer den optiale pris/ængde kobination i et diagra, beregn priselasticiteten ved optialprisen, dokuenter ved hjælp af onopolprisforlen at den beregnede pris er optial og beregn hvilken indflydelse arkedsføring af produktet å forodes at få på virksohedens optiale resultat p kr. GROMK = 0 P=-0, p p b 60 Optiu: (4.000;) e p = = = GROMS=-0, Figur Ved hjælp af onopolprisforlen, der gælder i optialsituationen påvises det, at den beregnede pris er optial: e p p = GROMK * = 0* = kr. e p Osætning * = Variable okostninger * 0 = Dækningsbidrag So0loes.doc Side af

3 Soereksaen 9. aj 00 Da dækningsbidraget øges ed kr forøges årets resultat alt andet lige også ed kr Spørgsål.3 Beregn, hvorledes Fjogh A/S nu handler optialt ed hensyn til pris- og ængdefastsættelsen af spandene til de to arkeder og kapacitetsdisponeringen på spandeproduktionen og den oprindelige ordreproduktion. Beregn ligeledes det økonoiske resultat ved den nye saensætning. p = = 00GROMS = ,9 p =.000 GROMS =.00GROMS reg = =.000GROMS kr. kr. kr Prisafsætningsfunktion 50 GROMS-fælles GROMK - VE+istet DB 0 0 Prisafsætningsfunktion GROMS GROMS reg GROMS 0 0 GROMK -egen VE Det fregår af grafen, at den optiale afsætning på de to arkeder tilsaen udgør ((50,9-0)*.00=) spande. Dette kræver en kapacitet på (34.000/0=) 3.0 tier. Da der kun er en ledig kapacitet på.000 tier har vi en situation ed knap kapacitet. So0loes.doc Side 3 af

4 Soereksaen 9. aj 00 I en situation ed knap kapacitet skal produktet for at fortrænge et andet produkt kunne betale såvel egne variable okostninger so dækningsbidrag på det produkt, der fortrænges. Kunde C har dårligst dækningsbidrag pr. tie. Da dette dækningsbidrag er konstant 90 kr. pr. tie svarer dette til, at hver spand skal kunne dække egne VE (0) og et tabt DB på (90/0=) 9 kr., eller 9 kr. i alt: GROMS = GROMK( + tabt DB) = 9 =.00GROMS =.00* = = 00GROMS = 00* = 3.00 p = + 60 = 44,50 kr =.000GROMS =.000* =.000 p = + 60 = 49,50 kr..000 Herved fås følgende kapacitetsforbrug og dækningsbidrag: Kunde/produkt Tier Dækningsbidrag pr. tie Salet dækningsbidrag A B Diverse Spande. 0, C I alt For en god ordens skyld opgøres dækningsbidrag i alt også her, hvor det økonoiske resultat beregnes: Osætning spande: Hjeearkedet 3.00 * 44,50 = Globale arked.000 * 49,50 = Variable okostninger Materialer og løn 4.00 * 0,00 = Provision.000 * 0,00 = Dækningsbidrag spande Dækningsbidrag A Dækningsbidrag B Dækningsbidrag C Dækningsbidrag Diverse Dækningsbidrag i alt Kontante kapacitetsokostninger Indtjeningsbidrag Afskrivninger på inventar og askiner Overskud før renter Renteokostninger Overskud (årets budgetterede resultat) Denne opgave kunne også løses ved en prioritering af kapacitet efter grænsedækningsbidrag pr. tie. Dette er vist i bilag. So0loes.doc Side 4 af

5 Soereksaen 9. aj 00 Spørgsål.4: Beregn hvorledes an nu handler optialt, og hvorledes det økonoiske resultat påvirkes: Den ulige ordre er på.000 lysestager svarende til.000 tiers kapacitetsforbrug. Dækningsbidraget på ordren udgør (.000*=) kr Dette giver et dækningsbidrag pr. tie på 80 kr., hvilket vil sige, at vi skal acceptere ordren, da den giver et bedre dækningsbidrag pr. tie end vores dårligste dækningsbidragsyder. Lejen af det ekstra lokale skal kunne betales af den arginalt dårligste dækningsbidragsgiver. Det vil igen her være kunde C, der giver et dækningsbidrag på 90 kr./tie eller (90*.000=) for.000 tier. Kunde C kan so arginalt dårligste dækningsbidragsgiver ikke betale den krævede leje og kapacitetsforbruget til kunde C reduceres derfor i stedet ed.000 tier. Det økonoiske resultat bliver så: Dækningsbidrag lysestager Tabt DB på kunde C: Merdækningsbidrag ved at acceptere ordren kr kr kr. Det økonoiske resultat forbedres ligeledes ed kr So0loes.doc Side 5 af

6 Soereksaen 9. aj 00 Opgave Spørgsål.: Beregn kapitaltjenesten for det nye anlæg Kapitaltjenesten kan beregnes so: * α = kr. 0 0% Til denne kapitaltjeneste skal lægges de årlige okostninger til reparation og vedligeholdelse på kr./år, så den salede årlige gennesnitsokostning bliver kr Spørgsål.: Hvornår vil det være optialt at udskifte det gale anlæg efter en hovedreparation? t/år Reparation og vedligeholdelse = GROMK Nyt anlæg gennesnitsokostninger Forskel (besparelse ved gl. anlæg) Hovedreparation < < < > > =Σ t 0 ( + 0,0) t = Det ses af tabellen, at det gale anlæg bør udskiftes efter år 3, da grænseokostningerne ved at beholde anlægget her overstiger det nye anlægs gennesnitsokostninger. For en god ordens skyld beærkes det, at investeringen i hovedreparation giver en positiv kapitalværdi på kr Spørgsål.3: Beregn hvad Fjogh A/S indst skal have for det gale anlæg, såfret det skal udskiftes ogående. Da kapitalværdien af investeringen i en hovedreparation ovenfor er beregnet til kr., så er det dette beløb vi ister ved at udskifte anlægget straks. Dette beløb å således være undergrænsen for hvad Fjogh A/S skal have for det gale anlæg for at skifte straks. So0loes.doc Side 6 af

7 Soereksaen 9. aj 00 Opgave 3: Spørgsål 3.: Beregn den optiale indkøbsængde. * D* S * 0.000*.500 Q = = C * H 00*0,0 svarende til 4 indkøb pr. år. 0 = plader pr. gang For en god ordens skyld beregnes den totale årlige logistikokostning: D Q T(5.000) = * S + * C * H = * *00*0,0 = = kr. Q D Q T(.500) = * S + * C * H = * *00*0,0 = = kr. Q.500 Den optiale indkøbsængde er således ad gangen. Spørgsål 3.: Beregn o det vil være fordelagtigt at acceptere rabattilbudet. Først beregnes den totale årlige logistikokostning ved en indkøbsængde på ed en rabat på ½%. D Q T(0.000) = * S + * C *( rabat)* H = * *00*( 0,005)*0,0 Q = = kr. Da der ved indkøbsængden enheder gives rabat på varen, å de variable okostninger inddrages i saenligningen. Indkøbsængde Variable okostninger/vareforbrug Logistikokostninger Okostninger i alt Det ses således, at logistikokostningen stiger ere end der kan spares i de variable okostninger. Indkøbsængden fastholdes derfor til ad gangen. So0loes.doc Side 7 af

8 Soereksaen 9. aj 00 Opgave 4: Spørgsål 4.: Beregn kapitalbehovet til driften. Mængde Enhedspris/- okostning Antal dage Salet Råvarelager: 000 * 0 * 5 = Varer under frestilling 000 * (0+4)/ * = 00 Færdigvarelager 000 * 4 * 0 = 000 Lagre i alt 00 Kunder 000 * 4 * 45 = Kapitalbehov før leverandørgæld 8400 Leverandørgæld 000 * 0 * 45 = Kapitalbehov netto til drift 3900 Spørgsål 4.: Beregn den effektive rente, an opnår ved at udnytte rabattilbuddet Tid - dage Betaling - kr. (eller procentpoint) = 00( + R) R = 9,94% eller: 0,0 + 0, = 0,994 eller = 0,994 Den effektive rente af leverandørens rabattilbud er 9,94%, hvorfor vi ved at investere 98 kr. o 5 dage får en forrentning på 9,94%. Det kan således betale sig at udnytte rabatten. So0loes.doc Side 8 af

9 Soereksaen 9. aj 00 Spørgsål 4.3: Beregn den effektive rente i hvert af de to lånetilbud. A: Annuitetslån: Y = * α Provenue indsættes i balanceligning : * 0,90 = = * α R ter in = 4,99% pr. halvår R = (+ 0,0499) 3,5% = kr. = 0,0857 = 8,57% p.a. Rter in B: Stående lån Ydelsen består af rentebetaling: ( *0,075=) kr pr. kvartal. Provenuet ( *0,9=) indsættes i balanceligningen: = * α *( + R ) R ter in =,979% pr. kvartal R = (+ 0,0979) 4 60 Rter in = 0,085 = 8,5% p.a. ter in Spørgsål 4.4: Giv en vurdering af de forhold, ud over den effektive rente, der bør indgå i finansieringsovervejelserne. Okostningsvurdering: Det stående lån er lidt billigere i effektiv rente Likviditetsvurdering Likviditeten er bedst i det stående lån o kr. ere udbetalt so provenu o Den årlige ydelse er kr. lavere i de første 5 år Efter de 5 år skal der bruges likviditet til at indløse det stående lån. o Kan investeringen genfinansieres på dette tidspunkt? o Er overskudslikviditeten fra de første 5 år til rådighed til indløsning So0loes.doc Side 9 af

10 Soereksaen 9. aj 00 Risikovurdering Det er bygninger og anlæg, der finansieres ed et stående lån. Bygningerne kan opretholde værdien i lånets løbetid. Det å forodes, at askinerne ister værdien i perioden. Der skal således gees en del af likviditetsoverskuddet i lånets løbetid til indløsning. Fleksibilitet o.s.v. i øvrigt individuel besvarelse So0loes.doc Side 0 af

11 Soereksaen 9. aj 00 Bilag Spørgsål.3 løst ud fra faldende grænsedækningsbidrag/tie Hjeearkedet: p = GRDB GRDB Prioritering i forhold til 0 tie = = 0* GRDB + 0 = = 3.00 p = 44, = 00 + = + 0 eller t dårligste grænsedækningsbidragsyder (C) og for det globale arked: p = GROMS GRDB GRDB Prioritering i forhold til 00 tie reg =.000 = = 0* GRDB = =.000 p = 49, =.000 eller eller + 30 t + 0 = 90 t = 30 = eller 00 0 dårligste dækningsbidragsyder (C) eller eller t t = 90 0 t = 00 So0loes.doc Side af

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 28. maj 2003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. Matema10k C-niveau, Frydenlund Side 1 af 10 Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder

Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Afdragsfrie lån Hvis du vil have luft til nye muligheder Hvad er et afdragsfrit lån? Hos Realkredit Danmark kan du få disse låntyper med afdragsfrihed: fastforrentede lån, FlexGaranti og FlexLån. I de

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

10. Målsøgning. Målsøgning

10. Målsøgning. Målsøgning Målsøgning I kapitel 4 og efterfølgende kapitler er vist hvordan man ved hjælp af formler og funktioner kan finde en løsning på mange ofte særdeles komplekse beregninger. Her er det brugeren, som gennem

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling Egeris afdeling Kirke Allé 98 7800 Skive Tlf.: 96 70 33 66 Fjernkundeafdeling Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf.: 96 44 61 63 Højslev afdeling Viborgvej 221 7840 Højslev Tlf.: 97 53 59 22 Roslev afdeling

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING Leasing kort fortalt Lad dine penge arbejde Læs side 6 Fuldt skattefradrag Læs side 8 Hvad er leasing? Med leasing køber du brugsretten til udstyr og binder derfor ingen penge. Læs side 2 LEASING IT /

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen

ET GODT TILBUD. Af Henrik Ward Poulsen ET GODT TILBUD Seks elementer i tilbudskalkulationen Timens pris Maskinens pris Dækningsbidrag og dækningsgrad A contobegæringen Indeksreguleringen Akkordarbejdet Af Henrik Ward Poulsen Hæftet er baseret

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere