Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 8. april DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 8. april 2014. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2013"

Transkript

1 Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 8. april 2014 DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2013

2 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Indholdsfortegnelse Driftsresultat Hovedkassen 14 Status Hovedkassen 15 Noter Hovedkassen 16 Driftsresultat Særlig Fond 19 Status Særlig Fond 20 Noter Særlig Fond 21 Sinatur Konferencehoteller 25 Regnskab Understøttelseskassen 28 Regnskab Medlemslån 29 Regnskab Gruppeliv 30 Anvendt Regnskabspraksis 32

3 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 14 Driftsresultat Hovedkassen Driftsresultat Driftsresultat År til Budget dato (2) inkl i % af (6) bevillinger Note (1) (2) (5) (6) Indtægter Kontingenter , Bidrag fra Særlig Fond Ejendomme , Andre indtægter , Indtægter , Udgifter Kongres , Hovedstyrelse og udvalg , Møder og rejser , Kurser og konferencer , Rabatter til kredse og egen kursusvirksomhed , Forbindelse med udlandet , Informationsvirksomhed , Redaktionen (Folkeskolen), nettoudgift , LL/LL-klubberne , FTF , LC , Øvrige udgifter (inkl. rådgivning psykisk arbejdsmiljø) , Lønninger mv , Kontorhold , Revision/juridisk assistance , Repræsentation ,2 100 Udgifter , Resultat før renter og skat , Renter og udbytter , Kursgevinster/-tab Resultat før skat , Skat ,7 385 Årets resultat ,

4 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 15 Status Hovedkassen Note Aktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Kapitandel i Sinatur Anlægsaktiver u/udførelse Anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Særlig Fond Understøttelseskassen Medlemslån Konsolideret egenkapital Aktiver Passiver 5 Op-/nedskrivning, ejendomme Op-/nedskrivning, værdipapirer Op-/nedskrivning, kapitalandel Sinatur Overført resultat, primo Regulering til overført resultat, primo Overført resultat, primo Årets resultat, ifølge resultatopgørelse Overført resultat Egenkapital Hensættelser Øvrige bevillinger Kortfristet gæld Gæld Særlig Fond Understøttelseskassen Medlemslån Konsolideret egenkapital Passiver Forpligtelser Garantiforpligtelse LC

5 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 16 Noter Hovedkassen 1 I udgiften til hovedstyrelse indgår hovedstyrelsesmedlemmernes omkostningstillæg. For hovedstyrelsesmedlemmer på anciennitetsløn er omkostningstillægget fastsat til 7,25% af formandens løn og for hovedstyrelsesmedlemmer på ny løn er omkostningstillægget fastsat til 8,0% af formandens løn. Beløbene udgør henholdsvis 6.900,17 kr. og 7.613,98 kr. pr. måned. For forretningsudvalgsmedlemmer på anciennitetsløn ydes i stedet et tillæg, der svarer til 24,5% af formandens løn. Beløbet udgør i alt ,82 kr. pr. måned. For forretningsudvalgsmedlemmer på ny løn er omkostningstillægget fastsat til 28,25% af formandens løn, svarende til ,87 kr. Derudover indgår formandens samt næstformandens løn. Formandens løn har indtil OK 08 relateret sig til lønnen for den administrerende direktør for Børne- og ungdomsforvaltningen i Københavns kommune. Fra OK 08 er lønnen reguleret svarende KTO's aftaleresultat, med udgangspunkt i den administrerende direktørs løn før OK08 (skalatrin pr. 31/3-00), svarende til ,77 kr. pr. måned. Næstformandens løn er fastsat til 78,5% af formandens løn, svarende til ,19 kr. pr. måned. 2 Kursgevinster/-tab kan specificeres således i t.kr. Realiserede kursgevinster/-tab -40 Urealiserede kursgevinster/-tab 40 Kursgevinster/-tab i alt 0 3 Skat kan specificeres således i t.kr. Skat af årets resultat Skat i alt Anlægsaktiver kan specificeres således i t.kr. Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar (A) Kapitandel i Sinatur Anlægsaktiver u/udførelse Anlægsaktiver i alt Anskaffelsessum, primo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Anskaffelsessum, ultimo Opskrivninger, primo Årets opskrivninger Opskrivninger, ultimo AF-/nedskrivninger, primo Årets af-/nedskrivninger AF-/nedskrivninger, ultimo Anlægsaktiver ultimo (A) Inventarbeholdningerne incl. kunst er fuld- og nyværdiforsikret for Op- og nedskrivninger (urealiserede) i t.kr. Posten udgør opskrivninger (+) og nedskrivninger (-) i forhold til anskaffelsesværdien, og kan specificeres således: Ejendomme inkl. tekniske anlæg og maskiner Værdipapirer (obligationer max. kurs 100) Kapitalandel i Sinatur I alt Saldo iflg. regnskab 31/ Regulering til primosaldo Saldo i Hovedkassen 1/ Årets reguleringer Udskudt skat Saldo 31/ Overført resultat, primo Overført resultat pr. 1/ Regulering opskrivningssaldo ejendomme, 31/ Regulering kapitalandel Sinatur, 31/ Resultat pr. 31/ Overført resultat pr. 31/ Reguleringer til overført resultat 1/ Regulering momsforpligtelse Kursgevinst obligationer Overført resultat, primo 1/

6 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 17 Noter Hovedkassen 7 Egenkapital Egenkapitalens udvikling fra 1/ til 31/ Hovedkassens egenkapital pr. 1/ Regulering momsforpligtelse Kursgevinst obligationer Resultat pr. 31/ Ændring i ejendomsværdi Kursregulering af obligationer til max. kurs Regulering kapitalandel Sinatur Egenkapital pr. 31/ Hensættelser Posten består af hensættelser i forbindelse med frikøb og fratrædelser m.m. i hovedstyrelsen, udskudt skat samt feriepengeforpligtelser for sekretariatets medarbejdere. Pr. 31/ fordeler hensættelserne sig på følgende måde: Hovedstyrelse frikøb og fratrædelser Udskudt skat 968 Feriepengeforpligtelse for sekretariatets medarbejdere Hensættelser pr. 31/ Øvrige bevillinger Læseprojekt: Bevilling (HST-møde 4/1-2011) Bevilling Lærerstandens Brandforsikring I alt Forbrug Restsaldo 15 Mindreforbrug overført til driftsresultat 15 Restsaldo 31/ Revision I henhold til lov nr. 404 skal det oplyses, at der ikke er ydet bidrag til politiske partier eller partipolitiske formål i øvrigt. Det samlede honorar for Danmarks Lærerforening til revision og regnskabsassistance kan specificeres således: Revision og skatteopgørelser hovedkassen og Særlig Fond 435 Revision og skatteopgørelser Sinatur Konferencehoteller 260 Revision og skatteopgørelser investeringsejendomme 344 Andre revisionsudgifter, herunder konsulentassistance, afholdelse af kurser og skatterådgivning 451 Revision 1.490

7

8 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 19 Driftsresultat Særlig Fond Driftsresultat Driftsresultat År til Budget dato (2) inkl i % af (6) bevillinger Note (1) (2) (5) (6) Indtægter Investeringsejendomme , Konfliktkontingent (maj + 1/8-31/12-13) Indtægter , Udgifter Konflikt Udgifter afledt af konflikt , Bidrag til Understøttelseskassen samt konfliktstøtte Bidrag til Hovedkassen (1/8-31/12-13) Bidrag til kredsene (1/8-31/12-13) Konflikt , Administrationsaftale hovedkassen , Rabatter til kredse og kursusvirksomhed , Andre udgifter ,3 500 Revision ,8 400 Udgifter , Resultat før renter og skat , Renter og udbytter Renteindtægter og udbytter Bank og øvrige renter , Renter konfliktlån Renter af mellemværender Obligationsrenter , Udbytter , Renteindtægter og udbytter , Renteudgifter Bank og øvrige renter , Renter af mellemværender , Diverse gebyrer ,9 19 Prioritetsrenter , Renteudgifter , Renter og udbytter , Resultat før kursgevinster og tab , Kursgevinster/-tab Resultat før skat , Skat , Resultat før bevillinger , Bevillinger Årets resultat ,

9 Årsregnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 20 Status Særlig Fond Note Aktiver 5 Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Anlægsaktiver u/udførelse Kapitalinteresser Anlægsaktiver Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Passiver 9 Op-/nedskrivning, ejendomme Op-/nedskrivning, værdipapirer Kapitalinteresser, primo Op-/nedskrivning, kapitalinteresser Kapitalinteresser, ultimo Overført resultat, primo Regulering til overført resultat, primo Årets resultat, ifølge resultatopgørelse Overført resultat Egenkapital Hensættelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Gæld Passiver Pantsætning og forpligtelser 14 Beregning af eventuel udlodning

10 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 21 Noter Særlig Fond 1 Konflikt kan specificeres således i t.kr. Regnskab Forventet Forventet Forventet Forventet Tilgodehavender vedr. konflikt Lån til medlemmer 2013 / resttilgodehavende Afdrag på lån Resttilgodehavende ultimo Lån til FSL Tilgodehavender vedr. konflikt Udgifter afledt af konflikt Årets driftsudgifter Bidrag til hovedkassen 1/8/13-31/7/ Bidrag til kredsene 1/8/13-31/7/ Udgifter afledt af konflikt Konfliktkontingent Renter konfliktlån Årets nettoudgift afledt af konflikt (indgår i drift) Akkummuleret udgift til konflikt Kursgevinster/-tab kan specificeres således i t.kr. Realiserede kursgevinster/-tab Urealiserede kursgevinster/-tab Kursgevinster/-tab i alt Skat kan specificeres således i t.kr. Selskabsskat Skat i alt Bevillinger 4.1 Indsatsen ift. lokale arbejdstidsaftaler, samt til informationsaktiviteter i forbindelse med OK13: Driftsført 2013 Restsaldo primo Bevilling (HST-møde 23-24/ ) Bevilling (HST-møde 6/3-2013) Årets forbrug Restsaldo ultimo Mindreforbrug overført til driftsresultat Restsaldo ultimo Afholdelse af åbne medlemskurser i forbindelse med OK 13 (Handling skaber Forvandling): Restsaldo primo Bevilling FU 20/12-12, medtaget i regnskabet for 2012 (HST-møde 4/1-2013) Årets forbrug Restsaldo ultimo Mindreforbrug overført til driftsresultat Restsaldo ultimo Støtte til lokale aktiviteter i forbindelse med forhandlingsforløbene: Bevilling (HST-møde 22-23/1-2013) Årets forbrug Restsaldo -653 Merforbrug overført til driftsresultat Restsaldo 31/ Bevillinger netto, driftsført 8.459

11 Årsregnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 22 Noter Særlig Fond 5 Anlægsaktiver kan specificeres således i t.kr. Grunde og bygninger Tekniske anlæg og Driftsmateriel maskiner og inventar (A) Kapitalinteresser Anlægsaktiver u/ udførelse Anlægsaktiver i alt Anskaffelsessum, primo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Anskaffelsessum, ultimo Opskrivninger, primo Årets opskrivninger Opskrivninger, ultimo AF-/nedskrivninger, primo Årets af-/nedskrivninger AF-/nedskrivninger, ultimo Sinatur flyttet til hensættelser Anlægsaktiver ultimo (A) Inventarbeholdningerne incl. kunst er fuld- og nyværdiforsikret for Kapitalinteresser Kapitalinteresser sammensætter sig som følger: FS Design ApS Lærernes Pension Forsikringsaktieselskab Lån og Spar Bank A/S Kapitalinteresser 31/ Tilgodehavender Tilgodehavender sammensætter sig som følger: Konfliktlån medlemmer (resttilgodehavende) Konfliktlån FSL Øvrige tilgodehavender Tilgodehavender 31/ Pengestrømsanalyse Resultat før kursgevinster og -tab Kursgevinster/-tab, realiseret Øvrige poster med likviditetsvirkning /- ændringer i driftskapital Stigning/fald i tilgodehavender Stigning/fald i konfliktlån Driftens likviditetsvirkning Likviditetsvirkning fra investeringsaktivitet Materielle anlægsaktiviteter Værdipapirer Kapitalinteresser Likviditetsvirkning fra investeringsaktivitet Likviditetsvirkning fra finansieringsaktiviteter Stigning/fald i langfristet gæld Stigning/fald i kortfristet gæld Likviditetsvirkning fra finansieringsaktiviteter Årets pengestrøm fra drift, investering og finansiering Likvide beholdninger inkl. værdipapirer, primo Likvide beholdninger inkl. værdipapirer, ultimo 6.930

12 Årsregnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 23 Noter Særlig Fond 9 Urealiserede op- og nedskrivninger i forhold til anskaffelsesprisen i t.kr. Værdipapirer (obligationer max. kurs 100) Kapitalinteresser incl. Sinatur I alt Ejendomme Saldo iflg. regnskab 31/ Regulering til primosaldo Saldo i Særlig Fond 1/ Årets reguleringer Udskudt skat Saldo 31/ Overført resultat, primo Overført resultat pr. 1/ Regulering opskrivningssaldo ejendomme, 31/ Regulering kapitalandel Sinatur, 31/ Resultat pr. 31/ Overført resultat pr. 31/ Reguleringer til overført resultat 1/ Regulering udskudt skat vedr. ejendomsopskrivninger Regulering vedr. overtagelse af Københavns Lærerforenings Særlige Fond -105 Overført fra urealiserede op- og nedskrivninger Overført resultat, primo 1/ Egenkapitalens udvikling fra 1/ til 31/ Særlig Fonds egenkapital pr. 1/ Regulering udskudt skat vedr. ejendomsopskrivninger Regulering vedr. overtagelse af Københavns Lærerforenings Særlige Fond -105 Overført fra urealiserede op- og nedskrivninger Resultat pr. 31/ , afledt af konflikt Øvrigt resultat pr. 31/ Ændring i ejendomsværdi Kursregulering af obligationer til max. kurs Kapitalinteresser inkl. kapitalandel Sinatur Egenkapital pr. 31/ Hensættelser Negativ kapitalandel (Sinatur) Udskudt skat Hensættelser pr. 31/ Pantsætning og forpligtelser Til sikkerhed for realkreditlån er der stillet sikkerhed i foreningens ejendomme.

13 Årsregnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 24 Noter Særlig Fond 14 Beregning af eventuel udlodning Særlig Fonds afkast i t.kr. Resultat før skat Ejendomme Urealiserede kursreguleringer af værdipapirer og kapitalinteresser Særlig Fonds afkast Resultatet svarer til et negativt afkast i Særlig Fond på -13,0 % beregnet ud fra egenkapitalen primo. Beregningsgrundlag for eventuel udlodning fra Særlig Fond Ifølge vedtægterne 20, stk. 2, kan hovedstyrelsen fremsætte forslag om størrelsen af den del af kapitaltilvæksten i Særlig Fond, som kan overføres til kredsenes særlige fonde. Beregningen skal vise såvel den realiserede som urealiserede værditilvækst, hvorfor resultatet tillægges de urealiserede kursreguleringer på værdipapirer, kapitalinteresser og prioritetsgæld. Jævnfør beregningsgrundlaget er der for 2013 ikke mulighed for at overføre midler til kredsenes særlige fonde: Primo formue Ultimo formue Stigning inkl. urealiseret kursregulering Årets urealiseret kursregulering: Ejendomme Kapitalintersser Værdipapirregulering Urealiseret kursregulering på værdipapirer, ført over driften Årets realiserede formuetilvækst Realsikring af Særlig Fonds formue: Særlig Fonds primo formue Stigning i nettoprisindekset på 0,84% fra 2012 til Overskud til evt. udlodning til kredsenes særlige fonde: Realiseret tilvækst Værdisikring Årets formuevækst inkl. realsikring (da beløbet er negativ foretages ingen udlodning)

14 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 25 Sinatur Konferencehoteller Driftsresultat Driftsresultat År til Budget dato (2) inkl i % af (6) bevillinger Note (1) (2) (5) (6) Sinatur Konferencehoteller inkl. Hotel Storebælt Bruttoomsætning , Medlemsrabat Eksterne rabatter Nettoomsætning , Variable omkostninger , Dækningsbidrag , Kapacitetsomkostninger , Resultat før managementfee , Managementfee Resultat før renter og skat , Renter ,3-195 Kursreguleringer Skat , Periodens resultat , Investeret kapital Hovedkassen Særlig Fond Investeret kapital i alt Egenkapital Balancesum Overskudsgrad (EBIT-margin), pct. -0,9% -7,0% Egenkapitalandel, pct 6,5% 3,2% Egenkapitalens forrentning, pct. -3,6% -87,6%

15 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 28 Regnskab Understøttelseskassen Driftsresultat Driftsresultat År til Budget dato (2) inkl i % af (6) bevillinger Note (1) (2) (5) (6) Indtægter Medlemsbidrag fra hovedkassen , Støtte fra Særlig Fond Donationer Tilskud fra Særlig Fond, donationer mv Indtægter , Udgifter Støtte til lærere , Støtte til pensionerede lærere ,7 120 Støtte til lærerbørn ,9 100 Konfliktstøtte Tilskud til ophold på konferencehoteller Tilskud husleje Teglgården ,0 29 Pensionistrabat feriehuse ,6 78 Administrationsaftale hovedkassen ,8 11 Andre udgifter ,6 35 Udgifter , Resultat før renter ,3-87 Renter ,6 9 Årets resultat ,8-78 Note Status Aktiver Tilgodehavender Aktiver Passiver Overført resultat, primo Årets resultat Overført resultat Egenkapital Mellemregning med Særlig Fond vedr. konfliktstøtte Passiver Noter Konflikt Overført fra Særlig Fond Donationer Til rådighed for konfliktstøtte Udbetalt konfliktstøtte Rest midler til rådighed for konfliktstøtte 1.816

16 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 29 Regnskab Medlemslån Driftsresultat Driftsresultat År til Budget dato (2) inkl i % af (6) bevillinger Note (1) (2) (5) (6) Indtægter Renteindtægter fra lån , Indtægter , Udgifter Administrationsaftale hovedkassen ,4 516 Hensat til tab på låntagere , Diverse omkostninger ,3 350 Udgifter , Resultat før renter , Renteindtægter Renter af udlån , Resultat før skat , Skat , Årets resultat , Note Status Aktiver Omsætningsaktiver Tilgodehavender 1 Medlemslån Hensat til tab på debitorer Mellemregning Danmarks Lærerforening Tilgodehavender Aktiver Passiver Overført resultat, primo Årets resultat Overført resultat Egenkapital Gæld Passiver Noter Lånerammen udgør 550 mio. kr.

17 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 30 Regnskab Gruppeliv Driftsresultat Driftsresultat År til Budget dato (2) inkl i % af (6) bevillinger Note (1) (2) (5) (6) Indtægter Præmieindtægter , Bonus , Andre indtægter Indtægter , Udgifter Præmie til Forenede Gruppeliv , Administrationsaftale hovedkassen ,2 816 Revision ,6 22 Kontorhold ,4 184 Tab på præmieindbetaling Øvrige udgifter ,0 153 Udgifter , Resultat før renter , Nettorenter ,0 398 Årets resultat , Note Status Aktiver Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Passiver Egenkapital Overført resultat, primo Årets resultat Overført resultat Egenkapital Gæld Passiver

18

19 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/ Side 32 Anvendt regnskabspraksis Der er ændret regnskabsprincip på foreningens ejendomme fra offentlig kontantvurdering til skønnet markedsværdi. Værdiændringen inkl. udskudt skat har medført et fald i egenkapitalen på 11,3 mio. kr. i Hovedkassen, et fald på 123,6 mio. kr. i Særlig Fond og et fald på 130,6 mio. kr. på Sinatur. Øvrige regnskabsprincipper er uændrede og kan opsumeres som følger: Konsolideringen er foretaget som i tidligere år, hvor Særlig Fond, Understøttelseskassen og Låneafdelingen indgår i hovedkassens regnskab med deres egenkapital i statusregnskabet. Renter: Der er foretaget periodisering af renter, således at den del, der vedrører året, er medtaget i driften. Mellemregningen med Særlig Fond forrentes med 5,5 %, mens øvrige mellemregninger renteberegnes med Lån og Spar Banks gennemsnitlige pengemarkedsrente, opgjort kvartalsvis. Ejendomme: Foreningens ejendomme er værdiansat til en skønnet markedsværdi, som opgøres med udgangspunkt i en kapitalisering af ejendommenes afkast. Kapitaliseringsfaktoren er for 2013 fastsat med udgangspunkt i et interval mellem 2-5,5 %, afhængig af beliggenhed og ejendomstype. Foreningens Sinatur hoteller er værdiansat til en skønnet markedsværdi. Værdien er opgjort af en ekstern valuar. Afskrivninger: Inventar og maskiner afskrives normalt fuldt ud ved anskaffelsen. For kantineinventar sker der dog en aktivering med afskrivning over aktivets levetid. Tekniske installationer på domicil- og investeringsejendomme afskrives lineært over forventet levetid. Sinatur: Småindkøb straksafskrives, hvorimod større køb afskrives over 7 år. It og av-udstyr straksafskrives, hvis enkeltprisen er under beløbsgrænsen på kr., med mindre der er tale om storindkøb, hvor der afskrives over 3 år. Reparationer og renoveringer af lokaler straksafskrives, med mindre de er en del af en samlet renoveringsplan/opgave og beløbet overstiger 100 t.kr., hvor der afskrives over 7 år. Små reparationer på ejendomme straksafskrives, hvorimod renoveringer afskrives over 7 år ved beløb under 1. mio. kr. Større beløb afskrives over år. Større tekniske installationer afskrives over 7 år. Skat vedr. Sinatur er fra 2013 fordelt på det enkelte Sinatur Hotel, hvor det tidligere var placeret ufordelt på servicekontoret. Skat: Der beregnes skat i Hovedkassen, Særlig Fond, Låneafdelingen og Sinatur. Hovedkassen og Særlig Fond er en fælles juridisk enhed, hvor skatten fordeles efter over-/underskud i de to enheder. Konsolideringsfradraget er suspenderet fra 2010 til Den udskudte skat beregnes udfra forskellen mellem den regnskabsmæssige og den skattemæssige værdi af ejendomme ultimo året. Kapitalinteresser: Foreningens datterselskaber, A/S Hotel Frederiksdal og FS Design ApS samt foreningens andel i Lærernes Pension Forsikringsaktieselskab er alle optaget til indre værdi pr. 31. december Herudover indgår den del af foreningens aktier i Lån og Spar Bank A/S, der er omfattet af aktionæroverenskomsten til kursværdi pr. 31. december Regulering af kapitalinteresser foretages direkte på egenkapitalen. Værdipapirer: Børsnoterede obligationer, der er konvertible, er pr. 31. december 2013 opført til kurs pari eller børskurs, hvor denne er lavere. Øvrige børsnoterede obligationer er opført til kursværdi pr. 31. december Børsnoterede aktier er opført til kursværdi pr. 31. december Realiserede og urealiserede avancer og tab på værdipapirer indgår i årets regnskabsmæssige og skattemæssige resultat. Prioritetsgæld: Prioritetsgæld er optaget til den skattemæssige kurs pr. 31. december 2013, dog højst kurs 100.

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER

DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER 2010-2013 2 I blåt er det Per Nielsen, Casper Jensen og Niels Kristensen. Med orange veste Søren Jakobsen og John Mainz Petersen. Elektrikeren 01/2011 Foto:

Læs mere

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S

Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S 108 Anvendt regnskabspraksis 109 Resultatopgørelse 110 Balance 111 Egenkapitalopgørelse 112 Noter til årsregnskabet Årsregnskab for Vestas Wind Systems A/S Anvendt

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER Årsrapport 2003 Frederiksgade 6 Box 119, 7800 Skive Telefon 97 52 33 66 Telefax 97 51 06 96 SWIFT: SALL DK 22 CVR nr. 37760412 www.sallingbank.dk - sb@sallingbank.dk REPRÆSENTANTSKABET Isenkræmmer Hans

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom. Regnskab og data Regnskab og data Påtegninger 4 Risikofaktorer 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Novozymes Koncernen 14 Oversigt over noter og øvrige data 19 Hoved- og nøgletal 2004-2000 37 Virksomheder i Novozymes

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere