Øster Hornum under 1. verdenskrig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øster Hornum under 1. verdenskrig"

Transkript

1 Øster Hornum under 1. verdenskrig Skrevet 2007 af Niels Nørgaard Nielsen Øster Hornum ca Siden nederlaget til Preussen og Østrig i 1864 havde Danmark ført en strengt neutral politik i forhold til stormagternes eventuelle opgør. I årene op mod 1. verdenskrigs udbrud havde skiftende danske regeringer dels åbent dels ved hemmelige forhandlinger både med Tyskland og med England ladet forstå, at man under ingen omstændigheder ville være på modpartens side under en eventuel konflikt. Med andre ord spillede man noget af et dobbeltspil samtidig med at man forsøgte at gøre sig så lille og uanselig, at ingen kunne have en interesse i at antaste landets suverænitet. Ved krigsudbruddet 1. august var det Det Radikale Venstre, der stod i spidsen for landets styre. Statsminister var Th. Zahle med Erik Scavenius som udenrigsminister, Peter Munch som forsvarsminister og Ove Rode indenrigsminister. Den radikale regering hvilede på parlamentarisk støtte fra socialdemokraterne. En samlingsregering blev efter krigsudbruddet flere gange drøftet, men af forskellig årsager aldrig dannet, dog optoges kontrolministre fra de andre partier. Der var reelt fuld enighed i Rigsdagen om neutralitetspolitikken, hvorimod det til tider kunne knibe med enigheden om de indgreb, der blev foretaget for at afbøde krigens følger for danskernes dagligdag. Regeringen måtte ved krigsudbruddet handle yderst smidigt. Særlig problematisk var det, da tyskerne forlangte de danske bælter spærret med miner for at holde den engelske flåde ude af Østersøen. Over for tyskerne gjorde man det klart, at man var villig til at udlægge minerne, hvilket man gjorde, da man ellers regnede med at tyskerne selv ville gøre det og ved samme lejlighed besætte støttepunkter på land. Samtidig gjorde man, ad mere skjulte kanaler, englænderne klart, at mineringen ikke var rettet mod dem. I virkeligheden generede mineringen ikke englænderne, der ikke havde planer om at føre krigen ind i Østersøen. Senere var mineringen i øvrigt mest til gene for de tyske ubåde, der kom fra basen i Kiel. Sikringsstyrken For at markere overfor de stridende parter, at man med militære midler ville forsvare landets neutralitet indkaldtes allerede på dagen for krigsudbruddet, på foranledning af Peter Munch og Erik Scavenius, sikringsstyrken på mand af de sidst indkaldte årgange til supplement af den stående hær. Efter mineringen af bælterne blev tallet øget til Tropperne placeredes, så de åbenlyst ikke var vendt mod nogen af parterne, men kun placeret defensivt. Soldater giver koncert i Vokslev ca Der blev indkaldt unge mænd fra hele landet, og fra Øster Hornum sogn blev der naturligvis også indkaldt. Kun enkelte kender vi navnene på, men det gjaldt blandt mange andre andenlærer Knudsen, Øster Hornum. Sognerådet søgte straks en vikar i hans sted. Snart ansattes Kristen Sørensen i embedet til en månedsløn af 50 kr. Hvor længe andenlærer Knudsen var indkaldt til sikringsstyrken vides ikke med bestemthed, men i januar 1915 må han have været tilbage ved katederet, idet der foreligger en ansøgning fra ham om et personligt løntillæg.

2 Soldater passerer Sørup ca At det for mange familier ikke var omkostningsfrit at have indkaldt de mange yngre mænd, der oftest var familieforsørgere, til sikringsstyrken ses af at sognerådet hen på foråret 1915 var nødt til at bevilge en større sum til understøttelse til familierne til de indkaldte. I efteråret blev det lærer Stig Nielsen fra Guldbæk, der måtte indsættes vikar for i 2½ måned, idet det nu var hans tur til at blive indkaldt til sikringsstyrken. En lærer Hansen vikarierede for 70 kr. pr. måned. Samme lærer Nielsen måtte igen en tur til militæret i sommeren Ikke nok med at der blev indkaldt yngre mænd, der ellers havde deres eget arbejde at passe, til sikringsstyrken. Der blev også holdt grundigt styr på, hvem fra kommunen der skulle stille med heste (18 stk.) og vogne (5 stk.) i tilfælde af almindelig mobilisering af hæren. Dette var der ikke noget nyt i. Systemet var en videreførelse af gældende love, men fik selvfølgelig fornyet og meget nærværende aktualitet på baggrund af krigen, der rasede lige uden for landets grænser. Reguleringer og indberetninger Danmark var dengang som nu meget afhængig af at kunne eksportere og importere fra såvel England som Tyskland. For at holde udenrigshandelen i gang til begge sider måtte der udfoldes stor opfindsomhed og smidighed. Da alle krigsførende på den ene eller den anden måde havde en interesse i at Danmark opretholdt en del af udenrigshandelen, nødtvungent også med modparten, lykkedes det for en stor del, trods tab af flere hundrede handelsskibe, der blev torpederet af tyske ubåde, at holde udenrigshandelen i gang. Først og fremmest smør og kød til England, heste og gullasch til Tyskland. Allerede 7. august havde Rigsdagen (Folketing og Landsting) givet indenrigsminister Ove Rode bemyndigelse til at iværksætte regulering af priser på levnedsmidler og andre varer. På sognerådets møde 25. september 1914 kan man under punkt 2 se at Aalborg stiftsamt fremsendte, i henhold til midlertidig lov af 7. august 1914 om regulering af priser på levnedsmidler, anmodning til sognerådet om at foretage valg af et medlem til at tiltræde kommissionen. Gårdejer Knud Buus valgtes. Hermed var startskuddet givet til de kommende års store arbejde med at sikre at priserne ikke steg for voldsomt og dermed forsøge at sikre at også mindrebemidlede havde råd til at opretholde en rimelig levestandard. Landbruget 1915 var meget mandskabskrævende Indenrigsministeriet kom herved til at blande sig i forhold, der før krigen havde været utænkelige. Sognerådene, der førhen havde ført en forholdsvis rolig tilværelse, fik pludselig væltet en masse nye opgaver ned over sig. Opgaver, der for en stor dels vedkommende må have været de gæve Venstremænd politisk ganske fremmede, ja nærmest naturstridige, liberalister som de jo var. Denne statsindgriben i utallige forhold må have været dem inderligt imod. Man fornemmer afskyen for den megen indblanding, når indenrigsministeriet, gennem amtet, for eksempel forespurgte sognerådet, om der kunne være problemer for husmænd med tilvejebringelse af såsæd. Det mente sognerådet ikke der var. Indenrigsministeriet spurgte ligeledes om der var landbrugsejendomme hvor der, på grund af indkaldelser til sikringsstyrken, ikke var mandskab til at klare forårsarbejdet i markerne. Det mente sognerådet heller ikke der var. For at få styr på bestanden af husdyr, og dermed styr på mulighederne for fortsatte fødevareleverancer til hjemmebrug og eksport, dekreterede landbrugsministeriet en ekstraordinær husdyrtælling, hvor antallet af heste, hornkvæg, får og svin skulle tælles og indberettes. Tællingen fandt sted 15. maj Sådanne direkte ordrer måtte man udføre. Til at begynde med med ulyst, men 2

3 efterhånden kunne man nok se det fornuftige i mange af tiltagene. Diverse cirkulærer om tilsyn og reguleringer med mangt og meget rundede sognerådets bord. Sognerådet havde travlt. Det daglige brød Møllen i Øster Hornum Også forsyningen af det daglige brød var der øje for. For at få et overblik over hvor meget rug, der skulle forbeholdes til brødkorn dekreterede indenrigsministeren foretaget en opgørelse af dette. Opgørelsen blev foretaget og en fortegnelse blev fremlagt i Øster Hornum brugs og offentliggjort i aviserne. Senere, i 1917, udsendtes der yderligere et cirkulære om betryggende opbevaring af brødkorn. Med cirkulæret fulgte også en kommunal pligt til at føre tilsyn med at cirkulæret blev overholdt. Samtidig blev det kommunens opgave at sørge for uddeling af rationeringskort til brød. Fordelingen af kartofler blev hen på sommeren 1917 også et kommunalt anliggende. Efter først at have afvist at der var et problem måtte sognerådet i foråret 1918 nedsætte et udvalg til at få styr på problemer angående dyrtiden. Dette udvalg måtte kort tid efter barsle med fastsættelse af maksimalpriser på mælk i Øster Hornum og i Godthåb. Til systemet hørte også anskaffelse af rabatmærker til køb af mælk. Der var altså også her tale om rationering. Snart efter fulgte rabatmærker også for brød. Endvidere fulgte en kommunal bestilling på levering af 400 hektokilo kartofler til lovens fastsatte priser. Fra regeringens side var det et udtalt mål at ingen måtte lide nød og sognerådene, der var nærmest ved folk, var dem der stod for det praktiske. Brændsel Forbruget af kul forsøgte indenrigsministeriet med amtet som mellemmand at få overblik over, idet der blev foretaget optællinger af behovet for tildeling af kul til kommunens skoler og ubemidlede personer. Opgørelsen viste, at det drejede sig om ca. 100 hektoliter pr. år. Senere annonceredes det i brugserne i Øster Hornum og Godthåb hvordan der kunne ansøges om tildeling af kul til ubemidlede. Kullene leveredes af et fælleskommunalt selskab, et selskab hvis økonomi var garanteret dels af indenrigsministeriet, dels kollektivt af kommunerne, altså også Øster Hornum kommune. Kullene blev dog efterhånden så dyre, at denne ordning mere eller mindre blev opgivet og man søgte andre energikilder, som foruden træ i meget stor udstrækning var tørv leveret fra de lokale moser, først og fremmest Hæsum mose. I sommeren 1917 var det petroleum, der ikke længere var til at få, så der blev foretaget en fordeling af de 3000 liter, der efter det foreliggende i alt kunne skaffes til de ejendomme, der havde tærskeværker trukket af petroleumsmotor. Det blev dog ikke til noget med de 3000 liter, idet der, da det kom til stykket, kun var 600 liter til fordeling. Disse fordeltes med 237 liter til tærskeselskabet i Guldbæk og 33 liter til hver af kommunens øvrige 11 ejere af petroleumsmotorer. Arbejdere i Hæsum mose At der virkelig var problemer med fremskaffelse af brændsel fremgår af, at i februar 1918 var det også nødvendigt, at kommunen tog sig af fordeling af tørv til såvel private såvel som til mejerier, bagerier og skoler. Til varetagelse af dette arbejde var udnævnt en brændselstillidsmand. Der blev samtidig gennem brændselsnævnet bestilt 80 rummeter fyrrebrænde, 50 rummeter bøgebrænde og tørv. Hen på foråret indkøbtes yderligere tørv. For at undgå fusk og bedrageri blev der endvidere af sognerådet udpeget en vurderingsmand i sager om salg af brændsel, som nu blev undergivet maksimalpriser. 3

4 Til belysning var der i 1918 også brug for fordeling. Således var det i efteråret 1918 nødvendigt at sørge for tildeling af tran og sennepsolie til dette formål. Selv stearinlys måtte sættes på rationering i oktober Kommunen fik således tildelt 107 kg stearinlys til fordeling nu kunne det da snart ikke blive mørkere! Prisstigninger Priserne røg trods regeringens foranstaltninger i vejret. De første prisstigninger gjaldt naturligvis brændsel, hvoraf en stor del jo var importvarer, først og fremmest kul. Allerede i februar 1915 kom den første anmodning, fra lærer Reinau i Godthåb skole 1, om at få bevilget dyrtidstillæg til brændsel. Han blev bevilget ekstra 25 kr., som dækkede merudgiften med godt og vel halvdelen. Den resterende del af regningen måtte han selv slås med. Snart efter kom lignende anmodninger fra de andre skoler, der ligeledes fik en delvis kompensation for de øgede brændselsudgifter. Disse anmodninger fremkom gentagne gange så længe krigen varede. At det ikke alene var skolernes opvarmning, der kostede mere end sædvanligt ses af at der fra adskillige alderdoms- eller fattigunderstøttede indkom anmodning om ekstraordinært tilskud til brændsel. Tilskuddet bevilgedes som regel af sognerådet. Snart efter var det ikke kun til brændsel, der blev ydet ekstraordinære tilskud, men det ses, at en del alderdomsunderstøttede fik tildelt et midlertidigt dyrtidstillæg på fra 10 til 20 kr. pr. måned. Senere blev sådanne tillæg forhøjet til fra 20 til 40 kr. I nogen tilfælde udmåltes dyrtidshjælp i naturalier, fx et vist kvantum kartofler. Der var mange flere af de dårligst stillede, der havde behov for yderligere hjælp for at klare de stigende priser på mad og brændsel, så sognerådet måtte bevilge et dyrtidstillæg på 1200 kr. til hjælpekassen, som understøttede værdigt trængende i kommunen. Selv almindelige lønmodtagere såsom kommunens lærere fik efterhånden svært ved at klare sig igennem, så der blev ansøgt om dyrtidstillæg, hvilket i vid udstrækning bevilgedes. Guldbæk og Volstrup skoler Trods krigen var der penge mellem folk. Det ser således ud til at samfundet som sådan ikke blev fattigere, men fordelingen af goderne blev ændret, så ulighederne øgedes. Allerede i slutningen af 1914 havde beboerne i Guldbæk tilbudt at være med til at finansiere en ny skolebygning i Guldbæk by i stedet for den gamle, der lå midtvejs mellem Guldbæk og Volstrup. Sognerådet stillede sig positivt overfor forslaget og ville arbejde videre med planer om en ny skole i Guldbæk og en Guldbæk gamle skole forskole mellem Molbjerg og Volstrup. Dog tog man det forbehold, at man ville afvente hvordan forholdene med krigen ordnede sig. Man forventede, at krigen snart ville være overstået og dagligdagen ville vende tilbage til det normale, hvorefter planerne skulle realiseres. Skolestue 1915, billedet fra Hæsum skole Sagen kom dog ikke til at ligge stille ret længe, og man opgav at vente på at krigen skulle få en ende. Kort efter blev der ufortrødent nedsat et byggeudvalg til at udarbejde planer for skolen i Guldbæk og i november 1915 blev det besluttet at indkøbe en del byggematerialer snarest muligt, da der forudsås kraftige prisstigninger, som man på denne måde ville komme i forkøbet. Ordet hamstring blev ikke nævnt. Kort efter købtes der også grund til skolen. 1 Godthåb var en del af Øster Hornum kommune indtil kommunalreformen i

5 Den nybyggede Guldbæk skole Den nybyggede Volstrup skole I Volstrup så man efterhånden med bekymring på, hvor hurtigt tingene udviklede sig med hensyn til byggeriet af en ny skole i Guldbæk. Man var naturligvis bange for at blive hægtet af i svinget, idet man ved planens gennemførelse ville miste den fælles skole, der lå midtvejs mellem Guldbæk og Volstrup og følgelig ville børnene få en meget længere skolevej. Dengang var der jo ikke noget der hed skolebus. Børnenes transport til og fra skole foregik i al slags vejr til fods i de spidsnæsede træsko. Derfor anmodede beboerne i Volstrup sognerådet om at få bygget en skole i Volstrup allerede i sommeren 1916, da man også herfra påpegede at materialepriserne forventedes at stige meget herefter. Beboerne stillede en gratis grund til rådighed og lovede at sørge for kørsel af materialer. Sognerådet overlod skyndsomt sagen til skoleudvalget, samtidig med at man tilkendegav at man dels godkendte tegninger til den ny skole i Guldbæk og at man ville sælge den gamle skole. Der sattes kort efter fuld gang i planlægningen og forberedelserne af de to nye skoler, som man håbede kunne færdiggøres i løbet af efteråret Skolen i Guldbæk blev taget i brug i marts 1917 og skolen i Volstrup fulgte efter i løbet af sommeren samme år. Finansiering Alt dette kostede penge. Skolebyggerier i to byer, udgifterne vedrørende dyrtidslov, hjælpekasselov, understøttelser til gamle og fattige, brændselshjælp, øgede udgifter til opvarmning af skoler og fattighus. For at få økonomien til at hænge sammen søgte sognerådet i foråret 1916 amtet om tilladelse til at optage et lån i Øster Hornum sparekasse på kr. Man var måske ved at skræve længere end bukserne kunne holde til. De kr. så imidlertid ikke ud til at kunne række til, så kort efter søgte sognerådet i stedet om tilladelse til at optage et lån på kr. i en bank i Aalborg. Der blev givet tilladelse og lånet på kr. blev optaget i Danske Andelsbank. Renten var 5 % p.a. og lånet skulle betales tilbage i Allerede i juni 1917 var der dog igen problemer med finansieringen af de mange udgifter, så det blev besluttet at optagelse et midlertidigt lån på 4000 kr. i Øster Hornum sparekasse. Ny teknologi Telefonmontører i Øster Hornum At livet og den teknologiske udvikling fortsatte ufortrødent trods krig og dyrtid ses også af at Jydsk Telefonselskab i foråret 1915 oprettede central i Øster Hornum og søgte og fik sognerådets tilladelse til at opsætte telefonmaster langs kommunens veje. Arbejdet med at planlægge længdebanen Aalborg-Nørholm-Sønderholm- Øster Hornum-Veggerby-Suldrup-Sønderup-Nørager fortsattes ligeledes ufortrødent. Således var sognerådet villig til at bevilge kr. til foretagendet under forudsætning af, at en station kom til at ligge ikke længere end 300 meter fra Øster Hornum brugs. Som et kuriosum i denne sammenhæng kan her nævnes at landinspektør Monrad fra Aggersund søgte om tilladelse til at køre motorkøretøj på kommunens veje. Tilladelse kunne ikke gives. Der var trods alt grænser for, hvor mange moderne påhit man ville lukke ind over kommunegrænsen. 5

6 Fra beboerne i Øster Hornum forelå i 1915 en forespørgsel, om mejeriet ville levere kraft til et elektricitetsværk. Dampmaskinen havde man jo. Forslaget blev sendt i udvalg og behandledes positivt. Forslaget blev dog aldrig ført ud i virkeligheden. Initiativrige folk, med malermester Hovgaard i spidsen, havde allerede anlagt et lille vandkraftværk, som fungerede nogle år, indtil der blev ført elektricitet til byen udefra i første halvdel af 1920 erne. Beskæftigelse Tilskud til arbejdsløshedskasser i kommunen sådanne mentes ikke at findes i Øster Hornum kommune i marts Senere på året blev man dog tvunget til at anerkende, at der fandtes arbejdsløse og at kommunen havde en pligt til at betale et tilskud til de anerkendte arbejdsløshedskasser i kommunen. Det drejede sig om 12 kr. 47 øre. I januar 1918 henstillede amtsrådet, at der sattes så meget gang i vejarbejdet som muligt for at afbøde arbejdsløsheden. Sidst på året oplystes til ministeriet, at sognerådet afsatte 4000 kr. til vejarbejder for at afbøde arbejdsløsheden. Mejeridrift under 1. verdenskrig Et udpræget eksportfirma som Øster Hornum andelsmejeri havde naturligvis også sine problemer at slås med. Allerede kort efter udbruddet af 1. verdenskrig bevilgedes mælkekuskene et tillæg på 50 kr. på grund af de kraftigt stigende kornpriser. En indkaldelse til sikringsstyrken af formanden Anders Andersen bevirkede, at man valgte en midlertidig formand, nemlig Jens Kr. Frederiksen. I 1916 sporedes en ængstelse for at smøreksporten til England ville gå i stå. Kul blev som for alle andre en mangelvare, så man måtte se sig om efter andre energikilder. Til supplement af tørvene fra Hæsum mose vedtog bestyrelsen at prøve på at købe noget brændsel i Knud Buus skov i Molbjerg. Da kul i slutningen af verdenskrigen var helt umulige at opdrive, var det først og fremmest tørv, der måtte fyres med. De sædvanligt indkøbte tørv var nu oppe på stk. Det bemærkes at tørvene skulle være sorte eller af mørkebrun kvalitet og godt tørre. Til at opbevare de mange tørv købtes Søren Kvists lade i Estrup for 1350 kr. Den inflation, der var forårsaget af krigen, gjorde at priserne på mælk, smør og fløde steg betragteligt. Det samme gjorde lønninger til såvel mejeribestyrer, mælkekuske og de kuske, der bragte smør til Mejeriet ved 25 års jubilæet 1917 Aalborg. Af aftalen med mejeribestyreren ses i øvrigt, at der nu var ansat 2 til 3 medhjælpere på mejeriet. Midt i alle besværlighederne fejrede man mejeriets 25 års jubilæum med en fest. Det er sikkert ved den lejlighed billedet her er taget. Da det kneb mod krigens slutning med mælkeforsyningen til de større byer, blev mejeriet forespurgt, om man ville levere mælk til Aalborg. Det afslog man, da man mente transporten ville blive for dyr. Senere blødte man dog sin holdning op, og i sommeren 1918 gik man med til at sælge skummetmælk til Aalborg. Brugsen Tiden under verdenskrigen var den vanskeligste tid, brugsforeningen endnu havde haft. Det var meget vanskeligt at skaffe varer, og rationeringskortene voldte megen ulejlighed. Desuden var uddeler Bundgård flere gange indkaldt til sikringsstyrken. Alimentanter Mange forhold ændrede sig under indtryk af krigen. Et stigende antal fødsler uden for ægteskab og deraf følgende sager om manglende betaling af alimentationsbidrag kunne tydeligt ses. Nogle alimentanter betalte, når sagen kom for, men andre, der enten ikke kunne eller ikke ville betale, kom til at afsone beløbet i Nibe arrest eller hvor de måtte befinde sig, når lovens lange arm fik fat i dem. En pige anbragt i pleje i Nibe var stukket af med en sømand til København, hvorfra hun blev hentet tilbage. 6

7 Hun blev i første omgang anbragt på Kvindely i Aalborg. Snart efter søgtes hun anbragt i pleje under værgerådets tilsyn. Afholdsforeningen Den lokale afholdsforening med lærer Jens Sørensen Mark i spidsen havde i medlemmer. I årene under 1. verdenskrig havde foreningen en kraftig forøgelse af medlemstallet, en kort tid over 200, og man valgte på et tidspunkt at dele sig op i afdelinger dækkende hver sit af kommunens skoledistrikter. Altså en forening i Øster Hornum samt én i hver af byerne Guldbæk, Molbjerg/Volstrup, Hæsum og Godthåb. At afholdssagen havde vind i sejlene ses også af, at der årligt ydedes et tilskud fra kommunen til den lokale afholdsforening. Yderligere var sognerådet næsten altid med på de forslag, der fremkom fra foreningen. For eksempel blev det vedtaget at ølhandlere fra andre sogne ikke måtte sælge skattepligtig øl i Øster Hornum kommune. Indre Mission Indre Mission havde i 1895 bygget missionshuset i Molbjerg. Der havde i den forløbne tid været perioder med stigende tilslutning og kriser med faldende. 25. juni 1898 stiftedes i tilslutning til missionshuset Ynglingeforeningen, der senere skiftede navn til K.F.U.M. Missionær Ørum blev formand og blandt andre var Gamle Stig med i bestyrelsen. I løbet af kort tid steg medlemstallet fra 15 til 19, men siden har der været mørke skyer og fald iblandet enkelte i åbenbare synder, der Molbjerg missionshus har hæmmet arbejdet og sat skam over de unge og tæret på frimodigheden. Der var dog andre, der fulgte dydens smalle vej og navnlig i tiden omkring 1. verdenskrig voksede medlemskredsen. I Øster Hornum var der i forvejen en ungdomsforening, så de to foreninger kæmpede om de unges gunst. At ungdommen så ikke altid ville som foreningerne er en anden sag. For eksempel var der et år arrangeret julefest uden dans i forsamlingshuset. Det gik dog hverken værre eller bedre end at de unge tog magten fra bestyrelsen, smed juletræet ud og begyndte at danse. Den nyansatte præst Paulus Kiilerich var på den anden side missionens kraftige modspiller. Sammenfatning Danmark var ved en dygtigt ført politik blevet holdt uden for verdenskrigen. Alligevel satte perioden sig blivende spor i det danske samfund. Først og fremmest tog statsmagten over på en lang række områder, hvor den gamle liberalistiske tankegang ikke havde kunnet klare at holde nøden fra de dårligst stilledes hjem. Der blev reguleret på priser og på tildelinger af dagligdags fornødenheder. Der blev i stigende omfang taget hånd om gamle og fattige. På den baggrund kan man sige, at der i perioden blev lagt nogle spor ud, som i 30 erne dannede afsættet for velfærdsstatens opkomst og udvikling i tiden efter 2. verdenskrig. På det lokale plan fik det folkevalgte sogneråd tillagt en række opgaver og kompetencer, man ikke havde drømt om før krigen. Selvom mange af ordningerne afvikledes i tiden efter krigen var i mangt og meget sket et skifte i synet på hvad det offentlige tog sig af. Samtidig var der sket mange fornyelser. Først og fremmest må byggeriet af de to skoler, Guldbæk og Volstrup, nævnes. Elektriciteten havde holdt sit indtog i Øster Hornum i form af det lille vandkraftværk og telefonselskabet oprettede en central midt i byen. Togdriften satsedes der stadigt stort på. Dog var der grænser: Landinspektør søgte om tilladelse til at køre motorkøretøj på kommunens veje. Han fik afslag! Nibevej i Øster Hornum 7

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Uddrag af Øster Hornum sognerådsprotokoller om skolespørgsmål: Skrevet 2005 af Niels Nørgaard Nielsen

Uddrag af Øster Hornum sognerådsprotokoller om skolespørgsmål: Skrevet 2005 af Niels Nørgaard Nielsen Uddrag af Øster Hornum sognerådsprotokoller om skolespørgsmål: Skrevet 2005 af Niels Nørgaard Nielsen Registreringsnumre på Landsarkivet i Viborg. LK 205 1932-41: 101/6 1941-50: 101/7 1950-59 101/8 9.

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Sognerådet holdt sine møder på skolen. Til højre den gamle skole fra 1879, til venstre den ny, der blev bygget 1901

Sognerådet holdt sine møder på skolen. Til højre den gamle skole fra 1879, til venstre den ny, der blev bygget 1901 Fra fattighjælp til spirende socialpolitik Dette er en undersøgelse af hvilken hjælp der i Øster Hornum sogn blev givet til fattige, syge og gamle i henholdsvis 1883 og 1908. Undersøgelsen bygger på de

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Tilbagebetaling af kirkeskat

Tilbagebetaling af kirkeskat - 1 Tilbagebetaling af kirkeskat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis har foreligget tilfælde, hvor en skatteyder har betalt kirkeskat, selv om han ikke var medlem af folkekirken. Som

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 25493/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Jegindø Elværks start 1929

Jegindø Elværks start 1929 EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1999 (26. årgang ). Siderne 34-40. Jegindø Elværks start 1929 af John Knudsen, Tjørring. John Knudsen, født på Jegindø i 1959 som søn af Sv.

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet Nyhedsbrev Proces Fri proces 1. Aktualitet I den senere tid har en række sager, der har fået stor mediebevågenhed, skabt debat om principperne for bevilling af fri proces. Adgangen til fri proces er reguleret

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Et nyt arbejdsliv Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Ove Hygum Arbejdsminister Et handicap er ikke ensbetydende med, at personen også arbejdsmæssigt har et handicap. Alligevel

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Øster Hornum andelsmejeri Skrevet 2006 af Niels Nørgaard Nielsen

Øster Hornum andelsmejeri Skrevet 2006 af Niels Nørgaard Nielsen Øster Hornum andelsmejeri Skrevet 2006 af Niels Nørgaard Nielsen Som så ofte, når man skal skrive om afgørende begivenheder i Øster Hornums historie, kan man tage udgangspunkt i lærer Jens Sørensen Marks

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Øster Hornum andelsmejeri Skrevet 2006 af Niels Nørgaard Nielsen

Øster Hornum andelsmejeri Skrevet 2006 af Niels Nørgaard Nielsen Øster Hornum andelsmejeri Skrevet 2006 af Niels Nørgaard Nielsen Som så ofte, når man skal skrive om afgørende begivenheder i Øster Hornums historie, kan man tage udgangspunkt i lærer Jens Sørensen Marks

Læs mere

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted Ubemidlede betaling for gravsted Dato: 20. oktober 2014 Sagsbehandler Marjun Egholm I anledning af nogle konkrete henvendelser om begravelse af ubemidlede har Kirkeministeriet udarbejdet dette notat. 1.

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole s beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole I formand Søren Petersens fravær fremlagde sekretær Birte Rasmussen årsberetningen: Der er kun gået omkring 8 måneder siden sidste

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen

Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen Den 9. marts 1985 blev Ubberud Hallen indviet og jubilæet blev markeret 6. februar 2010. Men hvordan gik det egentligt til at vi fik en idrætshal i Ubberud? For

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Øster Hornum skoledistrikt før 1900 Skrevet af Poul Christensen 2005

Øster Hornum skoledistrikt før 1900 Skrevet af Poul Christensen 2005 Øster Hornum skoledistrikt før 1900 Skrevet af Poul Christensen 2005 Skolevæsenets historie i Øster Hornum sogn fylder ikke meget hvad den ældste tid angår. Sognet havde en præst og en degn. Den sidstnævnte

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler frit valg af leverandør Ansøgning om hjælpemidler Du kan søge om hjælpemidler ved at henvende dig til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Procentregning. Procent Side 36

Procentregning. Procent Side 36 Procentregning Find et antal procent af.... 37 Procent, brøk og decimaltal... 38 Hvor mange procent udgør..?... 39 Find det hele..... 40 Promille... 40 Moms... 41 Forskel i procent... 42 Ændring i procent...

Læs mere

Mælkebehandling og teknologihistorie

Mælkebehandling og teknologihistorie Bioteknologi 2, Tema 3 Opgave www.nucleus.dk 2 b Mælkebehandling og teknologihistorie Man kan beskrive og forstå teknologihistorie på mange måder. Det kan være interessant at se film og rekonstruktioner

Læs mere

1 1 FEB. 3. Der ansøges endvidere om tilladelse til at måtte spule den bestående rørledning som vist i bilag A og eventuelt udskifte defekte rør.

1 1 FEB. 3. Der ansøges endvidere om tilladelse til at måtte spule den bestående rørledning som vist i bilag A og eventuelt udskifte defekte rør. INDGÅET 1 1 FEB. Hedensted Kommune Snaptun den Til Borgmester Kirsten Therkelsen Vedr. cykelsti Snaptun-Glud og opfyldning af jord i min eng. I forbindelse med telefonisk samtale med Mariane Søgård Jensen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00 KOLLEGIEKONTORET 26. marts 2014 jb@kollegiekontoret.dk Tlf.nr. 8732 8312 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00 Referat af møde 170 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen:

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg 17-12- 2013 Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Tilsynet Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007.

Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007. Støtte til køb af biler Der har i 2007 været 70 sager omkring særlig indretning. Sagerne har i gennemsnit kostet 42.518 kr.

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Vejledning til lov om mark- og vejfred

Vejledning til lov om mark- og vejfred Vejledning til lov om mark- og vejfred Mark og Vejfredsloven (Husdyransvar og grundejerfred) (Se mark og vejfredsloven indsat under Love) Ifølge Mark og Vejfredsloven er det således, at en ejer skal erstatte

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 28. februar 2002 af Bostedet Halsebyvænget. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012 Postadresse: Borgmester Frederiksgade 9, 4690 Haslev Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Christiansborg 1240 København K Mail: Jan.Rasmussen@ft.dk og Signe.Bruunsgaard@ft.dk Notat vedrørende

Læs mere