Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt Beskæftigelsesministerens besvarelse af spørgsmål nr. 8 af 13. oktober 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg (Alm. del). Spørgsmål nr. 8 Ministeren bedes udarbejde en oversigt der viser, hvilke informationer om udbetaling af feriepenge/efterløn, der efter ændringen af ferieloven i perioden 2004 til maj 2006 har været tilgængelige i pjecer, på hjemmesider mv. Det bedes anført hvornår oplysningerne er blevet lagt ud, fjernet m.v. Oktober 2006 Vores sag / Svar: Jeg skal indledningsvis henvise til mine svar på 20-spørgsmål nr. S3956 af 10. april 2006 stillet af Jytte Andersen (S) om FerieKontos vejledning på FerieKontos hjemmeside og 20-spørgsmål nr. S3957 af 10. april 2006 stillet af Jytte Andersen (S) om en tekstfjernelse på FerieKontos hjemmeside. Til den medfølgende oversigt har jeg fået oplyst, at pjecer, blanketter, rundskrivelser og nyhedsbreve har kunnet datofæstes. Derimod har der i perioden ikke har været hjælpemidler til automatisk at arkivere Arbejdsdirektoratets information på hjemmesiden. Derfor er der ikke registreringer om, hvornår en information er lagt ind, ændret eller fjernet. Siderne om ferie og efterløn er fundet via The Internet Archive WayBack Machine på Det fremgår desuden af de sider, der ligger på hjemmesiden i dag, hvornår siderne sidst er redigeret. For så vidt angår oplysningerne om ferie på Arbejdsdirektoratets hjemmeside, har jeg fået oplyst, at der fra den 30. januar 2004 på den første side om ferie øverst var oplyst om ændringen af ferieloven. Der henvises til det nærmere indhold nedenfor. Herefter kunne man få mere information ved at klikke på links ene, således at informationsniveauet blev mere detaljeret. I vedlagte oversigt om ferie er kun medtaget ændringer, som relaterer sig til efterløn og/eller ændringerne i relation til ferielovens 34 b.

2 Information i nyhedsbreve til a-kasserne på Arbejdsdirektoratets hjemmeside: Titel Indhold Lagt på hjemmesiden Nyhedsbrev nr. 1/2004 Flere muligheder for at få udbetalt feriepenge Lønmodtagere får fra 1. maj 2004 flere muligheder for at få udbetalt feriepenge, som ikke er blevet hævet inden ferieårets udløb. Reglerne går kort fortalt ud på, at feriepenge, der ikke er hævet af lønmodtageren inden udløbet af ferieåret, nu kan udbetales efter ferieårets afslutning i fire situationer: Ændret/fjernet fra hjemmesiden. Hvis beløbet vedrører ferie, som stammer fra den 5. ferieuge, kan lønmodtageren senest den 30. september efter ferieårets udløb søge om at få beløbet udbetalt uanset beløbets størrelse. Hvis beløbet vedrører ferie, som stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieårets udløb, kan lønmodtageren senest den 30. september efter ferieårets udløb søge om at få beløbet udbetalt uanset beløbets størrelse. Arbejdsgiverne skal som følge af de nye regler ændre administrationen af feriepenge. Hvis man er lidt i tvivl om valget mellem de forskellige nye muligheder for udbetaling af feriepenge, kan man på Arbejdsdirektoratets hjemmeside finde informationsmateriale om de nye regler, uanset om man er lønmodtager eller arbejdsgiver. Der er kun én ansøgningsblanket, uanset hvilken regel, man søger om udbetaling efter. Mere information om de nye regler findes på Arbejdsdirektoratets hjem- 2/51

3 meside på adressen under temaet ferie, eller på ferie.adir.dk. Materialet kan også findes under personale og løn på Nyhedsbrev nr. 14/05 Ny udgave af pjecen Om at få fleksibel efterløn Yderligere oplysninger kan også fås ved henvendelse til Feriekontoret i Arbejdsdirektoratet på telefon man-fre kl , fredag dog kun til kl. 14. Arbejdsdirektoratet har revideret pjecen Om at få fleksibel efterløn fra Den nye udgave kan ses på direktoratets hjemmeside. I forbindelse med revisionen er følgende præcisering indarbejdet i pkt : I de tilfælde, hvor værdien af pensionen ved det fyldte 60. år ikke er kendt på forhånd, sker indberetningen omkring det tidspunkt, hvor medlemmet fylder 59½ år. Som noget nyt indeholder pjecen 2 bilag med oversigter over pensioners betydning inden opfyldelse af 2-årsreglen og efter Information i rundskrivelser til a-kasserne på Arbejdsdirektoratets hjemmeside: Titel Indhold Lagt på hjemmesiden Rundskrivelse nr. 6/04 Direktoratet udsender følgende: Bekendtgørelse om overgangsydelse med tilhørende vejledning. Bekendtgørelse om arbejde og indtægter m.v. i efterlønsperioden (for medlemmer, som er fyldt 60 år før den 1. juli 1999) med tilhørende vejledning. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fleksibel efterløn med tilhørende vejledning Ændret/fjernet fra hjemmesiden De nævnte bekendtgørelser træder i 3/51

4 kraft den 1. marts Reglerne om overgangsydelse findes i dag i bekendtgørelse nr. 566 af 20. juni 2001 med senere ændringer. Reglerne om arbejde og indtægter m.v. i efterlønsperioden (for medlemmer, som er fyldt 60 år før den 1. juli 1999) findes i dag i bekendtgørelse nr. 351 af 16. maj 2001 med senere ændringer. Med disse to nye bekendtgørelser er der foretaget følgende ændringer/tilføjelser: Direktoratet har ændret og sammenskrevet bekendtgørelserne. Der er ikke foretaget en egentlig revidering. Kompetencen til at godkende drift af selvstændig virksomhed i begrænset omfang samtidig med efterløn og overgangsydelse (200- timersordningen) flyttes fra direktoratet til a-kasserne. Konsekvensrettelser som følge af ændringer i reglerne om jordbrug ved udøvelse af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse (kun i bekendtgørelse om arbejde og indtægter m.v. i efterlønsperioden). Konsekvensrettelser som følge af aftalen mellem EU og Schweiz om fri bevægelighed for personer, jf. lovvalgsreglerne i forordning (EØF) nr. 1408/71. Direktoratet har samtidig foretaget en gennemgang af bekendtgørelserne og de tilhørende vejledninger med henblik på opdatering af satser i blandt andet eksemplerne i vejledningerne. Vejledningerne til bekendtgørelserne er ændret tilsvarende. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fleksibel efterløn Desuden er der foretaget en ændring af bekendtgørelse om fleksibel efter- 4/51

5 Rundskrivelse nr. 27/04 løn (bekendtgørelse nr. 594 af 22. juni 2001 med senere ændringer). Ændringen er en overgangsbestemmelse. Den er foretaget med det formål at sikre, at et medlem som ved overgang fra overgangsydelse til efterløn vælger at arbejde efter 200- timers-ordningen og har drevet et mindre jordbrug efter de regler, som har været gældende før den 1. marts 2004, kan fortsætte med drift af jordbruget i efterlønsperioden. Der er udarbejdet en vejledning til ændringsbekendtgørelsen. Direktoratet udsender følgende: - ny bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn - ny bekendtgørelse og vejledning om efterlønsbevis (for medlemmer, som er fyldt 60 år før 1. juli 1999), - ændring af bekendtgørelse og vejledning om arbejde og indtægter mv. i efterlønsperioden (for medlemmer, som er fyldt 60 år før 1. juli 1999) - ændring af vejledning om overgangsydelse Bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn: 1. Det er i bekendtgørelsens 2, stk. 1, blevet præciseret, at ansøgningen om efterlønsbevis skal være skriftlig. Dette er ikke tidligere fremgået direkte af bekendtgørelsens tekst. 2. Formuleringen i 12, stk. 2, er ændret således, at ordlyden er i overensstemmelse med reglerne for optjening af beskæftigelseskravet. Det fremgår nu udtrykkeligt, at medlemmer, der driver selvstændig virksomhed i væsentligt omfang medregner 37 timer pr. uge fra den selvstændige virksomhed til optjeningen af den skattefri præmie. Som noget nyt er det fastsat, at hvis den selvstændige har lønarbejde ved 5/51

6 siden af virksomheden, kan timerne fra dette lønarbejde også tælle med til optjening af præmie. Ligeledes er det præciseret, at kombinationsforsikrede medregner 15 timer pr. uge fra den selvstændige virksomhed, hvis de almindelige betingelser herfor er opfyldt. Herudover kan kombinationsforsikrede medregne alle løntimer. I vejledningen til 12 i bekendtgørelsen er det præciseret, at der er skabt parallelitet til de nye regler om medlemmer, der driver selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, idet disse nu vil kunne medregne lønarbejde ved siden af den selvstændige virksomhed og således få mulighed for at optjene mere end 37 timer om ugen til den skattefri præmie. I vejledningen er der desuden indføjet en beskrivelse af direktoratets fortolkning af, hvordan selvstændige og kombinationsforsikrede kan optjene timer til den skattefri præmie for perioder forud for den 1. september Beskrivelsen bygger på direktoratets fortolkning af nogle afgørelser fra Arbejdsmarkedets Ankenævn om, hvilke timer den selvstændige erhvervsdrivende kan medregne til optjeningen af den skattefri præmie. 3. Siden den 1. juni 2002 har Schweiz med hensyn til efterløn skullet anses for et EU-land. På de relevante steder i bekendtgørelse og vejledning er Schweiz skrevet ind sammen med EØSlandene. Der er i øvrigt ikke foretaget materielle ændringer i bekendtgørelsen. Der er foretaget en sproglig justering i 31 som følge af ændringen af 4 i bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge m.v., som træder i kraft 6/51

7 den 1. september I vejledningen er det desuden bemærket til 58, stk. 4, at arealgrænsen for mindre jordbrug pr. 1. september 2004 er hævet fra 5,5 ha til 10 ha. Bekendtgørelse om efterlønsbevis (for medlemmer, som er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Det er i bekendtgørelsens 2 og 3 præciseret, at ansøgningen om efterlønsbevis skal være skriftlig. Dette er ikke tidligere fremgået direkte af bekendtgørelsens tekst. Der er i øvrigt ikke ændret i bekendtgørelsen. Vejledningen til bekendtgørelsen er rettet i overensstemmelse med præciseringen. Bekendtgørelse om efterlønsbevis (for medlemmer, som er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Det er i bekendtgørelsens 2 og 3 præciseret, at ansøgningen om efterlønsbevis skal være skriftlig. Dette er ikke tidligere fremgået direkte af bekendtgørelsens tekst. Der er i øvrigt ikke ændret i bekendtgørelsen. Vejledningen til bekendtgørelsen er rettet i overensstemmelse med præciseringen. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejde og indtægter mv. i efterlønsperioden (for medlemmer, som er fyldt 60 år før 1. juli 1999) og vejledning til bekendtgørelsen. 1. Som konsekvens af, at arealgrænsen for mindre jordbrug pr. 1. september 7/51

8 2004 udvides fra 5,5 hektar til 10 hektar ændres der i bekendtgørelsens 4 stk. 1. nr. 2, og i 4, stk. 3, 1. pkt. således, at der i stedet for 5,5 hektar står 10 hektar. I vejledningen til bekendtgørelsen ændres 5,5 hektar til 10 hektar i afsnittet Areal- bortforpagtning/udlejning i vejledningen til 4. 3/3 Som konsekvens heraf slettes sætningen Det er forudsat, at driften ikke udvides i vejledningen til både 33, stk. 3 og 4. I stedet indsættes Pr. 1. september 2004 er arealgrænsen hævet til 10 ha. Tilsvarende rettelse foretages i 42. stk. 3, i Vejledning om ændring af vejledning om overgangsydelse. Rundskrivelse nr. 24/06 Efter den nylige omtale af ferieloven og de muligheder der er for at få feriegodtgørelse udbetalt uden fradrag for efterløn i feriegodtgørelsen, og uden fradrag for feriegodtgørelsen i efterlønnen, har direktoratets feriekontor udsendt et nyhedsbrev om problemstillingen. Det fremgår af nyhedsbrevet, i hvilket omfang det er muligt at annullere allerede planlagt ferie. Nyhedsbrevet kan ses på under temaet Ferie, Nyhedsbreve. A-kasserne skal være opmærksomme på, at også efterlønsmodtagere har denne mulighed for at annullere en planlagt ferie. Hvis udbetalingen udsættes til efter ferieårets afslutning, og betingelserne i ferielovens 34 b er opfyldt, vil man kunne få feriegodtgørelsen udbetalt uden modregning i efterlønnen. I forhold til ferieloven skal man være opmærksom på, at der skal ansøges om udbetaling af feriegodtgørelse for ikke afholdt ferie senest den 30. september i det følgende år /51

9 Rundskrivelse nr. 33/06 Hermed sendes ændring af bekendtgørelse om fleksibel efterløn med tilhørende vejledning og ændring af bekendtgørelse om fleksydelse i endelig korrektur. Siden ændringen af ferieloven pr. 1. januar 2004 har der efter ferielovens 34 b, stk. 2 og 3, været mulighed for at få udbetalt feriepenge efter ferieårets udløb, uden at man havde afholdt ferien. Ved ændringen i bekendtgørelsen om fleksibel efterløn er der i 35 indsat et nyt stk. 2, hvorefter der også skal ske fradrag for udbetaling af feriepenge, der sker efter ferieårets udløb i henhold til ferielovens 34 b, stk. 2 og 3. Der er indsat en enslydende bestemmelse i 35 i bekendtgørelsen om fleksydelse. Herefter skal udbetalte feriepenge - bortset fra enkelte småbeløb efter ferielovens 30, stk. 2 og 3, og 34 a - medføre fradrag i efterløn og fleksydelse, uanset om ferien holdes eller ej. Hermed bliver der ikke mulighed for dobbeltforsørgelse. Fradraget skal ske for udbetalinger af feriepenge, der stammer fra optjeningsåret 2005 og senere. Da ferie, der er optjent i 2005, skal afholdes i perioden fra 1. maj 2006 til 30. april 2007, vil der først ske fradrag for udbetalinger i medfør af ferielovens 34 b, stk. 2 og 3, fra den 1. maj Ændringen får således ikke konsekvenser for de medlemmer og de modtagere af fleksydelse, der i tillid til de gældende regler har undladt at holde ferien i ferieåret fra den 1. maj 2005 til den 30. april 2006, og som kan anmode om at få udbetalt feriepengene uden at afholde ferien i perioden fra den 1. maj 2006 til den 30. september De enkelte ændringer i de 2 bekendtgørelser: Der er i 35 indsat et nyt stk. 2, om fradrag for feriepenge, der er udbetalt 9/51

10 efter ferielovens 34 b, stk. 2 og 3. Der er overalt i bestemmelsen brugt begrebet "feriepenge", idet dette omfatter såvel feriegodtgørelse som ferie med løn. Det er præciseret, at det er udbetalte feriepenge, der medfører fradrag i efterlønnen. Vejledningen om fleksibel efterløn: Der er skrevet en vejledning med eksempler til den nye bestemmelse. Det er præciseret, at hvis feriepengene udbetales, uden at der er afholdt ferie, kan de ikke tælle med til optjening af den skattefri præmie. Information om ferie på Arbejdsdirektoratets hjemmeside: Titel Indhold Lagt på hjemmesiden Forside 1. Nyt om ferieloven Ferieloven er ændret fra den 1. januar Der er blevet flere muligheder for, at lønmodtagere kan få udbetalt uhævede feriepenge efter ferieårets udløb. Det betyder, at arbejdsgivere skal ændre administrationen af ferieloven. De nye regler gælder fra og med optjeningsåret Udbetaling efter disse regler kan derfor tidligst ske fra den 1. maj Ændret/fjernet fra hjemmesiden Hvad er nyt? Hvis beløbet højst udgør kr. efter fradrag af skat m.v., skal beløbet udbetales automatisk af arbejdsgiver, FerieKonto eller feriekortadministrator til lønmodtageren ved ferieårets udløb under visse betingelser. Hvis beløbet er mindre end kr. efter fradrag af skat m.v., kan lønmodtageren søge om at få beløbet udbetalt, hvis beløbet vedrører ferie, som er afholdt i ferieret i et ansættelsesforhold. Hvis beløbet vedrører ferie, som stammer 10/51

11 fra den 5. ferieuge, kan lønmodtageren søge om at få beløbet udbetalt uanset beløbets størrelse. Hvis beløbet vedrører ferie, som stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieårets udløb, kan lønmodtageren søge om at få beløbet udbetalt uanset beløbets størrelse. Du kan få mere information her. 2. Kort om ferie Her kan man læse om optjening, beregning, indberetning og udbetaling af feriepenge og om udfyldelse og underskrivelse af FerieKontobeviser og feriekort. Der er også oplysninger om feriefonde. Tjenestemænd i staten eller folkekirken er ikke omfattet af ferieloven. Spørgsmål om ferie bør derfor rettes til den faglige organisation. Søfarende bør henvende sig til Søfartsstyrelsen, da der kan gælde særlige regler. Det er også muligt at se oplysninger om FerieKonto. I oversigten herunder kan man finde flere informationer om ferie. 3. Mere information Ny praksis for provisionslønnede Spørgsmål og svar om feriepenge Pjece - Hold da helt ferie Hvordan beregnes ferie til fratrådt funktionær? Fleksjob og ferie Dansk-tysk ferieaftale Information om 5- og 6-dages turnus Information om børnepassere Information om familieplejere og ferie Information om optjening og udbetaling at feriepenge under ophold i udlandet Information om underskrift at feriebeviser Ca. august 2006 Tema - om ferie 1. Kort om ferie 2. Mere information 3. Information om feriefonde 11/51

12 4. Regler 5. Hvem administrerer reglerne 6. Kontakt Kort om ferie Her kan man læse om optjening, beregning, indberetning og udbetaling af feriepenge og om udfyldelse og underskrivelse af FerieKontobeviser og feriekort. Der er også oplysninger om feriefonde. Tjenestemænd i staten eller folkekirken er ikke omfattet af ferieloven. Spørgsmål om ferie bør derfor rettes til den faglige organisation. Søfarende bør henvende sig til Søfartsstyrelsen, da der kan gælde særlige regler. Det er også muligt at se oplysninger om FerieKonto. I oversigten herunder kan man finde flere informationer om ferie. 2. Mere information Udbetaling efter ferieårets udløb Ny praksis om suspension af forældelse efter ferielovens 35 Spørgsmål og svar om feriepenge Pjece - Hold da helt ferie - i ferieåret 2004/2005 Hvordan beregnes ferie til månedsvis ansatte, der er fratrådt? Information om fleksjob og ferie Dansk-tysk ferieaftale Information om 5- og 6-dages turnus Vejledning om barsel og ferie Vejledning om børnepassere Information om familieplejere og ferie Information om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Information om underskrift af feriebeviser 2. lag Nyt om ferieloven Til arbejdsgivere og lønmodtagere Ferieloven er ændret Fra den 1. januar 2004 er reglerne i ferieloven blevet ændret. Ændringerne betyder bl.a., at lønmodtagerne har flere muligheder for at få udbetalt feriepenge, som ikke /51

13 er udbetalt inden ferieårets udløb. Disse feriepenge kaldes uhævede feriepenge. Ændringerne betyder også, at arbejdsgiverne skal ændre administrationen i forbindelse med afregning af de uhævede feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en privat feriefond. De nye regler gælder fra og med optjeningsåret Det betyder, at reglerne får virkning for de feriepenge, der bliver forældet, hvis lønmodtageren ikke får dem udbetalt senest den 30. april Udbetaling efter de nye regler kan derfor ikke ske før den 1. maj Er du som lønmodtager i tvivl om, hvorvidt du har feriepenge til gode fra optjeningsåret 2002, kan du her læse mere om, hvordan du finder ud af det. Hvad betyder de nye regler? 1. Automatisk udbetaling 2. Udbetaling efter ansøgning Hvis de uhævede feriepenge udgør mere end kr., kan lønmodtageren søge arbejdsgiver, feriekortadministrator eller FerieKonto om at få udbetalt beløbet. Der er 3 situationer, hvor udbetaling kan ske: Hvis beløbet vedrører ferie, som stammer fra den 5. ferieuge, kan lønmodtageren søge om at få beløbet udbetalt uanset beløbets størrelse. Hvis beløbet vedrører ferie, som stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieårets udløb, kan lønmodtageren søge om at få beløbet udbetalt uanset beløbets størrelse. Du skal være opmærksom på, at du skal søge om udbetaling ved at udfylde en blanket. Hvis du er lønmodtager, kan du læse mere om betingelserne for udbetaling efter disse regler her. Hvis du er arbejdsgiver, kan du læse mere om administrationen af disse regler her. Udbetaling af feriepenge efter ferieårets udløb Til arbejdsgivere og løn /51

14 modtagere Ferieloven er ændret Fra den 1. januar 2004 er reglerne i ferieloven blevet ændret. Ændringerne betyder bl.a., at lønmodtagerne har flere muligheder for at få udbetalt feriepenge, som ikke er udbetalt inden ferieårets udløb. Disse feriepenge kaldes uhævede feriepenge. Ændringerne betyder også, at arbejdsgiverne skal ændre administrationen i forbindelse med afregning af de uhævede feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en privat feriefond. De nye regler gælder fra og med optjeningsåret Hvis du har holdt ferien eller haft en feriehindring, kan du også søge om udbetaling. Er du som lønmodtager i tvivl om, hvorvidt du har feriepenge til gode fra optjeningsåret 2003, kan du her læse mere om, hvordan du finder ud af det. 1. Automatisk udbetaling 2. Udbetaling efter ansøgning Hvis de uhævede feriepenge for optjeningsåret 2003 ikke kan udbetales automatisk, kan lønmodtageren søge arbejdsgiver, FerieKonto eller den der administrerer en feriekortordning om at få udbetalt beløbet. Der er 3 situationer, hvor udbetaling kan ske: Hvis beløbet vedrører ferie, som stammer fra den 5. ferieuge, kan lønmodtageren søge om at få beløbet udbetalt uanset beløbets størrelse. Hvis beløbet vedrører ferie, som stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieårets udløb, kan lønmodtageren søge om at få beløbet udbetalt uanset beløbets størrelse. Hvis lønmodtageren har fået offentlige ydelser i ferieret, kan det betyde, at feriepengene ikke kan udbetales. Lønmodtageren skal søge om udbetaling ved at udfylde en blanket. Hvis du er lønmodtager, kan du læse mere om betingelserne for udbetaling 14/51

15 efter disse regler her. Hvis du er arbejdsgiver, kan du læse mere om administrationen af disse regler her. Til arbejdsgivere og lønmodtagere Ferieloven er ændret Fra den 1. januar 2004 er reglerne i ferieloven blevet ændret. Ændringerne betyder bl.a., at lønmodtagerne har flere muligheder for at få udbetalt feriepenge, som ikke er udbetalt inden ferieårets udløb. Disse feriepenge kaldes uhævede feriepenge Ca. august 2006 Ændringerne betyder også, at arbejdsgiverne skal ændre administrationen i forbindelse med afregning af de uhævede feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en privat feriefond. De nye regler gælder fra og med optjeningsåret Hvis du har holdt ferien eller haft en feriehindring, kan du også søge om udbetaling. Er du som lønmodtager i tvivl om, hvorvidt du har feriepenge til gode fra optjeningsåret 2003, kan du her læse mere om, hvordan du finder ud af det. 1. Automatisk udbetaling 2. Udbetaling efter ansøgning Hvis de uhævede feriepenge for optjeningsåret 2003 ikke kan udbetales automatisk, kan lønmodtageren søge arbejdsgiver, FerieKonto eller den der administrerer en feriekortordning om at få udbetalt beløbet. Der er 3 situationer, hvor udbetaling kan ske: 15/51

16 Hvis beløbet vedrører ferie, som stammer fra den 5. ferieuge, kan lønmodtageren søge om at få beløbet udbetalt uanset beløbets størrelse. Hvis beløbet vedrører ferie, som stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieårets udløb, kan lønmodtageren søge om at få beløbet udbetalt uanset beløbets størrelse. Hvis lønmodtageren har fået offentlige ydelser i ferieåret, kan det betyde, at feriepengene ikke kan udbetales. Lønmodtageren skal søge om udbetaling ved at udfylde en blanket. Hvis du er lønmodtager, kan du læse mere om betingelserne for udbetaling efter disse regler her. Hvis du er arbejdsgiver, kan du læse mere om administrationen af disse regler her. 3. lag Udbetaling af uhævede feriepenge efter ansøgning 3 muligheder Hvis dine uhævede feriepenge ikke kan udbetales efter reglen om automatisk udbetaling af op til kr., kan du få udbetalt beløbet i 3 forskellige situationer: 1. Hvis beløbet er mindre end kr. efter fradrag af skat m.v., kan du få beløbet udbetalt, hvis beløbet vedrører ferie, som er afholdt i ferieåret i et ansættelsesforhold. Læs mere om betingelserne for udbetaling her. 2. Hvis beløbet vedrører ferie, som stammer fra den 5. ferieuge, kan du få beløbet udbetalt uanset beløbets størrelse. Læs mere om betingelserne for udbetaling her. 3. Hvis beløbet vedrører ferie, som stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieårets udløb, kan du få beløbet udbetalt uanset beløbets størrelse /51

17 Læs mere om betingelserne for udbetaling her. Ansøgningsfrist Du skal i alle 3 situationer søge om at få beløbet udbetalt. Du skal udfylde en blanket. Du kan hente blanketten her. Du skal normalt sende blanketten til den, der skal udbetale beløbet. Du skal sende blanketten senest den 30. september efter ferieårets udløb, dvs. senest den 30. september Udbetaling af uhævede feriepenge efter ansøgning 3 muligheder Ca. august 2006 Hvis dine uhævede feriepenge ikke kan udbetales efter reglen om automatisk udbetaling af op til kr., kan du få udbetalt beløbet i 3 forskellige situationer: 1. Hvis beløbet er mindre end kr. efter fradrag af skat m.v., kan du få beløbet udbetalt, hvis beløbet vedrører ferie, som er afholdt i ferieåret i et ansættelsesforhold. Læs mere om betingelserne for udbetaling her. 2. Hvis beløbet vedrører ferie, som stammer fra den 5. ferieuge, kan du få beløbet udbetalt uanset beløbets størrelse. Læs mere om betingelserne for udbetaling her. 3. Hvis beløbet vedrører ferie, som stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieårets udløb, kan du få beløbet udbetalt uanset beløbets størrelse. Læs mere om betingelserne for udbetaling her. Der gælder særlige regler, hvis du har fået offentlige ydelser. Ansøgningsfrist Du skal i alle 3 situationer søge om at få beløbet udbetalt. Du skal udfylde en blanket. Du kan hente blanketten her. 17/51

18 Du skal normalt sende blanketten til den, der skal udbetale beløbet. Du skal sende blanketten senest den 30. september efter ferieårets udløb, dvs. senest den 30. september lag Uhævede feriepenge, der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold Hvad går reglen ud på? Hvis der ved ferieårets udløb er feriepenge tilbage, der er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved udløbet af ferieåret den 30. april 2004, kan du få den del af beløbet udbetalt. Det gælder uanset beløbets størrelse Eksempel: Hvis du er fratrådt den 31. januar 2004 og mangler at holde 2 ugers ferie, som du har optjent hos den tidligere arbejdsgiver, kan du få udbetalt de 2 ugers ferie ved ferieårets udløb, hvis du ikke har nået at holde ferien i den resterende del af ferieret. Hvis du har fået arbejdsløshedsdagpenge fra a-kassen, børnepasningsorlovsydelse eller kontanthjælp i ferieret, skal antallet af dage med disse ydelser trækkes fra det antal dage, de uhævede feriepenge svarer til. Det betyder, at hvis du fx har 20 feriedage, der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold, og du har fået arbejdsløshedsdagpenge i 10 dage i ferieåret, kan du højst få udbetalt 10 af de uhævede feriepenge efter denne regel. Du kan få udbetalt uhævede feriepenge fra flere ansættelsesforhold efter denne regel. Du kan også få udbetalt beløb efter denne regel samtidig med udbetaling af uhævede feriepenge under kr. for afholdt ferie (læs mere om denne regel her). Men du kan ikke både få udbetalt feriepenge efter denne regel og efter reglen om udbetaling af uhævede feriepenge for den 5. ferieuge, optjent i samme optjeningsår (læs mere om denne regel her). 18/51

19 Hvis du er elev med ret til ferie efter ferielovens 9, gælder reglen ikke for dig. Hvad skal du gøre for at få beløbet udbetalt? Du skal selv søge om at få beløbet udbetalt. Du skal udfylde en blanket og sende den til FerieKonto eller feriekortadministrator. Du kan kun søge om udbetaling efter disse regler ved at udfylde denne blanket. Hvis du har fået arbejdsløshedsdagpenge fra a-kassen, børnepasningsorlovsydelse eller kontanthjælp i ferieret, skal du dog sende blanketten til Arbejdsdirektoratet, Stormgade 10, postboks 1103, 1009 København K. Det skyldes, at Arbejdsdirektoratet skal foretage modregning for de dage, du har fået offentlige ydelser for. Arbejdsdirektoratet sender derefter blanketten videre til den, der skal udbetale beløbet (FerieKonto eller feriekortadministrator). Du skal i alle tilfælde sende blanketten senest den 30. september efter ferieårets udløb, dvs. senest den 30. september Hvis du sender blanketten senere, har du mistet retten til at få udbetalt beløbet efter denne regel. Hvem skal udbetale beløbet? Pengene skal udbetales af den, der normalt udbetaler dine feriepenge. Det er enten FerieKonto eller feriekortadministrator. Hvornår skal beløbet udbetales? Du kan tidligst få beløbet udbetalt fra den 1. maj 2004, når ferieåret er udløbet. Hvis du ikke har søgt om udbetaling senest den 30. september efter ferieårets udløb, dvs. senest den 30. september 2004, har du mistet kravet på udbetaling efter denne regel. Hvordan udbetales beløbet? Du skal oplyse dit kontonummer på blanketten. Beløbet vil herefter blive indsat på dette kontonummer. 19/51

20 Hvis du giver forkerte oplysninger Hvis du giver forkerte oplysninger på blanketten, kan Arbejdsdirektoratet kræve, at du skal betale den udbetalte feriegodtgørelse til Arbejdsmarkedets Feriefond. Hvad kan du gøre, hvis du ikke får udbetalt beløb, som du mener at have krav på? Hvad kan du gøre, hvis du ikke opfylder betingelserne for udbetaling efter denne regel? Du kan læse mere om, hvilke muligheder du så har for udbetaling af beløbet her Ca. august 2006 Uhævede feriepenge, der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold Hvis du ved ferieårets udløb har feriepenge tilbage, der er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved udløbet af ferieåret den 30. april 2005, kan du få den del af beløbet udbetalt. Det gælder uanset beløbets størrelse. Eksempel: Hvis du er fratrådt den 31. januar 2005 og mangler at holde 2 ugers ferie, som du har optjent hos den tidligere arbejdsgiver, kan du få udbetalt de 2 ugers ferie ved ferieårets udløb, hvis du ikke har nået at holde ferien i den resterende del af ferieåret. Hvis du er elev med ret til ferie efter ferielovens 9, gælder reglen ikke for dig. Offentlige ydelser Hvis du har fået arbejdsløshedsdagpenge fra a-kassen, børnepasningsorlovsydelse eller kontanthjælp i ferieåret, skal antallet af dage med disse ydelser trækkes fra det antal dage, de uhævede feriepenge svarer til. Det betyder, at hvis du fx har 20 feriedage, der stammer fra et ophørt ansættelsesforhold, og du har fået arbejdsløshedsdagpenge i 10 dage i ferieåret, kan du højst få udbetalt 10 af de uhævede fe- 20/51

21 riepenge efter denne regel. Flere ansættelsesforhold Du kan få udbetalt uhævede feriepenge fra flere ansættelsesforhold efter denne regel. Du kan også få udbetalt beløb efter denne regel samtidig med udbetaling af uhævede feriepenge under kr. for afholdt ferie (læs mere om denne regel her). Men du kan ikke både få udbetalt feriepenge efter denne regel og efter reglen om udbetaling af uhævede feriepenge for den 5. ferieuge, optjent i samme optjeningsår (læs mere om denne regel her). Hvad skal du gøre for at få beløbet udbetalt? Du skal selv søge om at få beløbet udbetalt. Du skal udfylde en blanket og sende den til FerieKonto eller den der administrerer feriekortordningen. Hvis du har fået arbejdsløshedsdagpenge fra a-kassen, børnepasningsorlovsydelse eller kontanthjælp i ferieåret, skal du dog sende blanketten til Arbejdsdirektoratet, Stormgade 10, postboks 1103, 1009 København K. Det skyldes, at Arbejdsdirektoratet skal træffe afgørelse, om der skal modregnes for de dage, du har fået offentlige ydelser for. Arbejdsdirektoratet sender derefter blanketten videre til den, der skal udbetale beløbet (FerieKonto eller den der administrerer feriekortordningen). Du skal i alle tilfælde sende blanketten senest den 30. september efter ferieårets udløb, dvs. senest den 30. september Hvis du sender blanketten senere, har du mistet retten til at få udbetalt beløbet efter denne regel. Hvem skal udbetale beløbet? Pengene skal udbetales af den, der normalt udbetaler dine feriepenge. Det er enten FerieKonto eller den der ad- 21/51

22 ministrerer feriekortordningen. Hvornår skal beløbet udbetales? Du kan tidligst få beløbet udbetalt fra den 1. maj 2005, når ferieåret er udløbet. Hvis du ikke har søgt om udbetaling senest den 30. september efter ferieårets udløb, dvs. senest den 30. september 2005, har du mistet kravet på udbetaling efter denne regel. Hvordan udbetales beløbet? Du skal oplyse dit kontonummer på blanketten. Beløbet vil herefter blive indsat på dette kontonummer. Hvis du giver forkerte oplysninger Hvis du giver forkerte oplysninger på blanketten, kan Arbejdsdirektoratet kræve, at du skal betale den udbetalte feriegodtgørelse til Arbejdsmarkedets Feriefond. Hvad kan du gøre, hvis du ikke får udbetalt beløb, som du mener at have krav på? Hvad kan du gøre, hvis du ikke opfylder betingelserne for udbetaling efter denne regel? Du kan læse mere om, hvilke muligheder du så har for udbetaling af beløbet her. Information i pjecerne Hold da helt ferie på Arbejdsdirektoratets hjemmeside: Titel Indhold Lagt på hjemmesiden Hold da helt ferie i ferieåret Hvis du får/har fået offentlige ydelser Efterløn, fleksjob, skånejob, revalidering, delpension og overgangsydelse Ændret/fjernet fra hjemmesiden /51

23 Hvis du modtager en af disse ydelser, skal du holde ferien for at få feriepengene udbetalt. Den, som udbetaler ydelsen, skal underskrive feriekontobeviset eller feriekortet. Hvis du får udbetalt feriepenge, kan det medføre fradrag i din sædvanlige ydelse. Der gælder særlige regler om ledighedsydelse under ferie. Socialforvaltningen i din kommune eller a- kassen kan oplyse mere om disse regler. Kan du få udbetalt feriepenge, før ferieåret starter? Pension eller efterløn med ret til max 200 timers arbejde årligt Det er muligt at få udbetalt alle optjente feriepenge, når du holder op på arbejdsmarkedet. Du skal bevise over for din arbejdsgiver, at du holder helt op med at arbejde. I a-kassen, på socialforvaltningen eller hos FerieKonto kan du få en blanket, der skal udfyldes. Blanketten findes også på FerieKontos hjemmeside Derefter kan feriepengene udbetales fx sammen med din sidste løn. Hvis du har glemt at hæve feriepengene Feriepenge, du ikke har hævet før ferieåret slutter, bliver overført tilen feriefond. De bliver først endeligt forældet 5 år efter ferieårets slutning. Arbejdsdirektoratet skal godkende din ansøgning om at få udbetalt feriepenge, som du har glemt at hæve. Det kan kun ske, hvis du beviser, at du har holdt ferien i ferieåret. Hvis du har haft en feriehindring, kan du læse mere i afsnittet Kan du få feriepenge, uden at holde ferie? Er kravet på feriepenge forældet mellem dig og din arbejdsgive, jf. ovenfor, har du fortabt retten til feriepengene. Hold da helt 5. Hvis du får/har fået offentlige ydel /51

24 ferie i ferieåret ser 5.4. Efterløn, fleksjob, skånejob, revalidering, delpension og overgangsydelse Hvis du modtager en af disse ydelser, skal du holde ferien for at få feriepengene udbetalt. Den, som udbetaler ydelsen, skal underskrive feriekontobeviset eller feriekortet. Dog skal socialforvaltningen underskrive feriekontobeviset eller feriekortet, hvis du får fleksydelse. Når du får udbetalt feriepenge, kan det medføre fradrag i din sædvanlige ydelse. Der gælder særlige regler om ledighedsydelse under ferie. Socialforvaltningen i din kommune eller a- kassen kan oplyse mere om disse regler. 6. Kan du få udbetalt feriepenge, før ferieåret starter? 6.1. Pension eller efterløn Det er muligt at få udbetalt alle dine feriepenge uden at holde ferie, hvis du forlader arbejdsmarkedet på grund af alders- eller helbredsmæssige årsager og får fx alderspension, førtidspension eller gammel efterløn. Det afgørende er, om du forlader arbejdsmarkedet helt. Vi gør opmærksom på, at hvis du forlod arbejdsmarkedet i 2003 for at gå på pension og ikke fik udbetalt dine feriepenge, da du fratrådte, så får du ikke automatisk feriepengene udbetalt ved ferieårets afslutning. Du skal i stedet sende dokumentation for, at du har forladt arbejdsmarkedet, til FerieKonto eller til den, der administrerer feriekortordningen typisk arbejdsgiveren. En blanket kan hentes hos FerieKonto på hjemmesiden eller hentes hos socialforvaltningen. 8. Hvis du har glemt at hæve feriepengene 24/51

25 Nye muligheder for udbetaling uden krav om dokumentation fra optjeningsåret 2002 Her er 4 muligheder for udbetaling: Hvis beløbet vedrører ferie, som stammer fra den 5. ferieuge, kan du søge om at få beløbet udbetalt uanset beløbets størrelse. Hvis du har fået offentlige ydelser i ferieåret, vil der ske modregning. Hvis beløbet vedrører ferie, som stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieårets udløb, kan du søge om at få beløbet udbetalt uanset beløbets størrelse. Hvis du har fået offentlige ydelser i ferieåret, vil der ske modregning. Du kan hente blanketten ansøgning om uhævede feriepenge på vores hjemmeside. Læs mere om de nye regler og betingelserne for udbetaling samt administrationen heraf på Hold da helt ferie i ferieåret Hvis du får eller har fået offentlige ydelser 5.4. Efterløn, fleksydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, delpension og overgangsydelse Hvis du modtager en af disse ydelser, skal du holde ferien for at få feriepengene udbetalt. Den, som udbetaler ydelsen, skal underskrive feriekontobeviset eller feriekortet Modregning i ydelse Når du får udbetalt feriepenge, kan det medføre fradrag i din sædvanlige ydelse. Der gælder særlige regler om 25/51

26 ledighedsydelse under ferie. Den kommunale forvaltning i din kommune eller a-kassen kan oplyse mere om disse regler. 6. Kan du få udbetalt feriepenge, før ferieåret begynder? 6.1. Pension eller efterløn Det er muligt at få udbetalt alle dine feriepenge uden at holde ferie, hvis du forlader arbejdsmarkedet på grund af alders- eller helbredsmæssige årsager og får fx alderspension, førtidspension eller efterløn i henhold til den gamle efterlønsordning. Det afgørende er, om du forlader arbejdsmarkedet helt. Vær opmærksom på, at hvis du forlod arbejdsmarkedet i 2004 for at gå på pension og ikke fik udbetalt dine feriepenge, da du fratrådte, så får du ikke automatisk feriepengene udbetalt ved ferieårets afslutning. Du skal i stedet sende dokumentation for, at du har forladt arbejdsmarkedet, til FerieKonto eller til den, der administrerer feriekortordningen typisk arbejdsgiveren. En blanket kan hentes hos FerieKonto på hjemmesiden 8. Hvis du har glemt at hæve feriepengene i ferieåret Indtil den 30. september efter ferieårets udløb, kan du også søge om udbetaling af uhævede feriepenge: Hvis beløbet vedrører ferie, som stammer fra den 5. ferieuge, kan du søge om at få beløbet udbetalt uanset beløbets størrelse. Hvis du har fået arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp eller ydelser efter lov om børnepasningsorlov i ferieåret, vil der ske modregning. Hvis beløbet vedrører ferie, som stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieårets udløb, kan du søge om at få beløbet udbetalt 26/51

27 uanset beløbets størrelse. Hvis du har fået offentlige ydelser i ferieåret, vil der ske modregning. Du kan fra den 1. maj 2005 hente blanketten ansøgning om uhævede feriepenge på vores hjemmeside. Du kan ikke søge om udbetaling efter disse regler før den 1. maj Læs mere om reglerne og betingelserne for udbetaling samt administrationen heraf på Hold da helt ferie i ferieåret Hvis du får eller har fået offentlige ydelser 5.3. Efterløn, fleksydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, delpension og overgangsydelse Hvis du modtager en af disse ydelser, skal du oplyse, hvis du holder ferie. Den, som udbetaler ydelsen, skal underskrive feriekontobeviset eller feriekortet Modregning i ydelse Når du får udbetalt feriepenge, kan det medføre fradrag i din sædvanlige ydelse. Der gælder særlige regler om ledighedsydelse under ferie. Den kommunale forvaltning eller a- kassen kan oplyse mere om disse regler. 6. Kan du få udbetalt feriepenge, før ferieåret begynder? 6.1. Pension eller efterløn Det er muligt at få udbetalt alle dine feriepenge uden at holde ferie, hvis du forlader arbejdsmarkedet på grund af alders- eller helbredsmæssige årsager og får fx alderspension, førtidspension, pension fra en privat pensionsordning eller fra en pensionsordning som led i et ansættelseforhold eller efterløn i 27/51

28 henhold til den gamle efterlønsordning. Det afgørende er, om du forlader arbejdsmarkedet helt. Du skal sende dokumentation for, at du har forladt arbejdsmarkedet, til Ferie- Konto eller til den, der administrerer feriekortordningen typisk arbejdsgiveren. En blanket kan hentes hos FerieKonto på hjemmesiden 8. Hvis du ikke har hævet feriepengene i ferieåret Hvis du ikke har hævet feriepengene i ferieåret, er feriepengene som udgangspunkt tabt. Der er dog 6 muligheder for at få feriepengene udbetalt efter ferieårets udløb. Du kan læse mere om mulighederne i vores information om Uhævede feriepenge på Information i pjecerne Om at få fleksibel efterløn på Arbejdsdirektoratets hjemmeside: Titel Indhold Lagt på hjemmesiden Om at få fleksibel efterløn 13. Indtægter, der skal trækkes fra efterlønnen Ændret/fjernet fra hjemmesiden Feriegodtgørelse og ferie med løn medfører fradrag dag for dag på det tidspunkt, hvor du holder ferien. Feriegodtgørelsen, der ved flytning til udlandet eller ved overgangen til efterløn udbetales som et engangsbeløb, uden at ferien holdes, medfører også fradrag i efterlønnen. Hvis din feriegodtgørelse eller løn i ferieperioden er på et mindre beløb end fradraget i efterlønnen, kan du få udbetalt forskellen som efterløn. Hvis du holder ferie i et ansættelsesforhold, kan du få omregnet din feriegodtgørelse fra dage til timer og få efterløn med fradrag for de beregnede timer. Der sker også fradrag i efterlønnen 28/51

29 for andre indtægter. Det gælder: Løn, rådighedsløn mv. for en periode, hvor der ikke udføres arbejde, eller ydelser, der træder i stedet herfor (f.eks. fratrædelsesgodtgørelse hvor arbejdsgivers opsigelsesvarsel ikke er overholdt). Indtægter fra borgerlige ombud og offentlige og private hverv, der ikke anses for arbejde. Indtægter fra genudsendelse, genopførelse og anden form for genanvendelse af bøger, fotografier, teaterstykker og film mv. Legater. 14. Indtægter, der ikke skal trækkes i efterlønnen En række indtægter skal ikke trækkes fra efterlønnen. Det gælder: licensafgifter, biblioteksafgifter, Koda/Gramex-afgifter og lignende, ydelser efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), efterlevelseshjælp i henhold til kapitel 10 a i lov om aktiv socialpolitik, erstatninger, herunder erstatning efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade, krigsskadeserstatning, renteudbetaling til besættelsestidens ofre og hædersgaver, livsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladte, efterløn efter funktionærlovens 8, efterindtægt efter tjenestemandspensionslovens kap. 6, godtgørelse for usaglig opsigel- 29/51

30 se efter Hovedaftalens 4, stk. 3, funktionærlovens 2 b, m.v., fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a eller godtgørelse efter ligebehandlingslovene, indtægt ved salg af erhvervsvirksomhed eller fast ejendom, forpagtningsafgift, indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig, renter, aktieudbytter og lignende, arv, gaver, gevinster, underholdsbidrag, invaliditetsydelse efter lov om social pension, pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs- /arbejdsevne, den forhøjelse af pensionen, som en tjenestemand modtager som følge af arbejdsskade (tilskadekomstpension), vederlag, der modtages for at overholde konkurrence- eller kundeklausuler, og betaling for feriefridage, som ikke holdes. Information i blanketterne FE 1 Ansøgning om uhævede feriepenge på Arbejdsdirektoratets hjemmeside: Titel Indhold Lagt på hjemmesiden FE 1 Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i Der spørges i blanketten: 4. Oplysninger om ydelser fra det offentlige Ændret/fjernet fra hjemmesiden /51

31 2002 for ferieåret ) Har du fået kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge eller ydelser efter lov om børnepasningsorlov i ferieåret 1. maj april 2004? Vejledning til lønmodtageren: Har du fået kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge eller ydelser efter lov om børnepasningsorlov i ferieåret fra den 1. maj 2003 til den 30. april 2004, skal du udfylde hele rubrik 4 og sende blanketten til Direktoratet vil hefter modregne antallet af dage, hvor du har fået offentlige ydelser i antallet af dage, som du ønsker udbetaling for. FE 1 Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2003 for ferieåret ) Der spørges i blanketten: 5. Oplysninger om offentlige ydelser i ferieåret fra den 1. maj 2004 til den 30. april 2005 Har du fået kontanthjælp i ferieåret? Har du fået arbejdsløshedsdagpenge i ferieåret? Har du fået ydelser efter lov om børnepasningsorlov i ferieåret? Vejledning til lønmodtageren: Bemærk: Hvis du søger efter punkt B eller C, og du i ferieåret har fået kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge eller ydelser efter lov om børnepasningsorlov, bliver antallet af dage med nævnte ydelser trukket fra de dage, du ønsker at få udbetalt feriepenge for. Har du fået en eller flere af de nævnte ydelser i samme antal dage eller flere, end du søger om udbetaling af feriepenge for, er det ikke muligt at få feriepengene udbetalt efter disse regler. Dette gælder uanset, hvilket be- 31/51

32 FE 1 Ansøgning om uhævede feriepenge(optjent i 2004 for ferieåret ) løb der er udbetalt i ydelse pr. dag. Til rubrik 5 Du skal oplyse om, hvilke ydelser du har fået i ferieåret. Du skal derfor svare JA, hvis du har fået: - kontanthjælp, - arbejdsløshedsdagpenge, herunder feriedagpenge eller - ydelser efter lov om børnepasningsorlov. Hvis du ikke har fået nogle af de nævnte ydelser, skal du svare NEJ. Dette gælder, hvis du fx har fået sygedagpenge eller barseldagpenge. Du skal oplyse, for hvor mange dage, du har fået nævnte ydelser i ferieåret. Hvis du er i tvivl, kan din a-kasse eller din kommune oplyse dig om dette. Der spørges i blanketten: 5. Oplysninger om offentlige ydelser i ferieåret fra den 1. maj 2005 til den 30. april 2006 Har du fået kontanthjælp i ferieåret? Har du fået arbejdsløshedsdagpenge i ferieåret? Har du fået ydelser efter lov om børnepasningsorlov i ferieåret? Vejledning til lønmodtageren: Når du får udbetalt de uhævede feriepenge efter denne blanket, kan det medføre fradrag i din sædvanlige offentlige ydelse. Den myndighed, der udbetaler ydelsen, kan oplyse om dette Til rubrik 5 Du skal oplyse, hvilke ydelser du har fået i ferieåret. Du skal derfor svare JA, hvis du har fået: - ydelser efter lov om børnepasningsorlov (gælder 32/51

33 som udgangspunkt kun for forældre til børn født før den 1. januar 2002) - kontanthjælp, eller - arbejdsløshedsdagpenge, herunder supplerende dagpenge, dagpenge på attest E 303 og feriedagpenge. Hvis du ikke har fået nogle af de nævnte ydelser, skal du svare NEJ. Dette gælder, hvis du fx kun har fået sygedagpenge eller barselsdagpenge. Du skal oplyse, for hvor mange dage, du har fået nævnte ydelser i ferieåret. Hvis du er i tvivl, kan din a-kasse eller din kommune oplyse dig om dette. Bemærk: Hvis du i ferieåret fra den 1. maj 2005 til den 30. april 2006 har fået nævnte ydelser, bliver antallet af dage med nævnte ydelser trukket fra de dage, du ønsker at få udbetalt feriepenge for. Har du fået en eller flere af de nævnte ydelser i samme antal dage eller flere, end du søger om udbetaling af feriepenge for, er det ikke muligt at få feriepengene udbetalt efter disse regler. Dette gælder uanset, hvilket beløb der er udbetalt i ydelse pr. dag. Information i nyhedsbreve om ferieloven på Arbejdsdirektoratets hjemmeside: Titel Indhold Lagt på hjemmesiden Nyhedsbrev nr. 2/2006 Hvornår Meningen med optjent ferie er, at man skal holde sine feriedage i ferieåret. I nogle særlige situationer kan man få sine feriepenge udbetalt uden at holde Ændret/fjernet fra hjemmesiden 33/51

34 kan man annullere ferie? Kan udbetalte feriepenge betales tilbage? ferie efter ferielovens 34 b. Direktoratet har fået en række forespørgsler fra modtagere af efterløn og fleksydelse, om man kan vælge mellem at holde ferie med optjente feriepenge mod fradrag i efterløn eller fleksydelse eller at undlade at holde ferie og få feriepengene udbetalt efter ferieårets udløb i henhold til ferielovens 34 b uden fradrag? Det er rigtigt, at man som efterlønner eller fleksydelsemodtager kan vælge mellem de to muligheder i relation til ferielovens 34 b. Hvis man vælger den sidste mulighed, gælder det nedenfor anførte, hvis man fortryder at holde en planlagt ferie. Annullering af ferie Ferien kan annulleres frem til det tidspunkt, hvor ferien påbegyndes. Det gælder selvfølgelig ikke uden arbejdsgiverens accept i et arbejdsforhold. Man skal hurtigst muligt give besked til den (FerieKonto eller arbejdsgiveren, hvis det drejer sig om et feriekort), der skal udbetale feriepengene, så der kan udstedes et nyt feriebevis. Oplysningen skal være meddelt senest samtidig med, at ferien skulle være påbegyndt. Hvis ferien er påbegyndt, kan den ikke længere annulleres eller afbrydes. Tilbagebetaling af udbetalte feriepenge Hvis feriepenge er udbetalt, og ferien ikke er påbegyndt, skal feriepengene straks betales tilbage til den, der har udbetalt dem, fx FerieKonto eller nævnte arbejdsgiver. Meddelelse til a-kasse eller Arbejdsdirektoratet Det er meget vigtigt, at efterlønnere også straks giver besked til a- kassen, så der ikke bliver foretaget fradrag. På samme måde skal fleksydelsesmodtagere straks give besked til fleksydelseskontoret i Arbejsdirektoratet. Udbetaling efter ferieårets udløb 34/51

35 Hvis man vil annullere ferie for i stedet at få feriepengene udbetalt efter ferieårets udløb efter ferielovens 34b, bør man sikre sig, at man i øvrigt opfylder betingelserne for at kunne få feriepengene udbetalt efter disse regler. Dette bør man gøre, inden ferien annulleres. Hvis man fx har fået arbejdsløshedsdagpenge i ferieåret, kan det påvirke retten til udbetaling af feriepengene. Læs mere om reglerne for udbetaling af feriepenge efter ferieårets udløb på under Udbetaling efter ferieårets udløb. Flere oplysninger og yderligere information Information i Hyppige spørgsmål og svar om feriepenge på Arbejdsdirektoratets hjemmeside: Titel Indhold Lagt på hjemmesiden Hvis jeg ikke holder min ferie i ferieåret, hvad sker der så? Hvis du ikke holder din ferie, har du som udgangspunkt mistet retten til både ferie og feriepenge. Du skal også huske at hæve dine feriepenge, inden ferieåret udløber. Under visse betingelser kan du alligevel få udbetalt din feriepenge, selv om ferieåret er udløbet. Du kan læse mere hér. Hvis du har en feriehindring, gælder der andre regler. Du kan læse mere hér. Under visse betingelser kan du også overføre ferie til næste ferieår. Du kan læse mere hér. Ændret/fjernet fra hjemmesiden Ca. juli 2004 Ca. januar 2005 Hvis jeg forlader arbejdsmarkedet af alders- eller helbredsmæssige årsager, kan jeg så få udbetalt mine feriepenge? Hvis du forlader arbejdsmarkedet helt og går på pension, kan du få udbetalt feriepenge for tidligere og løbende optjeningsår. Hvis du går på den gamle efterlønsordning, hvor man højst må arbejde /51

Rundskrivelse nr. 27/04

Rundskrivelse nr. 27/04 Rundskrivelse nr. 27/04 20. august 2004 Stormgade 10 Postboks 1103 Direktoratet udsender følgende: - ny bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn - ny bekendtgørelse og vejledning om efterlønsbevis

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2002 for ferieåret 2003/2004) FE1 at læse vejledningen på side 3-5, før du udfylder blanketten. 1. Personoplysninger Navn CPR nr. E-mail Post nr. Land 2. Oplysninger

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse

Udkast. Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse Udkast Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse I medfør af 74 d stk. 5 og 74 e, stk. 7 i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har konkrete

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse I medfør af 74 d, stk. 5, og 74 e, stk. 7, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Bekendtgørelse om seniorjob

Bekendtgørelse om seniorjob Kapitel 1 Fastsættelse af kompensation Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Arbejde, der medfører fradrag i kompensationen Kapitel 3 Indtægter Kapitel 4 Fradrag i kompensationen Kapitel 5 Ferie med

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv.

Bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv. BEK nr 1344 af 11/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 21. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012762 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn Bekendtgørelse om fradrag i efterløn I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 784 af 3121. januar juni 2017, og efter forhandling

Læs mere

Bekendtgørelse om seniorjob

Bekendtgørelse om seniorjob Bekendtgørelse om seniorjob I medfør af 9, stk. 7, og 14, stk. 3, i lov nr. 1543 af 20. december 2006 om seniorjob, jf. lovbekendtgørelse nr. 1090 af 15. september 2015, som ændret ved 10 i lov nr. 395

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn 1 Den fleksible efterløn 2 3 Indhold 04 Efterlønsbeviset 08 Den skattefri præmie 09 Hvornår og hvor meget 11 Pensionsordninger og fradrag 14 Efterløn og arbejde 15 Efterløn og ferie 18 Efterløn og indtægter

Læs mere

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn.

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn. Efterløn 2009 Forord Dette notat beskriver hovedpunkterne i den fleksible efterløn. Reglerne er fastsat af staten, og er de samme i alle a-kasser. Hvis du har spørgsmål om efterløn, kan du altid spørge

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Bekendtgørelse om seniorjob

Bekendtgørelse om seniorjob Kapitel 1 Fastsættelse af kompensation Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Arbejde, der medfører fradrag i kompensationen Kapitel 3 Indtægter Kapitel 4 Fradrag i kompensationen Kapitel 5 Ferie med

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Efterløn og skattefri præmie Født 1. januar 1956 eller derefter? Læs vores folder Efterløn de nye regler pr. 1. januar 2012 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999)

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Om at få efterløn (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Indledning Efterlønsordningen er ændret pr. 1. juli 1999. Men da du er fyldt 60 år før

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2016 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 3 Indhold Forord Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Oktober 2011 Efterløn F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs A-kasse Illustration: Bob Katzenelson

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2018 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis?

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Rundskrivelse nr. 40/06

Rundskrivelse nr. 40/06 Rundskrivelse nr. 40/06 16. juni 2006 Revision af bekendtgørelser og vejledninger i forbindelse med, at den gamle efterlønsordning ophører Hermed udsendes i endelig korrektur følgende bekendtgørelser og

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist MAJ 2016 Indhold Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske fordele 4 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn 1 of 21 21/09/2010 11:07 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Kapitel 14

Læs mere

Rundskrivelse nr. 77/06

Rundskrivelse nr. 77/06 Rundskrivelse nr. 77/06 15. december 2006 Ny bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn Hermed udsendes i endelig korrektur ny bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn. Ændringerne er

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge)

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge) Dansk Arbejdsgiverforening 1 Vester Voldgade 113 1790 København V Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Telefon 33 38 90 00 Telefax 33 12 29 76 Kontortid 8.30-16.30 E-mail: da@da.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om ferie

Vejledning til bekendtgørelse om ferie Vejledning til bekendtgørelse om ferie I bekendtgørelse nr. 1297 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om ferie. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født før 1. januar 1956

Efterløn. For medlemmer født før 1. januar 1956 Efterløn For medlemmer født før 1. januar 1956 2 Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 h, stk. 6, 74 i, 74 j, stk. 12, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 12, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o,

Læs mere

Efterlønsordningens Faldgruber

Efterlønsordningens Faldgruber Efterlønsordningens Faldgruber Velkommen til arrangement med Lederne København Nord Tirsdag den 6. oktober 2009 Oplægsholdere Ulrik Frese & Brian Kjøller fra Team Efterløn 1 EFTERLØN 1. Hvad er efterløn

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Satserne i denne pjece gælder for 2010.

Satserne i denne pjece gælder for 2010. Efterløn Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller er på vej på efterløn. Vi fortæller her

Læs mere

Rundskrivelse nr. 50/08

Rundskrivelse nr. 50/08 Rundskrivelse nr. 50/08 18. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Ændring af bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v.

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, og efter

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke?

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Dagens program 1. Den politiske baggrund 2. Hvad går jeg glip af, hvis jeg forlader efterlønsordningen? 3. Hvem kan få efterlønsbidraget udbetalt? 4. Hvordan

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn Den fleksible efterløn For dig, der er født før 1. januar 1956 Indhold S10 Efterløn: Hvornår og hvor meget? S04 S12 Introduktion Pensionsordninger og fradrag S05 Den fleksible efterløn S14 Efterløn og

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet. Optjening af feriepenge

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013. Lovtidende A 2013 13. december 2013. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse under ferie

Pjece om ledighedsydelse under ferie Pjece om ledighedsydelse under ferie Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Version 2.0 - august 2014 Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn BEK nr 1576 af 17/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-11297

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn BEK nr 1576 af 17/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-11297

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 28. december 2011. Nr. 1409. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 12, 74 k, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Kort om ferieloven Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde i stedet for

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Min A-Kasse Efterlønskompas Efterlønskompas Min A-Kasse 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen August 2000 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juli 2000 opholde

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere