Fagmodul i Psykologi (Engelsk)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagmodul i Psykologi (Engelsk)"

Transkript

1 Side 1 Fagmodul i Psykologi (Engelsk) DATAO/REFERENCE JOURNALNR. 30. november Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse, Den Humanistiske Bacheloruddannelse, Den Humanistiske-Teknologiske Bacheloruddannelse og Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse. Med mindre det særligt fremgår af regler nedenfor, gælder reglerne fastsat i studieordningen for den bacheloruddannelse, som den studerende er indskrevet på, også for dette fagmodul. Formål Bachelorfagmodulet i psykologi fokuserer på socialpsykologi i en global kontekst. Modulet lægger særlig vægt på psykologiske tilgange, der peger længere end mere fælles vestlige psykologiske perspektiver, ved at samle humanistiske og socialvidenskabelige tilgange fra hele verden og integrere internationale, interkulturelle og globale aspekter i undervisningsaktiviteterne. Modulet giver de studerende mulighed for at udforske hverdagsaktiviteter i deres konkrete møder med samfundsmæssige problemer på tværs af kontekst og sted. Det belyser handle- og tænkemåder i forhold til hverdagslivet, hvordan de opstår, og hvordan de kan bidrage til at ændre den sociale verden. Der er særlig fokus på belysning af socialpsykologien og dens rolle i udviklingen af den fremvoksende socialøkonomi og tredje sektor. I tråd med et globalt perspektiv omfatter fagmodulet fundamentale perspektiver i forhold til social-, udviklings- og personlighedspsykologi, hvor temaer som subjektivitet, agens, sociale processer og praksis, situerede magtrelationer, intersektionalitet og håndtering af entrepreneurisk social forandring introduceres for at analysere det levede hverdagsliv på tværs af kultur- og samfundsmæssige kontekster og værdier. I modulets forskningsprojekt vil de studerende arbejde med og reflektere over sammenkoblingen mellem lokale og globale problemer i relation til socialpsykologi i hverdagslivet i situerede samfundsmæssige forhold. Formålet med fagmodulet i Psykologi er, i tematiseret form, at introducere den studerende til psykologiens centrale teorier og deres grundlagsproblematikker vedrørende udvikling, personlighed og socialitet set i en samfundsmæssig og kulturel kontekst. De studerende skal gennem deres arbejde med kurserne i dette modul opbygge kendskab til og lære at anvende teori, koncepter, metoder til undersøgelse og analyse af problemstillinger forbundet med udviklings-, personligheds- og socialpsykologi set i en global samfundsmæssig og kulturel kontekst. Fagmodulet i Psykologi har også til formål at kvalificere til at påbegynde en kandidatuddannelse i Psykologi eller beslægtede kandidatuddannelser.

2 Side 2 Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler, der indgår i Roskilde Universitets bacheloruddannelsen. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point. Fagmodulet udbydes på engelsk. Kompetenceprofil Fagmodulet i Psykologi giver den studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer: Viden: Bredt kendskab til psykologiske teorier og metoder, der er forbundet med socialpsykologien i hverdagslivet set i en global samfundsmæssig og kulturel kontekst. Reflekteret viden om psykologiske teoriers videnskabsteoretiske og metodologiske implikationer, herunder ontologiske og epistemologiske problemstillinger. Forståelse for psykologiske teoridannelsers historiske, metodologiske og epistemologiske tilhørsforhold i relation til levet hverdagsliv på tværs af samfundsmæssige kontekster og værdier. Færdigheder: Kompetencer: Færdighed i at kunne anvende videnskabelige metoder og arbejde kritisk og selvstændigt med problemstillinger, der kræver kompetencer inden for hverdagslivets socialpsykologi. Færdighed i at kunne formidle hverdagslivets socialpsykologi i et globalt perspektiv til forskellige relevante målgrupper. Færdighed i selvstændigt at kunne planlægge, håndtere, vurdere og reflektere over implikationerne ved entrepreneurisk social forandring til en forståelse af levet hverdagsliv på tværs af kulturelle, samfundsmæssige kontekster. Færdighed i at vurdere viden om relationer mellem teori og metodologi for hverdagslivets socialpsykologi i relation til praktiske problemstillinger af psykologisk art i relation til entrepreneurisk social forandring. Kompetence til at identificere, formulere og behandle problemstillinger i relation til hverdagslivets socialpsykologi i forskellige kontekster. Kompetence til at analysere og behandle problemstillingen ved hjælp af videnskabelig litteratur og metoder, herunder gennemføre en selvstændig og kritisk diskussion af de teoretiske tilgange, der er anvendt, og deres metodologiske implikationer. Kompetence til at drage sammenhængende konklusioner på grundlag af den gennemførte analyse og behandling af problemstillingen.

3 Side 3 Kompetence til at kontekstualisere konklusionen i forhold til dens psykologiske og/eller samfundsmæssige implikationer. Kompetence til at arbejde kritisk og selvstændigt med problemstillinger, der kræver kompetence inden for hverdagslivets socialpsykologi og entrepreneurisk forandring. Kompetence til at varetage og udvikle erhvervsfunktioner inden for områder, hvor en bred kvalificering af hverdagslivets socialpsykologi er anvendelig. Kompetence til at reflektere over psykologiske teoriers videnskabsteoretiske og metodologiske implikationer, herunder ontologiske og epistemologiske problemstillinger. Indhold og overordnet struktur Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende fagelementer: Fagmodulprojekt i Psykologi (15 ECTS-point) Fagmodulkursus 1: Hverdagslivets psykologi (5 ECTS-point) Fagmodulkursus 2: Psykologiens kulturelle og samfundsmæssige dimensioner teoretiske perspektiver og temaer (5 ECTS-point). Fagmodulkursus 3: Udvikling, personlighed og socialpsykologi (5 ECTS-point) Fagmodulkursus 4: Psykologisk metodologi og forskningspraksis (5 ECTS-point) Kurserne omfatter teoretiske problemstillinger, som er forbundet med hverdagslivets psykologi, herunder udviklings-, personligheds- og socialpsykologi i en global, kulturel og samfundsmæssig kontekst. Anbefalede faglige forudsætninger Inden påbegyndelse af dette fagmodul anbefales den studerende at have tilegnet sig viden, færdigheder og kompetencer svarende til kurset Subjektivitet og læring fra basisdelen af Den Humanistiske Bacheloruddannelse. Titel Type Fagtype ECTS Læringsudbytte/ bedømmelseskriterier Fagmodulprojekt i psykologi Projekt Obligatorisk 15 ECTS Målet med projektet er, at den studerende opnår: Viden: Viden om psykologiske problemstillinger, der vedrører menneskers udvikling, personlighed og sociale liv i forskellige samfundsmæssige og kulturelle kontekster. Kendskab til videnskabsteoretiske diskussioner knyttet til problemstillingen og de valgte tilgange.

4 Side 4 Indsigt i centrale teorier og problemstillinger i psykologien vedrørende udvikling, personlighed og socialitet set i en global samfundsmæssig og kulturel kontekst. Færdigheder: Færdighed i selvstændig identifikation og formulering af en psykologisk problemstilling, der vedrører menneskers udvikling, personlighed eller sociale liv. Færdighed i at analysere og behandle problemstillingen metodisk ved hjælp af videnskabelig litteratur. Færdig i at gennemføre en selvstændig og kritisk diskussion af de teoretiske tilgange, der er anvendt. Færdighed i at formidle viden og indsigt om centrale teorier og problemstillinger i psykologien, både skriftligt, i en videnskabeligt struktureret rapport, og mundtligt. Kompetencer: Kompetence til at analysere og arbejde selvstændigt med videnskabelig litteratur, der behandler centrale teorier og problemstillinger i psykologien. Kompetence til at anvende centrale psykologiske teorier samt anden teoridannelse af relevans for psykologien, der vedrører menneskers udvikling, personlighed eller sociale liv set i en samfundsmæssig og kulturel kontekst. Kompetence til at drage sammenhængende konklusioner på grundlag af den gennemførte analyse og behandling af problemstillingen. Overordnet indhold Kompetence til at kontekstualisere konklusionen i forhold til dens psykologiske og/eller samfundsmæssige implikationer. Den studerende skal i projektarbejdet ud fra en selvvalgt problemstilling reflektere denne ud af psykologiske teorier på basis af egne eller andres empiri. Rammerne for projektarbejdet udgøres af fagmodulkursets formål: viden om centrale teorier for hverdagslivets socialpsykologi og deres grundlagsproblematikker vedrørende udvikling, personlighed og socialitet set i en samfundsmæssig og kulturel kontekst. Projektarbejdet skal tematisere udviklings-, personligheds- og/eller socialpsykologiske teorier i relation til problemfeltet.

5 Side 5 Undervisningssprog Forudsætninger for at kunne gå til eksamen I projektet kan inddrages andre videnskabelige områder, der kan perspektivere den valgte problemstilling. Projektarbejdet afsluttes med en udfærdigelse af en projektrapport. Engelsk Som forudsætning for at deltage i prøven skal den studerende have deltaget i intern evaluering. Ved den interne evaluering får projektgruppen gennem gensidig konstruktiv og kritisk diskussion med en opponentgruppe og anden vejleder mulighed for at kvalificere projektets samlede design, problemformulering og besvarelse af denne. Til den interne evaluering fremsendes en projektbeskrivelse på min. 3 og maks. 5 sider samt forberedes mundtlig feedback til opponentgruppen. Den studerende skal udarbejde en studieforløbsbeskrivelse på min. 2 normalsider, som skal vedlægges projektrapporten ved aflevering. Studerende, der ikke deltager i den interne evaluering, skal i stedet aflevere en skriftlig feedback af opponentgruppens projektbeskrivelse til opponentgruppen og egen vejleder. Den skriftlige feedback skal være på min. 1 og maks. 2 normalsider. Prøveform Omfang af opgaven er baseret på anslag (inkl. mellemrum) pr. side, eksklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag. Prøveform Mundtlig eksamen baseret på en projektrapport. Projektet skrives i grupper på maks. 7 studerende. Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes projektrapport. Eksaminationen foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor. De studerende skal eksamineres med udgangspunkt i hele projektrapporten. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af projektarbejdet og den mundtlige prøve. Projektrapporten skal min. være 15 normalsider og må maks. være 20 normal sider pr. studerende og maks. 100 sider uanset gruppestørrelse. En normalside er baseret på 2400 anslag inkl. mellemrum pr. side. Omfangskrav er inklusiv forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste, men eksklusiv evt. bilag. Hvis de(n) studerende overskrider et fastsat maksimum for en opgavebesvarelse eller et skriftligt arbejde, afvises det skriftlige arbejde. Prøvens længde inkl. votering:

6 Side 6 Ved 2 eksaminander: 60 minutter Tre eksaminander: 75 minutter Fire eksaminander: 90 minutter Fem eksaminander: 105 minutter Seks eksaminander: 135 minutter Syv eksaminander: 150 minutter Bedømmelsesform Bedømmelse 7-trin-skala Én bedømmer og én ekstern censor Fagmodulkursus 1 Titel Type Fagtype ECTS Læringsudbytte/ bedømmelseskriterier Hverdagslivets psykologi Kursus Obligatorisk 5 ECTS Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om, hvordan psykologiske teoridannelser anlægger forskellige perspektiver på individ/samfundsrelationen (subjektivitet), udvikling i barndom, ungdom, familie og hverdagsliv og magt. Kendskab til udvalgte overordnede linjer vedr. psykologien som videnskab og psykologiens historie. Indsigt i identifikation af overordnede videnskabsteoretiske og metodologiske problemstillinger inden for psykologien. Viden om og refleksion over ligheder og forskelle mellem udvalgte psykologiske teoridannelser og metodologier. Færdigheder: Færdighed i at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger relateret til subjektivitet, udvikling og magt i hverdagslivet. Færdighed i at anvende relevante almene psykologiske teoridannelser og metodologier som basis for analysen af udvalgte problemstillinger og for formning og diskussion af løsninger, modeller og interventionsstrategier.

7 Side 7 Færdighed i at formidle analytiske perspektiver på subjektivitet, udvikling og magt i hverdagslivet. Færdighed i at vurdere og kommentere andre fagfællers faglige formidling og faglige præstationer ud fra faglige kriterier. Kompetencer: Kompetence til at indgå i faglige og tværfaglige studiemæssige samarbejder, der tager sigte mod behandling af psykologisk-faglige emner. Overordnet indhold Undervisningssprog Studiemæssige forudsætninger Prøveform Kompetence til at diskutere og kontekstualisere teoretiske og praktiske problemstillinger relateret til subjektivitet, udvikling og magt i hverdagslivssammenhæng ud fra overordnet kendskab til teoridannelser og metodologier inden for psykologien. Kurset skal give deltagerne introduktion til vigtige områder inden for psykologiens centrale teorier, metoder og problemstillinger, sådan som de indgår i forskning og praksis. Kurset omfatter udvikling og læring i en bred kontekst ved at udforske subjektivitet og selvet i relation til socialiseringsprocesser inden for personlige, institutionelle og samfundsmæssige rammer, især fra et globalt perspektiv. Kurset vil også introducere de studerende til forskellige faglige tilgange til psykologistudiet, især relationer mellem humanistiske og samfundsvidenskabelige analysemetoder. Engelsk Ingen Prøveformen er todelt: 1. Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse. 2. Udarbejdelse af video/posters og en tilhørende følgeskrivelse i gruppe. Begge dele skal være bestået, før prøven er bestået. Ad. 1: Ved aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse forstås: Minimum fremmøde ved 80 % af undervisningen. Den studerende afholder et eller flere mundtlige diskussionsoplæg på udvalgte kursusgange. Ad. 2: Udarbejdelse af video og en tilhørende følgeskrivelse med analytisk udredning ud fra udleveret eksamensopgave.

8 Side 8 Eksamensopgaven udleveres på sidste kursusgang. På baggrund af eksamensopgaven skal gruppen: Producere en video af 3-5 minutters varighed Udarbejde følgeskrivelse på min. 4 og maks. 6 sider. En normalside er baseret på 2400 anslag inkl. mellemrum pr. side. Omfangskrav er inklusiv forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste, men eksklusiv evt. bilag. Formålet med produkt af video og tilhørende følgeskrivelse er at demonstrere aktiv deltagelse og kendskab til kursets emner, tematikker og debatter, herunder hvorfor og hvordan videoen viser psykologisk relevante hverdagsproblematikker, og hvordan gruppen udforsker dem gennem psykologiske teorier og begreber. Videoen og den analytiske udredning i følgeskrivelsen skal afleveres 10 døgn (inkl. weekend og helligdage) efter udlevering af eksamensopgaven. Følgeskrivelse, der afviger omfangskravet, afvises for bedømmelse. Videoen og den analytiske udredning danner baggrund for holdvis peer-review-baseret mundtlig gruppeeksamen af en varighed på ikke mere end 4 timer. Bedømmelsesform Bedømmelse Omprøve: 7 døgns skriftlig hjemmeopgave (inkl. weekend og helligdage) på min. 11 og maks. 13 normalsider. Besvarelsen skal afspejle den studerendes beherskelse af hele krusets pensum. Omfanget af opgaven er baseret på 2400 anslag inkl. mellemrum pr. side. Omfangskrav er inklusiv forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste, men eksklusiv evt. bilag. Bestået/Ikke bestået En bedømmer Fagmodulkursus 2 Titel Psykologiens kulturelle og samfundsmæssige dimensioner teoretiske perspektiver og temaer Type Kursus Fagtype Obligatorisk ECTS Læringsudbytte/ bedømmelseskriterier 5 ECTS Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om psykologiens teoretiske hovedretninger og problemstillinger.

9 Side 9 Kendskab til metodologiske og videnskabsteoretiske problemstillinger i psykologiens hovedretninger. Færdigheder: Færdighed i at kunne forklare de psykologiske hovedretningers videnskabsteoretiske og metodologiske implikationer. Færdigheder i at anvende udvalgte psykologiske teoridannelser i en selvstændig analyse af specifikke empiriske problemstillinger. Færdighed i skriftlig og mundtligt at formidle og diskutere den psykologiske viden og indsigt, der udspringer fra hovedretningerne. Kompetencer: Kompetence til at analysere og arbejde selvstændigt med videnskabelig litteratur inden for hovedretningerne i psykologien. Kompetence til at behandle teoretiske og praktiske problemstillinger, ved hjælp af videnskabelig litteratur inden for hovedretningerne, herunder at kunne gennemføre en selvstændig og kritisk diskussion af de teoretiske tilgange, der er anvendt. Overordnet indhold Undervisningssprog Studiemæssige forudsætninger Prøveform Kompetence til at kontekstualisere hovedretningerne i forhold til psykologiske og/eller samfundsmæssige implikationer af problemstillingerne. Psykologi er et bredt fag, der anvender viden og metoder på tværs af de naturlige, humanistiske og socialvidenskabelige traditioner. Dette kursus fokuserer i særdeleshed på et socialpsykologisk perspektiv, hvor kulturelle og samfundsmæssige faktorer former dannelsen af selvet. De teoretiske perspektiver, der præsenteres i løbet af kurset, placeres i deres historiske kontekst og relateres til de sociale og samfundsmæssige rammer, hvor socialiteten opleves. Mens kurset er funderet i vestlige perspektiver af selvet, subjekt og samfund, placerer det disse i konteksten af andre større tænkesystemer, især østlige og indfødte tilgange. Engelsk Det anbefales, at den studerende har gennemført Psykologisk BA Fagmodulkursus 1, inden Fagmodulkurs 2 påbegyndes. Prøveformen er todelt: 1. Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse. 2. Skriftlige hjemmeopgaver ud fra bundne spørgsmål.

10 Side 10 Begge dele skal være bestået, før prøven er bestået. Ad. 1: Ved aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse forstås: Minimum fremmøde ved 80 % af undervisningen. Den studerende afholder et eller flere mundtlige diskussionsoplæg på udvalgte kursusgange. Det mundtlige oplæg skal være ledsaget af et mindre skriftligt oplæg, der knytter sig til den pågældende kursusgangs tekster og problemstillinger. Ad. 2: Skriftlige hjemmeopgaver ud fra bundne spørgsmål: Omfanget af opgaven skal være på min. 3 og maks. 5 normalsider a anslag (inkl. mellemrum) pr. side, inklusiv forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste, men eksklusiv evt. bilag. Hjemmeopgave, der afviger omfangskravet, afvises fra bedømmelse. Prøvens længde er 3 døgn (inkl. weekend og helligdage). Der gives én samlet karakter. Bedømmelsesform Bedømmelse Omprøve: 5 døgns skriftlig hjemmeopgave (inkl. weekend og helligdage) på min. 1 og maks. 13 normalsider. Besvarelsen skal afspejle den studerendes beherskelse af hele krusets pensum. Omfang af opgaven er baseret på 2400 anslag inkl. mellemrum pr. side. Omfangskrav er inklusiv forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste, men eksklusiv evt. bilag. 7-trin-skala Én bedømmer Fagmodulkursus 3 Titel Type Fagtype ECTS Læringsudbytte/ bedømmelseskriterier Udvikling, personlighed og socialpsykologi Kursus Obligatorisk 5 ECTS Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om undersøgelser og deres teoretiske problemstillinger inden for de udviklings-, personlighedsog socialpsykologiske fokusområder.

11 Side 11 Kendskab til metodologiske og videnskabsteoretiske problemstillinger inden for de udviklings-, personlighedsog socialpsykologiske fokusområder, herunder kulturelle og samfundsmæssige perspektiver. Færdigheder: Færdighed i at analysere problemstillinger, som er forbundet med udviklings-, personligheds- og socialpsykologi, samt kontekstualisere disse områder i et kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv. Færdigheder i at anvende udvalgte udviklings-, personligheds- og socialpsykologiske teorier i en selvstændig analyse af konkrete empiriske problemstillinger. Færdighed i skriftlig og mundtligt at formidle og diskutere den psykologiske viden og indsigt, der udspringer fra fokusområderne. Kompetencer: Kompetence til at analysere og arbejde selvstændigt med videnskabelig socialpsykologisk og socialvidenskabelig litteratur inden for fokusområderne. Kompetence til at behandle teoretiske og praktiske problemstillinger, ved hjælp af videnskabelig litteratur inden for fokusområderne, herunder at kunne gennemføre en selvstændig og kritisk diskussion af de teoretiske tilgange, der er anvendt. Overordnet indhold Undervisningssprog Studiemæssige forudsætninger Prøveform Kompetence til at kontekstualisere videnskabelig litteratur fra fokusområderne i forhold til psykologiske og/eller samfundsmæssige implikationer af problemstillingerne. Kurset giver i tematiseret form en grundig indføring i tre hovedområder inden for psykologien: udviklingspsykologi, personlighedspsykologi og socialpsykologi. Kurset introducerer teoretiske, epistemologiske og metodologiske problemstillinger inden for disse områder og belyser dem i relation til konkrete samfundsmæssige kontekster. Som en del af den overordnede fokus på et socialpsykologisk perspektiv belyser kurset socialvidenskabelige perspektiver, hvor problemstillinger som "fællesskaber", "civilsamfund" og "governance" danner ramme om forståelsen af "tillid", "social kapital" og "social ansvarlighed". Engelsk Det anbefales, at den studerende har gennemført Psykologisk BA Fagmodulkursus 1, inden Fagmodulkurs 3 påbegyndes. Prøveformen er todelt:

12 Side Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse. 2. Skriftlige hjemmeopgaver ud fra bundne spørgsmål. Begge dele skal være bestået, før prøven er bestået. Ad. 1: Ved aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse forstås: Minimum fremmøde ved 80 % af undervisningen. Den studerende afholder et eller flere mundtlige diskussionsoplæg på udvalgte kursusgange. Det mundtlige oplæg skal være ledsaget af et mindre skriftligt oplæg, der knytter sig til den pågældende kursusgangs tekster og problemstillinger. Ad. 2: Skriftlige hjemmeopgaver ud fra bundne spørgsmål: Omfanget af opgaven skal være på min. 3 og maks. 5 normalsider a anslag (inkl. mellemrum) pr. side, inklusiv forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste, men eksklusiv evt. bilag. Hjemmeopgave, der afviger omfangskravet, afvises fra bedømmelse. Prøvens længde er 3 døgn (inkl. weekend og helligdage). Der gives én samlet karakter. Bedømmelsesform Bedømmelse Omprøve: 5 døgns skriftlig hjemmeopgave (inkl. weekend og helligdage) på min 11 og maks. 13 normalsider. Besvarelsen skal afspejle den studerendes beherskelse af hele krusets pensum. Omfang af opgaven er baseret på 2400 anslag inkl. mellemrum pr. side. Omfangskrav er inklusiv forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste, men eksklusiv evt. bilag. 7-trin-skala Én bedømmer Fagmodulkursus 4 Titel Type Fagtype ECTS Læringsudbytte/ bedømmelseskriterier Psykologisk metodologi og forskningspraksis Kursus Obligatorisk 5 ECTS Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden:

13 Side 13 Viden om sammenhænge mellem teoretiske og metodologiske problemstillinger i psykologiske forskningspraksisser. Kendskab til konkrete metodologiske fremgangsmåder og de videnskabsteoretiske problemstillinger, der relaterer sig til valget af den pågældende metode. Færdigheder: Færdighed i at analysere problemstillinger, som er forbundet til anvendelsen af konkrete metoder i forskellige psykologiske forskningspraksisser. Færdighed i at forklare muligheder og begrænsninger ved forskellige metodiske tilgange i forhold til at opnå relevant psykologisk viden. Færdigheder i at anvende konkrete psykologiske forskningsmetoder. Færdighed i mundtligt og skriftligt at formidle viden og indsigt om psykologisk metodologi og forskningspraksis. Kompetencer: Kompetence til på teoretisk basis at udvælge konkrete psykologiske forskningsmetoder i forhold til deres potentielle anvendelighed i udforskningen af bestemte formål samt vurdere disses psykologiske og/eller samfundsmæssige implikationer. Kompetence til at analysere og arbejde selvstændigt med videnskabelig litteratur, der behandler psykologisk forskningsmetodologi og forskningspraksis. Overordnet indhold Kompetence til at påtage sig et ansvar for at indsamle empiriske data gennem anvendelse af konkrete psykologiske forskningsmetoder. Kurset skal give deltagerne introduktion til centrale aspekter ved anvendelsen af konkrete psykologiske forskningsmetoder i såvel kvalitative som kvantitative empiriske undersøgelser. Der fokuseres på at illustrere forholdet mellem en givet forskningsmetode og dens epistemologiske grundlag gennem eksempler fra forskningspraksis. Derudover vil kurset introducere

14 Side 14 Undervisningssprog Studiemæssige forudsætninger Prøveform de forskellige videnskabelige niveauer i tilgangen til forskningen og vise, hvordan de forskellige niveauer relaterer sig til hinanden. Engelsk Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1, inden fagmodulkursus 4 påbegyndes. Prøveformen er todelt: 1. Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse. 2. Skriftlig eksamen i form af en portfolio. Begge dele skal være bestået, før prøven er bestået. Ad. 1: Ved aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse forstås: Minimum fremmøde ved 80 % af undervisningen med aktiv og tilfredsstillende deltagelse. Gruppens udkast til gruppeopgave formidles og diskuteres gennem peer-review Ad. 2: Skriftlig eksamen i form af en portfolio, der indleveres senest 3 døgn (inkl. weekend og helligdage) efter afslutningen på kurset, indeholdende: - Et refleksionsnotat, udarbejdet af den enkelte studerende, som indeholder refleksioner over de enkelte kursusgange på min. 3 og maks. 6 normalsider. - En skriftlig gruppeopgave på min 4 og maks.7 normalsider. Opgaven udarbejdes ud fra en selvvalgt forskningsmetodisk problemstilling. Opgaver, der afviger fra omfangskravet, afvises fra bedømmelse Omprøve: 5-døgns individuel skriftlig hjemmeopgave på min. 11 og maks.13 normalsider. Besvarelsen skal afspejle den studerendes beherskelse af hele krusets pensum. Omfanget af opgaven er baseret på 2400 anslag inkl. mellemrum pr. side. Omfangskrav er inklusiv forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste, men eksklusiv evt. bilag. Bedømmelsesform Bedømmelse Bestået/Ikke bestået Én bedømmer Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 6. Fagmodulbeskrivelsen træder i kraft den 1. februar 2018.

15 Side 15 (2) Fagmodulbeskrivelsen har virkning for alle studerende, der er begyndt på en bacheloruddannelse pr. 1. september 2012 eller senere. Godkendt i studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdslivsstudier, 24. august Godkendt i studienævn for Den Humanistiske Bacheloruddannelse, 24. august Godkendt af rektor Hanne Leth Andersen, 30. november 2017.

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Psykologi og Pædagogik Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-900 Ændringerne af 1. september 2016 og ændringer af 1. september 2017

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-899 Ændringer af 1. september 2016

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Side 1 Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-908 Ændringer af 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet Bestemmelserne

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Dansk Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. sep. 2013 2012-908 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Kommunikation DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-68 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Sundhedsfremme Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation Fagmodul i Kommunikation Side 1 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-68 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016, 1. september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet

Læs mere

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Fysik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2017 2012-1235 Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kemi Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1220 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Fysik Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1235 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 med ændringer af 1. september 2015 2012-901 Ændringer af

Læs mere

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Matematik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1216 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016 og 1. september

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Matematik Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1216 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Fagmodul i Politik og Administration - kombi Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-1169 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 Fagmodul i Socialvidenskab af 1. september 2013 Fagmodul SV-B1 Fagmodul i 2-fagsbacheloruddannelse med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 DATO/REFERENCE

Læs mere

Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Fagmodul i Politik og Administration - kombi Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1169 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Fagmodul i Kemi. Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet.

Fagmodul i Kemi. Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet. ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Kemi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1220 Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår

Læs mere

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016 Fagmodul i Socialvidenskab af 1. september 2013 Fagmodul SV-B1 Fagmodul i 2-fagsbacheloruddannelse med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER

Læs mere

Fagmodul i Internationale Studier

Fagmodul i Internationale Studier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Internationale studier Fagmodul i Internationale Studier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. September 2016 2013-1090 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Studieordning for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse

Studieordning for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse Studieordning for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 18. august 2014 med ændringer

Læs mere

Fagmodul i Performance Design

Fagmodul i Performance Design ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikations-, Virksomheds- og IT-studier Fagmodul i Performance Design DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-67 Ændringerne af 1. september 2014 og

Læs mere

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk. PERF - Kursus 2: Designmetoder og projektledelse Om kurset Uddannelse Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Performance design Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ bachelorstudieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse

Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse 1 Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2013-1090 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen af 1. september 2013. Ændringerne

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-2272 Ændringerne

Læs mere

basiskursus 7: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-2223 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017.

Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017. Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017. DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1165 Denne

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Fagmodul i Plan, By og Proces

Fagmodul i Plan, By og Proces ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Studienævnet for Geografi og Planlægning Fagmodul i Plan, By og Proces DATO/REFERENCE 1. september 2017 2017 JOURNALNUMMER Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Læs mere

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/ Kursus 1: mundtlig sprogfærdighed og kulturforståelse Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

basiskursus 7: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET GÆLDENDE FRA 1. SEPTEMBER 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG Kapitel 1: Generelle bestemmelser... 3 1.

Læs mere

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden.

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden. Psykologi C 1. Fagets rolle Psykologi handler om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse

Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Om kurset Uddannelse Aktivitetstype Undervisningssprog Studiemæssige forudsætninger Fremmedsproglige forudsætninger

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Fagmodul i Informatik

Fagmodul i Informatik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Datalogi og Informatik Fagmodul i Informatik DATO/REFERENCE 1. september 2017 JOURNALNUMMER Ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1.

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning af 10. juni 2010 Revideret den 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november.

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november. Modul 1 Formål Formålet med undervisningen er med udgangspunkt i en problembaseret læringstilgang at sætte studerende i stand til at udvikle viden om, forståelse af, færdigheder og kunnen i forhold til

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Studieordning for Den Humanistiske Bacheloruddannelse

Studieordning for Den Humanistiske Bacheloruddannelse Studieordning for Den Humanistiske Bacheloruddannelse DATO/REFERENCE 1. september 2017 2012-407 JOURNALNUMMER Ændringerne pr. 1. september 2014 fremgår sidst i dokumentet. Ændringerne pr. 1. september

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2015/2016 Studieordning Fællesdel Studieordningens nationale del Indholdsfortegnelse 1. Prøver i grundfagligheden... 2 1.1. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)...

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret september 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget inden for europastudier

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere