Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2017)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2017)"

Transkript

1 Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2017) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser og regelsæt med efterfølgende ændringer. Lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015 om universiteter (Universitetsloven). Bekendtgørelse nr af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (Uddannelsesbekendtgørelsen). Bekendtgørelse nr af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen). Bekendtgørelse nr. 110 af 30. januar 2017 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (Bacheloradgangsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse nr. 111 af 30. januar 2017 om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (Kandidatadgangsbekendtgørelsen). Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Naturog Biovidenskabelige Fakultet (Studieordningernes fællesdel). Reglerne om Disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet (Disciplinærreglerne). 1

2 Indhold 1 Fakultetets informationskanaler og den studerendes ansvar Til- og afmelding af undervisning... 3 Stk. 1 Undervisningstilmelding... 3 Stk. 2 Ordinær tilmeldingsperiode... 3 Stk. 3 Eftertilmeldingsperiode... 4 Stk. 4 Afmelding af undervisning... 4 Stk. 5 Prioritering af tilmeldte på kurser med deltagerbegrænsning... 4 Stk. 6 Forkert tilmelding fra den studerendes side... 5 Stk. 7 Binding til projekter, kurser og eksamener... 5 Stk. 8 Skemagrupper Tilmelding til projekter og speciale... 6 Stk. 1 Tilmelding til projekter... 6 Stk. 2 Tilmelding til speciale via specialekontrakt Valg og skift af specialisering... 6 Stk. 1 Valg af specialisering... 6 Stk. 2 Manglende valg af specialisering... 6 Stk. 3 Skift af specialisering Aflysning af kurser Placering af eksamen... 7 Stk. 1 Placering af ordinær eksamen... 7 Stk. 2 Placering af reeksamen... 8 Stk. 3 Offentliggørelse af dato, tid og sted for eksamen... 8 Stk. 4 Eksamensmulighed i aflyste kurser og i kurser, der ikke udbydes hvert år... 8 Stk. 5 Eksamensmulighed i nedlagte kurser Til- og afmelding af eksamen... 9 Stk. 1 Eksamenstilmelding... 9 Stk. 2 Afmeldingsperioder for eksamen i ordinære eksamensuger Stk. 3 Afmeldingsperioder for eksamen i reeksamensuger Kurser med indstillingskrav til eksamen Sygdom ved eksamen Stk. 1 Sygdom opstået før eller under en mundtlig eksamen Stk. 2 Sygdom opstået før eller under en skriftlig stedprøve Stk. 3 Sygdom ved eksamen med eksamensform løbende bedømmelse eller skriftlig hjemmeopgave Stk. 4 Sygdom ved kurser med indstillingskrav På eksamensdagen Stk. 1 Pligt til at følge anvisninger Stk. 2 Identifikation Stk. 3 Eksamensnummer Stk. 4 Mødetidspunkt ved mundtlige eksamener Stk. 5 Mødetidspunkt, afleveringsregler m.m. ved skriftlige prøver med tilsyn Stk. 6 Særlige retningslinjer for ITX-prøver Stk. 7 Adfærd under eksamen Stk. 8 Mistanke om fejl i eksamensopgaven Hjælpemidler ved eksamen Stk. 1 Hjælpemidler ved skriftlige prøver med tilsyn

3 Stk. 2 Hjælpemidler ved eksamen på ITX på Peter Bangs Vej Stk. 3 Hjælpemidler ved mundtlige eksamener Særlige prøvevilkår herunder forlænget tid og særlige hjælpemidler Eksamenssnyd Eksamensresultater Klage over undervisning og eksamen Stk. 1 Klage over undervisning Stk. 2 Klage over eksamen Dispensation Ikrafttræden m.v Fakultetets informationskanaler og den studerendes ansvar Den studerende er forpligtet til via KUnet, herunder Uddannelsessiderne, at holde sig orienteret om de gældende regler samt de specifikke beskeder og informationer, der meddeles via Alumni-mail, Studiebeskeder og Selvbetjening. 2 Til- og afmelding af undervisning Stk. 1 Undervisningstilmelding Studerende skal selv tilmelde sig undervisning i tilmeldingsperioderne. Kun studerende med en gyldig tilmelding har ret til at følge undervisningen. Der er dog offentlig adgang til forelæsninger. Bachelorstuderende, som optages via Den Koordinerede Tilmelding (Optagelse.dk) pr. 1. september 2017, bliver automatisk tilmeldt undervisning og ordinær eksamen i deres obligatoriske kurser på første studieår. Herefter skal studerende selv tilmelde sig via Selvbetjening. Studerende optaget på sidefag på SCIENCE skal selv tilmelde sig kurser og projekter på både hoved- og sidefag via Selvbetjening i tilmeldingsperioden. Hvis hovedfaget ligger uden for SCIENCE, kan der gælde andre regler for tilmelding til hovedfaget. Der henvises til hovedfagsfakultets regler. For alle tilmeldingsperioder gælder, at sidste frist for tilmelding er kl. 23:59 på sidste dag i tilmeldingsperioden. Stk. 2 Ordinær tilmeldingsperiode Tilmelding til kurser og projekter sker via Selvbetjening i følgende ordinære tilmeldingsperioder: Blok 1, 1-2 og 2: 15. maj til og med 1. juni Blok 3, 3-4, 4 og 5: 15. november til og med 1. december Hvis sidste dag i tilmeldingsperioden falder på en lørdag eller en søndag, forlænges tilmeldingsperioden frem til og med førstkommende hverdag. En studerende er garanteret en plads på et obligatorisk kursus, hvis tilmelding sker i den ordinære tilmeldingsperiode. 3

4 Se 3 stk. 2 vedrørende regler for tilmelding til speciale. Stk. 3 Eftertilmeldingsperiode Eftertilmelding til kurser og projekter sker via Selvbetjening i eftertilmeldingsperioderne. I samme periode kan studerende skifte til hold med ledige pladser. Eftertilmeldingsperioderne er af to ugers varighed med afslutning tirsdag i ugen før blokstart. Blok 1 og blok 1-2: 15. august til og med 29. august 2017 Blok 2: 31. oktober til og med 14. november 2017 Blok 3 og blok 3-4: 16. januar til og med 30. januar 2018 Blok 4: 3. april til og med 17. april 2018 Blok 5: 15. maj til og med 1. juni 2018 Tilmelding er mulig i eftertilmeldingsperioden, hvis der er ledige pladser. Ledige pladser fyldes op efter først-til-mølle princippet. Stk. 4 Afmelding af undervisning Studerende kan via Selvbetjening afmelde sig undervisningen i et kursus i blokkens ordinære tilmeldingsperiode og eftertilmeldingsperiode. Se frister i stk. 2 og 3. Det er ikke muligt at afmelde en undervisningsaktivitet efter afslutningen af eftertilmeldingsperiodens udløb. Se 2 stk. 7 for regler vedrørende binding til kurser og eksamener. Stk. 5 Prioritering af tilmeldte på kurser med deltagerbegrænsning Hvis antallet af tilmeldinger til et kursus i den ordinære tilmeldingsperiode overstiger kursets kapacitet, prioriteres de tilmeldte studerende ud fra nedenstående principper: Følgende studerende er garanteret plads på kurser med deltagerbegrænsning: Studerende, for hvem kurset er obligatorisk. Studerende, som har været tilmeldt kurset uden at bestå, og hvor gentilmelding til kurset er en forudsætning for deltagelse i eksamen. Evt. ledige pladser fordeles efter følgende prioritering: 1. Studerende, for hvem kurset er begrænset valgfrit. 2. Studerende, for hvem kurset er valgfrit, samt studerende indskrevet på en overgangsindskrivning, hvor de har fået lov at tage kurser, der skal indgå på kandidatuddannelsen, mens de færdiggør bacheloruddannelsen. Inden for den enkelte kategori (1-2) prioriteres de tilmeldte studerende efter følgende rækkefølge: a. Studerende med højere studieanciennitet (dvs. har bestået flest ECTS-point på den uddannelse hvor kurset skal indgå). b. Lodtrækning blandt ECTS-pointmæssigt ligestillede studerende. Studerende, der tilmelder sig et kursus, som de tidligere har været tilmeldt uden at bestå, er ikke garanteret en plads på kurset selvom tilmeldingen er sket i den ordinære tilmeldingsperiode. 4

5 Hvis en studerende ikke får plads på et kursus, fordi der er flere tilmeldte end pladser i den ordinære tilmeldingsperiode, gives der besked via Alumni-mail. Den studerende får mulighed for at tilmelde et andet kursus. Fristen for tilmelding fremgår af mailen og ligger før eftertilmeldingsperioden starter. Stk. 6 Forkert tilmelding fra den studerendes side Hvis en studerende har tilmeldt sig kurser eller projekter, som ikke kan indgå på uddannelsen og ikke har søgt om eller fået bevilliget en nødvendig dispensation, bliver den studerende afmeldt af fakultetet. Hvis en studerende vil tilmelde sig et projekt, et kursus eller en eksamen, hvor der kræves dispensation fra Studienævnet, skal den studerende selv sørge for at søge om denne. Ansøgningen skal være indsendt inden den ordinære tilmeldingsperiodes udløb. Stk. 7 Binding til projekter, kurser og eksamener Når eftertilmeldingsperioden er slut, kan studerende ikke længere afmelde sig undervisningen og er dermed bundet af tilmeldte projekter og kurser. Den studerende skal dermed bestå eksamen som en del af sin uddannelse. For bachelorstuderende optaget pr. 1. september 2014 gælder dette fra uddannelsens start. For alle øvrige studerende gælder dette tilmeldinger til kurser, projekter og eksamener fra og med studieåret 2015/16. Hvis et kursus bliver nedlagt, afhænger reglerne om binding af, om det nedlagte kursus erstattes af et identisk kursus. Hvis der udbydes et identisk kursus, overgår bindingen til det identiske kursus efter frist for tilmelding til sidste eksamen i det nedlagte kursus. Prøveforsøg aflagt i det nedlagte kursus lægges sammen med prøveforsøg aflagt i det identiske kursus. Hvis der ikke udbydes et identisk kursus bortfalder bindingen til det nedlagte kursus efter frist for tilmelding til sidste eksamen i det nedlagte kursus. Hvis det nedlagte kursus erstattes af et identisk kursus, eller hvis der i den studerendes studieordning er angivet et kursus, som er ækvivalent med det nedlagte kursus, må den studerende gerne tilmelde sig eksamen (og undervisning) i dette, selv om fristen for tilmelding til sidste eksamen i det nedlagte kursus endnu ikke er udløbet. I så fald overgår bindingen til det nye kursus. Stk. 8 Skemagrupper Undervisningen ligger i de skemagrupper, der er oplyst i kursusbeskrivelsen. Undervisning kan ligge uden for den skemagruppe, som er angivet på kursusbeskrivelsen, hvis kurset er på 15 ECTS i én blok, eller hvis det er nødvendigt for at få planlægningen af et obligatorisk kursus til at falde på plads. I så fald skal der tages hensyn til andre obligatoriske kurser i samme blok. Det er den studerendes ansvar at orientere sig i kursernes skemagrupper før tilmelding til undervisning og eksamen for at sikre, at kurserne ikke har overlappende undervisning eller eksamen. 5

6 3 Tilmelding til projekter og speciale Stk. 1 Tilmelding til projekter Til- og afmelding til bachelorprojekt, projekt uden for kursusregi samt virksomhedsprojekt sker i undervisningstilmeldingsperioderne (de ordinære tilmeldingsperioder og eftertilmeldingsperioderne) via Selvbetjening (se 2 stk. 2 og 3). Stk. 2 Tilmelding til speciale via specialekontrakt Specialet skal påbegyndes ved blokstart. Tilmelding foregår via en specialekontrakt, som den studerende selv opretter via Selvbetjening. Kontrakten skal have status Godkendt på Selvbetjening inden specialets startdato. Når specialekontrakten er godkendt, og blokken er startet, betragtes kontrakten som bindende. 4 Valg og skift af specialisering Stk. 1 Valg af specialisering Studerende, som skal starte på en specialisering i det kommende semester, skal vælge specialisering inden for følgende frister: 1. april for specialiseringer med start i blok 1 1. oktober for specialiseringer med start i blok 3 Studerende, der søger om optag på en kandidatuddannelse, som starter med en specialisering, skal vælge specialisering i forbindelse med ansøgning om optag. Stk. 2 Manglende valg af specialisering Det er angivet i studieordningen, hvilken specialisering en studerende bliver indskrevet på, hvis den studerende ikke vælger specialisering inden for fristen. Stk. 3 Skift af specialisering For at en studerende kan skifte specialisering, skal følgende elementer kunne indgå på den specialisering, som den studerende ønsker at skifte til: Beståede kurser og projekter Godkendt merit og startmerit Bindende tilmeldinger Bindende forhåndsgodkendelser Fristerne for ansøgning om skift af specialisering er: 1. august - med virkning fra blok oktober - med virkning fra blok 2 1. januar - med virkning fra blok marts - med virkning fra blok 4 6

7 5 Aflysning af kurser Ved aflysning af et kursus menes, at kurset aflyses i indeværende studieår med henblik på at blive udbudt igen i et senere studieår. Aflysning af et kursus betyder aflysning af undervisning og ordinær eksamen. Se 6 Stk. 4 om udbud af reeksamen i aflyste kurser. Det kursusansvarlige institut kan aflyse et valgfrit kursus, hvis der ved den ordinære tilmeldingsperiodes afslutning er færre end ti studerende tilmeldt kurset eller ved ekstraordinære omstændigheder. Obligatoriske og begrænset valgfrie kurser kan kun aflyses efter godkendelse fra det tilknyttede studienævn. Aflysning af kurser meddeles de tilmeldte studerende senest: 1. juli for kurser i blok 1, blok 1-2 og blok 2 1. januar for kurser i blok 3, blok 3-4 og blok juni for kurser i blok 5 (aflysning må dog ikke ske, hvis der er mindre en 1 måned til kurset starter) Aflysning kan finde sted efter disse frister, hvis der er tale om ekstraordinære omstændigheder, der ikke kunne tages højde for inden for fristen. Hvis et kursus bliver aflyst, gives der besked til de tilmeldte studerende via Alumni-mail. De studerende får mulighed for at tilmelde sig et andet kursus inden for en frist, der fastsættes i mailen. 6 Placering af eksamen Stk. 1 Placering af ordinær eksamen 1 Skriftlige hjemmeopgaver udleveres og afleveres som hovedregel i blokkens ottende uge. Mundtlige eksamener og skriftlige stedprøver afholdes i blokkens niende og sidste uge (eksamensugen). I en eksamensuge har eksamensaktiviteter fortrinsret. I kurser, der ikke har eksamen i disse uger, må der ikke lægges ekstraordinært arbejdskrævende eller særligt tilstedeværelsesbetingede aktiviteter (f.eks. ekskursioner) af hensyn til studerende, der har eksamen i andre kurser. Eksamensdatoerne er fastlagt ud fra den skemagruppe, som kurset afholdes i som angivet i kursusbeskrivelsen: Skemagruppe A: eksamen afholdes torsdag i eksamensugen Skemagruppe B: eksamen afholdes fredag i eksamensugen Skemagruppe C: eksamen afholdes onsdag i eksamensugen 1 Ordinær eksamen er defineret som: Eksamen afviklet i den eller de blokke, som kurset løber over. 7

8 Kurser på 15 ECTS i én blok, samt kurser, som ikke er placeret i en skemagruppe, har eksamen mandag og/eller tirsdag i eksamensugen. Eksamensdatoen for skriftlige stedprøver, der afholdes som ITX-prøver i KUs eksamenshus på Peter Bangs Vej 36 lægges fortrinsvis ud fra skemagruppe som vist ovenfor, men kan undtagelsesvist placeres lørdag i blokkens niende uge 2. Praktiske forhold, såsom helligdage eller antallet af tilmeldte, kan dog gøre, at eksamensdatoer kan afvige fra ovenstående. Skriftlige stedprøver kan ligge i tidsrummet kl For studerende med dispensation til forlænget tid ved eksamen kan eksamen slutte senere. Stk. 2 Placering af reeksamen 3 Reeksamen for kurser i: blok 1 placeres i mellemugen mellem blok 2 og blok 3 blok 2 placeres i mellemugen mellem blok 3 og blok 4 blok 3 placeres i mellemugen efter afslutningen af blok 4 blok 4 placeres i uge 34 blok 5 placeres i mellemugen mellem blok 1 og 2 Skriftlige stedprøver kan ligge i tidsrummet kl For studerende med dispensation til forlænget tid ved eksamen kan eksamen slutte senere. Stk. 3 Offentliggørelse af dato, tid og sted for eksamen Eksamensdatoer for ordinære eksamener og reeksamener for det kommende studieår offentliggøres den 15. maj på Lokale og præcist tidspunkt for skriftlige stedprøver meddeles til studerende via Selvbetjening på KUnet senest 7 dage før eksamen. Ved mundtlige eksamener har det kursusansvarlige institut ansvar for, at der senest 7 dage før første eksamensdato foreligger en eksamensplan på kursets undervisningssprog, og at denne er kommunikeret skriftligt via Absalon til de studerende, som er tilmeldt eksamen. Studerende, som kun er tilmeldt eksamen, har ikke adgang til Absalon og skal derfor selv kontakte instituttet forud for eksamen. Stk. 4 Eksamensmulighed i aflyste kurser og i kurser, der ikke udbydes hvert år Studerende har ret til 3 eksamensmuligheder på et kursus. Hvis et kursus ikke udbydes hvert år eller hvis et kursus bliver aflyst, undersøger fakultet om der er studerende, der er bundet af kurset og ikke har haft tre eksamensmuligheder. Hvis dette er tilfældet udbyder fakultetet en eksamen, selvom der ikke udbydes undervisning i det pågældende år. Eksamen finder sted i reeksamensugen for den blok, som kurset senest har været udbudt i. Eneste undtagelse er blok 5, hvor reeksamen for disse kurser afholdes i uge 34 2 Denne regel vil kun blive taget i brug, hvis det godkendes i Fakultetets Samarbejdsudvalg 3 Reeksamen er defineret som: Eksamen afviklet i reeksamensugen. 8

9 (reeksamensugen for blok 4 kurser). Den studerende skal selv tilmelde sig via Selvbetjening i reeksamenstilmeldingsperioden. Prøveformen vil være reeksamensformen. Stk. 5 Eksamensmulighed i nedlagte kurser Hvis studienævnet har godkendt, at et kursus nedlægges i det kommende studieår, skal fakultetet udbyde én sidste eksamensmulighed i det pågældende kursus. Hvis det nedlagte kursus lå i blok 1, blok 1-2 eller blok 2, afholdes den sidste eksamen i det efterfølgende studieår i uge 5. Hvis det nedlagte kursus lå i blok 3, blok 3-4, blok 4 eller blok 5, afholdes den sidste eksamen i det efterfølgende studieår i uge 34. Fakultetet kan undtagelsesvis dispensere herfra og tillade at den sidste eksamen afholdes på et andet tidspunkt. Fakultetet giver besked om den sidste eksamensmulighed i kurset til de studerende, der har aflagt mindst ét prøveforsøg uden at bestå eller har været forhindret i at deltage i en tidligere eksamen i kurset på grund af sygdom. Der gives besked via Alumni-mail senest 6 uger inden eksamen afholdes. Den studerende tilmelder sig ved at besvare mailen inden den angivne frist. 7 Til- og afmelding af eksamen Stk. 1 Eksamenstilmelding Kun studerende med en gyldig eksamenstilmelding må deltage i eksamen. Når en studerende tilmelder sig undervisningen i et kursus, bliver den studerende automatisk tilmeldt den tilhørende ordinære eksamen. Hvis en studerende afmelder sig et prøveforsøg eller ikke bruger et prøveforsøg på grund af sygdom, er den studerende selv ansvarlig for at tilmelde sig eksamen igen senere. Den studerende beslutter selv i hvilken eksamenstermin efterfølgende prøveforsøg skal placeres og er selv ansvarlig for tilmelding inden for de fastsatte perioder (se nedenfor). Studerende må tilmelde sig eksamen direkte uden at have en forudgående tilmelding til undervisning, hvis: 1. kurset er uden indstillingskrav til eksamen 2. den studerende tidligere har opfyldt kursets indstillingskrav eller hvis indstillingskravet kan opfyldes uden gentilmelding til undervisningen (jf. kursusbeskrivelsen) 3. eksamensformen tillader det OBS: hvis eksamensformen er løbende bedømmelse, skal den studerende før direkte tilmelding til eksamen kontakte kursusansvarlig og afklare, om det i praksis er muligt, at deltage i eksamen uden at være tilmeldt kurset. For alle tilmeldingsperioder gælder, at sidste frist for tilmelding er kl. 23:59 på sidste dag i tilmeldingsperioden. I studieåret 2017/18 foregår direkte tilmelding til eksamen i disse perioder: Blok 1 og blok 1-2 ordinær eksamen: september

10 Blok 1 reeksamen: december 2017 Blok 2 ordinær eksamen: november 2017 Blok 1-2 og blok 2 reeksamen: marts 2018 Blok 3 og blok 3-4 ordinær eksamen: 7. februar- 14. februar 2018 Blok 3 reeksamen: 16. maj maj 2018 Blok 4 ordinær eksamen: april 2018 Blok 3-4 og blok 4 reeksamen: juli 2018 Blok 5 reeksamen: oktober 2017 En direkte eksamenstilmelding er bindende ved eksamenstilmeldingsperiodens udløb. Stk. 2 Afmeldingsperioder for eksamen i ordinære eksamensuger Studerende kan afmelde sig eksamen i et kursus i de tre tilmeldingsperioder, der hører til blokken: Den ordinære undervisningstilmeldingsperiode: Se frister i 2 stk. 2 Eftertilmeldingsperioden: Se frister i 2 stk. 3 Den direkte ordinære eksamenstilmeldingsperiode: Se frister i 7 stk. 1 Afmelding sker via Selvbetjening. I den direkte eksamenstilmeldingsperiode kan bachelorprojekt, virksomhedsprojekt og projekt uden for kursusregi ikke afmeldes. Stk. 3 Afmeldingsperioder for eksamen i reeksamensuger Studerende kan afmelde sig reeksamen i blokkens direkte reeksamenstilmeldingsperiode. Se frister i 7 stk. 1. Afmelding sker via Selvbetjening. 8 Kurser med indstillingskrav til eksamen Det fremgår af kursusbeskrivelsen, hvis en studerende skal opfylde visse krav for at kunne deltage i eksamen. Hvis en studerende ikke opfylder indstillingskravene, kan den studerende ikke deltage i eksamen og har brugt et prøveforsøg. Den studerende får registreret bedømmelsen MF (Manglende Forudsætninger). Den studerende får besked via Alumni-mail. 9 Sygdom ved eksamen Stk. 1 Sygdom opstået før eller under en mundtlig eksamen Ved sygefravær opstået før en mundtlig eksamen skal den studerende af praktiske hensyn kontakte det kursusansvarlige institut senest kl på eksamensdagen og melde sig syg hos instituttets administration og/eller eksaminator. Hvis en studerende ønsker at forlade en igangværende mundtlig eksamen, skal dette meddeles til eksaminator, før voteringen går i gang. Den studerende skal udfylde en sygeerklæring som 10

11 dokumentation for, at eksamen ønskes afbrudt på grund af sygdom. Den studerende registreres som Udeblevet ved den pågældende eksamen. Ønsker den studerende, at eksamensforsøget ikke tæller, skal han/hun efterfølgende indsende dokumentation for at have været syg på eksamensdagen i form af en lægeerklæring. Udgiften til lægeerklæringen betales af den studerende. Stk. 2 Sygdom opstået før eller under en skriftlig stedprøve Hvis en studerende ønsker at forlade en igangværende skriftlig stedprøve pga. sygdom, tilkaldes tilsynet. Den studerende skal efterfølgende markere den foreløbige besvarelse som en blank aflevering og udfylde en sygeerklæring på stedet. Den foreløbige besvarelse sendes ikke til bedømmelse og den studerende registreres som Udeblevet ved den pågældende eksamen. Ønsker den studerende, at eksamensforsøget ikke tæller, skal han/hun efterfølgende indsende dokumentation for at have været syg på eksamensdagen i form af en lægeerklæring. Udgiften til lægeerklæringen betales af den studerende. Stk. 3 Sygdom ved eksamen med eksamensform løbende bedømmelse eller skriftlig hjemmeopgave Hvis en studerende bliver syg under en eksamen på kurser med eksamensformerne løbende bedømmelse eller skriftlig hjemmeopgave, kan den studerende sygemelde sig ved at indsende dokumentation for at have været syg i eksamensperioden i form af en lægeerklæring. Udgiften til lægeerklæringen betales af den studerende. Dokumentationen skal sendes inden eksamensresultatet bliver offentliggjort. Der vil derefter blive foretaget en konkret og individuel vurdering af, om sygdommens tidsmæssige omfang og placering har forhindret den studerende i at deltage i den konkrete eksamen. På den baggrund vil det blive afgjort, om den studerende har brugt et eksamensforsøg. Stk. 4 Sygdom ved kurser med indstillingskrav Hvis sygdom har forhindret en studerende i at opfylde indstillingskrav til en eksamen, kan den studerende sygemelde sig fra eksamen ved at indsende dokumentation for at have været syg i kursusperioden i form af en lægeerklæring. Udgiften til lægeerklæringen betales af den studerende. Der vil derefter blive foretaget en konkret og individuel vurdering af, om sygdommens tidsmæssige omfang og placering har forhindret den studerende i at opfylde indstillingskravene eller væsentlige dele heraf. På den baggrund vil det blive afgjort, om den studerende har brugt et eksamensforsøg. 10 På eksamensdagen Stk. 1 Pligt til at følge anvisninger Den studerende skal til enhver tid følge eksaminators eller eksamenstilsynets anvisninger vedrørende eksamen. 11

12 Stk. 2 Identifikation Til mundtlige eksamener og skriftlige prøver med tilsyn skal den studerende på eksaminators eller eksamenstilsynets opfordring fremvise følgende billedlegitimation: KU-studiekort, kørekort eller pas. Ingen anden form for legitimation kan benyttes som gyldig legitimation i eksamenssammenhæng. Studerende, der ikke kan fremvise gyldig identifikation ved eksamen, vil blive afvist ved eksamen. Stk. 3 Eksamensnummer Alle skriftlige stedprøver skal afleveres under et eksamensnummer, som vil fremgå ud for den konkrete eksamenstilmelding på Selvbetjening. Ved enkelte skriftlige stedprøver skal også navn og KU-brugernavn angives på besvarelsen. Eksamenstilsynet vil informere om dette ved de pågældende eksamener. Stk. 4 Mødetidspunkt ved mundtlige eksamener Af hensyn til eksamens fleksibilitet skal den studerende møde op 30 minutter før den studerendes eget eksamenstidspunkt. Stk. 5 Mødetidspunkt, afleveringsregler m.m. ved skriftlige prøver med tilsyn Af hensyn til afviklingen af eksamen og til de andre studerende anbefales den studerende at være til stede i lokalet senest 30 minutter før, en skriftlig eksamen begynder. Hvis den studerende ankommer, efter en skriftlig eksamen er begyndt, vil den studerende blive afvist af eksamenstilsynet og registreret som udeblevet fra eksamen. Den studerende vil dermed have brugt et prøveforsøg ved den pågældende eksamen. Ved skriftlig eksamen må den studerende ikke forlade eksamenslokalet de første 30 minutter, efter eksamen er begyndt eller de sidste 30 minutter af eksamen. Ved eksamens afslutning skal den studerende blive siddende på sin plads og afvente, at eksamenstilsynet har indsamlet alle eksamensbesvarelser. Den studerende må først forlade sin plads, når eksamenstilsynet giver tilladelse til dette. Ved visse eksamener må eksamenslokalet ikke forlades, før eksamen er afsluttet. Det vil blive oplyst af eksamenstilsynet, hvis dette er tilfældet. Hvis en studerende forlader lokalet i perioder, hvor det ikke er tilladt at forlade lokalet, vil denne ikke få bedømt sin opgave og har brugt et prøveforsøg. Den studerende skal sikre sig, at eksamensbesvarelsen er afleveret i overensstemmelse med tilsynets anvisninger. Den studerende vil få en kvittering for afleveringen. Stk. 6 Særlige retningslinjer for ITX-prøver For eksamener, der afholdes som ITX-prøver i KUs eksamenshus på Peter Bangs Vej 36, gælder særlige retningslinjer for mødetid, aflevering og adfærd under eksamen. Studerende har pligt til at sætte sig ind i Operationelle retningslinjer for ITX-prøver i KUs eksamenshus inden en ITX-prøve. Stk. 7 Adfærd under eksamen Den studerende må ikke udvise støjende adfærd under eksamen eller på anden måde med sin adfærd eller sine medbragte hjælpemidler forstyrre de øvrige studerende. En overtrædelse af dette kan 12

13 medføre, at det forstyrrende hjælpemiddel bliver konfiskeret eller at den studerende bliver bortvist fra eksamen og bruger et prøveforsøg. Hvis den studerende forlader eksaminators eller eksamenstilsynets opsyn under eksamen, har denne afbrudt eksamen og kan ikke genoptage sin eksamen derefter. Den studerende har derved brugt et prøveforsøg. Stk. 8 Mistanke om fejl i eksamensopgaven Hvis en studerende finder en mulig fejl i eksamenssættet, skal den studerende hurtigst muligt gøre eksamenstilsynet opmærksom på denne. Eksamenstilsynet undersøger herefter sagen og vender hurtigst muligt tilbage med et svar. Hvis der er en fejl i eksamenssættet, bliver alle studerende ved den pågældende eksamen informeret. 11 Hjælpemidler ved eksamen Stk. 1 Hjælpemidler ved skriftlige prøver med tilsyn Tilladte hjælpemidler til eksamen fremgår af kursusbeskrivelsen. Der er følgende fire muligheder: Ingen hjælpemidler tilladt Kun analoge skriveredskaber er tilladte. Visse hjælpemidler tilladt Det er konkret angivet i kursusbeskrivelsen, hvilke hjælpemidler der er tilladte, f.eks. lommeregner, ordbøger, fagbøger, noter, tablets m.v. Skriftlige hjælpemidler tilladt Skriftligt materiale som fx noter, lærebøger, beregninger og lignende kan medbringes. Computer og tablets hører ikke under skriftlige hjælpemidler. Alle hjælpemidler tilladt Alle hjælpemidler, herunder computer, tablets og mobiltelefoner er tilladt som hjælpemiddel (for regler ved eksamen på ITX, se dog stk. 2). Studerende må også høre musik i høretelefoner, såfremt det ikke forstyrrer de øvrige eksaminander. Der må ikke medbringes printer til eksamen. Generelt gælder, at den studerende selv er ansvarlig for medbragte hjælpemidler og ikke kan forvente hjælp fra eksamenstilsynet, hvis der er tekniske problemer med hjælpemidlerne. Udstyret må ikke være programmeret eller indstillet på en måde, der tillader kommunikation med andre i eller uden for eksamenslokalet. Internettet må ikke bruges under eksamen. Eventuelle simkort og mobile netværksnøgler skal udtages inden eksamen og afleveres til eksamenstilsynet. Tablets og telefoner skal være indstillet på flymode under hele eksamen. Ved eksamener hvor computer er et tilladt hjælpemiddel, stiller fakultetet strøm til rådighed for de studerende. Studerende skal selv medbringe strømkabel til deres computer. Ved disse eksamener må studerende selv vælge, om de vil skrive deres besvarelse i hånden eller på computer (dette gælder ikke ved eksamen på ITX, hvor aflevering altid skal ske elektronisk) med mindre andet er angivet i kursusbeskrivelsen. Hvis en studerende skriver på computer, afleveres besvarelsen i PDF-format på et USB-stik, som bliver udleveret af eksamenstilsynet. 13

14 Stk. 2 Hjælpemidler ved eksamen på ITX på Peter Bangs Vej Ved afholdelse af skriftlige prøver med tilsyn i universitets bygning på Peter Bangs Vej 36 (ITX) stiller universitetet computere og strøm til rådighed. De studerende må ikke medbringe egne computere, tablets eller mobiltelefoner. Hvis lærebøger og/eller noter er tilladt ved en given eksamen, skal disse medbringes i papirform eller på USB-stik. Stk. 3 Hjælpemidler ved mundtlige eksamener Hvilke hjælpemidler, det er tilladt at medbringe til mundtlig eksamen og forberedelsen til mundtlig eksamen, fremgår af de enkelte kursusbeskrivelser. 12 Særlige prøvevilkår herunder forlænget tid og særlige hjælpemidler En studerende kan søge om dispensation til særlige prøvevilkår på baggrund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andet modersmål end dansk (ved en dansksproget eksamen). Hvis SCIENCE Uddannelse har modtaget en ansøgning inkl. relevante bilag, senest fredag i tredje undervisningsuge i blokken, bliver ansøgningen behandlet med virkning fra den pågældende blok. SCIENCE Uddannelse kan ikke garantere at ansøgninger, der modtages efter denne dato, kan nå at blive behandlet inden blokkens eksamener. 13 Eksamenssnyd Hvis en studerende ikke følger eksamenstilsynets anvisninger eller reglerne om hjælpemidler, betragtes det som eksamenssnyd og behandles efter Disciplinærreglerne. 14 Eksamensresultater Institutterne skal indsende eksamensresultater til SCIENCE Uddannelse senest tre uger efter eksamens afholdelse. Hvis bedømmelsen sker i Digital Eksamen, skal bedømmelsen være indberettet senest fire uger efter eksamen er afholdt. Fakultetet meddeler resultater for eksamen til den studerende via Selvbetjening senest fire uger efter afholdelse af eksamen. Et afgivet eksamensresultat er endeligt og skal meddeles fortroligt til den studerende. 15 Klage over undervisning og eksamen Stk. 1 Klage over undervisning En klage over fakultetets undervisning skal være skriftlig og begrundet og skal stiles til SCIENCE Uddannelse. Klagen behandles af det kursusansvarlige institut. De(t) relevante studienævn og studieleder orienteres om den indgivne klage og efterfølgende om instituttets svar. Stk. 2 Klage over eksamen I henhold til Eksamensbekendtgørelsen kan der indgives klage over eksamen. En klage over eksamen skal være skriftlig og begrundet og skal afleveres/indsendes til SCIENCE Uddannelse. Ved mundtlige eksamener er klagefristen to uger efter eksamensdagen. Ved skriftlige eksamener er klagefristen senest seks uger efter eksamen er afholdt. Klagen behandles af SCIENCE Uddannelse. 14

15 16 Dispensation Fakultetet kan dispensere fra reglerne i dette regelsæt, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 17 Ikrafttræden m.v. Nærværende undervisnings- og eksamensregler gælder for al undervisning og alle eksamener på bachelor- og kandidatuddannelser samt sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet som beskrevet i Københavns Universitets Kursuskatalog. For enkeltfagsstuderende, der følger kurser ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, kan der være undtagelser fra regler og frister i nærværende regelsæt. Enkeltfagsstuderende henvises til at holde sig orienteret om dette på Undervisning og eksamen på tværfakultære uddannelser som Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet har indgået samarbejde med andre fakulteter om, er yderligere reguleret af en række tværfakultære samarbejdsaftaler, som regulerer de områder, hvor nærværende regelsæt ikke dækker. Nærværende undervisnings- og eksamensregler kan ændres én gang om året, således at ændringerne træder i kraft ved studieårets start. Forslag til ændringer skal indstilles af SCIENCE Uddannelse og godkendes af dekanen. Undervisnings- og eksamensreglerne er godkendt af dekanen for Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og træder i kraft d. 1. september

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2016)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret (September 2016) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2016-17 (September 2016) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOTEKNOLOGI bioteknologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i bioteknologi. Her

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi og teknologi KEMI OG TEKNOLOGI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi kemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I datalogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I DATALOGI DATAlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i datalogi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev.

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. 2016) Dette rammedokument gælder for bachelor- og kandidatstudieordningerne

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Aarhus Universitets regler af 1. september 2015 om tilmelding til, deltagelse i og afmelding fra prøver

Aarhus Universitets regler af 1. september 2015 om tilmelding til, deltagelse i og afmelding fra prøver Prøver (AU's regler) Prøver (AU's regler) Aarhus Universitets regler af 1. september 2015 om tilmelding til, deltagelse i og afmelding fra prøver I medfør af Lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I nanoscience nanoscience I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i nanoscience. Her er

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ EKSAMENSREGLEMENT Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensreglementer er indskrevet i studieordningerne Indhold Eksamensregler

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I it science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I IT IT I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i it. Her er en beskrivelse af uddannelsens indhold

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Eksamensplan sommer Bacheloruddannelsen

Eksamensplan sommer Bacheloruddannelsen Eksamensplan sommer 2015 (Ret til ændringer forbeholdes) Revideret den 10. juni 2015 Retningslinjer Bacheloruddannelsen 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted ved de

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 1 Indledning... 3 2 Varighed og omfang... 3 2.1 Beståelseskrav... 3 2.2 Studieaktivitetskrav... 4 3 Uddannelsernes struktur... 4 3.1 Bacheloruddannelser...

Læs mere

Samling af SDU s regler om studiefremdrift

Samling af SDU s regler om studiefremdrift Samling af SDU s regler om studiefremdrift Indhold Regler for tilmelding til fag og prøver... 2 Kapitel 1 Generelle forhold... 2 Kapitel 2 Krav til tilmelding... 2 Kapitel 3 Afmelding af fag og prøver...

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet Disse regler er fastsat med hjemmel i bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I GEOlogi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I GEOLOGI GEOlogI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i geologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen

Foreløbig eksamensplan sommer BA-uddannelsen Foreløbig eksamensplan sommer 2012 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Eksamenssted ved de oplyses på Instituttets

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I. FYSiK. SCienCe.aU.dK

FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I. FYSiK. SCienCe.aU.dK FAgLIg INFORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I FYSiK SCienCe.aU.dK 2 BACHELORUDDANNELSEN I FYSIK FYSIK I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i fysik. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer.

Inden for rammerne af disse regler kan det enkelte studienævn fastsætte mere specifikke retningslinjer. Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Sagsbehandler: Lisbeth Videbæk Thomsen Telefon: 9940 9602 Email: lvt@adm.aau.dk Dato: 19-06-2015 Sagsnr.: 2015-441-00025 DET HUMANISTISKE

Læs mere

faglig information 2011/2012 bacheloruddannelsen I Jordbrug, fødevarer science.au.dk

faglig information 2011/2012 bacheloruddannelsen I Jordbrug, fødevarer science.au.dk faglig information 2011/2012 bacheloruddannelsen I Jordbrug, fødevarer og miljø science.au.dk 2 Bacheloruddannelsen i Jordbrug, fødevarer og miljø Jordbrug, fødevarer og miljø I denne folder kan du læse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

STUDIEFREMDRIFTSREFORM

STUDIEFREMDRIFTSREFORM STUDIEFREMDRIFTSREFORM GÆLDER FOR ALLE FRA SEPTEMBER 2015 - OG DERMED VED UNDERVISNINGSTILMELDINGEN I MAJ 2015 HVORFOR FREMDRIFTSREFORM? I sommeren 2013 indgik Folketinget en aftale om reform af SU-systemet

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen

Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015. Uddannelsesdirektør Gregers Christensen Eksamensreglement Gyldigt fra 4. november 2015 Uddannelsesdirektør Gregers Christensen INDHOLD 1. Før eksamen... 3 1.1. Tilmelding... 3 1.2. Forudsætninger for deltagelse i eksamen... 3 1.3. Antal eksamensforsøg...

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Studieordningernes fællesdel 1 Indledning Undervisning 2 Undervisningsåret og undervisningens tilrettelæggelse 3 Kursusattester

Studieordningernes fællesdel 1 Indledning Undervisning 2 Undervisningsåret og undervisningens tilrettelæggelse 3 Kursusattester Studieordningernes fællesdel 1 Indledning Denne fællesdel er gældende for alle ordinære uddannelser (bachelor- og kandidatuddannelser) på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de

Læs mere

Eksamensordning. for eksamener ved. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet

Eksamensordning. for eksamener ved. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Eksamensordning for eksamener ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Gældende fra efterårssemesteret 2014 for studerende, der har påbegyndt uddannelsen 1. september 2014, og fra efterårssemesteret

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab

Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab September 2013 Bemærk at denne vejledning er et tillæg til SDU s regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver.

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt.

Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Regler for eksamen og prøver i Radiografuddannelsen, University College Lillebælt. Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. GE"ERELT... 2 2. I"DSTILLI"G TIL PRØVER... 3 3. MØDETID...

Læs mere

Reeksamensplan vinter 2010/11. BA-uddannelsen

Reeksamensplan vinter 2010/11. BA-uddannelsen Reeksamensplan vinter 2010/11 Revideret den 10. februar 2011 (Ret til ændringer forbeholdes) Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. BA-uddannelsen 2. Eksamenssted ved

Læs mere

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Kapitel 1 Indledning 1 Denne fællesdel er gældende for alle masteruddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de eksisterende

Læs mere

Justering af fremdriftsreformen. Nye regler for studiefremdrift på vej. Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 10b. Bilag 1

Justering af fremdriftsreformen. Nye regler for studiefremdrift på vej. Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 10b. Bilag 1 Bestyrelsesmøde nr. 84, den 8. juni 2016 Pkt. 10b. Bilag 1 Justering af fremdriftsreformen Nye regler for studiefremdrift på vej Dias 1 Nye regler for studiefremdrift på KU Folketinget vedtog 3. maj ændring

Læs mere

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen.

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Odense 2006 1 af 13 Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet

Læs mere

EKSAMEN EFTERÅRET 2010 REGLER OG FRISTER

EKSAMEN EFTERÅRET 2010 REGLER OG FRISTER EKSAMEN EFTERÅRET 2010 REGLER OG FRISTER EKSAMENSTILMELDING Vær opmærksom på følgende nye regler, der trådte i kraft pr. 1.9. 2008 (citat fra studieordningerne): Hvis der er tilmelding til et undervisningsforløb,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) De overordnede

Læs mere

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole EUD Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole 2 Indhold Skriftlig eksamen... 4 Mundtlig eksamen... 6 Andre bestemmelser... 7 Forudsætninger for at blive indstillet til eksamen... 7 Frihed i forbindelse med

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017 Eksamen maj - juni 2017 3g Eksamensvejledning maj 2017 Generelle regler Mødetid: Senest 15 min. før prøvens start For sent: Ring til skolen Over til rektor Sygdom: Ring til skolen - lægeerklæring Sygeeksamen

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2013 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense

Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Fysioterapeutuddannelsen Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense Modulordning Indholdsfortegnelse Formål med retningslinjerne...

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

EKSAMEN FORÅRET 2010 REGLER OG FRISTER

EKSAMEN FORÅRET 2010 REGLER OG FRISTER EKSAMEN FORÅRET 2010 REGLER OG FRISTER EKSAMENSTILMELDING Vær opmærksom på følgende nye regler, der trådte i kraft pr. 1.9. 2008 (citat fra studieordningerne): Hvis der er tilmelding til et undervisningsforløb,

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk Universitet

Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk Universitet Gældende pr. 1. oktober 2015. Godkendt af Dekanatet for Det Humanistiske Fakultet 30. september 2015.

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

STUDIEAFDELINGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET. Tidsplan for afvikling af sommereksamen 2008 2. udgave Hvornår? Hvad? Hvem?

STUDIEAFDELINGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET. Tidsplan for afvikling af sommereksamen 2008 2. udgave Hvornår? Hvad? Hvem? Torsdag d. 7. marts., Eksamensplanlægningsmøde og kl. 13-15. lokale P8 eksamenssekretærer Uge 6 og -ledere Uge 7 + 10 Udsendelse af nyhedsbrev til studerende vedrørende tilmelding til sommereksamen 2008

Læs mere

Foreløbig eksamensplan vinter 2015/16. Bacheloruddannelsen

Foreløbig eksamensplan vinter 2015/16. Bacheloruddannelsen Foreløbig eksamensplan vinter 2015/16 (Ret til ændringer forbeholdes) Revideret den 4. december 2015 Bacheloruddannelsen Retningslinjer 1. Gyldigt studiekort skal medbringes til samtlige prøver. 2. Eksamenssted

Læs mere

Eksamensordning. for eksamener ved. Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet

Eksamensordning. for eksamener ved. Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Eksamensordning for eksamener ved Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Undervisnings- og eksamenstilmelding... 4 2.1

Læs mere

EKSAMEN EFTERÅRET 2009 REGLER OG FRISTER

EKSAMEN EFTERÅRET 2009 REGLER OG FRISTER EKSAMEN EFTERÅRET 2009 REGLER OG FRISTER EKSAMENSTILMELDING Vær opmærksom på følgende regler, der trådte i kraft pr. 1.9. 2008 (citat fra studieordningerne): Hvis der er tilmelding til et undervisningsforløb,

Læs mere

Regler om overvågning af skriftlige stedprøver ved Aalborg Universitet

Regler om overvågning af skriftlige stedprøver ved Aalborg Universitet Uddannelsessekretariatet, Fakultetskontoret for EST Studieadministrationen, Fakultetskontoret for HUM/SAMF Dokument dato: 08-08-2017 Dokumentansvarlig: Janni Holm Bragason og Christina Buhl Senest revideret:

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

Orientering om eksamen HF

Orientering om eksamen HF HF: Eksamen - Januar 2017 1 Orientering om eksamen HF Tilmelding og framelding til eksamen Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt et hold. Hvis du ønsker at framelde dig eksamen, skal du

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 1 Indledning... 3 2 Varighed og omfang... 3 2.1 Beståelseskrav... 3 2.2 Studieaktivitet og studietid... 4 2.2.1 Førsteårsprøven... 4 2.2.2 Krav

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Studieordningernes fællesdel 1 Indledning Undervisning 2 Undervisningsåret og undervisningens tilrettelæggelse 3 Kursusattester

Studieordningernes fællesdel 1 Indledning Undervisning 2 Undervisningsåret og undervisningens tilrettelæggelse 3 Kursusattester Studieordningernes fællesdel 1 Indledning Denne fællesdel er gældende for alle ordinære uddannelser (bachelor- og kandidatuddannelser) på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Det ¼-årige tilvalgsstudium i Praktisk og Teoretisk Museumskendskab 2005-ordningen Curriculum for the elective studies in Practical and Theoretical

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik Odense 2010 1 af 16 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens

Eksamensreglement. Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens Eksamensreglement Erhvervsakademi Dania 2014 Horsens 20. marts 2014 Indhold Indledning... 3 Tilmelding til ordinære prøver... 3 Tilmelding til reeksamination/sygeeksamen... 3 Framelding til prøver/eksamen...

Læs mere