Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis 1. version, 1. udgave November 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis 1. version, 1. udgave November 2014"

Transkript

1 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet

2 Forord Dette er 1. version af Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, for praktiserende speciallæger, som skal anvendes ved eksterne surveys fra 1. oktober DDKM udgør en del af den nationale strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. DDKM skal med tiden være ét samlet, integreret og fælles system til kvalitetsudvikling og vurdering af strategisk vigtige ydelser og aktiviteter i sundhedsvæsenet. Overordnet skal DDKM understøtte og fremme systematisk, kontinuerlig selvevaluering og kvalitetsforbedring. IKAS skal herudover forestå en periodevis, ensartet og uvildig ekstern evaluering af kvalitetsforbedringer baseret på et fælles vurderingsgrundlag, nemlig akkrediteringsstandarder. De eksterne evalueringer skal tilrettelæg ges, så de kan danne grundlag for en samlet akkreditering af den enkelte klinik. Akkrediteringsstatus offentliggøres. IKAS bestyrelse er bevidst om, at udvikling, etablering og implementering af en fælles dansk kvalitetsmodel repræsenterer en væsentlig udfordring. Der er dog tale om en beslutning, som over tid forventes at få positive konsekvenser for såvel patienter som sundhedsprofessionelle i det danske sundhedsvæsen. Specielt læ g- ges der vægt på, at der fokuseres på sammenhængende patientforløb på tværs af enheder og på tværs af sektorer. Der lægges ligeledes vægt på, at DDKM medvirker til at samordne aktiviteterne mellem offentlige og private sundhedsydelser, som omfattes af DDKM. Bestyrelsen er ligeledes opmærksom på, at de bedste resultater opnås gennem et udviklingsarbejde, hvor de parter, som til dagligt skal arbejde med og leve op til kvalitet i sundhedsydelserne på et internationalt højt niveau, løbende involveres i udviklingsarbejdet. Dette har været tilfældet ved denne 1. version af DDKM for praktiserende speciallæger. Hensigten med processen har været at lave et standardsæt, som giver mening i den kliniske hverdag, og som understøtter kvalitetsudviklingen og arbejdet med patientsikkerhed i klinikkerne. Alle ønskes hermed held og lykke med det forestående arbejde, som forhåbentlig vil være med til at understøtte en fælles systematisk udvikling af kvaliteten i det danske sundhedsvæsen, der både nationalt og inte r- nationalt vil gøre en forskel. Vagn Nielsen Bestyrelsesformand Jesper Gad Christensen Direktør

3 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Introduktion til Den Danske Kvalitetsmodel i speciallægepraksis... 4 Indledning... 4 Hvad er Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM?... 4 Hvad kan du som praktiserende speciallæge få ud af at arbejde med DDKM?... 5 Generelt om akkrediteringsstandarderne... 5 Opbygning af standarderne... 6 Love og bekendtgørelser... 7 Gyldighed og enhed for akkreditering... 7 Hvornår og hvordan kommer du som speciallæge i gang med standarderne?... 7 Hvad sker der under eksternt survey?... 7 Hvad vil der ske i akkrediteringsprocessen?... 8 Hjælp til arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel...10 Krav til dokumenter Akkrediteringsstandarder Ledelse, kvalitet og drift Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Patientsikkerhed Utilsigtede hændelser Sedation af patienter uden anæstesiologisk medvirken # Patientjournalen # Patientidentifikation # Parakliniske undersøgelser # Basal hjerte-lungeredning # Visitation og henvisning Hygiejne Apparatur til diagnostik og behandling Personoplysninger og diskretion Håndtering af utensilier og lægemidler Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling Patienters oplevelse af kvalitet Bilag 1. Oversigt over krav til beskrivelse af arbejdsgange...43 Bilag 2. Udviklingsgruppens medlemmer...44 Bilag 3. Forslag til journalauditspørgsmål...45 Bilag 4. Eksempel på kvalitetsovervågningsplan...47 Bilag 5. Anvendte begreber...48 Bilag 6. Oversigt over kvalitetsovervågning...49 Bilag 7. Skabelon for retningslinje...50 Dato: , Versionsnr.: 96.0, Dok. Nr.: D Side 3 af 50

4 Introduktion til Den Danske Kvalitetsmodel i speciallægepraksis Indledning Som en del af overenskomsten 2011 mellem Foreningen af Praktiserende Speciallæger, FAPS, og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), blev det besluttet at udvikle en kvalitetsmodel for speciallægepraksis i Danmark. Udgangspunktet skulle være Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM. Der har på baggrund heraf været iværksat et udviklingsarbejde med udvikling af standardsæt, høring, pilo t- test og revidering. Standardsættet er udviklet af en gruppe bestående af praktiserende speciallæger, udpeget af FAPS, repræsentanter fra Danske Regioner, regionerne samt Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sun d- hedsvæsenet, IKAS. Se arbejdsgruppe i bilag 2. Ved 'Aftale om fornyelse af Overenskomst om speciallægehjælp' mellem RLTN og FAS af 26. september 2014 fremgår, at alle speciallæger, der praktiserer i henhold til Overenskomst om speciallægehjælp, skal akkrediteres efter særlige standarder udviklet til brug i speciallægepraksis i forhold til DDKM. Akkrediteringen gælder for en treårig periode, og det forudsættes, at alle praksis er akkrediteret første gang inden udgangen af Første eksterne survey skal finde sted 1. oktober DDKM for speciallægepraksis dækker de 16 specialer, der er dækket af overenskomsten om speciallægehjælp. Derfor vil der være standarder og dele af enkelte standarder, som ikke vil være relevante for alle specialer og klinikker. Sundhedsstyrelsens generiske målepunkter for tilsyn med private behandlingssteder er brugt som udgangspunkt og er indarbejdet i mange af standarderne. Herudover er der taget udgangspunkt i gældende lovgivning, nationale guidelines mv. Hvad er Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM? DDKM er en kvalitetsmodel, der med tiden kommer til at dække hele det danske sundhedsvæsen. På nuværende tidspunkt er offentlige sygehuse, privathospitaler, det præhospitale område, apoteker og dele af det kommunale sundhedsvæsen med i DDKM. Almen praksis skal akkrediteres fra 1. januar 2016, og de ko m- mende år udbygges med øvrige praksisområder. DDKM bygger på akkreditering, hvor sundhedsfaglige personer, de såkaldte surveyors, besøger klinikken og vurderer, om klinikken lever op til kravene for god kvalitet. Dette sker hvert tredje år. Formålet med DDKM er, at: fremme den faglige, organisatoriske og patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis. fremme patientsikkerheden. måle kvaliteten og sikre, at den forbedres, hvor den findes utilstrækkelig. fremme samarbejdet på tværs af det danske sundhedsvæsen. synliggøre kvaliteten i sundhedsvæsenet. Dato: , Versionsnr.: 96.0, Dok. Nr.: D Side 4 af 50

5 Hvad kan du som praktiserende speciallæge få ud af at arbejde med DDKM? Du får et redskab til at sikre en høj og ensartet faglig kvalitet. Du får en systematik til at inddrage og bruge den nyeste faglige viden inden for dit felt. Du får redskaber til at dokumentere kvaliteten af klinikkens ydelser. Du opnår kvalitetssikring af overgange til andre sundhedsaktører. Dermed understøttes et mere sammenhængende patientforløb. Du får redskaber til at forebygge fejl i diagnosticering og behandling af patienter og i det samlede patientforløb. Du skaber læring på baggrund af kvalitetsbrist eller utilsigtede h ændelser. Du får styr på klinikkens procedurer, retningslinjer og planer. Du får professionel sparring vedrørende udvikling og drift af klinikken. Du bliver akkrediteret og får derved et kvalitetsstempel. Helt konkret indebærer det bl.a., at: der arbejdes med udvikling af ledelse. der er planer for udvikling af klinikkens kvalitet og drift. læger og ikke-lægeligt personale er fagligt opdaterede i forhold til nyeste viden. bestilling af parakliniske undersøgelser håndteres korrekt, og der sikres opfølgning på prøvesvar. utensilier og lægemidler håndteres korrekt. apparatur til diagnostik og behandling til enhver tid er patientsikkert og fungerer korrekt. journalføring følger gældende love og regler. rette undersøgelser og behandling gives til den rette patie nt. der sker ensartet visitation af patienter. alle i klinikken ved, hvordan hjertestop og akut sygdom håndteres. der er styr på hygiejnen. der arbejdes med udvikling af kompetencer, ledelse og drift. Generelt om akkrediteringsstandarderne DDKM for praktiserende speciallæger består af en række standarder for god kvalitet. Standarderne skal opfattes som en ramme, klinikken selv er med til at udfylde. Det vil sige, at standarderne ikke fortæller, hvordan klinikken skal håndtere opgaver/procedurer i praksis, men i stedet hvad klinikken skal have styr på i det daglige arbejde. Standardernes temaer dækker centrale arbejdsprocesser i klinikken lige fra henvisning og visitation til behandling, håndtering af parakliniske undersøgelser, ledelse, ansættelse og introduktion af personale. Standard et til fire indeholder de overordnede rammer for arbejdet med kvalitetsudvikling, nemlig ledelse og drift af klinikken, hvordan klinikken arbejder ud fra kliniske retningslinjer vedrørende diagnostik og behandling, utilsigtede hændelser samt risikostyring. Herefter kommer fem patientsikkerhedskritiske standarder og otte øvrige standarder, der vedrører visitation og henvisning, hygiejne, apparatur, håndtering af utensilier o g lægemidler mv. Patientsikkerhedskritiske standarder skal være Helt opfyldt eller I betydelig grad opfyldt for at klinikken kan blive akkrediteret. Dato: , Versionsnr.: 96.0, Dok. Nr.: D Side 5 af 50

6 De fem patientsikkerhedskritiske standarder (markeret med # efter standardtitlen) 05. Sedation af patienter uden anæstesiologisk medvirken 06. Patientjournalen 07. Patientidentifikation 08. Parakliniske undersøgelser 09. Basal hjerte-lungeredning Opbygning af standarderne Akkrediteringsstandarderne for praktiserende speciallæger er udarbejdet med henblik på at være vurderingsgrundlag ved akkrediteringen. Standarderne (se skabelon nedenfor) består af en overordnet beskrivelse og et formål med at arbejde med standarden. Herefter kommer en beskrivelse af indhold, som uddybende beskriver, hvad standarden ind eholder, og hvilke krav der stilles til kvaliteten og patientsikkerheden i den enkelte klinik. Der vil her stå, om der skal udarbejdes skriftlige retningslinjer, eller om der skal være procedurer for arbejdsgange. Det er ikke et krav, at procedurer nedskrives, men det kan være en god idé, så alle i klinikken kan kende og følge de fas t- satte procedurer. Herudover vil der stå krav til, hvordan kvaliteten måles. Hvis der er standarder, som hænger tematisk sammen, vil de fremgå under Krydsreferencer. Nederst f remgår det, hvad klinikken vil blive vurderet på (indikatorer) i forbindelse med det eksterne survey, hvor klinikken får besøg af surveyors. For en nærmere uddybning og definition af centrale begreber i standarderne henvises til bilag 5. Titel Titel for standard Nu mmer Sektor Beskriver, hvilken sektor standard- Version Udgave sættet vedrører. Standard Formål Indhold Krydsreferencer Beskriver formålet med standarden. Beskriver formålet med standarden hvordan målet nås Indeholder informationer til at forstå standarden, og hvilke krav der stilles til kvaliteten og patientsikkerheden i klinikken. Beskriver krav til procedurer, retningslinjer og planer, og hvordan kvaliteten skal måles. Henvisninger til andre standarder, som indholdsmæssigt er knyttet sammen. Klinikken vil under det eksterne survey blive vurderet på følgende: Indikatorer Beskriver det, de eksterne surveyors vil vurdere klinikken på i forbindelse med det eksterne survey. Herudover hvilke metoder, der vil blive anvendt. Referencer I dette felt angives udvalgte referencer til den pågældende akkrediteringsstandard. Dato: , Versionsnr.: 96.0, Dok. Nr.: D Side 6 af 50

7 Love og bekendtgørelser Akkrediteringsstandarderne tager udgangspunkt i gældende lovgivning, bekendtgørelser mv., og det vil altid være den gældende lovgivning på tidspunktet for ekstern survey, der tages afsæt i. Det er ikke tilstræbt, at referencerne skal medtage al lovgivning, der kan relateres til eller begrunde standa r- den, men alene til lovgivning, der bør konsulteres, når der arbejdes med standarderne. Referencerne er gældende på tidspunktet for udgivelsen af standarden. På kan man ved søgning på en lovteksts nummer umiddelbart se, om det pågældende dokument er erstattet af et nyer e. Der vil i så fald være link videre til det nye dokument. Herudover kan Sundhedsstyrelsens vejledninger mv. findes på sundhedsstyrelsen.dk. Sundhedsstyrelsens generiske målepunkter for tilsyn med private behan d- lingssteder er brugt som udgangspunkt og er indarbejdet i mange af standarderne. Det anbefales altid at tjekke nyeste version af målepunkter, når der arbejdes med standarderne. Gyldighed og enhed for akkreditering Dette sæt af akkrediteringsstandarder anvendes ved alle eksterne surveys i speciallægepraksis, der påbegyndes 1. oktober Det er det enkelte ydernummer og hertil knyttede læger og ikke-lægeligt personale med patientkontakt, som bliver akkrediteret. Hvis flere ydernumre deler ikke-lægeligt personale vil besøg så vidt muligt foregå samme dag. I det følgende defineres en klinik som et ydernummer med dertilhørende læge eller læger samt ikke-lægeligt personale. Hvornår og hvordan kommer du som speciallæge i gang med standarderne? Det er vigtigt, at klinikken påbegynder arbejdet med standarderne og gennemfører de påkrævede kvalitetsovervågninger min. 1 år før surveybesøget og frem til og efter besøget. Læs denne indledning, og få en forståelse af, hvordan standarderne er opbygget. Læs herefter de enkelte standarder og vurder, om klinikken lever op til de krav, der er beskrevet under Indhold. Ofte er kravet blot en beskrivelse af, hvordan forskellige forløb er i klinikken, eksempelvis hvordan der sikres opfølgning på indsendte blodprøver, eller hvordan klinikke n håndterer, hvis der sker en utilsigtet hændelse. Hvor der er krav om retningslinje eller plan, skal arbejdsgangen nedskrives. Kravene til indholdet kan ses under standardens indholdsfelt. Hvis der er krav om en procedure, kan det enten være en skriftlig eller mundtlig procedure. Der skal altid være skriftlige procedurer, hvis lægen har mere end to til at assistere sig med opgaven. Der udarbejdes retningslinjer, planer, procedurer mv. for de forskellige standarder. Senere i dette kapitel beskrives de overordnende krav til, hvordan disse dokumenter skal se ud. Eksempelvis er der krav til dato for, hvornår dokumentet skal revideres, og hvem der er ansvarlig for dokumentet. Det sikres, at hele klinikken følger de formulerede retningslinjer, planer og procedurer. Kvaliteten måles, og hvis der viser sig kvalitetsproblemer, iværksættes tiltag til at løse disse. Hvad sker der under eksternt survey? Hvert tredje år får klinikken besøg af to surveyors. Surveyteamet vil som udgangspunkt bestå af en specia l- læge samt en kvalitetskonsulent, som typisk vil være en sygeplejerske med erfaring fra praksis. De vil inte r- Dato: , Versionsnr.: 96.0, Dok. Nr.: D Side 7 af 50

8 viewe lægen/lægerne og ikke-lægeligt personale for at vurdere, om klinikken lever op til kvalitetskravene i standarderne. Surveyorne vurderer de indikatorer, som er beskrevet nederst i standarderne. Besøget varer ca. fire timer. Lidt længere, hvis der er flere end 2 læger i klinikken. Surveyorne vil: undersøge, om der foreligger skriftlige retningslinjer og planer for de krævede områder (se bilag 1), og om de indeholder de krav, der er beskrevet i standardens Indhold. undersøge om klinikkens læge/læger og ikke-lægeligt personale følger de retningslinjer og planer, der er krav om i akkrediteringsstandarderne, og som er relevante for deres arbejdsopgaver. undersøge, om der er procedurer for forskellige arbejdsgange, og om klinikkens læge/læger og ikkelægeligt personale kender og følger de procedurer, der er krav om i akkrediteringsstandarderne, og som er relevante for deres arbejdsopgaver. undersøge, om klinikken har målt kvaliteten ved at gennemføre journalaudit, kontrol af apparatur mv., og om klinikken har handlet, hvis der har vist sig områder, hvor kvaliteten ikke er god nok. sammen med lægen gennemgå konkrete patientforløb for herigennem at evaluere kvaliteten. Hver enkel indikator vil blive vurderet og vil kunne få følgende vurdering: Helt opfyldt (HO) I betydelig grad opfyldt (BO) I nogen grad opfyldt (NO) Ikke opfyldt (IO) Surveyorne vil udarbejde en rapport, som efter en kort høring, vil blive sendt i akkrediteringsnævnet. De kan på baggrund heraf tildele følgende status: Akkrediteret Midlertidig akkreditering Akkreditering pågår Hvis klinikken får vurderingen Midlertidig akkreditering eller Akkreditering pågår, vil der være mulighed for at tilrette og løse de påpegede problemstillinger og gennemgå en ny vurdering. Det kan være ved indsendelse af dokumentation, telefoninterview eller ved et genbesøg i klinikken. I sidste ende vil der kunne opnås følgende akkrediteringsstatus: Akkrediteret Akkrediteret med bemærkninger Ikke akkrediteret Hvad vil der ske i akkrediteringsprocessen? 1. Klinikken vil via den e-boks, der er tilknyttet virksomhedens CVR-nummer, modtage en dato for det eksterne survey ca. et år forinden. Som udgangspunkt vil denne dato ikke kunne ændres. Besøget foregår inden for normal arbejdstid. Det forventes, at alle læger og alt ikke-lægeligt personale med patientkontakt er til stede under det eksterne survey. Besøg vil blive planlagt således, at alle klinikker inden for samme specialer vil blive akkrediteret inden for samme periode. 2. Klinikken skal herefter inden for en måned via DAK-E's hjemmeside indtaste praktiske baggrundsoplysninger vedrørende klinikken herunder organisa tionsform, antal læger, antal ikke-lægeligt personale mv. Samtidigt skal man huske at vinge af i feltet for bekræftelse af den tildelte surveydato. Dato: , Versionsnr.: 96.0, Dok. Nr.: D Side 8 af 50

9 3. Minimum tre måneder før besøget vil der på DAK-E's hjemmeside ligge en detaljeret plan for besøget. Heraf fremgår det, på hvilke tidspunkter surveyors skal have adgang til at interviewe de forskellige læger, personale mv. Klinikken kan så disponere ledige tider til patientarbejde eller andet. Besøget afsluttes med en tilbagemelding til klinikken. 4. Få dage efter besøget modtager klinikken via e-boks en høringsrapport. Der er mulighed for at komme med indsigelser til denne rapport, hvis klinikken vurderer, at der er misforståelser. Dette skal ske inden for 10 arbejdsdage. 5. Rapporten vil herefter blive behandlet i akkrediteringsnævnet, og akkrediteringsstatus meldes tilbage til klinikken via e-boks. Den endelige rapport lægges op på DAK-E s akkrediteringsplatform. Man kan læse mere om akkrediteringsnævnet på 6. Hvis klinikken ikke umiddelbart bliver akkrediteret, vil der blive tale om en opfølgning i form af indsendelse af dokumentation eller genbesøg, eventuelt i form af gennemførelse af telefoninterview, afhængig af t y- pen af kvalitetsproblemer, som surveyorne har identificeret. Praksis vil modtage information fra IKAS vedrørende opfølgningen, ligesom der vil blive mulighed for nærmere rådgivning, bl.a. af ekvis. Klinikken har herefter mulighed for at blive tildelt status akkrediteret efter ny nævnsbehandling. 7. Klinikken modtager certifikat med akkrediteringsstatus og akkrediteringsstatus offentliggøres på IKAS hjemmeside. Dato: , Versionsnr.: 96.0, Dok. Nr.: D Side 9 af 50

10 Hjælp til arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel Der gennemføres opstartsmøder for alle specialer i perioden 1. januar september 2015 med introduktion til DDKM i speciallægepraksis. I regi af ekvis etableres der specialebaserede netværksgrupper til understøttelse af akkrediteringsprocessen. Disse netværksgrupper mødes og drøfter retningsgivende dokumenter, implementering af standarder samt kvalitetsmålinger. I forhold til Datafangst vil der kunne hentes hjælp i DAK-E. På IKAS hjemmeside er der hjælp at hente til akkrediteringsprocessen i den elektroniske Håndbog i DDKM for speciallægepraksis. Håndbogen indeholder anbefalinger til, hvorledes klinikken kan arbejde med alle de elementer, der er i akkrediteringsprocessen. Alle kan via IKAS hjemmeside ( stille spørgsmål til IKAS vedrørende a k- krediteringsstandarderne og akkrediteringsprocessen. Hvis det viser sig, at mange har spørgsmål om forståelsen af en indikator, laver vi en uddybende forklaring til indikatoren (en FAQ), som kan læses lige efter indikatoren i den elektroniske version af standardsættet. Krav til dokumenter Klinikkens dokumenter (retningslinjer, planer og lignende) skal indeholde følgende, for at blive godkendt: Hvad er formålet med dokumentet? Hvem gælder dokumentet for? Eksempelvis læger, hele personalet eller sekretærer. Hvem er ansvarlig for dokumentet? Hvem er ansvarlig for det faglige indhold? Dato for ikrafttrædelse af dokumentet. Hvornår træder dokumentet i kraft? Udløbsdato. Hvornår skal dokumentet senest revideres? Indhold, som er beskrevet i de enkelte standarders indholdsfelt. Dokumenter kan opbevares såvel elektronis k som på papir, men det skal sikres, at der altid er adgang til si d- ste nye version. Dokumenter skal versionsstyres, så man kan finde tilbage til dokumenter, der var gældende på et bestemt tidspunkt (dokumenthistorikken). På ekvis hjemmeside ( og DAK- E s hjemmeside ( kan der ses ekse m- pler på retningslinjer, der følger kravene ovenfor. Klinikken kan med fordel bruge en fast skabelon for sine dokumenter. Se eksempel i bilag 7. Dato: , Versionsnr.: 96.0, Dok. Nr.: D Side 10 af 50

11 Akkrediteringsstandarder Titel 01 Ledelse, kvalitet og drift Nu mmer 01 Standard Formål Klinikken har en entydig ledelse og arbejder med udvikling af klinikkens drift og kvalitet. At sikre: en entydig ledelse af klinikken med klar ansvarsfordeling. optimal udnyttelse af ressourcer. at der er mål for klinikkens udvikling. at der er en plan for kvalitetsovervågning. Indhold Klinikken skal kunne imødekomme både nuværende og fremtidige udfordringer og krav. Det kan være såvel udviklingen af nye teknologiske muligheder, anvendelse af ny viden og forskning i klinisk praksis, nye krav i overenskomsten, regionale krav og forventninger som ændring af økonomiske forudsætninger. Klinikken skal arbejde på at sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne, herunder nedbringelse af spild og ændring af uhensigtsmæssige arbejdsgange og arbejdsdeling internt i klinikken. Som klinik skal man løbende forholde sig til disse krav og udfordringer og i ndrette og udvikle den daglige drift, så kravene imødekommes. Et redskab hertil er formulering af plan for udvikling af klinikken, hvor der formuleres mål for den fortsatte udvikling, som tager højde for nye krav og forventninger. En sådan plan skal minimum revideres en gang årligt. Det kan fx være mål for indførelse af nye behandlingsmetoder, nyt apparatur, ansættelse af nyt personale, udvidelse af praksis, anvendelse af it, indførelse af SMS-påmindelser og lignende. Praksisdeklaration kunne naturligt være en del af planen. Planen skal indeholde: a. Hvordan organiserer vi arbejdet med DDKM? Herunder hvem har a n- svaret for kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet, afholdelse af møder, kursusaktivitet, udarbejdelse af retningslinjer mv. b. Ansvars- og opgavebeskrivelse for læger og ikke-lægeligt personale. c. Plan for kvalitetsovervågning, hvem skal foretage kvalitetsovervågninger og hvor ofte skal der foretages kvalitetsovervågninger fx journalaudit, kontrol af autoklave, kontrol af medicinskab mv., herunder også hvordan det besluttes at iværksætte kvalitetsforbedringstiltag, hvis der konstateres kvalitetsbrist og at effekten af disse evalueres og eventuelle nye tiltag iværksættes. Se eksempel på kvalitetsovervågningsplan i bilag 4. d. Udviklingsmål for klinikken, herunder indførelsen af nye tiltag, eksempelvis nye behandlingsformer, nye tiltag i overenskomst og lignende. Herudover kan der eventuelt suppleres med beskrivelse af personalesituation, herunder ansættelse af nyt personale, uddannelseslæger mv. Krydsreferencer 15. Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling Klinikken vil under det eksterne survey blive vurderet på følgende: Indikator 1 Der er en plan for udvikling af klinikken, der indeholder punkt a-d. Dato: , Versionsnr.: 96.0, Dok. Nr.: D Side 11 af 50

12 Titel 01 Ledelse, kvalitet og drift Nu mmer 01 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 Indikator 5 Ved interviews med lægen og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for ansvars- og opgavefordeling i klinikken og definere egne roller, herunder også ansvar for koordinering af klinikkens kvalitetsudviklings- og patientsikkerhedsarbejde. Ved interviews med lægen kan denne redegøre for, hvilke mål, der er for klinikkens udvikling. Ved interviews med lægen og ikke-lægeligt personale, kan de redegøre for, hvilken kvalitetsovervågning, der foregår i klinikken. Ved interviews med lægen kan denne redegøre for, hvordan: det besluttes at gennemføre kvalitetsforbedringstiltag, hvis kvalitetsovervågningen viser kvalitetsproblemer. det vurderes, om tiltag har haft den ønskede effekt. der iværksættes nye initiativer, hvis den ønskede effekt ikke er opnået. Referencer 1. Overenskomst om speciallægehjælp, Danske Regioner og FAPS, 2011 Dato: , Versionsnr.: 96.0, Dok. Nr.: D Side 12 af 50

13 Titel 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Nu mmer 02 Standard Klinikken anvender gældende retningslinjer for diagnostik og behandling som grundlag for behandlingsbeslutninger. Formål At sikre ensartet høj faglig og organisatorisk kvalitet i diagnostik og behan d- ling i overensstemmelse med erfaren specialiststandard. Indhold Klinikken følger gældende retningslinjer for diagnostik og behandling og u d- øver lægeligt skøn. Kliniske retningslinjer for diagnostik og behandling kan være internationale, nationale fra eksempelvis Sundhedsstyrelsen, behandlingsvejledninger fra videnskabelige selskaber, regionale retningslinjer fra sygehuse mv. Andre retningslinjer kan fx være patientforløbsprogrammer og sundhedsaftaler. Klinikken skal have en oversigt over, hvilke retningslinjer, der anvendes fx via links til retningslinjer fra videnskabelige selskaber, Sundhedsstyrelsen mv. Det kan i konkrete tilfælde være velbegrundet at fravige retningslinjer. Væsentlige fravalg beskrives og begrundes i patientjournalen. Der rapporteres til relevante kliniske kvalitetsdatabaser, og klinikken forholder sig til egne resultater fra databaserne. Datafangst anvendes i de tilfælde, det er udbredt til specialet, og kvalitetsrapporter fra Datafangst anvendes til kvalitetsudvikling. På ekvis hjemmeside kan ses en oversigt over obligatoriske og frivillige kliniske kvalitetsdatabaser inden for de enkelte specialer. Krydsreferencer 03. Patientsikkerhed 06. Patientjournalen # Klinikken vil under det eksterne survey blive vurderet på følgende: Indikator 1 Der er en oversigt over, hvilke retningslinjer for diagnostik og behandling, der anvendes i klinikken. Indikator 2 Ved interviews med lægen kan denne redegøre for, hvordan typiske patien t- forløb håndteres i klinikken med afsæt i gældende retningslinjer. Indikator 3 Indikator 4 Indikator 5 Ved interviews med lægen kan denne redegøre for, i hvilke tilfælde, de typisk vil afvige fra de retningsgivende dokumenter for diagnostik og behandling, der anvendes i klinikken. Ved interviews med lægen og ikke- lægeligt personale kan de redegøre for, hvordan data rapporteres til relevante kliniske kvalitetsdatabaser og data udtrækkes til datafangst. En gang årligt udvælger klinikken tilfældigt 20 aktuelle journaler. Der udføres journalaudit på disse, hvor det undersøges, om diagnostik og behandling følger retningslinjer for diagnostik og behandling. Det er klinikken selv, der ge n- nemfører disse audits. Hvis der er påvist mangler, er der rettet op på dette og Dato: , Versionsnr.: 96.0, Dok. Nr.: D Side 13 af 50

14 Titel 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Nu mmer 02 gennemført en ny journalaudit indenfor tre måneder. Bilag 3 indeholder forslag til auditspørgsmål. Indikator 6 Indikator 7 En gang årligt udvælger klinikken tilfældigt 20 aktuelle journaler. Der udføres journalaudit på disse, hvor det undersøges, om fravigelser fra retningsgivende dokumenter for diagnostik og behandling er angivet i patientjournalen. Det er klinikken selv, der gennemfører disse audits. Hvis der er påvist mangler, er der rettet op på dette og gennemført en ny journalaudit inden for fire måneder. Bilag 3 indeholder forslag til auditspørgsmål. Ved interviews med lægen kan denne redegøre for kontinuerlig brug af egne resultater fra kliniske kvalitetsdatabaser og kvalitetsrapporter fra Datafangst til udvikling af den kliniske faglige kvalitet og henvise til de konkrete resultater og rapporter. Denne indikator er kun relevant, hvis klinikken rapporterer til kliniske kvalitetsdata-baser og/eller anvender Datafangst. Referencer 1. Sundhedsstyrelsens vejledning nr af 20. november 2000 om udfærdigelse af instrukser Dato: , Versionsnr.: 96.0, Dok. Nr.: D Side 14 af 50

15 Titel 03 Patientsikkerhed Nu mmer 03 Standard Formål Indhold Klinikken identificerer og reducerer risici for patienter. At fremme patientsikkerheden i klinikken og begrænse risikoen for utilsigtede hændelser og komplikationer. Klinikken skal forebygge, at der sker skader på patienter ved at identificere arbejdsgange, behandlinger og anvendelse af apparatur, hvor der er en øget risiko for skade på patienten samt komplikationer i patientforløbet, og klini k- ken iværksætter tiltag til at forebygge disse. Øget risiko for skade kan fx være blødning, hjertestop, forbrænding og forveksling. Potentielle risikoområder identificeres og der iværksættes tiltag til forebyggelse af skade og komplikationer. Herudover beskrives det, hvordan det håndteres, hvis skade eller komplikationer opstår. Det kan eksempelvis være håndtering af blødninger i forbindelse med operative indgreb, hjertestop, anafylaktisk reaktion, besvimelse osv. Klinikken har et værktøj til risikovurdering ved indførelsen af nye behandlinger og nyt apparatur. Dette værktøj indeholder: a. Identifikation af risiko for skade eller komplikationer ved indførelse af nye behandlinger, arbejdsgange og apparatur. b. Hvordan risiko for skade og komplikationer inden for de identificerede risikoområder forebygges. c. Hvordan det håndteres, hvis der sker skader eller komplikationer inden for de identificerede risikoområder. Der kan eksempelvis anvendes et risikostyringsskema, hvor mulige risici scores, og der iværksættes tiltag til forebyggelse og minimering af risici. Se eksempel på ekvis hjemmeside For klinikker, som foretager operative indgreb i lokal eller fuld anæstesi: Ved kirurgiske indgreb tages der udgangspunkt i principper for Sikker Kirurgi med det formål at forebygge forvekslinger. Klinikken skal have procedurer for, hvordan forvekslinger forebygges. Ved forvekslinger menes eksempelvis operation af forkert patient, forkert type indgreb, forkert side og forkert billedmateriale. Det sikres, at patienten har givet informeret samtykke til indgrebet, og at eventuelt ikke-lægeligt personale er introduceret i typen af indgreb og håndtering af mulige komplikationer. Klinikken har, hvor det er relevant, retningslinjer for håndtering af større blødninger under og efter et operativt indgreb. Et blødningsberedskab indebærer, at det er muligt at behandle en større blødning på stedet og/eller, at der er kompetencer til at gøre patienten transportabel og herefter overflytte patienten. For klinikker, som foretager operative indgreb i fuld anæstesi: Klinikken har retningslinjer for overvågning af patienter, der beskriver: a. Hvad der skal overvåges af hvem og hvad der angives i patientjournalen. b. Krav til relevant udstyr i opvågningsfasen. Dato: , Versionsnr.: 96.0, Dok. Nr.: D Side 15 af 50

16 Titel 03 Patientsikkerhed Nu mmer 03 Typen af overvågning af patienter samt hvilke parametre, der skal observeres og dokumenteres, afgøres i forhold til patientgruppen, type af indgreb mv. Klinikken har procedurer for håndtering af patienter, hvis tilstand forværres kritisk under eller efter et operativt indgreb, herunder tilgængelighed og a n- vendelse af antidoter. Der skal være en sundhedsperson tilstede, som kan assistere den, der varetager operationen, ved akutte alvorlige komplikationer som fx større blødninger eller hjertestop. For patienter, der gennemgår et operativt indgreb med anæstesiologisk medvirken, skal patientjournalen ud over kravene i standard 06. Patientjournalen, indeholde: a. Anæstesiologens angivelse af den anæstesiologiske vurdering og plan for anæstesi. b. Overvågningsforløb. c. Tilstand ved hjemsendelse. Krydsreferencer 02. Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling 04. Utilsigtede hændelser 05. Sedation af patienter uden anæstesiologisk medvirken # 06. Patientjournalen # 07. Patientidentifikation # 08. Parakliniske undersøgelser # 09. Basal hjerte-lunge redning # 10. Visitation og henvisning 12. Apparatur til diagnostik og behandling 14. Håndtering af utensilier og lægemidler Klinikken vil under det eksterne survey blive vurderet på følgende: Indikator 1 Ved interviews af lægen kan denne redegøre for, hvordan der gennemføres identifikation af arbejdsgange, behandlinger og anvendelse af apparatur, hvor der er øget risiko for skade på patienten. Indikator 2 Ved interviews med lægen kan denne redegøre for, hvilke tiltag, der er ivær k- sat til forebyggelse og håndtering af skade og komplikationer. Indikator 3 Indikator 4 Ved interviews af lægen kan denne redegøre for, hvordan der gennemføres identifikation af risici for skade og komplikationer ved indførelsen af nye arbejdsgange, behandlinger og apparatur. Ved interviews med lægen kan denne redegøre for, hvilke tiltag, der er iværksat til forebyggelse og håndtering af skader og komplikationer som følge af nye arbejdsgange, behandlinger og apparatur. Denne indikator er kun relevant for klinikker, hvor der indført nye arbejdsga n- Dato: , Versionsnr.: 96.0, Dok. Nr.: D Side 16 af 50

17 Titel 03 Patientsikkerhed Nu mmer 03 ge, nye behandlinger eller nyt udstyr indenfor de sidste par år. Indikator 5 Indikator 6 Indikator 7 Indikator 8 Ved interviews af lægen kan denne redegøre for, hvordan der tages udgangspunkt i principper for Sikker Kirurgi til forebyggelse af forvekslinger. Denne indikator er kun relevant for klinikker, der foretager operative indgreb i fuld anæstesi. Ved interviews af lægen og eventuelt ikke-lægeligt personale kan de redegøre for, hvordan større blødninger håndteres, og hvordan patienten eventuel gøres transportabel og herefter kan overflyttes. Lægen kan henvise til dokumenter, hvori det er beskrevet. Denne indikator er kun relevant for klinikker, der foretager operative indgreb i lokal eller fuld anæstesi, hvor der er risiko for større blødninger. Ved interviews med lægen og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for, hvordan patienter overvåges under og efter operative indgreb i fuld anæstesi og henvise til dokumenter, hvori det er beskrevet. Denne indikator er kun relevant for klinikker, der foretager operative indgreb i fuld anæstesi. Ved interviews med lægen og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for, hvordan patienter, hvis tilstand forværres kritisk under eller efter et operati vt indgreb, håndteres. Denne indikator er kun relevant for klinikker, der foretager operative indgreb i fuld anæstesi. Indikator 9 En gang årligt udvælger klinikken tilfældigt 20 aktuelle journaler, hvor patie n- ten har været i fuld anæstesi. Der udføres journalaudit på disse, hvor det u n- dersøges, om patientjournalerne indeholder anæstesiologisk vurdering, overvågningsforløb og tilstand ved hjemsendelse. Det er klinikken selv, der gennemfører disse audits. Hvis der er påvist mangler, er der rettet op på dette og gennemført en ny journalaudit inden for fire måneder. Referencer Bilag 3 indeholder forslag til auditspørgsmål. Denne indikator er kun relevant for klinikker, der foretager operative indgreb i fuld anæstesi. 1. Sundhedsstyrelsens vejledning nr af 1. maj 1998 om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet, Sundhedsstyrelsen 2. Vejledning nr af 13. dec om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet 3. Sundhedsstyrelsens vejledning nr af 30. juni 2006, Sikring mod forvekslinger ved kirurgiske indgreb: De fem trin 4. Sundhedsstyrelsens vejledning nr af 13. marts 2013 om kontrolforanstaltninger ved anve n- Dato: , Versionsnr.: 96.0, Dok. Nr.: D Side 17 af 50

18 Titel 03 Patientsikkerhed Nu mmer 03 delse af servietter, tamponer, duge, instrumenter mv. i forbindelse med operationer 5. Vejledning til Sikker Kirurgi Tjekliste. Dansk Selskab for Patientsikkerhed 6. Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste. Dansk Selskab for Patientsikkerhed 7. Generiske målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Dato: , Versionsnr.: 96.0, Dok. Nr.: D Side 18 af 50

19 Titel 04 Utilsigtede hændelser Nu mmer 04 Standard Formål Indhold Klinikken rapporterer, analyserer og følger op på utilsigtede hændelser. At reducere risikoen for patientskader som følge af utilsigtede hændelser. At skabe læring og forbedring på baggrund af utilsigtede hændelser. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der medfører skade eller risiko for skade på patienten. Med skade menes utilsigtet fysisk overlast, hvor en undersøgelse eller behandling forårsager eller medvirker til eksempelvis øget behandling, ubehag, indlæggelse eller død for patienten. Utilsigtede hændelser dækker derved både nærfejl, hvor skaden afværges, og indtrufne fejl. Utilsigtede hændelser indrapporteres i overensstemmelse med kravene i lo v- givningen på og klinikken sikrer håndtering af og opfølgning på utilsigtede hændelser. Der skal som minimum rapporteres utilsigtede h ændelser, som opstår i forbindelse med sektorovergange eller ved anvendelse af medicinsk udstyr og infektioner. Desuden er alvorlige hændelser omfattet. Alle andre hændelser kan rapporteres (ref. nr. 2, afsnit 4.1). Praktiserede speciallæger har desuden pligt til at indrapportere utilsigtede hændelser, forårsaget af andre sundhedspersoner, og som man efterfølgende bliver opmærksom på ved udøvelse af sin faglige virksomhed (ref. nr. 1, 3). Også hændelser foregået i klinikken, rapporteret af andre sundhedspersoner eller patienter, håndteres og følges op. Opsamling og analyse af utilsigtede hændelser kan eventuelt ske i samarbejde med patientsikkerhedsnøglepers o- ner i regionerne. Klinikken skal informere patienter og pårørende om deres mulighed for at indrapportere utilsigtede hændelser, eksempelvis ved pjece i venteværelse eller information på hjemmeside. Klinikken har procedurer for håndtering af utilsigtede hændelser, der som minimum beskriver: a. Hvem indrapporterer utilsigtede hændelser. b. Hvem har ansvaret for opfølgning på utilsigtede hændelser. c. Hvordan rapporterede utilsigtede hændelser analyseres. d. Hvordan læring af utilsigtede hændelser anvendes i klinikken. Klinikken har en procedure for rapportering af lægemiddelbivirkninger samt hændelser med medicinsk udstyr til Sundhedsstyrelsen. Krydsreferencer 03. Patientsikkerhed Klinikken vil under det eksterne survey blive vurderet på følgende: Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 Ved interviews med lægen og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for, hvordan de vil rapportere en utilsigtet hændelse. Ved interview med lægen og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for, hvordan utilsigtede hændelser anvendes til læring i klinikken. Patienter og pårørende informeres om deres mulighed for at indrapportere utilsigtede hændelser. Ved interviews med lægen og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for, Dato: , Versionsnr.: 96.0, Dok. Nr.: D Side 19 af 50

20 Titel 04 Utilsigtede hændelser Nu mmer 04 Referencer hvordan de rapporterer lægemiddelbivirkninger og hændelser med medicinsk udstyr til Sundhedsstyrelsen. 1. Sundhedsloven, LBK nr af 14. november Bekendtgørelse nr. 1 af 3. januar 2011 om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsv æ- senet m.v. med eventuelle senere ændringer 3. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 1 af 3. januar 2011 om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v. med eventuelle senere ændringer 4. Bekendtgørelse nr af 15. december 2008 om medicinsk udstyr 5. Bekendtgørelse nr af 12. december 2005 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 6. Bekendtgørelse nr af 15. december 2008 om aktivt implantabelt medicinsk udstyr 7. Sundhedsstyrelsens vejledning af 1. februar 2007 til Sundhedspersonale og brugere om indberetning af hændelser med medicinsk udstyr 8. Generiske målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Dato: , Versionsnr.: 96.0, Dok. Nr.: D Side 20 af 50

21 Titel 05 Sedation af patienter uden anæstesiologisk medvirken # Nu mmer 05 Standard Formål Indhold Klinikken sederer patienter sikkert. At sikre patientsikkerheden, når patienter sederes uden anæstesiologisk medvirken. Klinikken identificerer invasive og non-invasive procedurer, hvor patienter sederes uden anæstesiologisk medvirken og sikrer patientsikkerheden herved. Ved sedation forstås medicinering med sovemedicin eller stærkt smertestillende medicin. Klinikken har retningslinjer for sedation af patienter, der beskriver: a. til hvilke patientgrupper og ved hvilke procedurer sedation kan foretages uden anæstesiologisk medvirken. b. i hvilke situationer, der er øget risiko for patienten i forbindelse med sedation. c. hvad lægen skal vurdere forud for sedation. d. dosering af lægemidler til sedation. e. hvilke parametre, der skal observeres og angives i patientjournalen før, under og efter proceduren. f. eventuelle krav til udstyr til overvågning af patienten. g. kliniske kriterier for hjemsendelse af patienten. h. interaktion med patientens daglige ordinerede medicin. i. tilgængelighed og anvendelse af antidoter. Klinikken har retningslinjer for håndtering af patienter, hvis tilstand forværres kritisk under eller efter sedation uden anæstesiologisk medvirken. Krydsreferencer ingen Klinikken vil under det eksterne survey blive vurderet på følgende: Indikator 1 Indikator 2 Ved interviews med lægen og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for, hvordan sedation af patienter fortages sikkert og henvise til dokumenter, hvori det er beskrevet. Ved interviews med lægen og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for, hvordan patienter, hvis tilstand forværres kritisk under eller efter sedation uden anæstesiologisk medvirken, håndteres og henvise til dokumenter, hvori det er beskrevet. Dato: , Versionsnr.: 96.0, Dok. Nr.: D Side 21 af 50

22 Titel 06 Patientjournalen # Nu mmer 06 Standard Formål Indhold Alle patienter har en ajourført elektronisk journal, der følger gældende lovgivning. At patientjournalen følger gældende lovgivning med henblik på at sikre en god, sikker og kontinuerlig patientbehandling. Patientjournalen indeholder alle data, der vedrører patientbehandlingen, så klinikken har tilgængelig viden om patientens undersøgelses- og behandlingsforløb. Journalnotater er forståelige for andre sundhedspersoner inden for samme speciale. Andre sundhedspersoner skal af teksten kunne forstå udredningsog behandlingsforløbet og eventuelle diagnoser. Der må anvendes forkortelser, som er almindelige i det danske sprog eller i specialet. Hvis journalnotater anvendes som epikrise/lægebrev, skal de være forståelige for den praktiserende læge, som ikke har detailkendskab til specialet. Patientjournaler indeholder de oplysninger, som fremgår af Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler af 2. januar 2013, tilpasset den enkelte praksistype, patienter, behandlinger, funktioner mv. ( Klinikken gennemfører journalaudit minimum en gang om året på 20 tilfældigt udvalgte og aktuelle journaler, hvor det undersøges, om patientjournalerne indeholder data i henhold til gældende lovgivning. Klinikken har procedurer for: a. Patienters adgang til egen journal. b. Ændringer af forkerte/upræcise journaloplysninger. Krydsreferencer Ingen Klinikken vil under det eksterne survey blive vurderet på følgende: Indikator 1 Indikator 2 Ved interviews med lægen og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for og demonstrere håndtering af journaler, herunder indhold, patienters adgang til egen journal samt ændringer af forkerte/upræcise journaloplysninger. En gang årligt udvælger klinikken tilfældigt 20 aktuelle journaler. Der er gennemført journalaudit, hvor det er undersøgt, om patientjournalerne indeholder data i henhold til gældende lovgivning. Det er klinikken selv, der gennemfører disse audits. Hvis der er påvist mangler, er der rettet op på dette og gennemført en ny journalaudit indenfor fire måneder. Bilag 3 indeholder forslag til auditspørgsmål. Referencer 1. Lovbekendtgørelse 877 af 4. august 2011, kap. 6, om autorisation af sundheds-personer og om sundhedsfaglig virksomhed med eventuelle senere ændringer 2. Bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2013 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) Dato: , Versionsnr.: 96.0, Dok. Nr.: D Side 22 af 50

23 Titel 06 Patientjournalen # Nu mmer Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv 4. Bekendtgørelse nr. 665 af 14. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. med eventuelle senere ændringer 5. Sundhedsstyrelsens vejledning nr af 22. februar 2007 om epikriser ved udskrivelse fra s y- gehuse mv 6. Generiske målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Dato: , Versionsnr.: 96.0, Dok. Nr.: D Side 23 af 50

24 Titel 07 Patientidentifikation # Nu mmer 07 Standard Formål Indhold Klinikken foretager sikker patientidentifikation. At sikre, at den rette undersøgelse og behandling gives til den rette patient. de rette recepter, prøver og lignende registreres til den rette patient. Klinikken forebygger identitetsforvekslinger i forbindelse med undersøgelse og behandling i klinikken, sådan at det er rette patient, som fremgår af den elektroniske journals skærmbillede, og at recepter, prøver, henvisninger mv. registreres under den rette patient. Som hovedregel skal en patient identificeres ved CPR-nummer. I visse situationer kan identifikation baseres på sikker visuel genkendelse, dog kræves CPR- nummer, når patienten skal samme n- holdes med andre oplysninger, parakliniske undersøgelser mv. Klinikken har retningslinjer for patientidentifikation, der beskriver: a. hvordan identifikation foretages i klinikken. b. hvornår identifikationen foretages. c. hvem der har ansvar for identifikation af patienten. Klinikken sikrer patientidentifikation i forbindelse med parakliniske undersøgelser, fx entydig mærkning, der som minimum angiver navn, CPR-nr., dato og ansvarlig sundhedsperson, af blodprøver og henvisninger til det øvrige sundhedsvæsen. Krydsreferencer 08. Parakliniske undersøgelser 10. Visitation og henvisninger Klinikken vil under det eksterne survey blive vurderet på følgende: Indikator 1 Indikator 2 Ved interviews med læger og ikke-lægeligt personale kan de redegøre for, hvordan og hvornår patientidentifikation foretages og henvise til dokumenter, hvori det er beskrevet. Ved interviews med læger og ikke-lægeligt personale kan de demonstrere, hvordan diagnostisk materiale mærkes entydigt. Referencer 1. Sundhedsstyrelsens vejledning nr af 1. maj 1998 om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet 2. Vejledning nr af 13. dec om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet 3. Generiske målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Dato: , Versionsnr.: 96.0, Dok. Nr.: D Side 24 af 50

25 Titel 08 Parakliniske undersøgelser # Nu mmer 08 Standard Formål Indhold Klinikken rekvirerer, håndterer og følger op på parakliniske undersøgelser. At sikre grundlag for: korrekte og sikre resultater fra parakliniske undersøgelser. at ingen patienter lider skade eller påføres unødvendig ulempe som følge af manglende rettidig reaktion på parakliniske undersøgelser. Klinikken har en procedure for parakliniske undersøgelser, som klinikken selv udfører, samt for rekvirering af de parakliniske undersøgelser, der rekvireres hos andre eksterne leverandører. Ved parakliniske undersøgelser forstås billeddiagnostiske undersøgelser og undersøgelser af biologisk materiale udtaget fra patienter. Proceduren beskriver: a. Hvordan man rekvirerer parakliniske undersøgelser fra laboratorier og billeddiagnostiske afdelinger. b. Udtagelse, forsvarlig opbevaring, transport og videregivelse af diagn o- stisk materiale. c. Håndtering af egne laboratorieprøver ud fra eksempelvis manualer, retningslinjer eller lignende fra leverandør af apparatur, materialer og udstyr. Ved rekvisition af parakliniske undersøgelser tages stilling til: a. Indikation/problemstilling. b. Andre væsentlige sygdomme, der kan påvirke udførelse og/eller fortolkning af ønsket undersøgelse. c. Allergi af betydning for undersøgelse. d. Medicin af betydning for undersøgelse. e. Hvem og hvordan der skal kontaktes ved akutte svar - også i ferieperioder og uden for åbningstid. f. Eventuelt tolkebehov. g. Væsentlige handicap af betydning for undersøgelse. Klinikken har retningslinjer for opfølgning på prøvesvar, der beskriver: a. Hvordan det sikres, at prøvesvar ses rettidigt af den, der har ansvaret for at reagere på resultatet. b. Hvordan opfølgning på manglende prøvesvar sikres. c. Fremgangsmåde ved afvigende resultater af prøvesvar, der kan have væsentlig betydning for patienten. d. Hvordan der gives svar til patienter. Information af patienter og deres samtykke til undersøgelse og behandling er grundlæggende for læge-patientforholdet. Patientens samtykke skal gives på baggrund af fyldestgørende information fra sundhedspersonens side, og patienten kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke. Et samtykke til behandling kan både være mundtligt eller skriftligt og skal journalføres i patientjournalen. Klinikken har procedurer for indhentning af patientens informerede samtykke Dato: , Versionsnr.: 96.0, Dok. Nr.: D Side 25 af 50

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Samih Charabi Ekstern survey Start dato: 23-11-2015 Slut dato: 23-11-2015 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den

Læs mere

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Mette Fog Pedersen Ekstern survey Start dato: 30-03-2016 Slut dato: 30-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for praktiserende speciallæger

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for praktiserende speciallæger Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for praktiserende speciallæger PILOTTESTVERSION september 2013 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet speciallæge_omslag.indd 1 19/06/13

Læs mere

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Øre-Næse-Halsklinikken Maribo Ekstern survey Start dato: 15-03-2016 Slut dato: 15-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion:

Læs mere

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser Læge Klaus Höfle Ekstern survey Start dato: 23-09-2016 Slut dato: 23-09-2016 Standardsæt for Almen praksis Standardversion 1 Standardudgave 3 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken er en solopraksis

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis 1 Hvad siger overenskomsten? Ved overenskomsten af 1. september 2014 fremgår, at almen praksis skal indgå i og akkrediteres efter DDKM. Det er ét ydernummer og

Læs mere

8. maj 2014 Ellitsgaards Plastikkirurgi

8. maj 2014 Ellitsgaards Plastikkirurgi Ellitsgaards Plastikkirurgi Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 14-03-2014 Gyldig til 08-05-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Kirurgisk Klinik Syddanmark

Kirurgisk Klinik Syddanmark Kirurgisk Klinik Syddanmark Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 26-09-2016 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-11-2019 Opfyldelse af de

Læs mere

1. Akkrediter ingsnæv nets tildeling af akkrediteringsstatus i forhold t il pilottest af akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis

1. Akkrediter ingsnæv nets tildeling af akkrediteringsstatus i forhold t il pilottest af akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis Hudklinikken ved Marmorkirken Frederiksgade 9, 2. tv. 1265 København K Akkrediteringsnævnet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N T: 8745 0050 8. maj 2014 Vores ref.: TBJ 1. Akkrediter ingsnæv nets

Læs mere

AKKREDITERING I ALMEN PRAKSIS

AKKREDITERING I ALMEN PRAKSIS AKKREDITERING I ALMEN PRAKSIS MØDE I XX 1 Program DDKM og akkreditering: hvad, hvorfor, hvornår..? Akkreditering: cases og udvalgte standarder Tid til refleksion Gør dit arbejde meget nemmere! Kom godt

Læs mere

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Gildhøj Privathospital Standardsæt for Privathospitaler og klinikker Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 26-01-2017 Gyldig til 22-03-2020 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for kiropraktorer 0.4. version 7. marts 2015

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for kiropraktorer 0.4. version 7. marts 2015 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for kiropraktorer 0.4. version 7. marts 2015 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske Kvalitetsmodel,

Læs mere

AKKREDITERING I ALMEN PRAKSIS

AKKREDITERING I ALMEN PRAKSIS AKKREDITERING I ALMEN PRAKSIS MØDE PLO- X 1 Program DDKM og akkreditering: hvad, hvorfor, hvornår..? Akkreditering: Standarder, retningslinjer og trin i processen Foreløbige erfaringer Kom godt i gang!

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis

Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1. Indledning... 3 1.1 Målet med vurderingen...

Læs mere

Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. september 2016

Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. september 2016 Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. september 2016 Afvikling af nævnsmøder I perioden 1. januar 2016 til 30. september 2016 har Akkrediteringsnævnet behandlet 260 sager efter eksternt survey

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Privathospitalet Møn og Kirurgisk Center Møn Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-01-2014 Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Gyldig til 25-03-2017 Opfyldelse

Læs mere

Amagerbro Øjenklinik. 01 Udarbejdelse og håndtering af retningsgivende dokumenter Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Amagerbro Øjenklinik. 01 Udarbejdelse og håndtering af retningsgivende dokumenter Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Amagerbro Øjenklinik Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 27-03-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-05-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for kiropraktorer

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for kiropraktorer Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for kiropraktorer 0.6. version 27. maj 2015 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske Kvalitetsmodel,

Læs mere

Sygehus Vendsyssel Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Sygehus Vendsyssel Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Sygehus Vendsyssel Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 01-11-2013 Gyldig til: 26-12-2016 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 100,00% 100,00% 91,49%

Læs mere

Velkommen t il høring af 1. version af Den Danske Kvalitetsmodel for fodterapeutpra k- sis

Velkommen t il høring af 1. version af Den Danske Kvalitetsmodel for fodterapeutpra k- sis Velkommen t il høring af 1. version af Den Danske Kvalitetsmodel for fodterapeutpra k- sis IKAS vil med høringen sikre en bred vurdering af standarderne med henblik på forståelighed og anvendelighed af

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Psykiatrien Region Sjælland. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Psykiatrien Region Sjælland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-06-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-08-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Sygehus Thy-Mors. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2014 Sygehus Thy-Mors Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 28-11-2013 Gyldig til: 22-01-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Psykiatri og Social Region Midtjylland

Psykiatri og Social Region Midtjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 01-10-2014 Psykiatri og Social Region Midtjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 11-04-2014 Gyldig til: 05-06-2017

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis. 1. version, 4. udgave. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis. 1. version, 4. udgave. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 4. udgave Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske Kvalitetsmodel,

Læs mere

Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. april 2016

Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. april 2016 Akkreditering af almen praksis - status pr. 30. april 2016 Afvikling af nævnsmøder I perioden 01.januar 2016 til 30. april 2016 har Akkrediteringsnævnet behandlet 119 sager fra almen praksis. Sektor Antal

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Minisymposium Middelfart 4. september 2015 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS 1 Program Ca. ½ times oplæg Ca. ½ times walk and talk Ca. ½ times spørgsmål/afklaring med spørgsmål

Læs mere

Rammebeskrivelse for Almen praksis. Risikobaseret tilsyn 2017

Rammebeskrivelse for Almen praksis. Risikobaseret tilsyn 2017 Version 1. juni 2017 Formål og baggrund for udvælgelse Forberedelse Rammebeskrivelse for Almen praksis Risikobaseret tilsyn 2017 Tema: Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb Konkret håndtering:

Læs mere

PrivatHospitalet Danmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

PrivatHospitalet Danmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. 1.1.2 Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer PrivatHospitalet Danmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 04-12-2014 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Gentofte Hospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Gentofte Hospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Gentofte Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-03-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 06-05-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Allergiklinikken i Roskilde

Allergiklinikken i Roskilde Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 30-09-2015 Allergiklinikken i Roskilde Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 02-06-2015 Gyldig til: 27-07-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Hospitalet Valdemar A/S. Andel af indikatorer som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt

Hospitalet Valdemar A/S. Andel af indikatorer som er helt opfyldt eller i betydelig grad opfyldt Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 15-01-2014 Hospitalet Valdemar A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-12-2013 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til

Læs mere

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Gildhøj Privathospital Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Gildhøj Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 06-02-2014 Akkrediteringsstatus Betinget akkreditering Gyldig til 02-04-2017 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Kysthospitalet Skodsborg Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Kvalitetsudvikling

Kysthospitalet Skodsborg Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Kvalitetsudvikling Kysthospitalet Skodsborg Standardsæt for Privathospitaler og klinikker Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 23-11-2016 Gyldig til 18-01-2020 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Opfyldelse af de

Læs mere

24. september 2015. Copyright IKAS 1. Den Danske Kvalitetsmodel. Formål med kurset. Dagens program

24. september 2015. Copyright IKAS 1. Den Danske Kvalitetsmodel. Formål med kurset. Dagens program Den Danske Kvalitetsmodel 1 Formål med kurset At introducere jer til DDKM og akkrediteringsprocessen 2 Dagens program Velkomst Præsentation af deltagere Introduktion til IKAS og DDKM Akkrediteringsstandarderne

Læs mere

Gildhøj Privathospital

Gildhøj Privathospital Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 11-06-2014 Gildhøj Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 06-02-2014 Gyldig til: 02-04-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer

12. maj 2015 Endoskopiklinikken Århus A/S. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Endoskopiklinikken Århus A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 06-05-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

Sådan bliver din klinik klar til survey

Sådan bliver din klinik klar til survey Sådan bliver din klinik klar til survey Denne vejledning skal hjælpe dig med at blive klar til surveybesøg. Vejledningen indeholder: 1. En liste over de ting du skal have på plads i forhold til akkrediteringsstandarderne

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykiatrien i Region Syddanmark Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 22-04-2015 Psykiatrien i Region Syddanmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 03-10-2014 Gyldig til: 27-11-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Sygehus Sønderjylland

Sygehus Sønderjylland Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 10-10-2013 Sygehus Sønderjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 17-05-2013 Gyldig til: 11-07-2016 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 23-04-2015 OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 12-09-2014 Gyldig

Læs mere

Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland

Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser Ved parakliniske undersøgelser forstås billeddiagnostiske undersøgelser og undersøgelse af biologisk materiale udtaget fra

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Malmø 24.4.14 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 Chefkonsulent Henrik Kousholt IKAS Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet udvikler,

Læs mere

Speciallægepraksis vurderingsvejledning 1. version af DDKM

Speciallægepraksis vurderingsvejledning 1. version af DDKM Speciallægepraksis vurderingsvejledning 1. version af DDKM Ændret praksis vedr. formkrav til dokumenter. 01.09.2016 I modsætning til, hvad der er tilfældet i standardsæt for sygehuse, apoteker og det præhospitale

Læs mere

7. januar 2016 Københavns Øjen & Skeleklinik v. Hesgaard & Johansen

7. januar 2016 Københavns Øjen & Skeleklinik v. Hesgaard & Johansen Københavns Øjen & Skeleklinik v. Hesgaard & Johansen Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 02-12-2015 Gyldig til 26-01-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-09-2015 Gyldig til 28-10-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

Øjenlægernes Hus. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Øjenlægernes Hus. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Øjenlægernes Hus Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 25-02-2015 Gyldig til 21-04-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Glostrup Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Glostrup Hospital. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 30-09-2015 Glostrup Hospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 03-06-2015 Gyldig til: 28-07-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS

Den Danske Kvalitetsmodel. Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS Den Danske Kvalitetsmodel Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS 1 Hvad er DDKM? En kvalitetsmodel, som dækker hele det danske sundhedsvæsen med det formål at sikre og

Læs mere

Liste over ikke relevante standarder og indikatorer

Liste over ikke relevante standarder og indikatorer Liste over ikke relevante standarder og indikatorer Hjælperedskab til Akkrediteringsstandarder for Privathospitaler og klinikker, 2016. Sæt kryds i kolonnen for at markere, at den/de pågældende indikatorer

Læs mere

Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Speciallægehuset, Gynækologisk Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 05-11-2015 Gyldig til 30-12-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af

Læs mere

Almen praksis vurderingsvejledning 1. version af DDKM

Almen praksis vurderingsvejledning 1. version af DDKM Almen praksis vurderingsvejledning 1. version af DDKM Almen praksis 1. version, 3. udgave Publiceringsdato Ændret praksis vedr. formkrav til dokumenter 01.09.2016 I modsætning til, hvad der er tilfældet

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for det færøske sundhedsvæsen og Sørlandet sykehuss HF, Klinikk for psykisk helse

Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for det færøske sundhedsvæsen og Sørlandet sykehuss HF, Klinikk for psykisk helse Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for det færøske sundhedsvæsen og Sørlandet sykehuss HF, Klinikk for psykisk helse Vejledning til surveyors og akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering

Læs mere

1. juli 2015 Allergiklinikken i Roskilde. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

1. juli 2015 Allergiklinikken i Roskilde. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Allergiklinikken i Roskilde Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 02-06-2015 Gyldig til 27-07-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Medicinsk Speciallægeklinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Medicinsk Speciallægeklinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Medicinsk Speciallægeklinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-11-2015 Gyldig til 06-01-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Kvalitet og risikostyring

Kvalitet og risikostyring Kvalitet og risikostyring Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 3 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 KVALITET OG RISIKOSTYRING... 3 6.1.1

Læs mere

Sygehus Lillebælt. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 07-11-2014 Gyldig til: 01-01-2018

Sygehus Lillebælt. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 07-11-2014 Gyldig til: 01-01-2018 Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-06-2015 Sygehus Lillebælt Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 07-11-2014 Gyldig til: 01-01-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Bilag 2. Oversigt over ændringer i forhold til 2.version af DDKM for sygehuse

Bilag 2. Oversigt over ændringer i forhold til 2.version af DDKM for sygehuse Bilag 2. Oversigt over ændringer i forhold til 2.version af DDKM for sygehuse Denne tabel skal ikke forstås som en log, der beskriver alle ændringer, men skal vise, hvor man kan genfinde indhold fra DDKM

Læs mere

Øjenlægernes Hus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018

Øjenlægernes Hus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018 Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 14-10-2015 Øjenlægernes Hus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Nørmark Privathospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Nørmark Privathospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Nørmark Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 12-08-2015 Gyldig til 06-10-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrien i Region Syddanmark. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrien i Region Syddanmark Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-10-2014 Gyldig til 27-11-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

7. januar 2016 Øjenlægernes Center København ApS

7. januar 2016 Øjenlægernes Center København ApS Øjenlægernes Center København ApS Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 30-11-2015 Gyldig til 24-01-2019 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse

Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 03-12-2014 Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 20-06-2014 Gyldig til: 14-08-2017

Læs mere

Klinik For Øjenlågskirurgi, Vejle. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Klinik For Øjenlågskirurgi, Vejle. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Klinik For Øjenlågskirurgi, Vejle Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 04-12-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 28-01-2019 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-07-2014 Aarhus Universitetshospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 28-02-2014 Gyldig til: 24-04-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Center For Rygkirurgi A/S & Bekkevold Privathospital. Procentvis opfyldelse. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer

Center For Rygkirurgi A/S & Bekkevold Privathospital. Procentvis opfyldelse. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 02-12-2013 Center For Rygkirurgi A/S & Bekkevold Privathospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 07-11-2013 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Behandlingssted: Adresse: Charlotte

Læs mere

MR Scanner Viborg. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

MR Scanner Viborg. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning MR Scanner Viborg Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 27-05-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 21-07-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2016 for apoteker

Vurderingsprincipper i DDKM af 2016 for apoteker Vurderingsprincipper i DDKM af 2016 for apoteker Vejledning til surveyors og akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Principper

Læs mere

Surveyrapport - Tandplejen

Surveyrapport - Tandplejen Surveyrapport - Tandplejen Sektor: Kommune Akkrediteringsstatus: Org.: Kolding Kommune, Tandplejen Begrundelse: Type: Ekstern survey Startdato: 17.06.2013 Slutdato: 20.06.2013 Standard/Indikator Trin Vurdering

Læs mere

Aagaard Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Aagaard Klinik. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Aagaard Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 13-04-2016 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 08-06-2019 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Privathospitalet Mølholm. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Privathospitalet Mølholm. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Privathospitalet Mølholm Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra: 05-09-2013 Gyldig til: 30-10-2016 Akkrediteringsstatus: Midlertidig akkreditering 100,00% 99,46% 100,00%

Læs mere

Lægehuset i Mørkøv. har opnået følgende status: Akkrediteret

Lægehuset i Mørkøv. har opnået følgende status: Akkrediteret Lægehuset i Mørkøv har opnået følgende status: Akkrediteret efter 1. version af DDKM for Almen praksis og lever hermed op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske

Læs mere

Introduktion til Den Danske Kvalitetsmodel og patientsikkerhed

Introduktion til Den Danske Kvalitetsmodel og patientsikkerhed Introduktion til Den Danske Kvalitetsmodel og patientsikkerhed Introduktion for nyansatte 2015 Vibeke Møller Pedersen, Kvalitetskonsulent Charlotte Vester, Kvalitetskonsulent og Risikomanager Når I går

Læs mere

Tandlæge. 01 Ledelse af kvalitetsarbejdet. 02 Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling

Tandlæge. 01 Ledelse af kvalitetsarbejdet. 02 Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling Tandlæge Ekstern survey Start dato: 10-05-2017 Slut dato: 10-05-2017 Standardsæt for Privatpraktiserende tandlæger Standardversion 0 Standardudgave 999 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

Surveyrapport - Genoptræning

Surveyrapport - Genoptræning Surveyrapport - Genoptræning Sektor: Kommune Kolding Kommune - Org.: Genoptræning Type: Ekstern survey Startdato: 17.06.2013 Slutdato: 20.06.2013 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret med bemærkninger Begrundelse:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Endelig tilsynsrapport. Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Day Poulsen

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Endelig tilsynsrapport. Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Day Poulsen Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Day Poulsen Behandlingssted:

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Aarhus Universitetshospital. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Aarhus Universitetshospital Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 28-02-2014 Gyldig til 24-04-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Aleris-Hamlet Hospitaler

Aleris-Hamlet Hospitaler Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 19-02-2014 Aleris-Hamlet Hospitaler Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 22-08-2013 Gyldig til: 16-10-2016 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Det private hospital og 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM. IKAS, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet

Det private hospital og 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM. IKAS, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Det private hospital og 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM IKAS, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Hvad er Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM? DDKM er et kvalitetsudviklingssystem.

Læs mere

MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken)

MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 16-09-2015 MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 29-04-2015

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens

Hospitalsenheden Horsens Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 03-12-2014 Hospitalsenheden Horsens Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 01-05-2014 Gyldig til: 25-06-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrien i Region Nordjylland Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrien i Region Nordjylland Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 29-11-2013 Gyldig til 23-01-2017 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Andel af indikatorer

Læs mere

Hillerød Frederiksborg Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Hillerød Frederiksborg Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Hillerød Frederiksborg Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 22-01-2015 Gyldig til 18-03-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Christianshavns Kirurgiske Klinik Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer

Christianshavns Kirurgiske Klinik Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer Ledelsesgrundlag (2/5) Vurdering af indikatorer Christianshavns Kirurgiske Klinik Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 20-10-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Læs mere

NSH Konference Patientsikkerhed og kvalitet Oslo, 20. april Den Danske Kvalitetsmodel Direktør Karsten Hundborg IKAS.

NSH Konference Patientsikkerhed og kvalitet Oslo, 20. april Den Danske Kvalitetsmodel Direktør Karsten Hundborg IKAS. 1 2 NSH Konference Patientsikkerhed og kvalitet Oslo, 20. april 2009 Den Danske Kvalitetsmodel Direktør Karsten Hundborg IKAS. Den Danske Kvalitetsmodel en unik model en unik mulighed 3 Den Danske Kvalitetsmodel,

Læs mere

Spørgsmål til de indledende kapitler

Spørgsmål til de indledende kapitler Velkommen til høring af 1. version af Den Danske Kvalitetsmodel for privatpraktiserende tandlæger IKAS vil med høringen sikre en bred vurdering af standarderne med henblik på forståelighed og anvendelighed

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Axel Gustav Lerche Behandlingssted:

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2016 for privathospitaler

Vurderingsprincipper i DDKM af 2016 for privathospitaler Vurderingsprincipper i DDKM af 2016 for privathospitaler Vejledning til surveyors og akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

2. december 2015 Ørenæsehalsklinikken (Nordjysk Søvncenter)

2. december 2015 Ørenæsehalsklinikken (Nordjysk Søvncenter) Ørenæsehalsklinikken (Nordjysk Søvncenter) Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-11-2015 Gyldig til 28-12-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for det færøske sundhedsvæsen og Sørlandet sykehuss HF, Klinikk for psykisk helse

Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for det færøske sundhedsvæsen og Sørlandet sykehuss HF, Klinikk for psykisk helse Vurderingsprincipper i DDKM af 2015 for det færøske sundhedsvæsen og Sørlandet sykehuss HF, Klinikk for psykisk helse Vejledning til surveyors og akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Henrik Nielsen Behandlingssted:

Læs mere

Høringsversion DDKM for fodterapeutpraksis

Høringsversion DDKM for fodterapeutpraksis Høringsversion DDKM for fodterapeutpraksis 0.2 version, 1. udgave Juni 2015 1 Forord Dette er 1. version af Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, for fodterapeutpraksis, som skal anvendes ved eksterne surveys

Læs mere

Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S

Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 24-07-2014 Vejlefjord Rehabiliteringscenter A/S Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 06-03-2014 Gyldig til: 30-04-2017

Læs mere