REF00100 Program for intern overvågning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REF00100 Program for intern overvågning"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag Typer af diskriminerende adfærd Tiltag til forhindring af diskriminerende adfærd Forretningsmæssige Følsomme Oplysninger (FFO) Forretningsmæssige fordelagtige oplysninger om egne aktiviteter (FFO-EA) Procedurer for modtagelse og behandling af FFO Adgang m.v. til distributionsnettet Favorisering af bestemte selskaber Kun aktiviteter indenfor bevillingerne (selskabsmæssig adskillelse) Sikring af regnskabsmæssig adskillelse Habilitetskrav til bestyrelsesmedlemmer, direktører og ledende medarbejdere Aftale med andre selskaber skal indgås skriftligt og på markedsvilkår Prisfastsættelsen af NGFNE-D s ydelser Programmets administration m.v Kontrol med programmets overholdelse Den overvågningsansvarliges uafhængighed Bilag Gældende Side 1 af 13 Udg. 14

2 1.. Formål En nødvendig forudsætning for konkurrence på det danske naturgasmarked er tilstedeværelsen af en lige og ikke diskriminerende adgang til distributionsnettet. Distributionsnettet ejes af NGF Nature Energy Distribution A/S (NGFNE-D) og anvendes af gasleverandører, der er i konkurrence med hinanden. Derfor har NGFNE-D vedtaget dette program for intern overvågning i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 979 af 6. oktober Alle ansatte i NGFNE samt eksterne rådgivere, som er underlagt program for intern overvågning, skal forhindre diskrimination mellem brugerne af distributionsnettet. Programmet beskriver indledningsvis under punkt 2 de væsentlige typer af diskriminerende adfærd, som kan forekomme. I punkt 3 følger en beskrivelse af de foranstaltninger og tiltag, som er foretaget af NGFNE-D for at forhindre disse typer diskrimination. Punkt 4 indeholder en beskrivelse af programmets administration. Punkt 5 fastlægger, hvordan programmet kontrolleres. Ejerskab Personen der varetager rollen som overvågningsansvarlig er ansvarlig for udarbejdelse og vedligeholdelse af dette dokument. Personen der varetager rollen som Direktør for NGF Nature Energy Distribution er ansvarlig for at sikre, at dette dokument afspejler den egentlige praksis i koncernen NGF Nature Energy Holding A/S (NE-koncernen) Gyldighedsområde Programmet er gældende for Koncernens ansatte, rådgivere og øvrige personer der udfører opgaver for distributionsselskabet. Distributionsliste samt Årsberetning for er tilgængelige for alle på NGFNE s Intranet Grundlag Naturgasforsyningsloven 11a, stk. 2 og 50 BEK. 979 af 6. oktober Kvalitetsledelsessystem for NE-koncernen. Gældende Side 2 af 13 Udg. 14

3 2. Typer af diskriminerende adfærd. Forskellige typer af diskrimination kan forekomme. Typerne er beskrevet i Naturgasforsyningsloven og samlet i 2 i bekendtgørelse 979 af 6. oktober Det er særligt følgende typer af ikke-diskriminerende adfærd, der skal sikres: 1) Forretningsmæssigt Følsomme Oplysninger ( FFO ) a) Fortrolig behandling af FFO, som NGFNE-D modtager b) Sikring af, at FFO, som kan videregives, kun videregives på en ikke diskriminerende måde. 2) Oplysninger om NGFNE-D s egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssigt fordelagtige (FFO-EA), må kun videregives på ikke diskriminerende vis. 3) Adgang m.v. til distributionsnettet. a) Adgangen til distributionsnettet skal ske på ikke diskriminerende vilkår b) Vedligeholdelse af distributionsnettet skal ske på ikke diskriminerende vilkår c) Udbygning af distributionsnettet skal ske på ikke diskriminerende vilkår d) Tilslutning til distributionsnettet skal ske på ikke diskriminerende vilkår 4) NGFNE-D favoriserer ikke bestemte selskaber i NGFNE-D s kundekontakt 5) NGFNE-D beskæftiger sig som udgangspunkt alene med de aktiviteter, der ligger indenfor bevillingerne for selskabet. Udøvelse af sideordnende aktiviteter vil kun ske i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 976 af 29. november ) NGFNE-D sikrer regnskabsmæssig adskillelse af NGFNE-D s bevillingspligtige aktiviteter 7) Habilitetskravene til bestyrelsesmedlemmer, direktører og ledende medarbejdere i NGFNE-D, skal være opfyldt 8) Aftaler med andre selskaber skal indgås skriftligt og på markedsbestemte vilkår 9) Prisfastsættelsen af distributionsydelser skal ske efter ikke diskriminerende kriterier Gældende Side 3 af 13 Udg. 14

4 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende adfærd. 3.1 Forretningsmæssige Følsomme Oplysninger (FFO) I relation til FFO er der vedtaget de tiltag som fremgår af punkt 3.3 for at sikre: fortrolig behandling af FFO som NGFNE-D modtager at FFO, som kan videregives, kun videregives på en ikke diskriminerende måde. Hvilke oplysninger er FFO? Som led i driften af distributionsnettet, herunder varetagelse af opgaver i forbindelse med det åbne gasmarked, modtager og håndterer NGFNE-D oplysninger om gasmarkedets aktører og deres aktiviteter. Hvis en sådan oplysning ville kunne anvendes af andre aktører på markedet til at opnå en markedsmæssig fordel, så er den pågældende oplysning en forretningsmæssig følsom oplysning (FFO) I praksis vil FFO oftest være oplysninger om: forbrugsdata for distributionskunder forbrugsprofiler for distributionskunder med timemålinger kundernes betalingsmønster og økonomiske forhold oplysning om distributionskundens gasleverandør En FFO ophører med at være følsom og ophører dermed med at være en FFO når den er blevet almindelig kendt i markedet, f.eks. ved oplysning fra den aktør, som FFO en stammer fra eller vedrører. FFO`en ophører derimod ikke med at være FFO, hvis oplysningen er blevet kendt ved en videregivelse fra NGFNE-D i strid med Naturgasforsyningslovens og dette programs regler for FFO. 3.2 Forretningsmæssige fordelagtige oplysninger om egne aktiviteter (FFO-EA) For at sikre, at oplysninger om NGFNE-Ds egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssigt fordelagtige, ikke videregives på diskriminerende vis, er der vedtaget de tiltag, som fremgår af punkt 3.3 Hvilke oplysninger er FFO-EA FFO-EA er oplysninger om NGFNE-D s egne aktiviteter som ikke er offentligt tilgængelige og som vil kunne anvendes af andre aktører på markedet til at opnå en forretningsmæssig fordel. I praksis vil FFO-EA ofte være oplysninger om: Strategiske overvejelser i forbindelse med NGFNE-D Oplysninger om NGFNE-D s planlagte udbygning af nettet. Oplysninger i NGFNE-D s kundedatabase 3.3 Procedurer for modtagelse og behandling af FFO. Modtagelse af FFO kan ske på flere måder og i forskellige dele af NGFNE-D s organisation, primært ved håndtering af anmodninger om naturgastilslutning, ved forhandlinger og indgåelse af distributionsaftaler, ved hjemtagning og validering af målerdata, ved fakturering af kunder og videregivelse af FFO. Processer omkring indsamling og behandling af oplysninger, som kan karakteriseres som værende FFO eller FFO-EA indgår i NGFNE-D s forretningsgang, som sikrer, at kun godkendte jobroller/personer, har adgang til informationerne. Det sikres samtidig, at de kommercielle afdelinger og selskaber i NGFNE-koncernen ikke favoriseres i henhold til FFO eller FFO-EA, i forhold til de øvrige aktører og selskaber på gasmarkedet. Videregivelse af FFO-EA til personer eller virksomheder, hvor jobrollen/personen ikke er godkendt, må kun ske ved en egentlig offentliggørelse af denne FFO-EA, således at det sikres, at alle aktører modtager FFO-EA en samtidig og med samme indhold Gældende Side 4 af 13 Udg. 14

5 Konkret skal de personer, som forventes at modtage eller skulle behandle FFO eller FFO- EA, som led i deres arbejde i eller for NGFNE-D, modtage en kopi af dette program for intern overvågning, og de skal erklære at have gjort sig bekendt med og ville efterleve - reglerne i programmet. Erklæringen afgives skriftligt til NGFNE-D, jf. Bilag Medarbejdererklæring. og Bilag Konsulenterklæring I IT-systemet befinder FFO- eller FFO-EA-oplysningerne sig i Virksomhedssystemet SonWin Tilgangen til disse oplysninger er sikret ved, at hver medarbejder er oprettet som bruger i SonWin, og den enkelte bruger er tildelt ansvarsgrupper, som afgrænser adgangen til data. Login til SonWin sker gennem Windows-login, som også giver adgang til rapporteringsværktøjet MS Report Services, hvor igen tildelte ansvarsgrupper bestemmer, hvilke rapporter, man kan trække. Password til SonWin og dermed Windows udløber efter 60 dage og er omfattet af programmerede regler, som sikrer, at kun godkendte jobroller/personer kan åbne programmerne. Enhver person, der modtager FFO eller FFO-EA, skal behandle denne FFO eller FFO- EA fortroligt og må kun videregive den til en anden person, hvis personens jobrolle er FFO eller FFO-EA godkendt. I HR-systemet Lessor HR er registreret, hvilke medarbejdere der er FFO og FFO-EA godkendt og har underskrevet Bilag Medarbejdererklæring. Den enkelte medarbejders leder har adgang til disse oplysninger. Underskrevne konsulenterklæringer er registreret og arkiveret hos den overvågningsansvarlige. Medarbejdere der udfører opgaver for både NGFNE-D og service- og handelsselskabet NGF Nature Energy A/S (NGFNE) må ved udførelse af opgaver for NGFNE ikke misbruge FFO fra NGFNE-D. Programmet for Intern Overvågning, er tilgængeligt for alle ansatte i NE-koncernen på koncernens Intranet. 3.4 Adgang m.v. til distributionsnettet. For at sikre at: adgang til distributionsnettet sker på ikke diskriminerende vilkår udbygning af distributionsnettet gennemføres på en ikke diskriminerende måde tilslutning til distributionsnettet gennemføres på en ikke diskriminerende måde er der vedtaget følgende foranstaltning i NGFNE-D: vilkår og tariffer bliver løbende offentliggjort på NGFNE-D s hjemmeside og er ens for alle kunder aftaleforhold mellem NGFNE-D og gasleverandører er fastlagt i Gasleverandøraftalen, der er offentliggjort på NGFNE-D s hjemmeside. aftaleforhold mellem NGFNE-D og kunder er fastlagt i Alm. Betingelser for distribution af naturgas og offentliggjort på NGFNE-D s hjemmeside. IT tekniske krav til leverandørskift m.v. er formuleret i Forretningsprocesser for EDI-kommunikation på gasmarkedet og er ens for alle. Dokumenterne som specificerer regler og procedurer for, hvordan aktørerne anvender EDIkommunikation på det danske gasmarked findes på Adgang til distributionsnettet sker på lige vilkår. Kundens rettigheder fremgår af Alm. Betingelser for distribution af naturgas og evt. en distributionsaftale. For at kunne virke som gasleverandør i et distributionsområde, skal gasleverandøren have indgået gasleverandøraftale med Energinet.dk, en gasleverandøraftale med distributionsselskabet og være registreret i aktørregistret. Disse betingelser og aftaler er tilgængelige på Internettet og er ens for alle brugere. Dette gælder dog ikke distributionsaftaler, der er tilpasset de enkelte distributionskunders faktiske forhold. Gældende Side 5 af 13 Udg. 14

6 Tariffer og betingelser for udbygning og tilslutning til nettet er offentliggjort på NGFNE-D s hjemmeside og er ens for alle. Alle tariffer anmeldes til Energitilsynet Før igangsættelse af vedligeholdelsesarbejder, der kan eller vil bevirke afbrydelse af gasforsyningen, går NGFNE-D i dialog med større kunder og informerer mindre kunder. 3.5 Favorisering af bestemte selskaber. NGFNE-D har fokus på at fremstå som uafhængigt selskab, hvilket skal sikres i både den mundtlige og skriftlige kommunikation med selskabets kunder. Dette opfyldes dels ved hjemmesiden der er separeret fra kommercielle ydelser (nås enten via link fra NE-koncernens indgangsportal eller ved anvendelse af specifik URL-adresse). Den separate hjemmesides indgangsportal og links til den separate hjemmeside indeholder ikke reklamer for kommercielle ydelser og i den skriftlige og mundtlige kommunikation med kunderne, står NGFNE-D som tydelig afsender af/part i kommunikationen med kunderne. NGFNE-D har primært kundekontakt ved håndtering af anmodninger om naturgastilslutning, ved forhandling og indgåelse af distributionsaftaler samt ved besøg fra erhvervsteknikere og andre medarbejder i NGFNE-D hos kunder. For at sikre, at NGFNE-D ikke favoriserer bestemte kunder i deres kundekontakt, forpligter FFO eller FFO-EA godkendte jobroller/personer sig til, ved deres underskrift på føromtalte Bilag Medarbejdererklæring. og Bilag Konsulenterklæring ikke at rådgive om, anbefale eller på anden måde favorisere bestemte firmaer. 3.6 Kun aktiviteter indenfor bevillingerne (selskabsmæssig adskillelse) For så vidt angår kravet om, at NGFNE-D primært beskæftiger sig med de aktiviteter, der ligger indenfor bevillingerne for selskabet, er der foretaget følgende tiltag: Alle aktiviteter i NGFNE-D er begrænset, så NGFNE-D overholder og opfylder de til enhver tid gældende regler og forpligtelser i Naturgasforsyningsloven, samt regler og forskrifter, som udstedes i medfør heraf. Ledelsen i NGFNE-D er bekendt med lovens krav og intentioner. En eventuel beslutning om at involvere sig i aktiviteter, der ligger uden for bevillingernes rammer, vil være en ledelsesbeslutning og vil ske i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 976 af 29. november 2002 eller indenfor rammerne af et særskilt selskab. 3.7 Sikring af regnskabsmæssig adskillelse Til sikring af, at NGFNE-D overholder Naturgasforsyningslovens krav om regnskabsmæssig adskillelse, er der vedtaget følgende tiltag: NGFNE-D er et selvstændigt selskab i NE-koncernen og har de bevillingspligtige aktiviteter. Som følge deraf, føres der separat regnskab for alle selskaber i NE-koncernen. Såfremt NGFNE-D måtte beslutte at udføre sideordnede aktiviteter i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 976 af 29. december 2002 vil sådanne aktiviteter regnskabsmæssigt blive holdt adskilt fra bevillingsaktiviteter. 3.8 Habilitetskrav til bestyrelsesmedlemmer, direktører og ledende medarbejdere. Til sikring af: at personer, der er bestyrelse, direktion eller ledende medarbejdere i NGFNE-D ikke deltager i driften eller ledelsen af et koncernforbundet selskab, som producerer eller sælger naturgas hverken direkte eller indirekte Gældende Side 6 af 13 Udg. 14

7 at direktører og ledende medarbejdere i NGFNE-D ikke deltager i driften eller ledelsen af et koncernforbundet selskab, som direkte eller indirekte ejer et selskab, der producerer eller sælger naturgas er der vedtaget følgende tiltag: Lederen af NE-koncernens direktion skal ved enhver besættelse af bestyrelses- og direktionsposter i NE-koncernen, sikre sig, at besættelsen af den pågældende post ikke er i strid med Naturgasforsyningsloven 28 b. Ledelsen i NGFNE-D sikrer sig ved enhver udpegelse af ledende medarbejdere i NGFNE-D, at den pågældende ikke direkte eller indirekte deltager i driften af et koncernforbundet selskab, som producerer eller sælger naturgas eller i et selskab, der direkte eller indirekte ejer et sådant selskab. 3.9 Aftale med andre selskaber skal indgås skriftligt og på markedsvilkår Retsgrundlaget I medfør af bekendtgørelse nr. 1358, 2, stk. 1 nr. 8, jf. Naturgasforsyningslovens 28 c pålægges NGFNE-D at beskrive: De tiltag, som skal sikre overholdelse af kravet om, at aftaler, som selskabet indgår med andre selskaber, skal indgås på markedsbestemte vilkår samt foreligge skriftligt på aftaletidspunktet, jf. Naturgasforsyningslovens 28 c. Til sikring af at NGFNE-D lever op til dette krav er der iværksat følgende tiltag NGFNE-koncernens struktur NGF Nature Energy A/S (NGFNE) er et selskab i NE-koncernen. De fleste af koncernens såvel tekniske som administrative medarbejdere er ansat i NGFNE. Selskabet leverer serviceydelser til koncernens øvrige selskaber. NGFNE s primære formål er en optimering af driften i koncernen samt at undgå tilstedeværelsen af dobbeltfunktioner. Service- og handelsselskabet NGFNE er etableret i medfør af lovgivningen på naturgasområdet Aftalesetup og kontrol Aftaler mellem NGFNE-D og NGFNE indgås skriftligt og på markedsvilkår. NGFNE-D køber følgende ydelser af NGFNE: Gasteknik Økonomistyring og bogholderi HR og Kommunikation Kundecenter IT-ydelser Det påhviler revisionen at påse at prisfastsættelsen på aftaler om intern handel sker på markedsvilkår efter arm s length-vilkår: Da der er tale om selvstændige juridiske enheder. For at sikre af de skatteretlige krav for prisfastsættelse ved handler mellem koncernselskaber overholdes. De skatteretlige regler vedr. krav om markedspriser på intern handel er analoge til bestemmelserne i Naturgasforsyningsloven og bekendtgørelsen om program for intern overvågning. Gældende Side 7 af 13 Udg. 14

8 3.9.4 Markedsforhold og grundlag for prisfastsættelsen på serviceaftaler Det er NGFNE-D s opfattelse, at der ikke findes et eksternt marked for de ydelser, der er forbundet med at drive et naturgasdistributionsselskab. OECD anviser 5 metoder til at fastsætte og vurdere armslængde priser: Den fri markedsprismetode (CUP) Videresalgsprismetoden (Resale price method) Cost plus avancemetoden (Cost plus method) Avancefordelingsmetoden (Profit split) Transaktionsbestemt nettoavancemetode (Transactional net margin method TNMM) Anden metode NGFNE-D anvender Cost plus avancemetoden, idet serviceaftalesystemet mellem selskaberne er kendetegnet ved følgende: Omkostninger skal henføres til der, hvor de bruges og ikke, hvor de opstår, f. eks opstår en lang række omkostninger i NGFNE, men bruges af NGFNE-D. Etablering af opsamlingssystemer, som grundlag for udarbejdelse af serviceaftaler mellem selskaberne Opsamlingssystemerne udgøres af finanskontoplan, projektregistrering til brug for eksterne omkostninger og timeregistrering. Costmanagementprincippet er ABC-metoden til fordeling af omkostninger på de enkelte ydelseskategorier. Serviceaftalesystemet skal sikre objektive, omkostningsægte markedspriser, som er nemme at administrere. NGFNE-D er bekendt med, at ABC-metoden er en anerkendt metode en lang række steder, hvor lovgivningen kræver regulering mellem uafhængige parter, f.eks. bruges metoden i telesektoren Prisfastsættelsen af NGFNE-D s ydelser. Til sikring af, at prisfastsættelse af NGFNE-D s ydelser sker efter ikke-diskriminerende kriterier, er der vedtaget følgende tiltag: Metoder for fastsættelse af tariffer, betingelser og vilkår skal godkendes og bliver forhåndsgodkendt af Energitilsynet. Priser og tariffer anmeldes til Energitilsynet. Distributionstariffer er endvidere underlagt indtægtsrammebekendtgørelsen, som udmøntes og administreres af Energitilsynet. Gældende Side 8 af 13 Udg. 14

9 4. Programmets administration m.v. Direktøren for NGFNE-D har ansvar for programmet og skal for hvert kalenderår afgive en årsberetning til Energitilsynet. Årsberetningen skal: - beskrive programmet - beskrive programmets gennemførelse - beskrive den foretagne kontrol af programmet. NGFNED offentliggør årsberetningen og program på hjemmesiden. indgår som en del af NGFNE-koncernens samlede kvalitetsledelsessystem, følgende gennemføres derfor jf. NGFNE-koncernens kvalitetsledelsessystem: - Intern audit - Ledelsens Evaluering af KS-systemet. 3 gange årligt - Afvigelser og korrigerende handlinger Overvågningsansvarlig udfører derfor, på vegne af NGFNE-D, følgende opgaver: - det daglige ansvar for programmets administration. - ansvar for FFO eller FFO-EA godkendelser af jobroller/personer i samarbejde med den enkelte afdelingsleder - ansvar for forberedelse af møder i KS-evalueringsgruppe (Ledelsens Evaluering) - opfølgning på beslutninger, der træffes i KS-evalueringsgruppe. NGFNE-koncernens KS-evalueringsgruppe består af: - Direktør for NGF Nature Energy Distribution - Overvågningsansvarlig - Økonomidirektør - HR-chef - IT-chef - Klagechef - Anlægschef De pågældende medlemmer i KS-evalueringsgruppen skal fungere som ambassadører for programmet i deres respektive forretningsområde/afdelinger. Det indebærer, at de skal have fokus på programmets overholdelse indenfor forretningsområdet/afdeling, og være behjælpelig med råd, vejledning samt oplysninger om programmet i deres forretningsområde. KS-evalueringsgruppen har i forhold til programmet bl.a. følgende opgaver: - sørge for, at programmet på passende vis bliver kommunikeret. - senest 1. juni at anmelde resultatet af den årlige gennemgang af programmet og dets bilag, samt eventuelt revideret program til Energitilsynet. - afholde 3 møder årligt. Et væsentligt element i KS-evalueringsgruppens arbejde er at behandle afvigelser, der ikke følger de opstillede regler og procedure i programmet, og komme med forslag til korrigerende handlinger, samt forslag til, hvordan erfaringerne bedst kommunikeres. Nye medarbejdere, der skal FFO og FFO-EA godkendes, får første arbejdsdag udleveret Program for Intern Overvågning samt bilag Medarbejdererklæring, der skal underskrives og afleveres i HR-afdelingen for registrering. Gældende Side 9 af 13 Udg. 14

10 Samtidig oplyses medarbejderen om, at programmet vil blive gemmegået i forbindelse med intro for nye medarbejdere. Konsulenter, der skal FFO og FFO-EA godkendes får udleveret Program for Intern Overvågning samt bilag Konsulenterklæring, der skal underskrives og afleveres til den overvågningsansvarlige. Hvert kvartal sammenholder den overvågningsansvarlige lister over medarbejdere, der har underskrevet medarbejdererklæring med lister fra IT over medarbejderes adgang til NGFNE-Ds kundedatabase. Gældende Side 10 af 13 Udg. 14

11 5. Kontrol med programmets overholdelse. Kontrollen med programmets overholdelse sikres primært ved følgende tiltag: - Den overvågningsansvarlige planlægger, udarbejder og vedligeholder i samarbejde med afdelingslederne et auditprogram for alle relevante afdelinger/processer hos NE-koncernen. - Der foretages ekstern audit af programmets overholdelse, når KS-evalueringsgruppe finder behov herfor. Programmet tages op til revision en gang årligt i forbindelse med årsberetningens forberedelse. I den forbindelse skal det vurderes, om programmet afspejler NE-koncernens reelle og fuldstændige virksomhed og organisation, samt om listen over FFO eller FFO-EA godkendte jobroller/personer fortsat er fuldstændig og relevant. Gældende Side 11 af 13 Udg. 14

12 6. Den overvågningsansvarliges uafhængighed. Naturgasforsyningslovens 11 a og bekendtgørelse nr. 979 af 6/ stiller krav om den overvågningsansvarliges uafhængighed. NGFNE-Ds ledelse har taget følgende tiltag for at sikre, at den overvågningsansvarlige er uafhængig og ikke har modstridende opgaver, ansvar, interesser eller forretningsforhold i forhold til tilknyttede virksomheder: - den overvågningsansvarlige har adgang til alle nødvendige oplysninger i hele NE-koncernen for at kunne føre et tilstrækkeligt internt tilsyn. - den overvågningsansvarlige udfører ingen opgaver som konflikter med rollen som overvågningsansvarlig - den overvågningsansvarlige kan gå direkte til NGFNE-Ds bestyrelse uden om direktøren i NGFNE-D hvis den overvågningsansvarlige får viden om overtrædelse af reglerne om intern overvågning. - der informeres på intranettet under Links for Program intern overvågning om denne uafhængighed hos den overvågningsansvarlige samt om, at den overvågningsansvarlige kan meddele til Energitilsynet, hvis denne ikke får adgang til alle nødvendige oplysninger i hele koncernen. Den overvågningsansvarlige er kontraktligt ansat i NGFNE med direkte reference til direktøren i NGFNE-D. Gældende Side 12 af 13 Udg. 14

13 7. Bilag Bilag Medarbejdererklæring. Bilag Konsulenterklæring Gældende Side 13 af 13 Udg. 14

14 BILAG MEDARBEJERERKLÆRING Medarbejdererklæring: Undertegnede bekræfter hermed, at jeg har modtaget en kopi af "" for NGF Nature Energy Distribution A/S (NGFNE-D). Endvidere bekræfter jeg, at jeg på tilfredsstillende niveau har forstået reglerne i programmet og baggrunden for Program for intern overvågning og er bekendt med, at programmet vil blive gennemgået i forbindelse med intro for nye medarbejdere. Herunder bekræfter jeg: at jeg er bekendt med, at der findes specifikke regler om hvordan man modtager, behandler og videregiver forretningsmæssigt følsomme oplysninger (FFO) samt forretningsmæssigt følsomme oplysninger om egne aktiviteter (FFO-EA). at alle FFO/FFO-EA som jeg kommer i besiddelse af gennem mit arbejde, vil blive behandlet efter gældende retningslinjer i NGFNE-Ds "". at når jeg repræsenterer distributionsselskabet NGFDNE-D eller arbejder i NGFNEkoncernens kontaktcenter vil jeg ved enhver generel kundekontakt ikke agere diskriminerende ved at give rådgivning om eller anbefale bestemte selskaber herunder salgsselskaber i NGFNE-koncernen. Jeg er bekendt med at gentagne overtrædelser af retningslinjerne kan få konsekvenser for NGF Nature Energy Distribution A/S. Baggrunden for behovet for at blive FFO-godkendt: Navn Stilling og ansættelsessted Dato Bilag Medarbejdererklæring Gældende Side 1 af 1 Udg. 13

15 BILAG KONSULENTERKLÆRING Konsulenterklæring: Undertegnede bekræfter hermed, at jeg har modtaget en kopi af "" for NGF Nature Energy Distribution A/S (NGFNE-D). Endvidere bekræfter jeg, at jeg på tilfredsstillende niveau har forstået reglerne i programmet og baggrunden for program for intern overvågning. Herunder bekræfter jeg: at jeg er bekendt med, at der findes specifikke regler om hvordan man modtager, behandler og videregiver forretningsmæssigt følsomme oplysninger (FFO) samt forretningsmæssigt følsomme oplysninger om egne aktiviteter (FFO-EA). at alle FFO/FFO-EA som jeg kommer i besiddelse af gennem mit konsulentarbejde hos NGFNE, vil blive behandlet efter gældende retningslinjer i NGFNE-Ds "Program for intern overvågning". Jeg er bekendt med at gentagne overtrædelser af retningslinjerne kan få konsekvenser for NGF Nature Energy Distribution A/S. Baggrunden for behovet for at blive FFO-godkendt: Adgang til følsomme oplysninger Navn Stilling og ansættelsessted Dato Bilag Konsulenterklæring Gældende Side 1 af 1 Udg. 2

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING 2009 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning....3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s (NGFD s) Program for intern overvågning...3

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf for elnetvirksomheder Vordingborg Elnet A/S CVR.nr. 27 41 27 69 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning J.nr. 1018 Program for intern overvågning Tarm Elværk Net A/S CVR-nr. 25 80 45 62 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 667 af 19. maj 2015 om program for intern overvågning

Læs mere

J.nr Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning

J.nr Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 980 af 6. oktober 2011 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 Indledning 1. På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (juni 2017) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2006 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Juli 2007 Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax:

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

HMN GasNet P/S program for intern. overvågning

HMN GasNet P/S program for intern. overvågning HMN GasNet P/S program for intern overvågning Version 1.2 HMN GasNet P/S www.gasnet.dk Gladsaxe RIngvej 11 Vognmagervej 14 CVR nr.: 372 700 24 Tlf. +45 6225 9000 2860 Søborg 8800 Viborg EAN nr.: 579 000

Læs mere

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne

Læs mere

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Indhold Vejledning til årsberetning om intern overvågning på elområdet... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Generel gennemgang

Læs mere

HNG I/S s og Naturgas Midt-Nord I/S s. fælles program. for. intern overvågning. 29. maj 2009 Version 4.0. Sagsnr.:

HNG I/S s og Naturgas Midt-Nord I/S s. fælles program. for. intern overvågning. 29. maj 2009 Version 4.0. Sagsnr.: Sagsnr.: 2008060179 HNG I/S s og Naturgas Midt-Nord I/S s fælles program for intern overvågning 29. maj 2009 Version 4.0 HNG I/S Naturgas Midt-Nord I/S 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det

Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det Indhold Indledning... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Hvordan sikres en gennemførelse af programmet?... 4 Hvordan gennemføres

Læs mere

program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.:

program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.: HMN GasNet P/S program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.: 37 27 00 24 2/19 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 979 af 6. oktober 2011

Læs mere

Årsberetning 2014 for Intern overvågning

Årsberetning 2014 for Intern overvågning Næstved den 7. maj 2014 Årsberetning 2014 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en håndbog med program for intern overvågning

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd 1 Indhold Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning...

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2012 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning. gældende for Vestforsyning Net AIS

Årsberetning for intern overvågning. gældende for Vestforsyning Net AIS Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net AIS Maj 2015 Vestforsyning A/5 Nupark 51 7500 Holstebro tlf.: 9612 7300 fax 9612 7301 vestforsyning@vestforsyning.dk www.vestforsyning.dk

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2014 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011

Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011 Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011 Side 1 af 5 1. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 3 2. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger...

Læs mere

NOTAT. Dokumentation for at IO-programmet er gennemført. - Ifølge IO-programmet er der afholdt informationsmøde for medarbejdere i 2. kvartal 2007.

NOTAT. Dokumentation for at IO-programmet er gennemført. - Ifølge IO-programmet er der afholdt informationsmøde for medarbejdere i 2. kvartal 2007. NOTAT Emne: Intern overvågning 2010 Dokument nr.: 2011-598 Dato: 31. maj 2011 Direkte telefon: 96 84 22 45 E-mail: peb@struerforsyning.dk Referent: Per Bergkvist Årsberetning om intern overvågning. 0.

Læs mere

Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning

Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning Nyfors Net A/S Årsberetning for program Intern Overvågning 2009 Side 1 Energitilsynet Center for Energi, Konkurrencestyrelsen Nyropsgade

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2007

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2007 El-net A/S Årsberetning 2007 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd El-net A/S beretning for 2007 - Intern overvågning Indledning Elforsyningslovens 20a kræver, at netvirksomheder

Læs mere

Årsberetning for Program for Intern Overvågning

Årsberetning for Program for Intern Overvågning Årsberetning for Program for Intern Overvågning - 2013 Dokument nr.: 2014-6214 Dato: 30. maj 2014 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program. Generel gennemgang af information og ændringer for netselskabet.

Læs mere

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Næstved den 27. maj 2010 Årsberetning 2009 Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Årsrapporten dækker NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 NKE-Elnet

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net A/S Maj 2014 Jf. Elforsyningsloven 20a og bekendtgørelse (BEK nr. 980 af 06.10.2011) om program for intern overvågning skal net- og transmissionsvirksomheder

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S beretning for 2008 Intern overvågning Indledning Kokbjerg 30 DK-6000 Kolding Elforsyningslovens

Læs mere

Intern overvågning. IO Håndborg. Indledning

Intern overvågning. IO Håndborg. Indledning Side 1 af 16 Indledning Virksomheden har udarbejdet et IO-program, der opfylder de krav, der er defineret som IO-krav for at opnå og opretholde en ikke diskriminerende adfærd i Nakskov Elnet A/S. Programmet

Læs mere

Årsberetning 2010 for Intern overvågning

Årsberetning 2010 for Intern overvågning Næstved den 27. maj 2011 Årsberetning 2010 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en ny håndbog indeholdende et tilrettet

Læs mere

Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gruppebillede marts 2014 Ref.:www.ringstedforsyning.dk Overordnet ansvarlig: Direktør Janne M. Hansen Overvågningsansvarlig: Forsyningschef Thomas

Læs mere

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet Betingelser og vilkår for distribution af naturgas I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der er anvendt ved fastlæggelsen af betingelser og vilkår for distribution

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Retningslinjer for indkøb og salg til markedspriser. Februar 2015 Udarbejdet af Susanne K. Kristensen Overvågningsansvarlig Indhold 1 Indledning...2 1.1

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Vedr. sikring af at aftaler indgås på markedsvilkår Lolland Forsyning A/S CVR nr. 29 60 30 65 Lolland Spildevand A/S CVR nr. 31 10 19 10 Lolland Vand A/S CVR nr. 31 15 17

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning Ærø Vand A/S Program for intern overvågning 1 Indhold 1. Ledelseserklæring 3 2. Overvågningsansvarlig 4 3. Overordnet politik for indgåelse af aftaler 5 3.1 Hvilke aftaler er omfattet 5 3.2 Markedsvilkår

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2010 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 5 Overvågningsprogrammet... 5 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning Struer Forsyning Vand A/S Årsberetning 2010 Program for intern overvågning. 1 Indledning Struer Forsyning Vand A/S skal i medfør af vandsektorloven etablere et program for intern overvågning. Programmet

Læs mere

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2014 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 4 Overvågningsprogrammet... 4 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Årsberetning for internt Overvågningsprogram 2012

Årsberetning for internt Overvågningsprogram 2012 Årsberetning for internt Overvågningsprogram 2012 1 Contents 1. Indledning 2. Ledelseserklæring 3. Omfattede selskaber 4. Beskrivelse af overvågningsprogrammet 5. Program for intern overvågning i Gribvand

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 24. maj 2012 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

1 Indledning 3. 2 Ledelseserklæring 4. 3 Beskrivelse af program for intern overvågning Overvågningsprogrammet 6. 4 Foretagne kontroller 7

1 Indledning 3. 2 Ledelseserklæring 4. 3 Beskrivelse af program for intern overvågning Overvågningsprogrammet 6. 4 Foretagne kontroller 7 Indhold 1 Indledning 3 2 Ledelseserklæring 4 3 Beskrivelse af program for intern overvågning 5 3.1 Overvågningsprogrammet 6 4 Foretagne kontroller 7 4.1 Konklusion på årets kontroller 8 5 Oversigt over

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning 2006 Udarbejdet af: Jesper Pedersen Langvad Maj 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Generelt om NRGi Net s program for intern overvågning... 2

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2014 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet - kort fortalt Indhold Introduktion... 3 Tilslutning til gasnettet... 5 Salg af opgraderet biogas... 6 Bionaturgascertifikater... 7 Yderligere information...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for <organisation>

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for 1. Formål informationssikkerhedspolitik beskriver vigtigheden af arbejdet med informationssikkerhed i og fastlægger

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2013 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane

Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane Årsberetning 2009 Intern Overvågning Erik Thrane Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Generel gennemførelse og kontrol af IO-program...3 2.1 Generel gennemgang af information og ændringer

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S. Årsberetning 2012

SEAS-NVE Net A/S. Årsberetning 2012 SEAS-NVE Net A/S Årsberetning 2012 Intern overvågning SEAS-NVE Net A/S Maj 2013 Anne Larsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generel gennemførelse og kontrol af IO-program... 3 2.1 Generel gennemgang

Læs mere

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2

Status for ændringer. Informationssikkerhedspolitik for Region Hovedstaden. Version 1.2 Status for ændringer Version Dato Navn Bemærkning 1.0 24-04-2007 Vedtaget i Regionsrådet 1.1 13-02-2012 IMT-Informationssikkerhed Tilpasning af terminologi 1.2 15-10-2012 IMT-Informationssikkerhed Rettelse

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Udarbejdet maj 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Årsberetningens og programmets indhold... 2 3 Generelt

Læs mere

Årsberetning 2008 for gennemførelse af HNG I/S' og Naturgas Midt-Nord's fælles program for intern overvågning. 1. Baggrund

Årsberetning 2008 for gennemførelse af HNG I/S' og Naturgas Midt-Nord's fælles program for intern overvågning. 1. Baggrund 29. maj 2009 Sagsnr.: 2008060179 Årsberetning 2008 for gennemførelse af HNG I/S' og Naturgas Midt-Nord's fælles program for intern overvågning. 1. Baggrund I henhold til 5 i Energistyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen Juli 2015 rigsrevisionen rigsrevisionen S T A N D A R D F O R K V A L I T E T S S T Y R I N G I R I G S R E V I S I O N E N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 22. oktober 2008. Nr. 1019. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT Hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") er respekt for privatlivets fred en vigtig del af vores forpligtelser

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v.

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Anvendelse af transmissionsnettet Forskrifter Planlægning Miljøberetninger Forskning-

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Program for Intern Overvågning. Energinet.dk

Program for Intern Overvågning. Energinet.dk Program for Intern Overvågning Årsberetning 2009 1 Indhold 1. Virksomheden 2. Baggrund 2.1 Lovgrundlag 2.2 Strukturering af overvågningsprogrammet 3. Beskrivelse af PIO-programmet 3.1 Forretningsmæssigt

Læs mere