Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål"

Transkript

1 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse, Den Humanistiske Bacheloruddannelse, Den Humanistiske-Teknologiske Bacheloruddannelse og Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse. Med mindre det særligt fremgår af regler nedenfor, gælder reglerne fastsat i studieordningen for den bacheloruddannelse, som den studerende er indskrevet på også for dette fagmodul. Formål 1. Fagmodulet i Historie har til formål at give den studerende sådan faglig viden om historiske forløb og om historiefagets teorier og metoder, at den studerende bliver i stand til selvstændigt at formulere, analysere og besvare komplekse problemstillinger inden for fagområdet. Fagmodulet i Historie har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Historie eller beslægtede kandidatuddannelser. Stk. 2. Fagmodulet er det ene af de to fagmoduler, der indgår i Roskilde Universitetets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point. Kompetencebeskrivelse 2. Fagmodulet i Historie giver den studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer: - Bred viden om centrale begivenheder og udviklingslinier inden for dansk/nordisk og europæisk/global historie efter Uddybende indsigt i et valgt emne inden for dansk, nordisk, europæisk eller global historie efter Indsigt i fagets teorier og metoder. - Viden om relationer mellem fortid og nutid. - Viden om et af de forskningsfelter, som historieforskningen på Roskilde Universitet er organiseret omkring. Side 1

2 Side 2 - Færdighed i at kunne analysere og forstå centrale begivenheder og udviklingslinjer inden for dansk/nordisk og europæisk/global historie efter Færdighed i - på grundlag af forskellige former for kildemateriale og med anvendelse af fagets teorier og metoder- kritisk og analytisk at kunne undersøge et valgt emne inden for dansk, nordisk, europæisk eller global historie efter Færdighed i at kunne placere videnskabelige fremstillinger i deres historiografiske sammenhæng og den tradition, de er en del af. - Færdighed i at kunne reflektere kritisk over det valgte projektemnes aktuelle faglige og samfundsmæssige relevans og betydning. - Færdighed i kritisk at kunne analysere aktuelle spørgsmål og samfundsproblemer med udgangspunkt i en historisk optik. - Færdighed i kritisk at kunne analyse, hvordan fortolkninger af fortiden er præget af nutiden. - Færdigheder i at kunne forstå og reflektere over de centrale begreber, teorier, metoder og tilgange, som karakteriserer et særligt forskningsfelt. - Kompetence til at kunne indsamle, vurdere og analysere relevant historisk faglitteratur og historiske kilder på en metodisk og kritisk måde. - Kompetence til selvstændigt, systematisk og kritisk at kunne formulere, analysere og formidle historiske problemstillinger. - Kompetence til at kunne forbinde fortid og nutid på en sådan måde, at man vha. viden om fortiden kan stille relevante og kritiske spørgsmål til nutiden og vice versa. Indhold og overordnet opbygning 3. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende fagelementer: - Fagmodulprojekt i Historie (15 ECTS-point) - Fagmodulkursus 1: Historie NU (5 ECTS-point) - Fagmodulkursus 2: Lange linier efter 1750 (5 ECTS-point) - Fagmodulkursus 3:Historisk metode og kildekritik (5 ECTS-point) - Fagmodulkursus 4: Specialisering (5 ECTS-point) Anbefalede faglige forudsætninger 4. Der er ikke fastsat særlige faglige forudsætninger for fagmodulet.

3 Side 3 5. Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Beskrivelse af fagelementer i fagmodulet Fagmodulprojekt i Historie Projekt Obligatorisk 15 ECTS-point Målet med projektet er, at den studerende opnår: Uddybende indsigt i et valgt emne inden for dansk, nordisk, europæisk eller global historie efter 1750 Uddybende indsigt i de teorier og metoder, der er anvendt i forbindelse med undersøgelsen af den valgte problemstilling. Færdighed i at kunne formulere en problemstilling og begrunde dens relevans Færdighed i at kunne indsamle, bearbejde og kritisk analysere kilder og faglitteratur, der har relevans i forhold til problemstillingen. Færdighed i at kunne beherske og begrunde de teorier og metoder, der er anvendt i forbindelse med undersøgelsen af problemstillingen. Færdighed i at kunne placere videnskabelige fremstillinger i deres historiografiske sammenhæng og den tradition, de er en del af. Kompetence til at kunne finde og analysere forskellige former for kilder og faglitteratur på en metodisk og kritisk måde. Kompetence til selvstændigt, systematisk og kritisk at kunne formulere, analysere og formidle den valgte problemstilling, dens teoretiske og metodiske fundament og dens resultater. Overordnet indhold Fagmodulprojektet i Historie omfatter et afsluttet projektarbejde med et emne og en problemstilling valgt af den studerende selv inden for modulets rammer. Projektarbejdet skal give den studerende evnen til kritisk og analytisk at undersøge et valgt emne, dels på grundlag af forskellige former for kildemateriale, dels med anvendelse af fagets teorier og metoder. De anvendte videnskabelige fremstillinger skal kunne placeres i deres historiografiske sammenhæng og den teoritradition, de er en del af. Den studerende skal i forbindelse med projektarbejdet udarbejde et

4 Side 4 formidlingsprodukt eller en kort redegørelse for overvejelser i forbindelse med en selvvalgt tænkt formidlingssituation. Heri skal indgå overvejelser over det valgte projektemnes aktuelle faglige og samfundsmæssige placering og betydning. Projektarbejdet afsluttes med udfærdigelse af en skriftlig projektrapport. Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Dansk Engelsk på gymnasialt B-niveau Det anbefales, at fagmodulkursus 2, 3 og 4 gennemføres i samme semester som projektarbejdet, da projektarbejdet forudsætter viden om og færdigheder i kildekritik og historisk metode og der er tale om et sammenhængende forløb. Prøveform Projektarbejdet bedømmes ved en mundtlig prøve for maksimalt 6 studerende, jf. dog den relevante bachelorstudieordning. Prøvens længde inkl. votering fastsættes således: 1. Ved 2 eksaminander 60 minutter 2. Ved 3 eksaminander 75 minutter 3. Ved 4 eksaminander 90 minutter 4. Ved 5 eksaminander 105 minutter 5. Ved 6 eksaminander 120 minutter Projektrapportens omfang i normalsider à 2400 tegn (inkl. mellemrum), ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt. bilag, men inkl. noter: 2 studerende minimum 20 og maksimum 40 sider 3 studerende minimum 25 og maksimum 50 sider 4 studerende minimum 30 og maksimum 60 sider 5 studerende minimum 35 og maksimum 70 sider 6 studerende minimum 40 og maksimum 80 sider Prøven er en gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet. Ved eksamenen tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport. Eksaminationen foregår som en samtale mellem de studerende, eksaminator(erne) og censor(erne). De studerende eksamineres med udgangspunkt i hele projektrapporten og på en måde så individuel bedømmelse er mulig. At der tages udgangspunkt i projektrapporten medfører at der kan stilles spørgsmål ikke bare til hele projektrapporten, men også herudover inden for projektmodulets faglige område. Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af

5 Side 5 projektrapporten og den mundtlige præstation. Bedømmelse Censur Semesterplacering Omprøve har samme form. 7-trins-skala Ekstern Forår og efterår Fagmodulkursus 1 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Historie NU Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden om et udvalgt historisk genstandsfelt, der kan være en historisk periode, begivenhed eller problemstilling. Viden om relationer mellem fortid og nutid. Viden om historiefagets kritiske potentiale for samtidsanalyser. - Viden om nutidens betydning for fortolkning af fortiden. Færdighed i kritisk at kunne analysere aktuelle spørgsmål og samfundsproblemer med udgangspunkt i en historisk optik. Færdighed i kritisk at kunne analyse, hvordan fortolkninger af fortiden er præget af nutiden. Kompetence til at kunne forbinde fortid og nutid, omsætte viden om fortiden til relevante og kritiske spørgsmål om nutiden og reflektere over nutidens betydning for tolkninger af fortiden. Overordnet indhold Fagmodulkurset skal introducere de studerende til historiefagets aktualitet, potentiale og nødvendighed set i forhold til nutidig samfundstolkning og kulturkritik. Kurset

6 Side 6 demonstrerer med udgangspunkt i udvalgte historiske perioder, begivenheder eller problemstillinger, hvordan historisk optik kvalificerer og beriger forståelsen af og tilgangen til aktuelle spørgsmål og samfundsproblemer. Samtidig indfører kurset i, hvordan nutiden præger fortolkninger af fortiden. Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Prøveform Dansk Engelsk på gymnasialt B-niveau Ingen Fagmodulkurset bedømmes ved en 48 timers bunden skriftlig individuel hjemmeopgave. Alle hjælpemidler er tilladt. Opgavebesvarelsens maksimale omfang: 5 normalsider à 2400 enheder (inkl. mellemrum og noter) Opgaver over 5 normalsider afvises fra bedømmelse. Omprøve har samme form. Bedømmelse Censur Semesterplacering Bestået/ikke bestået Intern Forår og efterår Fagmodulkursus 2 Titel Lange linier efter 1750 Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden om centrale politiske, sociale og kulturelle begivenheder og udviklingslinjer i dansk/nordisk og europæisk/global historie efter Viden om forskellige tilgange til og fortolkninger af centrale begivenheder og udviklingslinier indenfor perioden. Færdigheder i at kunne analysere og fortolke centrale politiske, sociale og kulturelle begivenheder og udviklingslinjer i dansk/nordisk og europæisk/global historie efter 1750.

7 Side 7 Færdigheder i at kunne indplacere forskellige fortolkninger af centrale begivenheder og udviklingslinier indenfor perioden i deres historiografiske sammenhæng. Kompetence til på grundlag af den anbefalede litteratur og kursusundervisningen at kunne indplacere og fortolke et givet problem i en relevant kronologisk og historiografisk sammenhæng. Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Prøveform Fagmodulkurset skal introducere den studerende til og give den studerende et kronologisk forankret overblik over centrale politiske, sociale og kulturelle begivenheder og udviklingslinjer i dansk/nordisk og europæisk/global historie efter Dansk Engelsk på gymnasialt B-niveau Fagmodulkursus 2 og projektarbejdet anbefales gennemført i samme semester, idet der er tale om et sammenhængende forløb, hvor projektarbejdet tager udgangspunkt i fagmodulkurset. Kurset bedømmes ved en individuel mundtlig prøve. Prøven varer 20 min. inkl. votering. Omprøve har samme form. Bedømmelse Censur Semesterplacering 7-trins-skala Intern Forår og efterår Fagmodulkursus 3 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Historisk metode og kildekritik Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden om historiefagets metoder. Viden om historiefagets metodiske udvikling.

8 Side 8 Færdigheder i at kunne arbejde selvstændigt, metodisk og kritisk med forskellige former for historisk kildemateriale. Kompetence til selvstændigt at kunne vurdere og fortolke forskellige typer af kilder på en kritisk og metodisk måde. Kompetence til at håndtere en tidsmæssigt afgrænset faglig situation, prioritere og bevare overblik i forhold til tid og opgaver. Overordnet indhold Fagmodulkurset i historisk metode og kildekritik skal indføre den studerende i historiefagets metoder samt at give den studerende forudsætninger for selvstændigt at kunne arbejde metodisk og kritisk med forskellige former for kildemateriale. Kurset er en kombination af forelæsninger og øvelser. Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Forudsætninger for at gå til eksamen Dansk Engelsk på gymnasialt B-niveau Det anbefales, at fagmodulkursus 3 gennemføres samtidig med projektarbejdet, da projektarbejdet forudsætter viden om og færdigheder i kildekritik og historisk metode. Den studerende skal i løbet af kurset have gennemført en mundtlig fremlæggelse samt været opponent på en mundtlig besvarelse af en øvelsesopgave præsenteret af medstuderende. Hvis dette krav ikke er opfyldt, bruges et eksamensforsøg og den studerende tilmeldes kurset et efterfølgende semester Prøveform Kurset bedømmes ved en 7-dages individuel bunden skriftlig opgavebesvarelse med alle hjælpemidler. Opgavebesvarelsens maksimale omfang: 10 normalsider à 2400 enheder (inkl. mellemrum og noter) Opgaver over 10 normalsider afvises fra bedømmelse. Bedømmelse Censur Semesterplacering 7-trins-skala Intern Forår og efterår

9 Side 9 Fagmodulkursus 4 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Specialisering Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden om et af de felter, som historieforskningen på Roskilde Universitet er organiseret omkring. Viden om de centrale begreber, teorier, metoder og tilgange, som karakteriserer forskningsfeltet. Viden om forskningsfeltets udvikling og aktuelle status nationalt og internationalt. Færdigheder i at kunne forstå og reflektere over de centrale begreber, teorier, metoder og tilgange, som karakteriserer forskningsfeltet. Kompetence til kunne reflektere over og klart formidle, på hvilken særlig måde forskningsfeltet bidrager til den historiske analyse. Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Prøveform Fagmodulkurset skal introducere den studerende til og give den studerende bred indsigt i et af de felter, som historieforskningen på Roskilde Universitet er organiseret omkring. Dansk Engelsk på gymnasialt B-niveau Ingen Kurset bedømmes ved en 48 timers bunden skriftlig individuel hjemmeopgave. Alle hjælpemidler er tilladt. Opgavebesvarelsens maksimale omfang: 5 normalsider à 2400 enheder (inkl. mellemrum og noter) Opgaver over 5 normalsider afvises fra bedømmelse. Omprøve har samme prøveform

10 Side 10 Bedømmelse Censur Semesterplacering Bestået/ikke bestået Intern Forår og efterår Ikrafttræden, overgangsregler. 6. Fagmodulbeskrivelsen træder i kraft den 1. september Ændringer pr. 1.september 2014 træder i kraft den 1.september Ændringer af 1.september 2016 træder i kraft den 1.september Ændringer af 1. september 2017 træder i kraft den 1. september Stk. 2. Fagmodulbeskrivelsen har virkning for alle studerende, der er begyndt på en bacheloruddannelse pr. 1. september 2012 eller senere. Vedtaget af Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori efter skriftlig behandling den 7. oktober Godkendt af Studienævnet for Den Humanistiske Bacheloruddannelse efter skriftlig behandling den 2. december Godkendt af prorektor Hanne Leth Andersen den 13. november Ændringer pr 1. september 2014 er vedtaget af Studienævnet for Historie den 18.juni 2014 og godkendt af Studienævnet for Den Humanistiske Bacheloruddannelse efter skriftlig behandling den 20. juni Godkendt af prorektor Hanne Leth Andersen den 19. juni Ændringer pr. 1. september 2016 er vedtaget af Studienævnet for Kultur og identitet behandling den 27.novembr 2015 og godkendt af Studienævnet for Den Humanistiske Bacheloruddannelse den 22.december Ændringer godkendt af UI d. 22. december 2015 Ændringer pr 1. september 2017 er vedtaget af Studienævnet Kultur og identitet 9. december Godkendt af Studienævnet for Den Humanistiske Bacheloruddannelse d. 15.december 2017 Gennemførte ændringer i studieordningen Ændringer pr. 1.september 2014 Indsat intern evaluering som forudsætning for at indstilling projektprøve Ændringer pr. 1. september 2016 Fagmodul 2: Indstillingsbetingelserne er fjernet Fagmodul 3: Det er præciseret, at hvis indstillingsbetingelserne ikke opfyldes, så skal den studerende tage kurset igen. Ændringer med virkning fra september 2017

11 Side 11 Rettelser til projektet: Under Overordnet indhold 3. afsnit er tilføjet at den studerende udover en redegørelse også skal udarbejde et formidlingsprodukt. Under Prøveform er tilføjet omfang : 1. Ved 2 eksaminander 60 minutter 2. Ved 3 eksaminander 75 minutter 3. Ved 4 eksaminander 90 minutter 4. Ved 5 eksaminander 105 minutter 5. Ved 6 eksaminander 120 minutter Projektrapportens maksimale omfang i normalsider à 2400 tegn (inkl. mellemrum), ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt. bilag, men inkl. noter: 2 studerende 40 s. 3 studerende 50 s. 4 studerende 60 s. 5 studerende 70 s. 6 studerende 80 s. Der er tilføjet omfangskrav til fagmodulkursus 1, 3 og 4

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

FAGMODULBESKRIVELSE for Historie

FAGMODULBESKRIVELSE for Historie 0 FAGMODULBESKRIVELSE for Historie ROSKILDE UNIVERSITET Indhold Fagmodulet i Historie... 1 Formål... 1 Kompetenceprofil Faglige og erhvervsrelaterede kompetencer... 1 Indhold og overordnet opbygning...

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Side 1 Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-908 Ændringer af 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet Bestemmelserne

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation Fagmodul i Kommunikation Side 1 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-68 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016, 1. september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Dansk Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. sep. 2013 2012-908 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den

Læs mere

FAGMODULBESKRIVELSE for Filosofi og videnskabsteori

FAGMODULBESKRIVELSE for Filosofi og videnskabsteori 0 FAGMODULBESKRIVELSE for Filosofi og videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Indhold Fagmodulet i Filosofi og videnskabsteori... 1 Formål... 1 Kompetenceprofil Faglige og erhvervsrelaterede kompetencer...

Læs mere

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Fysik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2017 2012-1235 Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Fysik Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1235 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Kommunikation DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-68 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kemi Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1220 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-899 Ændringer af 1. september 2016

Læs mere

FAGMODULBESKRIVELSE for Journalistik

FAGMODULBESKRIVELSE for Journalistik 0 FAGMODULBESKRIVELSE for Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Indhold Fagmodulet i Journalistik... 1 Formål... 1 Kompetenceprofil Faglige og erhvervsrelaterede kompetencer... 1 Indhold og overordnet opbygning...

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Psykologi og Pædagogik Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-900 Ændringerne af 1. september 2016 og ændringer af 1. september 2017

Læs mere

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 med ændringer af 1. september 2015 2012-901 Ændringer af

Læs mere

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Matematik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1216 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016 og 1. september

Læs mere

STUDIEORDNING for Fagmodul i Journalistik

STUDIEORDNING for Fagmodul i Journalistik STUDIEORDNING for Fagmodul i Journalistik 35 ECTS Version: 5 Gældende pr. 1. september 2019 ROSKILDE UNIVERSITET 1 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til reglerne i den bachelorstudieordning

Læs mere

Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Matematik Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1216 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Sundhedsfremme Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015

Læs mere

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2018

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2018 ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2018 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2018 2012-1220 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016, 1. september 2017 og 1. februar

Læs mere

Fagmodul i Kemi. Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet.

Fagmodul i Kemi. Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet. ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Kemi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1220 Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår

Læs mere

FAGMODULBESKRIVELSE for. Psykologi

FAGMODULBESKRIVELSE for. Psykologi FAGMODULBESKRIVELSE for Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET 1. februar 2019 0 Indhold Fagmodulet i Psykologi... 1 Formål... 1 Kompetenceprofil Faglige og erhvervsrelaterede kompetencer... 1 Indhold og overordnet

Læs mere

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 Fagmodul i Socialvidenskab af 1. september 2013 Fagmodul SV-B1 Fagmodul i 2-fagsbacheloruddannelse med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 DATO/REFERENCE

Læs mere

Fagmodul i Psykologi (Engelsk)

Fagmodul i Psykologi (Engelsk) Side 1 Fagmodul i Psykologi (Engelsk) DATAO/REFERENCE JOURNALNR. 30. november 2017 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Fagmodul i Politik og Administration - kombi Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-1169 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af

Læs mere

FAGMODULBESKRIVELSE for Matematik

FAGMODULBESKRIVELSE for Matematik 0 FAGMODULBESKRIVELSE for Matematik ROSKILDE UNIVERSITET Indhold Fagmodulet i Matematik... 1 Formål... 1 Kompetenceprofil Faglige og erhvervsrelaterede kompetencer... 1 Indhold og overordnet opbygning...

Læs mere

FAGMODULBESKRIVELSE for Fysik

FAGMODULBESKRIVELSE for Fysik 0 FAGMODULBESKRIVELSE for Fysik ROSKILDE UNIVERSITET Indhold Fagmodulet i Fysik... 1 Formål... 1 Kompetenceprofil Faglige og erhvervsrelaterede kompetencer... 1 Indhold og overordnet opbygning... 2 Anbefalede

Læs mere

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016 Fagmodul i Socialvidenskab af 1. september 2013 Fagmodul SV-B1 Fagmodul i 2-fagsbacheloruddannelse med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER

Læs mere

FAGMODULBESKRIVELSE for. Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET

FAGMODULBESKRIVELSE for. Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET FAGMODULBESKRIVELSE for Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET 0 Indhold Fagmodulet i Psykologi... 1 Formål... 1 Kompetenceprofil Faglige og erhvervsrelaterede kompetencer... 1 Indhold og overordnet opbygning...

Læs mere

FAGMODULBESKRIVELSE for Pædagogik og uddannelsesstudier

FAGMODULBESKRIVELSE for Pædagogik og uddannelsesstudier 0 FAGMODULBESKRIVELSE for Pædagogik og uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Indhold Fagmodulet i Pædagogik og uddannelsesstudier... 1 Formål... 1 Kompetenceprofil Faglige og erhvervsrelaterede kompetencer...

Læs mere

Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Fagmodul i Politik og Administration - kombi Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1169 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Fagmodul i Internationale Studier

Fagmodul i Internationale Studier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Internationale studier Fagmodul i Internationale Studier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. September 2016 2013-1090 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Informatik

Fagmodul i Informatik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Datalogi og Informatik Fagmodul i Informatik DATO/REFERENCE 1. september 2017 JOURNALNUMMER Ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1.

Læs mere

Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse

Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse 1 Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2013-1090 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen af 1. september 2013. Ændringerne

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i historie 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i historie 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i historie 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-2272 Ændringerne

Læs mere

FAGMODULBESKRIVELSE for Kommunikation

FAGMODULBESKRIVELSE for Kommunikation 0 FAGMODULBESKRIVELSE for Kommunikation ROSKILDE UNIVERSITET Indhold Fagmodulet i Kommunikation... 1 Formål... 1 Kompetenceprofil Faglige og erhvervsrelaterede kompetencer... 1 Indhold og overordnet opbygning...

Læs mere

Fagmodul i Performance Design

Fagmodul i Performance Design ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikations-, Virksomheds- og IT-studier Fagmodul i Performance Design DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-67 Ændringerne af 1. september 2014 og

Læs mere

Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Molekylærbiologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-1215 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016 og

Læs mere

FAGMODULBESKRIVELSE for Dansk

FAGMODULBESKRIVELSE for Dansk 0 FAGMODULBESKRIVELSE for Dansk ROSKILDE UNIVERSITET Indhold Fagmodulet i Dansk... 1 Formål... 1 Kompetenceprofil Faglige og erhvervsrelaterede kompetencer... 1 Indhold og overordnet opbygning... 2 Anbefalede

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi Fagmodul i Molekylærbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1215 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Plan, By og Proces

Fagmodul i Plan, By og Proces ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Studienævnet for Geografi og Planlægning Fagmodul i Plan, By og Proces DATO/REFERENCE 1. september 2017 2017 JOURNALNUMMER Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Læs mere

FAGMODULBESKRIVELSE for Socialvidenskab (B1)

FAGMODULBESKRIVELSE for Socialvidenskab (B1) FAGMODULBESKRIVELSE for Socialvidenskab (B1) ROSKILDE UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Fagmodulet i Socialvidenskab (B1)... 1 Formål... 1 Kompetenceprofil Faglige og erhvervsrelaterede kompetencer... 1

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

kursus 5: Projektledelse Om kurset Uddannelse Hjemmeside Fagmodul i Erhvervsøkonomi HA, ét fags fagmodul Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordninger-knyttet-til-faellesreglernefra-2012/

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i urban kultur 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i urban kultur 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i urban kultur 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

FAGMODULBESKRIVELSE for Socialvidenskab (B2)

FAGMODULBESKRIVELSE for Socialvidenskab (B2) FAGMODULBESKRIVELSE for Socialvidenskab (B2) ROSKILDE UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Fagmodulet i Socialvidenskab B2... 1 Formål... 1 Kompetenceprofil Faglige og erhvervsrelaterede kompetencer... 1 Indhold

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalget i komparative kulturstudier 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalget i komparative kulturstudier 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalget i komparative kulturstudier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I O R G A N I S A T I O N S A N T R O P O L O G I. September 2003

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I O R G A N I S A T I O N S A N T R O P O L O G I. September 2003 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I O R G A N I S A T I O N S A N T R O P O L O G I September 2003 Senest revideret august 2007 1-årig suppleringsuddannelse

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalget i køn, seksualitet og forskellighed 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalget i køn, seksualitet og forskellighed 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalget i køn, seksualitet og forskellighed 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i sprogpsykologi 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i sprogpsykologi 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i sprogpsykologi 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

FAGMODULBESKRIVELSE for

FAGMODULBESKRIVELSE for FAGMODULBESKRIVELSE for Politik og administration B1 ROSKILDE UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Fagmodulet i Politik og administration (B1)... 1 Formål... 1 Kompetenceprofil Faglige og erhvervsrelaterede

Læs mere

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Medicinalbiologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1214 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

FAGMODULBESKRIVELSE for

FAGMODULBESKRIVELSE for FAGMODULBESKRIVELSE for Politik og administration (B2) ROSKILDE UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Fagmodulet i Politik og administration (B2)... 1 Formål... 1 Kompetenceprofil Faglige og erhvervsrelaterede

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Revideret 2016 Justeret 2018

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Revideret 2016 Justeret 2018 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Revideret 2016 Justeret 2018 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

FAGMODULBESKRIVELSE for Performance design

FAGMODULBESKRIVELSE for Performance design 0 FAGMODULBESKRIVELSE for Performance design ROSKILDE UNIVERSITET Indhold Fagmodulet i Performance design... 1 Formål... 1 Kompetenceprofil Faglige og erhvervsrelaterede kompetencer... 1 Indhold og overordnet

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk. PERF - Kursus 2: Designmetoder og projektledelse Om kurset Uddannelse Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Performance design Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ bachelorstudieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Miljøstudier Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1217 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i klassisk arkæologi 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i klassisk arkæologi 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i klassisk arkæologi 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside Fagprojekt (1-2. semester) Om kurset Uddannelse Aktivitetstype Undervisningssprog Tilmelding Plan by og proces kandidatprojekt Dansk Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode,

Læs mere

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-1336 Bestemmelserne i denne

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1336 Ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2017 fremgår

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ETIK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ETIK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ETIK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret marts 2007 Indhold Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5: Kapitel 6: Kapitel

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i religion, 2011

Studieordning for bacheloruddannelsen i religion, 2011 Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i religion, 2011 Rettelsen vedrørende antal eksaminatorer samt nr. 1 og 8 træder i kraft pr. 1. september 2012 og gælder for alle studerende på alle

Læs mere

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet tildeler hermed den humanistiske bachelorgrad A achelor af Arts på baggrund af Det humanistiske basisstudium og studier inden for fagene Dansk og Historie acheloruddannelsen er normeret til 180 ECTS. Uddannelsen

Læs mere

FAGMODULBESKRIVELSE for Kultur- og sprogmødestudier

FAGMODULBESKRIVELSE for Kultur- og sprogmødestudier 0 FAGMODULBESKRIVELSE for Kultur- og sprogmødestudier ROSKILDE UNIVERSITET Indhold Fagmodulet i Kultur- og sprogmødestudier... 1 Formål... 1 Kompetenceprofil Faglige og erhvervsrelaterede kompetencer...

Læs mere

Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2013-76 Ændringerne af 1. februar

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-2223 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september

Læs mere

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside

Tilmelding sker via stads selvbetjening indenfor annonceret tilmeldingsperiode, som du kan se på Studieadministrationens hjemmeside Projekt Empiriske studier af forandring af arbejdslivet et i institutionel kontekst (1. og 2. semester) Om kurset Uddannelse Aktivitetstype Undervisningssprog Tilmelding Arbejdslivsstudier kandidatkursus

Læs mere

Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017.

Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017. Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017. DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1165 Denne

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

B. Forløbsmodel og eksamensoversigt

B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen centralt fag og tilvalg i Engelsk 2010 Gælder for studerende optaget pr. 1. september 2011 og fremefter B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Forløbsmodel

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2018 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/ Kursus 1: mundtlig sprogfærdighed og kulturforståelse Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014, 2015 og 2017 Revideret 2018 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel,

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget på Institut for Informationsstudier

Fagstudieordning Kandidattilvalget på Institut for Informationsstudier Fagstudieordning Kandidattilvalget på Institut for Informationsstudier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

2. semester. 3. semester. Her læses centralt fag i et andet fag 1. X 5 Litteratur på Engelsk: Her læses 20 ECTS. og 10.

2. semester. 3. semester. Her læses centralt fag i et andet fag 1. X 5 Litteratur på Engelsk: Her læses 20 ECTS. og 10. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen tilvalg i engelsk 2011 Gældende for studerende indskrevet pr. 1. september 2011 og fremefter på tilvalg (50 ECTS og 75 ECTS) B. Forløbsmodel og eksamensoversigt

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i forhistorisk arkæologi 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i forhistorisk arkæologi 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i forhistorisk arkæologi 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Fagmodul i Medicinalbiologi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Medicinalbiologi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi Fagmodul i Medicinalbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1214 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse

Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Om kurset Uddannelse Aktivitetstype Undervisningssprog Studiemæssige forudsætninger Fremmedsproglige forudsætninger

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i arabisk 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i arabisk 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i arabisk 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i historie 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i historie 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i historie 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2012 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

Læs mere