Europaudvalget 2007 Det Europæiske Råd 21-22/6-07 Bilag 13 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2007 Det Europæiske Råd 21-22/6-07 Bilag 13 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2007 Det Europæiske Råd 21-22/6-07 Bilag 13 Offentligt NOTAT Til: Folketingets Europaudvalg J.nr.: 400.A Fra: Udenrigsministeriet Dato: 27. juni 2007 Emne: Teknisk gennemgang af mandatet for den kommende regeringskonferences arbejde som vedtaget af Det Europæiske Råd den juni 2007 Det Europæiske Råd den juni 2007 opnåede enighed om at indkalde til en regeringskonference og opfordrede formandskabet til at iværksætte proceduren i artikel 48 TEU med det mål at indlede regeringskonferencen inden udgangen af juli Det Europæiske Råd vedtog et mandat (dok 11177/07, bilag 1), som vil udgøre eneste grundlag og ramme for regeringskonferencens arbejde. Nedenfor følger en teknisk gennemgang af mandatet. I. GENERELLE BEMÆRKNINGER Punkt 1-4. En ny traktat vil blive udformet som en ændringstraktat (benævnt Reformtraktaten ), som ændrer de to nugældende traktater som senest ændret ved Nice-traktaten: Unionstraktaten (TEU) og Traktaten om oprettelse af det Europæiske Fællesskab (TEF), idet TEF ændrer navn til Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde. Formålet er at forbedre Unionens effektivitet og demokratiske legitimitet samt sammenhængen i dens optræden udadtil. Det Europæiske Fællesskab afskaffes og erstattes af Unionen, der samtidig tillægges én juridisk personlighed. Der lægges op til at gennemføre størstedelen af de nydannelser, som var indeholdt i forfatningstraktaten. For nærmere om disse nydannelser henvises til Redegørelse til Folketinget: Traktat om en forfatning for Europa fra november Det slås fast, at reformtraktaten ikke skal have forfatningsmæssig karakter, hvorfor bestemmelserne om symboler, terminologi og andre elementer udelades. Ligeledes udelades bestemmelsen om EUrettens forrang, men Regeringskonferencen vil i en fælleserklæring erindre om retspraksis herom. II. ÆNDRINGER I FORHOLD TIL EU-TRAKTATEN Punkt 5. Det forklares, at systematikken i reformtraktaten er, at medmindre andet er angivet i mandatet, fastholdes teksten i den eksisterende traktat. Punkt 6. Første sætning i forfatningstraktatens præambel indføjes som anden sætning i TEU s præambel. Det er teksten: Som har ladet sig inspirere af Europas kulturelle, religiøse og humanistiske arv, der er

2 grundlaget for udviklingen af de universelle værdier, det enkelte menneskes ukrænkelighed og umistelige rettigheder samt frihed, demokrati, lighed og retsstaten. Punkt 7. TEU inddeles i seks afsnit, der i hovedsagen fastholder den eksisterende opbygning, idet der dog indsættes et nyt afsnit II om de demokratiske principper samt et nyt afsnit III om institutionerne. I hvert afsnit medtages de nydannelser på de pågældende områder, som var indeholdt i forfatningstraktaten. Fælles bestemmelser (afsnit I) (punkt 8-10) Punkt 8. Der tilføjes en præcisering af, at traktaten opretter en Europæisk Union, som medlemsstaterne tildeler kompetencer for at nå deres mål, og det fastslås, at Unionens grundlag er Unionstraktaten og Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde, som træder i stedet for Det Europæiske Fællesskab. Formuleringen om, at denne traktat udgør en ny fase i processen hen imod en stadig snævrere unionen mellem de europæiske folk, hvor beslutningerne træffes så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt, ventes fortsat at stå i artikel 1. Beskrivelsen af EU s værdier som indeholdt i forfatningstraktaten indsættes uændret i TEU artikel 2. EU s mål videreføres også som i forfatningstraktaten i TEU artikel 3, dog med to ændringer: (1) i forfatningstraktatens artikel I-3, stk. 2, slettes et indre marked med fri og lige konkurrence, og i stedet indsættes Unionen opretter et indre marked i stk. 3, samtidig med at der i tilknytning hertil vedtages en protokol, som bl.a. fastslår, at det indre marked omfatter et system, der sikrer, at konkurrencen ikke forvrides. (2) i forfatningstraktatens artikel I-3, stk. 2, i forlængelse af Unionen giver borgerne et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed uden indre grænser, hvor der er fri bevægelighed for personer tilføjes kombineret med passende foranstaltninger vedrørende kontrol ved de ydre grænser, asyl, indvandring og forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet. Punkt 9. Det fastslås, at chartret om grundlæggende rettigheder gøres juridisk bindende via en henvisningsbestemmelse i den nye udformning af TEU artikel 6. Selve chartret vil ikke indgå i traktatteksten. Det er chartret i den version, der indgik i forfatningstraktaten, der skal finde anvendelse. Derfor vil der rent teknik blive tale om at genoptrykke denne version i Den Europæiske Unions Tidende. Det fastslås desuden i bestemmelsen i TEU artikel 6 suppleret af en fælleserklæring fra regeringskonferencen, at chartrets bestemmelser ikke udvider anvendelsesområdet for EU

3 retten ud over Unionens kompetencer, ikke skaber nye kompetencer eller nye opgaver for Unionen og ikke ændrer de kompetencer og opgaver, der er fastlagt i traktatgrundlaget. En særlig protokol regulerer UKs forhold, herunder at chartrets afsnit om solidaritet ikke skaber rettigheder, der kan håndhæves juridisk i UK, medmindre UK har sådanne rettigheder i sin nationale lovgivning. Endelig vil Polen afgive en ensidig erklæring om retten til at lovgive med hensyn til offentlig sædelighed, familieret samt beskyttelse af den menneskelige værdighed og respekten for menneskers fysiske og moralske integritet. Forfatningstraktatens nyskabelse om, at Unionen tiltræder den Europæiske Menneskerettighedskonvention medtages i TEU artikel 6, stk. 2. Punkt 10. I artiklen om grundlæggende principper vedrørende beføjelser præciseres, at Unionen kun handler indenfor for rammerne af de beføjelser, som medlemslandene har tildelt den i traktaterne. Teknisk gøres dette ved, at forfatningstraktatens bestemmelser om forholdet mellem Unionen og medlemsstaterne (artikel I-5) bliver ny TEU artikel 4. I artikel 4 indføres endvidere et nyt stk. 1, der yderligere understreger det bærende princip om tildelte kompetencer ved at fastslå, at beføjelser, der ikke er tildelt Unionen i traktaterne, forbliver hos medlemsstaterne. Endvidere præciseres i stk. 2, at navnlig den nationale sikkerhed forbliver den enkelte medlemsstats ene ansvar. Punkt 11. Bestemmelser om de demokratiske principper (afsnit II) Dette afsnit vil samle de bestemmelser, der vedrører Unionens demokratiske funktionsmåde. Særligt vil der i forhold til de eksisterende traktater ske en styrkelse af de nationale parlamenters rolle i EU-samarbejdet. På tre områder uddybes eller tydeliggøres de nationale parlamenters inddragelse i EU-samarbejdet: For det første får de nationale parlamenter otte uger til at fremkomme med en begrundet udtalelse om, hvorfor de mener, at et forslag ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. I forhold til forfatningstraktaten er der tale om en forlængelse af fristen med to uger. For det andet indføres en ordning, hvorefter Kommissionen skal genoverveje et forslag, såfremt halvdelen af de nationale parlamenter udtaler, at de ikke finder, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Såfremt Kommissionen beslutter at opretholde forslaget, skal Kommissionen som noget nyt begrunde, hvorfor den finder, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Herefter oprettes som noget nyt en specifik procedure, hvor Rådet og Europa-Parlamentet skal overveje forslagets overensstemmelse med nærhedsprincippet med særlig hensyntagen til de nationale parlamenters vurdering samt Kommissionens begrundelse. Hvis 55 procent af medlemslandene eller et flertal i Europa

4 Parlamentet finder, at forslaget ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, vil forslaget ikke blive yderligere behandlet. For det tredje udarbejdes en ny artikel om de nationale parlamenters rolle. Denne fastslår, at de nationale parlamenter skal bidrage til, at Unionen fungerer tilfredsstillede, og samler de områder, hvor de nationale parlamenter inddrages. Dette gælder oversendelse af forslag, kontrol med overholdelse af nærhedsprincippet, deltagelse i evaluering indenfor et område for frihed, sikkerhed og retfærdighed, inddragelse i den politisk kontrol med Europol og Eurojust, deltagelse i procedurer til revision af traktaterne (bl.a. ved at indsigelse fra ét nationalt parlament i forbindelse med den simplificerede traktatændringsprocedure medfører, at traktatændringerne ikke vedtages), underrettelse om ansøgninger om medlemskab, information om ansøgninger om medlemskab samt deltagelse i interparlamentarisk samarbejde. Punkt Bestemmelser om institutionerne (afsnit III) Afsnit III vil give et overblik over det institutionelle system og vil bl.a. indføre bestemmelserne i forfatningstraktaten om en ny sammensætning af Europa-Parlamentet, oprettelse af stillingen som fast formand for Det Europæiske Råd, ændrede bestemmelser vedr. Ministerrådet (indførelse af afstemningssystemet med dobbelt flertal og ændringer i systemet med et halvårligt formandskab for Rådet med mulighed for at ændre systemet), ny sammensætning af Kommissionen og indførelse af, at Kommissærer skal træde tilbage, hvis Kommissionsformanden anmoder herom samt oprettelse af stillingen som Unionens udenrigsminister, idet titlen ændres til Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. Fra 1. november 2014 indføres et afstemningssystem i Rådet i form af et dobbelt flertal, hvor kvalificeret flertal defineres som bestående af mindst 55 procent af Rådets medlemmer med tilsammen mindst 65 procent af EU s befolkning. Indtil da vil den nugældende definition af kvalificeret flertal fortsat gælde. Fra 1. november 2014 til 31. marts 2017 vil et medlem af Rådet, når der træffes afgørelse med kvalificeret flertal, kunne kræve, at afgørelsen træffes med den nugældende definition af kvalificeret flertal. Fra 1. november 2014 til 31. marts 2017 vil endvidere gælde, at hvis et mindretal, der udgør mindst tre fjerdedele af den befolkningsandel eller tre fjerdedele af det antal medlemsstater, der kræves for at udgøre et blokerende mindretal, tilkendegiver, at de modsætter sig vedtagelsen af en retsakt, skal Rådet drøfte spørgsmålet. Under disse drøftelser vil Rådet skulle gøre sit yderste for inden for en rimelig tidsfrist at finde en tilfredsstillende løsning, der skal imødekomme de ønsker, der er fremsat af det pågældende mindretal. Fra 1. april 2017 vil begge de nævnte tærskler blive sænket til 55 procent. Punkt 14. Bestemmelser om forstærket samarbejde (afsnit IV) Bestemmelserne om forstærket samarbejde i forfatningstraktaten, som i det store hele svarede til eksisterende bestemmelser, indføres i reformtraktaten. For at indlede forstærket samarbejde - 4 -

5 kræves mindst ni medlemsstater (forfatningstraktaten krævede en tredjedel af medlemslandene, mens det nugældende traktatgrundlag kræver otte medlemslande). Punkt 15. Almindelige bestemmelser om Unionens optræden udadtil og specifikke bestemmelser om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (afsnit V) Afsnittet er to-delt: For det første indeholder afsnittet de overordnede bestemmelser om Unionens eksterne relationer som fastlagt i forfatningstraktaten. Specifikke bestemmelser om navnlig udviklingsbistand og handelspolitik vil derimod fortsat være indeholdt i TEF. For det andet opregner afsnittet fuldt ud de særlige bestemmelser, der gælder for det udenrigs- og sikkerhedspolitiske samarbejde (FUSP en). Nyskabelserne fra forfatningstraktaten medtages. FUSP ens særegne karakter, der grundlæggende er mellemstatslig og derfor nødvendiggør særlige procedurer og regler, vil blive specificeret. Regeringskonferencen vil i erklæringsform bl.a. at fastslå medlemsstaternes ansvar på det udenrigspolitiske område og den specifikke karakter af medlemsstaternes sikkerheds- og forsvarspolitik. Punkt 16. Afsluttende bestemmelser (afsnit VI) De afsluttende bestemmelser ændres med de relevante bestemmelser fra forfatningstraktaten. Der indføres endvidere én juridisk personlighed og i den forbindelse afgives en erklæring, der bekræfter, at dette ikke giver Unionen beføjelser til at handle ud over de beføjelser, som medlemsstaterne har tildelt Unionen i traktaterne (princippet om tildelte kompetencer ). Endvidere samles procedurerne for revision af traktaterne, og i artiklen om den almindelige traktatændringsprocedure gøres det klart, at traktatændringer både kan føre til udvidelse eller indskrænkning af Unionens beføjelser. I artiklen om optagelse af nye medlemslande erstattes henvisningen til principperne i den nuværende TEU artikel 6, stk. 2 med en henvisning til Unionens værdier, og der tilføjes en forpligtelse til at ville fremme disse værdier. Endvidere tilføjes, at betingelser fastsat af Det Europæiske Råd, skal tages i betragtning. III. ÆNDRINGER I FORHOLD TIL EF-TRAKTATEN Punkt Punkterne slår fast: at Reformtraktatens artikel 2 vil opregne rækken af ændringer til den eksisterende Traktat om oprettelse af Det europæiske Fællesskab (TEF), der ændrer navn til Traktat om Den Europæiske Unions Funktionsmåde

6 at en række overordnede bestemmelser fra forfatningstraktatens del I vil blive indføjet i TEF i form af ændringsbestemmelser, herunder bestemmelser om kompetenceafgrænsning og sondringen mellem lovgivende og ikke lovgivende retsakter. at nyskabelserne i forfatningstraktatens del III vil indgå som ændringsforslag til TEF, med mindre de er ændret som følge af punkt 19 litra a) til x). Punkt 19: Punkt 19 indeholder i litra a) til x) i alt 24 konkrete ændringer, modifikationer eller præciseringer til bestemmelserne fra forfatningstraktaten, som skal indgå i TEF, samt enkelte tilføjelser. 19 a) Ny teknisk betonet bestemmelse om hensigten med denne traktat og dens forhold til Unionstraktaten (samme retlige status). Konsekvens af, at Fællesskabet ophører. 19 b) Tydeliggørelse af bestemmelsen i artikel I-12(2) i forfatningstraktaten om, at delt kompetence, der ikke længere udnyttes af Unionen, igen kan udnyttes af medlemsstaterne. Hertil knyttes en fælleserklæring, der understreger det bærende princip om tildelte kompetencer, dvs. at Unionen alene kan handle, hvor den har fået tildelt en kompetence, og at det er medlemsstaterne, der besidder kompetencen på områder, hvor Unionen ikke har fået kompetence tildelt. 19 c) Tydeliggørelse af, at hvor EU kun har understøttende kompetence, skal denne udnyttes til at støtte medlemslandenes handlinger. 19 d) Bestemmelsen om foranstaltninger vedr. pas, identitetspapirer, opholdsbeviser m.v. fra Forfatningstraktatens artikel I-18(3) indføjes i TEF s kapitel om frihed, sikkerhed og retfærdighed (RIA-kapitlet) i forbindelse med den RIA-bestemmelse, som allerede efter den gældende traktat er brugt som hjemmel til vedtagelse af biometriske kendetegn i pas. 19 e) Modifikation af teksten i artiklen om vedtagelse af retsakter til sikring af diplomatisk og konsulær beskyttelse af EU-borgere, der bevirker, at der vil blive tale om direktiver vedr. samarbejde og koordination mellem medlemslandene

7 19 f) Indebærer, at bestemmelsen om persondatabeskyttelse fra forfatningstraktaten ikke skal gælde for Den Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik (FUSP), men at tilsvarende beskyttelsesbestemmelser skal vedtages under det mellemstatslige FUSP-samarbejde. Endvidere lægges op til særskilt vedtagelse af regler vedr. persondatabeskyttelse for det politi- og strafferetlige samarbejde, og at der vil ske afledte præciseringer i protokoller vedr. situationen for individuelle medlemsstater dvs. for Danmarks vedkommende præcisering af, at det danske RIA-forbehold vil finde anvendelse på disse bestemmelser. 19 g) Udbygger nødbremsen tilknyttet bestemmelsen om koordination af social sikring på to måder: For det første at nødbremsen kan iværksættes, hvis et forslag vil berøre vigtige aspekter af en medlemsstats sociale sikringssystem, hvor nødbremsen i forfatningstraktaten kunne tages i anvendelse, hvis forslaget vil berøre grundlæggende aspekter af en medlemsstats sociale sikringssystem. For det andet gøres det klart, at forslaget bortfalder, hvis Det Europæiske Råd "undlader at handle" inden for fire måneder. 19 h) Bestemmelsen fra forfatningstraktaten om indefrysning af tilgodehavender tilhørende terrorister uden tilknytning til tredjelande flyttes fra afsnittet om kapitalbevægelser til afsnittet og politi- og strafferetligt samarbejde. 19 i) I tilknytning til TEF artikel 16 tilknyttes en protokol om anvendelsesområdet for tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, hvori det understreges, at der er forskelle i, hvordan man i de enkelte medlemslande afgrænser de forskellige tjenesteydelser af almen økonomisk interesse. 19 j) I det indledende afsnit under RIA-kapitlet indsættes en bestemmelse om, at det står medlemsstaterne frit at organisere et samarbejde om opretholdelse af den offentlige sikkerhed. Samarbejdet vil foregå på mellemstatsligt grundlag, idet offentlig sikkerhed er medlemsstaternes kompetence. 19 k) - 7 -

8 Indebærer en udbygning af passerelle -bestemmelsen i forfatningstraktatens artikel III-269 om overgang til kvalificeret flertal på familierettens område, således at de nationale parlamenter får indsigelsesret. 19 l) Forfatningstraktaten indeholder en mekanisme med en nødbremse med samtidig tilknyttet bestemmelse om forstærket samarbejde ( speeder ) inden for straffeproces og strafferet. Mekanismen med en nødbremse indebærer, at et land hvis vigtige hensyn retfærdiggør det kan stoppe beslutningsprocessen i Rådet, selv om Rådet træffer vedtagelse med kvalificeret flertal. Speederen indebærer en forenklet adgang til forstærket samarbejde i sådanne tilfælde. Stopklodsen består i at rejse sagen i Det Europæiske Råd. Som noget nyt i forhold til forfatningstraktaten indføres også en form for nødbremse og speeder vedr. oprettelsen af en europæisk anklagemyndighed samt på politisamarbejdet, hvor der imidlertid gælder enstemmighed. Mekanismen består derfor i, at en tredjedel af medlemslandene kan appellere en sag, som ikke kan samle enstemmighed i Rådet, til Det Europæiske Råd. Hvis der efter fire måneder ikke er resultat af drøftelserne i Det Europæiske Råd, kan forstærket samarbejde iværksættes uden at skulle følge de normale betingelser herfor. Hvad angår politisamarbejdet, finder bestemmelsen dog ikke anvendelse på retsakter, der er en videreudbygning af Schengen-samarbejdet. Endvidere udvides UK s RIA-forbehold (den såkaldte opt-in) til også at gælde vedr. samarbejdet om politi- og strafferetten. Irland vil skulle tage stilling til, om det ligeledes ønsker at udvide det irske RIA-forbehold. 19 m) Tilføjer princippet om en ånd af solidaritet mellem medlemslandene i bestemmelsen i TEF artikel 100 om foranstaltninger i tilfælde af alvorlige vanskeligheder med forsyning med visse produkter og tilføjer en særlig fremhævelse af energi. 19 n) For det første flyttes bestemmelsen om vedtagelse af foranstaltninger, der vedrører overvågning af alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler, varsling i tilfælde af sådanne trusler og bekæmpelse heraf fra kategorien delt kompetence til kategorien understøttende kompetence. For det andet klargøres ved en erklæring, at foranstaltninger til fastsættelse af høje standarder for kvaliteten og sikkerheder af lægemidler og medicinsk udstyr forudsætter, at forskellige nationale regler ellers ville påvirke det indre marked

9 19 o) Teksten vedr. Unionens rumfartspolitik præciseres, således at der ikke kan ske harmonisering af medlemslandenes lovgivning. 19 p) Bekæmpelse af klimaændringer tilføjes eksplicit til miljøbestemmelsen i TEF artikel q) Tilføjer en ånd af solidaritet mellem medlemslandene i forfatningstraktatens energibestemmelse i III r) Forslaget er en konsekvens af, at forfatningstraktatens del III, Afsnit V om Unionens optræden udadtil nu bliver opsplittet, således at kapitel I om de almindelige bestemmelser og kapitel II om Den Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik placeres i TEU, mens resten især handelspolitikken og udviklingspolitikken placeres i TEF. På denne baggrund er der behov for at indføje en generel henvisning i TEF-bestemmelserne om optræden udadtil, der henviser til de generelle bestemmelser herom i TEU. 19 s) Tilføjelse til bestemmelsen om proceduren for Unionens indgåelse af internationale aftale, der indebærer, at Unionens tiltrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (jf. den nye bestemmelse i TEU artikel 6, stk. 2) sker med enstemmighed og med efterfølgende ratifikation i samtlige medlemslande. 19 t) Fastslår, at der ikke ændres i den gældende traktatbestemmelse om, at Rådet med enstemmighed kan tillægge særlige patentdomstole sådanne nye beføjelser, og at de først træder i kraft efter ratifikation i alle medlemslande efter de nationale forfatningsforskrifter. 19 u) Medtager forfatningstraktatens definition af beslutning, der indsættes i bestemmelsen om definitioner af EU retsakter. 19 v) - 9 -

10 Forfatningstraktatens sondring mellem lovgivende og ikke lovgivende retsakter medtages i en række nye, særskilt bestemmelser. Forfatningstraktatens nye betegnelser for retsakterne (europæiske love, rammelove) medtages ikke. 19 w) Præcisering af anvendelsesområdet for fleksibilitetsbestemmelsen i artikel 308, herunder at bestemmelsen ikke kan anvendes til at gennemfører foranstaltninger, der alene bygger på målsætningsbestemmelserne om, at EU skal fremme freden, sikre sine værdier og befolkningens velfærd, at der ikke via fleksibilitetsbestemmelsen kan vedtages lovgivning inden for FUSP en, samt at de brede målsætningsbestemmelser i målsætningsbestemmelsens paragraf 4 om at forsvare Unionens værdier og interesser mv. alene kan anvendes i forbindelse med eksterne relationer. I en fælleserklæring refereres til det grundlæggende princip om tildelte kompetencer, herunder de begrænsninger, dette princip medfører for anvendelsen af artikel x) Præcisering af, at bestemmelser, der ikke efter forfatningstraktaten kunne ændres via passerellebestemmelser, fortsat ikke skal kunne ændres på denne vis. Punkt 20. I bilag 2, del B opregnes placeringen af en række af forfatningstraktatens bestemmelser i TEF. IV. PROTOKOLLER OG EURATOM-TRAKTATEN Punkt De nye protokoller, der var knyttet til forfatningstraktaten, medtages og knyttes til reformtraktaten. De nuværende protokoller, som blev ændret med forfatningstraktaten, og hvorunder falder den danske forbeholdsprotokol, ændres tilsvarende i reformtraktaten. Ligesom i forfatningstraktaten videreføres Euratom-traktaten med få tekniske ændringer. V. ERKLÆRINGER Punkt 24. Foruden de erklæringer, der er omtalt i mandatet, overtages de erklæringer, der blev afgivet i forfatningstraktaten, i reformtraktaten, i det omfang de vedrører bestemmelser eller protokoller behandlet på den kommende regeringskonference. Udenrigsministeriet - 10-

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE fra: præsidiet til: konventet Vedr.: Foreløbigt udkast til forfatningstraktat Vedlagt følger til

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Lissabon-traktaten og Grundloven

Lissabon-traktaten og Grundloven Lissabon-traktaten og Grundloven 15-06-2012 Landsretten har den 15.juni 2012 afsagt dom i sagen om Danmarks tiltrædelse af Lissabontraktaten. Sagen er ført af en række borgere mod statsministeren og udenrigsministeren.

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. november 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og folkeafstemninger

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2008 KOM(2007) 871 endelig 2006/0129 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1

Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1 Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1 Dette bilag indeholder en liste over de retsgrundlag, på hvilke den almindelige lovgivningsprocedure som

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

Dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU betegnes og dermed er en Forfatning.

Dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU betegnes og dermed er en Forfatning. Side 1 (af 6 sider) I det følgende gives en dokumentation af at forslaget til det nye juridiske grundlag for EU ( Forfatningstraktaten ) betegnes og dermed er en Dokumentationen her er udformet som en

Læs mere

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon.

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon. Europaudvalget EU-Sekretariatet Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 22. oktober 2007 Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 EU s stats- og regeringschefer mødtes

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

1. Baggrund COSAC-mødet i Paris den november 2008 vil blive et møde præget af debatten om COSAC s rolle og fremtidige funktion.

1. Baggrund COSAC-mødet i Paris den november 2008 vil blive et møde præget af debatten om COSAC s rolle og fremtidige funktion. Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets repræsentant ved EU Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 COSAC Udviklingen i samarbejdet

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat præciserer hvordan EU kan vedtage strafferetlige bestemmelser

EF-Domstolens generaladvokat præciserer hvordan EU kan vedtage strafferetlige bestemmelser Europaudvalget EU-note - E 71 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Retsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 19. juli 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige DI Den 7. april 2014 LHNI Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige europæiske patentsamarbejde Sagsnr.: Mellemstatsligt: Gælder kun for borgere og virksomheder når Folketinget har tiltrådt

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Alternativ rapport DEMOKRATIERNES EUROPA. Et samarbejde der bygger på de nationale demokratier

Alternativ rapport DEMOKRATIERNES EUROPA. Et samarbejde der bygger på de nationale demokratier Alternativ rapport Et samarbejde der bygger på de nationale demokratier DEMOKRATIERNES EUROPA Konventets opgave er ikke løst EU ikke tættere på borgerne Ingen klar kompetencefordeling...... og domstolen

Læs mere

Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem

Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Hvilket retsgrundlag for familieret? Vejen frem NOTAT PE 462.498 DA

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.5.2000 KOM(2000) 346 endelig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn, Europaudvalget UPN Alm.del Bilag 131, EUU Alm.del Bilag 313 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn, Europaudvalget UPN Alm.del Bilag 131, EUU Alm.del Bilag 313 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn, Europaudvalget 2011-12 UPN Alm.del Bilag 131, EUU Alm.del Bilag 313 Offentligt NOTAT Til: Folketingets Europaudvalg J.nr.: 400.A.Jur.10-5; 400.A.jur.10; 400.A.1. CC: Bilag:

Læs mere

Lissabon-sagen og grundlovens 20

Lissabon-sagen og grundlovens 20 Lissabon-sagen og grundlovens 20 den 10. april 2013 RETSSAGENS FORLØB I HOVEDTRÆK v/ Partner Peter Biering/Kammeradvokaten og Advokat Susanne Lehrer/Kammeradvokaten Retssagens forløb i hovedtræk Side 2

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 185 Offentligt Notat 4. juni 2015 J.nr. 14-5111896 Moms, Afgifter og Told Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til Rådets afgørelse om

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over vedtagne RIA-retsakter på Justitsministeriets område Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Statsrets- og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Europaudvalget Almindelige anl. Bilag 7 Offentligt

Europaudvalget Almindelige anl. Bilag 7 Offentligt Europaudvalget 2004 2630+2631 - Almindelige anl. Bilag 7 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 6. december 2004 Med henblik

Læs mere

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0400 (CNS) 14950/14 FISC 182 ECOFIN 1002 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14532/14

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Jens-Peter Bonde. EU-FORFATNINGEN og to alternative visioner

Jens-Peter Bonde. EU-FORFATNINGEN og to alternative visioner EU-FORFATNINGEN og to alternative visioner 1 VEDTAGELSE AF EU-FORFATNINGEN Medlemslandene skal vedtage forfatningen enstemmigt på en regeringskonference, IGC (det vil sige, at hvert land har garanteret

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 65 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16.

Læs mere

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006.

Justitsministeriet. Lovafdelingen. Europaudvalget Miljø Bilag 5 Offentligt. Bidrag til samlenotat for rådsmødet (miljø) den 27. juni 2006. Europaudvalget 2006 2740 - Miljø Bilag 5 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 22. juni 2006 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2006-768/21-0014 Dok.: LVM40184 Bidrag til samlenotat for rådsmødet

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPDPT Koordineret med: Sagsnr.: 1602936 Dok. nr.: 215934 Dato:

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Forfatningstraktaten og ØMUen

Forfatningstraktaten og ØMUen 53 Forfatningstraktaten og ØMUen Tina Winther Frandsen, Internationalt Kontor INDLEDNING Stats- og regeringscheferne fra de 25 EU-lande vedtog på Det Europæiske Råds møde den 17.-18. juni 2004 traktaten

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 41 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. januar 2011 Sag 336/2009 (1. afdeling) Niels Hausgaard, Hans Henningsen, Annelise Ebbe, Ib Spang Olsen, Andreas Åbling Petersen, Sven Skovmand, Hedvig Vestergaard,

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2005 KOM(2005) 248 endelig 2002/0061 (COD) UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 69 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Gennemgang af Kommissionens

Læs mere

Forslag. til. Lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Forslag. til. Lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning Forslag til Lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning 1. Danmark deltager i Den Europæiske Unions samarbejde om et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, jf. tredje del, afsnit

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

7023/16 ADD 1 1 DPG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203

7023/16 ADD 1 1 DPG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 3455. samling i Rådet for Den Europæiske Union (RETLIGE OG INDRE

Læs mere

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE Den 3. december 2015 skal danskerne stemme om, hvorvidt det nuværende retsforbehold skal omdannes til en tilvalgsordning. INFORMATION OM FOLKEAFSTEMNINGEN OM RETSFORBEHOLDET

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET Dato: 3. december 2010 Kontor: Sagsnr.: Dok.: HLL40553 N OT I T S om ophævelse af EU-retsakter

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 25 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 EU-forslag sender Danmark ud af Europol Sammenfatning

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Lovafdelingen Dato: 28. november 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian Andersen- Mølgaard Sagsnr.: 2016-3051/01-0043 Dok.: 2145187 Supplerende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over retsforbeholdsramte vedtagne EU-retsakter Dato: 1. maj 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0081 (COD) 7595/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 5. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MIGR 72 RECH

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

NÆRHEDSPRINCIPPET RETSGRUNDLAG MÅLSÆTNINGER RESULTATER

NÆRHEDSPRINCIPPET RETSGRUNDLAG MÅLSÆTNINGER RESULTATER NÆRHEDSPRINCIPPET Nærhedsprincippet (undertiden kaldet subsidiaritetsprincippet), der er nedfældet i traktaten om Den Europæiske Union, definerer betingelserne for, hvornår Unionen har fortrinsret i forhold

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 4. september 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og

Læs mere

Europaudvalget Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4. november 2005 Med

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere