Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder"

Transkript

1 GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats- og fokusområder, som udgangspunkt for udviklingsplaner på det enkelte bo- og aktivitets- og beskæftigelsestilbud. 2. Konceptet for den enkelte udviklingsplan på hvert tilbud samt opfølgning. Tilbuddets udviklingsplan indgås som en aftale mellem det enkelte tilbuds leder/forstander og afdelingschefen for SHD. Tilbuddets navn: Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej Rammen Vision Udviklingsplanerne og fælles fokusområder drøftes på det årlige seminar for ledere og konsulenter i Social & Handicap Drift. De lokale MED-grupper inddrages. Mål og fokusområder vil være gældende, indtil de revideres. Vision for borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte Vi er kendte for at give alle borgere uanset handicap og livssituation mulighed for at kunne udnytte egne ressourcer til at leve et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt. Vedtaget i kommunalbestyrelsen Tværgående målsætninger, politikker, strategier mv. i Gentofte Kommune Alle parter er ansvarlige for at arbejde for de målsætninger mv., der er fastsat politisk og/eller administrativt i: - Gentofte-Plan - Handicappolitik og årlige handleplaner - Sundhedspolitik og årlige handleplaner - Direktionens strategiplan - Delpolitikkerne på personaleområdet - Øvrige politikker i Gentofte Kommune 1

2 Fælles fokusområder og mål i Social & Handicap Drift Social & Handicap Drifts fokus i de fælles fokusområder er borgerrettet, og vi arbejder overordnet med rehabilitering i forhold til: Faglige tilgange, metoder og effektmåling Selvstændighed, netværk og relationer Sundhed og trivsel Velfærdsteknologi og kommunikation Vi har et øget fokus på borgernes muligheder for leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv med en funktionsnedsættelse som muligt. Indsatserne tilrettelægges med et rehabiliterende sigte med afsæt i de mål, borgeren og handlekommunen i fællesskab har udarbejdet. Selvstændighed og meningsfuldhed er centrale forudsætninger i rehabiliteringsindsatsen og understøttes af forskellige faglige metoder og teknologier. Særligt er borgenes netværk og muligheder for at deltage som medborger på relevante og meningsfulde arenaer betydningsfulde elementer i den rehabiliterende tilgang. Ad. 1: Faglige tilgange, metoder og effektmåling Vi vil videreudvikle arbejdet med pædagogiske og andre faglige tilgange og metoder og anvende kvalificeret borgerrettet effektmåling og resultatdokumentation for at skabe det bedst mulige afsæt for en kvalificeret rehabiliterende indsats. Det gør vi ved at: Vi arbejder systematisk med relevante mål, evidens- eller erfaringsbaserede metoder og faglige tilgange. Vi formulerer klare, konkrete og individuelle mål for borgernes ophold i tilbuddet gennem FKO og indsatsplanen. Vi samarbejder på tværs af tilbud og enheder med fælles mål, planer og opfølgning for og med - borgeren og deres pårørende/netværk. Vi anvender effektmåling og resultatdokumentation, som afsæt for løbende opfølgning, læring og forbedring af indsatsen for og med den enkelte borger. Vi benytter de metoder, der bedst understøtter arbejdet med borgerens mål. Vi styrker kommunikation og dialog om indsats, roller og forventninger med borgerne, deres pårørende/netværk samt sagsbehandlere. Vi sikrer, at medarbejderne løbende udvikler deres kompetencer til at kunne arbejde kvalificeret med mål, 2

3 faglige tilgange, metoder, effektmåling, resultatdokumentation m.m. Ad. 2: Selvstændighed, netværk og relationer Vi vil fortsat være kendt for en indsats, der styrker og videreudvikler borgerens mulighed for at indgå i sociale relationer, fællesskaber og netværk i samfundet. Det gør vi ved At have fokus på aktiviteter og fællesskaber, der giver borgerne mulighed for at udvikle og anvende sociale kompetencer. At samarbejde med borgeren om at skabe overblik og handlemuligheder ift. aktiviteter, steder, personer og fællesskaber, som kan øge selvstændighed og trivsel. At borgeren understøttes i at dyrke aktiviteter, indgå i sociale fællesskaber samt etablere og fastholde værdifulde relationer til pårørende og øvrige netværk. At samarbejde med borgeren om udarbejdelse og opfølgning på konkrete, individuelle mål for borgerens sociale kompetencer, selvstændighed og netværk. At borgerne bl.a. gennem brugerbestyrelser - inddrages mest muligt i beslutninger og opgaveløsningen gennem udvikling af tilbuddenes pædagogiske praksis og demokratiske processer. At være brobyggere til lokalsamfundet At styrke borgernes inklusion i samfundslivet ved at understøtte deres muligheder for uddannelse og/eller beskæftigelse gennem udvikling og læring. Ad. 3: Sundhed og trivsel Vi vil styrke borgernes sundhed og trivsel gennem forebyggelse, livsstilsændring og sundhedsfremme i hverdagen. Vi tager afsæt i et sundhedsperspektiv med en helhedsorienteret og bred tilgang. Vi har fokus på at skabe bedre lighed i sundhed. Det gør vi ved: At igangsætte og deltage i en række initiativer, der styrker borgernes trivsel og sundhed, f.eks. om sundhedsfremme og medicinhåndtering. At styrke borgernes robusthed og trivsel i forbindelse ændrede livssituationer f.eks. i forbindelse med overgang fra ung til voksen eller ved indflytning i ny bolig. At understøtte samarbejde på tværs med samarbejdspartnere, der kan styrke den sundhedsfaglige indsats for borgerne i hverdagen. 3

4 At inddrage medarbejdere med sundhedsfaglige kompetencer i opgaveløsningen. At iværksætte kompetenceudvikling og aktiviteter på tværs om sundhed. Ad. 4: Velfærdsteknologi og kommunikation Vi vil styrke rehabiliteringsprocessen, borgerens udvikling og trivsel samt medarbejdernes arbejdsmiljø ved at medtænke og anvende velfærdsteknologi som et integreret middel i den pædagogiske indsats. Vi udnytter nye teknologier til at kvalificere og udvikle arbejdsgange i dagligdagen. Vi er altid bevidste om, hvilke formål og mål teknologien tjener. Vi vil i særlig grad rette indsatsen mod: Borgerens mulighed for at agere så selvstændigt som muligt i Det digitale samfund. Borgerens oplevelse af størst mulig tilgængelighed og selvhjulpenhed i og udenfor egen bolig. Borgerens forudsætninger for at udvikle og udvide kompetencer og ressourcer og muligheder for selvstændigt og aktivt at kunne træffe egne valg. Tilbuddets egne indsatsområder: Det enkelte tilbud beskriver indsatsområder indenfor minimum 3 af de 4 fokusområder. Heraf SKAL en af indsatserne beskrives inden for fokusområde 1: Faglige tilgange, metoder og effektmåling. Indsats er titel samt kort beskrivelse af indsatsen. Målet angiver, hvad I vil opnå. Succeskriterierne beskriver den effekt, I ønsker at opnå med indsatsen. Læg vægt på den borgerrettede effekt. I skal kunne evaluere på succeskriterierne med henblik på, om I har opnået den ønskede effekt. Aktiviteten (kan også kaldes interventionen) fortæller, hvad det er, I sætter i gang for at opnå målet. Hvad det er, I faktisk gør. 4

5 Opfølgning og afrapportering Forstander/leder er forpligtet til: At deltage i revurderingen af fokusområder og mål én gang årligt. At gennemføre en skriftlig evaluering af tilbuddets fokusområder At bidrage til løbende refleksion og læring på eget tilbud og på tværs i bl.a. lederdialogforum. Dato og parter Udviklingsplanen er indgået mellem Forstander: Margrethe Nørgaard Afdelingschef: Elsebet Schultz Dato: 10. marts

6 Fokusområde 1: Faglige tilgange, metoder og effektmåling Indsats: BMV vil i 2017 fortsætte implementeringen af dokumentation/en i EKJ, FKOindsatsplanen samt fortsætte det igangsatte arbejde med SMTTE modellen til effektmåling af indsatsen i forhold til den enkelte borger. I dokumentationsarbejdet vil vi også være optaget af hvordan vi kan tydeliggøre sammenhængen /koblingen mellem teori (pædagogiske og andre faglige tilgange), praksis (metoder) og effekten for borgeren (dokumentationen af effekten). Mål: At dokumentationen i EKJ er fuldt implementeret på BMV 20-28, herunder at nødvendige fælles som individuelle registrerings og afkrydsningsdokumenter findes og anvendes i EKJ. At der arbejdes med en dokumentations-systematik, der bidrager til at tydeliggøre sammenhængen mellem teori, praksis og borgereffekt i dokumentationen vedr. den enkelte borger i EKJ og i Indsatsplanen. At kunne trække præcise registreringer fra EKJ, for at kunne analysere problemstillinger, indsatser og effekter for en enkelte borger mere præcist. At effektmålingsmodellen SMTTE dels gennemføres for de borgere hvor SMTTE er igangsat i efteråret 2016, og dels igangsættes for nye borgere i begge miljøer, til at beskrive de konkrete resultater/effekter som den enkelte beboer opnår gennem arbejdet med indsatsmålene i indsatsplanerne. Succeskriterier herunder den borgerrettede effekt: At de registrerings og afkrydsningsdokumenter som i dag anvendes på BMV i papirform, findes og anvendes i EKJ med udgangen af At vi selv og andre som læser vores dokumentation ved udgangen af 2017, giver udtryk for tydeligere at kunne se og forstå sammenhængen mellem de pædagogiske/faglige tilgange, metoder og effekt for borgeren. At vi ved udgangen af 2017 har færdiggjort arbejdet med sproglige standardisering i EKJ, så det er muligt, at trække systematiske data fra EKJ, til brug for en hurtigere vurdering og tilrettet indsats ift. den enkelte borger. At vi ved udgangen af igennem brug af SMTTE kan dokumentere resultater og effekt af indsatsen med indsatsmålene hos 2 beboere i hvert af de 4 boenheder. Aktivitet: Leder- og administrations gruppen, udarbejder inden udgangen af 1. kvartal en tids og indholdsplan, for den videre implementering af EKJ, herunder opgaven med den sproglige standardisering og systematikken som tydeliggør sammenhæng mellem teori, praksis og borgereffekt, og hvilke aktiviteter der er nødvendige at iværksætte for at nå målene. Gruppen som er ansvarlig for arbejdet med FKO og indsatsplanerne, planlægger arbejdet med SMTTE modellen for de borgere hvor SMTTE er i gang og igangsætning af SMTTE for 1 borger i hver boenhed hhv før sommer og efter sommer altså i alt 8 borgere. SMTTE gennemføres 6

7 sammen med medarbejderne på P-møderne og erfaringer opsamles og evalueres første gang umiddelbart inden sommerferien på et P-møde i hvert team. Der følges op på udviklingsplanen mål, tidsplan og aktiviteter på MED møderne, på personalemøderne og på leder og adm. møderne med et fast punkt på dagsordnen. Ansvarsfordelingen ift. opfølgningen, aftales hhv. på leder- og adm. møde, på MED-møde samt på alle 4 teams P-møder umiddelbart efter, at udviklingsplanen er godkendt. Evaluering af fokusområde 1: Faglige tilgange, metoder og effektmåling I hvor høj grad er målet/målene indfriet: Scala fra 1-5, hvor 5 er bedst Hvilke tilføjelser eller afvigelser har der været i jeres aktiviteter? Har I indfriet jeres succeskriterier? Beskriv kort for hvert succeskriterie, hvorledes I kan iagttage, at jeres succeskriterier er indfriet. Hvis ikke I har indfriet et succeskriterie, så skriv hvilke årsager, der er til det. Resultaternes forankring: Beskriv, hvordan I har eller vil forankre resultaterne som ny praksis i hverdagen på tilbuddet. Det kan være, I har ændret en praksis eller indført en ny arbejdsgang. Hvis I ikke ønsker at arbejde videre med at forankre resultatet, så beskriv hvorfor. Hvis I vælger at fortsætte med indsatsmålet, hvad vil I så gøre anderledes? Hvad er den vigtigste effekt, indsatsen har skabt for borgerne? Fokusområde 2: Selvstændighed, netværk og relationer Indsats: BMV (Psykiatrien) vil i 2017 have særlig fokus på i samarbejde med beboerne, at udvikle og kvalificere beboermøderne, samt fastholde vores fokus på arbejdet med at udarbejde konkrete og individuelle mål for borgerens sociale trivsel, - sociale kompetencer, selvstændighed og netværk. Mål: Denne del skal først afleveres sammen med Udviklingsplan 2018 At emnerne social trivsel, - sociale kompetencer, selvstændighed og netværk drøftes og behandles på forskellige måde og fra forskellige vinkler med beboerne på beboermøderne. At beboermøderne i hus udvikles og gennemføres mere ensartet, samt at der før hvert møde foreligger en dagsorden som er tilgængelig og anvendelige for beboerne, ligesom der udarbejdes referater fra beboermøderne som er tilgængelige og anvendelige for beboerne. I den enkelte beboers indsatsplan skal ovenstående fokus på social trivsel, afspejle sig i et eller flere delmål. I et pilotforsøg med benyttelse af trivselskortet undersøge, om brugen af trivselskort kan medvirke til 7

8 at tilføre beboerne i hus større trivsel. Succeskriterier herunder den borgerrettede effekt: At der er dagsordner og referater fra alle beboermøderne i hus , og at det kan dokumenteres via referater, fotos og/eller videoklip, at 1/3 af beboere har deltaget aktivt - enten selvstændigt eller med støtte i emnerne om social trivsel sociale kompetencer, selvstændighed og netværk. At beboerne fortæller eller viser, f.eks. på brugerbestyrelsesmøderne, at de har medvirket på forskellige måder i emnerne om social trivsel, - sociale kompetencer, selvstændighed og netværk. At det fremgår af mindst 50 % af indsatsplanerne, at der via indsatsmål arbejdes med udvikling og/eller vedligeholdelse af den enkeltes sociale trivsel. At de relevante personer på BMV har indhentet tilstrækkelig viden om trivselskortet og anvendelsen af kortet og at trivselskortet derefter er afprøvet sammen med minimum 2 borgere i psykiatrien. Og at vi sammen med borgeren vurderer/afgør, om anvendelsen af trivselskortet medvirker til at tilføre den enkelte beboer større trivsel. Aktivitet: Medarbejdere og ledelse i hus planlægger beboermøderne for resten af året, og drøfter hvordan møderne kan udvikles, organiseres og gennemføres mere ensartet, så emnet social trivsel mv. bliver behandlet og drøftet på forskellige måder sammen med beboerne. Medarbejdere, beboere og ledelse planlægger og forbereder gennemførelse af beboermøderne med dagsordner og referater som er anvendelige for beboerne. Der arbejdes fortsat med at udvikle visuelle dagsordner og referater til/fra beboermøderne. I den enkelte beboers indsatsplan formuleres et mål eller delmål, som konkret beskriver, hvordan der arbejdes med social trivsel mv. enten ift udvikling af, eller vedligeholdelse af den enkeltes sociale trivsel. Ledelsen på BMV har ansvaret for før sommerferien, at få tilstrækkelig viden om trivselskortet og hvordan det anvendes, og derefter planlægge hvem, hvornår, hvordan og med hvilke beboere trivselskortet afprøves. Der følges op på udviklingsplanens tidsplan og aktiviteter på MED møderne, på personalemøderne og på leder og adm. møderne med et fast punkt på dagsordenen. Ansvarsfordelingen ift. opfølgningen aftales hhv. på leder- og adm., på MED-møde, og på de to teams P-møder umiddelbart efter, at udviklingsplanen er godkendt. Evaluering af fokusområde 2: Selvstændighed, netværk og relationer I hvor høj grad er målet/målene indfriet: Scala fra 1-5, hvor 5 er bedst Denne del skal først afleveres sammen med Udviklingsplan

9 Hvilke tilføjelser eller afvigelser har der været i jeres aktiviteter? Har I indfriet jeres succeskriterier? Beskriv kort for hvert succeskriterie, hvorledes I kan iagttage, at jeres succeskriterier er indfriet. Hvis ikke I har indfriet et succeskriterie, så skriv hvilke årsager, der er til det. Resultaternes forankring: Beskriv, hvordan I har eller vil forankre resultaterne som ny praksis i hverdagen på tilbuddet. Det kan være, I har ændret en praksis eller indført en ny arbejdsgang. Hvis I ikke ønsker at arbejde videre med at forankre resultatet, så beskriv hvorfor. Hvis I vælger at fortsætte med indsatsmålet, hvad vil I så gøre anderledes? Hvad er den vigtigste effekt, indsatsen har skabt for borgerne? Fokusområde 3: Sundhed og trivsel Indsats: BMV (Autisme/struktur) vil i 2017 have særlig fokus på borgernes sundhed og trivsel gennem forebyggelse og sundhedsfremme i hverdagen. Mål: Igangsætte og systematisere helbredsundersøgelser så alle borgerne i hus systematisk og minimum en gang årligt tilbydes en helbredsundersøgelse hos praktiserende læge. Generel opkvalificering af medarbejdernes kompetencer og viden ift sammenhængen mellem medicin/håndtering, observationer og pædagogik med det formål, bedre at kunne forebygge og vurdere f.eks. hvilken betydning bivirkninger af medicinering kan have på beboerens ageren og trivsel. Inddrage vores medarbejdere med sundhedsfaglige kompetencer løbende hos alle borgerne i hus Gennemføre to gå hjem møder årligt med den enkelte beboers pårørende, med henblik på blandt andet, at opfange sundhedsmæssige ændringer, udfordringer mv. hos beboeren hurtigere, så der i højere grad kan forebygges og eller behandles hurtigere. Succeskriterier herunder den borgerrettede effekt: At 1/3 af beboerne har gennemført en årlig helbredsundersøgelse hos deres praktiserende læge. Den borgerrettede effekt er, at den enkelte i højere grad sikres, at der iværksættes forebyggende tiltag eller behandling tidligere, hvor det måtte være nødvendigt. At minimum 6 medarbejdere har gennemført medicinkursus, og at vi efterfølgende oplever, at medarbejderne føler sig mere kompetente til blandt andet, at observere sammenhænge mellem medicin/håndtering, observationer og pædagogik. AMR gruppen i hus drøfter og forslår hvordan de sundhedsfaglige medarbejderes kompetencer i højere grad inddrages løbende hos alle borgerne i hus Den borgerettede effekt er, at sundhedsfaglige problemstillinger for den enkelte borger, i højere grad kan løses af kendte personer i huset, og/eller at fysiske problemstillinger i højere grad forebygges end 9

10 behandles. Når der er gennemført 50 % gå hjem møder med de pårørende i hus 20-22, og når det konstateres i fællesskab, at der var, eller bliver iværksat de nødvendige forebyggende indsatser eller behandling. Aktivitet: Ledelsen tager initiativ til et møde med de praktiserende læger Helle og Jens for at drøfte ønsket om en årlig helbredsundersøgelser, samt drøfter hvad der ligger i en helbredsundersøgelse samt om det er muligt, at bestille tid til alle 14 borgere i hus 20-22, fra starten af året. I samarbejde med konsulent Anne Mette Harder, planlægges medarbejdernes deltagelse i de kommende medicinkurser som kobler medicin/håndtering, observationer og pædagogik. Ledelse og MED drøfter og beslutter antal deltagere ad gangen. AMR gruppen drøfter på AMR møder i første halvdel af 2017 ideer og forslag til hvordan de sundhedsfaglige medarbejderes kompetencer løbende og i højere grad kan komme alle borgerne i hus til gode. Og iværksætter derefter de relevante tiltag i hus Der følges op på udviklingsplanens tidsplan og aktiviteter på MED møderne, på personalemøderne og på leder og adm. møderne med et fast punkt på dagsordnen. Ansvarsfordelingen ift. opfølgningen aftales hhv. på leder- og adm., på MED-møde, og på de to teams P-møder umiddelbart efter, at udviklingsplanen er godkendt. Evaluering af fokusområde 3: Sundhed og trivsel I hvor høj grad er målet/målene indfriet: Scala fra 1-5, hvor 5 er bedst Hvilke tilføjelser eller afvigelser har der været i jeres aktiviteter: Har I indfriet jeres succeskriterier? Beskriv kort for hvert succeskriterie, hvorledes I kan iagttage, at jeres succeskriterier er indfriet. Hvis ikke I har indfriet et succeskriterie, så skriv hvilke årsager, der er til det. Resultaternes forankring: Beskriv, hvordan I har eller vil forankre resultaterne som ny praksis i hverdagen på tilbuddet. Det kan være, I har ændret en praksis eller indført en ny arbejdsgang. Hvis I ikke ønsker at arbejde videre med at forankre resultatet, så beskriv hvorfor. Hvis I vælger at fortsætte med indsatsmålet, hvad vil I så gøre anderledes? Hvad er den vigtigste effekt, indsatsen har skabt for borgerne? Denne del skal først afleveres sammen med Udviklingsplan

11 Fokusområde 4: Velfærdsteknologi og kommunikation Indsats: BMV vil i 2017 fortsætte det IT-kommunikationsforløb som vi i hele 2016 har arbejdet med i samarbejde med Kommunikationscentret i Hillerød. Mål: Videreføre og fortsætte arbejdet og vores fokus på at udvide og udvikle beboernes kompetencer og ressourcer til mere selvstændigt og aktivt, at kunne træffe egne valg og opleve større selvhjulpenhed, ved hjælp at IKT - kommunikative teknologier i den pædagogiske indsats. At flere pårørende inddrages aktivt i kommunikationen med deres pårørende via IKT. At arbejdet med IBG skærmene kobles på kommunikationsforløbet, så mulighederne for beboerne på IBG skærmene udvikles i samme forløb. Succeskriterier herunder den borgerrettede effekt: Når vi i december måned 2017 kan konstatere, at yderligere 30 % af medarbejdere er blevet kompetente til at anvende kommunikative og kompenserende teknologier i samarbejde med beboerne. At vi kan konstatere, at de som er i gang med IKT fortsætter brugen og udviklingen samt, at yderligere 4 beboere i Autisme/Strukturmiljøet og 6 beboere i Psykiatrimiljøet bruger teknologier til en eller flere af de 3 temaer kommunikation strukturunderstøttelse leg/læring og underholdning. At IKT aktiviteter for de beboere hvor det er relevant, indgår i den enkeltes fysiske ugeplan som faste aktiviteter og at aktiviteterne og udviklingen for den enkelte indgår i Indsatsplanerne. At flere beboere oplever, at de får flere muligheder på IBG skærmene, og bruger dem. At dele fra IKT kommunikationsforløbet i løbet af 2017, bliver visualiseret på IBG tavlerne, så beboerne, medarbejderne og de pårørende kan følge udviklingen. At vi kan konstatere, at flere pårørende indgår aktivt i arbejdet og udviklingen med IKT med deres pårørende på BMV. At BMV s superbrugergruppe fortsat i dagligdagen og/eller når der er brug for det, bistår kollegaer og beboere i arbejdet med kompenserende teknologier. Aktivitet: Superbrugergruppen samt ledelsen evaluerer og opsamler den erfaringer fra kommunikationsforløbet i 2016, sammen med Marcello Ghin og Michael Hjort fra Kommunikationscentret i Hillerød, og det videre arbejde i 2017, aftales og planlægges. At der umiddelbart efter den lægges en detaljeret plan for arbejdet i At vi i 2017 fortsætter med undervisning og opfølgning af Michael Hjort fra kommunikationscentret i Hillerød. 11

12 Der følges op på udviklingsplanens tidsplan og aktiviteter i superbrugergruppen, på MED møderne, på personalemøderne og på leder og adm. møderne med et fast punkt på dagsordnen. Ansvarsfordelingen ift. opfølgningen tages op og aftales hhv. på leder- og adm. møde, i superbrugergruppen samt på MED-mødet, og på alle 4 teams P-møder umiddelbart efter, at udviklingsplanen er godkendt. Evaluering af fokusområde 4: Velfærdsteknologi og kommunikation I hvor høj grad er målet/målene indfriet: Scala fra 1-5, hvor 5 er bedst Hvilke tilføjelser eller afvigelser har der været i jeres aktiviteter: Har I indfriet jeres succeskriterier? Beskriv kort for hvert succeskriterie, hvorledes I kan iagttage, at jeres succeskriterier er indfriet. Hvis ikke I har indfriet et succeskriterie, så skriv hvilke årsager, der er til det. Resultaternes forankring: Beskriv, hvordan I har eller vil forankre resultaterne som ny praksis i hverdagen på tilbuddet. Det kan være, I har ændret en praksis eller indført en ny arbejdsgang. Hvis I ikke ønsker at arbejde videre med at forankre resultatet, så beskriv hvorfor. Hvis I vælger at fortsætte med indsatsmålet, hvad vil I så gøre anderledes? Denne del skal først afleveres sammen med Udviklingsplan 2018 Hvad er den vigtigste effekt, indsatsen har skabt for borgerne? 12

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2016 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats- og fokusområder,

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2014 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Nærværende rammesætning udgør det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats-

Læs mere

Udviklingsplan 2015 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan 2015 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2015 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats- og fokusområder,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Notat. Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen.

Notat. Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen. Notat Emne: Til: Kopi til: Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen Den 15. august 2013 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Baggrund

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialstyrelsen, Odense 15. juni 2016 Mikkel Møldrup-Lakjer, Center for Data, Analyse og Metode Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE

Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE Fonden for Kvalitetsudvikling Viden og Dokumentation Fonden arbejder for At forbedre vilkårene for udsatte børn, unge og voksne At kvalificere

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Handleplan 2017 2018 Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Beskrivelse af indsats (Overordnet beskrivelse

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse Mål for Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 Indledning Formålet med at udarbejde mål for Handicap og Psykiatri er, at målene angiver retning for vores arbejde og giver mening til

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Læs mere

Dagplejens Lære- og udviklingsplan

Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejens Lære- og udviklingsplan Dagplejen tager hånd om dit barn 2009 2011 1 Lære- og udviklingsplanen Hvert 2. år udarbejdes en lære- og udviklingsplan. Målet er at leve op til de krav der, såvel lovmæssigt

Læs mere

Dokumentation, Effekt og Resultatmåling

Dokumentation, Effekt og Resultatmåling Dokumentation, Effekt og Resultatmåling Motivation Motivation... I alle afdelinger sættes der fokus på dokumentation, Effekt og Resustatmåling. Konkret sker der måling i Rusmiddelcentret ved, at borgerne

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Center for Børn og Voksne Faglig udviklingsplan på området for voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne

Center for Børn og Voksne Faglig udviklingsplan på området for voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne Center for Børn og Voksne Faglig udviklingsplan på området for voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne FAGLIG UDVIKLINGSPLAN ENDELIGT UDKAST 1 Indhold Indledning... 3 Indsatsområde

Læs mere

Handleplan udarbejdet på baggrund at plejehjemstilsyn d. 19. september og 22. september 2014 på Plejecentret Krogstenshave Hvidovre Kommune

Handleplan udarbejdet på baggrund at plejehjemstilsyn d. 19. september og 22. september 2014 på Plejecentret Krogstenshave Hvidovre Kommune D.13.10.2014 Handleplan udarbejdet på baggrund at plejehjemstilsyn d. 19. september og 22. september 2014 på Plejecentret Hvidovre Kommune Krav Indsats Ansvarlig Tidsplan Evaluering Samtlige problemområder

Læs mere

Bofællesskabet. Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven Udviklingspunkter samt Handleplan

Bofællesskabet. Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven Udviklingspunkter samt Handleplan Bofællesskabet Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven 2017. Udviklingspunkter samt Handleplan Tema: Uddannelse og beskæftigelse De konkrete individuelle mål for beboerne skal vise, hvilke handlinger

Læs mere

Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger

Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger 07.04.11 Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger Nu er det tid til at komme ind på nogle af de overvejelser, I skal gøre jer, når I implementerer SIP på jeres botilbud. Det er vigtigt at understrege,

Læs mere

Resultatdokumentation

Resultatdokumentation esultatdokumentation esultater 2012 Ann-Britt Wetche Chef for Socialforvaltningen, Vision og målsætninger Socialforvaltningen, Hvordan ved vi, om vi lykkes med indsatserne? som pioner ift. at dokumentere

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik

Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik Sammenhængende børnepolitik THISTED KOMMUNE Sammenhængende Børne-, Ungeog Familiepolitik 2010 Tilrettet udkast 21. maj 2007 1 Indhold: INDLEDNING...3 VÆRDIER OG BØRNESYN...3 MÅLGRUPPER...4 MÅLSÆTNINGSHIERARKIET...5

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

At psykiatriske borgere i de forskellige målgrupper i højere grad bliver selvhjulpne og selvforsørgende

At psykiatriske borgere i de forskellige målgrupper i højere grad bliver selvhjulpne og selvforsørgende Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018- /tema Effektmål Social- og Sundhedsudvalget Rehabilitering i Socialpsykiatrien Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering af sociale indsatser

Resultatdokumentation og evaluering af sociale indsatser Resultatdokumentation og evaluering af sociale indsatser En databaseret model for kvalitetsudvikling Dansk Evalueringsselskabs Årskonference Kolding, 8. september 2016 Mikkel Møldrup-Lakjer, Center for

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater 1.juli 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer Faglige tilgange, metoder og resultater Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Rehabiliteringskoncept på plejehjem i Aalborg Kommune

Rehabiliteringskoncept på plejehjem i Aalborg Kommune Rehabiliteringskoncept på plejehjem i Aalborg Kommune 1. Indledning Med baggrund i kerneopgaven og Vision 2020 for Ældre- og Handicapafdelingen ønsker Ældre- og Sundhedsafdelingen at systematisere og kvalitetssikre

Læs mere

Målog Indsatser

Målog Indsatser Mål og Indsatser 2017-2018 Kerneopgaven Vi fremmer borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk Forord I Ældre- og Handicapforvaltningen er

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Afrapportering af resultatkontrakt 2009 Børneinstitution Rosengård

Afrapportering af resultatkontrakt 2009 Børneinstitution Rosengård Afrapportering af resultatkontrakt 2009 Børneinstitution Rosengård 1 Generelle bemærkninger Institutionsleder Jens Beck skriver i januar 2010 Resultatkontrakt 2009 har i lighed med tidligere års resultatkontrakter

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK)

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Socialområdet i Randers Kommune har gennem flere år arbejdet systematisk med faglig kvalitetsudvikling, dokumentation og

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. (Sundhed og Omsorg) og (Hjemmeplejen)

Dialogbaseret aftale mellem. (Sundhed og Omsorg) og (Hjemmeplejen) Dialogbaseret aftale mellem (Sundhed og Omsorg) og (Hjemmeplejen) 2015 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

MÅLAFTALE [institutionens eller afdelingens navn]

MÅLAFTALE [institutionens eller afdelingens navn] MÅLAFTALE 2016-18 INSTITUTION/AFDELING [institutionens eller afdelingens navn] CENTER [centrets navn] ANSVARLIG LEDER [lederens navn] AFTALEPART Centerchef [navn] AFTALE INDGÅET [dato] STRATEGISK AFSÆT

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej I mit arbejde er jeg opmærksom på beboere og kollegers faglige behov, herunder kravene til de kompetencer, det medfører at kunne give den bedste faglige

Læs mere

Kvalitetsmodellens tema 3 "målgrupper, metoder og resultater" med særlig fokus på evidens og effektdokumentation.

Kvalitetsmodellens tema 3 målgrupper, metoder og resultater med særlig fokus på evidens og effektdokumentation. Kvalitetsmodellens tema 3 "målgrupper, metoder og resultater" med særlig fokus på evidens og effektdokumentation. v/ Flemming Trap Højer, sektionsleder i Socialtilsyn Hovedstaden Hvorfor fokus på resultat-/effektdokumentation?

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Forandringskompas Voksne borgere med handicap

Forandringskompas Voksne borgere med handicap Forandringskompas Voksne borgere med handicap INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Opbygning... Vejledning... 1. Struktur og overblik.... Psykisk trivsel og tryghed.... Sociale kompetencer / socialt liv....

Læs mere

Oversigt over kontrakter for Ældre og Handicap

Oversigt over kontrakter for Ældre og Handicap Oversigt over kontrakter for Ældre og Handicap 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i kontrakter Kontraktprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere: Processen

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Handleplan Arbejdsmarkedsforvaltningen

Handleplan Arbejdsmarkedsforvaltningen Handleplan 2017 2018 Arbejdsmarkedsforvaltningen Indsats: Investering i udvidet arbejdsrettet rehabiliteringsindsats - videreførelse af handleplan for 2015-2016 Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne FAGLIG UDVIKLINGS- PLAN

Voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne FAGLIG UDVIKLINGS- PLAN Voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne FAGLIG UDVIKLINGS- PLAN Center for børn og voksne Området for voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte voksne er placeret i Center

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

At der ikke var beskrevet virkninger af p.n. medicin og at der ikke var beskrevet handling på P.N. medicins manglende virkning.

At der ikke var beskrevet virkninger af p.n. medicin og at der ikke var beskrevet handling på P.N. medicins manglende virkning. HANDLEPLAN EFTER SUNDHEDSFAGLIGT TILSYN d. 9 april 2013 TILBUD: Kollegiet Borgervænget Tilsynsrapportens vurdering efter tilsyn d. 24 september 2012 Det anbefales: At der sættes fokus på forebyggelse i

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Tre Birke. Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch. Joan Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Tre Birke. Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch. Joan Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Handicap og Psykiatri Dato: 07.06.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Tre Birke Dueoddevej 9 Jørgen M. Bitsch Joan Nørgaard Mia Mortensen

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Procesarket er tænkt som et dynamisk redskab, hvor der arbejdes med Post-itsedler, så processen kan gentages, og så

Procesarket er tænkt som et dynamisk redskab, hvor der arbejdes med Post-itsedler, så processen kan gentages, og så Procesark Organisering af et godt læringsmiljø bygger på pædagogiske refleksioner og faglige drøftelser. Det handler om at se på egen praksis og organisering af læringsmiljøet med nye øjne og systematisk

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Virksomhedsplan 2014 for Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Ulrikke Børnely 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udvalgte indsatsområder politisk og forvaltningsmæssige Aktionslæring Baggrund...3 Mål..3 Indsats 3 Opfølgning..3

Læs mere

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg Resultatkontrakt 2012-2013 for Børneinstitution Munkebjerg 1. Overordnet ramme og sammenhæng Kontraktstyring er et ledelsesværktøj og et element i Odense Kommunes mål- og resultatstyring. Kontrakten tager

Læs mere

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF 1 Kvalitetsmodel 3.0 November 2016 Socialforvaltningen Københavns Kommune Stabscenter SOF Kvalitetsudvikling & Resultater 2 KVALITETSMODEL 3.0 I socialforvaltningen arbejder

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed Styrket sammenhæng i borgerforløb Demokrati og medborgerskab Mere for mindre Frivillighed Mental sundhed Strategisk kompetenceudvikling Åben dialog Recovery Indsats i lokale miljøer Opkvalificering til

Læs mere

VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Handleplan frem mod 2020 Indhold I virkeligheden er der mange virkeligheder....4 Next stop: Velfærd år 2020....5 Rehabilitering.....8 Effekt 10

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere