Faarevejle Friskole. Fagets udvikling i hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse - med delmål efter 4. og 6. klassetrin og slutmål efter 9. klassetrin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faarevejle Friskole. Fagets udvikling i hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse - med delmål efter 4. og 6. klassetrin og slutmål efter 9. klassetrin."

Transkript

1 13. juni 2013 Læreplan for faget engelsk på Faarevejle Friskole Fagets udvikling i hele skoleforløbet fra 0. til 9. klasse - med delmål efter 4. og 6. klassetrin og slutmål efter 9. klassetrin. Sidst revideret: Juni 2013 Af: Linda Rendemann, Lone Seitzberg og Bent Søholt Rasmussen

2 Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. 1. Forstå talt engelsk inden for forskellige genrer, herunder lyd- og billedmedier om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans 2. Forstå udvalgte regionale og sociale varianter af talt engelsk. 3. Forstå skrevne tekster inden for forskellige genrer om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. 4. Udtrykke sig mundtligt med rimelig præcision, spontanitet og lethed i et sammenhængende sprog afpasset udvalgte genrer og situationer. Udtrykke personlige erfaringer, redegøre for informationer og hovedindholdet af udvalgte teksttyper. Fremlægge et forberedt stofområde 5. Deltage i samtaler og diskussioner om udvalgte personlige, kulturelle og samfundsmæssige emner i et sprog afpasset situationen. 6. Udtrykke sig skriftligt med rimelig præcision og i et sammenhængende sprog afpasset 2

3 udvalgte genrer og situationer. Udtrykke personlige erfaringer, samt anvende informationer og viden inden for udvalgte genrer. 7. Kommunikere mundtligt og skriftligt gennem digitale medier. 8. Anvende engelsk som et internationalt kommunikationsmiddel. Sprog, sprogbrug og sprogtilegnelse. 1. Anvende et tilstrækkeligt og forholdsvis præcist ordforråd, herunder idiomatiske vendinger inden for udvalgte emneområder. 2. Udtale engelsk på en måde, der nærmer sig en af de anerkendte indfødte udtalevarianter. 3. Tale og skrive engelsk, således at centrale grammatiske regler følges. 4. Stave og sætte tegn på engelsk så præcist, at kommunikationen lykkes. 5. Anvende centrale regler for opbygning af tekster med struktur og sammenhæng inden for almindeligt forekommende genrer. 6. Anvende centrale samtalemønstre. 7. Afpasse udtryksformen i rimelig grad efter hensigt, modtager, situation og genre. 8. Vælge lytte- og læsestrategier ift. teksttype, situation og formål. 9. Vælge kommunikationsstrategier, først og fremmest bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer. 10. Vælge skrivestrategier, herunder anvende grundlæggende viden om skriveprocessens faser. 11. Være bevidste om egne engelsksproglige styrker og svagheder og arbejde med disse. 12. Udnytte de mange muligheder, der er for at anvende engelsk uden for skolen. 13. Anvende viden om ligheder og forskelle mellem engelsk og andre sprog. 14. Vælge arbejdsform, herunder praktiske og kreative arbejdsformer, ift. den foreliggende aktivitet eller opgave. 15. Anvende fagets hjælpemidler, herunder ordbøger, it- baserede ordforrådsprogrammer, grammatiske oversigter og computerens stave- og grammatikkontrol hensigtsmæssigt. 16. Udnytte medierne, herunder de elektroniske medier, i forbindelse med informationssøgning, kommunikation, videndeling og netværksdannelse. 17. Anvende forskellige kilder på selvstændig og kritisk vis. 3

4 Kultur- og samfundsforhold. 1. Anvende viden om dagligliv, levevilkår, værdier og normer hos forskellige befolkningsgrupper, primært i lande, hvor engelsk anvendes som modersmål og sekundært i lande, hvor engelsk anvendes som andetsprog. 2. Anvende viden om kultur- og samfundsforhold i arbejdet med engelsk sprog, litteratur, sagprosa, lyd- og billedmedier samt it. 3. Kunne drage sammenligninger mellem egen kultur og andre kulturer. 4. Anvende viden om kultur- og samfundsforhold i kontakten med mennesker, der bruger engelsk som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel. Trinmål for faget engelsk efter 4. klassetrin. Kommunikative færdigheder. 1. Forstå et enkelt talt engelsk anvendt i forbindelse med nære emner som familie og dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider. 2. Følge med i udvalgte lyd- og billedmedier på engelsk om nære emner og danne sig en mening om, hvad det drejer sig om. 4

5 3. Forstå korte, sprogligt enkle skrevne tekster om nære emner eventuelt med støtte i lyd- og billedmedier. 4. Deltage i sproglege og små rollespil. 5. Fremlægge nære emner, evt. ved hjælp af it. 6. Svare på enkle spørgsmål om sig selv, familie, fritid og skole. 7. Skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære emner som familie og fritid. 8. Bruge digitale værktøjer til at finde og udveksle informationer og skabe enkel tekst. 9. Udveksle enkle informationer og eventuelle produkter på klasseplan mellem klasser i ind- eller udland. Sprog, sprogbrug og sprogtilegnelse. 1. Anvende et grundlæggende ordforråd til at kunne forstå og tale med om nære emner. 2. Udtale de engelske ord og vendinger, der arbejdes med. 3. Vise fornemmelse for ord, ental og flertal samt fornemme ud fra tekst og sammenhæng, om noget foregår nu, før eller i fremtiden. 4. Stave enkle ord og udtryk. 5. Genkende teksters begyndelse, midte og slutning og anvende enkle sætningsforbindere. 6. Anvende enkle indlednings- og afslutningsfraser i samtaler. 7. Have mod på at gætte i forsøg på at forstå talte og skrevne tekster. 8. Turde udtrykke sig på engelsk, selv om den sproglige formåen ikke slår til, fx med brug af kropssprog og mimik. 9. Have mod på at skrive på engelsk. 10. Udnytte nogle af de muligheder, der er for at opsøge engelsk uden for skolen. 11. Finde nogle ligheder og forskelle mellem engelsk og dansk/modersmål. 12. Indgå i pararbejde og sammen med partneren selvstændigt udføre en opgave eller en kommunikationsleg. 13. Anvende billedordbøger og enkle it- baserede ordforrådsprogrammer. 14. Anvende elektroniske medier til enkle opgaver og spil. Kultur- og samfundsforhold. 5

6 1. Kende til kultur og levevilkår i Storbritannien og USA inden for emner som familie, dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider. 2. Kende til eksempler på engelsksprogede børnekulturer, fortrinsvis sange, rim og remser, lege, danse, spil og fortællinger. 3. Give enkle eksempler på forskelle mellem engelsksprogede kulturer og egen kultur. Trinmål for faget engelsk efter 7. klassetrin. Kommunikative færdigheder. 1. Forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen. 2. Forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om centrale emner fra hverdagen. 3. Forstå skrevne tekster, herunder skønlitterære og enkle sagprosatekster eventuelt med støtte i lyd- og billedmedier. 4. Udtrykke sig spontant mundtligt, redegøre for informationer. 5. Fremlægge et forberedt emne, fx i form af lyd- og billedmedieproduktion eller rollespil. 6. Stille spørgsmål og udveksle informationer og synspunkter inden for centrale emner og situationer. 7. Udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog i form af breve, historier, digte, beskrivelser og meddelelser. 8. Kommunikere mundtligt og skriftligt gennem digitale medier i enkle, undervisningstilrettelagte forløb. 9. Anvende engelsk som kommunikationsmiddel i kontakten med elever eller klasser i 6

7 udlandet. Sprog, sprogbrug og sprogtilegnelse. 1. Anvende et centralt ordforråd inden for udvalgte emner. 2. Udtrykke sig med en klar og forståelig udtale. 3. Tale og skrive engelsk, således at centrale grammatiske regler om især ordklasser, ental og flertal og tidsangivelse ved hjælp af verbernes former følges. 4. Stave centrale og hyppigt forekommende ord, så kommunikationen lykkes. 5. Skrive tekster med begyndelse, midte og slutning og anvende centrale sætningsforbindere og pronominer til at skabe sammenhæng. 6. Anvende centrale indlednings- og afslutningsfraser i samtaler. 7. Forstå og udføre centrale sproghandlinger i udvalgte situationer. 8. Vælge lytte- og læsestrategier afhængigt af formål, især lytning/læsning efter hovedindhold, detaljer eller for at få en oplevelse. 9. Vælge kommunikationsstrategier, herunder kropssprog og mimik samt omskrivninger eller bede om hjælp til at udtrykke sig. 10. Vælge skrivestrategier, herunder anvende en grundlæggende viden om skriveprocessens faser. 11. Udnytte nogle af de muligheder, der er for at anvende engelsk uden for skolen. 12. Anvende viden om ligheder mellem engelsk, dansk/modersmål og evt. andre sprog inden for centrale områder. 13. Vælge arbejdsform, herunder praktiske og kreative arbejdsformer i forhold til den foreliggende aktivitet eller opgave. 14. Foretage ord til ord opslag i en ordbog, anvende it- baserede ordforrådsprogrammer, simple grammatiske oversigter og benytte computerens stavekontrol i enkle lærerstyrede forløb. 15. Anvende elektroniske medier til kommunikation og informationssøgning. 16. Anvende forskellige kilder. Kultur- og samfundsforhold. 7

8 1. Tale med om ungdomskulturer i engelsktalende lande, først og fremmest på baggrund af arbejdet med musiktekster, blade, film, tv og internettet. 2. Kende til eksempler på kulturforhold og levevilkår i engelsktalende lande, især fra arbejdet med engelsk sprog, litteratur, sagprosa, lyd- og billedmedier samt it. 3. Drage sammenligninger mellem engelsksprogede kulturer og egen kultur. Trinmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. 1. Forstå hovedindhold og specifik information inden for forskellige genrer af talt engelsk om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. 2. Forstå hovedindhold og specifik information af lyd- og billedmedier, der også omfatter udvalgte regionale og sociale varianter af talt engelsk. 3. Forstå skrevne tekster inden for forskellige genrer om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. 4. Udtrykke sig mundtligt med rimelig præcision, lethed og spontanitet afpasset udvalgte genrer og situationer. 5. Udtrykke personlige erfaringer, redegøre for informationer og hovedindholdet af udvalgte teksttyper og fremlægge et forberedt stofområde. 6. Deltage i samtaler og diskussioner om udvalgte personlige, kulturelle og samfundsmæssige emner i et sprog afpasset situationen. 7. Udtrykke sig skriftligt med rimelig præcision og i et sammenhængende sprog afpasset udvalgte genrer og situationer, herunder udtrykke personlige erfaringer, samt anvende informationer og viden inden for udvalgte genrer. 8. Kommunikere mundtligt og skriftligt gennem digitale medier. 9. Anvende engelsk som et internationalt kommunikationsmiddel. 8

9 Sprog, sprogbrug og sprogtilegnelse. 1. Anvende et tilstrækkeligt og forholdsvis præcist ordforråd, herunder idiomatiske vendinger inden for udvalgte emneområder. 2. Udtale engelsk på en måde, der nærmer sig en af de anerkendte indfødte udtalevarianter. 3. Tale og skrive engelsk således at centrale grammatiske regler følges. 4. Stave og sætte tegn på engelsk så præcist, at kommunikationen lykkes. 5. Anvende centrale regler for opbygning af tekster med struktur og sammenhæng inden for almindeligt forekommende genrer. 6. Anvende centrale samtalemønstre, herunder turtagning og hensigtsmæssige fraser. 7. Afpasse udtryksformen i rimelig grad efter hensigt, modtager, situation og genre. 8. Vælge lytte- og læsestrategier i forhold til teksttype, situation og formal. 9. Vælge kommunikationsstrategier, først og fremmest bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer. 10. Vælge skrivestrategier, herunder anvende grundlæggende viden om skriveprocessens faser. 11. Være bevidste om egne engelsksproglige styrker og svagheder og arbejde med disse. 12. Udnytte de mange muligheder, der er for at anvende engelsk uden for skolen. 13. Anvende viden om ligheder og forskelle mellem engelsk og andre sprog. 14. Vælge arbejdsform, herunder praktiske og kreative arbejdsformer, i forhold til den foreliggende aktivitet eller opgave. 15. Anvende fagets hjælpemidler, herunder ordbøger, itbaserede ordforrådsprogrammer, grammatiske oversigter og computerens stave- og grammatikkontrol hensigtsmæssigt. 16. Udnytte medierne, herunder de elektroniske medier, i forbindelse med informationssøgning, kommunikation, videndeling og netværksdannelse. 17. Anvende forskellige kilder på selvstændig og kritisk vis. Kultur- og samfundsforhold. 9

10 1. Anvende viden om dagligliv, levevilkår, værdier og normer hos forskellige befolkningsgrupper, primært i lande, hvor engelsk anvendes som modersmål og sekundært i lande, hvor engelsk anvendes som andetsprog. 2. Anvende viden om kultur- og samfundsforhold i arbejdet med engelsk sprog, litteratur, sagprosa, lyd- og billedmedier samt it. 3. Kunne drage sammenligninger mellem egen kultur og andre kulturer. 4. Anvende viden om kultur- og samfundsforhold i kontakten med mennesker, der bruger engelsk som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel. 10

11 Læseplan for faget engelsk. 0. Forløb 1. og 2. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Kropslige udtryk, kropssprog, gebærder og gestik er en væsentlig del af undervisningen. Der veksles mellem dansk og engelsk, men store dele af undervisningen foregår ved efterligning af sproget. Rim, remser, sange og lege anvendes i stor udstrækning. Der fokuseres ikke på det skriftlige. Sprog, sprogbrug og sprogtilegnelse. Faste sætninger og emner fra det nære: Klasseværelset, at hilse på hinanden, følelser, kroppen, mad, dyr, familien, farver, tal, tøj, m.m. Udtalen kommer via gentagelser. Lærerens egen udtale er central som rollemodel for eleverne. Indlæring gennem leg og bevægelse. Eleverne korrigeres ikke. ipads inddrages i den sproglige indlæring via afspilning af små sekvenser og film samt optagelse af elevernes gengivelser af sproget. Billeder og billedbøger anvendes. Eleverne motiveres til at gætte ud fra det sete og det hørte. Det engelske sprog øves gennem samarbejde mellem eleverne, små dialoger og skuespil. 11

12 Kultur- og samfundsforhold. Der tages udgangspunkt i det nære. 1. Forløb 3. og 4. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Kropslige udtryk, kropssprog, gebærder og gestik er fortsat en væsentlig del af undervisningen. Der veksles mellem engelsk og dansk, men den største del af undervisningen foregår på engelsk. Begyndende skriftlighed med fokus på afskrift, nære emner og vendinger. Rim, remser, sange og lege anvendes fortsat i stor udstrækning. Sprog, sprogbrug og sprogtilegnelse. De sproglige færdigheder udvides. Der er fokus på følgende nære emner fra 1. og 2. klasse: Klasseværelset, hjemmet, hilse, følelser, kroppen, mad og drikke, dyr, familien, farver, tøj, m.m. Ordforrådet udvides med: Tid, årstider, dage, måneder, tal, alfabetet, fritid og hobbyer, høflighedsfraser, almindelige udtryk, m.m. Udtalen kommer via gentagelser, og der arbejdes med intonation. Begyndende lytteforståelse og talefærdighed øves. Eleverne øves i at stille og besvare spørgsmål. Tungebrækkere (tongue twisters) bruges til udtaleøvelser. Der indlæres gennem leg og bevægelse både mundtlige og skriftlige smålege. ipads, computere, film og billeder inddrages i den sproglige indlæring. Grundlæggende grammatik inddrages (ental, flertal, bestemt, ubestemt, nutid, datid, udvidede tider, udsagnsord, navneord og tillægsord). Forforståelse og læsning øves. Eleverne motiveres til at gætte ud fra det sete, det hørte og det læste. Det engelske sprog øves gennem samarbejde mellem eleverne, små dialoger og skuespil. 12

13 Kultur- og samfundsforhold. Eleverne introduceres til engelsk og amerikansk kultur. 2. Forløb 5., 6. og 7. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Al undervisning foregår på engelsk under hensyntagen til elever med særlige behov i klassen. Kropslige udtryk og kropssprog er fortsat en del af undervisningen. Skriftlighed med fokus på referater, historier, beskrivelser, små digte, fabler, dialoger, breve, postkort, mails, chat, m.m.. Rim, remser, sange, lege, drama og dialoger er stadig en væsentlig del af undervisningen. Sprog, sprogbrug og sprogtilegnelse. Eksempler på læsestof: A Christmas Carol, Oliver Twist, gyserhistorier, frilæsningskasser. Der øves sikkerhed i anvendelse af hverdagssprog. Ordbøger anvendes aktivt. 13

14 Udvidelse af sproglige færdigheder omkring centrale emner fra dagligdagen, herunder forbilleder, idoler, interesser, drømmejobs, uddannelse, rejser og egen fremtid. Udtalen kommer via lytten og gentagelser, og der arbejdes med intonation. Sprogets klang, rytme og lyde trænes via alt det hørte og tungebrækkere (tongue twisters). Der appelleres generelt til elevernes fantasi. Eleverne motiveres til at gætte ud fra det sete, det hørte og det læste. Mundtlige og skriftlige læringslege anvendes. Almindelige høflighedsfraser og hverdagsudtryk øves. Vittigheder og gåder er meget brugbare på disse klassetrin. Lighed og forskelle mellem forskellige sprog bevidstgøres. ipads, computere, film, sange, musik m.m. inddrages i den sproglige indlæring. Fortolkning og oversættelse af tekster, blade og artikler anvendes ligeledes. CL, samtale og gruppearbejde inddrages aktivt. Det skal sikres at alle får lyttet, talt, læst og skrevet. Eleverne trænes i små dialoger og skuespil. Elevernes ordforråd udvides gennem forforståelse, læsning og emnebaseret arbejde. Der fokuseres mere på grammatikken (ental, flertal, bestemt, ubestemt, nutid, datid, før nutid, fremtid, ejefald, udvidede tider, udsagnsord, navneord, modalverber, uregelmæssige verber, tillægsord, forholdsord (præpositioner), stedord). De latinske betegnelser læres. Traditioner og højtider indgår i undervisningen. Kultur- og samfundsforhold. Eleverne får en videre indføring i engelsk og amerikansk kultur. Eleverne øves i at sammenligne engelsksprogede kulturer med egen kultur. 14

15 3. Forløb 8. og 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Al undervisning og kommunikation foregår på engelsk. Eleverne skal lære at udtrykke sig mundtligt, med rimelig præcision, lethed og spontanitet afpasset udvalgte genrer og situationer. Søge, formidle og vurdere engelsk i forskellige kommunikative situationer, f.eks. samtale, diskussioner, redegørelser og fremlæggelser (herunder kreative og IT- baserede). Udtrykke sig skriftligt med rimelig præcision og i et sammenhængende sprog afpasset udvalgte genrer og situationer herunder udtrykke personlige erfaringer. Anvende informationer og viden inden for udvalgte genrer. Skrivelysten udbygges gennem ægte kommunikation, eks. chat og venskabsklasser. Der arbejdes med forskelligartede skriveopgaver inden for genrer som digte, breve, artikler og beretninger. Selvstændig planlægning af skriveproces fra idé til færdig tekst. Afpasse stil og indhold efter afsender, hensigt og modtager. Forstå hovedindhold og information fra skrevne tekster og fra lyd- og billedmedier, der også omfatter udvalgte regionale og sociale varianter af talt engelsk. Dette foregår bl.a. gennem fælleslæste tekster og elevernes selvstændige læsning. Arbejde med lytning, der omfatter både personlige, kulturelle og samfundsmæssige emner. Formålsbestemte aktiviteter, der giver eleverne meningsfuld sammenhæng. 15

16 Træningsopgaver, der giver eleverne passende sproglige udfordringer, og styrker deres lyst til at bruge engelsk. Sprog, sprogbrug og sprogtilegnelse. Der lægges vægt på en systematisk udvidelse af ordforrådet. Herunder sproglige vendinger med overført betydning. Der er stadig fokus på udtale og intonation. Målet er en udtale, der nærmer sig en af de anerkendte udtalevarianter. Arbejdet med grammatik integreres i de øvrige aktiviteter. Skærpet opmærksomhed over for ord og vendinger, der ofte giver anledning til misforståelser. Eks: There/their. Jævnlig evaluering af ordforråd, f.eks. gennem test på computer. Skærpet opmærksomhed overfor betydningen af stavning og tegnsætning. okus på at tale og skrive engelsk med rimelig beherskelse af centrale grammatiske områder, herunder ordstilling, verbernes former, pronominer og sætningsstrukturer. Ud fra kendskabet til forskellige teksttyper omdannes en teksttype til en anden, f.eks. fra novelle til nyhedsindslag. Eleverne deltager i mere komplekse samtaleformer i forskellige situationer og omgangsformer. Det er vigtigt fortsat at arbejde med elevernes mod på at gætte kvalificeret. Der arbejdes med lytte- og læsestrategier i forhold til teksttype, situation og formål. Eleverne arbejder med at anvende ligheder og forskelle mellem engelsk og andre sprog. Det forventes, at eleverne er i stand til at se og belyse en sag fra flere sider. Der opnås sikkerhed i anvendelse af grammatiske oversigt og ordbøger. ipads, computere, film, sange, musik m.m. inddrages i den sproglige indlæring. Fortolkning og oversættelse af tekster, blade og artikler anvendes ligeledes. CL, samtale og gruppearbejde inddrages aktivt. Det skal sikres at alle får lyttet, talt, læst og skrevet. Kultur- og samfundsforhold. Undervisningen tager udgangspunkt i emner, der er relevante for eleverne, og som samtidig giver en nuanceret opfattelse af kultur- og samfundsforhold i de engelsktalende lande, der arbejdes med. Herunder inddrages dagligliv, levevilkår, værdier, normer og ungdomskultur. Der arbejdes med at finde forskelle og ligheder mellem egen og andres kultur. Eleverne diskuterer personlige holdninger, egne og andres værdier samt forskelle og ligheder i arbejdet med forskellige tekster og medier. Undervisningen omfatter møder med andre personer, der anvender engelsk - gennem samarbejdsprojekter, venskabsprojekter og rejser. 16

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk

Undervisningsplan for faget engelsk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Fælles Mål 2009. Engelsk. Faghæfte 2

Fælles Mål 2009. Engelsk. Faghæfte 2 Fælles Mål 2009 Engelsk Faghæfte 2 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 4 2009 Fælles Mål 2009 Engelsk Faghæfte 2 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 4 2009 Indhold Formål for faget engelsk

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Formål for faget engelsk. Delmål for 2. 4. klasse. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Delmål for 2. 4. klasse. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Årsplan for 0.Y i Engelsk

Årsplan for 0.Y i Engelsk Årsplan for 0.Y i Engelsk Lærer Ole Erdmann Hold 0.Y Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Nationalities Uge 33-34 2 New Zealand Uge 35 43 3 Fame

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal:

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal: Engelsk - 9b 2011-12 Kære elever og forældre i 9.b. Endnu et år med engelsk nærmer sig, og sørme om det ikke også er det sidste! I hvert fald i denne omgang. Vi får travlt i år. Vi har cirka 30 undervisningsuger

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

It i Fælles mål 2009 - Engelsk

It i Fælles mål 2009 - Engelsk It i Fælles mål 2009 - Engelsk Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for engelsk. Formål med engelsk. Formålet med undervisningen

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 Metode: I løbet af skoleåret har eleverne gennemført 3 skriftlige tests, som dækker over 4 discipliner: 1. Listening comprehension (lytteforståelse)

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav.

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav. Engelsk Folketinget har d. 18. maj 2005 vedtaget en lov (nr. 336 af 18. maj 2005), der vedrører friskoler. I loven står der, at friskolerne skal opstille delmål og slutmål for undervisningen, og at opstillingen

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag Engelsk Status I 5.klasse vil vi have 3 ugentlige lektioner i engelsk. De ligger som enkelt lektioner fordelt på 3 dage, så eleverne kan få en lille daglig dosis. Der er dog mulighed for at rokere rundt

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 2. Engelsk

Fælles Mål. Faghæfte 2. Engelsk Fælles Mål Faghæfte 2 Engelsk Fælles Mål Faghæfte 2 Engelsk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 1-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Engelsk

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Engelsk Årsplan Skoleåret 2014/2015 Engelsk Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Engelsk KLASSE:

Læs mere

[1] Periode Tema/Aktivitet Materiale Arbejdsform Trinmål Evaluering Følge med i og del- Hver måned afleveres lærer- elever grupper og stor-

[1] Periode Tema/Aktivitet Materiale Arbejdsform Trinmål Evaluering Følge med i og del- Hver måned afleveres lærer- elever grupper og stor- Årsplan for 9. klasse, 2010-2011, Sværdborg Friskole [1] - Der kan forekomme ændringer i årsplanen. - Årsplanen skal føre frem til slutmålene for faget engelsk, som de står beskrevet under http://www.faellesmaal.uvm.dk/fag/engelsk/slutmaal.html

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte Forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Foreningen af Kristne Friskoler

Foreningen af Kristne Friskoler Forslag til Læreplan for faget engelsk på kristne skoler Læreplanen er den enkelte skoles ansvar! Siden sommeren 2006 har skolerne været forpligtet til at offentliggøre en læreplan på sin hjemmeside. Nærværende

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C Kommunikation Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner Eleven

Læs mere

Årsplan for 0.x i engelsk

Årsplan for 0.x i engelsk Årsplan for 0.x i engelsk Lærer Hold Katrine Amtkjær Nielsen Engelsk Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Fame the American dream 33-35 + (37),

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

forstå et enkelt talt engelsk anvendt i forbindelse med nære emner som familie og dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider

forstå et enkelt talt engelsk anvendt i forbindelse med nære emner som familie og dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider Årsplan 4. klasse Engelsk Trine Persson Trinmål efter 4. klassetrin Kommunikative færdigheder: Skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Læs mere

Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016

Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016 Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Tage del i en Uge 33 41 diskussion om 60 erne skriftligt med rimelig og vise deres præcision og i et kulturelle

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Engelsk Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Andre evalueringsmetoder Undervisningsministeriet 3. kl. Elevplan Silkeborg Kommune Funder Skole Hvordan anvendes metoden

Læs mere

Relation til Fælles Mål. skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære emner som familie og fritid.

Relation til Fælles Mål. skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære emner som familie og fritid. Fagårsplan 10/11 Fag: engelsk Klasse: 5.a Lærer: MC Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Family/myself, numbers August Arbejde med familien, beskrive sig selv og en ven. Repetere tallene fra 0-100

Læs mere

Årsplan for engelsk i 5. klasse skoleåret 2012-2013. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes mandage og fredage, i alt 4 lektioner ugentligt.

Årsplan for engelsk i 5. klasse skoleåret 2012-2013. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes mandage og fredage, i alt 4 lektioner ugentligt. Årsplan for engelsk i 5. klasse skoleåret 2012-2013 Klassen: 7 elever. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes mandage og fredage, i alt 4 lektioner ugentligt. Materialer: Bogsystemet First Choice for

Læs mere

Årsplan for engelsk i 4.kl. i skoleåret 2014 15

Årsplan for engelsk i 4.kl. i skoleåret 2014 15 Årsplan for engelsk i 4.kl. i skoleåret 2014 15 Timefordeling: 2 lektioner om ugen, fredage. Elever: 14 elever. Alle elever er tosprogede, derfor indgår dsa vinklen i undervisningen. Mål for undervisningen:

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget ENGELSK

FRISKOLEN I STARREKLINTE. Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING. faget ENGELSK FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, august 2011 UNDERVISNING i faget ENGELSK Indholdsfortegnelse: Engelsk 1. Generelt for faget engelsk..... 3 2. Formål for faget engelsk... 4 3. Slutmål.. Kommunikative

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. kl. 2012/13. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes tirsdage og torsdage, i alt 4 lektioner ugentligt.

Årsplan for engelsk 6. kl. 2012/13. Afholdelse af timerne: Timerne afholdes tirsdage og torsdage, i alt 4 lektioner ugentligt. Klassen: 16 elever. 11 piger og 5 drenge. Årsplan for engelsk 6. kl. 2012/13 Afholdelse af timerne: Timerne afholdes tirsdage og torsdage, i alt 4 lektioner ugentligt. Materialer: Vi vil arbejde med systemet

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Engelsk Klasse: 4.a Lærer: HK Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Engelsk Klasse: 4.a Lærer: HK Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Engelsk Klasse: 4.a Lærer: HK Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Interviews 33-40 Kunne indlede en samtale med en person man ikke kender. Stille spørgsmål og give informationer

Læs mere

Årsplan for fag: Engelsk 7.årgang 2015/2016

Årsplan for fag: Engelsk 7.årgang 2015/2016 Årsplan for fag: Engelsk 7.årgang 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Holde præsentationer Udtrykke sig mundtligt Uge 33 40 på engelsk. med rimelig præcision, lethed og

Læs mere

Årsplan for 4. a i engelsk 2011-12

Årsplan for 4. a i engelsk 2011-12 Årsplan for 4. a i engelsk 2011-12 Velkommen tilbage til et nyt år med engelsk! Hermed information om hvad der skal ske i det nye skoleår. Nogle af tingene er genkendelige fra sidste år, men der kommer

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Årsplan 10. klasse Engelsk 2013/14. Dorte Jensen

Årsplan 10. klasse Engelsk 2013/14. Dorte Jensen Årsplan 10. klasse Engelsk 2013/14. Dorte Jensen Uge 33-35 Uge 36-37 Uge 36-43 Uge 38-43 Uge 44-45 Uge 46-2 Uge 2-7 Uge 2-7 Uge 7-8 Uge 9 Uge 11-15 Uge 17 Uge 18-26 Profiles. Going Places/Travelling. ESTA

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Fagplan for faget Engelsk

Fagplan for faget Engelsk FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for faget Engelsk Formål for faget engelsk (J.f. Fælles Mål, UVM) ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Formålet med

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for engelsk Klasse: 4A/4B Periode: 2013-2014 Team / lærer: AF Årsplan engelsk 4. A og 4.B. Mål for undervisningen Nedenstående arbejdsplan for skoleåret 2013-14 tager udgangspunkt i formålet for

Læs mere

Årsplan 2014/15 engelsk

Årsplan 2014/15 engelsk Årsplan 2014/15 engelsk Fag Engelsk FS10 Gymnastikefterskolen Stevns Lærer LM Årgang 2014/15 Uge Indhold Litteratur Fælles mål 34 Intro - Us being Rare Birds - Speed Dating - What did you find out about?

Læs mere

Ugeplan...2. Fælles læsning...3. Individuel læsning...3. Grammatik...3. Internet...3. Fælles mål...3

Ugeplan...2. Fælles læsning...3. Individuel læsning...3. Grammatik...3. Internet...3. Fælles mål...3 Indholdsfortegnelse: Ugeplan...2 Fælles læsning...3 Individuel læsning...3 Grammatik...3 Internet...3 Fælles mål...3 1 Ugeplan Grammatik og It integreres i undervisningen gennem hele forløbet. UGE Emne

Læs mere

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017

Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Årsplan for 4. klasse i engelsk Skoleåret 2016/2017 Udgangspunktet for undervisningen er De forenklede fællesmål for faget engelsk. Arbejdsformer: Eleverne skal både arbejde enkeltvis, i par og i grupper.

Læs mere

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Vi bygger videre på det I lærte sidste skoleår. I år vil der blive mere skriftlighed, og flere små mundtlige fremlæggelser. Vi arbejder med et bogsystem der hedder A

Læs mere

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Formål Du udvikler og styrker din sproglige egenskaber på engelsk Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig på engelsk Du udvikler

Læs mere

Fagformål for faget tysk

Fagformål for faget tysk Fagformål for faget tysk Formålet med faget tysk er, at eleverne skal erhverve sig viden, kompetencer og redskaber, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både skriftligt og mundtligt i et klart

Læs mere

Årsplan for engelsk i 3. klasse på Voldumegnens Friskole.

Årsplan for engelsk i 3. klasse på Voldumegnens Friskole. Årsplan for engelsk i 3. klasse på Voldumegnens Friskole. Undervisningen Der undervises i 3. klasse i engelsk to lektioner om ugen. Jeg stiler mod at gøre min engelskundervisning så kommunikativ og levende

Læs mere

Læseplan for tysk. Beskrivelse af undervisningen i 6. klasse Trinmål 6. klasse. Kommunikative færdigheder. Kommunikative færdigheder

Læseplan for tysk. Beskrivelse af undervisningen i 6. klasse Trinmål 6. klasse. Kommunikative færdigheder. Kommunikative færdigheder Beskrivelse af undervisningen i 6. klasse Trinmål 6. klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges, så eleverne

Læs mere

Bedømmelsesplan for Engelsk C

Bedømmelsesplan for Engelsk C Bedømmelsesplan for Engelsk C Engelsk C GF1 Hovedområder: Fagretningen: Uddannelser i fagretningen indeholder: Erhvervsfag (obligatoriske): Se BEK. Nr. 1009 af 22/09/14- bilag 19 til bilag 27 Varighed:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 december 2016 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse

Læs mere

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17

Fælles Mål 2009. Tysk. Faghæfte 17 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Fælles Mål 2009 Tysk Faghæfte 17 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 19 2009 Indhold Formål for faget tysk 3

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf. 9814 7033, e- mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 2010/2011 9.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf. 9814 7033, e- mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 2010/2011 9. Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf. 9814 7033, email: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 2010/2011 9. Klasse, engelsk Grammatik: vi arbejder gennem hele året med en Learning Log, hvori eleverne får

Læs mere

Tysk (2. fremmedsprog)

Tysk (2. fremmedsprog) Tysk ( fremmed) Kompetencemål Kompetenceområde Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Kultur og samfund Eleverne kan kommunikere mundtligt om nære i et meget

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Engelsk

Årsplan Skoleåret 2012/13 Engelsk Årsplan Skoleåret 2012/13 Engelsk Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 12/13. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009 Årsplan for engelsk i 3. klasse, Viby

Læs mere

Engelsk undervisningsplan 5. klassetrin Årsplan 2015 & 2016

Engelsk undervisningsplan 5. klassetrin Årsplan 2015 & 2016 Fagansvarlig: JOL De ugentlige engelsktimer vil bestå af: - Grammatikøvelser (selvstændigt og som gruppeundervisning) - Lytte- og forståelsesøvelser - Den resterende tid anvendes til arbejde med læreroplæg

Læs mere

Læreplan for tysk. Signalement af faget

Læreplan for tysk. Signalement af faget Læreplan for tysk Læreplan for tysk består af: Signalement Formål Slutmål Trinmål Beskrivelser Læseplan Signalement af faget Det undervises i tysk på 7. 9. Klassetrin De centrale kundskabs og færdighedsområder

Læs mere

3b engelsk Lad mig starte med at fortælle, hvad målet med engelskundervisning er. Engelskundervisningen har fire formål.

3b engelsk Lad mig starte med at fortælle, hvad målet med engelskundervisning er. Engelskundervisningen har fire formål. 3b engelsk 2010-11 Lad mig starte med at fortælle, hvad målet med engelskundervisning er. Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal: 1. lære at forstå, tale, læse og skrive engelsk 2. lære udtale,

Læs mere

Aktiviteter Engelsk samtale på klassen Lære nye engelske gloser Lytte til engelske sange og nursery rhymes

Aktiviteter Engelsk samtale på klassen Lære nye engelske gloser Lytte til engelske sange og nursery rhymes Årsplan for engelsk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Trinmål efter 4. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Periode Emne/aktivitet

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. klasse Skoleåret 2016/17

Årsplan for engelsk 6. klasse Skoleåret 2016/17 Årsplan for engelsk 6. klasse Skoleåret 2016/17 Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i Undervisningsministeriets Fælles Mål. Kommunikation og interkulturel kompetence er centrale mål for undervisningen

Læs mere

3.0 Niveau, læringsaktiviteter - NM receptionist De faglige mål, evaluering og bedømmelse

3.0 Niveau, læringsaktiviteter - NM receptionist De faglige mål, evaluering og bedømmelse 3.0 Niveau, læringsaktiviteter - NM receptionist De faglige mål, evaluering bedømmelse Fag/læringselement Faglige mål Niveau Evaluering feedback Receptionist Samarbejde om løsning af faglige opgaver. Dansk

Læs mere

Årsplan engelsk 6. klasse

Årsplan engelsk 6. klasse Årsplan engelsk 6. klasse Årsplan 1. forløb Food (eksempel) Kommunikationsstrategier kan vælge gættestrategier i forståelse af ukendt ordforråd har viden om forskellige gættestrategier Samtale kan indgå

Læs mere

Årsplan for engelsk i 1. klasse på Voldumegnens Friskole

Årsplan for engelsk i 1. klasse på Voldumegnens Friskole Årsplan for engelsk i 1. klasse på Voldumegnens Friskole Undervisningen Der undervises i 1. klasse i engelsk en lektion om ugen. Undervisningen bliver tilrettelagt, så eleverne eksperimenterer, synger

Læs mere

Foreningen af Kristne Friskoler

Foreningen af Kristne Friskoler Forslag til Læreplan for faget tysk på kristne skoler Læreplanen er den enkelte skoles ansvar! Siden sommeren 2008 har skolerne været forpligtet til at offentliggøre en læreplan på sin hjemmeside. Nærværende

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kinesisk - sprog og kultur November 2014 Fælles mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i kinesisk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Fælles Mål Fransk. Faghæfte 18

Fælles Mål Fransk. Faghæfte 18 Fælles Mål 2009 Fransk Faghæfte 18 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 20 2009 Fælles Mål 2009 Fransk Faghæfte 18 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 20 2009 Indhold Formål for faget fransk

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Den eneste undtagelse er billeder, som ikke kunne bruges på grund af ophavsret.

Den eneste undtagelse er billeder, som ikke kunne bruges på grund af ophavsret. Denne bearbejdelse af Klare Mål er lavet på begrund af word dokumenter fra undervisningsministeriet, og indeholder den samme tekst som de trykte udgaver. Den eneste undtagelse er billeder, som ikke kunne

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Årsplan Engelsk 5.a 2014-2015

Årsplan Engelsk 5.a 2014-2015 Årsplan Engelsk 5.a 2014-2015 Vi bygger videre på det I lærte sidste skoleår. I år vil der blive mere skriftlighed, og flere små mundtlige fremlæggelser. Vi arbejder med et bogsystem der hedder A Piece

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Sikring af progression i engelsk mellem 3. og 4. klasse på Skolen ved Bülowsvej.

Sikring af progression i engelsk mellem 3. og 4. klasse på Skolen ved Bülowsvej. Sikring af progression i engelsk mellem 3. og 4. klasse på Skolen ved Bülowsvej. Med udgangspunkt i Fælles mål vil vi beskrive hvordan vi har organiseret undervisningen i 3. & 4. klasse med den hensigt

Læs mere

Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye

Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye Forslag til årsplan for 5. klasse, engelsk Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Helle Egekov og Signe Schmidt Rye I skoleåret XXXX vil klassen løbende arbejde med nedenstående emner. Perioderne for de

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere