First-Mover Advantage Fordele og ulemper ved at være først

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "First-Mover Advantage Fordele og ulemper ved at være først"

Transkript

1 First-Mover Advantage Fordele og ulemper ved at være først Af Mads Vangkilde Resumé First-Mover Advantages (pionerfordele) bliver ofte taget for givet, men kan de reelt udnyttes, hvilke mekanismer forstærker dem, og hvor er faldgruberne ved at være først? Opbygningen af et marked er ressourcekrævende og ofte for ressourcekrævende for iværksættere. For en iværksætter kan det bevidste valg om, hvornår i forløbet en mulighed skal realiseres, derfor være afgørende for udfaldet. Succes kan komme både ved at være først på markedet men lige såvel ved at afvente markedets udvikling. For at afhjælpe forståelsen af denne dynamik gennemgår denne artikel principperne bag konceptet First-Mover Advantage for at give et svar på netop disse spørgsmål, og dermed skabe en referenceramme for iværksættere. Indledning Entreprenørskab og evnen til at fostre iværksættere er blevet omdiskuterede begreber i Danmark. Der bruges en del ressourcer på at lære landet, hvordan det gribes an, og hvordan det kan blive en integreret del af vores samfund. Implicit heri ligger opfattelsen af, at nogle af disse iværksætteres idéer skal blive succesfulde. Der er lang vej fra udklækningen af en idé til realisering af en forretningsmodel, og tid kan være en afgørende faktor. Skrækscenariet for mange iværksættere er, at andre (typisk etablerede og pengestærke organisationer) skal komme på samme idé i den tid, der går fra idé til realisering. Nogle idéer stiller dog så store krav til udvikling og samfund, at en pioner må lade andre udvikle markedet for idéen. Tid er altså ikke udelukkende en negativ faktor, og en realistisk forståelse af ens forretningsidé tidligt i forløbet kan sikre idéens overlevelse, såvel som iværksætterens egen succes. Denne artikel belyser teorien vedrørende First-Mover Advantage. Heri konceptualiseres dynamikken omkring timing for markedspenetrering, upåagtet om dette er som pioner, der skaber et nyt marked fra bunden, eller som second-mover, der vil ind på et eksisterende marked. Stillingtagen og forståelse af tid i forhold til initiering af nye forretningstiltag er kritisk i forbindelse med al entreprenørskab og innovation. Ved at anvende First-Mover Advantage konceptet til at analysere disse forhold, forbedres beslutningsgrundlaget omkring den generelle bæredygtighed af en ny forretningsidé. Konceptet kan belyse, hvorvidt en idé bygger på mekanismer, der skal satses egne ressourcer på, ligesom det giver argumenter for, hvorfor investorer og andre interessenter skulle bidrage med ressourcer. Følgende er nødvendigt at få besvaret for at forstå disse sammenhænge: Hvilke mekanismer forstærker pionerfordele? Hvad skal man være agtpågivende overfor i forhold til ulemperne ved at være først? Hvor kan holdbarheden af pionerfordele analyseres? First-Mover Advantage konceptet giver en forståelse til udførelsen af en analyse af disse faktorer og dermed en besvarelse af disse spørgsmål.

2 First-Mover Advantage konceptet Konceptet omkring pionerfordele forbindes i vid udstrækning med en skelsættende artikel af Lieberman & Montgomery fra Dette bidrag gav en grundlæggende forståelse af mekanismerne omkring pionerfordele og vandt stor anerkendelse. Forskningen omkring emnet går dog længere tilbage end 1988, og den egentlige påvisning af pionerfordele har hverken været uproblematisk eller enstemmig. Forståelsen af konceptet omkring pionerfordele har været meget koncentreret om efterprøvningen af fordele i specifikke situationer eller under udvalgte forhold. I 1956 argumenterede Bain for, at pionerprodukter/brands kunne opbygge fordele i form af omtale og præference, som efterfølgende konkurrenter ikke ville kunne indhente uden massive investeringer i markedsføring eller drastiske prisreduktioner. En egentlig formalisering af konceptet var der ikke tale om. Denne gengivelse er karakteristisk for bidrag omkring pionerfordele, der ofte behandles som redskab til forklaring af en situation eller som genstandsfelt for en enkelt situation. Bidragene til forståelse af konceptet var tidligt domineret af forskere inden for industrial organization economics, hvor grundtanken bag pionerfordele beror på oprettelsen af temporale barrierer (Demsetz 1982). Et eksempel på en anden type pionerfordele er afhængigheden af at oprette den første fabrik i et voksende marked inden for et duopol på det rette tidspunkt, hvorved stordriftsfordele er mulige (Rao & Rutenberg 1979). I 1981 undersøgte Mansfield et al forholdet mellem innovationsomkostninger kontra imitationsomkostninger som adgangsbarriere for konkurrenter. I 1985 videreførte Mansfield sine studier til at omfatte udbredelsen af teknologi som element for pionerfordele. Her fandt Mansfield frem til, at innovative produkter/services ofte er blevet imiteret efter markedsintroduktion. Ligeledes blev det påvist, at der ikke er en direkte relation mellem graden af udbredelse af teknologiske informationer, og letheden hvormed denne innovation kan imiteres. I gennemsnit udgør imitationsomkostningerne 65% af innovationsomkostningerne, hvilket understreger betydningen af tiden, fra en pioner introducerer en innovation, til konkurrenter følger trop. Forebyggende innovative tiltag kan i ekstreme tilfælde efterlade et marked uattraktivt for konkurrenter (Lippman & Mamer 1993). Lippman & Rumelt (1982) muliggør med introduktionen af begrebet uklar imitation (uncertain imitability) en forståelse for den mulige mangel på gennemsigtighed af en konkurrencefordels opståen og byggesten. Begrebet uklar årsagssammenhæng (causal ambiguity) afledes af denne diskussion. Gennem anvendelsen af denne term demonstrerer forfatterne, hvordan modeller for ligevægtige industrier med fri adgang opbygges. Forskning udført af Conrad (1983) omhandler de prisfordele, pionerer har frem for senere tilkomne konkurrenter qua asymmetrisk/uperfekt viden fra købernes side. Studierne påviser, at prisfordele primært er til stede for pionerer i de tilfælde, hvor købefrekvensen er lav, eller hvor der er høje omkostninger forbundet med fejlbehæftede produkter. Smiley & Ravid (1983) undersøger ligeledes prissætning i forbindelse med læring. Priser i dette studie kan sidestilles med omkostninger, hvor pioneren er i stand til at nedbringe sine priser (omkostninger) gennem læring samlet i produktionsprocesserne. En effektivisering af processerne via videnopbygning/læring afleder en mere efficient produktion, og pioneren har herigennem mulighed for bedre profitmarginer eller spillerum for lavere priser (learning curve economics). Schmalensee (1982) tilskriver pionerfordele til købernes usikkerhed over for senere tilkomne konkurrenters produkter. Køberne opbygger en præference over for pionerens produkter, da et forudgående kendskab hertil allerede er opnået. Urban et al (1986) påviser, at rækkefølgen for indgangen på et marked (order entry) af et produkt/brand er relateret til markedsandele (i pionerens Ledelse & Erhvervsøkonomi 1/2006

3 favør). Dette blev påvist inden for konsumentmarkedet (B2C). Robinson & Fornell (1985) og Robinson (1988) undersøger effekten af pionerfordele inden for henholdsvis konsumentmarkedet (B2C) og producentmarkedet (B2B). Begge studier påpeger, at pionerfordele eksisterer gennem switching costs (omkostninger forbundet med at skifte leverandør/udbyder) i forhold til marketingstrategien og de direkte omkostninger. Robinson & Fornell (1985) finder betydelige fordele for pionerer inden for konsumentmarkedet, og ligeledes gør Robinson (1988) inden for producentmarkedet dog i mindre grad end i konsumentmarkedet. Robinson & Min (2002) undersøger konkret forskellen mellem pionerer og tidlige forfølgere (early-movers) inden for producentmarkedet, hvorved tidligere forskning bekræftes i eksistensen af pionerfordele over tidlige forfølgere. Kardes & Kalyanaram (1992) undersøger fordele for pionerers mærkevarer specifikt i relation til forbrugerhukommelse og -bedømmelse. Dette studie udmærker sig ved, udover at påpege eksistensen af pionerfordele, også at hævde, at disse fordele forstærkes over tid. En anden kontekst, hvori pionerfordele er studeret, vedrører et spil-teoretisk perspektiv. Gal-Or (1985) opstiller en model, hvori identiske aktører introduceres på et marked sekventielt. Hun udleder, at fordele tilfalder pioneren (Stackleberg leader). Disse studier blev udvidet til at omfatte ulemperne ved Stackleberg-førerskab under ufuldstændige viden (Gal-Or 1987). Carpenter & Nakamoto (1990) undersøger holdbarheden af dominerende mærkevarer, når disse udfordres af nye konkurrenter, og konkluderer, at timing-strategier påvirker præferenceforskelle. En række forskere (Schnaars 1986, Lambkin 1988, Mahajan et al 1993, Bowman & Gatignon 1996, Shamsie et al 2004 og Carow et al 2004) undersøger sammenhængen mellem rækkefølgen for introduktion på et marked og succesen/ydeevne (ydeevne målt i omsætning og/eller markedsandele). Lambkin (1988) søger via en analyse på tre komponenter at bekræfte det, som både forskere og praktikere mener at vide at pionerfordele eksisterer. De adfærds- og ydeevnebaserede komponenter omhandler pionerer, tidlige forfølgere og sent tilkomne (first-movers, early-movers og late-movers). Lambkin (1988) udleder to overordnede konklusioner, nemlig at rækkefølgen for markedsintroduktion systematisk er relateret til den konkurrencemæssige ydeevne, og at variationer i strukturen og strategien af en virksomhed i forskellige indgangskategorier vil moderere denne effekt. Undersøgelsen understøttede eksistensen af pionerfordele empirisk. I 1988 udgiver Lieberman & Montgomery den første artikel, der behandler pionerfordele konceptuelt og giver en model til forståelse af de komponenter, der bestemmer dynamikken omkring pionerfordele. Grundstenene for pionerfordele blev inddelt i tre overordnede kategorier: teknologisk førerskab, forebyggende aktiviteter til sikring af aktiver og switching costs og usikkerhed. Teknologisk førerskab bygger på læring (learning curve economics) og succes inden for patentering og F&U. Forebyggende aktiviteter til sikring af aktiver omhandler sikring af førsteretten til input til produktionen, sikring af geografisk lukrative beliggenheder og forebyggende investeringer i udstyr og maskineri. Switching costs kan være i forhold til tilpasning til sælgers produkter, opbyggelsen af kendskab til leverandøren (af køberen) og kontraktbestemte switching costs, hvor usikkerhed omhandler købers valg herunder. Fremkomsten af pionerfordele bygger på asymmetri mellem konkurrenter, der kan udnyttes af én part til at starte først. En virksomhed kan altså ikke bare vælge en pionerstrategi muligheden for at udnytte pionerfordele fremkommer som en kombination af held og kompetence til at reagere på en forandring i omverdenen. Eksemplet kan illustreres ud fra Sonys legendariske direktør Akio Morita, der stik imod alle markedsundersøgelser og råd valgte at forfølge muligheden for at introducere en bærbar kassettebåndafspiller. 7

4 Succesen af walkman en som produkt generelt og specifikt for Sony er ikke omstridt i dag (Ohmae 1998). Besiddelsen af unikke ressourcer koblet med forudseenhed fra virksomheden (kompetencer) sammen med forbrugernes accept af det nye produkt (held) stik imod alle undersøgelser gav succes. Ligeledes kan muligheden skyldes rent held eksempelvis da industrisamfundet opstod, og nogle var begunstiget med at eje land, hvorunder der var olie. Begge eksempler illustrerer også den forandring i omverdenen, der kan frembringe de muligheder, som en virksomhed enten gennem held, kompetence eller begge så kan udnytte. I 1992 byder Kerin et al ind med en ny konceptuel model for pionerfordele, der omfatter både pionerens og efterfølgerens strategiske valg, efterfølgerens fordele (second-mover advantages eller first-mover disadvantages) samt identificeringen af fire faktorer for pionerfordele: økonomiske, forebyggende, teknologiske og adfærdsbetingede. I 1993 adresserer Patterson de strategiske perspektiver ved pionerfordele gennem bevarelsen af fordele via opbyg- Tabel 1. Mekanismer bag pionerfordelene Tidlig omtale Første mærke første præference Patentering Forebyggende innovation fortsætte med at udvikle produkt Usikkerhed af køber/kunde sætter sig ikke ind i nye produkter Uperfekt/asymmetrisk videnfordeling blandt købere/kunder Læringsforspring omkostningseffektivitet og mulighed for bedre profitmarginer eller lavere priser Stackleberg-førerskab - Spilteoretisk simulering Positionering på markedet (hvis rigtig) Rækkefølge for markedsintroduktion (tidlig præference, usikkerhed, tidlige markedsandele mm.) Tidsmæssigt forspring (hvis udnyttet) Investeringer i reklamering etablere kendskab Loyalitet over for pionerbrand (image, omdømme og erfaring) Oprettelse af indgangsbarriere Switching costs for købere/kunder Teknologisk førerskab Forebyggende aktiviteter til sikring af input faktorer, geografisk placering, investeringer i udstyr mm. Køberes/kunders hukommelse begrænset bedre genkaldelse af pionerprodukt Isoleret vurdering af pioners produkt ikke sammenholdt med x andre lignende produkter Bedre udnyttelse af Product Life Cycle (PLC) Kontrol over indgangsskala Usikker imiterbarhed (uncertain imitability) Både for konsument- og producentmarkeder (stærkest ved konsumentmarkeder) Lock-in af leverandører Optimere marketing mix (produkt, distribution, pris og reklamering) Inerti i efterspørgsel Attraktivitet og oplever risiko Knaphed af ressourcer Eje beskyttet teknologi Kilde: Egen tilvirkning. 8 Ledelse & Erhvervsøkonomi 1/2006

5 gelsen af strategiske barrierer. Patterson (1993) giver en taksonomi over strategiske barrierer til bevarelsen af pionerfordele. Gilbert & Birnbaum-More (1996) uddyber aspektet vedrørende anvendeligheden af timing-strategier. Her præsenteres en model til evaluering af fordele ved at være pioner eller efterfølger til et nyt marked. Med overgangen til det nye årtusind blev pionerfordele undersøgt inden for en række nye områder og i nye sammenhænge. Mueller (1997) beskriver pionerfordele i forbindelse med path dependence, mens Makadok (1998) undersøger fænomenet i forbindelse med industrier karakteriseret ved lave indgangsbarrierer. López & Roberts (2002) udforsker produktinnovation og pionerfordele i organisationer med svag anvendelse (regimes of weak appropriability) og kommer frem til, at sådanne fordele ikke eksisterer eller vil blive bortkonkurreret hurtigt. Dette studie fandt en negativ sammenhæng mellem rækkefølgen for markedsintroduktion og langsigtede markedsandele. Fordele var til stede for tidlige aktører (early-movers), hvor den 10. aktør på et marked i gennemsnit kun ville opnå 11% af den markedsandel, pioneren kunne opnå. Clark & Montgomery (1998) fandt frem til, at aggressivitet var en valid indikator for et markeds attraktivitet og den oplevede risiko gennem et studie om konkurrencemæssigt omdømme og multi-marked konkurrence som afskrækker for konkurrenter. Michael (2003) søgte at forklare pionerfordele som funktion af franchising. Coeurderoy & Durand (2004) undersøgte fremkomsten af pionerfordele inden for 1042 produktionsvirksomheder i Frankrig og forbandt resultatet til beskyttet teknologi kontra omkostningsefficiens. Bagsiden af medaljen efterfølgerens fordele/pionerulemper Hvor der findes fordele ved at agere entreprenant, modsvares disse af en række forhold, der kan mindske eller helt erodere fordelene. En realistisk analyse af en forretningsidé bør indeholde overvejelser omkring disse faktorer. Det må så vurderes, hvorvidt trusselsbilledet er så stærkt, at idéen skal frafaldes, om alternativer skal overvejes, eller om det endda kan være fordelagtigt at indtage en afventende position. En række virksomheder arbejder bevidst med strategier til at modsvare radikale innovationer i form at være en hurtig efterfølger (Markides & Geroski 2005). Ulemperne ved at være først er illustreret i nedenstående Figur 1. Figuren bygger på ovenstående kilder. Introduktionen af et nyt produkt/service og investeringerne i den succesfulde velkomst fra forbrugernes side kan være meget omkostningstung. Når investeringer i F&U skal foretages, købere skal uddannes (typisk ved teknologiske produkter), og infrastruktur skal udvikles, er dette forbundet med store omkostninger, og disse omkostninger kan være lukrative at sidde hus forbi på. Imiteringsudgifter er altid lavere end udviklingudgifter. 1 Og evnen til at køre på frihjul af senere konkurrenter mindsker direkte størrelsen og holdbarheden af den rentabilitet, som en pioner opnår. Selv ikke patenter giver den store beskyttelse, idet evnen til at imitere uden om en innovation og reverse engineering er blevet mere udbredt. Udbredelsen af viden/teknologi er meget svær at kontrollere for en pioner (Lieberman & Montgomery 1988). Herved kan der opstå en afventende situation, hvor nødvendige investeringer ikke bliver foretaget, da indtjeningen af disse udgifter ikke er sikret. I Japan findes de arketypiske eksempler på, hvordan pioner- og second-mover strategier kan udføres. Sony vandt som bekendt stort med introduktionen af walkman en, og Sony er den typiske innovatør med store satsninger. Modsat Sony findes Matsushita i vesten kendes firmaet mest gennem deres mærker JVC og Panasonic. Én kamp, som Sony tabte, var den om videomarkedet. Sony lancerede beta-max -standarden, og Matsushita svarede igen to år senere med VHS -standarden (Economist 1999). Om end videomaskiner er ved at blive faset ud, så var Matsushita den sikre vinder i den 9

6 Figur 1. Pionerulemper Free-Riders / Konkurrenter som kører frihjul på first-moverens arbejde; lærer af fejl, nye ressource- behov, udnytter fejlagtig positionering eller manglende investeringer Ændring i forhold mellem nyt produktog totalsalg, scope economics, multimarked deltagelse, aggressive købere udnytter nye udbydere, stærkere brand af efterfølgere, ressourcestærkere efterfølgere mm. Lavere imitationsomkostninger Pioneren Afklaring af teknologiske og markedsmæssige usikkerheder Inerti First-moveren bliver uagtsom og forfalder til inerti Ændringer i teknologi eller i kunders behov Udbredelse af teknologi/viden (technology diffusion) Kilde: Egen tilvirkning. kamp på trods af, at de trådte senere ind på markedet. Indgangen på et usikkert marked er forbundet med stor risiko. Wernerfelt & Karnani (1987) argumenterer for, at den tidlige indgang på et usikkert marked kun bør ske, når virksomheden direkte kan påvirke afklaringen af denne usikkerhed. I mange situationer sker afklaringen via fremkomsten af et dominerende brand eller standard. VHS-standarden i videomaskiner er et eksempel. Den omtalte kamp om markedet for videomaskiner kan igen anvendes. Én af grundene til, at VHS vandt var, at så snart Matsushita kom på banen, initierede de udviklingen af et 4-timers kassettebånd. Der var næsten øjeblikkeligt givet en ny variant til det eksisterende. Denne proces, hvor eksisterende produkter er overhalet af innovationer fra nye udbydere, forekommer, når ny teknologi fremkommer, mens den eksisterende stadig er under vækst (beta-max havde kun to år på bagen, da VHS kom). Det kan være svært for pioneren at opfatte truslen og foretage de nødvendige forholdsregler. Ændringer kan komme i kraft af virksomheders egen opfindsomhed (4-timers videobånd) eller i kraft af kunders efterspørgsel. Uanset årsagen kan konsekvensen være ubehagelig for pioneren. Inerti eller uagtsomhed kan forekomme som konsekvens af tidlig succes. Der kan være flere årsager hertil: virksomheden er fastlåst i bestemte aktiver, modvilje mod kannibalisering af eksisterende produktlinier, eller virksomheden er blevet ufleksibel 10 Ledelse & Erhvervsøkonomi 1/2006

7 og ude af stand til at reagere. Inerti kan være et rationelt organisatorisk svar på profitmaksimering også selvom det medfører organisationens nedbrud. En virksomhed kan komme i en situation, hvor den skal beslutte, om den vil poste en masse ressourcer i en tilpasning til de nye tider eller søge at høste, hvad der måtte være tilbage. Det kan betale sig for pioneren at udvikle forbedrede produkter, men afvente markedsintroduktionen, indtil en konkurrent truer med egne produkter. Holdbarheden af pionerfordele? What a firm wants is to create a situation where its own resource position directly or indirectly makes it more difficult for others to catch up. (Wernerfelt 1984, p. 173) Et aspekt, der falder i øjnene ud fra en gennemgang af litteraturen omkring pionerfordele, er den manglende stillingtagen til holdbarheden 2 af de fordele, en pioner kan opnå igennem netop sin status som pioner. Holdbarhed inden for pionerfordelskonteksten er kun behandlet implicit. Konceptet er opbygget omkring en balance mellem udnyttelse af pionerfordele og eliminering af de faldgruber, der kan sikre efterfølgende konkurrenter second-mover fordele. Herved gives dog ingen redskaber til at vurdere holdbarheden af en pionerfordel. Vi får en referenceramme til en terminologi til at forstå holdbarheden, men ingen midler til at estimere den og dermed ingen dybdeforståelse af, hvorfor nogle virksomheder ikke søger at opnå pionerfordele. Begreberne konkurrencefordel og holdbarheden heraf er på ingen måde nye begreber. Det er problematikken om, hvorfor nogle virksomheder klarer sig bedre økonomisk end andre heller ikke. Svaret hertil er dog noget komplekst. For at kunne forstå, hvordan pionerfordele kan have en konkurrencemæssig indflydelse, og hvor vedvarende denne kan være, gives en forståelsesramme via den ressource-baserede teori (Resource-Based View of the firm RBV). Peteraf (1993) præsenterer en model bestående af fire hjørnesten til forklaring af konkurrencemæssige fordele. Disse elementer omhandler ressourceheterogenitet, ex post begrænsninger til konkurrencen, ressourcers uperfekte mobilitet og ex ante begrænsninger til konkurrencen. Heterogenitet af ressourcer er antaget inden for RBV og forklarer, hvorfor virksomheder med forskellige kompetencer som minimum opnår break-even, mens virksomheder med marginale ressourcer højst kan opnå break-even, og virksomheder med overlegne ressourcer er i stand til at generere profitter. Forskellige typer fortjenester 3 kan opkræves Ricardian, fixed, quasi-fixed og monopoly (Peteraf 1993). De bagvedliggende ressourcer, der indgår i produktionen af en pioners ydelser, skal med andre ord være tilstrækkeligt forskellige fra dem, som andre udnytter. En ny ydelse skal altså være tilstrækkelig forskellig, men også blive opfattet som værdifuld af købere/kunder. I samspil med de tre øvrige hjørnesten af konkurrencefordele kan en pioner være i stand til at generere fortjenester ud over monopoly-fortjenester, efter at konkurrenter har forsøgt at indhente pioneren. Adgangsbarrierer (Rumelt 1984) eller mobilitetsbarrierer (Caves & Porter 1977) forklarer, hvordan ex post begrænsninger til konkurrencen er afhængige af uperfekt imiterbarhed og uperfekt substituerbarhed for at bevare evnen til at generere fortjenester. Med begrebet asset stock accumulation hjælper Dierickx & Cool s (1989) bidrag med at forstå, hvordan ikke-overførbare 4 aktiver skabes i en virksomhed, og dermed uddybes forståelsen af uperfekt mobilitet. Dierickx & Cool s (1989) bidrag kom som svar på Barney s (1986) begreb om strategic factor markets, hvor han beskriver tilgængeligheden af alle typer ressourcer i et åbent mar- 11

8 ked. Dialogen imellem de to parter efterlader en indsigt omkring tilgængeligheden af ressourcer som funktion af penge eller tid. Med det bidrag introduceres en forståelse for, at nogle ressourcer simpelthen ikke kan overføres. I forhold til pionerfordele betyder dette, at jo tidligere i rækkefølgen for markedsintroduktion 5 en virksomhed står, desto bedre er mulighederne for at skabe disse ikke-overførbare ressourcer. Selvom det ikke er en garanti. Ikke-overførbare ressourcer udspringer af uperfekt mobilitet. Virksomhedsspecifikke ressourcer, hvis værdi er højere for den virksomhed, der anvender dem, frem for andre virksomheder, er uperfekt mobile ressourcer. Uperfekt mobilitet af ressourcer er en afgørende faktor til bevarelse af konkurrencemæssige fordele, idet en erodering og imitering af ressourcer hindres. De fordele, en pioner kan opbygge, vil være baseret på ressourcer, der i varierende grader kan imiteres eller overføres (Peteraf, 1993). En pioner kan ved at være først og ved at have ikke-overførbare ressourcer opbygge og fastholde et konkurrencemæssigt forspring, såfremt disse ressourcer er tilstrækkelig heterogene, og så længe der ikke eksisterer ex ante begrænsninger til konkurrencen. Netop ex ante begrænsninger til konkurrencen er kritiske i forhold til en virksomhed, der begiver sig ud i et uudforsket forretningsområde. Dette vedrører omkostninger ved at implementere en strategi, hvor det er nødvendigt, at der kun er begrænset konkurrence om en søgt position. Selv når en position er åben, skal en virksomhed være opmærksom på konkurrenter, der måtte ønske at konkurrere om den samme position ved en senere lejlighed. I forbindelse med pionerfordele modsvarer dette secondmover fordele og helt konkret spørgsmålet om, hvor hurtigt konkurrenter kan indhente et forspring og nedbryde de barrierer, der sikrer pioneren en fortjeneste. Konklusion Om end nok så logisk af ræsonnement så har den praktiske forekomst af pionerfordele ikke været entydig. En del af forklaringen herpå ligger i definitoriske problemstillinger, men selvom disse kan forekomme noget akademiske, så er konklusionen klar det kan være vanskeligt at indløse fordele ved blot at være først. Som demonstreret i denne artikel kan en pioner lukrere på en række mekanismer, der kan forstærke fordelen ved at være først med et nyt produkt. Disse omhandler både pionerens muligheder for at sikre sig vigtige og sjældne ressourcer, hvorved barrierer opbygges over for senere tilkomne konkurrenter, men også i forhold til køberne/kunderne. Specielt inden for konsumentmarkedet agerer forbrugerens kognitive begrænsninger fordelagtigt for pioneren, da forbrugerne i store mængder ikke kan overskue et stigende udbud af varer, bedømmer et pionerprodukt favorabelt, fanges i switching costs, fordi et skifte er for besværligt eller omkostningstungt mm. Omvendt kan der være en række fordele ved at afvente en pioners færd ind på et nyt marked. Ikke mindst fordi udviklingen af et nyt produkt og uddannelsen af et nyt marked er forbundet med store omkostninger, som en efterfølger ikke skal matche. Beskyttelse af produkter er ligeledes blevet vanskeligere, hvilket gør det lettere at kopiere for efterfølgere. Efterfølgende konkurrenter kan ganske simpelt afvente en pioners tiltag og derefter kopiere det, der virkede, og forbedre det, der viste sig at være svagt. Der findes ikke én given tilgang det afgørende er at være opmærksom på dynamikkerne og forstå, hvordan de arbejder med og imod den strategi, en virksomhed vælger. Det er muligt at forstå holdbarheden af pionerfordele ud fra de fire hjørnesten i konkurrencefordelene, som Peteraf (1993) opstiller. Ressourcerne, der indgår i virksomhedens produktion, skal være tilstrækkeligt heterogene til at kunne generere fortjenester. Er disse ressourcer vigtige og sjældne, har pioneren en fordelagtig udgangsposition. Ligeledes skal ex post begrænsningerne til konkurrencen være 12 Ledelse & Erhvervsøkonomi 1/2006

9 små for at lette indgangen for pioneren og opbygningen af adgangsbarrierer for efterfølgere. Ved at være først har en pioner en fordelagtig position til at dyrke ikkeoverførbare ressourcer. Ressourcer, der ikke umiddelbart kan erhverves via penge eller over tid. Ressourcernes uperfekte mobilitet er afgørende i bevarelsen af det forspring, en pioner måtte have for at undgå en erodering af fortjenestegrundlaget. Starter en pioner på et nyt marked, skal der ydermere være ex ante begrænsninger til konkurrencen, så efterfølgere ikke uden videre kan følge trop. Samspillet mellem disse faktorer afgør, hvor holdbar en pioners fordele er det er altså den enkelte faktor og samspillet faktorerne imellem, der er afgørende. I 1982, da filmen Blade Runner udkom, valgte man 10 multinationale virksomheder (TDK, Atari, Coca-Cola, Pan-Am, Budweiser, RCA, Kinney Shoes, Bulova, Cuisinart og Schlitz), hvis navne skulle fremgå i forskellige scener i filmen for at understøtte realismen i det fremtidige samfundsbillede, man ville skabe. Ideen var at vælge virksomheder, hvor man mente, at det var realistisk, at de eksisterede i år Af de 10 virksomheder, man dengang mente ville eksistere i det 21. århundrede, har en del lidt en hård skæbne, hvor nogle er lukket ned (en enkelt er også startet op igen med ny kapital). Så uanset hvor god en forretningsidé, man sidder med, skal man huske, at intet er uforgængeligt, og de fordele, man kunne udnytte ved at være først, på sigt skal suppleres for at sikre overlevelse i det lange løb! Summary First-mover (pioneer) advantages are often taken for granted, but can they really be exploited, and which mechanisms reinforce them, and what are the pitfalls of being first? To develop a market requires resources often too many resources for entrepreneurs. To an entrepreneur, the conscious choice of when to seize an opportunity may decide the outcome. Success may occur by being first in the market but also by awaiting the development of the market. To facilitate the understanding of this dynamism and answer those questions, the article reviews the principles of first-mover advantage to create a framework for entrepreneurs. Noter 1. Jf. Mansfield (1981) 2. Sustainability 3. Rents 4. Non-tradeable 5. Order of entry Litteratur Barney, Jay B.: Strategic Factor Markets: Expectations, luck, and business strategy, s , Management Science, Vol. 32, issue 2, Bain, Joe S. (1956), Barriers to New Competition. Cambridge, MA: Harvard University Press. Bowman, Douglas & Hubert Gatignon: Order of entry as a moderator of the effect of the marketing mix on market share, s , Marketing Science, Vol. 15, issue 3, Carow, Kenneth, Randall Heron & Todd Saxton: Do early birds get the returns? An empirical investigation of early-mover advantages in acquisitions, s , Strategic Management Journal, Vol. 25, issue 6, Carpenter, Gregory S. & Kent Nakamoto: Competitive strategies for late entry into a market with a dominant brand, s , Management Science, Vol. 36, issue 10, Caves, Richard E. & Michael E. Porter: From entry barriers to mobility barriers: Conjectural decisions and contrived deterrence to new competition, s , Quarterly Journal of Economics, Vol. 91, issue 2,

10 Clark, Bruce H. & David B. Montgomery: Competitive reputations, multimarket competition and entry deterrence, s , Journal of Strategic Marketing, Vol. 6, issue 2, Coeurderoy, Regis & Rodolphe Durand: Leveraging the advantage of early entry: Proprietary technologies versus cost leadership, s , Journal of Business Research, Vol. 57, issue 6, Conrad, Cecilia A.: The advantage of being first and competition between firms, s , International Journal of Industrial Organization, Vol. 1, issue 4, Demsetz, Harold: Barriers to entry, s , The American Economic Review, Vol. 72, issue 1, Dierickx, Ingemar & Karel Cool: Asset stock accumulation and sustainability of competitive advantage, s , Management Science, Vol. 35, issue 12, Economist: Akio Morita, Economist, Vol. 353, issue 8140, 10/09/1999. Gal-Or, Ester: First mover and second mover advantages, s , International Economic Review, Vol. 26, issue 3, Gal-Or, Ester: First mover disadvantages with private information, s , Review of Economic Studies, Vol. 54, issue 178, Gilbert, Joseph & Philip H. Birnbaum-More: Innovation timing advantages, s , Journal of Engineering and Technology Mangement, Vol. 12, issue 4, Kardes, Frank R. & Gurumurthy Kalyanaram: Order-of-entry effects on consumer memory and judgment: An information integration perspective, s , Journal of Marketing Research, Vol. 29, issue 3, Kerin, Roger A., P. Rajan Varadarajan & Robert A. Peterson: First-mover advantage: A synthesis, conceptual framework, and research proposition, s , Journal of Marketing, Vol. 56, issue 4, Lambkin, Mary: Order entry and performance in new markets, s , Strategic Management Journal, Vol. 9, Special Issue: Strategy Content Research, Lieberman, Marvin B. & David B. Montgomery: First-Mover Advantages, s , Strategic Management Journal, Vol. 9, Special Issue: Strategy Content Research, Lippman, Steven A. & John W. Mamer: Preemptive innovation, s , Journal of Economic Theory, Vol. 61, issue 1, Lippman, Steven A. & Richard P. Rumelt: Uncertain imitability: An analysis of interfirm differences in efficiency under competition, s , Bell Journal of Economics, Vol. 13, issue 2, López, Luis E. & Edward B. Roberts: Firstmover advantages in regimes of weak appropriability: The case of financial services innovations, s , Journal of Business Research, Vol. 55, issue 12, Mahajan, Vijay, Subhash Sharma & Robert D. Buzzell: Assessing the impact of competitive entry on market expansion and incumbent sales, s , Journal of Marketing, Vol. 57, issue 3, Makadok, Richard: Can first-mover and early-mover advantages be sustained in an industry with low barriers to entry/imitation?, s , Strategic Management Journal, Vol. 19, issue 7, Mansfield, Edwin, Mark Schwartz & Samuel Wagner: Imitation costs and patens: An empirical study, s , Economic Journal, Vol. 91, issue 364, Mansfield, Edwin: How rapidly does new industrial technology leak out?, s , Journal of Industrial Economics, Vol. 34, issue 2, Markides, Constantinos C. & Paul A. Geroski: Fast Second: How smart companies bypass radical innovations to enter and dominate new markets, Jossey-Bass, San Francisco, Michael, Steven C: First mover advantage through franchising, s , Journal of Business Venturing, Vol. 18, issue 1, Mueller, Dennis C.: First-mover advantage and path dependence, s , International Journal of Industrial Organization, Vol. 15, issue 6, Ohmae, Kenichi: Guru of gadgets, s Time South Pacific, issue 49, 12/07/1998. Patterson, William C.: First-mover advantage: The opportunity curve, s , 14 Ledelse & Erhvervsøkonomi 1/2006

11 Journal of Management Studies, Vol. 30, issue 5, Peteraf, Margerat A.: The cornerstones of competitive advantage: A resource-based view, s , Strategic Management Journal, Vol. 14, issue 3, Rao, Ram C. & David P. Rutenberg: Preempting an alert rival: Strategic timing of the first plant by analysis of sophisticated rivalry, s , Bell Journal of Economics, Vol. 10, issue 2, Robinson, William T.: Sources of market pioneer advantages: The case of industrial goods industries, s , Journal of Marketing Research, Vol. 25, issue 1, Robinson, William T. & Claes Fornell: Sources of market pioneer advantages in consumer goods industries, s , Journal of Marketing Research, Vol. 22, issue 3, Robinson, William T. & Sungwook Min: Is the first to market the first to fail? Empirical evidence for industrial goods businesses, s , Journal of Marketing Research, Vol. 39, issue 1, Rumelt, Richard P.: Toward a strategic theory of the firm, i R. Lamb (ed.), Competitive Strategic Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs (NJ), Schmalensee, Richard: Product differen- tiation advantages of pioneering brands, s , American Economic Review, Vol. 72, issue 3, Schnaars, Steven P.: When entering growth markets, are pioneers better than poachers?, s , Business Horizons, Vol. 29, issue 2, Shamsie, Jamal, Corey Phelps & Jerome Kuperman: Better late than never: A study of late entrants in household electrical equipment, s , Strategic Management Journal, Vol. 25, issue 1, Smiley, Robert H. & S. Abraham Ravid: The importance of being first: Learning price and strategy, s , The Quarterly Journal of Economics, Vol. 98, issue 2, Urban, Glen L., Theresa Carter, Steven Gaskin & Zofia Mucha: Market share rewards to pioneering brands: An empirical analysis and strategic implications, s , Management Science, Vol. 32, issue 6, Wernerfelt, Birger: A resource-based view of the firm, s , Strategic Management Journal, Vol. 5, issue 2, Wernerfelt, Birger & Aneel Karnani: Competitive strategy under uncertainty, s , Strategic Management Journal, Vol. 8, issue 2,

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Indhold. Forskning og udvikling. Introduktion. Markedsmagt (i)

Indhold. Forskning og udvikling. Introduktion. Markedsmagt (i) Indhold Forskning og udvikling Keld Laursen Institut for Industriøkonomi og virksomhedstrategi, HHK e-mail: kl.ivs@cbs.dk, http://www.cbs.dk/departments/ivs/laursen/ Introduktion Struktur, opførsel og

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii)

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii) Oversigt Det dominerende firma Keld Laursen stitut for dustriøkonomi og virksomhedstrategi, HHK e-mail: kl.ivs@cbs.dk, http://www.cbs.dk/departments/ivs/laursen/ Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Fra lukket til Åben Innovation

Fra lukket til Åben Innovation Innovationsprocessens tandhjul Demokratisering af innovationsprocessen? Fra lukket til åben innovation Fra produktions-centreret til bruger-centreret innovation Fra klima-destruktiv til klima-progressiv

Læs mere

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux

New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux New ventures based on open innovation - an empirical analysis of start-up firms in embedded Linux Marc Gruber Joachim Henkel Entrepreneurship 12. september 2010 Fokus Der undersøges hvordan typiske udfordringer

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING EN LILLE KONKURRENCE Hvem stiller det bedste spørgsmål på Twitter? #ThorupMajlund AGENDA 1. Quiz med en suveræn præmie 2. Om os 3. Digital Transformation på

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Om forretningsmæssige kompetencer

Om forretningsmæssige kompetencer Om forretningsmæssige kompetencer Uddanner universiteterne kun i det de forsker i? DI, Industriens Hus - 22. september 2009 Jørn Johansen JoJ@delta.dk www.deltaaxiom.com www.delta.dk Tlf.: 72194421 1 Delta

Læs mere

Business Model Genertion

Business Model Genertion Business Model Genertion Some Business Model definitions Porter s the essence of formulating competitive strategy is relating a company to its environment BusinessModelGeneration A business model describes

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI

Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI 1 OPI Offentlig Privat Innovation Forbedre velfærd og behandling af borgerne Mere effektive og billigere sygehuse

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Customer relationship management = CRM. Den mest moderne koncept i marketing.

Customer relationship management = CRM. Den mest moderne koncept i marketing. Chapter 1 9. februar 2015 17:47 What is marketing? Marketing is managing profitble customer relationships. Specsavers er et godt eksempel på hvordan man skaber værdi og relation til kunden. Det gør de

Læs mere

Intern analyse af IT afdeling en intern analyse af ressourcer og kapabiliteter hos IT med fokus på værdiskabelse for kunden.

Intern analyse af IT afdeling en intern analyse af ressourcer og kapabiliteter hos IT med fokus på værdiskabelse for kunden. Intern analyse af IT afdeling en intern analyse af ressourcer og kapabiliteter hos IT med fokus på værdiskabelse for kunden. Analysen er anonymiseret og der er fjernet dele af undersøgelsen for at beskytte

Læs mere

Netværksrunde og evalueringer

Netværksrunde og evalueringer Netværksrunde og evalueringer SDSD CLEANs Årsdag den 22. maj 2015 Københavns Rådhus BIG DATA MULIGHEDER BARRIERER Data nyttig viden Sammenkoble forskellige datasæt. Data som forretningsmodel energiomkostninger

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. "Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar..." Anmeldt af 16 ledere

6* i Danske Kommuner. 5* i JP. Anmeldere og ledere skriver Powertool...evidensforankret...let læst.. konkret og brugbar... Anmeldt af 16 ledere Prisvindende praktisk teori til involvering af medarbejderne i udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk s e B r e p a tp n2 sto o B 012 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

FRA IDE TIL FAKTURA. Innovation i praksis

FRA IDE TIL FAKTURA. Innovation i praksis FRA IDE TIL FAKTURA Innovation i praksis INNOVATIONS BOOT CAMP Betingelsen for at blive verdensmester i innovation er innovative leder, der er i stand til at transformere deres organisationer fra produktions-

Læs mere

Kursus 2903: Læring og fremdrift i formgivning

Kursus 2903: Læring og fremdrift i formgivning 2. september til 27. september 2005 Workshop 1, som svarer til kursus 2903, indleder studieforløbet Ny Industrialisering. Den arrangeres af CINARK (adjunkt Lene Dammand Lund) i samarbejde med Studieafdeling

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Profitable kunder Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Hvad er din TLP koefficient 2 Vores bud på udfordringer & muligheder

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

www.morten-rask.dk oktober 2001

www.morten-rask.dk oktober 2001 Opbygning af e-handelssystemer Implementering er en transformationsproces Agenda! Case: Det er nemt med Jubii Butik! Turban giver overblikket! Pernille Kræmmergaards fokus på ERP! Mortens model (igen)!

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas

Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas Agenda Akademiuddannelsen Markedsføring og analyse Intro 17.30 18.00 Introduktion til Business Model Canvas 18.00 18.45 Pause

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser.

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF - valgfag

Læs mere

Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud. Cand.psych. Petra Patzwaldt

Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud. Cand.psych. Petra Patzwaldt Udadreagerende adfærd - Fra overlevelse til overskud Cand.psych. Petra Patzwaldt Aftenens program kl. 19-21:00 Lidt om mig selv Vi starter med en fortælling Forskellige tanker om udfordringerne ved børn

Læs mere

Resumé af bogen: Blue Ocean Strategy De nye vinderstrategier.

Resumé af bogen: Blue Ocean Strategy De nye vinderstrategier. af bogen: De nye vinderstrategier. Sådan skaber man blå oceaner. Markedsbetingelserne indenfor de fleste forretningsområder har gradvist udviklet sig så udbud overstiger efterspørgslen. Accelereret teknologisk

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin

Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin 29. november 2012 Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin v. Lasse Jensen, CONNECT Denmark Platinsponsorer: Fakta om CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en forening, hvis formål er at skabe

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S Agenda Intro til CRM Trends i CRM-system markedet Markedsoverblik 6 grundlæggende overvejelser ved valg af CRM-system

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Uddrag af artikel trykt i Innovations- ogforandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET

DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET HØJESTERETS DOM AF 15. FEBRUAR 2013 I SAG 2/2008 POST DANMARK A/S MOD KONKURRENCERÅDET 28. maj 2013, advokat Søren Zinck Forhistorien (1) Faktum: Der er to betydelige

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Gode råd og overvejelser til EUansøgningen

Gode råd og overvejelser til EUansøgningen Gode råd og overvejelser til EUansøgningen Der er mange fordele ved at deltage i EU-støttede projekter. Ved deltagelse i sådanne projekter er der udsigt til at opnå ny viden, erfaring med ny teknologi,

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere