Jf. 3, stk. 3, i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 467 af 23. maj 2016 om miljøregulering af visse aktiviteter 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jf. 3, stk. 3, i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 467 af 23. maj 2016 om miljøregulering af visse aktiviteter 2"

Transkript

1 POSTBOKS 10 T: ØSTERGADE F: STRUER E: DATO: KINGO KARLSEN A/S F.L. Smidths Vej Silkeborg JOURNALNUMMER P RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ ØSTERGADE STRUER KIRSTEN HANSEN T: E: 1. Kvittering 1 for modtagelse af anmeldelse 2 i hht miljøaktivitetsbekendtgørelsen 3 af: a) støvende og støjende nedrivningsaktiviteter på Peter Bangs Vej 104, 7600 Struer og på Gimsinghovedvej 8, 7600 Struer, samt b) placering og anvendelse af nedknusningsanlæg for sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald i form af rent beton og tegl på Gimsinghovedvej 8, 7600 Struer 2. Afgørelse om fastlæggelse af vilkår 4 for støvende og støjende nedrivningsaktiviteter på Peter Bangs Vej 104, 7600 Struer og på Gimsinghovedvej 8, 7600 Struer 3. Afgørelse om forbud 4 mod placering og anvendelse af nedknusningsanlæg for sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald i form af rent beton og tegl på Gimsinghovedvej 8, 7600 Struer Baggrund og beskrivelse Anmeldelsen: Struer Kommune har den 29. juni fra Kingo Karlsen A/S og på vegne af bygherren Struer Kommune - modtaget anmeldelse i hht. miljøaktivitetsbekendtgørelsens 2 om midlertidige støv- og støjfrembringende nedrivningsaktiviteter, samt opstilling og anvendelse af nedknuseanlæg for byggeog anlægsaffald på adresserne Peter Bangs Vej 104, 7600 Struer og Gimsinghovedvej 8, 7600 Struer, begge ejendomme tilhørende Struer Kommune, Østergade 13, 7600 Struer. Efterfølgende har Kingo Karlsen A/S den 4. juli 2017 telefonisk meddelt, at anmeldelsen vedr. opstilling og anvendelse af knuseanlæg på Peter Bangs Vej 104, 7600 Struer ønskes trukket tilbage. 1 Jf. 3, stk. 3, i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 467 af 23. maj 2016 om miljøregulering af visse aktiviteter 2 Jf. 2, stk. 1, i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 467 af 23. maj 2016 om miljøregulering af visse aktiviteter 3 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 467 af 23. maj 2016 om miljøregulering af visse aktiviteter 4 Jf. 3, stk. 2, i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 467 af 23. maj 2016 om miljøregulering af visse aktiviteter Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside: TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 12

2 Nedrivningsaktiviteter: Det fremgår af anmeldelsen vedr. Peter Bangs Vej 104, 7600 Struer, at nedrivningsaktiviteter forventes at pågå i perioden 1. august 2017 til 1. februar 2018 på hverdage mandag- fredag indenfor tidsrummet kl , dvs. over en 6 måneders periode. Det fremgår af anmeldelsen vedr. Gimsinghovedvej 8, 7600 Struer, at nedrivnings- og knuseaktiviteter forventes at pågå i perioden 1. september 2017 til 1. februar 2018 på hverdage mandag- fredag indenfor tidsrummet kl , dvs. over en 5 måneders periode. Knuseaktiviteter og genanvendelse af affaldet Det fremgår af tidligere korrespondance i sagen, at der alene ønskes mulighed for nedknusning af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald i form af rent beton og tegl. Kingo Karlsen A/S meddeler telefonisk den 4. juli 2017, at nedbrydningsaffald fra Peter Bangs Vej 104, 7600 Struer ønskes kørt til nedknusning på Gimsinghovedvej 4, 7600 Struer. Det fremgår endvidere af sagen, at Kingo Karlsen A/S forventer at genanvende det nedknuste sorterede, uforurenede bygge- og anlægsaffald i form af rent beton og tegl som primær råstof på lokaliteterne. Byggeherre - Struer Kommune meddeler, at bygherre som udgangspunkt ikke ønsker nedbrydningsmaterialerne genanvendt som substitution for primærråstoffer i byggeprojekterne på lokaliteterne. Støjforhold Det oplyses, at det foretages afhjælpning af støjgener ved anvendelse af støjsvage metoder. Af medsendt støjanalyse for knuseanlægget fremgår en maksimal kildestyrke i 3 meters afstand fra knuseanlægget på 93 db(a) og i 7 meters afstand på 91 db(a). Der er vedlagt situationsplan med angivelse af placering af knuseanlægget på ejendommen Gimsinghovedvej 8, 7600 Struer. Knuseanlægget vil ifølge anmelder blive placeret i et gårdområde, afskærmet til alle sider af bygningsmasser. Støvforhold Det oplyses, at der foretages afhjælpning af støvgener ved brug af vandingsanlæg på knuser, samt forstøverkanoner under selve nedbrydningsarbejdet. Affaldsregistret 5 Ved gennemgang af Affaldsregistret ses, at Kingo Karlsen A/S er registreret som IMF, dvs. indsamler med forbehandling. 5 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 2 af 12

3 En virksomhed kan, jf. 6, stk. 2, i bekendtgørelsen om affaldsregistret 6 undlade at lade sig registrere som affaldstransportør, såfremt virksomheden er godkendt og registreret som indsamlingsvirksomhed efter bekendtgørelsens kap. 5. Det fremgår endvidere i Affaldsregistret, at Kingo Karlsen A/S er registreret til at kunne håndtere f.eks. sorteret rent beton og rene teglbrokker på forbehandlingsanlæg i Silkeborg Kommune. Ad 1: Kvittering for modtagelse af anmeldelse Hermed kvitteres for de fremsendte anmeldelser og supplerende oplysninger. Det oplyses, at de støv- og støjende nedrivningsaktiviteter på Peter Bangs Vej 104, 7600 Struer samt Gimsinghovedvej 8, 7600 Struer kan påbegyndes ved udløbet af 14 dages fristen for indgivelse af anmeldelsen og indenfor rammerne af de i anmeldelsen og i sagen i øvrigt afgivne oplysninger om start- og sluttidspunkt, driftstid, forureningsbegrænsende foranstaltninger mv., og under overholdelse af de i nedenstående afgørelse fastlagte vilkår. Der gøres opmærksom på, jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsens 4, at hvis en påbegyndt aktivitet, jf. 2, stk. 1, giver anledning til væsentlig forurening, kan kommunalbestyrelsen, uanset allerede fastsatte vilkår eller stiltiende samtykke efter 3, stk. 2 eller stk. 4, fastsætte vilkår for det videre arbejde eller nedlægge forbud mod aktiviteten. Dette gælder, uanset at anmeldte forureningsforebyggende foranstaltninger, driftstider mv. eller allerede fastsatte vilkår er overholdt. Det oplyses, at der, jf. nedenstående afgørelse, nedlægges forbud mod de anmeldte nedknusningsaktiviteter på Gimsinghovedvej 8, 7600 Struer. Klagevejledning fremgår af senere afsnit. Der gøres opmærksom på, at indgivelse af anmeldelse efter miljøaktivitetsbekendtgørelsens 2, stk. 1, ikke fritager for at indhente eventuelle andre fornødne godkendelser, tilladelser eller dispensationer i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning. Ad 2: Afgørelse om fastlæggelse af vilkår for støvende og støjende nedrivningsaktiviteter på Peter Bangs Vej 104, 7600 Struer og på Gimsinghovedvej 8, 7600 Struer Struer Kommunes vurdering og bemærkninger Det er Struer Kommunes vurdering, at de væsentligste miljøforhold i forbindelse med de anmeldte nedrivningsaktiviteter er støj, evt. vibrationer, og støv. 6 Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets bekendtgørelse nr. 896 af 29. juni 2017 om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 3 af 12

4 Der er derfor stillet vilkår til imødegåelse af nabogener fra disse miljøforhold. De vejledende støjgrænseværdier i støjvejledningen er fastlagt for støj fra permanente virksomheder. Midlertidige aktiviteter er ikke permanente, og støjkildernes karakter og omfang af støjgener kan være anderledes og variere, afhængigt af, hvilke arbejder, der foregår, og hvor de foregår, ligesom der kan være forskellige aktiviteter i gang samtidigt. Støjbilledet kan således variere alt efter sammensætningen af aktiviteterne. Derfor suppleres de vejledede støjgrænseværdier med vilkår om brug af maskiner, metoder og indretning, således at generne minimeres mest muligt. For støvgener gælder, at forebyggelsen kan ske ved gennemførelse af tilstrækkelig afdækning, ved grundig opsamling af støvende materialer og ved vanding, både af nedrivningsområdet, ved læsning og oplagring af affald og af køre-/transportarealer. Naboer til støjende og støvende aktiviteter bør i videst muligt omfang beskyttes mod de gener, der kan opstå. En vigtig del er, at naboer forstår formålet med det arbejde, der udføres, og informeres om de forventelige gener. Der stilles derfor vilkår om naboorientering forud for nedrivningsaktiviteterne. Det er Struer Kommunes vurdering, at de anmeldte midlertidige støv- og støjfrembringende nedrivningsaktiviteter - med de stillede vilkår - kan ske uden væsentlige gener for omgivelserne. Vilkår Støj og vibrationer 1. De støv- og støjende nedrivningsaktiviteter skal overholde støjgrænseværdierne for ekstern støj som fastlagt i bilag De støv- og støjende nedrivningsaktiviteter skal overholde grænseværdierne for vibrationer fra bygge- og anlægsarbejdet udenfor skel som fastlagt i bilag Struer Kommune kan forlange, at den, der udfører de støv- og støjende nedrivningsaktiviteter, for egen regning foretager støj- og/eller vibrationsmåling i forbindelse med den anmeldte aktivitet. 4. Struer Kommune forbeholder sig ret til at kræve kontinuert måling for støj ved permanent opsat måleudstyr på og/eller ved byggepladsen. 5. Dokumentationen for støj og/eller vibrationer skal foretages og afrapporteres efter de retningslinjer, der fremgår af bilag 3. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 4 af 12

5 6. Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladsen skal ske, så omgivelserne generes mindst muligt af støj og vibrationer. Støv og affald 7. Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladsen skal ske, så omgivelserne påvirkes mindst muligt af støv. 8. Ved støvgener eller risiko for støvgener skal der foretages afværgeforanstaltninger for eksempel i form af vanding, tildækning og lignende. 9. I forbindelse med nedrivning og ved læsning af affald skal der foretages tildækning og eventuelt vanding, og containere holdes lukkede, så støvudvikling begrænses mest muligt. 10. Når arbejdet er afsluttet, skal der hurtigst muligt ske en omhyggelig rengøring af omgivelserne, herunder naboejendomme. 11. Såfremt rendestensbrønde og lignende tilstoppes med puds og affald, skal rensning af rendestensbrønde ske af den, der udfører bygge- og anlægsarbejde, eller for dennes regning. 12. I tvivlstilfælde afgør Struer Kommune omfanget af tilstrækkelig afværgeforanstaltning for afhjælpning af støvgener. Naboorientering 13. Bygherre og/eller entreprenør skal orientere naboer til byggepladserne og eventuelle andre berørte parter om arbejdet i så god tid som muligt og mindst en uge før opstart. Informationen skal give oplysninger om arbejdets karakter og varighed, samt de gener arbejdet kan medføre. Der skal altid være oplysninger om kontaktperson og telefonnummer, så det er muligt at komme i kontakt med den ansvarlige under arbejdets udførelse. Sker der ændringer i arbejdet i forhold til de aktiviteter, som der tidligere er orienteret om, skal der gives ny orientering. Ad. 3: Afgørelse om forbud mod placering og anvendelse af nedknusningsanlæg for sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald i form af rent beton og tegl på Gimsinghovedvej 8, 7600 Struer Struer Kommunes vurdering og bemærkninger Støjforhold ved anvendelse af nedknusningsanlæg på Gimsinghovedvej 8, 7600 Struer TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 5 af 12

6 Gimsinghovedvej 8, 7600 Struer er beliggende i byzone i et område, der ved lokalplan L333 er udlagt til offentlige formål. Der findes endvidere boliger i den nordlige del af dette lokalplanlagte område. Skel til nærmest bolig i lokalplanområde L333 findes i afstand af ca. 90 meter fra den angivne placering af knuseanlægget. Umiddelbart øst for området omfattet af lokalplan L333 findes lokalplanområde L203, udlagt til boligformål. Skel til det forureningsfølsomme boligområde L203 for lav/tæt bebyggelse findes i en afstand af ca. 50 meter fra knuseanlægget. Umiddelbart vest for området omfattet af lokalplan L333 findes lokalplanområde L275, udlagt til område for blandet bolig og erhverv. Afstanden fra den angivne placering af knuseanlægget til lokalplanområde L275 er ca. 85 meter. Mod syd for området omfattet af lokalplan L333 findes lokalplanområde L317, udlagt til centerområde. Afstanden til lokalplanområde L317 er ca. 225 meter fra den angivne placering af knuseanlægget. Mod nord for området omfattet af lokalplan L333 findes boliger udenfor lokalplanlagt område. I hht. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1984 Ekstern støj fra virksomheder findes i afsnit , tabel 1, angivelse af de vejledende støjgrænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder, målt udendørs. De vejledende støjgrænseværdier for dagperiode mandag-fredag kl for de relevante områder er som følgende: Områder for blandet bolig og erhverv, centerområder (L275, L317) 55 d(b)a Boligområder for åben/lav bebyggelse (L230 samt den nordlige del af L333) 45 d(b)a Med en kildestyrke på 93 d(b)a i en afstand af 3 meter fra knuseanlægget er det Struer Kommunes vurdering, at knuseanlægget ikke vil kunne overholde de vejledende støjgrænseværdier som ovenfor angivet. Det er endvidere Struer Kommunes vurdering, at en placering af knuseanlægget imellem bygningsafsnit ikke bidrager til støjafskærmning, idet bygningsafsnit skal nedrives i projektet. Det er således Struer Kommunes vurdering, at støjforhold i forbindelse med nedknuseaktiviteter er en kritisk miljøpåvirkning. Sammenholdt med den forholdsmæssigt lange varighed af projektet, er det Struer Kommunes vurdering, at der grundet støjforholdene ikke kan gives tilladelse til nedknusning på stedet. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 6 af 12

7 Affaldsbekendtgørelsens 7 bestemmelser I hht. affaldsbekendtgørelsens kapitel 10 om erhvervsaffald og kildesorteret erhvervsaffald til materialeudnyttelse fremgår, jf. 64, at den affaldsproducerende virksomhed skal kildesortere affaldet, jf. dog 65, stk. 5 og 6, og 66. For så vidt angår byggeaffald i form af rent beton og tegl indebærer kravet om kildesortering, jf. 65, stk. 2, at den affaldsproducerende virksomhed på stedet skal sortere affaldet i som minimum følgende fraktioner: Uglaseret tegl (mur- og tagsten). Beton. Blandinger af materialer fra uglaseret tegl og beton. Den affaldsproducerende virksomhed kan dog lade usorteret bygge- og anlægsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, sortere på et sorteringsanlæg, som er registreret i Affaldsregistret, jf. bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed, som indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg. Struer Kommunes ejendom på Gimsinghovedvej 8, 7600 Struer er ikke registreret i Affaldsregistret, hvorfor der til denne ejendom ikke kan tilføres affald fra Peter Bangs Vej 104, 7600 Struer til sortering. I hht. affaldsbekendtgørelsen gælder endvidere: Jf. 67. Affaldsproducerende virksomheder skal sikre, at væsentlige dele af deres kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse. Jf. 68. Affaldsproducerende virksomheder skal opfylde forpligtelsen efter 67 ved enten selv løbende at forberede affaldet til genbrug, genanvende affaldet eller anvende det til anden endelig materiale nyttiggørelse, eller ved efter behov, jf. dog stk. 3, at overdrage affaldet til én af følgende: 1) Et genanvendelsesanlæg eller et anlæg, som forbereder affald til genbrug, der er registreret i Affaldsregistret. 2) En indsamlingsvirksomhed. 3) En virksomhed, som kan undlade at lade sig registrere efter bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed. 4) Et kommunalt behandlingsanlæg, der er registreret i Affaldsregistret. 5) En kommunal genbrugsplads eller en kommunal ordning efter 41 og 42. Jf. 68, stk. 3. Erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse må maksimalt opbevares hos den affaldsproducerende virksomhed i ét år. 7 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr af 18. december 2012 med senere ændringer om affald TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 7 af 12

8 Restproduktbekendtgørelsen 8 I hht. restproduktbekendtgørelsens 2, nr. 11, samt bilag 2, defineres sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald i form af tegl og beton som følgende: Bygge- og anlægsaffald i form af uglaseret tegl (mur- og tagsten), beton, blandinger af materialer fra uglaseret tegl og beton, og hvor det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at affaldet ikke indeholder forurenende materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at anvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed. Affaldet må således ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand, herunder f.eks. imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak. Sorteret uforurenet bygge- og anlægsaffald kan, jf. restproduktbekendtgørelsens 12, stk. 1, uden tilladelse anvendes på de i bekendtgørelsens bilag 6 nævnte betingelser. Det vil sige, at affaldet uden tilladelse må forberedes til genbrug til samme eller beslægtede formål, som affaldsmaterialerne har været brugt til hidtil, herunder til genbrug af mursten, tegl i byggeri mv. Uforurenet bygge- og anlægsaffald må uden tilladelse oplagres på nedrivningsstedet i op til et år. Endvidere må sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald i form af tegl og beton uden tilladelse og efter forarbejdning, herunder nedknusning, anvendes som erstatning for primære råstoffer i bygge- og anlægsarbejder. Andre former for anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald end de ovenfor angivne kan kun ske efter lov om miljøbeskyttelse eller regler udstedt i medfør af loven, jf. restproduktbekendtgørelsens 12, stk. 2. Idet bygherre ikke ønsker affaldet direkte genbrugt eller at affaldet skal indgå som erstatning for primære råstoffer på lokaliteterne, er det Struer Kommunes vurdering, at affaldet ikke må knuses på lokaliteten, men, jf. affaldsbekendtgørelsens 68, skal overdrages til f.eks. et genanvendelsesanlæg eller et anlæg, som forbereder affald til genbrug, der er registreret i Affaldsregistret, og som har miljøgodkendelse hertil i henhold til miljøbeskyttelseslovens 9 kapitel 5. Med baggrund i ovenstående nedlægger Struer Kommune således i hht. miljøaktivitetsbekendtgørelsens 3, stk. 2, forbud mod de anmeldte nedknuseaktiviteter på Gimsinghovedvej 8, 7600 Struer Offentliggørelse 8 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2016 om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald 9 Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr af 27. september 2016 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 8 af 12

9 Afgørelsen vil blive offentliggjort på Struer Kommunes hjemmeside tirsdag den 11. juli Klagevejledning Afgørelsen kan, jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsens 3, stk. 2, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, idet afgørelsen vedrører kommunalt ejede og/eller drevne anlæg. Klageberettigede er afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens meddelelse, jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsens 23, jf. miljøbeskyttelseslovens 93. Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen., jf. miljøbeskyttelseslovens 101. Med venlig hilsen Kirsten Hansen, Ingeniør Struer Kommune Kopi til: Ejendomsejer og byggeherre, Struer Kommune, Østergade 13, 7600 Struer, att. Frank Andersen, mail TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 9 af 12

10 Bilag 1 - Grænseværdier for ekstern støj Tidsrum Mandag - fredag kl Lørdag kl Anvendelse Centerområder (bykerne), områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse 55 (områdetype 3) Boligområder for åben og lav boligbebyggelse 45 (områdetype 5) Tabel 1 Grænseværdier for det samlede bidrag til støjbelastningen målt udendørs Grænseværdierne for støj er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) (støjbelastningen). Vedrørende målepositioner, målebetingelser, beregningsmetoder med videre henvises til Miljøstyrelsens støjvejledninger: Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder Vejledning nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 10 af 12

11 Bilag 2 - Grænseværdier for vibrationer Anvendelse KB-vægtede accelerationsniveau, L aw i db Boliger i boligområder (hele døgnet) 75 Børneinstitutioner og lignende Boliger i blandet bolig-/erhvervsområde kl Kontorer, undervisningslokaler og lignende Erhvervsbebyggelse 85 Tabel 4 - Grænseværdier for det samlede bidrag til vibrationer Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S. For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheden, er en grænseværdi på L aw = 80 db gældende. Støjgrænseværdierne er angivet som db re 10-6 m/s 2. Vedrørende målepositioner, målebetingelser, måling og analyse, rapportering med videre henvises til Miljøstyrelsens orientering: Orientering nr. 9/1997 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 11 af 12

12 Bilag 3 - Dokumentation for overholdelse af støjgrænseværdier, samt kvalitetskrav Dokumentation for overholdelse af støjgrænseværdier Dokumentation for overholdelse af støjvilkår skal ske ved støjmålinger i omgivelserne, udført efter Miljøstyrelsens støjvejledninger: Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern fra virksomheder Vejledning nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virksomheder Vejledning nr. 9/1997 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø Dokumentation for musikanlæg skal ligeledes indeholde oplysninger i henhold til Referencelaboratoriets: Udredning RL20/96 Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj Kvalitetskrav til måling og afrapportering Målinger og beregninger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger eller af en person, der er certificeret til at udføre sådanne målinger, jævnfør bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 10. For en samlet oversigt over godkendte støjlaboratorier se evt. Referencelaboratoriets hjemmeside via linket: Målinger og afrapportering skal udføres som angivet i bekendtgørelsens bilag 4. Ved beregninger skal rapporten indeholde de nødvendige oplysninger om beregningernes forudsætninger. Støjkilderne skal beskrives, og deres kildestyrke angives. Rapporten skal sendes til Struer Kommune, 10 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 914 af 27. juni 2016 om kvalitetskrav til miljømålinger TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 12 af 12

IB G. JENSEN A/S Venusvej Lemvig

IB G. JENSEN A/S Venusvej Lemvig POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 31-10-2017 IB G. JENSEN A/S Venusvej 10 7620 Lemvig JOURNALNUMMER 09.18.14-K08-6-17 RÅDHUSET,

Læs mere

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Det skal anmeldes til Frederikssund Kommune, hvis der genanvendes bygge- og anlægsaffald som erstatning for

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE OKTOBER 2014 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune

Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune Vedtaget af byrådet i Fredensborg Kommune d. 30. oktober 2017. Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Grafisk produktion: Kommunikation Fotos: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune 5. udgave, november 2014 Teknik

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

Skema til anmeldelse af byggeaffald

Skema til anmeldelse af byggeaffald Skema til anmeldelse af byggeaffald ANMELDELSE Affaldsbekendtgørelsens 64-65 og 78-83, se uddrag på siden efter skemaet. Bygherrens navn Bygherrens adresse Ejendommens adresse Matrikelnr. Byggeår Evt.

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Forskriften har til formål at begrænse gener i form af støj, støv og vibrationer i forbindelse med midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 1 2 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune

Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune 2017 Offentlig høring af revideret: Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune Side 1 / 7 Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i form af støj og støv i forbindelse

Læs mere

Stk. 3. Esbjerg Kommune, Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende og støvende aktiviteter.

Stk. 3. Esbjerg Kommune, Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende og støvende aktiviteter. 10. september 2015 Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder og overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner i Esbjerg

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder og overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner i Esbjerg og Fanø Kommune

Læs mere

Natur & Miljø. Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter

Natur & Miljø. Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter Natur & Miljø Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i form af støj, støv og vibrationer i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i

Læs mere

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune Baggrund og lovgrundlag: Bygge- og anlægsarbejder kan give anledning til gener

Læs mere

Banedanmark Anlæg & Fornyelse Amerika Plads København K att. Helle Schultz Jørgensen

Banedanmark Anlæg & Fornyelse Amerika Plads København K att. Helle Schultz Jørgensen POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Banedanmark Anlæg & Fornyelse Amerika Plads 15 2100 København K att. Helle Schultz Jørgensen DATO:

Læs mere

Forskrift for støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Den 3. november 2010

Forskrift for støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Den 3. november 2010 Forskrift for støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Den 3. november 2010 Forskrift for støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune 2008 Indhold Generelle bestemmelser...3 1. FORMÅL...3 2. LOVGRUNDLAG...3 3. FORSKRIFTENS OMRÅDE...3

Læs mere

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring Regional Udvikling Råstofgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Toftegårds Maskinstation Att. Flemming Christensen Mail: toftegaardsmaskinstation@c.dk Råstofmedarbejder Niels Schøler Direkte +4597648290

Læs mere

Forskrift midlertidige støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejde

Forskrift midlertidige støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejde Forskrift midlertidige støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejde Rute 21, Foto fra 29. april 2013. (Foto: Peter Haugaard) Denne forskrift betyder at, man ikke længere skal

Læs mere

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 27-02-2015 Sagsnr. 2014-0229370 UDKAST til forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Hovedformålet med denne forskrift

Læs mere

1 Indledning. Bilag 3 Dokumentation af vilkår til støj. 1.1 Gyldighedsområde

1 Indledning. Bilag 3 Dokumentation af vilkår til støj. 1.1 Gyldighedsområde Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet 1 7400 Herning Tlf.: 96282828 Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker mv. i Herning Kommune Side 12 Side 1 1 Indledning Hovedformålet med

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Plan og Miljø. Forskrift for støj og vibrationer

Plan og Miljø. Forskrift for støj og vibrationer Plan og Miljø Forskrift for støj og vibrationer Forskrift for støj og vibrationer Formål Formålet med denne forskrift er, at forebygge og begrænse gener fra støj og vibrationer i Frederikssund Kommune,

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Sendt pr. mail og til digitalpostkasse

Sendt pr. mail og til digitalpostkasse POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Carsten Grud Bjerregaard Jegindøvej 3 7790 Thyholm Sendt pr. mail og til digitalpostkasse Husstandsvindmølle

Læs mere

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen på 4 uger er udløbet og tilladelsen bortfalder automatisk, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen på 4 uger er udløbet og tilladelsen bortfalder automatisk, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Thy Windpower Aps Oddesundvej 183 7755 Bedsted Att. Leif Pinholt Sendt pr. mail til: pinholtbak@gmail.com

Læs mere

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Byggeaffald-Regelgrundlaget. Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Byggeaffald-Regelgrundlaget Session D1 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition Ved (forventet) frembringelse MBL om pligten til affaldsforebyggelse og pligt til at undgå forurening ABK

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 1)

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 1) BEK nr 467 af 23/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST- 1220-00012 Senere ændringer

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Gyldighedsområde. 1.2 Definitioner Ved restaurationer, diskoteker mv. forstås følgende virksomheder:

1 Indledning. 1.1 Gyldighedsområde. 1.2 Definitioner Ved restaurationer, diskoteker mv. forstås følgende virksomheder: Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker mv. i Herning Kommune Side 1 1 Indledning Hovedformålet med denne forskrift er at begrænse forurening som støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer,

Læs mere

Nordic Design Village. VVM-tilladelse til Holmstaden

Nordic Design Village. VVM-tilladelse til Holmstaden Nordic Design Village By- og Udviklingsforvaltningen Plan VVM-tilladelse til Holmstaden Kolding Kommune meddeler hermed Nordic Design Village tilladelse til etablering af et blandet byområde med butikker,

Læs mere

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald Til KL og Kommunerne Jord & Affald J.nr. MST-7543-00007 Ref. Lejni Den 5. juli 2011 Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald 1. Indledning Den 25. maj 2011 kom Regeringen med en

Læs mere

Entreprise 2: Renovering af Albanibroen i tidsrummet 18. maj september 2015.

Entreprise 2: Renovering af Albanibroen i tidsrummet 18. maj september 2015. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Letbane Thomas B. Thriges Gade 32 5000 Odense C Att.: Lars Scheuer By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri

Læs mere

Miljøscreening: En indledende vurdering af hvorvidt der er et muligt problem ikke altid med prøvetagning (kvalitativ)

Miljøscreening: En indledende vurdering af hvorvidt der er et muligt problem ikke altid med prøvetagning (kvalitativ) Opsummering nr. 1 krav til kortlægning Definitioner Miljøscreening: En indledende vurdering af hvorvidt der er et muligt problem ikke altid med prøvetagning (kvalitativ) Miljøkortlægning: En detaljeret

Læs mere

Husstandsvindmølle - landzonetilladelse og afgørelse efter VVMreglerne

Husstandsvindmølle - landzonetilladelse og afgørelse efter VVMreglerne POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Thomas Borum Jensen Tolsgårdvej 12 7600 Struer Sendt som digital post samt på mail: thj78dk@yahoo.dk

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc.

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 19. januar 2017 Fokus på miljøfremmede stoffer Nationale handlingsplaner

Læs mere

Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af. køle- og ventilationsanlæg. i KØBENHAVNS KOMMUNE

Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af. køle- og ventilationsanlæg. i KØBENHAVNS KOMMUNE Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af køle- og ventilationsanlæg i KØBENHAVNS KOMMUNE Miljøkontrollen Københavns Kommune Kalvebod Brygge 45 Postboks 259 DK-1502 København V Design

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Ansøgningen har været sendt i nabohøring og Struer Kommune har ikke modtaget bemærkninger i den forbindelse.

Ansøgningen har været sendt i nabohøring og Struer Kommune har ikke modtaget bemærkninger i den forbindelse. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Dansk Vindmølleformidling APS Oddesundvej 183 7755 Bedsted Att. Leif Pinholt Sendt via digital post

Læs mere

Husstandsvindmølle - landzonetilladelse og afgørelse efter VVMreglerne

Husstandsvindmølle - landzonetilladelse og afgørelse efter VVMreglerne POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Ny Vindenergi Aps Langelinjeparken 1B, 8000 Aarhus C Att. Lise Nørgård Sendt på mail: ln@nyvindenergi.dk

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til overdækket udslagssted på Struer Goldbane

Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til overdækket udslagssted på Struer Goldbane POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Pseudonym Højgårdsparken 46 7560 Hjerm Sendt pr. mail til: jensoandreassen@outlook.dk Landzonetilladelse

Læs mere

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Byggeaffald skal anmeldes til Frederikssund Kommune senest 2 uger før byggearbejdet starter, hvis affaldet stammer fra en bygning over 10 m2,

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Skolevejen 2a, 8362 Hørning

Vedr. bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Skolevejen 2a, 8362 Hørning Kingo Karlsen A/S Att. Dorthe Berg Særkjær Sendt til: d.berg@kingo.biz, Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 9. juli

Læs mere

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i

Læs mere

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 November 2013 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 vedr. støjende aktiviteter på byggepladsen, Frederiksberg Allé Station, fase 3 og 4. I forbindelse med etablering

Læs mere

Husstandsvindmølle - landzonetilladelse og afgørelse efter VVMreglerne

Husstandsvindmølle - landzonetilladelse og afgørelse efter VVMreglerne POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Solenergi Danmark Søkærvej 11 8970 Havndal Att. Anders Ztorm Sendt som digital post samt på mail:

Læs mere

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

Huset ønskes opført i ikke reflekterende materialer som skiffer, træ, tagpap, zink eller galvaniserede eller malede stålplader.

Huset ønskes opført i ikke reflekterende materialer som skiffer, træ, tagpap, zink eller galvaniserede eller malede stålplader. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Møller Nielsens Tegnestue Fælledvej 17 7600 Struer Att. Per B. Clausen Sendt pr. mail til:per@mntarkitekter.dk

Læs mere

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg natur & miljø 2016 Affaldshierarkiet Forberedelse med henblik på genbrug Genanvendelse Anden materialenyttiggørelse eller energiudnyttelse

Læs mere

Sendt pr. mail til: mette@solenergidanmark.dk

Sendt pr. mail til: mette@solenergidanmark.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Solenergi Danmark Att. Anders Ztorm Søkærvej 11 8970 Havndal Sendt pr. mail til: mette@solenergidanmark.dk

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; Søvej Borup

Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; Søvej Borup Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Forsamlingshus Bækgårdsvej 14 v/frank Poulsen; sweet-voice@mail.tele.dk Søvej 23 4140 Borup Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen

Læs mere

Simon Moos A/S Kallehave Sydals

Simon Moos A/S Kallehave Sydals 04-01-2013 12/24399 KS: aann Simon Moos A/S Kallehave 21 6470 Sydals Påbud om ændring af vilkår for støjgrænser til Simon Moos A/S Sønderborg Kommune meddeler den 4. januar 2013 påbud om ændring af støjgrænser.

Læs mere

Netværk for byggeog anlægsaffald

Netværk for byggeog anlægsaffald Netværk for byggeog anlægsaffald 19. marts 2014 Ressourcekredsløbet Byggeri/anlæg Byggematerialer Screening/kortl ægning Afsætning og transport Miljøsanering Behandling og forarbejdning Transport Sortering

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

DANSK AFFALDSFORENING MIDDELFART 21. OKTOBER 2014

DANSK AFFALDSFORENING MIDDELFART 21. OKTOBER 2014 DANSK AFFALDSFORENING MIDDELFART 21. OKTOBER 2014 TEMADAG OM BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANSVAR OG JURA Advokat (H) Henriette Soja DE JURIDISKE PROBLEMSTILLINGER OG ANSVAR side 2 Reglerne Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

Sendt som digital post

Sendt som digital post POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Tage Andersen Fælledevej 3 7790 Thyholm Sendt som digital post Husstandsvindmølle - landzonetilladelse

Læs mere

Johannes Sørensen Rubjerghøj Struer. Sendt med digital post. Landzonetilladelse til ændret anvendelse af tiloversbleven landbrugsbygning

Johannes Sørensen Rubjerghøj Struer. Sendt med digital post. Landzonetilladelse til ændret anvendelse af tiloversbleven landbrugsbygning POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Johannes Sørensen Rubjerghøj 6 7600 Struer Sendt med digital post Landzonetilladelse til ændret anvendelse

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Der er den gennemført et miljøtilsyn på landbrugsejendommen Bonnesigvej 21, 7600 Struer.

Der er den gennemført et miljøtilsyn på landbrugsejendommen Bonnesigvej 21, 7600 Struer. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK I/S Bonnesig - v/lynge Andersen Bonnesigvej 21 7600 Struer Miljøtilsyn på Bonnesigvej 21, 7600 Struer

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Forskrift for udendørs musikarrangementer

Forskrift for udendørs musikarrangementer Forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Kalundborg Kommune får årligt mange henvendelser fra arrangører, der ønsker at holde forskellige udendørs musikarrangementer. I de fleste tilfælde er

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Det nye byggeri erstatter tidligere opført bolig og udhus, som forventes nedrevet i starten af 2015 gennem nedrivningspuljen.

Det nye byggeri erstatter tidligere opført bolig og udhus, som forventes nedrevet i starten af 2015 gennem nedrivningspuljen. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Jacob Nexgaard Andersen Agergårdvej 1 7600 Struer Sendt med digital post Landzonetilladelse til bolig

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S UDKAST TIL Påbud efter miljølovens 42 til højere støjgrænser i aftentimerne, i forbindelse med fase 6 armering og støbning af vægge i stationsskakten, Aksel

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Ann-Marie Karlsen Bo Emil Rytter Karlsen Oddesundvej 26 Humlum

Ann-Marie Karlsen Bo Emil Rytter Karlsen Oddesundvej 26 Humlum POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Ann-Marie Karlsen Bo Emil Rytter Karlsen Oddesundvej 26 Humlum 7600 Struer Landzonetilladelse til

Læs mere

Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner

Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner 24. maj 2016 Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner Indledning Forskriftens formål er at fastsætte generelle retningslinjer for afholdelse af støjende kultur-

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Tilladelse til genindbygning af knust asfalt

Tilladelse til genindbygning af knust asfalt ELF DEVELOPMENT A/S Strandvejen 70 2 2900 Hellerup 25. januar 2016 Tilladelse til genindbygning af knust asfalt Firmaet DGE har på jeres vegne med brev af den 25. september 2015 søgt om tilladelse til

Læs mere

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Horsens Kommune. Web udgave NATUR OG MILJØ

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Horsens Kommune. Web udgave NATUR OG MILJØ Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Horsens Kommune NATUR OG MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN INDRETTER JEG MIN RESTAURANT...3 Sådan sikrer du dig, så

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Påbud vedr. vilkår til midlertidig opbevaring af fejesand i Aalestrup

Påbud vedr. vilkår til midlertidig opbevaring af fejesand i Aalestrup Vesthimmerlands Kommune Drift og Anlæg Dato: 13. december 2017 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-42867 Dokumentnr.: 820-2017-296902 Sagsbehandler: Gitte Sørensen

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 til højere støjgrænse i aftentimerne, i forbindelse med fase 5 og 6 armering og støbning af bundplade samt armering

Læs mere

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S 16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv 22-03-2016 Sagsnr. 2016-0002562 Dokumentnr.

Læs mere

POSTBOKS 19 ØSTERGADE STRUER. Landzonetilladelse samt VVM-afgørelse opstilling af husstandsmølle,

POSTBOKS 19 ØSTERGADE STRUER. Landzonetilladelse samt VVM-afgørelse opstilling af husstandsmølle, POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Thy WindPower Aps Oddesundvej 183 7755 Bedsted Sendt pr. mail til: duf(&,karby.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail:

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail: Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Att: Jens Borgmann Mail: JBO@Arkil.dk Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 28-05-2014

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER

INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER Udkast 01-06-2015 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Horsens Kommune Billede: #574152 Billede: #572326 1 Sådan indretter jeg min restaurant Her er

Læs mere

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri er af underordnet betydning for naboer.

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri er af underordnet betydning for naboer. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Erik Søndergård Holding APS Hovedvejen 77 7970 Thyholm Sendt pr. mail til: erik@sondergaard-transport.dk

Læs mere