BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE"

Transkript

1 BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES UDVIKLING 25 BEREGNINGSMETODE 47 BOLIGPROGRAM 50

3 BEFOLKNINGSPROGNOSE 1 Befolkningsprognosen er udarbejdet af COWI i samarbejde med Slagelse Kommune, marts Kontaktpersoner: Slagelse Kommune: Berit Vangsgaard tlf , Henrik Folkvard tlf COWI: Søren Staal tlf

4 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER Slagelse Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar Prognosen viser, at indbyggertallet forventes at stige fra personer primo 2017 til personer primo 2031 Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på personer eller 2,6%. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på 6,5%. Figur 1 - Faktiske (blå) og forventede (røde) indbyggertal i Slagelse Kommune Folketal pr. 1/1 Prognose 2

5 BEFOLKNINGSPROGNOSE 3 Figur 2 Aldersfordeling blandt indbyggere i Slagelse Kommune Antal indbyggere i aldersgruppen Slagelse 2017 Slagelse Alder 0-5 årige forventes at stige med 477 personer (10,6%) 6-16 årige forventes at falde med 489 personer (-4,9%) årige forventes at falde med personer (-12,3%) årige forventes at stige med 324 personer (2,2%) årige forventes at falde med personer (-9,1%) årige forventes at stige med 545 personer (10,9%) årige forventes at stige med personer (11,5%) 80+ årige forventes at stige med personer (68,7%) 3

6 BEFOLKNINGSPROGNOSE 4 Figur 3 Historisk og forventet fødsels- og flyttebalance i Slagelse Kommune Fødselsbalance (historisk) Flyttebalance (historisk) Fødselsbalance (prognose) Flyttebalance (prognose) Befolkningsudviklingen er bestemt af udviklingen i fødselsbalancen (fødte minus døde) og udviklingen i flyttebalancen (tilflyttede minus fraflyttede). FØDSELSBALANCEN I hele prognoseperioden forventes der at være et fødselsunderskud (flere døde end fødte) i Slagelse Kommune, hvilket også har været tilfældet i den historiske periode. Figur 4 - Udvikling i fødsler, dødsfald og fødselsbalancen Overskud Fødte Døde 4

7 BEFOLKNINGSPROGNOSE 5 FLYTTEBALANCEN Flyttebalance Siden 2014 har Slagelse Kommune haft et flytteoverskud (flere tilflyttere end fraflyttere). I prognoseperioden forventes der at være et flytteoverskud i hele perioden. Figuren nedenfor viser hhv. til- og fraflyttere samt flyttebalancen. Figur 5-Udvikling i til- og fraflyttede samt flyttebalance Flyttebalance Tilflyttede Fraflyttede Flygtninge I befolkningsprognosen håndteres flygtninge adskilt fra de øvrige flytninger. I har der været en kraftig stigning i antallet af flygtninge (især blandt personer med syrisk statsborgerskab). I prognosen forventes det, at der i 2017 vil komme 111 flygtninge, hvorefter antallet ventes at falde betydeligt. Fra 2019 og frem regnes der med 50 flygtninge om året. Denne del af prognosen er præget af relativ stor usikkerhed, da antallet af flygtninge afhænger af det generelle konfliktniveau i verden, samt svært forudsigelige politiske beslutninger. Figur 6 - Flygtninge for den historiske periode samt forventet antal i prognoseperioden Tilflyttede flygtninge Note: Flygtninge er defineret ud fra borgerens statsborgerskab inden de kom til kommunen. Dvs. at f.eks. indvandrere med afghansk statsborgerskab regnes som flygtninge. 5

8 BEFOLKNINGSPROGNOSE 6 Tilflyttere til nye boliger Tilflytninger hænger naturligt sammen med opførelsen af nye boliger. I Slagelse Kommune blev der i årene gennemsnitligt opført omkring 163 nye boliger pr. år, mens der ventes at blive opført gennemsnitligt 81 boliger om året i prognoseperioden. Figur 7- Nye boliger for den historiske periode og prognoseperioden fra Antal boliger Opførelsesår Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Anden boligtype 6

9 BEFOLKNINGSPROGNOSE 7 BAGGRUND Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for, at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også kan anvendes til kommunens budgetlægning. Til brug for den fremtidige planlægning har Slagelse Kommune valgt at udarbejde en befolkningsprognose, der viser den forventede befolkningsudvikling i perioden primo 2018 til primo 2031 (prognoseperioden). Prognosen er beregnet ved brug af prognosemodellen Demografix. Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal fra de historiske år ( ), samt boligprogrammet i prognoseperioden. Boligprogrammet er udarbejdet af Slagelse Kommune og baserer sig på den planlagte udbygning og omdannelse af boligområderne i kommunen. Boligprogrammet er et afgørende element i prognoseberegningen og er desuden det element, som kommunen har størst mulighed for at regulere, og dermed skrue op eller ned for befolkningsudviklingen i kommunens forskellige delområder. Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af indbyggertallet, ud fra en forventning til at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. HISTORISK GRUNDLAG Befolkningsprognosen er bygget op om en lang række valg og forudsætninger. For hvert af prognosens parametre vælges der en historik som danner grundlag for prognosen. Dette afsnit beskriver forudsætninger og valg for de enkelte parametre (flytninger, fødsler og dødsfald) samt resultater for samme parametre. Nedenstående figur viser befolkningsudviklingen for Slagelse Kommune, hvor den blå farve angiver fødselsbalancen, den røde angiver nettotilflytningen, den grønne viser nettovandringen mens den grå streg viser den totale udvikling for året. 7

10 BEFOLKNINGSPROGNOSE 8 Figur 8 Befolkningsudvikling fordelt på fødselsbalance, nettotilflyttede og nettoindvandrede Antal personer Fødselsoverskud Nettotilflyttede Nettoindvandrede Befolkningstilvækst Kilde: Danmarks Statistik, Tabel BEV107 Note: De grå vandrette streger viser den samlede befolkningsudvikling i det pågældende år. Den samlede befolkningsudvikling svarer til summen af de tre farvede søjler (fødselsbalance, nettotilflyttede og nettoindvandrede) CENTRALE FORUDSÆTNINGER I PROGNOSEN I forbindelse med udarbejdelse af befolkningsprognosen er der lavet nogle antagelser omkring, hvordan fertiliteten, mortaliteten og flyttemønstre udvikler sig i fremtiden. I denne befolkningsprognose er der lavet følgende antagelser om de tre forskellige parametre: Fertilitet Til at fremskrive antallet af fødsler i prognosen er det antaget, at fertiliteten blandt kvinder i alderen år vil være et gennemsnit af kommunens fertilitetsniveau i perioden for Fra 2019 vil historikken anvendes fra i stedet, mens 2018 vil være gennemsnit af 2017 og Fertiliteten er ikke fordelt lige over alle aldersgrupperne i stedet tager prognosen udgangspunkt i Slagelse Kommunes aldersbetingede fødselshyppigheder for kvinder i alderen år baseret på perioden Fertiliteten antages ikke at være den samme i hele kommunen, da der er historiske forskelle mellem de forskellige områder i kommunen. Vi har inddelt kommunen i en række parameterområder og for hvert område er der beregnet et separat fertilitetsniveau. Parameterområderne fremgår af i afsnittet om beregningsmetoden på side 47. Endvidere er der anvendt en generel fremskrivning af fertilitetsniveauet i prognoseperioden svarende til den udvikling, som anvendes i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. Antal fødsler beregnes ved hjælp af antallet af årige kvinder ganget med den aldersbetingede fødselshyppighed. 8

11 BEFOLKNINGSPROGNOSE 9 Figur 9 Fertilitet (antal levendefødte pr. år pr kvinder i alderen år) Levendefødte pr kvinde Slagelse Kommune har de seneste 2 år haft en højere fertilitet end landsgennemsnittet Hele landet Slagelse Kilde: Danmarks Statistik, Tabel FOD407 Figur 10 Aldersbetinget fødselsniveau årige kvinder i Slagelse Kommune har en højere fertilitet end landsgennemsnittet Levendefødte pr kvinde 140 Slagelse Hele Danmark Kvindens alder Kilde: Danmarks Statistik (Tabel FOD33) samt data fra CPR-registeret 9

12 BEFOLKNINGSPROGNOSE 10 Mortalitet Til at udregne mortaliteten sandsynligheden for at en person dør givet personens alder og køn tager prognosen udgangspunkt i de generelle dødelighedstavler, der offentliggøres af Danmarks Statistik. De generelle dødelighedstavler justeres i forhold til kommunens historiske dødelighed i perioden Prognosen tager højde for en stigende levealder i fremtiden, ved gradvist at nedjustere sandsynligheden for at en person dør i løbet af prognoseperioden. Figur 11 Mortalitetsniveau (aldersklassens dødshyppighed) Antal døde ud af personer Mortalniveau (aldersklassernes dødshyppighed) på landsplan i 2016 Kilde: Danmarks Statistik, Tabel FRDK416 Figur 12 Slagelses mortalitetsniveau Mænd Alder Kvinder 114 Slagelses mortalniveau (DK = 100) Kilde: Beregninger foretaget af COWI på baggrund af data fra CPR-registeret 10

13 BEFOLKNINGSPROGNOSE 11 Flyttemønstre De fremtidige flytninger i 2017 forventes at ligne flyttehistorikken fra Fra 2019 anvendes en anden flyttehistorik som grundlag her tages udgangspunkt i periode i stedet vil være et gennemsnit af 2017 og Foruden de generelle flyttemønstre afhænger flytningerne af, hvor mange boliger der bliver opført i prognoseperioden. I prognosen forventes der at blive opført nye boliger. I den historiske periode har der hovedsageligt været bygget parcelhuse, rækkehuse og etageboliger. I prognoseperioden forventes der at blive opført relativt flere rækkehuse. Figur 13 - Fordeling af nyopførte boliger hhv. historisk og prognosemæssigt % 24% 22% 5% 13% % 38% 25% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Anden boligtype På baggrund af analyser af den historiske tilflytning til nye boliger i kommunen antages det at 20% af tilflytterne til nye boliger vil komme fra en anden kommune og de resterende vil flytte fra en anden bolig i Slagelse Kommune. Endeligt er der også lavet antagelser om, hvor mange flygtninge der forventes at flytte til Slagelse Kommune de kommende år. Forventningerne til det fremtidige antal flygtninge er dels baseret på de kvoter der er meldt ud for 2017 og forventninger til at flygtninge familiesammenføres. Forventningen til antal flygtninge er fastlagt sammen med Slagelse Kommune for hvert enkelt år i prognoseperioden. Generelt ventes antallet af flygtninge at falde fra 111 om året i 2017, 75 i 2018 og 50 om året fra FLYTNINGER BAGGRUND OG FORUDSÆTNINGER Flyttebalancen opgøres som tilflyttere minus fraflyttere. Tilflyttere kan deles op i 1) mellemkommunale tilflyttere, 2) Udenlandske tilflyttere, 3) Flygtninge og 4) Tilflyttere til nye boliger. Tabellen nedenfor viser fordelingen af eksterne til- og fraflyttere mht. om de er mellemkommunale, udenlandske eller flygtninge. De enkelte grupper beskrives nedenfor. 11

14 BEFOLKNINGSPROGNOSE 12 Flyttehistorik for Slagelse Kommune Tabel 1- Historisk udvikling i flyttemønstre for Slagelse Kommune Eksterne flytninger Gennemsnit Tilflyttere Heraf mellemkommunal Heraf indvandring ,8 Andel indvandring 14% 15% 18% 18% 16% 16% Fraflyttere Heraf mellemkommunal Heraf udvandring Andel udvandring 9% 11% 11% 11% 10% 10% Nettotilflytning indland ,2 Netto ind/udvandring ,8 Nettotilflytning Kilde: Danmarks Statistik, Tabel BEV107 Figur 14- Tilflyttere til og fraflyttere fra Slagelse Kommune fordelt på 1-årsintervaller (opgjort som det gennemsnitlige antal pr. år i perioden ) Antal personer Tilflyttere Fraflyttere Netto Alder Kilde: Danmarks Statistik, Tabel FLY66 12

15 BEFOLKNINGSPROGNOSE 13 MELLEMKOMMUNALE FLYTNINGER Top 20 over de kommuner der har størst årlig flytteudveksling med Slagelse Kommune Tabel 2- Top 20 over de kommuner der har størst årlig udveksling med Slagelse Kommune Kilde: Danmarks Statistik, Tabel FLY66 Gennemsnit ( ) 2016 Nr Kommune Tilflyttere Fraflyttere Netto Tilflyttere Fraflyttere Netto 1 København Kalundborg Sorø Næstved Odense Holbæk Ringsted Roskilde Køge Lolland Guldborgsund Frederiksberg Aarhus Odsherred Høje-Taastrup Faxe Vordingborg Gladsaxe Lejre Hvidovre Samlet mellemkommunal flyttebalance

16 BEFOLKNINGSPROGNOSE 14 Nettotilflytning i forhold til Slagelse Kommune i 2016 Figur 15 - Kort over flyttebalancen (tilflyttere minus fraflyttere) i forhold til andre kommuner i Kilde: Danmarks Statistik, Tabel FLY66 Note: De grønne kommuner har sendt flere indbyggere til Slagelse Kommune end de har modtaget. De røde kommuner har modtaget flere indbyggere fra Slagelse Kommune end de har sendt dertil. 14

17 BEFOLKNINGSPROGNOSE 15 IND- OG UDVANDRING Ind- og udvandring i Slagelse Kommune (efter statsborgerskab) Figur 16 Historisk udvikling af tilflytninger fra udlandet fordelt på områder for statsborgerskab. Statsborgerskab I alt Danmark Norden Vesteuropa Østeuropa Øvrige lande Flygtning Indvandring i alt Danmark Norden Vesteuropa Østeuropa Øvrige lande Flygtning Udvandring i alt Danmark Norden Vesteuropa Østeuropa Øvrige lande Flygtning Nettovandring i alt Kilde: Danmarks Statistik, Tabel VAN1AAR og VAN2AAR Note: Flygtninge er baseret på personernes statsborgerskabskode. Lande hvor mindst 50% får opholdstilladelse på grund af asyl eller familiesammenføring til flygtning er kategoriseret som flygtningelande. Alle personer der indvandrer med disse statsborgerskabskoder er kategoriseret som flygtninge. 15

18 BEFOLKNINGSPROGNOSE 16 TILFLYTTERE TIL NYE BOLIGER Da befolkningsudviklingen er tæt forbundet med boligudbygningen, er der nedenfor redegjort for Slagelse Kommunes forventede boligudbygning i prognoseperioden. I prognosemodellen er der indlagt data for det realiserede boligbyggeri i de historiske år, ligesom det forventede boligbyggeri i prognoseperioden er medregnet. For mere information om boligudbygning, se bilaget med boligbyggeprogrammet. Antallet af tilflyttere til de nye boliger beregnes på basis af aldersfordelte husstandsstørrelser for de enkelte boligtyper. Den aldersfordelte husstandsstørrelse angiver hvor mange personer, der forventes at være i hver aldersklasse pr. ny bolig. I prognosen anvendes følgende tal for tilflytningen til nye boliger i Slagelse Kommune: 10 Antal tilflyttere per 100 nye boliger Parcelhus (2,98 pers. pr. bolig) Rækkehus (2,49 pers. pr. bolig) Etagebolig (1,75 pers. pr. bolig) Alder Figur 17 - Tilflytningsprofiler for parcel- og rækkehuse samt etageboliger der indgår i prognosemodellen 16

19 BEFOLKNINGSPROGNOSE 17 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 Figur 18-Kommunernes relative befolkningsvækst (i procent) i 2016 Kilde: Statistikbanken, Tabel BEV107 17

20 BEFOLKNINGSPROGNOSE 18 Tabellen nedenfor viser foruden Slagelse Kommune de fem kommuner med højst relativ befolkningsvækst, de fem kommuner med lavest relativ befolkningsvækst samt de ti kommuner, der ligger tættest på Slagelse Kommune ift. befolkningsudvikling. Den procentvise ændring spænder fra -1,80 % til +1,86 %. Tabel 3 - Udvalgte kommuners befolkningsvækst i 2016 Nr Kommune Ultimo 2015 Ultimo 2016 Udvikling Procent 1 København ,86% 2 Vallensbæk ,85% 3 Fanø ,67% 4 Solrød ,65% 5 Ishøj ,61% 15 Dragør ,03% 16 Fredensborg ,98% 17 Roskilde ,94% 18 Herning ,91% 19 Odder ,90% 20 Slagelse ,88% 21 Hillerød ,88% 22 Allerød ,85% 23 Faxe ,85% 24 Rebild ,83% 25 Greve ,81% 94 Lemvig ,53% 95 Struer ,59% 96 Lolland ,83% 97 Læsø ,32% 98 Ærø ,80% Kilde: Danmarks Statistik. Note: På grund af forskellige opgørelsestidspunkter kan der være mindre afvigelser mellem indbyggertallene i denne tabel og tallene i resten af rapporten. 18

21 BEFOLKNINGSPROGNOSE 19 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING Der ventes store stigninger i aldersgrupperne over 65 år, hvor aldersgruppen 80+ år ventes at opleve den største stigning. Nedenstående tabel viser udviklingen for de enkelte aldersgrupper i prognoseperioden i faktisk antal og procentvis udvikling. Tabel 4- Udvikling i antallet af personer i Slagelse Kommune, grupperet efter alder. Tallene er opgjort primo i året. Alder Forskel Udvikling 0-5 år ,6% 6-16 år ,9% år ,3% år ,2% år ,1% år ,9% år ,5% 80+ år ,7% Total ,6% Forskydningen i alderssammensætningen fra primo 2017 til prognosens sidste år er illustreret i figuren nedenfor. 19

22 BEFOLKNINGSPROGNOSE 20 Figur 19- Den relative aldersfordeling i 2017 for Slagelse Kommune og i prognosens sidste år for hhv. Slagelse Kommune og hele landet. 1,8% Andel af befolkningen 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% Danmark 2017 Slagelse 2017 Slagelse ,4% 0,2% 0,0% Alder Nedenfor følger udviklingsgrafer for forskellige aldersgrupper for den nye prognose. Indbyggertallene er pr. 1. januar de pågældende år: 0-5 årige forventes at stige med 477 personer (10,6%) 6-16 årige forventes at falde med 489 personer (-4,9%) årige forventes at falde med personer (-12,3%) årige forventes at stige med 324 personer (2,2%) årige forventes at falde med personer (-9,1%) årige forventes at stige med 545 personer (10,9%) årige forventes at stige med personer (11,5%) 80+ årige forventes at stige med personer (68,7%) 20

23 BEFOLKNINGSPROGNOSE 21 Figur 20 Forventet udvikling i antal indbyggere i forskellige aldersgrupper 0-5 år 6-16 år år år år år år 80+ år 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Andel 2017 Andel 2031 Nedenfor følger udviklingsgrafer for forskellige aldersgrupper for den nye prognose. Indbyggertallene er pr. 1. januar de pågældende år. Antal personer i de forskellige aldersgrupper forventes at udvikle sig på følgende måde: år

24 22 BEFOLKNINGSPROGNOSE år år år

25 23 BEFOLKNINGSPROGNOSE år år år

26 24 BEFOLKNINGSPROGNOSE år Total

27 BEFOLKNINGSPROGNOSE 25 DELOMRÅDERNES UDVIKLING Befolkningsudviklingen vil variere mellem delområderne idet disse har forskellige flyttemønstre og fødselshyppigheder og derudover vil boligbyggeriets fordeling gøre udviklingsbetingelserne forskellige i de enkelte delområder. Slagelse Kommune er i prognosesammenhæng opdelt i 177 basisområder, som er dannet ved en opsplitning af kommunens skoledistrikter og ældredistrikt, så bl.a. by og land er skilt fra hinanden. Desuden er der udskilt områder med helt særlige befolkningsforhold som f.eks. større plejehjem, handicapboliger eller institutioner. Indbyggertallene i disse specielle områder er forudsat konstante over hele prognoseperioden. Afgrænsningen og opdelingen af basisområderne i Slagelse Kommune fremgår af kortet på side 48. De følgende resultattabeller viser befolkningsudviklingen fordelt på en række aldersgrupper med relevans for kommunens forskellige forvaltningsopgaver. Resultattabellerne er opdelt i tabeller for hele Slagelse Kommune og tabeller for skoledistrikterne - jf. afsnittet om områdeinddeling. Alle tabellerne er gengivet med såvel absolutte som indekserede tal, hvor indbyggertallet 2017 er lig indeks 100. Alle indbyggertal er opgjort pr. 1. januar det pågældende år. Bemærk, at personer bosat på administrative adresser ikke indgår i optællingerne på distriktsniveau, idet de ikke kan placeres nærmere end på kommuneniveau. Sammentællinger af indbyggertal på de enkelte distrikter vil derfor ikke give samme resultat som kommunetotalen. 25

28 BEFOLKNINGSPROGNOSE 26 Nedenstående tabeller viser henholdsvis de faktiske indbyggertal og indekserede indbyggertal for forskellige aldersgrupper i 2017 og i prognoseperioden. Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år Total

29 BEFOLKNINGSPROGNOSE 27 SKOLEDISTRIKTER Figur 21 - Skoledistrikter i Slagelse Kommune 27

30 BEFOLKNINGSPROGNOSE 28 SAMLET UDVIKLING Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) Skoledistrikt Antvorskov Skole Baggesenskolen Boeslunde Skole Broskolen Dalmose Skole Eggeslevmagle Skole Flakkebjerg Skole Hashøjskolen Hvilebjergskolen Kirkeskovsskolen Marievangsskolen Nymarkskolen Omø Skole Skælskør Skole Stillinge Skole Søndermarksskolen Tårnborg Skole Vemmelev Skole Administrative adresser Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) Skoledistrikt Antvorskov Skole Baggesenskolen Boeslunde Skole Broskolen Dalmose Skole Eggeslevmagle Skole Flakkebjerg Skole Hashøjskolen Hvilebjergskolen Kirkeskovsskolen Marievangsskolen Nymarkskolen Omø Skole Skælskør Skole Stillinge Skole Søndermarksskolen Tårnborg Skole Vemmelev Skole Administrative adresser Total

31 BEFOLKNINGSPROGNOSE 29 Antvorskov Skole Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år Total

32 BEFOLKNINGSPROGNOSE 30 Baggesenskolen Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år Total

33 BEFOLKNINGSPROGNOSE 31 Boeslunde Skole Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år Total

34 BEFOLKNINGSPROGNOSE 32 Broskolen Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år Total

35 BEFOLKNINGSPROGNOSE 33 Dalmose Skole Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år Total

36 BEFOLKNINGSPROGNOSE 34 Eggeslevmagle Skole Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år Total

37 BEFOLKNINGSPROGNOSE 35 Flakkebjerg Skole Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år Total

38 BEFOLKNINGSPROGNOSE 36 Hashøjskolen Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år Total

39 BEFOLKNINGSPROGNOSE 37 Hvilebjergskolen Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år Total

40 BEFOLKNINGSPROGNOSE 38 Kirkeskovsskolen Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år Total

41 BEFOLKNINGSPROGNOSE 39 Marievangsskolen Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år Total

42 BEFOLKNINGSPROGNOSE 40 Nymarkskolen Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år Total

43 BEFOLKNINGSPROGNOSE 41 Omø Skole Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0 år 0-5 år år år år år år år år Total

44 BEFOLKNINGSPROGNOSE 42 Skælskør Skole Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år Total

45 BEFOLKNINGSPROGNOSE 43 Stillinge Skole Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år Total

46 BEFOLKNINGSPROGNOSE 44 Søndermarksskolen Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år Total

47 BEFOLKNINGSPROGNOSE 45 Tårnborg Skole Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år Total

48 BEFOLKNINGSPROGNOSE 46 Vemmelev Skole Folketal primo 2017 (faktiske) og folketal primo (forventede) 0 år år år år år år år år år Total Indekserede folketal primo 2017 (faktiske) og indekserede folketal primo (2017 = indeks 100) 0 år år år år år år år år år Total

49 BEFOLKNINGSPROGNOSE 47 BEREGNINGSMETODE Ændringer i indbyggertallet er afhængige af en række demografiske komponenter herunder balancen mellem fødsler og dødsfald samt vandringsbalancen. De overordnede forudsætninger, som ligger til grund for befolkningsprognosen er følgende: OMRÅDEINDDELING Slagelse Kommune er i prognosesammenhæng opdelt i 177 basisområder (inkl. et område til administrative adresser), som er dannet ved en opsplitning af kommunens skoledistrikter og småbørnsområder, ligesom by- og landområder er skilt fra hinanden. Desuden er der udskilt områder med helt særlige befolkningsforhold som for eksempel større plejehjem eller institutioner. Indbyggertallene i disse specielle områder er forudsat konstante over hele prognoseperioden. For at minimere usikkerheder er basisområderne samlet i parameterområder for henholdsvis flyttemønster og fødsler. Det vil sige, at områder, der minder om hinanden med hensyn til flytte- og fødselsmønstre, er beregnet som samlede statistikenheder. BEFOLKNINGSDATA Fra Det Centrale Personregister (CPR) er der indhentet befolkningsdata for den historiske periode. Ud over indbyggertal fordelt på køn og alder indeholder datasættet oplysninger om antallet af kvinder og mænd i 1-års aldersklasser, antal fødsler, dødsfald flytninger såvel internt i kommunen (intraregionale) som til og fra kommunen (interregionale). Prognosen tager således afsæt i befolkningsudviklingen i Slagelse Kommune i de historiske år. Som beskrevet ovenfor er alle historiske befolkningsdata samlet i basisområder. Af hensyn til beregningssikkerheden i prognosen er basisområderne samlet i såkaldte parameterområder. Parameterområder er områder, inden for hvilke flytte- og fertilitetsmønstre vurderes at være ens. Den anvendte parameterområdesamling fremgår af figuren nedenfor. 47

50 BEFOLKNINGSPROGNOSE 48 Figur 22 - Parameterområder i Slagelse Kommune Bestanden og hændelserne blandt befolkningen i de historiske år danner udgangspunkt for prognosen, idet beregninger af fødselsniveau og flyttemønstre i de udvalgte historiske år bruges til udregning af de fremtidige fødsler og flytninger. Antallet af dødsfald i de historiske år bruges til at justere den landsdækkende dødshyppighed til niveauet i Slagelse Kommune. BEFOLKNINGSLIGNINGEN Samspillet mellem befolkningens størrelse og de demografiske komponenter kan sammenfattes i befolkningsbalanceligningen: Pt = P0 + (F D) + (Tf Ff), hvor: P0 er antal personer et i delområde på et givet tidspunkt (t0) Pt er antal mennesker i et delområde på et senere tidspunkt (t) F er antal fødsler i et delområde i perioden (t t0) D er antal døde i et delområde i perioden (t t0) Tf er antal tilflyttere (inklusiv flygtninge) til et delområde i perioden Ff er antal fraflyttere i et delområde i perioden. I Demografix prognosen beregnes ovenstående ligning for befolkningen i hvert delområde fordelt på køn og alder (1-års intervaller). Antal tilflyttere (Tf) består dels af antal tilflyttere (Tf,bevar) til den bevarede boligmasse og dels af antal tilflyttere (Tf,ny) til nye boliger i prognoseåret. 48

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2017-2030 BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 1 BAGGRUND 1 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 1 EVALUERING AF SIDSTE ÅRS PROGNOSE

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 216 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES UDVIKLING

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2013-2020 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2017-2031 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 16 EVALUERING AF SIDSTE

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2016-2023 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2014-2024 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2013-2021 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Sammenligning

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2016-2028 MED BOLIGBYGGEPROGRAM INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2015-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater 6 Boligbyggeri

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2014-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2010-2020 April 2010 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2015-2027 BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2014-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2037 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2017-2037 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2035 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2015-2035 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2036 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2016-2036 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2030 April 2016 Indhold Indledning... 3 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune... 5 1.1. Befolkningsudviklingen... 5 1.2. Befolkningens aldersfordeling... 7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse Forord 1 Forord Forord Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Befolkningsprognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning, indbyggertal

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Bolig- & befolkningsudvikling... 10 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2010:7 27. maj 2010 Befolkningsfremskrivninger 2010 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 7 Overordnede prognoseforudsætninger... 7 Bolig- &

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2010-2023 0. Forord. I Thisted Kommune tilstræbes det at træffe beslutninger på et så solidt grundlag som muligt. Det er altid svært præcist at forudse, hvordan fremtiden vil udarte

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.446 personer og er dermed steget med 351 personer i. I blev der født 1.155 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Ved udgangen af var befolkningstallet i Esbjerg kommune 115.748 personer og er dermed steget med 302 personer i. I blev der født 1198 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2004-2013 Pr. 1. januar 2014 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 323.893 personer. Befolkningen er steget med 4.799 personer

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning g 2011 Befolkningsprognose 2011 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.095 personer og er dermed steget med 44 personer i. I blev der født 1.234 børn, mens antallet

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé Notat Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben 24-09-2015 Resumé Økonomistaben har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til 30. juni 2015. Gennemgangen

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2016-2031 Til godkendelse på Økonomiudvalgets møde den 17 marts 2016 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen i folketal

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2013-2028 Til godkendelse på Økonomi- og Planudvalgets møde den 18. april 2013 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen

Læs mere