PROJEKTKOMMISSORIUM. 1: Projektbasis. 1.1: Projektidentifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTKOMMISSORIUM. 1: Projektbasis. 1.1: Projektidentifikation"

Transkript

1 , version o.6 PROJEKTKOMMISSORIUM 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation ID + titel Initiativ 1.4 under National strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet: Modning af telemedicinsk infrastruktur deling af billeddiagnostisk materiale. Dato + version , version 0.6 Deadline uge 23 (fredag 6. juni). Godkendelse Udsendes til IT5 s skriftlige godkendelse i løbet af juni Kommissoriet indgår i program for initiativ 1.4 der præsenteres for National bestyrelse for Sundheds-it. Programmet udarbejdes af NSI. Dokumentation 1.2: Projektansvarlige Projektledende region Projektdeltagere Styregruppeformand Styregruppe Projektleder Projektgruppe Region Sjælland (RSJ) NSI, MedCom, projektet Telemedicinsk Sårvurdering, Dansk Telemedicin A/S, leverandør af fagsystem. Afventer beslutning om igangsættelse. Afventer beslutning om igangsættelse. Afventer beslutning om igangsættelse. Afventer beslutning om igangsættelse.

2 2: Projektskitse 2.1: Formål Formålet er at gennemføre en afprøvning og modning af den telemedicinske infrastruktur med afsæt i den eksisterende infrastruktur på sundheds-it området. Infrastrukturen for telemedicin skal sikre, at: data fra telemedicinske løsninger kan deles på tværs af alle parter i sundhedsvæsenet ved brug af fælles standarder, man hurtigt og omkostningseffektivt kan implementere nye telemedicinske løsninger ved at stille aftaler, services og komponenter til rådighed, udgifterne til drift reduceres ved, at der benyttes fælles løsninger. Et vigtigt element i de telemedicinske løsninger er at dele billeddiagnostisk materiale på tværs af sundhedsvæsenet. Regionerne har med it-løsningen Interregionalt billedindeks (IBI) skabt en løsning, hvor regionerne kan dele billeddiagnostisk materiale med hinanden. Det mere specifikke formål med dette projekt er at beskrive en model for, hvordan alle anerkendte typer af billeder kan deles på tværs af hele sundhedsvæsenet, således at det også er muligt at udveksle billeder med f.eks. kommunerne, almen praksis, privathospitaler, speciallægepraksis mv. Modellen skal sandsynliggøre, at de ovennævnte fordele (nævnt under de tre bullets) kan opnås på billedområdet med relevant inddragelse og anvendelse af den eksisterende fællesregionale løsning, IBI. 2.2:Løsningsmuligheder De forskellige løsningsmuligheder beskrives som scenarier med stigende ambitionsniveau. O-scenarie Såfremt projektet ikke gennemføres i henhold til kommissoriet (0-scenariet) vil en række forhold fortsat mangle afklaring ligesom visse potentialer vil være uudnyttede: 1. Modning og afprøvning af den telemedicinske infrastruktur for deling af billeddiagnostisk materiale på tværs af sundhedsvæsenet. Det vil heller ikke være muligt at tilvejebringe et konkret bidrag til den mere principielle overvejelse om ét versus et multiplum af domæner for deling af billeddiagnostisk materiale. 2. Potentialet ved relevant inddragelse og anvendelse af IBI i fællesoffentlig løsning vil fortsat være uafklaret og dermed uudnyttet. 3. En situation med en mere ustruktureret markedstilgang med flere de facto domæner og indeks vil formentlig udvikle sig yderligere med en Dokumentansvarlig: Michael Bjørn Kraft, RSJ 1

3 uheldig uklarhed omkring adgangsforhold til billeddiagnostisk materiale som resultat. Scenarie 1: 1. Der gennemføres et projektforløb med følgende aktiviteter som omdrejningspunkt: a. Dokumentation og specifikation for behov for deling af billeder. b. Modelbeskrivelser, der på baggrund af IBI systemdokumentation, redegør for fordele og ulemper ved tværsektoriel deling af billeder via IBI inden for et eller flere domæner. c. Smal afprøvning (POC), hvor billeder fra ny datakilde kobles direkte til IBI i det regionale domæne og hvor disse billeder vises i et fagsystem i patientkontekst. Se figur 1 i bilag 1 Scenarie 2: a. Jævnfør scenarie 1. b. Jævnfør scenarie 1. c. Mellem afprøvning, hvor billeder fra ny datakilde kobles til IBI via dokumentdelingsservice (DDS) på den nationale sundhedsplatform (NSP) i det regionale domæne og hvor disse billeder vises i et fagsystem i patientkontekst. Se figur 2 i bilag 1 Scenarie 3: a. Jævnfør scenarie 1. b. Jævnfør scenarie 1. c. Bred afprøvning, hvor billeder fra ny datakilde kobles til IBI via DDS på NSP, hvor disse billeder endvidere gøres tilgængelige for en anvender fra et andet domæne end det regionale via cross comunity access gateway (XCA). Se figur 3 i bilag 1 2.3: Fremgangsmåde En beskrivelse af den ønskede model for deling af billeder på tværs i sundhedsvæsenet vil blive tilvejebragt via afklaringer på 3 områder. Et af områderne handler om afprøvning jf. afsnit 2.2, hvorfor der i nedenstående er beskrevet flere fremgangsmåder vedrørende afprøvningerne. Dokumentansvarlig: Michael Bjørn Kraft, RSJ 2

4 To områder er gennemgående uanset valg af fremgangsmåde i afprøvningen, nemlig behov for tværsektoriel billeddeling og IBI S anvendelighed til tværsektoriel billeddeling (model) : Behovet for tværsektoriel billeddeling Det antages i formålsbeskrivelsen for dette kommissorium, at deling af billeder er et vigtigt element i telemedicinske løsninger. Der nævnes i den sammenhæng en række aktører som vil have behovet for deling af billeder almen praksis, kommuner m.v. Det vil være ønskeligt med yderligere dokumentation af dette behov, for at sikre det rigtige fokus i afprøvningen og modningen af den telemedicinske infrastruktur I den sammenhæng vil det også være nødvendigt med en præcisering af, hvad der stilles af ændrede krav til anvendelse af standarder ved telemedicinsk billedudveksling i forhold til udveksling af billeder generelt i sundhedsvæsenet. Ved tilvejebringelse af dokumentationen tages udgangspunkt i en gennemgang af eksisterende analyser, projektbeskrivelser og litteratur på området. Der ønskes en vis tyngde i dokumentationen af betydning og relevans ved deling af billeder på tværs i sundhedsvæsenet. En fyldestgørende dokumentation vil imidlertid ikke blive tilvejebragt i denne sammenhæng, da dette ikke skønnes nødvendigt som begrundelse for afprøvning og modning af denne del af den telemedicinske infrastruktur. IBI S anvendelighed til tværsektoriel billeddeling (model) Det forudsættes i formålsbeskrivelsen for dette kommissorium, at regionerne med IBI har skabt en løsning, hvor regionerne inden for rammerne af den nationale referencearkitektur for deling af dokumenter og billeder kan dele billeddiagnostisk materiale med hinanden. Det vil være ønskeligt, at den fornødne dokumentation herfor tilvejebringes og formidles i fællesoffentligt regi. Det vil samtidig være nødvendigt, at producere den fornødne dokumentation for IBI s anvendelighed for fællesoffentlig deling af billeddiagnostisk billedmateriale tilvejebringes og formidles i fællesoffentligt regi. Etablering af ét eller et multiplum af domæner for udveksling af billeddiagnostisk materiale i fællesoffentligt regi har afgørende betydning for beskrivelse af model for deling af billeder på tværs af sundhedsvæsenet. Herunder beskrivelsen af den konkrete telemedicinske infrastruktur herfor. Det ligger udenfor dette projekts scope at skaffe endelig afklaring på denne problemstilling, idet problemstillingen er af langt mere principiel karakter og involverer en lang række områder ud over deling af billeddiagnostisk materiale og for så vidt også rækker ud over drøftelse af domænestruktur indenfor sundhedsområdet. Dokumentansvarlig: Michael Bjørn Kraft, RSJ 3

5 Projektet vil bidrage til denne drøftelse og afklaring af ét versus et multiplum af domæner ved at beskrive to scenarier. Et scenarie, hvor der i modelbeskrivelsen tages udgangspunkt i ét domæne for deling af billeddiagnostisk materiale på tværs af sundhedsvæsenet og et scenarie, hvor der tages udgangspunkt i et multiplum af domæner. Der skal i beskrivelserne af scenarierne opstilles en række hypoteser for gevinster og barriere som forsøges afdækket som led i modelbeskrivelsen. Afprøvning Der gennemføres en afprøvning, Proof Of Concept (POC) med relevant billeddiagnostisk materiale inden for tværsektoriel telemedicin. POC tænkes gennemført med billedmateriale fra sårjournalen PlejeNet, der anvendes i det nationale projekt for telemedicinsk sårvurdering. Under afsnit 2.2 løsningsmuligheder i nærværende kommissorium er tre forskellige afprøvningsscenarier med forskellig scope, kompleksitet og fokus beskrevet. Scenarie 1 tager udgangspunkt i det regionale domæne og foretager en afprøvning på den forudsætning, at der forekommer ét domæne for deling af billeddiagnostisk materiale indenfor sundhedssektoren. Sårjournalen inviteres så at sige indenfor i det regionale domæne og billeder herfra kobles via IBI til visning i patientkontekst i fagsystem. Scenarie 2 tager ligeledes udgangspunkt i det regionale domæne og foretager ligeledes en afprøvning på den forudsætning, at der forekommer ét domæne for deling af billeddiagnostisk materiale indenfor sundhedssektoren. Sårjournalen inviteres også her så at sige indenfor i det regionale domæne, men billeder herfra kobles i dette scenarie via DDS til IBI og visning i patientkontekst i fagsystem. Senarie 3 tager udgangspunkt i flere domæner for deling af billeddiagnostisk materiale indenfor sundhedssektoren. Her deles billedmateriale fra Sårjournalen med fagsystem i andet domæne via DDS og XCA. Hvor XCA-komponenten er nødvendig for deling af det billeddiagnostiske materiale på tværs af domæner. Fagsystemet i det eksterne domæne kunne være en kommunal EOJ. En afprøvning jævnfør scenarie 1 anses for ikke i tilstrækkelig grad at give svar på, hvorvidt IBI kan indgå i og anvende de infrastrukturkomponenter som er i dag drives af stat, regioner og kommuner i fælleskab via den nationale serviceplatform. Sidstnævnte vil derimod blive afprøvet, hvis afprøvningen tilrettelægges jævnfør scenarie 2. En afprøvning, der inkluderer test af billeddeling med en anvender fra et andet domæne jævnfør scenarie 3 vil skabe behov for anskaffelse af en XCA- Dokumentansvarlig: Michael Bjørn Kraft, RSJ 4

6 komponent, der mulighør kommunikation mellem flere domæner. Da afprøvningsaktiviteterne i regi af delprojektet om opsamling af helbredsdata også har fokus på datadeling på tværs af domæner, anbefales det, at afprøvningen i dette projekt fokuserer på en fremgangsmåde, som beskrevet ved scenarie : Afgrænsning Beskrivelsen af en model for deling af billeddiagnostisk billedmateriale på tværs af sundhedsvæsenet er ikke en business case. En business case for udbredelse af IBI i fællesoffentligt regi som grundlag (infrastrukturelt grundlag) for deling af billeddiagnostisk materiale på tværs af hele sundhedsvæsenet er ikke et emne for dette projekt. Beskrivelsen af en model kan betragtes som et forarbejde til en sådan business case. Modellen forventes at kunne beskrive tekniske og organisatoriske problemstillinger omkring deling af billeder på tværs af sundhedsvæsenet og forventes også at kunne giver anvisning på konkrete fremgangsmåder. Det vil endvidere være en del af grundlaget for beskrivelsen af modellen, at klinisk relevans og volumen ved deling af billeddiagnostisk materiale på tværs af sundhedsvæsenet er dokumenteret. Det vil derudover muligvis være nødvendigt med en præcisering af, hvad der forstås ved telemedicinsk billedudveksling i forhold til udveksling af billeder generelt i sundhedsvæsenet. 2.5: Leverancer 1) Dokumentationen af behovet for den tværsektorielle billeddeling søges struktureret efter følgende parametre: a. Billedtype (PACS-genereret/DICOM, JPG, MP4 etc.). b. Hvad viser billederne (sår, øjeniris, mikroskopi etc.)? c. Hvilken type beskrivelser følger det billeddiagnostiske materiale og hvilket indhold rummer de i hovedtræk? d. Aktører der anvender den pågældende billedtype (sygehuse, kommuner, speciallægepraksis etc.). e. Klinisk relevans hvorfor giver det klinisk mening at udveksle de pågældende billeder? f. Volumen Ved tilvejebringelse af dokumentationen tages som nævnt udgangspunkt i en gennemgang af eksisterende analyser, projektbeskrivelser og litteratur på området. Der ønskes en vis tyngde i dokumentationen af betydning og relevans ved deling af billeder på tværs i sundhedsvæsenet. En fyldestgørende dokumentation vil imidlertid ikke blive tilvejebragt i denne sammenhæng, da dette ikke skønnes nødvendigt som begrundelse for afprøvning og modning af denne del af den telemedicinske infrastruktur. 2) Dokumentation for anvendeligheden af IBI som infrastrukturel komponent i den fællesoffentlige telemedicinske infrastruktur for deling af billed- Dokumentansvarlig: Michael Bjørn Kraft, RSJ 5

7 diagnostisk billedmateriale svarer til godkendte standarder og har den fornødne kapacitet. Dokumentationen skal både blåstemple IBI som kandidat til dét fællesoffentlige billedindeks på tværs af sundhedsvæsenet. Dokumentationen struktureres efter følgende parameter: a) Overensstemmelse med den Nationale referencearkitektur for deling af dokumenter og billeder sikres ved gennemgang og sammenstilling af dokumentation for IBI med referencearkitekturen. NSI, DR (RITA) og RSJ er ansvarlig for dokumentation af overensstemmelse mellem IBI og National referencearkitektur for deling af dokumenter og billeder. b) Potentialet for deling af alt relevant billeddiagnostisk materiale dokumenteres ved en on site (RSJ) gennemgang af dokumentation for IBI suppleret med afprøvning af de billedtyper som IBI og RSJ s billedindeks allerede rummer. RSJ s billedindeks er identisk med IBI som itløsning og infrastrukturkomponent betragtet. Afprøvningen gennemføres af med relevante aktører NSI, DR (RITA) og RSJ. c) IBI s robusthed i henhold til skalérbarhed og driftsikkerhed sikres ved gennemgang af dokumentation for IBI. Det kan overvejes at bede en uvildig specialist vurdere IBI i henhold til robusthed. Det tages dog her i betragtning, at IBI allerede rummer 9. mio. undersøgelser og er designet til at skulle rumme billeddiagnostisk materiale fra alle fem regioner. d) IBI s robusthed i forhold til et eller flere domæner. Der fokuseres her på mulighederne for den tekniske sikring af deling af billeddiagnostisk materiale i forhold til ét eller et multiplum af domæner. Dokumentation for IBI gennemgås også med henblik på at fastslå muligheden for og kompleksiteten ved oprettelse af flere domæner i fællesoffentligt regi. 3) En model for deling af billeder på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet beskrevet ved: a) Ved modelbeskrivelsen tages udgangspunkt i to scenarier: Et scenarie, hvor der i modelbeskrivelsen tages udgangspunkt i ét domæne for deling af billeddiagnostisk materiale på tværs af sundhedsvæsenet og et scenarie, hvor der tages udgangspunkt i et multiplum af domæner. Der skal i beskrivelserne af scenarierne opstilles en række hypoteser for gevinster og barriere som forsøges afdækket som led i modelbeskrivelsen. Afprøvningen af IBI s mulighed for at anvende DDS sker indenfor ét domæne til deling af billeddiagnostisk materiale fra Sårjournalen. Der leveres således ikke resultater fra en bred afprøvning, hvor der sker anvendelse af billedmateriale fra IBI til et andet domæne. Dette kompenseres der til dels ved via aktiviteterne i Region Midt, hvorved der kan gives et samlet bud på, hvordan er etableres en samlet model for deling af billeder på tværs af sundhedsvæsenet. Dokumentansvarlig: Michael Bjørn Kraft, RSJ 6

8 b) Den gennemførte afprøvning (scenarie 2) skal i denne sammenhæng demonstrere: i) At det er muligt for IBI at rumme JPEG-billedtypen etc. fra Sårjournalen ii) At IBI kan modtage metadata og/eller dokumenter fra dokumentdelings service på NSP iii) At billeddiagnostisk materiale fra Sårjournalen kan vises i patientkontekst i fagsystem via samspil mellem IBI, DDS og viewer fra IBI. c) Sandsynliggørelse af, hvorvidt de ovennævnte fordele (nævnt under de tre bullets i afsnittet om formål) kan opnås på billedområdet. d) I hvilket omfang modellen efterlever anbefalingerne i den Nationale referencearkitektur for deling af dokumenter og billeder samt behov for eventuel opdatering af referencearkitekturen. 2.6: Succeskriterier Gennemførelse af leverance i henhold til tidsplan at leverancen bidrager til modning og afprøvning at telemedicinsk infrastruktur for deling af billeddiagnostisk materiale på tværs af sundhedsvæsenet at leverancen bidrager med relevant input til Telemedicinsk Sårvurdering omkring fremtidige løsningsmuligheder. 2.7: Effektmåling Ikke relevant 2.8: Brugere Ikke relevant 2.9: Risici, forudsætninger og afhængigheder 1. Governance, finansiering og ansvarsdeling mellem parterne er endnu ikke på plads. Der bør nedsættes en fællesoffentlig projektstyregruppe. 2. Governance for godkendelse af kommissorium og finansiering af omkostninger ved gennemførelse af projektet synes stadig noget uklar. 3. Uklarhed omkring domænestrukturen (juridisk med relation til deling af patientdata generelt billeder her specifikt) og de afledte tekniske konsekvenser heraf. 4. Tilbageholdenhed fra leverandørside ved gennemførelse af POC. Specielt Dansk Telemedicin A/S må forventes at være tilbageholdende af hensyn til markedsposition for deres produkt PlejeNet. 5. Den nødvendige kapacitet og tilsagn hos leverandøren af IBI skal sikres. 6. RSJ har som projektledende region ingen erfaring med og kun marginal viden om DDS. 7. Det synes på nuværende tidspunkt uklart, hvorvidt DDS er en del af Referencearkitekturen for deling af dokumenter og billeder. Dokumentansvarlig: Michael Bjørn Kraft, RSJ 7

9 8. Der kan være uoverensstemmelse mellem referencearkitekturen og de transaktionstyper der er valgt i IBI, da IBI er etableret før udarbejdelse af referencearkitekturen. 9. Det er på nuværende tidspunkt uklart om DDS anvender andre transaktionstyper og metadatastrukturer end IBI. I påkommende tilfælde vil det være nødvendigt at videreudvikle IBI med ekstraomkostninger til følge. 10. Dersom udgifterne til en enkelt leverandør overstiger annonceringspligten kan projektet forsinkes. Eksempelvis licensudvidelser. 11. Det fællesoffentlige aspekt udgør en selvstændig risiko, der altid vil være til stede, når forskellige aktører/organisationer skal samarbejde og træffe beslutninger. 12. De generiske risici: Ledelsesmæssig opbakning, ressourceallokering m.v. 2.10: Tid og milepæle Leverancerne er ikke snævert forbundet i et sekventielt forløb. Der er snarere tale om mere løst forbundne aktiviteter, der leder frem mod de beskrevne leverancer i parallelle forløb. Færdiggørelse af modellen forudsætter dog, at de øvrige leverancer er klar. Der skal udarbejdes en tidsplan for gennemførelsen af de aktiviteter, der leder frem mod de fem beskrevne leverancer. Der forventes et projektforløb af 9 måneders varighed. 2.11: Personale ressourcer Kompetence Organisation Kalendertid i måneder Mandmåneder Projektledelse RSJ Teknisk konsulent RSJ Sundhedsfaglig konsulent RSJ NSI IBI overensstemmelse NSI 9 3 og bidrag til modelbeskrivelse m.v. Sårjournal MedCom 9 1 Øvrige regioner Øvrige fællesoffentlige samarbejdspartenere Økonomi i alt Økonomisk kompensation i tusinde kr. Dokumentansvarlig: Michael Bjørn Kraft, RSJ 8

10 2.12: Økonomi Udgiftstype Område Organisation Udgift i tusinde kr. POC-snitflade Sårjournal Dansk Telemedicin A/S 250 POC-snitflade IBI Mawell 250 POC-snitflade Fagsystem Ikke valgt 250 Økonomisk kompensation Projektledelse og RSJ 840 for personaleressourcer konsulenter Ekstern konsulentbistand Vurdering af IBI s skalérbarhed og andre forhold Ikke valgt 240 I alt : Bilag Dokumentansvarlig: Michael Bjørn Kraft, RSJ 9

Del 1: Afprøvning af referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren

Del 1: Afprøvning af referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren PROJEKTKOMMISSORIUM 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation ID + titel Hjemmemonitorering Del 1: Afprøvning af referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren Dato + version 4.09.2014

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom MedCom 11 -Telemedicin Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/5 2107 Jan Petersen, MedCom 2 MedCom 11 Telemedicin oversigt Telemedicinsk Landkortet løbende opdatering og engelsk udgave MaTis MedCom

Læs mere

Statusrapport : 6. sept. 2016

Statusrapport : 6. sept. 2016 Statusrapport : 6. sept. Region Midtjylland Organisering Styregruppe Der er nedsat en regional/kommunal programstyregruppe, der refererer til Sundhedsstyregruppen. Styregruppen holdt sit første møde den

Læs mere

Projektinitieringsdokument v Modning af telemedicinsk infrastruktur

Projektinitieringsdokument v Modning af telemedicinsk infrastruktur Projektinitieringsdokument v. 1.0 Modning af telemedicinsk infrastruktur Del 2 KIH modning, integrationer og pilot MedCom opgaver 29. februar 2016 Projektmodel SUM Produkt: PID, ver. 2.2 Indhold 1 STAMDATA...

Læs mere

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel 3.6 MedCom standarder MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse Version 1.0 Dato 24111/Lars Hulbæk-Ib Johansen-Dorthe Skou

Læs mere

Godkendelse Dato for godkendelse i RSI styregruppe: 6. maj 2011 Dato for godkendelse i projekstyregruppe: n/a p.t.

Godkendelse Dato for godkendelse i RSI styregruppe: 6. maj 2011 Dato for godkendelse i projekstyregruppe: n/a p.t. RSI KOMMISSORIUM 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel n/a p.t. Fælles Kroniker Data (KD) Dato + version 26. april 2011, version 0.3 RSI tema RSI pejlemærke Patient enpowerment

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

NATIONAL PATIENTINDEKS

NATIONAL PATIENTINDEKS NATIONAL PATIENTINDEKS Perspektiver i standardiseret og sikker adgang til data på tværs af sektorer Parallelsession A3 i Auditoriet Onsdag 10.10.2012 fra kl.11.00 til 12.30 REFERENCEARKITEKTUR OG NPI PROBLEMER

Læs mere

DANSK PROFILERING AF PHMR AFSÆT I TELEMEDICINSKE PROJEKTER OG REFERENCEARKITEKTURER

DANSK PROFILERING AF PHMR AFSÆT I TELEMEDICINSKE PROJEKTER OG REFERENCEARKITEKTURER DANSK PROFILERING AF PHMR AFSÆT I TELEMEDICINSKE PROJEKTER OG REFERENCEARKITEKTURER MedCom 28. Oktober 2013 Thor Schliemann OM REFERENCEARKITEKTURER (I) Tager udgangspunkt i forretningsmæssige målsætninger

Læs mere

SUNDHED.DK KOMMISSORIUM

SUNDHED.DK KOMMISSORIUM SUNDHED.DK KOMMISSORIUM 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id 13/372 Projekt titel Dato + version Tema Initiativ understøttelse Borgeradgang til data fra KIH-databasen via sundhed.dk. Understøttelse

Læs mere

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland 1. Indledning 1 2. Governance for tværsektoriel sundheds-it - Nationalt niveau 1 3. Den nationale bestyrelse for sundheds-it

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Baggrunden for CDA for aftaler

Baggrunden for CDA for aftaler Baggrunden for CDA for aftaler 1. møde vedr. profilering af CDA Aftaledeling MedCom den 14. December 2016 Jane Christiansen & Thor Schliemann Én samlet aftalevisning udviklet i flere steps Digital understøttelse

Læs mere

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015 Risikolog for udbredelse af teleicinsk sårvurdering per marts 2015 Risiko beskrivelse Konsekvens Modforanstaltning Ejer/ansvarlig for modforanstaltning NY På baggrund af anbefalinger fra forskningsprojektet

Læs mere

REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN. Pia Jespersen Thor Schliemann

REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN. Pia Jespersen Thor Schliemann REFERENCEARKITEKTUR FOR OPSAMLING AF HELBREDSDATA HOS BORGEREN Pia Jespersen Thor Schliemann OVERSIGT Noget om hvad en Referencearkitektur er Den konkrete Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Løsningsforslaget er på et overordnet niveau beskrevet i dette notat, som forelægges porteføljestyregruppen d. 24. oktober 2016.

Løsningsforslaget er på et overordnet niveau beskrevet i dette notat, som forelægges porteføljestyregruppen d. 24. oktober 2016. Bilag 6 til pkt. 5 Ref.: MOWI/ABRA 14. oktober 2016 Notat vedr. model for lokal telemedicinsk infrastruktur Indledning På baggrund af drøftelser i porteføljestyregruppen for landsdækkende udbredelse af

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN

SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS I TELEMEDICININDSATSEN Lene Vistisen, National Sundheds-it e-sundhedsobservatoriet 3. december 2013 DE NÆSTE 15 MINUTTER 1. Hovedtræk fra de fire telemedicinske initiativer i de nationale

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

END2END DEMONSTRATOR PROJEKTET. Inddragelse af kommunale leverandører

END2END DEMONSTRATOR PROJEKTET. Inddragelse af kommunale leverandører END2END DEMONSTRATOR PROJEKTET Inddragelse af kommunale leverandører BAGGRUND Problemet - Patienterne med kroniske sygdomme tager mange ressourcer, - Der skal findes modeller, systemer og processer til

Læs mere

P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 )

P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 ) P R O J EKTSKITSE ( B I L A G 7. 1 ) Projekt omkring afprøvning af MOXspecifikationen 1. Formål og baggrund Projekter er et delprojekt under Sager på tværs af it-løsninger og organisatoriske skel, der

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1 Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Fokusområde Projekt titel Lettere og hurtigere adgang til diagnostik på sygehuse

Læs mere

Telemedicinsk landkort

Telemedicinsk landkort Baggrund og formål Den telemedicinske handlingsplan Organisering Det tætte samarbejde med regioner og kommuner Metode og kortlægningsparametre Overblik i bredden Status Udvalgte nationale initiativer Lokale

Læs mere

FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT

FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT FÆLLES UDBUD AF TELEMEDICIN EN PIXIBOG OM FUT INDHOLD Forord s. 1-2 Hvad er FUT? s. 3-4 Borger- og medarbejderløsninger s. 5-6 Gevinster ved en fælles infrastruktur s. 7-8 Gevinster ved brugervenlige løsninger

Læs mere

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt

Den Digitale Landevej - Arkitekturprodukt Indhold 1 A5 Vision, mål og strategier... 2 1.1 Vision... 2 1.2 Mål... 3 1.3 Strategier... 4 1 Produkt Perspektiv Strategi Produkt A5 Vision, mål og strategier Dato 2016-09-27 Forfatter Version 0.9 Status

Læs mere

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Digitaliseringsstrategien og MedComs aktuelle arbejde med MedCom9 Organisatorisk understøttelse af MedComkommunikationen, henvendelse

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Notat vedrørende dansk profilering af HL7/CDA standarder til brug for BRO (spørgeskemaer)

Notat vedrørende dansk profilering af HL7/CDA standarder til brug for BRO (spørgeskemaer) Notat vedrørende dansk profilering af HL7/CDA standarder til brug for BRO (spørgeskemaer) Understøttelse af deling og udveksling af Borgerrapporterede Oplysninger (BRO) (tidligere Patientrapporterede Oplysninger

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat).

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat). Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Organisering af telemedicinsk sårvurdering og aktuel status for

Læs mere

Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering

Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Notat om Single sign-on for kliniske brugere af telemedicinsk sårvurdering i det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Baggrund I det nationale projekt for udbredelse af telemedicinsk

Læs mere

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er:

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er: Version 1: er kommenteret på gruppen. Version 2 er drøftet i gruppen samt sendt til orientering i DAS. Version 3 er i høring sommeren 2014 og drøftes på augustmødet i gruppen. (Dette er version 3) Indsatsområde:

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Dagsorden. 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser Region Sjælland Evaluering miniudbud 2. Godkendelse af referat

Dagsorden. 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser Region Sjælland Evaluering miniudbud 2. Godkendelse af referat Dagsorden Kl. 10.00 12.30 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser 2. Godkendelse af referat 3. Projektbeskrivelse 4. Godkendelse af kommissorium 5. Udbudsarbejdet KL 13.15 15.00 6. Indlæg fra KvaliCare

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV Den 7. december 2015 SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER Agenda 1. Kort om mål og indsatser på social og sundhedsområdet

Læs mere

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet.

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. marts 2014, kl. 15.00-17.00 og d. 27. marts 2014, kl. 17.00 18.00. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Bilag 7a Overordnede rammer og proces for nationalt forudsætningsprojekt vedrørende modning af infrastruktur

Bilag 7a Overordnede rammer og proces for nationalt forudsætningsprojekt vedrørende modning af infrastruktur Bilag 7, Infrastruktur Overordnede Rammer til punkt 7, Telemedicinsk infrastruktur på sundhedsområdet Bilag 7a Overordnede rammer og proces for nationalt forudsætningsprojekt vedrørende modning af infrastruktur

Læs mere

Velkommen. MC8CO møde

Velkommen. MC8CO møde Velkommen MC8CO møde 10-10-13 Dagsorden MC8CO møde 10/12 13 1. Velkomst, præsentation og referat fra sidst 2. It-strategi for sundhedsvæsenet 2013-2017 v. Tine Ohm Laursen, NSI 3. MedCom9 Status på indhold

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER Informationsmøde om projekt 10: Automatisering af manuelle processer den 7. februar 2017 7. FEBRUAR 2017 STYRINGS- OG EFFEKTIVISERINGSPROGRAMMET Det fælleskommunale

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

ADGANG TIL EGNE DATA ADGANG TIL EGNE IT-ARKITEKTURRÅDET. Den 17.maj 2017

ADGANG TIL EGNE DATA ADGANG TIL EGNE IT-ARKITEKTURRÅDET. Den 17.maj 2017 ADGANG TIL EGNE DATA Den 17.maj 2017 1 Drøftelse Drøfter den fælleskommunale vision for adgang til egen data Drøfter udvælgelsen af type af pilotprojekt samt evt. ønsker til det videre arbejde med handleplanen

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Er standardisering en forudsætning for at systemer kan tale sammen?

Er standardisering en forudsætning for at systemer kan tale sammen? HVORFOR STANDARDER? Er standardisering en forudsætning for at systemer kan tale sammen? Nej, men standardisering reducerer den kompleksitet, der er ved at integrere systemer væsentligt. Så i praksis vil

Læs mere

Styregruppen for data og arkitektur. Reviewrapport for: Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (RAD)

Styregruppen for data og arkitektur. Reviewrapport for: Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (RAD) Styregruppen for data og arkitektur Reviewrapport for: data og dokumenter (RAD) Indhold Arkitekturreview (scopereview) af referencearkitektur for deling af data og dokumenter 2 Reviewgrundlag 2 Projektresume

Læs mere

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL SUNDHEDS-IT National Sundheds-it (NSI) har tre hovedopgaver: 1. FASTSÆ

Læs mere

Anbefalinger til arbejdsgang i forbindelse med forandringer i Pleje.net

Anbefalinger til arbejdsgang i forbindelse med forandringer i Pleje.net Anbefalinger til arbejdsgang i forbindelse med forandringer i Pleje.net Indledning I forbindelse med det nationale telemedicinske sårvurderings udbredelses projektet, har det vist sig, at der er behov

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion 1 Marts 2013 National implementering af telemedicinsk sårvurdering kort introduktion Indhold National implementering af telemedicinsk sårvurdering... 2 kort introduktion... 2 Projekt telemedicinsk sårvurdering...

Læs mere

Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it

Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afhold i kl. 13.00 16.00 den 1. februar 2017 i Danske Regioner. Deltagere Annemarie Lauritsen, Sundheds- og Ældreministeriet (formand)

Læs mere

RSI statusrapport for pejlemærke IT understøttelse af kronikere

RSI statusrapport for pejlemærke IT understøttelse af kronikere 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel 5-6 kronikerstandard MedCom Fælles Kroniker Data med afsæt i RSIs pejlemærkeprojekt IT understøttelse af kronikere Version 010313 1.0

Læs mere

National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL National udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Mette Harbo, digitaliseringschef, Københavns Kommune Christian Boel, koncerndirektør, Region Midtjylland esundhedsobservatoriet

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Business case for Fælles Servicecenter for Telesundhed

Business case for Fælles Servicecenter for Telesundhed Business case for Fælles Servicecenter for Telesundhed Executive Summary Kun til intern brug Fælles Servicecenter T: 20 55 32 78 EAN 5798002756487 M: kontakt@faellesservicecenter.dk www.faellesservicecenter.dk

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer.

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer. Kommissorium for It-porteføljestyregruppe. Baggrund Digitalisering og Sundheds-it går i højere grad på tværs af sektorer og stiller i højere grad krav til samarbejdet på tværs. I sundhedsaftalen er det

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe Implementering af telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland -et fælles anliggende mellem kommuner, region og almen praksis Vores mål med indsatsen 1 Vi har en plan. Det nationale initiativ MedCom

Læs mere

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 14. juni 2013 22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

Fælles Servicecenter

Fælles Servicecenter Fælles Servicecenter fra tegnebræt til virkelighed Gitte Kjeldsen, Project Manager, Hospitalsenheden Horsens Medtech Innovation Center Nanna Skovgaard Sørensen, Konsulent Center for Telemedicin, Region

Læs mere

Bilag 1 til indsatsområde for Sundheds-it og Digitale Arbejdsgange for Sundhedsaftale 3.0

Bilag 1 til indsatsområde for Sundheds-it og Digitale Arbejdsgange for Sundhedsaftale 3.0 Notat Bilag 1 til indsatsområde for Sundheds-it og Digitale Arbejdsgange for Sundhedsaftale 3.0 Dato: 3. februar 2014 Initialer: mkr Koncern IT Alleen 15 4180 Sorø Mobil: 40 74 75 86 E-post: mkr@regionsjaelland.dk

Læs mere

Notat Føderation af den fælles sårjournal

Notat Føderation af den fælles sårjournal Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Telefax 6543 2050 dsl@medcom.dk www.medcom.dk Dato 05.10.2014 Dorthe Skou Lassen Notat Føderation af den fælles sårjournal Baggrund Løsning for single

Læs mere

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Digitalisering på tværs IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Hvem er Digital Sundhed? Bestyrelsen nedsat efteråret 2006 3 statslige repræsentanter 2 regionale repræsentanter

Læs mere

It-understøttelse af patient empowerment Projektkommissorium Patientens Område

It-understøttelse af patient empowerment Projektkommissorium Patientens Område It-understøttelse af patient empowerment Projektkommissorium Patientens Område RSI KOMMISSORIUM_Patientens område 1 RSI KOMMISSORIUM 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel

Læs mere

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Executive summary 1. ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Regeringen har et mål om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden, og for at

Læs mere

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet. Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Rikke Viggers Journal nr.: E-mail: Rikke.Viggers@regionsyddanmark.dk Dato: 26. februar Telefon: 29201214 Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Læs mere

Notat vedr. organisering og tidsestimering ved udbud af den fælles sårjournal

Notat vedr. organisering og tidsestimering ved udbud af den fælles sårjournal Mette Dalsgaard og Morten Kjeldgaard 17-11-2015 Notat vedr. organisering og tidsestimering ved udbud af den fælles sårjournal Dette notat beskriver konsekvenserne ved 3 mulige scenarier for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Nyt fra Sundhedsdatastyrelsen

Nyt fra Sundhedsdatastyrelsen Nyt fra Sundhedsdatastyrelsen Den Nationale Service Platform drift og status Modning af Dokumentdelings- og samtykkeservices Øvrige planer omkring NSP Program NSP - baggrund og status Moding af Dokumentdelingsservicen

Læs mere

XDS-I. Erfaringer fra IBI

XDS-I. Erfaringer fra IBI XDS-I Erfaringer fra IBI En lille forhistorie Situationen i Region Sjælland Hvad vi havde AD Situationen i Region Sjælland Hvad vi har Opus Clinical Workstation Situationen i Region Sjælland Hvad vi havde

Læs mere

Projektbeskrivelse. 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Spor 2:

Projektbeskrivelse. 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Spor 2: Projektbeskrivelse 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund Kommunerne har med FLIS fået nye muligheder for benchmarking og analyse på en række dataområder. FLIS er nu i drift med data på tre tværgående

Læs mere

Referat. Styregruppemøde for projektet Den Digitale Landevej 11. Marts 2016 Regionshuset i Vejle, mødelokale 2 Kl. 13:00 til 14:30.

Referat. Styregruppemøde for projektet Den Digitale Landevej 11. Marts 2016 Regionshuset i Vejle, mødelokale 2 Kl. 13:00 til 14:30. Referat Styregruppemøde for projektet Den Digitale Landevej 11. Marts 2016 Regionshuset i Vejle, mødelokale 2 Kl. 13:00 til 14:30 Deltagere: Kommunale: Arne Nikolajsen, Esbjerg kommune, Sundheds direktør

Læs mere

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering.

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Baggrund Som konsekvens af et stigende antal patienter, der er ekstra udsat for diabetiske fodsår og venøse bensår, oplever sundhedssektoren

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017 Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0 Maj 2017 Indhold Indhold... 2 Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvilke projekter skal have foretaget arkitektur-reviews?... 3 Tre trin for arkitekturreviews...

Læs mere

Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen.

Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen. Pkt. 7 Bilag C Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen 19. juni 2015 mhj/dsl Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen. Det nationale udbredelses projekt af telemedicinsk

Læs mere

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden K O M M I S S O R I U M F O R A R B E J D S G R U P P E O M S T Y R I N S G A F T A L E N P Å D E T S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E F E B R U A R 2 0 1 2 Baggrund I forbindelse med

Læs mere

Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium

Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium Projektets navn Videokonference Lysningen / FAM Sidst opdateret 16.09.12 Projektets formål og indhold Baggrund og afgrænsning Projektet hører overordnet

Læs mere

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Udarbejdet af: NSI Version: 1.0 Dato: 09.07.2013 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning til ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen... 3 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Landsdelsprogram MIDT 24. oktober 2017

Landsdelsprogram MIDT 24. oktober 2017 Landsdelsprogram MIDT 24. oktober 2017 Nr Beskrivelse Deadline Justeret deadline Status på Fremdrift på Sæt X i feltet i denne kolonne ved de e, som i tilfælde af forsinkelse, vil forsinke hele projektet.

Læs mere

Projektbeskrivelse: Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange

Projektbeskrivelse: Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange 1 Projektbeskrivelse: Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Fokusområde Projekt titel Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange Arbejdsgange

Læs mere

Tjek temperaturen på telemedicin

Tjek temperaturen på telemedicin Tjek temperaturen på telemedicin Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Den 23. april er CareNet vært ved en temadag om telemedicin på Teknologisk Institut 29. april 2015 2 Erfaringsopsamling

Læs mere

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre Projektbeskrivelse Forflytning på Plejecentre Indholdsfortegnelse 1. Deltagende kommuner... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Projektformål... 4 2.3 Projektmål... 5 2.4 Effektmåling...

Læs mere

LAKESIDE. Sårjournalen. Ændring af sikkerhedsarkitekturen. Version marts 2015

LAKESIDE. Sårjournalen. Ændring af sikkerhedsarkitekturen. Version marts 2015 LAKESIDE Ændring af sikkerhedsarkitekturen Version. 0. marts 0 LAKESIDE A/S Marselisborg Havnevej,. sal DK-8000 Århus C Denmark tlf. + 07 www.lakeside.dk info@lakeside.dk Indledning Formålet med sidste

Læs mere

Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb

Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb Baggrund Ønsket om feedback fra borgere i kontakt med sundhedsvæsenet på tværs af sektorer

Læs mere

Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering

Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering Fællesoffentlig digitaliseringsstrateg i 2011-2015 Regionernes digitaliseringsstrateg i for sundhedsvæsenet 2013 Strategi for

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere