First-Mover Advantage Fordele og ulemper ved at være først

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "First-Mover Advantage Fordele og ulemper ved at være først"

Transkript

1 First-Mover Advantage Fordele og ulemper ved at være først Af Mads Vangkilde Resumé First-Mover Advantages (pionerfordele) bliver ofte taget for givet, men kan de reelt udnyttes, hvilke mekanismer forstærker dem, og hvor er faldgruberne ved at være først? Opbygningen af et marked er ressourcekrævende og ofte for ressourcekrævende for iværksættere. For en iværksætter kan det bevidste valg om, hvornår i forløbet en mulighed skal realiseres, derfor være afgørende for udfaldet. Succes kan komme både ved at være først på markedet men lige såvel ved at afvente markedets udvikling. For at afhjælpe forståelsen af denne dynamik gennemgår denne artikel principperne bag konceptet First-Mover Advantage for at give et svar på netop disse spørgsmål, og dermed skabe en referenceramme for iværksættere. Indledning Entreprenørskab og evnen til at fostre iværksættere er blevet omdiskuterede begreber i Danmark. Der bruges en del ressourcer på at lære landet, hvordan det gribes an, og hvordan det kan blive en integreret del af vores samfund. Implicit heri ligger opfattelsen af, at nogle af disse iværksætteres idéer skal blive succesfulde. Der er lang vej fra udklækningen af en idé til realisering af en forretningsmodel, og tid kan være en afgørende faktor. Skrækscenariet for mange iværksættere er, at andre (typisk etablerede og pengestærke organisationer) skal komme på samme idé i den tid, der går fra idé til realisering. Nogle idéer stiller dog så store krav til udvikling og samfund, at en pioner må lade andre udvikle markedet for idéen. Tid er altså ikke udelukkende en negativ faktor, og en realistisk forståelse af ens forretningsidé tidligt i forløbet kan sikre idéens overlevelse, såvel som iværksætterens egen succes. Denne artikel belyser teorien vedrørende First-Mover Advantage. Heri konceptualiseres dynamikken omkring timing for markedspenetrering, upåagtet om dette er som pioner, der skaber et nyt marked fra bunden, eller som second-mover, der vil ind på et eksisterende marked. Stillingtagen og forståelse af tid i forhold til initiering af nye forretningstiltag er kritisk i forbindelse med al entreprenørskab og innovation. Ved at anvende First-Mover Advantage konceptet til at analysere disse forhold, forbedres beslutningsgrundlaget omkring den generelle bæredygtighed af en ny forretningsidé. Konceptet kan belyse, hvorvidt en idé bygger på mekanismer, der skal satses egne ressourcer på, ligesom det giver argumenter for, hvorfor investorer og andre interessenter skulle bidrage med ressourcer. Følgende er nødvendigt at få besvaret for at forstå disse sammenhænge: Hvilke mekanismer forstærker pionerfordele? Hvad skal man være agtpågivende overfor i forhold til ulemperne ved at være først? Hvor kan holdbarheden af pionerfordele analyseres? First-Mover Advantage konceptet giver en forståelse til udførelsen af en analyse af disse faktorer og dermed en besvarelse af disse spørgsmål.

2 First-Mover Advantage konceptet Konceptet omkring pionerfordele forbindes i vid udstrækning med en skelsættende artikel af Lieberman & Montgomery fra Dette bidrag gav en grundlæggende forståelse af mekanismerne omkring pionerfordele og vandt stor anerkendelse. Forskningen omkring emnet går dog længere tilbage end 1988, og den egentlige påvisning af pionerfordele har hverken været uproblematisk eller enstemmig. Forståelsen af konceptet omkring pionerfordele har været meget koncentreret om efterprøvningen af fordele i specifikke situationer eller under udvalgte forhold. I 1956 argumenterede Bain for, at pionerprodukter/brands kunne opbygge fordele i form af omtale og præference, som efterfølgende konkurrenter ikke ville kunne indhente uden massive investeringer i markedsføring eller drastiske prisreduktioner. En egentlig formalisering af konceptet var der ikke tale om. Denne gengivelse er karakteristisk for bidrag omkring pionerfordele, der ofte behandles som redskab til forklaring af en situation eller som genstandsfelt for en enkelt situation. Bidragene til forståelse af konceptet var tidligt domineret af forskere inden for industrial organization economics, hvor grundtanken bag pionerfordele beror på oprettelsen af temporale barrierer (Demsetz 1982). Et eksempel på en anden type pionerfordele er afhængigheden af at oprette den første fabrik i et voksende marked inden for et duopol på det rette tidspunkt, hvorved stordriftsfordele er mulige (Rao & Rutenberg 1979). I 1981 undersøgte Mansfield et al forholdet mellem innovationsomkostninger kontra imitationsomkostninger som adgangsbarriere for konkurrenter. I 1985 videreførte Mansfield sine studier til at omfatte udbredelsen af teknologi som element for pionerfordele. Her fandt Mansfield frem til, at innovative produkter/services ofte er blevet imiteret efter markedsintroduktion. Ligeledes blev det påvist, at der ikke er en direkte relation mellem graden af udbredelse af teknologiske informationer, og letheden hvormed denne innovation kan imiteres. I gennemsnit udgør imitationsomkostningerne 65% af innovationsomkostningerne, hvilket understreger betydningen af tiden, fra en pioner introducerer en innovation, til konkurrenter følger trop. Forebyggende innovative tiltag kan i ekstreme tilfælde efterlade et marked uattraktivt for konkurrenter (Lippman & Mamer 1993). Lippman & Rumelt (1982) muliggør med introduktionen af begrebet uklar imitation (uncertain imitability) en forståelse for den mulige mangel på gennemsigtighed af en konkurrencefordels opståen og byggesten. Begrebet uklar årsagssammenhæng (causal ambiguity) afledes af denne diskussion. Gennem anvendelsen af denne term demonstrerer forfatterne, hvordan modeller for ligevægtige industrier med fri adgang opbygges. Forskning udført af Conrad (1983) omhandler de prisfordele, pionerer har frem for senere tilkomne konkurrenter qua asymmetrisk/uperfekt viden fra købernes side. Studierne påviser, at prisfordele primært er til stede for pionerer i de tilfælde, hvor købefrekvensen er lav, eller hvor der er høje omkostninger forbundet med fejlbehæftede produkter. Smiley & Ravid (1983) undersøger ligeledes prissætning i forbindelse med læring. Priser i dette studie kan sidestilles med omkostninger, hvor pioneren er i stand til at nedbringe sine priser (omkostninger) gennem læring samlet i produktionsprocesserne. En effektivisering af processerne via videnopbygning/læring afleder en mere efficient produktion, og pioneren har herigennem mulighed for bedre profitmarginer eller spillerum for lavere priser (learning curve economics). Schmalensee (1982) tilskriver pionerfordele til købernes usikkerhed over for senere tilkomne konkurrenters produkter. Køberne opbygger en præference over for pionerens produkter, da et forudgående kendskab hertil allerede er opnået. Urban et al (1986) påviser, at rækkefølgen for indgangen på et marked (order entry) af et produkt/brand er relateret til markedsandele (i pionerens Ledelse & Erhvervsøkonomi 1/2006

3 favør). Dette blev påvist inden for konsumentmarkedet (B2C). Robinson & Fornell (1985) og Robinson (1988) undersøger effekten af pionerfordele inden for henholdsvis konsumentmarkedet (B2C) og producentmarkedet (B2B). Begge studier påpeger, at pionerfordele eksisterer gennem switching costs (omkostninger forbundet med at skifte leverandør/udbyder) i forhold til marketingstrategien og de direkte omkostninger. Robinson & Fornell (1985) finder betydelige fordele for pionerer inden for konsumentmarkedet, og ligeledes gør Robinson (1988) inden for producentmarkedet dog i mindre grad end i konsumentmarkedet. Robinson & Min (2002) undersøger konkret forskellen mellem pionerer og tidlige forfølgere (early-movers) inden for producentmarkedet, hvorved tidligere forskning bekræftes i eksistensen af pionerfordele over tidlige forfølgere. Kardes & Kalyanaram (1992) undersøger fordele for pionerers mærkevarer specifikt i relation til forbrugerhukommelse og -bedømmelse. Dette studie udmærker sig ved, udover at påpege eksistensen af pionerfordele, også at hævde, at disse fordele forstærkes over tid. En anden kontekst, hvori pionerfordele er studeret, vedrører et spil-teoretisk perspektiv. Gal-Or (1985) opstiller en model, hvori identiske aktører introduceres på et marked sekventielt. Hun udleder, at fordele tilfalder pioneren (Stackleberg leader). Disse studier blev udvidet til at omfatte ulemperne ved Stackleberg-førerskab under ufuldstændige viden (Gal-Or 1987). Carpenter & Nakamoto (1990) undersøger holdbarheden af dominerende mærkevarer, når disse udfordres af nye konkurrenter, og konkluderer, at timing-strategier påvirker præferenceforskelle. En række forskere (Schnaars 1986, Lambkin 1988, Mahajan et al 1993, Bowman & Gatignon 1996, Shamsie et al 2004 og Carow et al 2004) undersøger sammenhængen mellem rækkefølgen for introduktion på et marked og succesen/ydeevne (ydeevne målt i omsætning og/eller markedsandele). Lambkin (1988) søger via en analyse på tre komponenter at bekræfte det, som både forskere og praktikere mener at vide at pionerfordele eksisterer. De adfærds- og ydeevnebaserede komponenter omhandler pionerer, tidlige forfølgere og sent tilkomne (first-movers, early-movers og late-movers). Lambkin (1988) udleder to overordnede konklusioner, nemlig at rækkefølgen for markedsintroduktion systematisk er relateret til den konkurrencemæssige ydeevne, og at variationer i strukturen og strategien af en virksomhed i forskellige indgangskategorier vil moderere denne effekt. Undersøgelsen understøttede eksistensen af pionerfordele empirisk. I 1988 udgiver Lieberman & Montgomery den første artikel, der behandler pionerfordele konceptuelt og giver en model til forståelse af de komponenter, der bestemmer dynamikken omkring pionerfordele. Grundstenene for pionerfordele blev inddelt i tre overordnede kategorier: teknologisk førerskab, forebyggende aktiviteter til sikring af aktiver og switching costs og usikkerhed. Teknologisk førerskab bygger på læring (learning curve economics) og succes inden for patentering og F&U. Forebyggende aktiviteter til sikring af aktiver omhandler sikring af førsteretten til input til produktionen, sikring af geografisk lukrative beliggenheder og forebyggende investeringer i udstyr og maskineri. Switching costs kan være i forhold til tilpasning til sælgers produkter, opbyggelsen af kendskab til leverandøren (af køberen) og kontraktbestemte switching costs, hvor usikkerhed omhandler købers valg herunder. Fremkomsten af pionerfordele bygger på asymmetri mellem konkurrenter, der kan udnyttes af én part til at starte først. En virksomhed kan altså ikke bare vælge en pionerstrategi muligheden for at udnytte pionerfordele fremkommer som en kombination af held og kompetence til at reagere på en forandring i omverdenen. Eksemplet kan illustreres ud fra Sonys legendariske direktør Akio Morita, der stik imod alle markedsundersøgelser og råd valgte at forfølge muligheden for at introducere en bærbar kassettebåndafspiller. 7

4 Succesen af walkman en som produkt generelt og specifikt for Sony er ikke omstridt i dag (Ohmae 1998). Besiddelsen af unikke ressourcer koblet med forudseenhed fra virksomheden (kompetencer) sammen med forbrugernes accept af det nye produkt (held) stik imod alle undersøgelser gav succes. Ligeledes kan muligheden skyldes rent held eksempelvis da industrisamfundet opstod, og nogle var begunstiget med at eje land, hvorunder der var olie. Begge eksempler illustrerer også den forandring i omverdenen, der kan frembringe de muligheder, som en virksomhed enten gennem held, kompetence eller begge så kan udnytte. I 1992 byder Kerin et al ind med en ny konceptuel model for pionerfordele, der omfatter både pionerens og efterfølgerens strategiske valg, efterfølgerens fordele (second-mover advantages eller first-mover disadvantages) samt identificeringen af fire faktorer for pionerfordele: økonomiske, forebyggende, teknologiske og adfærdsbetingede. I 1993 adresserer Patterson de strategiske perspektiver ved pionerfordele gennem bevarelsen af fordele via opbyg- Tabel 1. Mekanismer bag pionerfordelene Tidlig omtale Første mærke første præference Patentering Forebyggende innovation fortsætte med at udvikle produkt Usikkerhed af køber/kunde sætter sig ikke ind i nye produkter Uperfekt/asymmetrisk videnfordeling blandt købere/kunder Læringsforspring omkostningseffektivitet og mulighed for bedre profitmarginer eller lavere priser Stackleberg-førerskab - Spilteoretisk simulering Positionering på markedet (hvis rigtig) Rækkefølge for markedsintroduktion (tidlig præference, usikkerhed, tidlige markedsandele mm.) Tidsmæssigt forspring (hvis udnyttet) Investeringer i reklamering etablere kendskab Loyalitet over for pionerbrand (image, omdømme og erfaring) Oprettelse af indgangsbarriere Switching costs for købere/kunder Teknologisk førerskab Forebyggende aktiviteter til sikring af input faktorer, geografisk placering, investeringer i udstyr mm. Køberes/kunders hukommelse begrænset bedre genkaldelse af pionerprodukt Isoleret vurdering af pioners produkt ikke sammenholdt med x andre lignende produkter Bedre udnyttelse af Product Life Cycle (PLC) Kontrol over indgangsskala Usikker imiterbarhed (uncertain imitability) Både for konsument- og producentmarkeder (stærkest ved konsumentmarkeder) Lock-in af leverandører Optimere marketing mix (produkt, distribution, pris og reklamering) Inerti i efterspørgsel Attraktivitet og oplever risiko Knaphed af ressourcer Eje beskyttet teknologi Kilde: Egen tilvirkning. 8 Ledelse & Erhvervsøkonomi 1/2006

5 gelsen af strategiske barrierer. Patterson (1993) giver en taksonomi over strategiske barrierer til bevarelsen af pionerfordele. Gilbert & Birnbaum-More (1996) uddyber aspektet vedrørende anvendeligheden af timing-strategier. Her præsenteres en model til evaluering af fordele ved at være pioner eller efterfølger til et nyt marked. Med overgangen til det nye årtusind blev pionerfordele undersøgt inden for en række nye områder og i nye sammenhænge. Mueller (1997) beskriver pionerfordele i forbindelse med path dependence, mens Makadok (1998) undersøger fænomenet i forbindelse med industrier karakteriseret ved lave indgangsbarrierer. López & Roberts (2002) udforsker produktinnovation og pionerfordele i organisationer med svag anvendelse (regimes of weak appropriability) og kommer frem til, at sådanne fordele ikke eksisterer eller vil blive bortkonkurreret hurtigt. Dette studie fandt en negativ sammenhæng mellem rækkefølgen for markedsintroduktion og langsigtede markedsandele. Fordele var til stede for tidlige aktører (early-movers), hvor den 10. aktør på et marked i gennemsnit kun ville opnå 11% af den markedsandel, pioneren kunne opnå. Clark & Montgomery (1998) fandt frem til, at aggressivitet var en valid indikator for et markeds attraktivitet og den oplevede risiko gennem et studie om konkurrencemæssigt omdømme og multi-marked konkurrence som afskrækker for konkurrenter. Michael (2003) søgte at forklare pionerfordele som funktion af franchising. Coeurderoy & Durand (2004) undersøgte fremkomsten af pionerfordele inden for 1042 produktionsvirksomheder i Frankrig og forbandt resultatet til beskyttet teknologi kontra omkostningsefficiens. Bagsiden af medaljen efterfølgerens fordele/pionerulemper Hvor der findes fordele ved at agere entreprenant, modsvares disse af en række forhold, der kan mindske eller helt erodere fordelene. En realistisk analyse af en forretningsidé bør indeholde overvejelser omkring disse faktorer. Det må så vurderes, hvorvidt trusselsbilledet er så stærkt, at idéen skal frafaldes, om alternativer skal overvejes, eller om det endda kan være fordelagtigt at indtage en afventende position. En række virksomheder arbejder bevidst med strategier til at modsvare radikale innovationer i form at være en hurtig efterfølger (Markides & Geroski 2005). Ulemperne ved at være først er illustreret i nedenstående Figur 1. Figuren bygger på ovenstående kilder. Introduktionen af et nyt produkt/service og investeringerne i den succesfulde velkomst fra forbrugernes side kan være meget omkostningstung. Når investeringer i F&U skal foretages, købere skal uddannes (typisk ved teknologiske produkter), og infrastruktur skal udvikles, er dette forbundet med store omkostninger, og disse omkostninger kan være lukrative at sidde hus forbi på. Imiteringsudgifter er altid lavere end udviklingudgifter. 1 Og evnen til at køre på frihjul af senere konkurrenter mindsker direkte størrelsen og holdbarheden af den rentabilitet, som en pioner opnår. Selv ikke patenter giver den store beskyttelse, idet evnen til at imitere uden om en innovation og reverse engineering er blevet mere udbredt. Udbredelsen af viden/teknologi er meget svær at kontrollere for en pioner (Lieberman & Montgomery 1988). Herved kan der opstå en afventende situation, hvor nødvendige investeringer ikke bliver foretaget, da indtjeningen af disse udgifter ikke er sikret. I Japan findes de arketypiske eksempler på, hvordan pioner- og second-mover strategier kan udføres. Sony vandt som bekendt stort med introduktionen af walkman en, og Sony er den typiske innovatør med store satsninger. Modsat Sony findes Matsushita i vesten kendes firmaet mest gennem deres mærker JVC og Panasonic. Én kamp, som Sony tabte, var den om videomarkedet. Sony lancerede beta-max -standarden, og Matsushita svarede igen to år senere med VHS -standarden (Economist 1999). Om end videomaskiner er ved at blive faset ud, så var Matsushita den sikre vinder i den 9

6 Figur 1. Pionerulemper Free-Riders / Konkurrenter som kører frihjul på first-moverens arbejde; lærer af fejl, nye ressource- behov, udnytter fejlagtig positionering eller manglende investeringer Ændring i forhold mellem nyt produktog totalsalg, scope economics, multimarked deltagelse, aggressive købere udnytter nye udbydere, stærkere brand af efterfølgere, ressourcestærkere efterfølgere mm. Lavere imitationsomkostninger Pioneren Afklaring af teknologiske og markedsmæssige usikkerheder Inerti First-moveren bliver uagtsom og forfalder til inerti Ændringer i teknologi eller i kunders behov Udbredelse af teknologi/viden (technology diffusion) Kilde: Egen tilvirkning. kamp på trods af, at de trådte senere ind på markedet. Indgangen på et usikkert marked er forbundet med stor risiko. Wernerfelt & Karnani (1987) argumenterer for, at den tidlige indgang på et usikkert marked kun bør ske, når virksomheden direkte kan påvirke afklaringen af denne usikkerhed. I mange situationer sker afklaringen via fremkomsten af et dominerende brand eller standard. VHS-standarden i videomaskiner er et eksempel. Den omtalte kamp om markedet for videomaskiner kan igen anvendes. Én af grundene til, at VHS vandt var, at så snart Matsushita kom på banen, initierede de udviklingen af et 4-timers kassettebånd. Der var næsten øjeblikkeligt givet en ny variant til det eksisterende. Denne proces, hvor eksisterende produkter er overhalet af innovationer fra nye udbydere, forekommer, når ny teknologi fremkommer, mens den eksisterende stadig er under vækst (beta-max havde kun to år på bagen, da VHS kom). Det kan være svært for pioneren at opfatte truslen og foretage de nødvendige forholdsregler. Ændringer kan komme i kraft af virksomheders egen opfindsomhed (4-timers videobånd) eller i kraft af kunders efterspørgsel. Uanset årsagen kan konsekvensen være ubehagelig for pioneren. Inerti eller uagtsomhed kan forekomme som konsekvens af tidlig succes. Der kan være flere årsager hertil: virksomheden er fastlåst i bestemte aktiver, modvilje mod kannibalisering af eksisterende produktlinier, eller virksomheden er blevet ufleksibel 10 Ledelse & Erhvervsøkonomi 1/2006

7 og ude af stand til at reagere. Inerti kan være et rationelt organisatorisk svar på profitmaksimering også selvom det medfører organisationens nedbrud. En virksomhed kan komme i en situation, hvor den skal beslutte, om den vil poste en masse ressourcer i en tilpasning til de nye tider eller søge at høste, hvad der måtte være tilbage. Det kan betale sig for pioneren at udvikle forbedrede produkter, men afvente markedsintroduktionen, indtil en konkurrent truer med egne produkter. Holdbarheden af pionerfordele? What a firm wants is to create a situation where its own resource position directly or indirectly makes it more difficult for others to catch up. (Wernerfelt 1984, p. 173) Et aspekt, der falder i øjnene ud fra en gennemgang af litteraturen omkring pionerfordele, er den manglende stillingtagen til holdbarheden 2 af de fordele, en pioner kan opnå igennem netop sin status som pioner. Holdbarhed inden for pionerfordelskonteksten er kun behandlet implicit. Konceptet er opbygget omkring en balance mellem udnyttelse af pionerfordele og eliminering af de faldgruber, der kan sikre efterfølgende konkurrenter second-mover fordele. Herved gives dog ingen redskaber til at vurdere holdbarheden af en pionerfordel. Vi får en referenceramme til en terminologi til at forstå holdbarheden, men ingen midler til at estimere den og dermed ingen dybdeforståelse af, hvorfor nogle virksomheder ikke søger at opnå pionerfordele. Begreberne konkurrencefordel og holdbarheden heraf er på ingen måde nye begreber. Det er problematikken om, hvorfor nogle virksomheder klarer sig bedre økonomisk end andre heller ikke. Svaret hertil er dog noget komplekst. For at kunne forstå, hvordan pionerfordele kan have en konkurrencemæssig indflydelse, og hvor vedvarende denne kan være, gives en forståelsesramme via den ressource-baserede teori (Resource-Based View of the firm RBV). Peteraf (1993) præsenterer en model bestående af fire hjørnesten til forklaring af konkurrencemæssige fordele. Disse elementer omhandler ressourceheterogenitet, ex post begrænsninger til konkurrencen, ressourcers uperfekte mobilitet og ex ante begrænsninger til konkurrencen. Heterogenitet af ressourcer er antaget inden for RBV og forklarer, hvorfor virksomheder med forskellige kompetencer som minimum opnår break-even, mens virksomheder med marginale ressourcer højst kan opnå break-even, og virksomheder med overlegne ressourcer er i stand til at generere profitter. Forskellige typer fortjenester 3 kan opkræves Ricardian, fixed, quasi-fixed og monopoly (Peteraf 1993). De bagvedliggende ressourcer, der indgår i produktionen af en pioners ydelser, skal med andre ord være tilstrækkeligt forskellige fra dem, som andre udnytter. En ny ydelse skal altså være tilstrækkelig forskellig, men også blive opfattet som værdifuld af købere/kunder. I samspil med de tre øvrige hjørnesten af konkurrencefordele kan en pioner være i stand til at generere fortjenester ud over monopoly-fortjenester, efter at konkurrenter har forsøgt at indhente pioneren. Adgangsbarrierer (Rumelt 1984) eller mobilitetsbarrierer (Caves & Porter 1977) forklarer, hvordan ex post begrænsninger til konkurrencen er afhængige af uperfekt imiterbarhed og uperfekt substituerbarhed for at bevare evnen til at generere fortjenester. Med begrebet asset stock accumulation hjælper Dierickx & Cool s (1989) bidrag med at forstå, hvordan ikke-overførbare 4 aktiver skabes i en virksomhed, og dermed uddybes forståelsen af uperfekt mobilitet. Dierickx & Cool s (1989) bidrag kom som svar på Barney s (1986) begreb om strategic factor markets, hvor han beskriver tilgængeligheden af alle typer ressourcer i et åbent mar- 11

8 ked. Dialogen imellem de to parter efterlader en indsigt omkring tilgængeligheden af ressourcer som funktion af penge eller tid. Med det bidrag introduceres en forståelse for, at nogle ressourcer simpelthen ikke kan overføres. I forhold til pionerfordele betyder dette, at jo tidligere i rækkefølgen for markedsintroduktion 5 en virksomhed står, desto bedre er mulighederne for at skabe disse ikke-overførbare ressourcer. Selvom det ikke er en garanti. Ikke-overførbare ressourcer udspringer af uperfekt mobilitet. Virksomhedsspecifikke ressourcer, hvis værdi er højere for den virksomhed, der anvender dem, frem for andre virksomheder, er uperfekt mobile ressourcer. Uperfekt mobilitet af ressourcer er en afgørende faktor til bevarelse af konkurrencemæssige fordele, idet en erodering og imitering af ressourcer hindres. De fordele, en pioner kan opbygge, vil være baseret på ressourcer, der i varierende grader kan imiteres eller overføres (Peteraf, 1993). En pioner kan ved at være først og ved at have ikke-overførbare ressourcer opbygge og fastholde et konkurrencemæssigt forspring, såfremt disse ressourcer er tilstrækkelig heterogene, og så længe der ikke eksisterer ex ante begrænsninger til konkurrencen. Netop ex ante begrænsninger til konkurrencen er kritiske i forhold til en virksomhed, der begiver sig ud i et uudforsket forretningsområde. Dette vedrører omkostninger ved at implementere en strategi, hvor det er nødvendigt, at der kun er begrænset konkurrence om en søgt position. Selv når en position er åben, skal en virksomhed være opmærksom på konkurrenter, der måtte ønske at konkurrere om den samme position ved en senere lejlighed. I forbindelse med pionerfordele modsvarer dette secondmover fordele og helt konkret spørgsmålet om, hvor hurtigt konkurrenter kan indhente et forspring og nedbryde de barrierer, der sikrer pioneren en fortjeneste. Konklusion Om end nok så logisk af ræsonnement så har den praktiske forekomst af pionerfordele ikke været entydig. En del af forklaringen herpå ligger i definitoriske problemstillinger, men selvom disse kan forekomme noget akademiske, så er konklusionen klar det kan være vanskeligt at indløse fordele ved blot at være først. Som demonstreret i denne artikel kan en pioner lukrere på en række mekanismer, der kan forstærke fordelen ved at være først med et nyt produkt. Disse omhandler både pionerens muligheder for at sikre sig vigtige og sjældne ressourcer, hvorved barrierer opbygges over for senere tilkomne konkurrenter, men også i forhold til køberne/kunderne. Specielt inden for konsumentmarkedet agerer forbrugerens kognitive begrænsninger fordelagtigt for pioneren, da forbrugerne i store mængder ikke kan overskue et stigende udbud af varer, bedømmer et pionerprodukt favorabelt, fanges i switching costs, fordi et skifte er for besværligt eller omkostningstungt mm. Omvendt kan der være en række fordele ved at afvente en pioners færd ind på et nyt marked. Ikke mindst fordi udviklingen af et nyt produkt og uddannelsen af et nyt marked er forbundet med store omkostninger, som en efterfølger ikke skal matche. Beskyttelse af produkter er ligeledes blevet vanskeligere, hvilket gør det lettere at kopiere for efterfølgere. Efterfølgende konkurrenter kan ganske simpelt afvente en pioners tiltag og derefter kopiere det, der virkede, og forbedre det, der viste sig at være svagt. Der findes ikke én given tilgang det afgørende er at være opmærksom på dynamikkerne og forstå, hvordan de arbejder med og imod den strategi, en virksomhed vælger. Det er muligt at forstå holdbarheden af pionerfordele ud fra de fire hjørnesten i konkurrencefordelene, som Peteraf (1993) opstiller. Ressourcerne, der indgår i virksomhedens produktion, skal være tilstrækkeligt heterogene til at kunne generere fortjenester. Er disse ressourcer vigtige og sjældne, har pioneren en fordelagtig udgangsposition. Ligeledes skal ex post begrænsningerne til konkurrencen være 12 Ledelse & Erhvervsøkonomi 1/2006

9 små for at lette indgangen for pioneren og opbygningen af adgangsbarrierer for efterfølgere. Ved at være først har en pioner en fordelagtig position til at dyrke ikkeoverførbare ressourcer. Ressourcer, der ikke umiddelbart kan erhverves via penge eller over tid. Ressourcernes uperfekte mobilitet er afgørende i bevarelsen af det forspring, en pioner måtte have for at undgå en erodering af fortjenestegrundlaget. Starter en pioner på et nyt marked, skal der ydermere være ex ante begrænsninger til konkurrencen, så efterfølgere ikke uden videre kan følge trop. Samspillet mellem disse faktorer afgør, hvor holdbar en pioners fordele er det er altså den enkelte faktor og samspillet faktorerne imellem, der er afgørende. I 1982, da filmen Blade Runner udkom, valgte man 10 multinationale virksomheder (TDK, Atari, Coca-Cola, Pan-Am, Budweiser, RCA, Kinney Shoes, Bulova, Cuisinart og Schlitz), hvis navne skulle fremgå i forskellige scener i filmen for at understøtte realismen i det fremtidige samfundsbillede, man ville skabe. Ideen var at vælge virksomheder, hvor man mente, at det var realistisk, at de eksisterede i år Af de 10 virksomheder, man dengang mente ville eksistere i det 21. århundrede, har en del lidt en hård skæbne, hvor nogle er lukket ned (en enkelt er også startet op igen med ny kapital). Så uanset hvor god en forretningsidé, man sidder med, skal man huske, at intet er uforgængeligt, og de fordele, man kunne udnytte ved at være først, på sigt skal suppleres for at sikre overlevelse i det lange løb! Summary First-mover (pioneer) advantages are often taken for granted, but can they really be exploited, and which mechanisms reinforce them, and what are the pitfalls of being first? To develop a market requires resources often too many resources for entrepreneurs. To an entrepreneur, the conscious choice of when to seize an opportunity may decide the outcome. Success may occur by being first in the market but also by awaiting the development of the market. To facilitate the understanding of this dynamism and answer those questions, the article reviews the principles of first-mover advantage to create a framework for entrepreneurs. Noter 1. Jf. Mansfield (1981) 2. Sustainability 3. Rents 4. Non-tradeable 5. Order of entry Litteratur Barney, Jay B.: Strategic Factor Markets: Expectations, luck, and business strategy, s , Management Science, Vol. 32, issue 2, Bain, Joe S. (1956), Barriers to New Competition. Cambridge, MA: Harvard University Press. Bowman, Douglas & Hubert Gatignon: Order of entry as a moderator of the effect of the marketing mix on market share, s , Marketing Science, Vol. 15, issue 3, Carow, Kenneth, Randall Heron & Todd Saxton: Do early birds get the returns? An empirical investigation of early-mover advantages in acquisitions, s , Strategic Management Journal, Vol. 25, issue 6, Carpenter, Gregory S. & Kent Nakamoto: Competitive strategies for late entry into a market with a dominant brand, s , Management Science, Vol. 36, issue 10, Caves, Richard E. & Michael E. Porter: From entry barriers to mobility barriers: Conjectural decisions and contrived deterrence to new competition, s , Quarterly Journal of Economics, Vol. 91, issue 2,

10 Clark, Bruce H. & David B. Montgomery: Competitive reputations, multimarket competition and entry deterrence, s , Journal of Strategic Marketing, Vol. 6, issue 2, Coeurderoy, Regis & Rodolphe Durand: Leveraging the advantage of early entry: Proprietary technologies versus cost leadership, s , Journal of Business Research, Vol. 57, issue 6, Conrad, Cecilia A.: The advantage of being first and competition between firms, s , International Journal of Industrial Organization, Vol. 1, issue 4, Demsetz, Harold: Barriers to entry, s , The American Economic Review, Vol. 72, issue 1, Dierickx, Ingemar & Karel Cool: Asset stock accumulation and sustainability of competitive advantage, s , Management Science, Vol. 35, issue 12, Economist: Akio Morita, Economist, Vol. 353, issue 8140, 10/09/1999. Gal-Or, Ester: First mover and second mover advantages, s , International Economic Review, Vol. 26, issue 3, Gal-Or, Ester: First mover disadvantages with private information, s , Review of Economic Studies, Vol. 54, issue 178, Gilbert, Joseph & Philip H. Birnbaum-More: Innovation timing advantages, s , Journal of Engineering and Technology Mangement, Vol. 12, issue 4, Kardes, Frank R. & Gurumurthy Kalyanaram: Order-of-entry effects on consumer memory and judgment: An information integration perspective, s , Journal of Marketing Research, Vol. 29, issue 3, Kerin, Roger A., P. Rajan Varadarajan & Robert A. Peterson: First-mover advantage: A synthesis, conceptual framework, and research proposition, s , Journal of Marketing, Vol. 56, issue 4, Lambkin, Mary: Order entry and performance in new markets, s , Strategic Management Journal, Vol. 9, Special Issue: Strategy Content Research, Lieberman, Marvin B. & David B. Montgomery: First-Mover Advantages, s , Strategic Management Journal, Vol. 9, Special Issue: Strategy Content Research, Lippman, Steven A. & John W. Mamer: Preemptive innovation, s , Journal of Economic Theory, Vol. 61, issue 1, Lippman, Steven A. & Richard P. Rumelt: Uncertain imitability: An analysis of interfirm differences in efficiency under competition, s , Bell Journal of Economics, Vol. 13, issue 2, López, Luis E. & Edward B. Roberts: Firstmover advantages in regimes of weak appropriability: The case of financial services innovations, s , Journal of Business Research, Vol. 55, issue 12, Mahajan, Vijay, Subhash Sharma & Robert D. Buzzell: Assessing the impact of competitive entry on market expansion and incumbent sales, s , Journal of Marketing, Vol. 57, issue 3, Makadok, Richard: Can first-mover and early-mover advantages be sustained in an industry with low barriers to entry/imitation?, s , Strategic Management Journal, Vol. 19, issue 7, Mansfield, Edwin, Mark Schwartz & Samuel Wagner: Imitation costs and patens: An empirical study, s , Economic Journal, Vol. 91, issue 364, Mansfield, Edwin: How rapidly does new industrial technology leak out?, s , Journal of Industrial Economics, Vol. 34, issue 2, Markides, Constantinos C. & Paul A. Geroski: Fast Second: How smart companies bypass radical innovations to enter and dominate new markets, Jossey-Bass, San Francisco, Michael, Steven C: First mover advantage through franchising, s , Journal of Business Venturing, Vol. 18, issue 1, Mueller, Dennis C.: First-mover advantage and path dependence, s , International Journal of Industrial Organization, Vol. 15, issue 6, Ohmae, Kenichi: Guru of gadgets, s Time South Pacific, issue 49, 12/07/1998. Patterson, William C.: First-mover advantage: The opportunity curve, s , 14 Ledelse & Erhvervsøkonomi 1/2006

11 Journal of Management Studies, Vol. 30, issue 5, Peteraf, Margerat A.: The cornerstones of competitive advantage: A resource-based view, s , Strategic Management Journal, Vol. 14, issue 3, Rao, Ram C. & David P. Rutenberg: Preempting an alert rival: Strategic timing of the first plant by analysis of sophisticated rivalry, s , Bell Journal of Economics, Vol. 10, issue 2, Robinson, William T.: Sources of market pioneer advantages: The case of industrial goods industries, s , Journal of Marketing Research, Vol. 25, issue 1, Robinson, William T. & Claes Fornell: Sources of market pioneer advantages in consumer goods industries, s , Journal of Marketing Research, Vol. 22, issue 3, Robinson, William T. & Sungwook Min: Is the first to market the first to fail? Empirical evidence for industrial goods businesses, s , Journal of Marketing Research, Vol. 39, issue 1, Rumelt, Richard P.: Toward a strategic theory of the firm, i R. Lamb (ed.), Competitive Strategic Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs (NJ), Schmalensee, Richard: Product differen- tiation advantages of pioneering brands, s , American Economic Review, Vol. 72, issue 3, Schnaars, Steven P.: When entering growth markets, are pioneers better than poachers?, s , Business Horizons, Vol. 29, issue 2, Shamsie, Jamal, Corey Phelps & Jerome Kuperman: Better late than never: A study of late entrants in household electrical equipment, s , Strategic Management Journal, Vol. 25, issue 1, Smiley, Robert H. & S. Abraham Ravid: The importance of being first: Learning price and strategy, s , The Quarterly Journal of Economics, Vol. 98, issue 2, Urban, Glen L., Theresa Carter, Steven Gaskin & Zofia Mucha: Market share rewards to pioneering brands: An empirical analysis and strategic implications, s , Management Science, Vol. 32, issue 6, Wernerfelt, Birger: A resource-based view of the firm, s , Strategic Management Journal, Vol. 5, issue 2, Wernerfelt, Birger & Aneel Karnani: Competitive strategy under uncertainty, s , Strategic Management Journal, Vol. 8, issue 2,

Strategi og Forretningsforståelse

Strategi og Forretningsforståelse Strategi og Forretningsforståelse Undervisningen omfatter 4 undervisningsdage á 7½ lektioner suppleret med web-aktiviteter og selvstændigt arbejde med pensum og hjemmeopgaver. Pensum tager udgangspunkt

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

4205: Virksomhedsteori. FAGETS ENGELSKE NAVN: Economics, Organization and Management

4205: Virksomhedsteori. FAGETS ENGELSKE NAVN: Economics, Organization and Management FAGETS NUMMER: 4205 FAGETS NAVN: Virksomhedsteori FAGETS ENGELSKE NAVN: Economics, Organization and Management FAGETS PLACERING I UDDANNELSEN: Valgfrit fag på cand.oecon. uddannelsen, valgfrit fag på sidefagsuddannelsen

Læs mere

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet?

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Jesper Kronborg Jensen Erhvervsph.d.-studerende Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000, Kolding, Danmark

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug-Dec 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest Esbjerg afdelingen HF - valgfag Erhvervsøkonomi

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Erhvervsøkonomi: Fagsærtræk i innovationsprojekter

Erhvervsøkonomi: Fagsærtræk i innovationsprojekter Erhvervsøkonomi: Fagsærtræk i innovationsprojekter Produktion, forarbejdning og afsætning af varer og tjenester håndteres af erhvervsvirksomheder inden for rammerne af den globale markedsøkonomi og de

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation Hvad vil det sige at inddrage brugerne? Kristina Risom Jespersen Aarhus Universitet 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 1 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 2 1 11/11/2008

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? Perspektiv, viden og inspiration til morgenkaffen Bedragerisk læring og myten om best practices Hvorfor kan det ofte være særdeles risikabelt at lære fra best practices? Lektor,

Læs mere

Indhold. Forskning og udvikling. Introduktion. Markedsmagt (i)

Indhold. Forskning og udvikling. Introduktion. Markedsmagt (i) Indhold Forskning og udvikling Keld Laursen Institut for Industriøkonomi og virksomhedstrategi, HHK e-mail: kl.ivs@cbs.dk, http://www.cbs.dk/departments/ivs/laursen/ Introduktion Struktur, opførsel og

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

> TEMA 1 (Junge, Severgnini og Sørensen 2012) > Betydningen af innovation for produktivitetsvækst > Samt vigtighed af uddannet arbejdskraft

> TEMA 1 (Junge, Severgnini og Sørensen 2012) > Betydningen af innovation for produktivitetsvækst > Samt vigtighed af uddannet arbejdskraft Viden, uddannelse og produktivitetsvækst Anders Sørensen FRI s årsdag 1. marts 2012 INTRODUKTION: TO TEMAER > TEMA 1 (Junge, Severgnini og Sørensen 2012) > Betydningen af innovation for produktivitetsvækst

Læs mere

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii)

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii) Oversigt Det dominerende firma Keld Laursen stitut for dustriøkonomi og virksomhedstrategi, HHK e-mail: kl.ivs@cbs.dk, http://www.cbs.dk/departments/ivs/laursen/ Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux Marc Gruber Joachim Henkel Entrepreneurship 12. september 2010 Fokus Der undersøges hvordan typiske udfordringer

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Derudover bør du kunne svare på følgende: Hvor vigtigt er det for din målgruppe? Hvornår og hvor ofte oplever målgruppen udfordringen eller behovet?

Derudover bør du kunne svare på følgende: Hvor vigtigt er det for din målgruppe? Hvornår og hvor ofte oplever målgruppen udfordringen eller behovet? Investor pitch Et investor pitch skiller sig lidt ud fra de andre pitch typer, du kan finde vejledning om her på Rocket Startup, da du med dette pitch, lige som med Pitch Deck, har til formål, at overbevise

Læs mere

Kursus 2903: Læring og fremdrift i formgivning

Kursus 2903: Læring og fremdrift i formgivning 2. september til 27. september 2005 Workshop 1, som svarer til kursus 2903, indleder studieforløbet Ny Industrialisering. Den arrangeres af CINARK (adjunkt Lene Dammand Lund) i samarbejde med Studieafdeling

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Innovation i Vandsektoren fra Idé til Produkt

Innovation i Vandsektoren fra Idé til Produkt Innovation i Vandsektoren fra Idé til Produkt Hvad skal man gøre hvis man har en god idé?! Presented by Hans G. Enggrob, DHI Definition på cleantech: Cleantech is new technology and related business models

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE INDIREKTE ANVENDELSE NETE KROGSGAARD NISS PROGRAM Intro om betydningen af anvendelse Nedslåethed Håb for professionen SFI s (gode) måde at håndtere det på Fælles

Læs mere

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering.

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Af Rikke Skovbakke, Beacon Group. Forestil dig følgende situation: dine solide position på markedet er truet. Dine

Læs mere

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Rune Scharff Andreasen Teamleder, Erhvervsstyrelsen Industri 4.0 i Praksis IDA-konference 13. december 2016 Hvorfor produktion? Produktion

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter

Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter Kulturministeriet Organiseringen af dansk idræt Team Danmark DIF/IOC DGI DFIF 62 Forbund 180 regionale afdelinger 16 regionale foreninger 80 by

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Findes der en opskrift på globaliseringssucces?

Findes der en opskrift på globaliseringssucces? Findes der en opskrift på globaliseringssucces? Forskning Professor Philipp J.H. Schröder Økonomisk Institut Business and Social Sciences Aarhus Universitet præsen TATION Hvorfor er globalisering godt?

Læs mere

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING EN LILLE KONKURRENCE Hvem stiller det bedste spørgsmål på Twitter? #ThorupMajlund AGENDA 1. Quiz med en suveræn præmie 2. Om os 3. Digital Transformation på

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Værdien af et hjemmemarked

Værdien af et hjemmemarked Værdien af et hjemmemarked Dansk Cleantech på vej? Hotel Crowne Plaza, København 8. Marts 2011 Niels Langvad BioGasol 1 Den centrale problemstilling Lang vej fra offentligt finansieret forskningsprojekt

Læs mere

RESEARCH, DESIGN SPRINT OG PROTOTYPING EMIL FROST STRATEGIC BUSINESS ANALYST 1508 DESIGN IN LOVE WITH TECHNOLOGY SÅDAN FORKLARER DU UX TIL LEDELSEN

RESEARCH, DESIGN SPRINT OG PROTOTYPING EMIL FROST STRATEGIC BUSINESS ANALYST 1508 DESIGN IN LOVE WITH TECHNOLOGY SÅDAN FORKLARER DU UX TIL LEDELSEN SUCCES MED RESEARCH, DESIGN SPRINT OG PROTOTYPING DESIGN IN LOVE WITH TECHNOLOGY EMIL FROST STRATEGIC BUSINESS ANALYST 1508 LIFE HACKS FOR EN UX ER DESIGN IN LOVE WITH TECHNOLOGY EMIL FROST STRATEGIC BUSINESS

Læs mere

Model til beskrivelse af markedet for lægemidler

Model til beskrivelse af markedet for lægemidler 1 af 7 21-08-2013 12:52 Model til beskrivelse af markedet for lægemidler Juni 2005 Af Peder Kongsted CHRISTIANSEN* Abstract Using a simple model we study the effects from deregulating the Danish market

Læs mere

Organisatorisk Innovation

Organisatorisk Innovation Organisatorisk Innovation Morten Balle Hansen Ph.d. Professor (MSO) i Offentlig Organisation og Forvaltning Center for Organisation, Management og Administration (COMA) Forskningsgruppen for Offentlig

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI

Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI 1 OPI Offentlig Privat Innovation Forbedre velfærd og behandling af borgerne Mere effektive og billigere sygehuse

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Lær og forstå din ABC

Lær og forstå din ABC Lær og forstå din ABC - en dag om kostgennemsigtighed og økonomistyring Lars Johansen og Thomas Varan Copyright 2004, SAS Institute Inc. All rights reserved. Har ABC en effekt? Undersøgelsen bestod af

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017 24. august 2017 Juridiske aspekter omkring udbud, køb og implementering af offentlige ITprojekter Ole Horsfeldt oho@gorrissenfederspiel.com Emnet i dag er, hvordan vi bruger kontrakter i IT projekter.

Læs mere

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017

Gode offentlige IT-projekter 24. august 2017 24. august 2017 Juridiske aspekter omkring udbud, køb og implementering af offentlige ITprojekter Ole Horsfeldt oho@gorrissenfederspiel.com Emnet i dag er, hvordan vi bruger kontrakter i IT projekter.

Læs mere

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation IKI 12.3.2009 Præsentation ved Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Opfindelser på opfordring Få de rigtige idéer og før dem ud i livet Case: Mælkeanalyse

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Kap2: Suttons nedre grænse for markedskoncentrationen

Kap2: Suttons nedre grænse for markedskoncentrationen Side 1 af 8 Kap2: Suttons nedre grænse for markedskoncentrationen Den teoretiske model er oprindeligt udviklet af John Sutton. Sutton har bl.a. beskrevet modellen i bøgerne "Sunk Costs and Market Structure

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

CSR og arbejdsmiljø - et redskab til styrkelse af arbejdsmiljøindsatsen i mindre virksomheder? NFA og CBS Lise Granerud Nyborg,

CSR og arbejdsmiljø - et redskab til styrkelse af arbejdsmiljøindsatsen i mindre virksomheder? NFA og CBS Lise Granerud Nyborg, CSR og arbejdsmiljø - et redskab til styrkelse af arbejdsmiljøindsatsen i mindre virksomheder? NFA og CBS Lise Granerud Nyborg, 31-10-07 CREWe DAVID: Center for forskning i produktion, ledelse og arbejdsmiljø

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

OM VIVIANE ROBINSON. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1

OM VIVIANE ROBINSON. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 OM VIVIANE ROBINSON Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 HYBRID?--- BEGYNDELSEN PÅ EN SLAGS KONKLUSION PÅ LÆSNINGEN Den Instruerende ledelsesform er nødvendig men ikke tilstrækkelig hvis elevernes

Læs mere

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Humanistisk Disruption Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Verden er midt i to simultane transformationer der vil ændre måden hvorpå vi leder, innoverer

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Dagens filosofiske betragtning Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde fået det

Læs mere

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE kl. 9.40 Velkomst, registrering og indledning ved Claus Clausen kl. 9.50 #01 Industri 4.0 omsat i praksis Ved Bo Lybæk, President and CEO, GPV International,

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

John Thøgersen Marketing & Sustainability Handelshøjskolen i Århus Institut for Marketing & Statistik

John Thøgersen Marketing & Sustainability Handelshøjskolen i Århus Institut for Marketing & Statistik Kan Skærpede Miljøkrav Give Markedsfordele? John Thøgersen Marketing & Sustainability Handelshøjskolen i Århus Institut for Marketing & Statistik Temadag om REACH og substitution i danske virksomheder

Læs mere

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

TATION. Innovationsforståelser. Lektor Carsten Bergenholtz

TATION. Innovationsforståelser. Lektor Carsten Bergenholtz AARHUS UNIVERSITY SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Innovationsforståelser Lektor Carsten Bergenholtz (cabe@mgmt.au.dk) Department of Management School of Business and Social Sciences Aarhus University

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Samarbejdsdrevet Innovation

Samarbejdsdrevet Innovation Samarbejdsdrevet Innovation Jacob Torfing Roskilde Universitet og Universitetet i Nordland Bodø, 4. Marts, 2014 Fokus på offentlig innovation Innovation har længe været set som kilde til økonomisk vækst

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

Finn Hansson, lektor emeritus CBS/MPP

Finn Hansson, lektor emeritus CBS/MPP Hvordan skal vi forstå innovation i den offentlige sektor? Kan vi bruge erfaringer fra innovationsteorier i virksomheder til den offentlige sektor? Hvor kommer innovationer fra? Hvem er innovationsaktører?

Læs mere

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV SÆT VÆRDIEN I FOKUS Markus Laursen, PhD fellow Mail: mla@badm.au.dk Profil: http://au.dk/en/mla@badm.au.dk PROFIL PhD fellow på Aarhus Universitet, Business and

Læs mere

Netværksrunde og evalueringer

Netværksrunde og evalueringer Netværksrunde og evalueringer SDSD CLEANs Årsdag den 22. maj 2015 Københavns Rådhus BIG DATA MULIGHEDER BARRIERER Data nyttig viden Sammenkoble forskellige datasæt. Data som forretningsmodel energiomkostninger

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Innoveillance med sociale medier og mobilprobing. Ida Borch og Louise Harder Partnere, Viden Nu Eksterne lektorer på CBS www.vidennu.

Innoveillance med sociale medier og mobilprobing. Ida Borch og Louise Harder Partnere, Viden Nu Eksterne lektorer på CBS www.vidennu. Innoveillance med sociale medier og mobilprobing Ida Borch og Louise Harder Partnere, Viden Nu Eksterne lektorer på CBS www.vidennu.dk Harvard Business Review har konkluderet at ringe indsigt i folks liv

Læs mere

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016:

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016: Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse Optag 201: Management Research Method (+ SOL + IB) FAG 2013 Entrepreneurship: Shaping

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed

Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Indførelse og integrering af usabilityarbejde i en IT-virksomhed Jan Stage Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg Universitet, Institut for Datalogi jans@cs.aau.dk Oversigt Betydningen af usability-arbejde

Læs mere

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken En varm velkomst til Poul Melbye Analysechef, Politiken Fra fiasko til succes Poul Melbye, Analysechef, Politiken Politiken Første udgave: 1. oktober 1884 3 ansatte Oplag på 2000 STØT FALDENDE OPLAG 150.000

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere