Øster Hornum under 1. verdenskrig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øster Hornum under 1. verdenskrig"

Transkript

1 Øster Hornum under 1. verdenskrig Skrevet 2007 af Niels Nørgaard Nielsen Øster Hornum ca Siden nederlaget til Preussen og Østrig i 1864 havde Danmark ført en strengt neutral politik i forhold til stormagternes eventuelle opgør. I årene op mod 1. verdenskrigs udbrud havde skiftende danske regeringer dels åbent dels ved hemmelige forhandlinger både med Tyskland og med England ladet forstå, at man under ingen omstændigheder ville være på modpartens side under en eventuel konflikt. Med andre ord spillede man noget af et dobbeltspil samtidig med at man forsøgte at gøre sig så lille og uanselig, at ingen kunne have en interesse i at antaste landets suverænitet. Ved krigsudbruddet 1. august var det Det Radikale Venstre, der stod i spidsen for landets styre. Statsminister var Th. Zahle med Erik Scavenius som udenrigsminister, Peter Munch som forsvarsminister og Ove Rode indenrigsminister. Den radikale regering hvilede på parlamentarisk støtte fra socialdemokraterne. En samlingsregering blev efter krigsudbruddet flere gange drøftet, men af forskellig årsager aldrig dannet, dog optoges kontrolministre fra de andre partier. Der var reelt fuld enighed i Rigsdagen om neutralitetspolitikken, hvorimod det til tider kunne knibe med enigheden om de indgreb, der blev foretaget for at afbøde krigens følger for danskernes dagligdag. Regeringen måtte ved krigsudbruddet handle yderst smidigt. Særlig problematisk var det, da tyskerne forlangte de danske bælter spærret med miner for at holde den engelske flåde ude af Østersøen. Over for tyskerne gjorde man det klart, at man var villig til at udlægge minerne, hvilket man gjorde, da man ellers regnede med at tyskerne selv ville gøre det og ved samme lejlighed besætte støttepunkter på land. Samtidig gjorde man, ad mere skjulte kanaler, englænderne klart, at mineringen ikke var rettet mod dem. I virkeligheden generede mineringen ikke englænderne, der ikke havde planer om at føre krigen ind i Østersøen. Senere var mineringen i øvrigt mest til gene for de tyske ubåde, der kom fra basen i Kiel. Sikringsstyrken For at markere overfor de stridende parter, at man med militære midler ville forsvare landets neutralitet indkaldtes allerede på dagen for krigsudbruddet, på foranledning af Peter Munch og Erik Scavenius, sikringsstyrken på mand af de sidst indkaldte årgange til supplement af den stående hær. Efter mineringen af bælterne blev tallet øget til Tropperne placeredes, så de åbenlyst ikke var vendt mod nogen af parterne, men kun placeret defensivt. Soldater giver koncert i Vokslev ca Der blev indkaldt unge mænd fra hele landet, og fra Øster Hornum sogn blev der naturligvis også indkaldt. Kun enkelte kender vi navnene på, men det gjaldt blandt mange andre andenlærer Knudsen, Øster Hornum. Sognerådet søgte straks en vikar i hans sted. Snart ansattes Kristen Sørensen i embedet til en månedsløn af 50 kr. Hvor længe andenlærer Knudsen var indkaldt til sikringsstyrken vides ikke med bestemthed, men i januar 1915 må han have været tilbage ved katederet, idet der foreligger en ansøgning fra ham om et personligt løntillæg.

2 Soldater passerer Sørup ca At det for mange familier ikke var omkostningsfrit at have indkaldt de mange yngre mænd, der oftest var familieforsørgere, til sikringsstyrken ses af at sognerådet hen på foråret 1915 var nødt til at bevilge en større sum til understøttelse til familierne til de indkaldte. I efteråret blev det lærer Stig Nielsen fra Guldbæk, der måtte indsættes vikar for i 2½ måned, idet det nu var hans tur til at blive indkaldt til sikringsstyrken. En lærer Hansen vikarierede for 70 kr. pr. måned. Samme lærer Nielsen måtte igen en tur til militæret i sommeren Ikke nok med at der blev indkaldt yngre mænd, der ellers havde deres eget arbejde at passe, til sikringsstyrken. Der blev også holdt grundigt styr på, hvem fra kommunen der skulle stille med heste (18 stk.) og vogne (5 stk.) i tilfælde af almindelig mobilisering af hæren. Dette var der ikke noget nyt i. Systemet var en videreførelse af gældende love, men fik selvfølgelig fornyet og meget nærværende aktualitet på baggrund af krigen, der rasede lige uden for landets grænser. Reguleringer og indberetninger Danmark var dengang som nu meget afhængig af at kunne eksportere og importere fra såvel England som Tyskland. For at holde udenrigshandelen i gang til begge sider måtte der udfoldes stor opfindsomhed og smidighed. Da alle krigsførende på den ene eller den anden måde havde en interesse i at Danmark opretholdt en del af udenrigshandelen, nødtvungent også med modparten, lykkedes det for en stor del, trods tab af flere hundrede handelsskibe, der blev torpederet af tyske ubåde, at holde udenrigshandelen i gang. Først og fremmest smør og kød til England, heste og gullasch til Tyskland. Allerede 7. august havde Rigsdagen (Folketing og Landsting) givet indenrigsminister Ove Rode bemyndigelse til at iværksætte regulering af priser på levnedsmidler og andre varer. På sognerådets møde 25. september 1914 kan man under punkt 2 se at Aalborg stiftsamt fremsendte, i henhold til midlertidig lov af 7. august 1914 om regulering af priser på levnedsmidler, anmodning til sognerådet om at foretage valg af et medlem til at tiltræde kommissionen. Gårdejer Knud Buus valgtes. Hermed var startskuddet givet til de kommende års store arbejde med at sikre at priserne ikke steg for voldsomt og dermed forsøge at sikre at også mindrebemidlede havde råd til at opretholde en rimelig levestandard. Landbruget 1915 var meget mandskabskrævende Indenrigsministeriet kom herved til at blande sig i forhold, der før krigen havde været utænkelige. Sognerådene, der førhen havde ført en forholdsvis rolig tilværelse, fik pludselig væltet en masse nye opgaver ned over sig. Opgaver, der for en stor dels vedkommende må have været de gæve Venstremænd politisk ganske fremmede, ja nærmest naturstridige, liberalister som de jo var. Denne statsindgriben i utallige forhold må have været dem inderligt imod. Man fornemmer afskyen for den megen indblanding, når indenrigsministeriet, gennem amtet, for eksempel forespurgte sognerådet, om der kunne være problemer for husmænd med tilvejebringelse af såsæd. Det mente sognerådet ikke der var. Indenrigsministeriet spurgte ligeledes om der var landbrugsejendomme hvor der, på grund af indkaldelser til sikringsstyrken, ikke var mandskab til at klare forårsarbejdet i markerne. Det mente sognerådet heller ikke der var. For at få styr på bestanden af husdyr, og dermed styr på mulighederne for fortsatte fødevareleverancer til hjemmebrug og eksport, dekreterede landbrugsministeriet en ekstraordinær husdyrtælling, hvor antallet af heste, hornkvæg, får og svin skulle tælles og indberettes. Tællingen fandt sted 15. maj Sådanne direkte ordrer måtte man udføre. Til at begynde med med ulyst, men 2

3 efterhånden kunne man nok se det fornuftige i mange af tiltagene. Diverse cirkulærer om tilsyn og reguleringer med mangt og meget rundede sognerådets bord. Sognerådet havde travlt. Det daglige brød Møllen i Øster Hornum Også forsyningen af det daglige brød var der øje for. For at få et overblik over hvor meget rug, der skulle forbeholdes til brødkorn dekreterede indenrigsministeren foretaget en opgørelse af dette. Opgørelsen blev foretaget og en fortegnelse blev fremlagt i Øster Hornum brugs og offentliggjort i aviserne. Senere, i 1917, udsendtes der yderligere et cirkulære om betryggende opbevaring af brødkorn. Med cirkulæret fulgte også en kommunal pligt til at føre tilsyn med at cirkulæret blev overholdt. Samtidig blev det kommunens opgave at sørge for uddeling af rationeringskort til brød. Fordelingen af kartofler blev hen på sommeren 1917 også et kommunalt anliggende. Efter først at have afvist at der var et problem måtte sognerådet i foråret 1918 nedsætte et udvalg til at få styr på problemer angående dyrtiden. Dette udvalg måtte kort tid efter barsle med fastsættelse af maksimalpriser på mælk i Øster Hornum og i Godthåb. Til systemet hørte også anskaffelse af rabatmærker til køb af mælk. Der var altså også her tale om rationering. Snart efter fulgte rabatmærker også for brød. Endvidere fulgte en kommunal bestilling på levering af 400 hektokilo kartofler til lovens fastsatte priser. Fra regeringens side var det et udtalt mål at ingen måtte lide nød og sognerådene, der var nærmest ved folk, var dem der stod for det praktiske. Brændsel Forbruget af kul forsøgte indenrigsministeriet med amtet som mellemmand at få overblik over, idet der blev foretaget optællinger af behovet for tildeling af kul til kommunens skoler og ubemidlede personer. Opgørelsen viste, at det drejede sig om ca. 100 hektoliter pr. år. Senere annonceredes det i brugserne i Øster Hornum og Godthåb hvordan der kunne ansøges om tildeling af kul til ubemidlede. Kullene leveredes af et fælleskommunalt selskab, et selskab hvis økonomi var garanteret dels af indenrigsministeriet, dels kollektivt af kommunerne, altså også Øster Hornum kommune. Kullene blev dog efterhånden så dyre, at denne ordning mere eller mindre blev opgivet og man søgte andre energikilder, som foruden træ i meget stor udstrækning var tørv leveret fra de lokale moser, først og fremmest Hæsum mose. I sommeren 1917 var det petroleum, der ikke længere var til at få, så der blev foretaget en fordeling af de 3000 liter, der efter det foreliggende i alt kunne skaffes til de ejendomme, der havde tærskeværker trukket af petroleumsmotor. Det blev dog ikke til noget med de 3000 liter, idet der, da det kom til stykket, kun var 600 liter til fordeling. Disse fordeltes med 237 liter til tærskeselskabet i Guldbæk og 33 liter til hver af kommunens øvrige 11 ejere af petroleumsmotorer. Arbejdere i Hæsum mose At der virkelig var problemer med fremskaffelse af brændsel fremgår af, at i februar 1918 var det også nødvendigt, at kommunen tog sig af fordeling af tørv til såvel private såvel som til mejerier, bagerier og skoler. Til varetagelse af dette arbejde var udnævnt en brændselstillidsmand. Der blev samtidig gennem brændselsnævnet bestilt 80 rummeter fyrrebrænde, 50 rummeter bøgebrænde og tørv. Hen på foråret indkøbtes yderligere tørv. For at undgå fusk og bedrageri blev der endvidere af sognerådet udpeget en vurderingsmand i sager om salg af brændsel, som nu blev undergivet maksimalpriser. 3

4 Til belysning var der i 1918 også brug for fordeling. Således var det i efteråret 1918 nødvendigt at sørge for tildeling af tran og sennepsolie til dette formål. Selv stearinlys måtte sættes på rationering i oktober Kommunen fik således tildelt 107 kg stearinlys til fordeling nu kunne det da snart ikke blive mørkere! Prisstigninger Priserne røg trods regeringens foranstaltninger i vejret. De første prisstigninger gjaldt naturligvis brændsel, hvoraf en stor del jo var importvarer, først og fremmest kul. Allerede i februar 1915 kom den første anmodning, fra lærer Reinau i Godthåb skole 1, om at få bevilget dyrtidstillæg til brændsel. Han blev bevilget ekstra 25 kr., som dækkede merudgiften med godt og vel halvdelen. Den resterende del af regningen måtte han selv slås med. Snart efter kom lignende anmodninger fra de andre skoler, der ligeledes fik en delvis kompensation for de øgede brændselsudgifter. Disse anmodninger fremkom gentagne gange så længe krigen varede. At det ikke alene var skolernes opvarmning, der kostede mere end sædvanligt ses af at der fra adskillige alderdoms- eller fattigunderstøttede indkom anmodning om ekstraordinært tilskud til brændsel. Tilskuddet bevilgedes som regel af sognerådet. Snart efter var det ikke kun til brændsel, der blev ydet ekstraordinære tilskud, men det ses, at en del alderdomsunderstøttede fik tildelt et midlertidigt dyrtidstillæg på fra 10 til 20 kr. pr. måned. Senere blev sådanne tillæg forhøjet til fra 20 til 40 kr. I nogen tilfælde udmåltes dyrtidshjælp i naturalier, fx et vist kvantum kartofler. Der var mange flere af de dårligst stillede, der havde behov for yderligere hjælp for at klare de stigende priser på mad og brændsel, så sognerådet måtte bevilge et dyrtidstillæg på 1200 kr. til hjælpekassen, som understøttede værdigt trængende i kommunen. Selv almindelige lønmodtagere såsom kommunens lærere fik efterhånden svært ved at klare sig igennem, så der blev ansøgt om dyrtidstillæg, hvilket i vid udstrækning bevilgedes. Guldbæk og Volstrup skoler Trods krigen var der penge mellem folk. Det ser således ud til at samfundet som sådan ikke blev fattigere, men fordelingen af goderne blev ændret, så ulighederne øgedes. Allerede i slutningen af 1914 havde beboerne i Guldbæk tilbudt at være med til at finansiere en ny skolebygning i Guldbæk by i stedet for den gamle, der lå midtvejs mellem Guldbæk og Volstrup. Sognerådet stillede sig positivt overfor forslaget og ville arbejde videre med planer om en ny skole i Guldbæk og en Guldbæk gamle skole forskole mellem Molbjerg og Volstrup. Dog tog man det forbehold, at man ville afvente hvordan forholdene med krigen ordnede sig. Man forventede, at krigen snart ville være overstået og dagligdagen ville vende tilbage til det normale, hvorefter planerne skulle realiseres. Skolestue 1915, billedet fra Hæsum skole Sagen kom dog ikke til at ligge stille ret længe, og man opgav at vente på at krigen skulle få en ende. Kort efter blev der ufortrødent nedsat et byggeudvalg til at udarbejde planer for skolen i Guldbæk og i november 1915 blev det besluttet at indkøbe en del byggematerialer snarest muligt, da der forudsås kraftige prisstigninger, som man på denne måde ville komme i forkøbet. Ordet hamstring blev ikke nævnt. Kort efter købtes der også grund til skolen. 1 Godthåb var en del af Øster Hornum kommune indtil kommunalreformen i

5 Den nybyggede Guldbæk skole Den nybyggede Volstrup skole I Volstrup så man efterhånden med bekymring på, hvor hurtigt tingene udviklede sig med hensyn til byggeriet af en ny skole i Guldbæk. Man var naturligvis bange for at blive hægtet af i svinget, idet man ved planens gennemførelse ville miste den fælles skole, der lå midtvejs mellem Guldbæk og Volstrup og følgelig ville børnene få en meget længere skolevej. Dengang var der jo ikke noget der hed skolebus. Børnenes transport til og fra skole foregik i al slags vejr til fods i de spidsnæsede træsko. Derfor anmodede beboerne i Volstrup sognerådet om at få bygget en skole i Volstrup allerede i sommeren 1916, da man også herfra påpegede at materialepriserne forventedes at stige meget herefter. Beboerne stillede en gratis grund til rådighed og lovede at sørge for kørsel af materialer. Sognerådet overlod skyndsomt sagen til skoleudvalget, samtidig med at man tilkendegav at man dels godkendte tegninger til den ny skole i Guldbæk og at man ville sælge den gamle skole. Der sattes kort efter fuld gang i planlægningen og forberedelserne af de to nye skoler, som man håbede kunne færdiggøres i løbet af efteråret Skolen i Guldbæk blev taget i brug i marts 1917 og skolen i Volstrup fulgte efter i løbet af sommeren samme år. Finansiering Alt dette kostede penge. Skolebyggerier i to byer, udgifterne vedrørende dyrtidslov, hjælpekasselov, understøttelser til gamle og fattige, brændselshjælp, øgede udgifter til opvarmning af skoler og fattighus. For at få økonomien til at hænge sammen søgte sognerådet i foråret 1916 amtet om tilladelse til at optage et lån i Øster Hornum sparekasse på kr. Man var måske ved at skræve længere end bukserne kunne holde til. De kr. så imidlertid ikke ud til at kunne række til, så kort efter søgte sognerådet i stedet om tilladelse til at optage et lån på kr. i en bank i Aalborg. Der blev givet tilladelse og lånet på kr. blev optaget i Danske Andelsbank. Renten var 5 % p.a. og lånet skulle betales tilbage i Allerede i juni 1917 var der dog igen problemer med finansieringen af de mange udgifter, så det blev besluttet at optagelse et midlertidigt lån på 4000 kr. i Øster Hornum sparekasse. Ny teknologi Telefonmontører i Øster Hornum At livet og den teknologiske udvikling fortsatte ufortrødent trods krig og dyrtid ses også af at Jydsk Telefonselskab i foråret 1915 oprettede central i Øster Hornum og søgte og fik sognerådets tilladelse til at opsætte telefonmaster langs kommunens veje. Arbejdet med at planlægge længdebanen Aalborg-Nørholm-Sønderholm- Øster Hornum-Veggerby-Suldrup-Sønderup-Nørager fortsattes ligeledes ufortrødent. Således var sognerådet villig til at bevilge kr. til foretagendet under forudsætning af, at en station kom til at ligge ikke længere end 300 meter fra Øster Hornum brugs. Som et kuriosum i denne sammenhæng kan her nævnes at landinspektør Monrad fra Aggersund søgte om tilladelse til at køre motorkøretøj på kommunens veje. Tilladelse kunne ikke gives. Der var trods alt grænser for, hvor mange moderne påhit man ville lukke ind over kommunegrænsen. 5

6 Fra beboerne i Øster Hornum forelå i 1915 en forespørgsel, om mejeriet ville levere kraft til et elektricitetsværk. Dampmaskinen havde man jo. Forslaget blev sendt i udvalg og behandledes positivt. Forslaget blev dog aldrig ført ud i virkeligheden. Initiativrige folk, med malermester Hovgaard i spidsen, havde allerede anlagt et lille vandkraftværk, som fungerede nogle år, indtil der blev ført elektricitet til byen udefra i første halvdel af 1920 erne. Beskæftigelse Tilskud til arbejdsløshedskasser i kommunen sådanne mentes ikke at findes i Øster Hornum kommune i marts Senere på året blev man dog tvunget til at anerkende, at der fandtes arbejdsløse og at kommunen havde en pligt til at betale et tilskud til de anerkendte arbejdsløshedskasser i kommunen. Det drejede sig om 12 kr. 47 øre. I januar 1918 henstillede amtsrådet, at der sattes så meget gang i vejarbejdet som muligt for at afbøde arbejdsløsheden. Sidst på året oplystes til ministeriet, at sognerådet afsatte 4000 kr. til vejarbejder for at afbøde arbejdsløsheden. Mejeridrift under 1. verdenskrig Et udpræget eksportfirma som Øster Hornum andelsmejeri havde naturligvis også sine problemer at slås med. Allerede kort efter udbruddet af 1. verdenskrig bevilgedes mælkekuskene et tillæg på 50 kr. på grund af de kraftigt stigende kornpriser. En indkaldelse til sikringsstyrken af formanden Anders Andersen bevirkede, at man valgte en midlertidig formand, nemlig Jens Kr. Frederiksen. I 1916 sporedes en ængstelse for at smøreksporten til England ville gå i stå. Kul blev som for alle andre en mangelvare, så man måtte se sig om efter andre energikilder. Til supplement af tørvene fra Hæsum mose vedtog bestyrelsen at prøve på at købe noget brændsel i Knud Buus skov i Molbjerg. Da kul i slutningen af verdenskrigen var helt umulige at opdrive, var det først og fremmest tørv, der måtte fyres med. De sædvanligt indkøbte tørv var nu oppe på stk. Det bemærkes at tørvene skulle være sorte eller af mørkebrun kvalitet og godt tørre. Til at opbevare de mange tørv købtes Søren Kvists lade i Estrup for 1350 kr. Den inflation, der var forårsaget af krigen, gjorde at priserne på mælk, smør og fløde steg betragteligt. Det samme gjorde lønninger til såvel mejeribestyrer, mælkekuske og de kuske, der bragte smør til Mejeriet ved 25 års jubilæet 1917 Aalborg. Af aftalen med mejeribestyreren ses i øvrigt, at der nu var ansat 2 til 3 medhjælpere på mejeriet. Midt i alle besværlighederne fejrede man mejeriets 25 års jubilæum med en fest. Det er sikkert ved den lejlighed billedet her er taget. Da det kneb mod krigens slutning med mælkeforsyningen til de større byer, blev mejeriet forespurgt, om man ville levere mælk til Aalborg. Det afslog man, da man mente transporten ville blive for dyr. Senere blødte man dog sin holdning op, og i sommeren 1918 gik man med til at sælge skummetmælk til Aalborg. Brugsen Tiden under verdenskrigen var den vanskeligste tid, brugsforeningen endnu havde haft. Det var meget vanskeligt at skaffe varer, og rationeringskortene voldte megen ulejlighed. Desuden var uddeler Bundgård flere gange indkaldt til sikringsstyrken. Alimentanter Mange forhold ændrede sig under indtryk af krigen. Et stigende antal fødsler uden for ægteskab og deraf følgende sager om manglende betaling af alimentationsbidrag kunne tydeligt ses. Nogle alimentanter betalte, når sagen kom for, men andre, der enten ikke kunne eller ikke ville betale, kom til at afsone beløbet i Nibe arrest eller hvor de måtte befinde sig, når lovens lange arm fik fat i dem. En pige anbragt i pleje i Nibe var stukket af med en sømand til København, hvorfra hun blev hentet tilbage. 6

7 Hun blev i første omgang anbragt på Kvindely i Aalborg. Snart efter søgtes hun anbragt i pleje under værgerådets tilsyn. Afholdsforeningen Den lokale afholdsforening med lærer Jens Sørensen Mark i spidsen havde i medlemmer. I årene under 1. verdenskrig havde foreningen en kraftig forøgelse af medlemstallet, en kort tid over 200, og man valgte på et tidspunkt at dele sig op i afdelinger dækkende hver sit af kommunens skoledistrikter. Altså en forening i Øster Hornum samt én i hver af byerne Guldbæk, Molbjerg/Volstrup, Hæsum og Godthåb. At afholdssagen havde vind i sejlene ses også af, at der årligt ydedes et tilskud fra kommunen til den lokale afholdsforening. Yderligere var sognerådet næsten altid med på de forslag, der fremkom fra foreningen. For eksempel blev det vedtaget at ølhandlere fra andre sogne ikke måtte sælge skattepligtig øl i Øster Hornum kommune. Indre Mission Indre Mission havde i 1895 bygget missionshuset i Molbjerg. Der havde i den forløbne tid været perioder med stigende tilslutning og kriser med faldende. 25. juni 1898 stiftedes i tilslutning til missionshuset Ynglingeforeningen, der senere skiftede navn til K.F.U.M. Missionær Ørum blev formand og blandt andre var Gamle Stig med i bestyrelsen. I løbet af kort tid steg medlemstallet fra 15 til 19, men siden har der været mørke skyer og fald iblandet enkelte i åbenbare synder, der Molbjerg missionshus har hæmmet arbejdet og sat skam over de unge og tæret på frimodigheden. Der var dog andre, der fulgte dydens smalle vej og navnlig i tiden omkring 1. verdenskrig voksede medlemskredsen. I Øster Hornum var der i forvejen en ungdomsforening, så de to foreninger kæmpede om de unges gunst. At ungdommen så ikke altid ville som foreningerne er en anden sag. For eksempel var der et år arrangeret julefest uden dans i forsamlingshuset. Det gik dog hverken værre eller bedre end at de unge tog magten fra bestyrelsen, smed juletræet ud og begyndte at danse. Den nyansatte præst Paulus Kiilerich var på den anden side missionens kraftige modspiller. Sammenfatning Danmark var ved en dygtigt ført politik blevet holdt uden for verdenskrigen. Alligevel satte perioden sig blivende spor i det danske samfund. Først og fremmest tog statsmagten over på en lang række områder, hvor den gamle liberalistiske tankegang ikke havde kunnet klare at holde nøden fra de dårligst stilledes hjem. Der blev reguleret på priser og på tildelinger af dagligdags fornødenheder. Der blev i stigende omfang taget hånd om gamle og fattige. På den baggrund kan man sige, at der i perioden blev lagt nogle spor ud, som i 30 erne dannede afsættet for velfærdsstatens opkomst og udvikling i tiden efter 2. verdenskrig. På det lokale plan fik det folkevalgte sogneråd tillagt en række opgaver og kompetencer, man ikke havde drømt om før krigen. Selvom mange af ordningerne afvikledes i tiden efter krigen var i mangt og meget sket et skifte i synet på hvad det offentlige tog sig af. Samtidig var der sket mange fornyelser. Først og fremmest må byggeriet af de to skoler, Guldbæk og Volstrup, nævnes. Elektriciteten havde holdt sit indtog i Øster Hornum i form af det lille vandkraftværk og telefonselskabet oprettede en central midt i byen. Togdriften satsedes der stadigt stort på. Dog var der grænser: Landinspektør søgte om tilladelse til at køre motorkøretøj på kommunens veje. Han fik afslag! Nibevej i Øster Hornum 7

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Kurt Strøm ApS Søndergade 8D 9300 Sæby Nævnet har modtaget klagen den 23. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ole Bjørn Kraft. Frem mod nye tider. En konservativ politikers erindringer 1945-47. Gyldendal

Ole Bjørn Kraft. Frem mod nye tider. En konservativ politikers erindringer 1945-47. Gyldendal Ole Bjørn Kraft Frem mod nye tider En konservativ politikers erindringer 1945-47 Gyldendal Indhold Forord s. 5 Forsvarsminister i befrielsesregeringen Frihedens første dage s. 13 Et møde i den konservative

Læs mere

Besættelsen set fra kommunens arkiver

Besættelsen set fra kommunens arkiver Side 1 Frederikshavn by, ligesom så mange andre danske byer, er fyldt med efterladenskaber fra 2. verdenskrig, der alle vidner om tiden fra 1940-1945 under besættelsen. Det store befæstningsområde som

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Pkt.nr. 2. Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005. Indstilling: Skole- og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget

Pkt.nr. 2. Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005. Indstilling: Skole- og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget Pkt.nr. 2 Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005 475960 Indstilling: Skole og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at udvalget tager evalueringen af anvendelsen af midler

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER. FM talepapir Samråd Æ og Ø den 25. august 2017

DET TALTE ORD GÆLDER. FM talepapir Samråd Æ og Ø den 25. august 2017 Forsvarsudvalget 2016-17 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 161 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER FM talepapir Samråd Æ og Ø den 25. august 2017 Vores veteraner har ydet en særdeles vigtig indsats for

Læs mere

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Ikke fundet grundlag for at kritisere, at en socialindkomst (0 kr.) ikke blev lagt til grund ved beregningen af egenbetalingen for et

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Transport fra hestevogne til forkromede biler

Transport fra hestevogne til forkromede biler Transport fra hestevogne til forkromede biler Mennesker har altid haft et behov for at flytte sig selv fra sted til sted og få varer transporteret til og fra det sted, hvor de boede. Der er på Arkivet

Læs mere

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910 Af Bent Hartvig Petersen Den 18. februar kan Solrød sogn fejre et 100 års jubilæum for den over 800 år gamle Solrød Landsbykirke. Det er på denne dag 100 år siden, at kirken overgik til selveje og blev

Læs mere

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget.

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget. Inatsisartut Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 25. juni 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00037 Orientering til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet

Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen / Økonomiforvaltningen NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet Den 1. juni 2017 blev aftale om kommunernes økonomi

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Tilbagebetaling af kirkeskat

Tilbagebetaling af kirkeskat - 1 Tilbagebetaling af kirkeskat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis har foreligget tilfælde, hvor en skatteyder har betalt kirkeskat, selv om han ikke var medlem af folkekirken. Som

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen stuehus SKM SR, SKM SR, SKM SR, SKM SR og SKM SR

Virksomhedsskatteordningen stuehus SKM SR, SKM SR, SKM SR, SKM SR og SKM SR - 1 Virksomhedsskatteordningen stuehus SKM2015.805.SR, SKM2016.5.SR, SKM2016.44.SR, SKM2016.45.SR og SKM2016.69.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har ved en række bindende svar

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Sognerådet holdt sine møder på skolen. Til højre den gamle skole fra 1879, til venstre den ny, der blev bygget 1901

Sognerådet holdt sine møder på skolen. Til højre den gamle skole fra 1879, til venstre den ny, der blev bygget 1901 Fra fattighjælp til spirende socialpolitik Dette er en undersøgelse af hvilken hjælp der i Øster Hornum sogn blev givet til fattige, syge og gamle i henholdsvis 1883 og 1908. Undersøgelsen bygger på de

Læs mere

30. nov. 2014 1.s. i advent. BK kl. 900. Strellev 1030. Der er dåb begge steder.

30. nov. 2014 1.s. i advent. BK kl. 900. Strellev 1030. Der er dåb begge steder. 30. nov. 2014 1.s. i advent. BK kl. 900. Strellev 1030. Der er dåb begge steder. Da Jesus drog ind i Jerusalem oplevede mange af byens indbyggere, hvad de længe havde længtes efter at opleve. Her var der

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2015 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2015 Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Dagligvarer udbringning uden betaling

Dagligvarer udbringning uden betaling Dagligvarer udbringning uden betaling Lov om social service 83 Praktiske opgaver i hjemmet. 1. Indledning 2. Kvalitetsstandard 3. Lovgrundlag og ankeafgørelse. 02 Den 1. august 2007 1 1. Indledning Indledning:

Læs mere

Uddrag af Øster Hornum sognerådsprotokoller om skolespørgsmål: Skrevet 2005 af Niels Nørgaard Nielsen

Uddrag af Øster Hornum sognerådsprotokoller om skolespørgsmål: Skrevet 2005 af Niels Nørgaard Nielsen Uddrag af Øster Hornum sognerådsprotokoller om skolespørgsmål: Skrevet 2005 af Niels Nørgaard Nielsen Registreringsnumre på Landsarkivet i Viborg. LK 205 1932-41: 101/6 1941-50: 101/7 1950-59 101/8 9.

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Hvad bliver der af spillemidlerne?

Hvad bliver der af spillemidlerne? - 1 Hvad bliver der af spillemidlerne? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Velgørende og almennyttige foreninger m.v., f.eks. idrætsforeninger, der hidtil har modtaget tilskud fra spillehaller,

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Da Stauning døde i maj 1942, overtog Vilhelm Buhl statsministerposten. Den 2. september 1942 holdt han en radiotale, hvis indhold kom til at præge resten

Læs mere

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012 Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Vi vil her præsentere resultater fra de tre undersøgelser af reformer i udlandet. Vi vil afgrænse os til de resultater som er relevante for vores videre

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta.

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta. Historiefaget.dk: Otto von Bismarck Otto von Bismarck Meget få personer har haft større betydning for en stats grundlæggelse og etablering, end Otto von Bismarck havde for oprettelsen af det moderne Tyskland

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse FOB 05.584 Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse af beslutning En borger klagede over at kommunen ikke besvarede hendes ansøgninger om økonomisk

Læs mere

Curley Band var som sædvanlig grundstammen, som spillede, før under og efter.

Curley Band var som sædvanlig grundstammen, som spillede, før under og efter. Repræsentantskabsmøde, Vodskov Venner Der indkaldes hermed til Repræsentantskabsmøde, Vodskov Venner. Den 12. april 2016 kl.19.30, i Skytteforeningens lokaler, Vodskovvej 103. Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Byen er nævnt første gang ifølge Trap i 1513-33 dengang som Harrebølle, senere fra 1536 som Haarbølle. Skolen i Hårbølle. Skolen er en gammel Rytterskole, bygget

Læs mere

8. DECEMBER. Anna Krogh

8. DECEMBER. Anna Krogh 8. DECEMBER Anna Krogh Niels Chr. og mig trasker hjemad ad den gamle landevej til Hillerslev. Den er blind nu, efter at den nye vej blev lavet, så her kan vi lege uden at være bange for biler. Det er jeg

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom.

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom. Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling) FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Samråd D, E og F i Forsvarsudvalget 17. september 2015 Emne: Grundlaget for Irak-krigen og nedlæggelse af Irak-

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 6. juni 2011 FVM 896 SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE-

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2011 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2011 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Sådan underviste jeg mine børn på jordomrejsen

Sådan underviste jeg mine børn på jordomrejsen Rejser 26.09.2014 kl. 17:16 Sådan underviste jeg mine børn på jordomrejsen AF Oliver Batchelor Københavnerfamilie tog både skolebørnene og skolebøgerne med på jordomrejsen. Med tre sønner i skolealderen

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 Udvalget for Andragender 2009 19.10.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1362/2002 af Ralf Biester, tysk statsborger, om opkrævning af licensgebyr

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL

TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL TOSPROGEDE BYSKILTE - ROLLESPIL I april 2009 fik Flensborg nye byskilte. Når man i dag kører ind i Flensborg kan man læse både byens tyske og danske navn. Med de tosprogede byskilte vil byen vise, at den

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Oprøret ved Kalø. et rollespil om magt i middelalderen. I Jylland er bondeoprøret slået ned. Bønderne er vendt desillusionerede hjem til Djursland,

Oprøret ved Kalø. et rollespil om magt i middelalderen. I Jylland er bondeoprøret slået ned. Bønderne er vendt desillusionerede hjem til Djursland, Oprøret ved Kalø et rollespil om magt i middelalderen I Jylland er bondeoprøret slået ned. Bønderne er vendt desillusionerede hjem til Djursland, bekymrede for deres fremtid og den straf, der er pålagt

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 08-12- 2010 TILSYNET Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Statsforvaltningen Midtjylland, fører i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Forslag. 17. juni 2010. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling

Forslag. 17. juni 2010. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling Forslag Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 17. juni 2010 1. Forslag om opsætning af altaner 2. Fuldmagt til salg af ejendommene i Høje Tåstrup og Hedehusene Altaner i AB Jæger Forslaget

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil

Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil A havde af et revaliderings- og pensionsnævn fået bevilget et rente- og delvist afdragsfrit lån på 84.864 kr. til anskaffelse af en Ford Taunus 1600 som

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere