Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr."

Transkript

1 D O M afsagt den 22. maj 2012 Rettens nr /2011 Politiets nr Anklagemyndigheden mod SH Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den 17. november SH er tiltalt for overtrædelse af 1. momssvig af særlig grov karakter efter straffelovens 289, jf. momslovens 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, ved i perioden fra den 11. juni 2004 til den 31. marts 2010, som direktør, indehaver og daglig leder af selskabet., med forsæt til at unddraget statskassen afgift i forbindelse med indførsel af i alt biler, som han købte fra bilforhandlere i Tysland og Belgien og efterfølgende videresolgte til danske bilforhandlere, at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet han angav salgsmomsen til ,603 kr., selvom salgsmomsen rettelig var kr., hvorved statskassen blev unddraget mons for kr. 2. bedrageri efter straffelovens 279, ved den 28. maj 2009, på et ikke nærmere angivet tidspunkt for derigennem at skaffe sig uberettiget vinding, som indehaver af selskabet. at have bestemt IF Forsikring, Stamholmen 159 i Hvidovre, til den 19. juni 2009, at udbetale en forhøjet erstatning for en stjålet bil med stel nr. WBA NH B , idet han til IF Forsikring fremsendte en ikke underskrevet købsaftale med en anført salgsværdi på kr., selvom der den 7. april 2009, var indgået en underskrevet købsaftale med samme køber om samme bil, med en salgsværdi på kr., hvorved han fik udbetalt en erstatning der var kr. højere end bilens reelle salgsværdi, og hvorved IF Forsikring led et tilsvarende formuetab. Påstande Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på kr. Anklagemyndigheden har endvidere påstået, at tiltalte skal frakendes retten til personligt eller gennem selskaber, erhvervsmæssigt at drive virksomhed med handel af biler og til at medvirke i en sådan virksomhed, samt at han frakendes retten til at være stifter af, direktør eller medlem i bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab eller en forening, som kræver særlig offentlig godkendelse, eller en fond, i et af retten fastsat tidsrum, jf. straffelovens 79, stk. 2, 1. og 2. pkt.

2 Tiltalte har nægtet sig skyldig. Sagens oplysninger Der er afgivet forklaring af tiltalte, SH, og af vidnerne, revisor Jan Hansen, revisor Per V. Sørensen, bogføringsassistent Rikke Jørgensen, bogholder Henrik Kemp Danielsson, revisor Jens Weien Svendsen, revisor Steen Pedersen og skattemedarbejder Anders Wollenberg Poulsen. Forklaringerne er gengivet i retsbogen. Der er afspillet to telefonsamtaler, der blev ført den 24. juni 2010, mellem tiltalte og to af de danske bilforhandlere, der har købt biler af tiltalte. Der er fremlagt årsrapporter samt eksempler på fakturaer og momsangivelser, herunder 14 forfalskede købsfakturaer fundet hos revisor Jens Weien Svendsen. Endvidere er der fremlagt et momsnotat og mangelliste udarbejdet af BDO-revision. Tiltalte er ikke tidligere straffet. Rettens begrundelse og afgørelse Ad forhold 1 Det kan lægges til grund, at tiltalte i perioden fra den 11. juni 2004 til den 31. marts 2010 har importeret i alt brugte biler til Danmark. Tiltalte indkøbte bilerne netto excl. moms fra bilforhandlere i Tyskland og Belgien, hvorefter han videresolgte dem til danske bilforhandlere. Tiltaltes samlede købspris opgjort i danske kroner for de biler var ,72 kr. Tiltaltes samlede fakturerede pris for bilerne ved videresalget var ,58 kr. På de af tiltalte udstedte fakturaer til de danske forhandlere har han enten anført følgende bemærkning: "Bilen er solgt efter de særlige regler for brugtmoms, jf. momslovens 71. Køber kan ikke foretage fradrag for købsmoms. Bilen er incl. moms", eller også har han udspecificeret 20 % af den samlede fakturapris som moms. Den udspecificerede moms er ikke blevet indberettet og betalt til Skat. I tiden fra 11. juni 2004 til 31. december 2009, hvor tiltalte importerede af de omstridte biler, beregnede og angav tiltalte momsen som hans bruttoavance x 0,2. Beregningsmetoden svarer til, at tiltalte har anvendt brugtmomsordningen og afgiftsgrundlaget i momslovens 71, 2. pkt. Et afgiftsgrundlag, der finder anvendelse, når en dansk forhandler køber en brugt og allerede afgiftsberigtiget bil i Danmark, og sælger den videre. I tiden fra 1. januar 2010 til 31. marts 2010, hvor tiltalte importerede de sidste 243 biler, beregnede og angav han momsen enten som ((25/125 x salgspris) - (23/123 x købspris)) eller som ((25/125 x salgspris) - (19/119 x købspris)) alt afhængig af, om bilerne var importeret fra Tyskland, hvor momssatsen er 19 %, eller fra Belgien, hvor momssatsen er 23 %. Beregningsmetoden svarer til, at tiltalte har anvendt brugtmomsordningen og afgiftsgrundlaget i momslovens 71, 3. pkt. Et afgiftsgrundlag der finder anvendelse, når en dansk forhandler køber en brugt og allerede afgiftsberigtiget bil i et andet EU-land og sælger den videre.

3 Den samlede salgsmoms for de biler blev af tiltalte beregnet og angivet til kr. Det må antages, at tiltalte ved beregning af sine fakturapriser, har ladet det indgå i sine overvejelser, at han alene skulle afregne moms beregnet efter brugtmomsordningen og ikke moms af hele salgsprisen. Da bilerne er indkøbt netto excl. moms i Tyskland eller Belgien, skal der ved videresalg i Danmark angives og betales moms til statskassen af hele salgsprisen efter de sædvanlige regler, jf. momslovens 27. Reglerne om brugtmoms kan kun anvende, når der allerede er betalt moms i enten Belgien eller Tyskland. Yderligere er det valgfrit for leverandøren, om leverandøren vil sælge under brugtmomsordningen, og i givet fald skal det fremgå af fakturaen, at købet er foretaget efter de særlige regler for brugtmoms. Det kan således lægges til grund, at betingelserne for anvendelse af brugtmoms, ikke har været tilstede i denne sag. Som sagen er oplyst, er det uklart, om de af tiltalte fakturerede priser ved beregning af salgsmoms skal opfattes som priser inklusiv moms, således at salgsmomsen udgør 20 % af fakturaprisen, eller de af tiltalte fakturerede priser ved beregning af salgsmoms skal opfattes som priser eksklusiv moms, således at salgsmomsen udgør 25 % af fakturaprisen. Afgørende herfor er bl.a. en vurdering af samhandelsforholdet mellem tiltalte og de respektive danske bilforhandlere. Der skal navnlig lægges vægt på, om de danske bilforhandlere, der har erhvervet bilerne fra SH, har været i god tro og haft en berettiget forventning om, at der i de aftalte priser var indeholdt moms, eller om bilforhandlerne må antages at have haft en forventning eller viden om, at der ikke ville blev afregnet moms af salgsprisen. I først nævnte tilfælde skal salgsmomsen som udgangspunkt opgøres som 20 % af fakturaprisen og i sidst nævnte som 25 % af fakturaprisen. Som sagen er oplyst uden nærmere bevisførelse omkring de aftagende danske bilforhandleres viden eller manglende viden omkring SHs urigtige indberettelse af moms og deres forudsætninger i øvrigt i samhandlen med ham, må salgsmomsen under denne straffesag opgøres med udgangspunkt i, at der i de fakturerede priser er indeholdt moms, således at den samlede salgsmoms rettelig har udgjort ikke under kr. svarende til 20 % af ,58 kr. Statskassen er således blevet unddraget moms for ikke under ( kr kr. i alt) kr. Forsæt På baggrund af de samstemmende forklaringer herom fra revisor Per Sørensen og statsautoriseret revisor Steen Pedersen, der som selskabets revisor deltog i udarbejdelsen af den først årsrapport vedrørende SH selskab, årsrapport 2004/05, lægger retten til grund, at SH er blevet gjort bekendt med, at ingen af de 8 udenlandske købsfakturaer, der var udtaget til stikprøvekontrol, opfyldte betingelserne for anvendelsen af brugtmomsordningen, ligesom SH fik tilsendt det af BDO Revision udarbejdede notat med redegørelse for reglerne om anvendelse brugtmoms. Retten lægger yderligere til grund som forklaret af revisorerne, at SH til dem oplyste, at det var en fejl, at de udenlandske købsfakturaer ikke angav, at der var købt med moms, og at han ville søge at få dem rettet. Rigtigheden af revisorernes forklaringer understøttes tillige af bemærkningen i revisionspåtegningen, hvori det hedder: "...Vi tager forbehold for momsindberetningerne. Det er bl.a. konstateret, at momsloven ikke er opfyldt i alle tilfælde ved handel med biler. Vi har fået oplyst, at ledelsen har kontakt til leverandørerne for at få korrigeret de fundne fejl." Det kan yderligere lægges til grund, at under ransagningen hos SH fandt politiet originale købsfakturaer fra Tyskland og Belgien alle med bemærkninger om, at bilerne var købt uden moms. Under ransagning hos revisor Jens Weien Svendsen, der var tiltrådt som ny revisor for SHs selskab

4 i selskabets andet regnskabsår, fandt politiet kopi af 14 af købsfakturaer men i en forfalsket udgave, idet bemærkningerne om, at bilerne var købt uden moms, var fjernet. Trods tiltaltes benægtelse heraf finder retten det ubetænkeligt at lægge til grund, at det er tiltalte, der har fjernet teksten. Købsfakturaerne var sendt til revisor af tiltalte, og ingen andre end tiltalte kan formodes at have haft en interesse i at fjerne teksten omkring salg uden moms. Endelig fremgår det tydeligt af de telefonsamtaler, som tiltalte førte dagen efter politiets aktion med ransagninger og sigtelse - telefonsamtaler som tiltalte kun i begrænset omfang har ønsket at udtale sig om i retten - at tiltalte var fuldt ud bekendt med reglerne om brugtmoms, herunder at det er en betingelse for anvendelse af brugtmomsordningen, at der er betalt moms i enten Tyskland eller Belgien. Det hedder således bl.a. i den ene samtale: "... hvis man køber den uden moms, så skal du selvfølgelig betale 25 % moms i Danmark." Retten finder det herefter ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte har haft forsæt til momssvig i hele gerningsperioden fra den 11. juni 2004 til den 31. marts Som følge af det anførte anses tiltalte for skyldig i momssvig af særlig grov karakter ved at have unddraget moms for ikke under kr. Ad forhold 2 Også efter tiltaltes egen forklaring kan det lægges til grund, at der som beskrevet i anklageskriftet var indgået en skriftlig købsaftale for den bortkomne bil med en salgsværdi på kr. leveret excl. afgift. Det kan endvidere lægges til grund, at tiltalte på trods af den indgåede købsaftale med en salgsværdi på kr. til forsikringsselskabet fremsendte en ikke underskrevet købsaftale med en anført salgsværdi på kr. leveret excl. afgifter og moms. At tiltalte i retten har forklaret, at den bortkomne bil var solgt sammen med to andre biler, at den bortkomne bil skulle bruges privat, mens de to andre biler skulle bruges erhvervsmæssigt, og at han derfor havde aftalte med køber at regulere prisen på den bortkomne bil ned og prisen på de to andre biler op, men da bilen, der skulle bruges privat, bortkom under transport, valgte efter anmodning fra køber at regulere priserne på de tre biler tilbage, således at bilen på den bortkomne bil blev kr. er ikke en forklaring, der kan føre til, at tiltalte skal frifindes. Rigtigheden af tiltaltes forklaring er i det hele uunderbygget, den fremstår som konstrueret til lejligheden, og blev forholdt for forsikringsselskabet ved tiltaltes fremsendelse af erstatningskravet. Denne forklaring medføre ikke efter sit indhold, at tiltalte ikke har begået forsikringsbedrageri, ligesom den heller ikke giver rimelig anledning til at formode, at tiltalte har manglet forsæt til forsikringsbedrageri. Tiltalte er derfor skyldig i forhold 2. Strafudmåling Straffen fastsættes til fængsel i 4 år, jf. straffelovens 289 jf. momslovens 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, og straffelovens 279, jf. 285, stk. 1. Ved strafudmålingen har retten navnlig lagt vægt på, at tiltaltes strafbare adfærd som omhandlet i forhold 1 har strakt sig over en periode på mere end 5 år og haft en meget omfattende og systematisk karakter, ligesom statskassen er blevet unddraget meget betydelige beløb. Uanset at tiltalte kun i mindre omfang har fået del i det samlede unddragende momsbeløb har hans adfærd

5 været konkurrenceforvridende for branchen. Tiltaltes forretningsmæssige koncept kunne kun gennemføres økonomisk rentabelt via momsunddragelserne, og hans videresalg af de importerede biler har dermed påført andre bilforhandlere, der overholder momslovgivningen, skadevirkninger som følge af urimelige konkurrencevilkår. Der er endvidere som en skærpende omstændighed lagt vægt på, at tiltalte for at dække over sin strafbare adfærd har forfalsket de købsfakturaer, som han sendte til revisor. Efter sagens omfang og karakter er der ikke grundlag for at gøre straffen hverken helt eller delvist betinget heller ikke med vilkår om samfundstjeneste. Tiltalte idømmes i medfør af straffelovens 50, stk. 2, en tillægsbøde på kr. svarende til én gang det unddragne beløb nedrundet til nærmeste beløb deleligt med kr. Forvandlingsstraffen for tillægsbøden er fængsel i 4 måneder, jf. straffelovens 54, stk. 1, første og sidste punktum. Rettighedsfrakendelse To dommere udtaler Tiltalte er ikke tidligere straffet, og det må endvidere lægges til grund, at han i dag som medhjælpende ægtefællen deltager i hans hustrus virksomhed med import og salg af biler, og at denne virksomhed udøves i fuld overensstemmelse med den gældende momslovgivning. Der ses herefter ikke i sagen at være sådanne særlige forhold, at der konkret er en nærliggende fare for, at tiltalte vil begå ny tilsvarende kriminalitet. Derfor stemmer to dommere for, at tiltalte i det hele skal frifindes for påstanden om rettighedsfrakendelse. En dommer udtaler Tiltaltes strafbare adfærd som omhandlet i forhold 1 har strakt sig over en periode på mere end 5 år og haft en meget omfattende og systematisk karakter, ligesom statskassen er blevet unddraget meget betydelige beløb. Forholdet er begået i forbindelse med, at tiltalte har handlet med biler erhvervsmæssigt og hele hans forretningsmæssige koncept kunne alene gennemføres økonomisk rentabelt via urigtige momsangivelser. Som følge heraf findes der at foreligge en sådan nærliggende fare for misbrug i forbindelse med, at tiltalte driver erhvervsmæssig virksomhed med handel med biler, at denne dommer finder, at tiltalte skal frakendes retten til personligt eller gennem selskaber, erhvervsmæssigt at drive virksomhed med handel af biler og til at medvirke i en sådan virksomhed, jf. straffelovens 79, stk.. 2, 1. pkt. Denne dommer finder, at frakendelse for så vidt angår erhvervsmæssig handel med biler skal ske for en periode på 5 år regnet fra endelig dom jf. straffelovens 79, stk. 3. Tiltaltes erhvervsmæssige handel med biler som omhandlet i forhold 1 foregik gennem et af ham som eneanpartshaver ejet anpartsselskab, men for selve udførelsen af den strafbare handling med afgivelse af urigtige og vildledende oplysninger til brug for afgiftskontrollen var det helt uden betydning, om virksomheden blev drevet personligt eller i selskabsform. Denne dommer finder derfor ikke, at der konkret er godtgjort sådanne særlige omstændigheder i sagen, at det kan

6 begrunde en nærliggende fare for misbrug i forbindelse med udøvelse af retten til at være stifter af eller direktør eller medlem af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab eller en forening som kræver særlig offentlig godkendelse, eller en fond, som omhandlet i straffelovens 79, stk. 2, 2. pkt. Denne ene dommer er med denne begrundelse enig i, at tiltalte skal frifindes for anklagemyndighedens påstand om rettighedsfrakendelse i forbindelse med selskabsdeltagelse generelt. En dommer stemmer derfor for delvist at tage påstanden om rettighedsfrakendelse til følge. Der afsiges dom efter stemmeflertallet Thi kendes for ret: Tiltalte SH skal straffes med fængsel i 4 år Tiltalte skal betale en tillægsbøde på kr. Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 4 måneder. Tiltalte frifindes for påstanden om rettighedsfrakendelse. Tiltalte skal betale sagens omkostninger. Britt Falster Klitgaard Dommer

HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL

HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL HVIDVASKSEKRETARIATETS AKTIVITETER I TAL Underretninger og transaktioner Som i de foregående år er antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner også steget i 2013. Hvidvasksekretariatet har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer

RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer RM 5-1999 - Strafansvar for juridiske personer Emneord: juridiske personer, forkyndelse, strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger Printet den:01. juni 2015 Strafansvar for juridiske personer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Indholdsfortegnelsen. Bora Yilmaz Bachelorprojekt Side 2 af 56

Indholdsfortegnelsen. Bora Yilmaz Bachelorprojekt Side 2 af 56 Den offentlige myndighedd SKAT og uregelmæssigheder i moms s. Bora Yilmaz - 041090 Studienummer 50446 6. semester - Bachelorprojekt Roskilde Universitet - HA almenn Vejleder Jørgen Ravn Elkjær Dato: 19/12-2013

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

Erklæring og Vejledning

Erklæring og Vejledning Erklæring og Vejledning ved køb og salg af hund FAIR DOG FORENINGEN www.fairdog.dk KØBSAFTALE Sælger: Opdrætter navn: Adresse: Post nr.: By: Tlf.nr.: E-mail: Køber: Navn: Adresse: Post nr.: By: Tlf.nr.:

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. marts 2014 Sag 18/2012 (1. afdeling) A (advokat Ole Sigetty) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. oktober 2011 Sag 167/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere