Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder"

Transkript

1 GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats- og fokusområder, som udgangspunkt for udviklingsplaner på det enkelte bo- og aktivitets- og beskæftigelsestilbud. 2. Konceptet for den enkelte udviklingsplan på hvert tilbud samt opfølgning. Tilbuddets udviklingsplan indgås som en aftale mellem det enkelte tilbuds leder/forstander og afdelingschefen for SHD. Tilbuddets navn: Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej Rammen Vision Udviklingsplanerne og fælles fokusområder drøftes på det årlige seminar for ledere og konsulenter i Social & Handicap Drift. De lokale MED-grupper inddrages. Mål og fokusområder vil være gældende, indtil de revideres. Vision for borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte Vi er kendte for at give alle borgere uanset handicap og livssituation mulighed for at kunne udnytte egne ressourcer til at leve et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt. Vedtaget i kommunalbestyrelsen Tværgående målsætninger, politikker, strategier mv. i Gentofte Kommune Alle parter er ansvarlige for at arbejde for de målsætninger mv., der er fastsat politisk og/eller administrativt i: - Gentofte-Plan - Handicappolitik og årlige handleplaner - Sundhedspolitik og årlige handleplaner - Direktionens strategiplan - Delpolitikkerne på personaleområdet - Øvrige politikker i Gentofte Kommune 1

2 Fælles fokusområder og mål i Social & Handicap Drift Social & Handicap Drifts fokus i de fælles fokusområder er borgerrettet, og vi arbejder overordnet med rehabilitering i forhold til: Faglige tilgange, metoder og effektmåling Selvstændighed, netværk og relationer Sundhed og trivsel Velfærdsteknologi og kommunikation Vi har et øget fokus på borgernes muligheder for leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv med en funktionsnedsættelse som muligt. Indsatserne tilrettelægges med et rehabiliterende sigte med afsæt i de mål, borgeren og handlekommunen i fællesskab har udarbejdet. Selvstændighed og meningsfuldhed er centrale forudsætninger i rehabiliteringsindsatsen og understøttes af forskellige faglige metoder og teknologier. Særligt er borgenes netværk og muligheder for at deltage som medborger på relevante og meningsfulde arenaer betydningsfulde elementer i den rehabiliterende tilgang. Ad. 1: Faglige tilgange, metoder og effektmåling Vi vil videreudvikle arbejdet med pædagogiske og andre faglige tilgange og metoder og anvende kvalificeret borgerrettet effektmåling og resultatdokumentation for at skabe det bedst mulige afsæt for en kvalificeret rehabiliterende indsats. Det gør vi ved at: Vi arbejder systematisk med relevante mål, evidens- eller erfaringsbaserede metoder og faglige tilgange. Vi formulerer klare, konkrete og individuelle mål for borgernes ophold i tilbuddet gennem FKO og indsatsplanen. Vi samarbejder på tværs af tilbud og enheder med fælles mål, planer og opfølgning for og med - borgeren og deres pårørende/netværk. Vi anvender effektmåling og resultatdokumentation, som afsæt for løbende opfølgning, læring og forbedring af indsatsen for og med den enkelte borger. Vi benytter de metoder, der bedst understøtter arbejdet med borgerens mål. Vi styrker kommunikation og dialog om indsats, roller og forventninger med borgerne, deres pårørende/netværk samt sagsbehandlere. Vi sikrer, at medarbejderne løbende udvikler deres kompetencer til at kunne arbejde kvalificeret med mål, 2

3 faglige tilgange, metoder, effektmåling, resultatdokumentation m.m. Ad. 2: Selvstændighed, netværk og relationer Vi vil fortsat være kendt for en indsats, der styrker og videreudvikler borgerens mulighed for at indgå i sociale relationer, fællesskaber og netværk i samfundet. Det gør vi ved At have fokus på aktiviteter og fællesskaber, der giver borgerne mulighed for at udvikle og anvende sociale kompetencer. At samarbejde med borgeren om at skabe overblik og handlemuligheder ift. aktiviteter, steder, personer og fællesskaber, som kan øge selvstændighed og trivsel. At borgeren understøttes i at dyrke aktiviteter, indgå i sociale fællesskaber samt etablere og fastholde værdifulde relationer til pårørende og øvrige netværk. At samarbejde med borgeren om udarbejdelse og opfølgning på konkrete, individuelle mål for borgerens sociale kompetencer, selvstændighed og netværk. At borgerne bl.a. gennem brugerbestyrelser - inddrages mest muligt i beslutninger og opgaveløsningen gennem udvikling af tilbuddenes pædagogiske praksis og demokratiske processer. At være brobyggere til lokalsamfundet At styrke borgernes inklusion i samfundslivet ved at understøtte deres muligheder for uddannelse og/eller beskæftigelse gennem udvikling og læring. Ad. 3: Sundhed og trivsel Vi vil styrke borgernes sundhed og trivsel gennem forebyggelse, livsstilsændring og sundhedsfremme i hverdagen. Vi tager afsæt i et sundhedsperspektiv med en helhedsorienteret og bred tilgang. Vi har fokus på at skabe bedre lighed i sundhed. Det gør vi ved: At igangsætte og deltage i en række initiativer, der styrker borgernes trivsel og sundhed, f.eks. om sundhedsfremme og medicinhåndtering. At styrke borgernes robusthed og trivsel i forbindelse ændrede livssituationer f.eks. i forbindelse med overgang fra ung til voksen eller ved indflytning i ny bolig. At understøtte samarbejde på tværs med samarbejdspartnere, der kan styrke den sundhedsfaglige indsats for borgerne i hverdagen. 3

4 At inddrage medarbejdere med sundhedsfaglige kompetencer i opgaveløsningen. At iværksætte kompetenceudvikling og aktiviteter på tværs om sundhed. Ad. 4: Velfærdsteknologi og kommunikation Vi vil styrke rehabiliteringsprocessen, borgerens udvikling og trivsel samt medarbejdernes arbejdsmiljø ved at medtænke og anvende velfærdsteknologi som et integreret middel i den pædagogiske indsats. Vi udnytter nye teknologier til at kvalificere og udvikle arbejdsgange i dagligdagen. Vi er altid bevidste om, hvilke formål og mål teknologien tjener. Vi vil i særlig grad rette indsatsen mod: Borgerens mulighed for at agere så selvstændigt som muligt i Det digitale samfund. Borgerens oplevelse af størst mulig tilgængelighed og selvhjulpenhed i og udenfor egen bolig. Borgerens forudsætninger for at udvikle og udvide kompetencer og ressourcer og muligheder for selvstændigt og aktivt at kunne træffe egne valg. Tilbuddets egne indsatsområder: Det enkelte tilbud beskriver indsatsområder indenfor minimum 3 af de 4 fokusområder. Heraf SKAL en af indsatserne beskrives inden for fokusområde 1: Faglige tilgange, metoder og effektmåling. Indsats er titel samt kort beskrivelse af indsatsen. Målet angiver, hvad I vil opnå. Succeskriterierne beskriver den effekt, I ønsker at opnå med indsatsen. Læg vægt på den borgerrettede effekt. I skal kunne evaluere på succeskriterierne med henblik på, om I har opnået den ønskede effekt. Aktiviteten (kan også kaldes interventionen) fortæller, hvad det er, I sætter i gang for at opnå målet. Hvad det er, I faktisk gør. 4

5 Opfølgning og afrapportering Forstander/leder er forpligtet til: At deltage i revurderingen af fokusområder og mål én gang årligt. At gennemføre en skriftlig evaluering af tilbuddets fokusområder At bidrage til løbende refleksion og læring på eget tilbud og på tværs i bl.a. lederdialogforum. Dato og parter Udviklingsplanen er indgået mellem Forstander: Margrethe Nørgaard Afdelingschef: Elsebet Schultz Dato: 10. marts

6 Fokusområde 1: Faglige tilgange, metoder og effektmåling Indsats: BMV vil i 2017 fortsætte implementeringen af dokumentation/en i EKJ, FKOindsatsplanen samt fortsætte det igangsatte arbejde med SMTTE modellen til effektmåling af indsatsen i forhold til den enkelte borger. I dokumentationsarbejdet vil vi også være optaget af hvordan vi kan tydeliggøre sammenhængen /koblingen mellem teori (pædagogiske og andre faglige tilgange), praksis (metoder) og effekten for borgeren (dokumentationen af effekten). Mål: At dokumentationen i EKJ er fuldt implementeret på BMV 20-28, herunder at nødvendige fælles som individuelle registrerings og afkrydsningsdokumenter findes og anvendes i EKJ. At der arbejdes med en dokumentations-systematik, der bidrager til at tydeliggøre sammenhængen mellem teori, praksis og borgereffekt i dokumentationen vedr. den enkelte borger i EKJ og i Indsatsplanen. At kunne trække præcise registreringer fra EKJ, for at kunne analysere problemstillinger, indsatser og effekter for en enkelte borger mere præcist. At effektmålingsmodellen SMTTE dels gennemføres for de borgere hvor SMTTE er igangsat i efteråret 2016, og dels igangsættes for nye borgere i begge miljøer, til at beskrive de konkrete resultater/effekter som den enkelte beboer opnår gennem arbejdet med indsatsmålene i indsatsplanerne. Succeskriterier herunder den borgerrettede effekt: At de registrerings og afkrydsningsdokumenter som i dag anvendes på BMV i papirform, findes og anvendes i EKJ med udgangen af At vi selv og andre som læser vores dokumentation ved udgangen af 2017, giver udtryk for tydeligere at kunne se og forstå sammenhængen mellem de pædagogiske/faglige tilgange, metoder og effekt for borgeren. At vi ved udgangen af 2017 har færdiggjort arbejdet med sproglige standardisering i EKJ, så det er muligt, at trække systematiske data fra EKJ, til brug for en hurtigere vurdering og tilrettet indsats ift. den enkelte borger. At vi ved udgangen af igennem brug af SMTTE kan dokumentere resultater og effekt af indsatsen med indsatsmålene hos 2 beboere i hvert af de 4 boenheder. Aktivitet: Leder- og administrations gruppen, udarbejder inden udgangen af 1. kvartal en tids og indholdsplan, for den videre implementering af EKJ, herunder opgaven med den sproglige standardisering og systematikken som tydeliggør sammenhæng mellem teori, praksis og borgereffekt, og hvilke aktiviteter der er nødvendige at iværksætte for at nå målene. Gruppen som er ansvarlig for arbejdet med FKO og indsatsplanerne, planlægger arbejdet med SMTTE modellen for de borgere hvor SMTTE er i gang og igangsætning af SMTTE for 1 borger i hver boenhed hhv før sommer og efter sommer altså i alt 8 borgere. SMTTE gennemføres 6

7 sammen med medarbejderne på P-møderne og erfaringer opsamles og evalueres første gang umiddelbart inden sommerferien på et P-møde i hvert team. Der følges op på udviklingsplanen mål, tidsplan og aktiviteter på MED møderne, på personalemøderne og på leder og adm. møderne med et fast punkt på dagsordnen. Ansvarsfordelingen ift. opfølgningen, aftales hhv. på leder- og adm. møde, på MED-møde samt på alle 4 teams P-møder umiddelbart efter, at udviklingsplanen er godkendt. Evaluering af fokusområde 1: Faglige tilgange, metoder og effektmåling I hvor høj grad er målet/målene indfriet: Scala fra 1-5, hvor 5 er bedst Hvilke tilføjelser eller afvigelser har der været i jeres aktiviteter? Har I indfriet jeres succeskriterier? Beskriv kort for hvert succeskriterie, hvorledes I kan iagttage, at jeres succeskriterier er indfriet. Hvis ikke I har indfriet et succeskriterie, så skriv hvilke årsager, der er til det. Resultaternes forankring: Beskriv, hvordan I har eller vil forankre resultaterne som ny praksis i hverdagen på tilbuddet. Det kan være, I har ændret en praksis eller indført en ny arbejdsgang. Hvis I ikke ønsker at arbejde videre med at forankre resultatet, så beskriv hvorfor. Hvis I vælger at fortsætte med indsatsmålet, hvad vil I så gøre anderledes? Hvad er den vigtigste effekt, indsatsen har skabt for borgerne? Fokusområde 2: Selvstændighed, netværk og relationer Indsats: BMV (Psykiatrien) vil i 2017 have særlig fokus på i samarbejde med beboerne, at udvikle og kvalificere beboermøderne, samt fastholde vores fokus på arbejdet med at udarbejde konkrete og individuelle mål for borgerens sociale trivsel, - sociale kompetencer, selvstændighed og netværk. Mål: Denne del skal først afleveres sammen med Udviklingsplan 2018 At emnerne social trivsel, - sociale kompetencer, selvstændighed og netværk drøftes og behandles på forskellige måde og fra forskellige vinkler med beboerne på beboermøderne. At beboermøderne i hus udvikles og gennemføres mere ensartet, samt at der før hvert møde foreligger en dagsorden som er tilgængelig og anvendelige for beboerne, ligesom der udarbejdes referater fra beboermøderne som er tilgængelige og anvendelige for beboerne. I den enkelte beboers indsatsplan skal ovenstående fokus på social trivsel, afspejle sig i et eller flere delmål. I et pilotforsøg med benyttelse af trivselskortet undersøge, om brugen af trivselskort kan medvirke til 7

8 at tilføre beboerne i hus større trivsel. Succeskriterier herunder den borgerrettede effekt: At der er dagsordner og referater fra alle beboermøderne i hus , og at det kan dokumenteres via referater, fotos og/eller videoklip, at 1/3 af beboere har deltaget aktivt - enten selvstændigt eller med støtte i emnerne om social trivsel sociale kompetencer, selvstændighed og netværk. At beboerne fortæller eller viser, f.eks. på brugerbestyrelsesmøderne, at de har medvirket på forskellige måder i emnerne om social trivsel, - sociale kompetencer, selvstændighed og netværk. At det fremgår af mindst 50 % af indsatsplanerne, at der via indsatsmål arbejdes med udvikling og/eller vedligeholdelse af den enkeltes sociale trivsel. At de relevante personer på BMV har indhentet tilstrækkelig viden om trivselskortet og anvendelsen af kortet og at trivselskortet derefter er afprøvet sammen med minimum 2 borgere i psykiatrien. Og at vi sammen med borgeren vurderer/afgør, om anvendelsen af trivselskortet medvirker til at tilføre den enkelte beboer større trivsel. Aktivitet: Medarbejdere og ledelse i hus planlægger beboermøderne for resten af året, og drøfter hvordan møderne kan udvikles, organiseres og gennemføres mere ensartet, så emnet social trivsel mv. bliver behandlet og drøftet på forskellige måder sammen med beboerne. Medarbejdere, beboere og ledelse planlægger og forbereder gennemførelse af beboermøderne med dagsordner og referater som er anvendelige for beboerne. Der arbejdes fortsat med at udvikle visuelle dagsordner og referater til/fra beboermøderne. I den enkelte beboers indsatsplan formuleres et mål eller delmål, som konkret beskriver, hvordan der arbejdes med social trivsel mv. enten ift udvikling af, eller vedligeholdelse af den enkeltes sociale trivsel. Ledelsen på BMV har ansvaret for før sommerferien, at få tilstrækkelig viden om trivselskortet og hvordan det anvendes, og derefter planlægge hvem, hvornår, hvordan og med hvilke beboere trivselskortet afprøves. Der følges op på udviklingsplanens tidsplan og aktiviteter på MED møderne, på personalemøderne og på leder og adm. møderne med et fast punkt på dagsordenen. Ansvarsfordelingen ift. opfølgningen aftales hhv. på leder- og adm., på MED-møde, og på de to teams P-møder umiddelbart efter, at udviklingsplanen er godkendt. Evaluering af fokusområde 2: Selvstændighed, netværk og relationer I hvor høj grad er målet/målene indfriet: Scala fra 1-5, hvor 5 er bedst Denne del skal først afleveres sammen med Udviklingsplan

9 Hvilke tilføjelser eller afvigelser har der været i jeres aktiviteter? Har I indfriet jeres succeskriterier? Beskriv kort for hvert succeskriterie, hvorledes I kan iagttage, at jeres succeskriterier er indfriet. Hvis ikke I har indfriet et succeskriterie, så skriv hvilke årsager, der er til det. Resultaternes forankring: Beskriv, hvordan I har eller vil forankre resultaterne som ny praksis i hverdagen på tilbuddet. Det kan være, I har ændret en praksis eller indført en ny arbejdsgang. Hvis I ikke ønsker at arbejde videre med at forankre resultatet, så beskriv hvorfor. Hvis I vælger at fortsætte med indsatsmålet, hvad vil I så gøre anderledes? Hvad er den vigtigste effekt, indsatsen har skabt for borgerne? Fokusområde 3: Sundhed og trivsel Indsats: BMV (Autisme/struktur) vil i 2017 have særlig fokus på borgernes sundhed og trivsel gennem forebyggelse og sundhedsfremme i hverdagen. Mål: Igangsætte og systematisere helbredsundersøgelser så alle borgerne i hus systematisk og minimum en gang årligt tilbydes en helbredsundersøgelse hos praktiserende læge. Generel opkvalificering af medarbejdernes kompetencer og viden ift sammenhængen mellem medicin/håndtering, observationer og pædagogik med det formål, bedre at kunne forebygge og vurdere f.eks. hvilken betydning bivirkninger af medicinering kan have på beboerens ageren og trivsel. Inddrage vores medarbejdere med sundhedsfaglige kompetencer løbende hos alle borgerne i hus Gennemføre to gå hjem møder årligt med den enkelte beboers pårørende, med henblik på blandt andet, at opfange sundhedsmæssige ændringer, udfordringer mv. hos beboeren hurtigere, så der i højere grad kan forebygges og eller behandles hurtigere. Succeskriterier herunder den borgerrettede effekt: At 1/3 af beboerne har gennemført en årlig helbredsundersøgelse hos deres praktiserende læge. Den borgerrettede effekt er, at den enkelte i højere grad sikres, at der iværksættes forebyggende tiltag eller behandling tidligere, hvor det måtte være nødvendigt. At minimum 6 medarbejdere har gennemført medicinkursus, og at vi efterfølgende oplever, at medarbejderne føler sig mere kompetente til blandt andet, at observere sammenhænge mellem medicin/håndtering, observationer og pædagogik. AMR gruppen i hus drøfter og forslår hvordan de sundhedsfaglige medarbejderes kompetencer i højere grad inddrages løbende hos alle borgerne i hus Den borgerettede effekt er, at sundhedsfaglige problemstillinger for den enkelte borger, i højere grad kan løses af kendte personer i huset, og/eller at fysiske problemstillinger i højere grad forebygges end 9

10 behandles. Når der er gennemført 50 % gå hjem møder med de pårørende i hus 20-22, og når det konstateres i fællesskab, at der var, eller bliver iværksat de nødvendige forebyggende indsatser eller behandling. Aktivitet: Ledelsen tager initiativ til et møde med de praktiserende læger Helle og Jens for at drøfte ønsket om en årlig helbredsundersøgelser, samt drøfter hvad der ligger i en helbredsundersøgelse samt om det er muligt, at bestille tid til alle 14 borgere i hus 20-22, fra starten af året. I samarbejde med konsulent Anne Mette Harder, planlægges medarbejdernes deltagelse i de kommende medicinkurser som kobler medicin/håndtering, observationer og pædagogik. Ledelse og MED drøfter og beslutter antal deltagere ad gangen. AMR gruppen drøfter på AMR møder i første halvdel af 2017 ideer og forslag til hvordan de sundhedsfaglige medarbejderes kompetencer løbende og i højere grad kan komme alle borgerne i hus til gode. Og iværksætter derefter de relevante tiltag i hus Der følges op på udviklingsplanens tidsplan og aktiviteter på MED møderne, på personalemøderne og på leder og adm. møderne med et fast punkt på dagsordnen. Ansvarsfordelingen ift. opfølgningen aftales hhv. på leder- og adm., på MED-møde, og på de to teams P-møder umiddelbart efter, at udviklingsplanen er godkendt. Evaluering af fokusområde 3: Sundhed og trivsel I hvor høj grad er målet/målene indfriet: Scala fra 1-5, hvor 5 er bedst Hvilke tilføjelser eller afvigelser har der været i jeres aktiviteter: Har I indfriet jeres succeskriterier? Beskriv kort for hvert succeskriterie, hvorledes I kan iagttage, at jeres succeskriterier er indfriet. Hvis ikke I har indfriet et succeskriterie, så skriv hvilke årsager, der er til det. Resultaternes forankring: Beskriv, hvordan I har eller vil forankre resultaterne som ny praksis i hverdagen på tilbuddet. Det kan være, I har ændret en praksis eller indført en ny arbejdsgang. Hvis I ikke ønsker at arbejde videre med at forankre resultatet, så beskriv hvorfor. Hvis I vælger at fortsætte med indsatsmålet, hvad vil I så gøre anderledes? Hvad er den vigtigste effekt, indsatsen har skabt for borgerne? Denne del skal først afleveres sammen med Udviklingsplan

11 Fokusområde 4: Velfærdsteknologi og kommunikation Indsats: BMV vil i 2017 fortsætte det IT-kommunikationsforløb som vi i hele 2016 har arbejdet med i samarbejde med Kommunikationscentret i Hillerød. Mål: Videreføre og fortsætte arbejdet og vores fokus på at udvide og udvikle beboernes kompetencer og ressourcer til mere selvstændigt og aktivt, at kunne træffe egne valg og opleve større selvhjulpenhed, ved hjælp at IKT - kommunikative teknologier i den pædagogiske indsats. At flere pårørende inddrages aktivt i kommunikationen med deres pårørende via IKT. At arbejdet med IBG skærmene kobles på kommunikationsforløbet, så mulighederne for beboerne på IBG skærmene udvikles i samme forløb. Succeskriterier herunder den borgerrettede effekt: Når vi i december måned 2017 kan konstatere, at yderligere 30 % af medarbejdere er blevet kompetente til at anvende kommunikative og kompenserende teknologier i samarbejde med beboerne. At vi kan konstatere, at de som er i gang med IKT fortsætter brugen og udviklingen samt, at yderligere 4 beboere i Autisme/Strukturmiljøet og 6 beboere i Psykiatrimiljøet bruger teknologier til en eller flere af de 3 temaer kommunikation strukturunderstøttelse leg/læring og underholdning. At IKT aktiviteter for de beboere hvor det er relevant, indgår i den enkeltes fysiske ugeplan som faste aktiviteter og at aktiviteterne og udviklingen for den enkelte indgår i Indsatsplanerne. At flere beboere oplever, at de får flere muligheder på IBG skærmene, og bruger dem. At dele fra IKT kommunikationsforløbet i løbet af 2017, bliver visualiseret på IBG tavlerne, så beboerne, medarbejderne og de pårørende kan følge udviklingen. At vi kan konstatere, at flere pårørende indgår aktivt i arbejdet og udviklingen med IKT med deres pårørende på BMV. At BMV s superbrugergruppe fortsat i dagligdagen og/eller når der er brug for det, bistår kollegaer og beboere i arbejdet med kompenserende teknologier. Aktivitet: Superbrugergruppen samt ledelsen evaluerer og opsamler den erfaringer fra kommunikationsforløbet i 2016, sammen med Marcello Ghin og Michael Hjort fra Kommunikationscentret i Hillerød, og det videre arbejde i 2017, aftales og planlægges. At der umiddelbart efter den lægges en detaljeret plan for arbejdet i At vi i 2017 fortsætter med undervisning og opfølgning af Michael Hjort fra kommunikationscentret i Hillerød. 11

12 Der følges op på udviklingsplanens tidsplan og aktiviteter i superbrugergruppen, på MED møderne, på personalemøderne og på leder og adm. møderne med et fast punkt på dagsordnen. Ansvarsfordelingen ift. opfølgningen tages op og aftales hhv. på leder- og adm. møde, i superbrugergruppen samt på MED-mødet, og på alle 4 teams P-møder umiddelbart efter, at udviklingsplanen er godkendt. Evaluering af fokusområde 4: Velfærdsteknologi og kommunikation I hvor høj grad er målet/målene indfriet: Scala fra 1-5, hvor 5 er bedst Hvilke tilføjelser eller afvigelser har der været i jeres aktiviteter: Har I indfriet jeres succeskriterier? Beskriv kort for hvert succeskriterie, hvorledes I kan iagttage, at jeres succeskriterier er indfriet. Hvis ikke I har indfriet et succeskriterie, så skriv hvilke årsager, der er til det. Resultaternes forankring: Beskriv, hvordan I har eller vil forankre resultaterne som ny praksis i hverdagen på tilbuddet. Det kan være, I har ændret en praksis eller indført en ny arbejdsgang. Hvis I ikke ønsker at arbejde videre med at forankre resultatet, så beskriv hvorfor. Hvis I vælger at fortsætte med indsatsmålet, hvad vil I så gøre anderledes? Denne del skal først afleveres sammen med Udviklingsplan 2018 Hvad er den vigtigste effekt, indsatsen har skabt for borgerne? 12

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2016 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats- og fokusområder,

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2018 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2018 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2014 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Nærværende rammesætning udgør det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats-

Læs mere

Udviklingsplan 2015 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan 2015 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2015 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats- og fokusområder,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Resultatdokumentation. Infomøde for sociale tilbud 2. november 2015

Resultatdokumentation. Infomøde for sociale tilbud 2. november 2015 Resultatdokumentation Infomøde for sociale tilbud 2. november 2015 Dagens oplæg roller, tilsyn og produkter Opgaven er klar men der er mange veje til målet Resultatdokumentation en væsentlig del af socialtilsynets

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Egaa Gymnasium) Feedback for læring I Kvalificerede medarbejderudviklingsforløb

Egaa Gymnasium) Feedback for læring I Kvalificerede medarbejderudviklingsforløb Kvalificerede medarbejderudviklingsforløb - Egaa Gymnasium På Egaa Gymnasium har det været fast procedure, at leder foretager observationer af undervisning forud for MUS. Ledere og lærere ønsker dog at

Læs mere

Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund. Indflydelse på eget liv

Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund. Indflydelse på eget liv Oktober 2018 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer med lokale tilføjelser for Bostedet Hadsund Indflydelse på eget liv Side 2 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering Værdighedspolitik 2018 Sundhed, Handicap og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temadag om resultatdokumentation Socialtilsyn Øst, 16. januar 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temadag om resultatdokumentation Socialtilsyn Øst, 16. januar 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temadag om resultatdokumentation Socialtilsyn Øst, 16. januar 2016 Disposition for oplægget 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er:

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er: Gladsaxe Kommune Familieafdelingen august 2006 Sammenhængende børnepolitik i Gladsaxe kommune 1. Indledning Gladsaxe Kommunes Sammenhængende børnepolitik 2007-2009 skal sikre sammenhæng i overgangene mellem

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Auditforløb 17.2 Januar Marts 2017 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

PÆDAGOGISK GRUNDLAG FOR DAGINSTITUTIONER

PÆDAGOGISK GRUNDLAG FOR DAGINSTITUTIONER SKABELON PÆDAGOGISK GRUNDLAG FOR DAGINSTITUTIONER Byggeri - en særlig mulighed for nytænkning af den pædagogiske praksis Når en daginstitution skal udvides eller ombygges, opstår der en særlig mulighed

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Tre Birke. Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch. Joan Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Tre Birke. Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch. Joan Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Handicap og Psykiatri Dato: 07.06.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Tre Birke Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch Joan Nørgaard Mia Mortensen

Læs mere

Notat. Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen.

Notat. Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen. Notat Emne: Til: Kopi til: Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen Den 15. august 2013 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Baggrund

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Børn og familie udførerområdet Aftalemål November 2016

Børn og familie udførerområdet Aftalemål November 2016 Børn og familie udførerområdet Aftalemål 2017 November 2016 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialstyrelsen, Odense 15. juni 2016 Mikkel Møldrup-Lakjer, Center for Data, Analyse og Metode Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst

Læs mere

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan Til at understøtte arbejdet med at realisere det pædagogiske grundlag og den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbuddene i Aarhus Kommune Indledning

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Lokal UdviklingsPlan 2018/2019. Gl. Åby Dagtilbud

Lokal UdviklingsPlan 2018/2019. Gl. Åby Dagtilbud Lokal UdviklingsPlan 2018/2019 Gl. Åby Dagtilbud 1 Gl. Åby Dagtilbuds nye logo : Lokal UdviklingsPlan 2018/2019 Gl. Åby Dagtilbud 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor? Den lokale udviklingsplan

Læs mere

VIRKSOMHEDSSPECIFIKKE INDSATSOMRÅDER

VIRKSOMHEDSSPECIFIKKE INDSATSOMRÅDER Center for Socialpædagogik Vordingborg bo liv job VIRKSOMHEDSSPECIFIKKE INDSATSOMRÅDER 2019 INDSATSOMRÅDERNE: FAGLIGHED DOKUMENTATION SAMSKABELSE PÅRØRENDESAMARBEJDE SYGEFRAVÆR Dette er de 5 virksomhedsspecifikke

Læs mere

Dagplejens Lære- og udviklingsplan

Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejen tager hånd om dit barn 2009 2011 1 Lære- og udviklingsplanen Hvert 2. år udarbejdes en lære- og udviklingsplan. Målet er at leve op til de krav der, såvel lovmæssigt

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Workshop Opfølgning på effekt af indsatsen Ringkøbing-Skjern Kommune Dagsorden Præsentation Lidt om kommunen Organisationsplan Forhistorie Overvejelser og implementering Systematikken i effektmåling ved

Læs mere

Dokumentation, Effekt og Resultatmåling

Dokumentation, Effekt og Resultatmåling Dokumentation, Effekt og Resultatmåling Motivation Motivation... I alle afdelinger sættes der fokus på dokumentation, Effekt og Resustatmåling. Konkret sker der måling i Rusmiddelcentret ved, at borgerne

Læs mere

Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger

Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger 07.04.11 Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger Nu er det tid til at komme ind på nogle af de overvejelser, I skal gøre jer, når I implementerer SIP på jeres botilbud. Det er vigtigt at understrege,

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE

Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE Fonden for Kvalitetsudvikling Viden og Dokumentation Fonden arbejder for At forbedre vilkårene for udsatte børn, unge og voksne At kvalificere

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

VIRKSOMHEDSSPECIFIKKE INDSATSOMRÅDER 2018 Center for Socialpædagogik Vordingborg

VIRKSOMHEDSSPECIFIKKE INDSATSOMRÅDER 2018 Center for Socialpædagogik Vordingborg VIRKSOMHEDSSPECIFIKKE INDSATSOMRÅDER 2018 Center for Socialpædagogik Vordingborg INDSATSOMRÅDERNE FOR 2018 PERFORMANCEKULTUR SAMSKABELSE SEKSUALITET FAGLIGHED OG DOKUMENTATION VELFÆRDSTEKNOLOGI SOCIAL

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Bofællesskabet. Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven Udviklingspunkter samt Handleplan

Bofællesskabet. Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven Udviklingspunkter samt Handleplan Bofællesskabet Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven 2017. Udviklingspunkter samt Handleplan Tema: Uddannelse og beskæftigelse De konkrete individuelle mål for beboerne skal vise, hvilke handlinger

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Udviklingsplan

Udviklingsplan Udviklingsplan 2019-2021 Kommunikationscentret Borger- og Socialservice, Hillerød Kommune Side 1/12 Indledning Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Borger- og Socialservice. Det betyder, at

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Handleplan 2017 2018 Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Beskrivelse af indsats (Overordnet beskrivelse

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse og beskæftigelse Østerled er et selvejende botilbud under Gentofte Børnevenner med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune. Tilbuddet Østerled har to enheder, bofællesskabet Østerled med 4 enheder og opgangsfællesskabet

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport Kvalitetsrapport Dagplejen 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 Målsætninger og opfølgning... 3 1.3 Opfølgning på kvalitetsrapporten... 5 2. Resultater

Læs mere

Bilag SSU : Samlet formidling af tilsynsrapporter til SSU 1. halvår 2017

Bilag SSU : Samlet formidling af tilsynsrapporter til SSU 1. halvår 2017 Bilag SSU 30.05.17: Samlet formidling af tilsynsrapporter til SSU 1. halvår 2017 Læsevejledning - hvad fremgår af skemaet dato for besøg m.v: Her er angivet hvornår selve tilsynsbesøget foregik, og om

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Rehabiliteringskoncept på plejehjem i Aalborg Kommune

Rehabiliteringskoncept på plejehjem i Aalborg Kommune Rehabiliteringskoncept på plejehjem i Aalborg Kommune 1. Indledning Med baggrund i kerneopgaven og Vision 2020 for Ældre- og Handicapafdelingen ønsker Ældre- og Sundhedsafdelingen at systematisere og kvalitetssikre

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Revideret NOVEMBER 2017 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering af sociale indsatser

Resultatdokumentation og evaluering af sociale indsatser Resultatdokumentation og evaluering af sociale indsatser En databaseret model for kvalitetsudvikling Dansk Evalueringsselskabs Årskonference Kolding, 8. september 2016 Mikkel Møldrup-Lakjer, Center for

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015 2017 Indhold 1. Hvorfor en rehabiliteringsstrategi?... 2 2. Det strategiske afsæt vision, mål og værdier... 3 3. Hvordan tænker vi rehabilitering

Læs mere

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Tårnly / Fjordblink, Sødisbakke, herefter blot kaldet Tårnly. Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde:, Region Nordjylland

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center Bøgely 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center Bøgely 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Center Bøgely 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme,

Læs mere

Sundhed i Nordjylland. - Fælleskommunale fokusområder

Sundhed i Nordjylland. - Fælleskommunale fokusområder Sundhed i Nordjylland - Fælleskommunale fokusområder Sundhedspolitisk Dialogforum 2017 Forord De senere år er der både kommunalt og regionalt arbejdet hårdt med at indfri Sundhedsaftalen 2015-2018 og

Læs mere

Procesarket er tænkt som et dynamisk redskab, hvor der arbejdes med Post-itsedler, så processen kan gentages, og så

Procesarket er tænkt som et dynamisk redskab, hvor der arbejdes med Post-itsedler, så processen kan gentages, og så Procesark Organisering af et godt læringsmiljø bygger på pædagogiske refleksioner og faglige drøftelser. Det handler om at se på egen praksis og organisering af læringsmiljøet med nye øjne og systematisk

Læs mere

Målog Indsatser

Målog Indsatser Mål og Indsatser 2017-2018 Kerneopgaven Vi fremmer borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk Forord I Ældre- og Handicapforvaltningen er

Læs mere

Målog Indsatser

Målog Indsatser Mål og Indsatser 2017-2018 Kerneopgaven Vi fremmer borgernes mulighed for at leve en Forord selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk I Ældre- og Handicapforvaltningen er

Læs mere

Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben

Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben Socialtilsyn Hovedstaden

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Handleplan Arbejdsmarkedsforvaltningen

Handleplan Arbejdsmarkedsforvaltningen Handleplan 2017 2018 Arbejdsmarkedsforvaltningen Indsats: Investering i udvidet arbejdsrettet rehabiliteringsindsats - videreførelse af handleplan for 2015-2016 Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse arbejdsmiljø københavn Guide til en god trivselsundersøgelse Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 4 Sørg for at forankre arbejdet med trivselsundersøgelsen...

Læs mere

Overblik over handleplaner i Social Strategi

Overblik over handleplaner i Social Strategi Overblik over handleplaner i Social Strategi Indsatsområde Handleplaner Bemærkninger Der skal udarbejdes en overordnet rekrutterings- og kompetenceudviklingsstrategi på tværs af specialområderne. Kompetenceudvikling

Læs mere

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse Mål for Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 Indledning Formålet med at udarbejde mål for Handicap og Psykiatri er, at målene angiver retning for vores arbejde og giver mening til

Læs mere

At psykiatriske borgere i de forskellige målgrupper i højere grad bliver selvhjulpne og selvforsørgende

At psykiatriske borgere i de forskellige målgrupper i højere grad bliver selvhjulpne og selvforsørgende Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018- /tema Effektmål Social- og Sundhedsudvalget Rehabilitering i Socialpsykiatrien Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet

Læs mere

Skolernes mål og handleplaner

Skolernes mål og handleplaner Skolernes udviklingsplaner Nationale mål Kommunal kvalitetsrapport Nationale mål Nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Måltal Mindst 80 procent af eleverne

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Skovbakken, Sødisbakke. Godkendt af: Ledelsen

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Skovbakken, Sødisbakke. Godkendt af: Ledelsen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde:, Region Nordjylland Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker,

Læs mere

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Auditforløb 16.4 August oktober 2016 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI DIGITALISERINGSSTRATEGI 2 INDHOLD 4 INDLEDNING 5 Fokusområder i digitaliseringsstrategien 5 Visionen for digitaliseringsstrategien 6 UDVIKLING AF BØRN OG UNGES DIGITALE KOMPETENCER 6 Målene for udviklingen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater 1.juli 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Området retter sig mod systematisk og vidensbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis.

Området retter sig mod systematisk og vidensbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis. Uddannelsesplan for Modul 13 - Praktikperiode 3 - DTP Institutionens navn: Daginstitutionen Palmeallé Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder,

Læs mere

HR-Strategi for Gladsaxe Kommune

HR-Strategi for Gladsaxe Kommune HR-Strategi for Gladsaxe Kommune Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats, for dermed at sikre, at de HR-indsatser der gennemføres i dag og fremover understøtter den strategiske

Læs mere

Det tværgående samarbejde -Udvikling af mødefora og forældresamarbejde

Det tværgående samarbejde -Udvikling af mødefora og forældresamarbejde Status for handleplan for det specialiserede børne-familieområde August 2019 Kommunalbestyrelsen har i april 2019 tiltrådt indstillingen om en handleplan for det specialiserede børne-familieområde. Handleplanen

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Direktionens årsplan

Direktionens årsplan Direktionens årsplan 2019 Indhold Indledning 3 Fortælling, vision og pejlemærker 3 Fokusområder i Direktionens årsplan 2019 4 Mål for 2019 med central forankring 7 Mål for 2019 for institutioner og afdelinger

Læs mere

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Auditforløb 17.1 Januar Marts 2017 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION. Til tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde

RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION. Til tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION Til tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde Supervision LÆRINGSCENTER BREJNING 01 LæringsCenter Brejning har udviklet en supervision, der omsætter

Læs mere