Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)"

Transkript

1 BEK nr 110 af 30/01/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/ Senere ændringer til forskriften BEK nr 1496 af 12/12/2017 Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 1. juni 2014, som ændret ved lov nr af 16. december 2014 og lov nr af 27. december 2016, og 8, stk. 1 og 3, og 34, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, som ændret ved lov nr. 411 af 11. maj 2016, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen vedrører adgangskrav, optagelse, indskrivning og orlov ved bacheloruddannelser. Kapitel 2 Adgangskrav 2. Adgang til en bacheloruddannelse forudsætter en gymnasial eksamen, opfyldelse af specifikke adgangskrav, samt opfyldelse af eventuelle karakterkrav. Stk. 2. Adgang kan endvidere forudsætte, at ansøgeren består en adgangsprøve efter regler fastsat af universitetet. 3. Ved en gymnasial eksamen forstås i denne bekendtgørelse: 1) Studentereksamen (stx). 2) Højere forberedelseseksamen (hf). 3) Højere handelseksamen (hhx). 4) Højere teknisk eksamen (htx). 5) Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux). 6) Færøsk studentereksamen, Grønlands gymnasiale Uddannelse, færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen fra Grønland, færøsk højere teknisk eksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen fra Grønland og eksamen fra Duborg-Skolen og A. P. Møller Skolen. 7) Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF). 8) Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalaureate (IB), Option Internationale du Baccalauréat (OIB) og dansk-tysk studentereksamen (DIAP). 9) Udenlandsk eksamen m.v., som Styrelsen for Forskning og Uddannelse har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen. Stk. 2. Adgangsgivende eksamen til bacheloruddannelserne i teknisk videnskab (civilingeniør), fødevarer og ernæring samt landinspektørvidenskab kan tillige opfyldes ved adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Stk. 3. Bevis for opnået generel studiekompetence (eux 1. del) sidestilles med en gymnasial eksamen, jf. stk. 1, ved ansøgning om optagelse på uddannelse omfattet af denne bekendtgørelse. 1

2 Stk. 4. Vurdering af udenlandske eksaminer, jf. stk. 1, nr. 9, foretages i henhold til lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. 4. Ved specifikke adgangskrav forstås i denne bekendtgørelse bestemte gymnasiale fag på henholdsvis A-, B- eller C-niveau, jf. reglerne for gymnasial uddannelse eller for erhvervsuddannelse. Stk. 2. De specifikke adgangskrav er fastsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet efter indstilling fra universiteterne og fremgår af denne bekendtgørelses bilag 1. Stk. 3. Styrelsen for Forskning og Uddannelse offentliggør ændringer af de specifikke adgangskrav på optagelsesportalen, Skærpelser varsles med mindst 2 år, før de får virkning. Stk. 4. Når et fag forudsættes på et bestemt niveau, jf. stk. 1, skal ansøgeren have opfyldt bestågrænsen på dette eller et højere niveau i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning i den pågældende gymnasiale uddannelse. Indgår der i faget flere karakterer, er kravet opfyldt, hvis det vægtede gennemsnit er mindst 2,0. Kravet kan ikke opfyldes ved oprunding. Karakterkrav 5. Universitetet kan kræve, at den adgangsgivende eksamen er gennemført med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte fag er bestået med en bestemt minimumskarakter, der er højere end karakteren 02, i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning i den pågældende uddannelse. For bacheloruddannelser, hvor studiepladserne opdeles i kvoter, jf. 13, kan universitetet bestemme, at et karakterkrav kun gælder for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 1 eller kvote 2. Stk. 2. Universitetet kan beslutte, at resultatet af en prøve, der er særligt tilrettelagt af universitetet, og som dokumenterer tilsvarende kvalifikationer, kan sidestilles med opfyldelse af karakterkravet for ansøgere, der ikke opfylder dette, jf. stk. 1. Stk. 3. Universitetets beslutning om fastsættelse af karakterkrav og ændringer heraf skal meddeles Styrelsen for Forskning og Uddannelse, der offentliggør kravet på optagelsesportalen Fastsættelse af karakterkrav og skærpelser heraf skal varsles med mindst 2 år, før de får virkning. Stk. 4. Universitetet kan dispensere fra egne, fastsatte karakterkrav, jf. stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Betinget optagelse 6. Universitetet kan optage ansøgere, selv om de forudsatte adgangskrav ikke er opfyldt ved ansøgningsfristen. Optagelsen er betinget af, at ansøgeren efter universitetets nærmere bestemmelse, inden studiestart eller umiddelbart derefter, opfylder adgangskravene eller supplerer til et niveau, der efter universitetets vurdering kan sidestilles med adgangskravene. Optagelse på andet grundlag 7. Universitetet kan tillade ansøgere at søge optagelse på et andet grundlag end de forudsatte adgangskrav, hvis ansøgeren har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og universitetet skønner, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen. Stk. 2. Universitetet kan gøre tilladelse efter stk. 1 betinget af, at ansøgeren senest inden studiestart består supplerende prøver for at dokumentere de nødvendige kvalifikationer. Stk. 3. Tilladelse efter stk. 1 og 2 omfatter kun den pågældende uddannelse ved det pågældende universitet. Krav til sprogkundskaber 8. Universitetet kan på baggrund af en konkret, faglig vurdering kræve, at udenlandske ansøgere eller ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag, der er omfattet af 2 og 2 a i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., senest inden studiestarten, skal have bestået Studieprøven i dansk eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk. For ansøgere med et udenlandsk adgangsgrundlag, der efter 2

3 lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. ikke kan indstilles til Studieprøven i dansk, kan universitetet alene kræve, at ansøgeren senest inden studiestarten skal have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk. Stk. 2. Universitetet kan kræve, at Studieprøven i dansk er bestået med et bestemt eksamensgennemsnit som minimum, eller at enkelte eller alle delprøver er bestået med en bestemt minimumskarakter, der er højere end karakteren 02. Stk. 3. Universitetet kan for ansøgere omfattet af stk. 1, 1. pkt., beslutte, at kravet om dansk A ved adgang til bacheloruddannelserne, jf. bilag 1, kan erstattes af Studieprøven i dansk. Stk. 4. Krav til danskkundskaber, herunder hvornår Studieprøven i dansk m.v. skal være aflagt, skal fremgå af universitetets hjemmeside. Fastsættelse og skærpelse af krav til danskkundskaber skal varsles med 2 år, før de får virkning. 9. Hvis en uddannelse eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk, skal ansøgeren senest inden studiestarten dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst B-niveau. Universitetet kan fastsætte, at ansøgere tillige skal bestå en særligt tilrettelagt prøve. Stk. 2. Universitetet kan beslutte, at en ansøger, der ikke har engelsk på B-niveau, i stedet kan bestå en prøve, der er særligt tilrettelagt af universitetet. Stk. 3. Krav til engelskkundskaber, herunder hvornår disse skal være dokumenteret, og hvilke krav der stilles til udenlandske prøver, skal fremgå af universitetets hjemmeside. Fastsættelse og skærpelse af krav til engelskkundskaber skal varsles med 2 år, før de får virkning. Flere gymnasiale eksamener 10. Har ansøgeren bestået flere adgangsgivende gymnasiale eksaminer, benyttes kun den først beståede eksamen som grundlag, når eksamensgennemsnittet udgør en del af adgangskravet eller anvendes som udvælgelseskriterium, herunder ved justering (bonus for tidlig studiestart). Stk. 2. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Kapitel 3 Optagelseskapacitet m.v. 11. Universitetet bestemmer selv efter reglerne om frit optag, hvor mange studerende det vil optage på den enkelte bacheloruddannelse, medmindre Uddannelses- og Forskningsministeriet fastsætter et årligt maksimumstal for optagelseskapaciteten, jf. 4 i universitetsloven. Stk. 2. På uddannelser med frit optag fastsætter universitetet optagelseskapaciteten under hensyntagen til muligheden for at give en forsvarlig forskningsbaseret undervisning med kvalificerede undervisere og tilstrækkelig bygningskapacitet. Universitetet skal i tilknytning hertil tage højde for, at optagelsestallet er i overensstemmelse med samfundets behov for uddannelse inden for det pågældende fagområde. Stk. 3. Et universitet kan undlade at oprette en udbudt bacheloruddannelse, når det er begrundet af kriterier, der på forhånd er fastsat af universitetet. For bacheloruddannelser, der udbydes ved sommeroptag, jf. 14, skal kriterierne for at undlade at oprette en udbudt uddannelse være tilgængelige på optagelsesportalen, og på universitetets hjemmeside senest den 1. februar samme år. Beslutning om at undlade at oprette en udbudt bacheloruddannelse træffes senest den 5. juli kl og offentliggøres samtidigt på universitetets hjemmeside. For bacheloruddannelser, der udbydes ved vinteroptag, jf. 16, skal kriterierne være tilgængelige på universitetets hjemmeside senest fra det tidspunkt, hvor der kan indgives ansøgning om optagelse. 12. Ansøgere, der har gennemført en dansk bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller dansk uddannelse på tilsvarende niveau tilrettelagt som heltidsuddannelse eller har gennemført en dansk uddannelse på et højere niveau tilrettelagt som heltidsuddannelse, kan ikke optages på en bacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse. 3

4 Stk. 2. Uddannelses- og Forskningsministeren kan beslutte, at adgang til visse bacheloruddannelser tilrettelagt som heltidsuddannelse ikke er omfattet af stk. 1. Bacheloruddannelser, der ikke er omfattet af stk. 1, fremgår af bilag 2 til denne bekendtgørelse. Stk. 3. Universitetet dispenserer fra stk. 1, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt: 1) Ansøgeren kan på grund af helbredsmæssige forhold ikke benytte den gennemførte uddannelse på arbejdsmarkedet. 2) Den gennemførte uddannelse er afsluttet mindst 6 år før studiestart på den ansøgte bacheloruddannelse. 3) Den gennemførte uddannelse er ændret væsentligt eller bortfaldet. Kvoter 13. Er der flere kvalificerede ansøgere end studiepladser på den enkelte bacheloruddannelse, opdeles pladserne i kvote 1 og kvote 2 og eventuelt kvote 3. Overskydende pladser fra kvote 1 overføres til kvote 2, og overskydende pladser fra kvote 2 og 3 overføres til kvote 1. Kvote 3 kan kun oprettes til bacheloruddannelser, der udbydes på engelsk. Stk. 2. Styrelsen for Forskning og Uddannelse fastsætter hvert år kvoternes størrelse, herunder eventuel opdeling i kvote 3, efter indstilling fra universitetet. Stk. 3. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan godkende, at universitetet på visse bacheloruddannelser anvender et andet optagelsessystem end kvotesystemet. Stk. 4. Universitetet offentliggør den fastsatte fordeling af studiepladserne efter stk. 1 og 2 og et eventuelt andet optagelsessystem efter stk. 3 på sin hjemmeside. Kapitel 4 Ansøgningsprocedure - sommeroptag 14. Ansøgning om optagelse gennem kvote 1 og 2 sker digitalt ved brug af optagelsesportalen med mindre universitetet har tilbudt, at ansøgningen kan indgives på anden måde, jf. bekendtgørelse om digital kommunikation ved ansøgning om optagelse på videregående uddannelse. Stk. 2. Der kan søges om optagelse ved indtil otte af de optagelsesområder, der fremgår af optagelsesportalen Stk. 3. Ansøgeren indgiver ansøgning og vedhæfter dokumentation for adgangsgrundlaget til den eller de søgte uddannelser i prioriteret rækkefølge. Dokumentation for adgangsgrundlag skal vedhæftes ansøgningen på optagelsesportalen hvis ansøgeren ikke har modtaget eksamensbevis el.lign. før udløbet af ansøgningsfristen, jf. 15, og senest inden en af universitetet fastsat frist. Stk. 4. Universitetet kan fastsætte regler om, at eksamensbeviser m.v., der fremsendes ved ansøgning om optagelse og indskrivning på bacheloruddannelse, og som ikke er affattet på dansk, et andet nordisk sprog eller et eller flere andre sprog, som universitetet behersker, skal være vedlagt en oversættelse til ét af disse sprog. Regler om krav til oversættelse af eksamensbeviser m.v. offentliggøres på universitetets hjemmeside. Stk. 5. Ansøgning om optagelse gennem kvote 3 sker efter regler, som universitetet fastsætter og offentliggør på sin hjemmeside. 15. Ansøgningsfristen ved optagelse på bacheloruddannelser er: 1) Den 15. marts kl for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 2. 2) Den 15. marts kl for alle ansøgere med udenlandske adgangsgivende eksaminer, jf. 3, stk. 1, nr. 8 og 9, medmindre de pågældende skal søge optagelse gennem kvote 3, jf. stk. 2. 3) Den 15. marts kl for ansøgere til uddannelser, hvor der som led i adgangskravene indgår en adgangs- eller optagelsesprøve. Universitetet kan beslutte, at der tillige er ansøgningsfrist den 5. juli kl

5 4) Den 15. marts kl for grønlandske ansøgere, der søger optagelse uden om adgangsbegrænsningen efter kriterierne herfor, jf ) Den 5. juli kl for ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 1. Stk. 2. For ansøgere, der søger optagelse gennem kvote 3, fastsætter universitetet ansøgningsfristen, jf. 27, stk. 3. Ansøgningsfristen offentliggøres på universitetets hjemmeside. Stk. 3. Ansøgere, der søger optagelse til ansøgningsfrister omfattet af stk. 1, nr. 1-3, vil blive bedømt efter optagelseskriterierne i både kvote 1 og kvote 2. Optagelse gennem kvote 1 forudsætter dog, at ansøgeren har en adgangsgivende eksamen, der kan omregnes til en optagelseskvotient, jf. 19, stk. 2. Ansøgere, der søger optagelse til ansøgningsfristen den 5. juli kl , vil alene blive bedømt efter optagelseskriterierne i kvote 1. Stk. 4. Frist for ændring af prioritering, jf. 14, stk. 3, er den 5. juli kl Stk. 5. Universitetet kan dispensere fra stk. 1 og 4, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Ansøgningsprocedure - vinteroptag 16. Universitetet kan for den enkelte bacheloruddannelse beslutte at optage studerende i vintermånederne med studiestart i forårssemesteret. Ansøgnings- og optagelsesprocedure for vinteroptag, herunder ansøgnings- og svarfrister, eventuelt krav om bekræftelse af tilbud om studieplads, krav om oversættelse, jf. 14, stk. 4, samt optagelse gennem kvote 3, sker efter regler, som universitetet fastsætter og offentliggør på sin hjemmeside. Stk. 2. Efter meddelelse af afgørelser skal universitetet oplyse om eventuelle ledige studiepladser på sin hjemmeside. For optagelse til ledige pladser fastsætter universitetet selv ansøgnings- og optagelsesprocedure, herunder frister, jf. dog 28, stk. 3. Stk. 3. Ophør af vinteroptag for en bacheloruddannelse skal varsles senest den førstkommende 1. februar efter det senest gennemførte vinteroptag for uddannelsen. Stk. 4. Ved et af universitetet iværksat vinteroptag finder 22, 26, 27 og 28, stk. 1 og 2, ikke anvendelse. Oplysningspligt om beståede uddannelseselementer 17. Ansøgeren skal oplyse om og søge merit for beståede uddannelseselementer fra alle tidligere uafsluttede uddannelsesforløb på samme niveau. Stk. 2. Universitetet fastsætter regler om disciplinære foranstaltninger i tilfælde af afgivelse af urigtige eller mangelfulde oplysninger om tidligere beståede uddannelseselementer på samme niveau. Kapitel 5 Behandling af ansøgning 18. Universitetet træffer afgørelse om optagelse af den enkelte ansøger efter regler fastsat i denne bekendtgørelse. Stk. 2. For ansøgere, der er optaget på en bacheloruddannelse, sikrer universitetet, at der snarest muligt træffes afgørelse om merit for beståede uddannelseselementer fra alle tidligere uafsluttede uddannelsesforløb på samme niveau, jf. 17, stk. 1. Kvote Studiepladserne i kvote 1 tildeles efter faldende optagelseskvotient ansøgere med adgangsgivende eksaminer, jf. 3, stk. 1, og bevis for opnået generel studiekompetence (eux 1. del), jf. 3, stk. 3. Stk. 2. Optagelseskvotienten er 1) eksamensgennemsnittet ifølge beviset for den adgangsgivende eksamen justeret i henhold til 21 eller 5

6 2) eksamensgennemsnittet af en omregnet udenlandsk eksamen efter 7-trins-skalaen, jf. 39, justeret i henhold til 21. Stk. 3. Ansøgere med udenlandske adgangsgivende eksaminer, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient, kan kun søge optagelse gennem kvote 2, jf. 23, stk. 1, nr. 4. Stk. 4. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 20. Universitetet optager grønlandske ansøgere uden om adgangsbegrænsningen efter ansøgning herom, når ansøgeren dokumenterer, at kriterierne for optagelse er opfyldt. Kriterierne fastsættes af Styrelsen for Forskning og Uddannelse efter indstilling fra Grønlands Selvstyre og fremgår af Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside. Bonus for tidlig studiestart 21. En ansøger med en adgangsgivende eksamen, jf. 3, stk. 1, nr. 1-5, og bevis for opnået generel studiekompetence (eux 1. del), jf. 3, stk. 3, der er afsluttet op til 2 år før ansøgningsåret, jf. dog stk. 3, får justeret sit eksamensgennemsnit, jf. stk. 2, hvis det skal anvendes som udvælgelseskriterium, jf. 19. Tidspunktet for afslutning af den adgangsgivende eksamen er datoen for udstedelsen af eksamensbeviset. Stk. 2. Justeringen af eksamensgennemsnittet foretages ved at multiplicere det opnåede eksamensgennemsnit, jf. 39, med 1,08. Gennemsnittet beregnes med én decimal. Stk. 3. Universitetet forlænger 2-års-fristen efter stk. 1, jf. 42, stk. 2, hvis ansøgeren har været forhindret i at påbegynde en uddannelse på grund af følgende forhold: 1) Værnepligtstjeneste, herunder tjeneste på værnepligtslignende vilkår. 2) Uddannelse med henblik på samt udsendelse som led i forsvarets internationale operationer. 3) Adoption eller barsel. 4) Længerevarende sygdom, herunder særlige forhold i tilknytning til et handicap. 5) Pasning af nærtstående, som er handicappede, alvorligt syge eller døende. 6) Træning til og deltagelse i Olympiske Lege eller Paralympiske Lege som en Elite- eller Verdensklasseatlet udpeget af Team Danmark. Stk. 4. Fristforlængelse efter stk. 3 gives med hele ansøgningsår. En ansøger kan dog højst få sammenlagt 4 års fristforlængelse. Stk. 5. En ansøger med en adgangsgivende eksamen, jf. 3, stk. 1, nr. 6, 8 og 9, får, når resultatet kan omregnes til en optagelseskvotient, justeret kvotienten, hvis den skal anvendes som udvælgelseskriterium, efter reglerne i stk En ansøger, der selv kan bestemme tidspunktet for afslutningen af den adgangsgivende eksamen, får kun justeret sit eksamensgennemsnit, hvis den gennemførte undervisning og de dertil knyttede prøver er afsluttet inden for en periode, der svarer til den normerede eller normale uddannelsestid for uddannelsen. 22. Hvis det ikke er muligt at optage alle ansøgere med samme optagelseskvotient, jf. 19, sker udvælgelsen ved lodtrækning, der foretages af Den Koordinerede Tilmelding, jf. 26, medmindre universitetet på forhånd har garanteret optagelse med en bestemt kvotient eller givet tilsagn om senere optagelse med en bestemt kvotient. Kvote Studiepladserne i kvote 2 tildeles efter regler fastsat af universitetet: 1) Ansøgere, der opfylder adgangskravene til uddannelsen, jf. 2-5, men som ikke har en tilstrækkelig kvotient til at kunne optages i kvote 1. 2) Ansøgere, der ikke har en adgangsgivende eksamen, jf. 3, stk. 1, men som opfylder alternative adgangskrav til den pågældende uddannelse. 3) Ansøgere, der ikke har en adgangsgivende eksamen, men som har kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, jf. 7. 6

7 4) Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient i kvote 1, jf. 3, stk. 3, medmindre de pågældende skal søge optagelse gennem kvote 3, jf. 24. Stk. 2. Studiepladserne i kvote 2 tildeles efter en konkret vurdering af ansøgerne. Universitetet offentliggør på sin hjemmeside, hvilke objektive, faglige kriterier der kan indgå i vurderingen af den enkelte ansøger. Universitetet må ikke anvende alder eller lodtrækning som udvælgelseskriterier. I kriterierne kan erhvervsarbejde og andre aktiviteter højst vægtes med en periode på sammenlagt 12 måneder. Væsentlige ændringer af kriterierne skal varsles med mindst 2 år, før de får virkning. Stk. 3. Indgår erhvervsarbejde i vurderingen, jf. stk. 2, er værnepligtstjeneste og udstationering som led i kontrakt med forsvaret sidestillet hermed og medregnes med hele kontraktperioden, jf. dog stk. 2, 4. pkt., uanset at kontraktperioden først udløber efter ansøgningsfristen, dog senest indtil studiestart. Stk. 4. I universitetets vurdering af ansøgerne efter stk. 2 kan der indgå optagelsesprøver, samtaler m.v. Stk. 5. Universitetet kan dispensere fra egne optagelsesregler fastsat efter stk. 2, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Kvote Studiepladserne i kvote 3 tildeles efter regler, der er fastsat af universitetet, ansøgere, der har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, jf. 3, stk. 4, og hvor ansøgeren har behov for opholdstilladelse med henblik på at deltage i en uddannelse. Stk. 2. Studiepladserne tildeles efter en konkret vurdering af ansøgerne. Universitetet offentliggør på sin hjemmeside, hvilke objektive, faglige kriterier der kan indgå i vurderingen af den enkelte ansøger. Væsentlige ændringer af kriterierne skal varsles med mindst 1 år, før de får virkning. Stk. 3. Antallet af studiepladser, der tildeles ansøgere efter stk. 1, jf. 11, stk. 1, fastsættes således, at der sikres studiepladser til de ansøgere, der ikke har behov for opholdstilladelse, og som er bedre kvalificeret til at blive optaget på uddannelsen end ansøgere efter stk. 1. Stk. 4. Ansøgere, der opfylder betingelserne i stk. 1, kan kun søge om optagelse i kvote 3. Stk. 5. Universitetet kan dispensere fra egne optagelsesregler fastsat efter stk. 2, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Venteliste (standby-pladser) 25. Universitetet kan samtidig med den ordinære optagelse fastsætte et antal ventelistepladser (standby-pladser), som søges samtidig med ansøgning om optagelse til kvote 1 og 2. Ansøgere til disse pladser opføres på en prioriteret venteliste efter samme kriterier som ved optagelse. Universitetet kan bestemme, at der kun optages til ventelister i kvote 1. Stk. 2. Retten til en studieplads bortfalder, hvis ansøgeren på ventelisten ikke har taget imod tilbud om studieplads inden for en frist fastsat af universitetet. Stk. 3. Har ansøgeren ikke fået tilbud om optagelse ved fristens udløb, ændres ventelistepladsen til et tilsagn om optagelse senest det følgende år. Det er dog en betingelse for optagelse det følgende år, at ansøgeren opfylder de specifikke adgangskrav og krav til bestemte minimumskarakterer i enkelte fag, der gælder for uddannelsen det pågældende år, jf. 4 og 5. Stk. 4. Uanset at der er opnået tilsagn om optagelse, skal der indsendes ny ansøgning året efter. Koordinering af optagelse 26. Koordinering af ansøgernes optagelse på de uddannelser, der er omfattet af denne bekendtgørelse, foretages af Den Koordinerede Tilmelding, der er en del af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Andre videregående uddannelser kan omfattes af koordineringen efter aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet. 7

8 Stk. 2. Universiteterne skal på begæring meddele Uddannelses- og Forskningsministeriet de oplysninger, der er nødvendige for koordinering af ansøgning og tilmelding, herunder oplysninger om udbud af uddannelser, ansøgere til og optagne ved uddannelserne. Meddelelse af afgørelse 27. Universitetet skal senest den 28. juli give meddelelse til de ansøgere, der kan optages ved universitetet, med tilbud om en studieplads, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Den Koordinerede Tilmelding giver senest den 28. juli på vegne af universiteterne meddelelse til de ansøgere, der ikke kan optages ved nogen af de søgte bacheloruddannelser, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Universitetet kan løbende give meddelelse til de ansøgere, der kan optages ved universitetet gennem kvote 3, med tilbud om en studieplads, dog senest den 1. juni. Universitetet giver senest den 1. juni ansøgere, der ikke kan optages ved universitetet gennem kvote 3, meddelelse om afslag. Universitetet meddeler Den Koordinerede Tilmelding senest den 15. juni, hvem der er blevet optaget gennem kvote 3. Stk. 4. Retten til en studieplads efter stk. 1 og 3 bortfalder, hvis ansøgeren ikke har bekræftet tilbuddet om studiepladsen inden for en frist fastsat af universitetet. Universitetet kan dispensere herfra, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Ledige studiepladser 28. Ansøgere, der ikke er optaget ved nogen af de søgte bacheloruddannelser, får samtidig med meddelelsen om afslag fra Den Koordinerede Tilmelding oplysning om uddannelser, hvor der er ledige pladser. Stk. 2. For optagelse til ledige pladser fastsætter universitetet selv ansøgnings- og optagelsesprocedure, herunder frister. Stk. 3. Hvis der er flere ansøgere til en bacheloruddannelse, end der er ledige pladser, optages ansøgere efter objektive kriterier fastsat af universitetet. Universitetet må ikke anvende alder og lodtrækning som udvælgelseskriterier. Kriterierne for udvælgelse skal offentliggøres på universitetets hjemmeside samtidig med offentliggørelsen af de ledige pladser. Kapitel 6 Indskrivning 29. Universitetet indskriver den studerende på det relevante studietrin på uddannelsen i en af følgende kategorier: 1) Bacheloruddannelse. 2) Modul eller dele heraf med henblik på merit i anden uddannelse. 3) Gæstestuderende i øvrigt. Stk. 2. Hvis de optagne fordeles på flere studiestartstidspunkter, indskrives ældre optagne før yngre, medmindre en ældre ansøger har ansøgt om udskudt studiestart. Stk. 3. Hvis en uddannelse udbydes med linjer med forskellige udbudssprog, skal den studerende have mulighed for at gennemføre hovedparten af uddannelsens elementer på udbudssproget på den linje, som den studerende er indskrevet på. Stk. 4. Er der flere studiestartstidspunkter på uddannelsen, skal universitetet informere ansøgerne herom samt oplyse om kriteriet for fordeling fra det tidspunkt, hvor der kan søges om optagelse på uddannelsen. Stk. 5. Universitetet kan fastsætte nærmere regler om indskrivningen. 30. Den studerende kan ikke være indskrevet ved mere end én heltidsuddannelse ad gangen, jf. dog 29, stk. 1, nr. 2 og 3. Stk. 2. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 8

9 Studieskift, overflytning og genindskrivning m.v. 31. En studerende, der anmoder om at skifte til en ny bacheloruddannelse på samme universitet eller på andet universitet, eller som anmoder om overflytning til samme bacheloruddannelse ved et andet universitet, skal ansøge om optagelse efter reglerne i denne bekendtgørelse bortset fra de tilfælde, der er nævnt i stk. 2. Det samme gælder ansøgere, der tidligere har været indskrevet på en bacheloruddannelse uden at have gennemført denne, og som ønsker at blive optaget på samme bacheloruddannelse eller på en ny bacheloruddannelse på samme eller et andet universitet. Stk. 2. Hvis ansøgeren har bestået studieelementer, der svarer til første år af den uddannelse, som ansøgeren ønsker at skifte eller overflyttes til, eller som ansøgeren ønsker at blive optaget på, skal ansøgeren søge om indskrivning på det pågældende studietrin på uddannelsen. Indskrivning forudsætter, at der er ledige pladser på uddannelsen. Indskrivning sker i øvrigt, inden for rammerne af denne bekendtgørelse, efter det modtagende universitets regler. Universitetet kan anvende lodtrækning, hvis der er flere ansøgere, end der er ledige studiepladser. Stk. 3. Universitetet kan, hvis der foreligger usædvanlige forhold, tillade, at overflytning på samme bacheloruddannelse sker ved indskrivning, selvom ansøgeren ikke har bestået studieelementer, der svarer til første år. Stk. 4. Ved ansøgning om studieskift eller optagelse ved indskrivning, jf. stk. 2, finder 17 og 18, stk. 2, tilsvarende anvendelse. Kapitel 7 Udskrivning 32. Universitetet bringer indskrivningen til ophør for studerende, der 1) har gennemført uddannelsen, 2) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har bestået en studiestartsprøve bestemt af universitetet, jf. bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen), 3) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende har opbrugt sine prøveforsøg, jf. eksamensbekendtgørelsen, 4) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har opfyldt reglerne om deltagelse i eller beståelse af førsteårsprøven på uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsen, 5) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen, fordi den pågældende ikke har opfyldt et studieaktivitetskrav fastsat af universitetet, jf. eksamensbekendtgørelsen, 6) er afskåret fra at fortsætte uddannelsen som følge af uddannelsens regler, 7) melder sig ud af uddannelsen, eller 8) er varigt bortvist fra universitetet efter regler fastsat i medfør af universitetslovens 14, stk Er indskrivningen bragt til ophør, jf. 32, nr. 1, kan den pågældende ikke på ny søge optagelse eller indskrivning på samme uddannelse. Stk. 2. Er indskrivningen bragt til ophør, jf. 32, nr. 2-6, kan universitetet tillade den pågældende at søge optagelse og indskrivning på ny, jf. dog 12. Tilladelse gives, 1) hvor universitetet på grundlag af en konkret, faglig vurdering skønner, at den pågældendes muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede, eller 2) hvor uddannelsens indhold er væsentligt ændret. Stk. 3. Er indskrivningen bragt til ophør, jf. 32, nr. 7, kan den pågældende søge optagelse og indskrivning på ny, jf. dog 32, nr. 1-6, og 12. Optagelse og indskrivning kan dog tidligst finde sted 5 måneder efter, at indskrivningen er bragt til ophør. Stk. 4. Hvor den pågældende optages og indskrives på ny, jf. stk. 2 og 3, kan beståede prøver ikke tages om, medmindre de er forældede som følge af uddannelsens regler. Det samme gælder ved overflytning til 9

10 samme uddannelse ved et andet universitet. Hvor eksamensforsøg er opbrugt, kan universitetet give den studerende tilladelse til nye eksamensforsøg efter reglerne for den pågældende uddannelse. 34. Universitetet kan fastsætte regler om, at indskrivningen bringes til ophør for studerende, der ikke har bestået mindst én prøve i en sammenhængende periode på mindst 1 år. Stk. 2. Regler fastsat af universitetet om studiestartsprøven og førsteårsprøven på bacheloruddannelsen, jf. bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen), gælder uanset regler fastsat i medfør af stk. 1. Stk. 3. Universitetet kan dispensere fra regler fastsat i medfør af stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 35. Studerende, der har været udmeldt i et semester, eller hvor indskrivningen er bragt til ophør, dele af et semester eller tilsvarende, jf. 33, stk. 3, kan ikke i samme semester eller tilsvarende deltage i eksaminer eller prøver inden for uddannelsen. Kapitel 8 Orlov 36. Studerende kan få orlov fra en uddannelse efter regler, der fastsættes af universitetet, jf. dog 37. Stk. 2. Studerende kan i orlovsperioden ikke deltage i undervisningen inden for den pågældende uddannelse. Den studerende kan ikke deltage i eksaminer eller prøver inden for uddannelsen i det semester eller tilsvarende, hvor den studerende har eller har haft orlov, medmindre universitetet har fastsat regler, der tillader dette. 37. Et universitet kan ikke meddele en studerende orlov, før den pågældende har gennemført første studieår på bacheloruddannelsen og har bestået de prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på første studieår, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Ansøgt orlov skal meddeles, hvis den er begrundet i barsel, adoption eller indkaldelse til værnepligtstjeneste, jf. lov om forsvarets personel. Stk. 3. Studerende, der tegner kontrakt med forsvaret om at stille sig til rådighed med henblik på udsendelse til udlandet, eller der tegner kontrakt med forsvaret om udsendelse til udlandet, følger reglerne i 13 b i lov om forsvarets personel. Stk. 4. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Kapitel 9 Andre bestemmelser 38. Ved adgang til bacheloruddannelser, der udbydes efter reglerne om deltidsuddannelse, gælder denne bekendtgørelses kapitel 2, medmindre andet følger af andre regler. 39. Karakterer og karaktergennemsnit efter 4, stk. 4, 5, stk. 1, og 8, stk. 2, er angivet efter 7- trins-skalaen, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen). Stk. 2. Når eksamensgennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen, jf. 3, stk. 1, nr. 1-5 og 7, anvendes som udvælgelseskriterium eller udgør en del af adgangskravet, anvendes 7-trins-skalaen. Stk. 3. Omregning af gennemsnit fra 13-skalaen til 7-trins-skalaen sker efter omregningstabeller, som offentliggøres på optagelsesportalen Stk. 4. Omregning efter stk. 1 og 2 for ansøgere med adgangsgivende eksaminer, jf. 3, stk. 1, nr. 6, 8 og 9, sker, når resultatet kan omregnes til 7-trins-skalaen, efter omregningstabeller, som offentliggøres på Styrelsen for Forskning og Uddannelses hjemmeside. Stk. 5. Eventuel justering af eksamensgennemsnittet, jf. 21, foretages efter omregningen til 7-trinsskalaen. 10

11 40. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan tillade universitetet at fravige bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen. Stk. 2. Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan dispensere fra bekendtgørelsen, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 41. Universitetets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse af den, afgørelsen vedrører (klageren), når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. Stk. 2. Klagen indgives til universitetet, der afgiver en udtalelse. Klageren skal have lejlighed til at kommentere universitetets udtalelse inden for en frist af mindst 1 uge. Universitetet sender klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer. Kapitel 10 Ikrafttræden m.v. 42. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar Stk , stk. 4, finder anvendelse fra studieåret Stk finder anvendelse for ansøgere, der har afsluttet deres gymnasiale eksamen i 2007 og senere. Stk finder anvendelse fra studieåret Bekendtgørelse nr. 257 af 18. marts 2015 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) ophæves. Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 30. januar 2017 SØREN PIND / Thomas Voigt Lund 11

12 Specifikke adgangskrav ved de enkelte bacheloruddannelser fra 1. januar 2017: Bilag 1 Uddannelserne er placeret inden for et af områderne: humaniora, teologi, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab eller teknisk videnskab. 1. Humaniora Uddannelserne underopdeles i 1.1. Humanistiske bacheloruddannelser og 1.2. Erhvervssproglige bacheloruddannelser Humanistiske bacheloruddannelser Alle humanistiske bacheloruddannelser De enkelte humanistiske bacheloruddannelser Amerikanske studier Engelsk Language and International Studies (engelsksproget) Fransk sprog og kultur Tysk Tysk sprog og kultur Tysk sprog, litteratur og kultur Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Spanske og spanskamerikanske studier Spansk sprog og internationale studier Spansk sprog og kultur Indianske sprog og kulturer Historie Områdespecifikke adgangskrav Der kræves: Dansk A Engelsk B Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A/fortsættersprog B), medmindre det opfyldes via uddannelsesspecifikke adgangskrav om yderligere et fremmedsprog eller faget Kommunikation/it A Ikke krav om Dansk A ved engelsksprogede uddannelser eller ved engelsksprogede linjer på dansksprogede uddannelser Uddannelsesspecifikke adgangskrav Ved de enkelte humanistiske bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A Fransk begyndersprog A/fortsættersprog B Tysk begyndersprog A/fortsættersprog B Spansk A Spansk B Historie A eller Samfundsfag B og Historie B eller Samfundsfag B og Idehistorie B eller Samfundsfag B og Samtidshistorie B eller 12

13 Kommunikation og it Art and Technology (engelsksproget) Anvendt filosofi Arkæologi Asienstudier (indologi) Asienstudier (indonesisk/sydøstasienstudier) Asienstudier (koreastudier) Asienstudier (thai/sydøstasienstudier) Asienstudier (tibetologi) Audiologopædi Bosnisk-kroatisk-serbisk/Østeuropastudier Brasilianske studier Dansk, Nordisk sprog og litteratur Dramaturgi Eskimologi Europæisk etnologi Finsk Forhistorisk arkæologi Humanistisk bacheloruddannelse (Roskilde Universitet) Humanistisk international bacheloruddannelse (Roskilde Universitet) (engelsksproget) Idéhistorie Indoeuropæisk Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog Kultur- og sprogmødestudier Kunsthistorie Lingvistik Litteraturvidenskab, Litteraturhistorie Logopædi Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi) Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk) Mellemøstens sprog og samfund (nærorientalsk arkæologi) Mellemøstens sprog og samfund (persisk) Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk) Mellemøstens sprog og samfund (ægyptologi) Moderne Indien og Sydasienstudier Nederlandsk Portugisiske og brasilianske studier Pædagogik Pædagogik og uddannelsesstudier Pædagogisk audiologi Religion, Religionsvidenskab Historie B, Samfundsfag C og Religion C Matematik B Kommunikation/it A kan opfylde det områdespecifikke adgangskrav om yderligere et fremmedsprog Er alene omfattet af de områdespecifikke adgangskrav for humanistiske bacheloruddannelser 13

14 Retorik Indien- og sydasienstudier Teater- og performancestudier Tjekkisk/Østeuropastudier Ungarsk/Østeuropastudier Æstetik og kultur Øst- og sydøsteuropastudier (balkanstudier) Øst- og sydøsteuropastudier (grækenlandsstudier) Øst- og sydøsteuropastudier (polsk) Bibliotekskundskab og videnskommunikation Er alene omfattet af de områdespecifikke adgangskrav Designkultur for humanistiske bacheloruddannelser Designkultur og økonomi Kommunikation/it A kan opfylde det områdespecifikke adgangskrav om yderligere et fremmedsprog Digital design - it, æstetik og interaktion Filmog medievidenskab Filosofi, Filosofi og videnskabsteori Informationsvidenskab Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign Informationsvidenskab og kulturformidling Journalistik (Roskilde Universitet) Kommunikation Kommunikation og digitale medier Medievidenskab Performance-design Arabisk- og islamstudier Arabisk A 1) Mellemøstens sprog og samfund (arabisk) Græsk klassisk Græsk A 1) og Latin A 1) Græsk-romersk sprog og kultur Klassisk arkæologi Klassisk filologi Latin Italiensk sprog og kultur Italiensk A 1) Italiensk sprog, litteratur og kultur Asienstudier (japanstudier) Japansk A 1) Japanstudier Asienstudier (kinastudier) Kinesisk A 1) Kinastudier Oldtidskundskab Græsk A 1) Russisk/Østeuropastudier Russisk A 1) Øst- og sydøsteuropastudier (russisk) Journalistik (Syddansk Universitet) Kommunikation/it A kan opfylde det områdespecifikke adgangskrav om yderligere et fremmedsprog Bestået adgangsprøve, der afholdes af universitetet Musik, Musikvidenskab Bestået adgangsprøve, der afholdes af universitetet Musikterapi 14

15 1) Niveauet kan også opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen, og det områdespecifikke adgangskrav om yderligere et fremmedsprog kan erstattes af denne undervisning Erhvervssproglige bacheloruddannelser Alle erhvervssproglige bacheloruddannelser Områdespecifikke adgangskrav Der kræves: Dansk A Engelsk B Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A/fortsættersprog B), medmindre det opfyldes via uddannelsesspecifikke adgangskrav om yderligere et fremmedsprog eller faget Kommunikation/it A Ikke krav om Dansk A ved engelsksprogede uddannelser eller ved engelsksprogede linjer på dansksprogede uddannelser De enkelte erhvervssproglige bacheloruddannelser Uddannelsesspecifikke adgangskrav Ved de enkelte erhvervssproglige bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Erhvervssprog engelsk Engelsk A Marketing and Management Communication (engelsksproget) Erhvervssprog fransk Fransk begyndersprog A/fortsættersprog B Erhvervssprog tysk Tysk begyndersprog A/fortsættersprog B Erhvervssprog spansk Spansk A International virksomhedskommunikation og spansk Erhvervssprog arabisk Arabisk A 1) Erhvervssprog dansk Er alene omfattet af de områdespecifikke adgangskrav for erhvervssproglige bacheloruddannelser Interkulturel markedskommunikation engelsk Engelsk A og yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A/fortsættersprog Engelsk og organisationskommunikation B) Information Management (engelsksproget) International virksomhedskommunikation og engelsk International virksomhedskommunikation og tysk Engelsk A Kommunikation/it A kan opfylde det områdespecifikke adgangskrav om yderligere et fremmedsprog Tysk begyndersprog A/fortsættersprog B 1) Niveauet kan også opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen, og det områdespecifikke adgangskrav om yderligere et fremmedsprog kan erstattes af denne undervisning. 2. Teologi Bacheloruddannelse Uddannelsesspecifikke adgangskrav Teologi Dansk A, Engelsk B, Græsk A og Latin A. 15

16 Bacheloruddannelsen er tilrettelagt, så studerende uden Græsk A og/eller Latin A opnår dette niveau undervejs i uddannelsen (propædeutik). 3. Samfundsvidenskab Uddannelserne underopdeles i 3.1. Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser og 3.2. Erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser Alle Samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser Områdespecifikke adgangskrav Der kræves: Dansk A Engelsk B Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B Ikke krav om Dansk A ved engelsksprogede uddannelser eller ved engelsksprogede linjer på dansksprogede uddannelser De enkelte samfundsvidenskabelige bachelor-uddannelsesspecifikkuddannelser adgangskrav Ved de enkelte samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Offentlig politik og økonomi Matematik A Økonomi Administration/Samfundsfag Matematik B Cognitive Science (engelsksproget) Erhvervsøkonomi European Studies (engelsksproget) Forvaltning Internationale studier Internationale studier (engelsksproget) Market and Management Anthropology (engelsksproget) Miljø og ressource management Innovation og digitalisering Organisatorisk læring Politik og administration Psykologi Samfundsfag Socialvidenskab Sociologi Sociologi og kulturanalyse Statskundskab Statskundskab/Samfundsfag 16

17 Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse (Roskilde Universitet) Samfundsvidenskabelig international bacheloruddannelse (Roskilde Universitet) (engelsksproget) Sundhedsfremme og sundhedsstrategier Virksomhedsstudier Antropologi Arbejdslivsstudier Jura Psykologi (Roskilde Universitet) Uddannelsesvidenskab Er alene omfattet af de områdespecifikke adgangskrav for samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser 3.2. Erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser Alle erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser Områdespecifikke adgangskrav Der kræves: Dansk A Engelsk B Historie B eller Idehistorie B eller International økonomi B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B Matematik B Ikke krav om Dansk A ved engelsksprogede uddannelser eller ved engelsksprogede linjer på dansksprogede uddannelser De enkelte erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser Uddannelsesspecifikke adgangskrav Ved de enkelte erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Business Administration and Service Engelsk A Management (engelsksproget) Business Administration and Sociology (engelsksproget) Europæisk business International Business (engelsksproget) International Business and Politics (engelsksproget) International Shipping and Trade (engelsksproget) Erhvervsøkonomi-matematik Matematik A Business Language and Culture Engelsk A, og afhængig af det valgte 2. fremmedsprog: fransk begyndersprog A/fortsættersprog B, tysk (SPRØK) (engelsksproget) begyndersprog A/fortsættersprog B eller spansk A 17

18 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (SPRØK) Business, Asian Language and Culture - Asian Studies Programme (engelsksproget) Erhvervsøkonomi med erhvervssprog (HA-1 fremmedsprog) Afhængig af det valgte 2. fremmedsprog: fransk begyndersprog A/fortsættersprog B, tysk begyndersprog A/fortsættersprog B eller spansk A Engelsk A, og afhængig af det valgte sprog: japansk A 2) eller kinesisk A 2) Afhængig af det valgte fremmedsprog: fransk begyndersprog A/fortsættersprog B, tysk begyndersprog A/ fortsættersprog B eller spansk A Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (NEGOT) Afhængig af de(t) valgte fremmedsprog: arabisk A 2), fransk begyndersprog A/fortsættersprog B, tysk begyndersprog A/fortsættersprog B eller spansk A Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (NEGOT) i Kinesisk A 2) kinesisk (engelsksproget) Business Administration (engelsksproget) Economics and Business Administration (engelsksproget) Erhvervsøkonomi Erhvervsøkonomi-erhvervsret Erhvervsøkonomi-erhvervsret i skat Erhvervsøkonomi-filosofi Erhvervsøkonomi-informationsteknologi Erhvervsøkonomi-jura Erhvervsøkonomi-psykologi Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation Erhvervsøkonomi og projektledelse 2) Niveauet kan også opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen. Er alene omfattet af de områdespecifikke adgangskrav for erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser 4. Naturvidenskab Naturvidenskabelige bacheloruddannelser Alle naturvidenskabelige bacheloruddannelser De enkelte naturvidenskabelige bacheloruddannelser Fysik Områdespecifikke adgangskrav Der kræves: Dansk A Engelsk B Matematik A Ikke krav om Dansk A ved engelsksprogede uddannelser eller ved engelsksprogede linjer på dansksprogede uddannelser Uddannelsesspecifikke adgangskrav Ved de enkelte naturvidenskabelige bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Fysik A og Kemi B eller 18

19 Fysik (Roskilde Universitet) Fysiske fag (Astronomi, Biofysik, Fysik, Geofysik, Meteorologi) Kemi Kemi (Roskilde Universitet) Medicinalkemi Biokemi og molekylærbiologi Farmaceutisk kemi Fysik (Syddansk Universitet) Fødevarer og ernæring Geoscience Geologi-geoscience Sundhed og informatik Kemi (Syddansk Universitet) Nanobioscience Nanoscience Agrobiologi Almen biologi (Roskilde Universitet) Biokemi Biologi Biologi-bioteknologi Biomedicin Husdyrvidenskab Lægemiddelvidenskab Medicinalbiologi (Roskilde Universitet) Miljøbiologi (Roskilde Universitet) Molekylærbiologi Molekylærbiologi (Roskilde Universitet) Molekylær biomedicin Molekylær medicin Naturressourcer Naturvidenskabelig bacheloruddannelse (Roskilde Universitet) Naturvidenskabelig international bacheloruddannelse (Roskilde Universitet) (engelsksproget) Veterinærmedicin Landskabsarkitektur Idræt Idræt og sundhed Audiologi Fysik A og Bioteknologi A eller Fysik B og Kemi A eller Geovidenskab A og Kemi A Fysik B og Kemi B eller Fysik B og Bioteknologi A eller Geovidenskab A og Kemi B Fysik B og Kemi B eller Fysik B og Bioteknologi A eller Geovidenskab A og Kemi B eller Kemi B, Biologi A og Fysik C Fysik B og Kemi C eller Fysik B og Bioteknologi A eller Geovidenskab A og Kemi C eller Kemi C, Biologi A og Fysik C Matematik B i stedet for Matematik A. Fysik B eller Geovidenskab A eller Biologi A og Fysik C. 19

20 Digitale medier og design Global Business Informatics (engelsksproget) Informatik Informationsteknologi Interaktionsdesign Medialogy (engelsksproget) Anvendt matematik og matematik (Syddansk Universitet) Datalogi Forsikringsmatematik (forsikringsvidenskab/ aktuar) Geografi Geografi & geoinformatik IT It og datamanagement Jordbrugsøkonomi Matematik Matematik (Roskilde Universitet) Matematik-økonomi Softwareudvikling Ved Idræt (Aarhus Universitet og Aalborg Universitet) tillige bestået adgangsprøve, der afholdes af universitetet Matematik B i stedet for Matematik A Er alene omfattet af de områdespecifikke adgangskrav for naturvidenskabelige uddannelser 5. Sundhedsvidenskab Sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser Alle sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser Områdespecifikke adgangskrav Der kræves: Dansk A Engelsk B Matematik A De enkelte sundhedsvidenskabelige bachelor-uddannelsesspecifikkuddannelser adgangskrav Ved de enkelte sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Farmaci Fysik B og Kemi B eller Klinisk biomekanik Fysik B og Bioteknologi A eller Medicin Geovidenskab A og Kemi B eller Medicin med industriel specialisering Kemi B, Biologi A og Fysik C Odontologi Folkesundhedsvidenskab Er alene omfattet af de områdespecifikke adgangskrav for sundhedsvidenskabelige bacheloruddannelser 20

21 6. Teknisk videnskab Teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser Alle teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser Områdespecifikke adgangskrav Der kræves: Dansk A Engelsk B Matematik A Ikke krav om Dansk A ved engelsksprogede uddannelser eller ved engelsksprogede linjer på dansksprogede uddannelser De enkelte teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser Uddannelsesspecifikke adgangskrav Ved de enkelte teknisk-videnskabelige bacheloruddannelser, herunder centrale fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Fysik og nanoteknologi Fysik A og Kemi B eller Geofysik og rumteknologi Fysik A og Bioteknologi A Bioteknologi Chemical Engineering and Biotechnology (engelsksproget) Fysik og teknologi General Engineering (engelsksproget) Geoteknologi Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering Kemi og teknologi Kemi og bioteknologi Teknisk videnskab (kemiteknologi)teknisk videnskab (miljøvidenskab) Nanoteknologi Sustainable Biotechnology (engelsksproget) Teknisk biomedicin Vand, bioressourcer og miljømanagement Arkitektur og design By-, energi- og miljøplanlægning Bygge- og anlægskonstruktion Byggeri og anlæg Byggeteknologi Bygningsdesign Bæredygtigt design Design og innovation Elektroteknologi Energi Energiteknologi Manufacturing and Operations Engineering (engelsksproget) Fysik B og Kemi B eller Fysik B og Bioteknologi A eller Geovidenskab A og Kemi B Fysik B og Kemi C eller Fysik B og Bioteknologi A eller Geovidenskab A og Kemi C 21

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 3. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering ved

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2017 Udgivet den 31. januar 2017 30. januar 2017. Nr. 111. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 97 af 27/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 30. januar 2016

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 30. januar 2016 Lovtidende A 2016 Udgivet den 30. januar 2016 27. januar 2016. Nr. 97. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Læs mere

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse.

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. BEK nr 1497 af 12/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

BEK nr 253 af 13/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 253 af 13/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 253 af 13/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 222 af 08/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A BILAG 1 Specifikke adgangskrav ved de enkelte bacheloruddannelser fra 2011: Uddannelserne er placeret inden for et af områderne: humaniora, teologi, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) UDKAST af 5. november 2015 Sagsnr. 15/030054 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) 1 I bekendtgørelse nr. 257 af 18. marts 2015

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4, i

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående. kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses-

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående. kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 1 om adgangsregulering

Læs mere

2. I 19, stk. 1, indsættes efter»jf. 3, stk. 1«:», og bevis for opnået generel studiekompetence (eux 1. del), jf. 3, stk. 3«.

2. I 19, stk. 1, indsættes efter»jf. 3, stk. 1«:», og bevis for opnået generel studiekompetence (eux 1. del), jf. 3, stk. 3«. UDKAST af 5. november 2015 Bekendtgørelse om adgang til ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område 1 I bekendtgørelse nr. 253 af 13. marts

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1525. Bekendtgørelse om adgang til kunsthåndværkeruddannelser og bacheloruddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2017 Udgivet den 31. januar 2017 30. januar 2017. Nr. 110. Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov om adgangsregulering

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 110 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/003447 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om adgang til ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 1. juni 2014, som

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus BEK nr 159 af 21/02/2007 (Gældende) LOV Nr. 319 af 16/05/1990 LBK Nr. 889 af 21/09/2000 Lovgivning som

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 257 af 18/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 1487 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 257 af 18/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101695 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 20. marts 2015. Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 20. marts 2015. Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2015 Udgivet den 20. marts 2015 18. marts 2015. Nr. 257. Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov om adgangsregulering

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 121 Offentligt O:\Universitets- og\bekendtgørelser\556767\dokumenter\556767.fm 20-02-07 13:27 k03 SJ Bekendtgørelse nr. 151 af 19. februar 2007

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Den 22. januar 2010 Sagsnummer 09-075574 Dokumentnummer 1147789 UDKAST Bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet Københavns Universitet - bachelor

KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet Københavns Universitet - bachelor KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet 23.475 15.255 38.730 Københavns Universitet - bachelor 13.024 8.773 21.797 Københavns Universitet - kandidat 10.451 6.482 16.933

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 103 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 103 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 103 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Offentliggørelse af

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. januar 2009 28. januar 2009. Nr. 52. Bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Optagelsesstatistik 2016

Optagelsesstatistik 2016 Optagelsesstatistik 2016 GENERELT: HVAD: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling 1. prioriteter: Opgjort efter registreringerne ved ansøgningen

Læs mere

Ansøgningsstatistik 2012

Ansøgningsstatistik 2012 Ansøgningsstatistik 2012 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Ansøgningskvote Kønsfordeling Tal for Ingeniørhøjskolen i Aarhus er ikke inkluderet. Statistikken omfatter 22.536 ansøgninger, fordelt

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Optagelsesstatistik 2013

Optagelsesstatistik 2013 Optagelsesstatistik 2013 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 7.276 personer der har fået et tilbud om

Læs mere

Optagelsesstatistik 2012

Optagelsesstatistik 2012 Optagelsesstatistik 2012 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Ansøgningskvote Kønsfordeling Tal for Ingeniørhøjskolen i Aarhus er ikke inkluderet. Statistikken omfatter 6.602 personer der har fået

Læs mere

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX Videregående uddannelser i Danmark, man normalt tager efter en HHX Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX A Administrationsøkonom (Erhvervsakademiuddannelse)

Læs mere

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Uddannelsen - antal ansøgere i 2012 antal ansøgere i 2013 - universitetet Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Medicin 2048 2185 (SDU) Erhvervsøkonomi, HA 2388

Læs mere

Optagelsesstatistik 2014

Optagelsesstatistik 2014 Optagelsesstatistik 2014 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 7.226 personer der har fået et tilbud om

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til 2016 DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab (Emdrup), bachelor AR Pædagogik og Uddannelse bachelor - - - - - 284 263-21

Læs mere

AU Statistik: KOT-ansøgninger juli Ansøgningsstatistik Statistikker:

AU Statistik: KOT-ansøgninger juli Ansøgningsstatistik Statistikker: Ansøgningsstatistik 2014 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 23.869 ansøgninger, fordelt på 15.300 individuelle

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - O Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i

Læs mere

Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn

Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn Fakultet/Faggruppe/Studieretning Uddannelsesniveau Kvinder Mænd Hovedtotal Det Teologiske Fakultet 455 308 763 Afrikaområdestudier

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT 20. marts 2015 KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT Tabel 1: Kvote 2-ansøgninger på Aarhus Universitet 2012-2015: Udvikling i 2012-2015 Udvikling i 2014-2015 2012 2013 2014 2015 Pct Antal Pct Antal Antal kvote

Læs mere

Ansøgningsstatistik 2013

Ansøgningsstatistik 2013 Ansøgningsstatistik 2013 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 25.368 ansøgninger, fordelt på 15.752 individuelle

Læs mere

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer, kan du søge universitetet

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i 8. KOT - ANSØGNINGER juli Tabel 1: til Aarhus Universitet Udvikling i 2012- Udvikling i 2014-2012 2013 2014 Pct Antal Pct Antal Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368 23.869 25.090 4,5% 1.081 5,1% 1.221

Læs mere

Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS

Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS Anthropology - General Anthropology Anthropology - Global Studies and Development Anthropology - Visual Anthropology

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport Monday, August 25, 2014 Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 10 (N=506)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 38% Roskilde Universitet

Læs mere

KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns.

KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns. KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE 01-10-2011 Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns.alder Total Antal Stud. Biovidenskabelige Fakultet 25,6 2.462

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Opgjort d. 29. juli 2009

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Opgjort d. 29. juli 2009 Humaniora Nordisk sprog og litteratur 249 105 94 11 0 105 4 nej 5,0 4,0 Engelsk 259 105 94 11 0 105 4 nej 5,6 4,4 Fransk sprog, litteratur og kultur 30 25 12 0 0 12 ja Italiensk sprog, litteratur og kultur

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE 29. KOT TILBUD OM OPTAGELSE juli 2015 Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Udvikling i 2012-2015 Udvikling i 2014-2015 2012 2013 2014 2015 Pct Antal Pct Antal Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i Udvikling i 7. KOT - ANSØGNINGER juli 2016 SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen, e-mail: ny@au.dk Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Udvikling i 2012-2016 Udvikling i 2015-2016 2012 2013 2014 2015 2016 Pct Antal Pct Antal

Læs mere

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab O:\FA_REGIST\Statistik\Oktobertal\\Bestand\Bestand_0110_2010 201016_rev1412 under fane Pivot_2010 Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til (Studerende

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 14. Januar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Humaniora 22335 Nordisk sprog og litteratur 274 115 103 12 0 115 5 nej 5,8 5,3 22220 Engelsk 352 105 94 11 0 105 5 nej 6,5 6,0 22245 Fransk sprog, litteratur og kultur 46 25 17 0 0 17 0 ja 22275 Italiensk

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 27. Februar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT 18. marts 2016 KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen, e-mail: ny@au.dk Tabel 1: Kvote 2-ansøgninger på Aarhus Universitet 2012-2016 Udvikling i 2012-2016 Udvikling i 2015-2016 Pct Antal

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i %

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i % AU 9. KOT-ANSØGNINGER juli 2014 Tabel 1: til Aarhus Universitet Årstal 2012 2013 2014 Udvikling i 2013-2014 Udvikling i 2012-2014 Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368 23.869-5,9-0,6 - Heraf antal sansøgninger

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt Givne er og gennemsnit for bachelorprojekter 01.10.2013 30.09.2014 Side 1 af 7 Arts Antal i alt Gennemsnit Laveste 25% Median 75% 90% 95% Højeste Antropologi 0 1 1 8 26 15 14 65 8,2 0 7 7 10 12 12 12 Arabisk

Læs mere

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK)

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Bestand af Full Degree ordinære og studerende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab

Læs mere

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2015

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2015 Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2015 Bachelortilvalg på ARTS Fag Niveaukrav Adgangsbegrænsning* Udvælgelseskriterier Krav om bestået ECTS på det centrale fag (propædeutik indgår ikke

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt Givne er og gennemsnit for bachelorprojekter 01.10.2014-30.09.2015 Side 1 af 7 Arts Antal i alt Gennemsnit Laveste 25% Median 75% 90% 95% Højeste Antropologi, bachelor 0 3 3 6 24 20 10 66 7,8 0 7 7 10

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE AU 30. KOT TILBUD OM OPTAGELSE juli 2013 Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Årstal 2011 2012 2013 Udvikling i % 2012-2013 Udvikling i % 2011-2013 Antal ansøgninger i alt* 23.867 24.009 25.368

Læs mere

PRODUCERET AF: AU Uddannelse, Uddannelsesstrategisk Sekretariat, Analyse og indberetning

PRODUCERET AF: AU Uddannelse, Uddannelsesstrategisk Sekretariat, Analyse og indberetning AU 8. KOT - ANSØGNINGER juli 2015 HVAD: Antal KOT ansøgninger og sansøgninger på AU. HVORNÅR: 8. juli 2015 MODTAGER: Universitetsledelsen, Fakulteter og Presseenheden PRODUCERET AF: SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen,

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Ansøgninger og tilbud om optagelse

Ansøgninger og tilbud om optagelse og tilbud om 2011-2013 Opgjort 29. juli 2013 2011 2012 2013 Hovedområde / sområde Arts 22205 Arabisk og islamstudier (sommer- og vinterstart) 98 35 107 35 156 46 31.4 31.4 22210 Brasilianske studier 54

Læs mere

Ansøgningsstatistik 2015

Ansøgningsstatistik 2015 Ansøgningsstatistik 2015 HVAD: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 25.090 ansøgninger, fordelt på 16.474 individuelle

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER; FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER; FAGOPDELT AU 22. marts 2012 KVOTE 2-ANSØGNINGER; FAGOPDELT HVAD: Endelig opgørelse over antal kvote 2-ansøgninger i alt, heraf antal 1. prioritetsansøgninger på AU. Opgørelsen er fordelt på optagelsesområder. HVORNÅR:

Læs mere

Udvikling i Udvikling i Fakulteter Institut ADMENHED Studieretning

Udvikling i Udvikling i Fakulteter Institut ADMENHED Studieretning Kandidatoptag 01.10.2016 Opgjort 1. oktober 2016 AR Institut for Kultur og Samfund Antropologi, kandidat Antropologi 65 68 67 55 65 0,0% 0 18,2% 10 General Anthropology 2 2 - - - - - - - Asienstudier (indien-

Læs mere

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2016

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2016 Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2016 Bachelortilvalg på ARTS Fag Niveaukrav Adgangsbegrænsning Udvælgelseskriterier Krav om bestået ECTS på det centrale fag (propædeutik indgår ikke

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 214 Sammenfatningsrapport Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 1% (N=56)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 Roskilde Universitet 47 Aarhus Universitet

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE AU 30. KOT TILBUD OM OPTAGELSE Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Årstal 2012 2013 2014 Udvikling i % 2013-2014 juli 2014 Udvikling i % 2012-2014 Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368 23.869-6

Læs mere

Årstal Udvikling i % ARTS

Årstal Udvikling i % ARTS AU 9. KOT-ANSØGNINGER juli 2013 Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal 2011 2012 2013 Udvikling i 2012-2013 Udvikling i 2011-2013 Antal ansøgninger i alt* 23.867 24.009 25.368 5,7 6,3 - Heraf

Læs mere

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende Bestand 01.10.2012 Antal indskrevne ordinære studerende Antal STUDIENR 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Difference Difference AE_HO AE_Institut AE_Fagområde AE_Tekst STUDIERETNING

Læs mere

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende Bestand 01.10.2012 Antal indskrevne ordinære studerende Antal STUDIENR 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Difference Difference AE_HO AE_Institut AE_Fagområde AE_Tekst STUDIERETNING

Læs mere

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011

Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Søgningen til Syddansk Universitet 15. marts 2011 Igen stor stigning i søgningen til Syddansk Universitet gennem kvote 2 Syddansk Universitet har pr. 15 marts 2011 modtaget 6.562 ansøgninger fra 5.071

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU IND. Vores mål: Det bedste match KVOTE KVOTE 2 SDU.DK

SÅDAN KOMMER DU IND. Vores mål: Det bedste match KVOTE KVOTE 2 SDU.DK Vores mål: Det bedste match SDU går nye veje. Fra optagelsesåret 2017 får du langt bedre mulighed for at sikre dig, at du vælger den rigtige uddannelse første gang. Vi udvider kvote 2 muligheden, så langt

Læs mere

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem

Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem Godkendte uddannelser til optagelse i IDA som medlem KOT-nr. Københavns Universitet 10117 Farmaci, København K, Studiestart: sommerstart 10140 Veterinærmedicin, København K, Studiestart: sommerstart 10150

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i %

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i % AU 9. KOT-ANSØGNINGER juli 2012 Tabel 1: til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i 2011-2012 Udvikling i 2010-2012 Antal ansøgninger i alt* 2054 23.867 24.009 1 14 - Heraf antal sansøgninger på AU* 9.065

Læs mere

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2017

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2017 Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2017 Bachelortilvalg på ARTS Fag Niveaukrav Adgangsbegrænsning Udvælgelseskriterier Krav om bestået ECTS på det centrale fag (propædeutik indgår ikke

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE 30. KOT TILBUD OM OPTAGELSE SPØRGSMÅL: Nurcan Yigen, e-mail: ny@au.dk juli 2016 Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Udvikling i 2012-2016 Udvikling i 2015-2016 2012 2013 2014 2015 2016 Pct Antal

Læs mere

KOT HOVEDTAL Den Koordinerede Tilmelding Ansøgere. Ikke optagne. 1. udgave. Uddannelses- og Forskningsministeriet

KOT HOVEDTAL Den Koordinerede Tilmelding Ansøgere. Ikke optagne. 1. udgave. Uddannelses- og Forskningsministeriet KOT HOVEDTAL 2017 100.000 90.000 80.000 Den Koordinerede Tilmelding 1977-2017 Ansøgere 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Ikke optagne Optagne inkl. standby 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2014 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal År Bachelor AR Institut for Kultur

Læs mere

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk... 2 Regler

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesområder Københavns Universitet Biokemi - Bioteknologi Farmaci Forsikringsmatematik Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi) Fødevarer

Læs mere

ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE

ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE NR/FAKULTET FAKULTETSRÅD/ FAGRÅD Det Teologiske Fagråd (Det Teologiske Fakultet, TEOL) 1 Teologisk Fagråd 612 Teologi, BA/KA Religious Roots of Europe, KA 2 Fagrådet for Afrikastudier 141 Afrikastudier,

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag

OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag 2009 2010 Antal 2009 2009 Total 2010 2010 Total FAKULTET GRAD FAGTEXT Kvinder Mænd Kvinder Mænd ASB Bachelor

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Produktion_2014\Produktion_Færdiguddannede_2010_til_2014_ under fane Pivot alle

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Produktion_2014\Produktion_Færdiguddannede_2010_til_2014_ under fane Pivot alle Produktion af færdiguddannede bachelorer og kandidater pr. 1. oktober i perioden Data fra AU Herning STADS og IHA STADS blev indkonverteret i AU STADS efter 1. oktober 2013 og indgår derfor som samlede

Læs mere

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet

Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Tilbud om studieplads 30. juli 2012 ved Syddansk Universitet Notatet omhandler status på 1. runde KOT-optag pr. 30. juli 2012. Det vil sige de ansøgere, som har søgt om optagelse inden 5. juli og som er

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Side 1 af 6

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Side 1 af 6 Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer 01.10.2015-30.09.2016 Side 1 af 6 Arts Antropologi, kandidat 0 0 3 4 10 25 22 64 9,5 2 7 10 12 12 12 12 Didaktik (dansk), kandidat 0 0 0 3 10

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Optagelsesstatistik 2015

Optagelsesstatistik 2015 Optagelsesstatistik 2015 HVAD: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling GENERELT: 1. prioriteter: Opgjort efter registreringerne ved ansøgningen

Læs mere

Alle optaget, ledige pladser Datalogi, København K, Studiestart: sommerstart ,4 6,6

Alle optaget, ledige pladser Datalogi, København K, Studiestart: sommerstart ,4 6,6 10 Københavns Universitet 20 10110 Medicin, København K, Studiestart: sommer- og vinterstart 559 35 2.533 1.569 11,1 10,9 30 10115 Folkesundhedsvidenskab, København K, Studiestart: sommerstart 70 9 243

Læs mere

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S

IT-Universitetet i København Softwareudvikling, København S Københavns Universitet Biokemi, København K Biologi, København K Biologi - Bioteknologi, København K Datalogi, København K Farmaci, København K Forsikringsmatematik, København K Fysiske fag (astronomi,

Læs mere

Studievejledningen Tlf.: 9940 9440 Åbningstider: mandag-fredag 12 00-15 00 2/6

Studievejledningen   Tlf.: 9940 9440 Åbningstider: mandag-fredag 12 00-15 00 2/6 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2016 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere