BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE"

Transkript

1 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

2 BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 1 BAGGRUND 1 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I EVALUERING AF SIDSTE ÅRS PROGNOSE 1 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 1 DELOMRÅDERNES UDVIKLING 1 BEREGNINGSMETODE 1 BOLIGPROGRAM 1

3 BEFOLKNINGSPROGNOSE 1 KONTAKTOPLYSNINGER JOHN BURCHARDT / PIA LARSEN Kolding Kommune Budget og regnskab John Burchardt / Pia Larsen Telefon: / / Website: THOMAS JENSEN COWI A/S Afd By- og trafikplanlægning Telefon: Website:

4 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER Kolding Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar Prognosen viser, at indbyggertallet forventes at stige fra personer primo 2017 til personer primo 2030 Dette svarer til en samlet stigning i indbyggertallet på personer eller 11,7%. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på 6,2% Figur 1 - Faktiske (blå) og forventede (røde) indbyggertal i Kolding Kommune pr. 1/1

5 BEFOLKNINGSPROGNOSE 3 Figur 2 Aldersfordeling blandt indbyggere i Kolding Kommune Antal indbyggere i aldersgruppen Alder Forventet udvikling i antal indbyggere i forskellige aldersgrupper årige forventes at stige med 736 personer (25,0%) 3-6 årige forventes at stige med 827 personer (19,7%) 7-16 årige forventes at stige med 316 personer (2,7%) årige forventes at stige med 303 personer (3,1%) årige forventes at stige med personer (7,3%) årige forventes at stige med personer (18,8%) årige forventes at stige med 878 personer (9,1%) 75+ årige forventes at stige med personer (53,0%) Samlet forventes folketallet at stige med personer (11,7%)

6 BEFOLKNINGSPROGNOSE 4 OPDELING AF BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN Prognosen tager udgangspunkt i befolkningsstatistik for årene I denne periode har der i alle årene været en stigning i befolkningstallet. Stigningen skyldes især, at der i perioden (undtaget ) har været flere tilflyttere end fraflyttere, men også at der i gennemsnit er blevet født flere end der er døde. Figur 3 Historisk og forventet fødsels- og flyttebalance i Kolding Kommune Fødselsbalance (historisk) Flyttebalance (historisk) Fødselsbalance (prognose) Flyttebalance (prognose) Befolkningsudviklingen er bestemt af udviklingen i fødselsbalancen (fødte minus døde) og udviklingen i flyttebalancen (tilflyttede minus fraflyttede). FØDSELSBALANCEN I hele prognoseperioden forventes der at være et fødselsoverskud (flere fødte end døde) i Kolding Kommune, hvilket også har været tilfældet i de historiske år. Figur 4 - Udvikling i fødsler, dødsfald og fødselsbalancen Overskud Fødte Døde

7 BEFOLKNINGSPROGNOSE 5 FLYTTEBALANCEN Kolding Kommune har siden 2004 haft et flytteoverskud (flere tilflyttere end fraflyttere), dog undtaget årerne , hvor der var et flytteunderskud. I prognoseperioden forventes der at være flytteoverskud i alle årene. Figuren nedenfor viser hhv. til- og fraflyttere samt flyttebalancen. Figur 5 Udvikling i til- og fraflyttede samt flyttebalance Flyttebalance Tilflyttede Fraflyttede Flygtninge I befolkningsprognosen håndteres flygtninge adskilt fra de øvrige flytninger. I har der været en kraftig stigning i antallet af flygtninge (især personer med syrisk statsborgerskab). I prognosen forventes det, at der i 2017 vil komme 150 flygtninge, hvorefter antallet ventes at falde gradvist således at der fra 2019 og frem regnes med 50 flygtninge om året. Disse tal omfatter såvel kvoteflygtninge som familiesammenførte. Denne del af prognosen er præget af relativ stor usikkerhed, da antallet af flygtninge afhænger af det generelle konfliktniveau i verden, samt svært forudsigelige politiske beslutninger. Figur 6 - Flygtninge for den historiske periode samt forventet antal i prognoseperioden Tilflyttede flygtninge Note: Flygtninge er defineret ved borgerens statsborgerskab, da de kom til kommunen. Dvs. at f.eks. indvandrere med afghansk statsborgerskab regnes som flygtninge. Tilflyttere til nye boliger

8 BEFOLKNINGSPROGNOSE 6 Tilflytninger hænger naturligt sammen med opførelsen af nye boliger. I Kolding Kommune blev der i årene gennemsnitligt tilflyttet 294 nye boliger pr. år, mens der ventes at blive opført gennemsnitligt 411 boliger om året i prognoseperioden. Tilflytningen til de nye boliger afhænger af boligtypen, idet der eksempelvis regnes med flere tilflyttere pr. bolig i parcelhuse end i en etagebolig. Ligeledes er aldersfordelingen forskellig fra boligtype til boligtype. Dette er beskrevet nærmere i forudsætningsafsnittet i rapporten. I prognoseberegningerne er der taget udgangspunkt i tilflytningsprofiler (antal tilflyttere til nye boliger) for perioden for for at få de nyeste tendenser fremhævet. Figur 7- Nye boliger for den historiske periode og prognoseperioden fra Antal boliger Opførelsesår Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Anden boligtype

9 BEFOLKNINGSPROGNOSE 7 BAGGRUND Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Prognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i befolkningen. Prognosen danner dermed et grundlag for, at kunne planlægge byudviklingen og vurdere kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også kan anvendes til kommunens budgetlægning. Til brug for den fremtidige planlægning har Kolding Kommune valgt at udarbejde en befolkningsprognose, der viser den forventede befolkningsudvikling i perioden primo 2017 til primo Prognosen er beregnet ved brug af prognosemodellen Demografix. Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal fra de historiske år ( ) samt boligprogrammet i prognoseperioden. Boligprogrammet er udarbejdet af Kolding Kommune og baserer sig på den planlagte udbygning og omdannelse af boligområderne i kommunen. Boligprogrammet er et afgørende element i prognoseberegningen og er desuden det element, som kommunen har størst mulighed for at regulere, og dermed skrue op eller ned for befolkningsudviklingen i kommunens forskellige delområder. Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse om fremtiden, men en fremskrivning af indbyggertallet, ud fra en forventning til at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. HISTORISK GRUNDLAG Befolkningsprognosen er bygget op om en lang række valg og forudsætninger. For hvert af prognosens parametre vælges der en historik som danner grundlag for prognosen. Dette afsnit beskriver forudsætninger og valg for de enkelte parametre (flytninger, fødsler og dødsfald) samt resultater for samme parametre. Nedenstående figur viser befolkningsudviklingen for Kolding Kommune, hvor den blå farve angiver fødselsbalancen, den røde angiver nettotilflytningen, den grønne viser nettovandringen mens den grå streg viser den totale udvikling for året.

10 BEFOLKNINGSPROGNOSE 8 Figur 8 Befolkningsudvikling fordelt på fødselsbalance, nettotilflyttede og nettoindvandrede Antal personer Nettoindvandrede Nettotilflyttede Fødselsoverskud Befolkningstilvækst Kilde: Danmarks Statistik, Tabel BEV107 Note: De grå vandrette streger viser den samlede befolkningsudvikling i det pågældende år. Den samlede befolkningsudvikling svarer til summen af de tre farvede søjler (fødselsbalance, nettotilflyttede og nettoindvandrede). Tallene stammer fra Danmarks Statistik og der kan forekommer afvigelser i forhold til tallene fra prognosen. Befolkningstilvæksten inkluderer ikke eventuelle korrektioner i de enkelte år. CENTRALE FORUDSÆTNINGER I PROGNOSEN I forbindelse med udarbejdelse af befolkningsprognosen er der lavet nogle antagelser omkring, hvordan fertiliteten, mortaliteten og flyttemønstre udvikler sig i fremtiden. I denne befolkningsprognose er der lavet følgende antagelser om de tre forskellige parametre: Fertilitet Til at fremskrive antallet af fødsler i prognosen er det antaget, at fertiliteten blandt kvinder i alderen år i 2017 vil være et gennemsnit af kommunens fertilitetsniveau i perioden Fertiliteten antages at variere mellem kommunens delområder, da der er historiske forskelle mellem de forskellige områder i kommunen. Kommunen er inddelt i en række parameterområder og for hvert område er der beregnet et separat fertilitetsniveau. Parameterområderne fremgår af i afsnittet om beregningsmetoden på side 1. Endvidere er der anvendt en generel fremskrivning af fertilitetsniveauet i prognoseperioden svarende til den udvikling, som anvendes i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. I 2017 er der endvidere lavet en særlig opjustering baseret på de foreløbige og forventede fødselstal for Antal fødsler beregnes ved hjælp af antallet af årige kvinder ganget med den aldersbetingede fødselshyppighed.

11 BEFOLKNINGSPROGNOSE 9 Figur 9 Fertilitet (antal levendefødte pr. år pr kvinder i alderen år) Levendefødte pr kvinder Kolding Kommune har generelt en højere fødselsrate end landsgennemsnittet Kolding Hele landet Kilde: Danmarks Statistik, Tabel FOD407 Figur 10 Aldersbetinget fødselsniveau for Levendefødte pr kvinde Kolding 120 Hele Danmark Kvindens alder Kilde: Danmarks Statistik (Tabel FOD33) samt data fra CPR-registeret Mortalitet Til at udregne mortaliteten sandsynligheden for at en person dør givet personens alder og køn tager prognosen udgangspunkt i de generelle

12 BEFOLKNINGSPROGNOSE 10 dødelighedstavler, der offentliggøres af Danmarks Statistik. De generelle dødelighedstavler justeres i forhold til kommunens historiske dødelighed i perioden Det medfører, at den landsdækkende mortalitet ganges med 0,96. Prognosen tager højde for en stigende levealder i fremtiden, ved gradvist at nedjustere sandsynligheden for at en person dør i løbet af prognoseperioden. Figur 11 Mortalitet (aldersklassens dødshyppighed) Antal døde ud af personer Mortalitet(aldersklassernes dødshyppighed) på landsplan i 2016 Mænd Alder Kilde: Danmarks Statistik, Tabel FRDK416 Kvinder Figur 12 Kolding Kommunes mortalitetsniveau 105 Koldings mortalniveau (DK = 100) Kilde: Beregninger foretaget af COWI på baggrund af data fra CPR-registeret Flyttemøn De fremtidige flytninger i 2017 forventes at ligne flyttehistorikken fra 2013-

13 BEFOLKNINGSPROGNOSE 11 stre I 2019 forventes niveauet af flytninger at ligne flyttehistorikken fra I 2018 forventes det at flyttemønstrene vil være en mellemting mellem den historik der bruges for 2017 og den historik der bruges for Figur 13 Tilflyttere til- og fraflytning fra eksisterende boliger i Kolding Kommune Nye boliger Foruden de generelle flyttemønstre afhænger flytningerne af, hvor mange boliger der bliver opført i prognoseperioden. I prognosen forventes der at blive opført nye boliger. I den historiske periode er der bygget en blanding af parcelhuse, rækkehuse og etageboliger. I prognoseperioden forventes der, at etageboliger vil udgøre en noget større andel af byggeriet. Samlede tal og detaljeret oversigt over forventningerne kan findes i hhv. 'Prognosens hovedresultater' ovenfor, og 'Boligprogram' sidst i rapporten. Figur 14 - Fordeling af nyopførte boliger efter type hhv. historisk og prognosemæssigt % 25% 20% 43% 18% 37% 4%7% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Parcelhuse Rækkehuse Etageboliger Ungdomsboliger Ældreboliger På baggrund af analyser af den historiske tilflytning til nye boliger i kommunen antages det, at 23 % af tilflytterne til nye boliger i gennemsnit vil komme fra en anden kommune. De resterende forventes at komme fra Kolding Kommune selv. På baggrund af særlige faktorer er der desuden anvendt en anden andel eksterne tilflyttere i specielle områder bl.a. Kolding Åpark og Højhusene (30 %) samt Agtrup Syd og Nord (10 %). Flygtninge Endeligt er der også lavet antagelser om, hvor mange flygtninge der forventes at flytte til Kolding Kommune i de kommende år. Forventningerne til det fremtidige antal flygtninge er dels baseret på de kvoter, der er meldt ud for 2017 og forventninger til at flygtninge familiesammenføres. Forventningen til antal flygtninge er fastlagt sammen med Kolding Kommune for årene i prognoseperioden. FLYTNINGER BAGGRUND OG FORUDSÆTNINGER Flyttebalancen opgøres som tilflyttere minus fraflyttere. Tilflyttere kan deles op i 1) Mellemkommunale tilflyttere, 2) Udenlandske tilflyttere, 3) Flygtninge og 4) Tilflyttere til nye

14 BEFOLKNINGSPROGNOSE 12 boliger. Tabellen nedenfor viser fordelingen af eksterne til- og fraflyttere mht. om de er mellemkommunale, eller udenlandske. De enkelte grupper beskrives i de følgende afsnit. Som det ses, har indvandringen stor betydning for flyttebalancen og befolkningsudviklingen i Kolding Kommune. Flyttehistorik for Kolding Kommune Eksterne flytninger Gennemsni t Tilflyttere Heraf mellemkommunal Heraf indvandring Andel indvandring 23% 26% 29% 27% 26% Fraflyttere Heraf mellemkommunal Heraf udvandring Andel udvandring 16% 19% 18% 19% 18% Nettotilflytning indland Netto ind/udvandring Nettotilflytning Kilde: Danmarks Statistik, Tabel BEV107 Note: På grund af forskellige opgørelsestidspunkter kan der være mindre afvigelser mellem indbyggertallene i denne tabel og tallene i resten af rapporten. Figur 15 Gennemsnitligt antal til- og fraflyttere fordelt på 1-årsintervaller for perioden Antal personer Tilflyttere Fraflyttere Netto Alder Kilde: Danmarks Statistik, Tabel FLY66

15 BEFOLKNINGSPROGNOSE 13 MELLEMKOMMUNALE FLYTNINGER Top 20 over de kommuner der har størst årlig flytteudveksling med Kolding Kommune Tabel 1 Top 20 over de kommuner der har størst årlig udveksling med Kolding Kommune Gennemsnit ( ) 2016 Nr Kommune Tilflyttere Fraflyttere Netto Tilflyttere Fraflyttere Netto 1 Vejle Aarhus Haderslev Vejen Odense København Fredericia Esbjerg Aabenraa Sønderborg Middelfart Tønder Horsens Aalborg Billund Herning Varde Hedensted Silkeborg Viborg Samlet mellemkommunal flyttebalance Kilde: Danmarks Statistik, Tabel FLY Note: På grund af forskellige opgørelsestidspunkter kan der være mindre afvigelser mellem indbyggertallene i denne tabel og tallene i resten af rapporten.

16 BEFOLKNINGSPROGNOSE 14 Nettotilflytning i forhold til Kolding Kommune i 2016 Figur 16 - Kort over flyttebalancen (tilflyttere minus fraflyttere) i forhold til andre kommuner i Kilde: Danmarks Statistik, Tabel FLY66 Note: De grønne kommuner har sendt flere indbyggere til Kolding Kommune end de har modtaget. De røde kommuner har modtaget flere indbyggere fra Kolding Kommune end de har afgivet.

17 BEFOLKNINGSPROGNOSE 15 IND- OG UDVANDRING Ind- og udvandring i Kolding Kommune (efter statsborgerskab) Figur 17 Historisk udvikling af til- og fraflytninger fra/til udlandet fordelt på områder for statsborgerskab. Statsborgerskab I alt Danmark Norden Vesteuropa Østeuropa Øvrige lande Flygtning Indvandring i alt Danmark Norden Vesteuropa Østeuropa Øvrige lande Flygtning Udvandring i alt Danmark Norden Vesteuropa Østeuropa Øvrige lande Flygtning Nettovandring i alt Kilde: Danmarks Statistik, Tabel VAN1AAR og VAN2AAR Note: Flygtninge er baseret på personernes statsborgerskabskode. Lande hvor mindst 50% får opholdstilladelse på grund af asyl eller familiesammenføring til flygtning er kategoriseret som flygtningelande. Alle personer der indvandrer med disse statsborgerskabskoder er kategoriseret som flygtninge. På grund af forskellige opgørelsestidspunkter kan der være mindre afvigelser mellem indbyggertallene i denne tabel og tallene i resten af rapporten.

18 BEFOLKNINGSPROGNOSE 16 TILFLYTTERE TIL NYE BOLIGER I prognosemodellen er der indlagt data for det realiserede boligbyggeri i de historiske år, ligesom det forventede boligbyggeri i prognoseperioden er medregnet. For mere information om boligudbygning, se bilaget Boligprogram. Antallet af tilflyttere til de nye boliger beregnes på basis af aldersfordelte husstandsstørrelser for de enkelte boligtyper. Den aldersfordelte husstandsstørrelse angiver hvor mange personer, der forventes at være i hver aldersklasse pr. ny bolig. I prognosen anvendes følgende tal for tilflytningen til nye boliger i Kolding Kommune: Figur 18 - Tilflytningsprofiler for parcelhuse, rækkehuse og etageboliger 20 Antal tilflyttere per 100 nye boliger Alder Parcelhus (3,18 pers. pr. bolig) Rækkehus (2,34 pers. pr. bolig) Etagebolig (1,98 pers. pr. bolig) Parcel, Dalby (3,45 pers. pr. bolig) Række, Dalby (2,69 pers. pr. bolig) Tabel 2: Personer per boligtype Boligtype Person per bolig Parcelhus 3,18 Rækkehus 2,34 Etagebolig 1,98 Ungdomsbolig 1,08 Ældrebolig 1,00 Parcel, Dalby 3,45 Række, Dalby 2,69

19 BEFOLKNINGSPROGNOSE 17 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 Figur 19 Kommunernes relative befolkningsvækst (i procent) i 2016 Kilde: Statistikbanken, Tabel BEV107

20 BEFOLKNINGSPROGNOSE 18 Tabellen nedenfor viser foruden Kolding Kommune de fem kommuner med højst relativ befolkningsvækst, de fem kommuner med lavest relativ befolkningsvækst samt de ti kommuner, der ligger tættest på Kolding Kommune ift. befolkningsudvikling. Den procentvise ændring spænder fra -1,80 % til +1,86 % (når der ses bort fra Christiansø). Tabel 3 - Udvalgte kommuners befolkningsvækst i 2016 Nr Kommune Ultimo Ultimo Udvikling Procent København ,86% 2 Vallensbæk ,85% 3 Fanø ,67% 4 Solrød ,65% 5 Ishøj ,61% 32 Egedal ,72% 33 Rudersdal ,71% 34 Frederikssund ,70% 35 Hedensted ,69% 36 Ringsted ,67% 37 Kolding ,64% 38 Odsherred ,63% 39 Randers ,61% 40 Gentofte ,60% 41 Høje-Taastrup ,57% 42 Silkeborg ,57% 94 Lemvig ,53% 95 Struer ,59% 96 Lolland ,83% 97 Læsø ,32% 98 Ærø ,80% Hele landet ,73% Kilde: Danmarks Statistik. Note: På grund af forskellige opgørelsestidspunkter kan der være mindre afvigelser mellem indbyggertallene i denne tabel og tallene i resten af rapporten.

21 BEFOLKNINGSPROGNOSE 19 EVALUERING AF SIDSTE ÅRS PROGNOSE Indbyggertal endte noget lavere end ventet (-265) Fødsler endte stort set på ventet niveau (+6) Dødsfald endte også meget tæt på forventet niveau (-9) Fødselsoverskud var således lidt større end ventet (+15) Antal tilflytninger var som ventet men der var en del flere fraflytninger end ventet. Nettotilflytning var således 275 dårligere end ventet. Dette skyldes blandt andet at der kom markant færre flygtninge end forventet (-175) Tabel 4 - Sammenligning af sidste prognoses forventning til udviklingen i 2016 og den faktiske udvikling i 2016 Faktisk Prognose Afvigelse Afvigelse (pct.) Befolkning primo Levendefødte ,6% Døde ,2% Fødselsoverskud ,3% Tilflyttede ,1% Fraflyttede ,0% Nettotilflyttede ,3 % Befolkningstilvækst ,9 % Korrektioner -5-5 Befolkning ultimo ,3% Kilde: Befolkningsprognose 2016

22 BEFOLKNINGSPROGNOSE 20 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING Der ventes store stigninger i aldersgrupperne over 60 år, hvor aldersgruppen 75+ år ventes at opleve den største stigning. Nedenstående tabel viser udviklingen for de enkelte aldersgrupper i prognoseperioden i faktisk antal og procentvis udvikling. Tabel 5 Udvikling i antallet af personer i Kolding Kommune, grupperet efter alder. Tal er opgjort primo året Antal personer (kommunen) Alder Forskel Udvikling 0-2 år ,0% 3-6 år ,7% 7-16 år ,7% år ,1% år ,3% år ,8% år ,1% 75+ år ,0% Total ,7% Forskydningen i alderssammensætningen fra primo 2017 til prognosens sidste år er illustreret i figuren nedenfor.

23 BEFOLKNINGSPROGNOSE 21 Figur 20 Den relative aldersfordeling i 2017 for Kolding Kommune og hele landet, samt i Kolding ,8% Andel af befolkningen 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% Danmark 2017 Kolding 2017 Kolding ,4% 0,2% 0,0% Alder Figur 21 Forventet udvikling i forskellige aldersgruppers andel af den samlede befolkning 0-2 år 3-6 år 7-16 år år år år år 75+ år 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Andel 2017 Andel 2030 Nedenfor følger udviklingsgrafer for forskellige aldersgrupper for den nye prognose. Indbyggertallene er pr. 1. januar de pågældende år. Antal personer i de forskellige aldersgrupper forventes at udvikle sig på følgende måde:

24 BEFOLKNINGSPROGNOSE år år år

25 BEFOLKNINGSPROGNOSE år år år

26 BEFOLKNINGSPROGNOSE år år Total

27 BEFOLKNINGSPROGNOSE 25 DELOMRÅDERNES UDVIKLING Befolkningsudviklingen vil variere mellem delområderne idet disse har forskellige flyttemønstre og fødselshyppigheder og derudover vil boligbyggeriets fordeling gøre udviklingsbetingelserne forskellige i de enkelte delområder. Kolding Kommune er i prognosesammenhæng opdelt i 233 basisområder, som er dannet ved en opsplitning af kommunens skoledistrikter ligesom f.eks. by og land er skilt fra hinanden. Desuden er der udskilt områder med helt særlige befolkningsforhold som f.eks. større plejehjem, handicapboliger eller institutioner. Indbyggertallene i disse specielle områder er forudsat konstante over hele prognoseperioden. Afgrænsningen og opdelingen af basisområderne i Kolding Kommune kan ses på side 1. De følgende resultattabeller viser befolkningsudviklingen fordelt på en række aldersgrupper med relevans for kommunens forskellige forvaltningsopgaver. Alle tabellerne er gengivet med såvel absolutte som indekserede tal, hvor indbyggertallet 2017 er lig indeks 100. Alle indbyggertal er opgjort pr. 1. januar det pågældende år. Bemærk, at personer bosat på administrative adresser ikke indgår i optællingerne på distriktsniveau, idet de ikke kan placeres nærmere end på kommuneniveau. Sammentællinger af indbyggertal på de enkelte distrikter vil derfor ikke give samme resultat som kommunetotalen. Nedenstående tabeller viser henholdsvis de faktiske indbyggertal og indekserede indbyggertal for forskellige aldersgrupper i 2017 og i prognoseperioden.

28 BEFOLKNINGSPROGNOSE 26 SAMLET FOR KOLDING KOMMUNE 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total

29 BEFOLKNINGSPROGNOSE 27 SKOLEDISTRIKTER Figur 22 - Skoledistrikter i Kolding Kommune

30 BEFOLKNINGSPROGNOSE 28 SAMLET UDVIKLING Område Alminde-Viuf Fællesskole Bakkeskolen Bramdrup Skole Brændkjærskolen Christiansfeld Skole Dalby Skole Eltang Skole og Børnehave Fynslundskolen Harte Skole Kongsbjergskolen Lyshøjskolen Munkevængets Skole Sdr. Bjert Centralskole Sdr. Stenderup Centralskole Sdr. Vang Skole Sjølund-Hejls Skole Skanderup-Hjarup Forbundsskole Vamdrup Skole Vester Nebel Skole Vonsild Skole Ødis Skole Aalykkeskolen Ukendte adresser Total

31 BEFOLKNINGSPROGNOSE 29 Område Alminde-Viuf Fællesskole Bakkeskolen Bramdrup Skole Brændkjærskolen Christiansfeld Skole Dalby Skole Eltang Skole og Børnehave Fynslundskolen Harte Skole Kongsbjergskolen Lyshøjskolen Munkevængets Skole Sdr. Bjert Centralskole Sdr. Stenderup Centralskole Sdr. Vang Skole Sjølund-Hejls Skole Skanderup-Hjarup Forbundsskole Vamdrup Skole Vester Nebel Skole Vonsild Skole Ødis Skole Aalykkeskolen Ukendte adresser Total

32 BEFOLKNINGSPROGNOSE 30 Alminde-Viuf Fællesskole UDVIKLING FORDELT PÅ SKOLEDISTRIKTER 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total Bakkeskolen 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total

33 BEFOLKNINGSPROGNOSE 31 Bramdrup Skole 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total Brændkjærskolen 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total

34 BEFOLKNINGSPROGNOSE 32 Christiansfeld Skole 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total Dalby Skole 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total

35 BEFOLKNINGSPROGNOSE 33 Eltang Skole og Børnehave 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total Fynslundskolen 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total

36 BEFOLKNINGSPROGNOSE 34 Harte Skole 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total Kongsbjergskolen 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total

37 BEFOLKNINGSPROGNOSE 35 Lyshøjskolen 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total Munkevængets Skole 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total

38 BEFOLKNINGSPROGNOSE 36 Sdr. Bjert Centralskole 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total Sdr. Stenderup Centralskole 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total

39 BEFOLKNINGSPROGNOSE 37 Sdr. Vang Skole 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total Sjølund-Hejls Skole 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total

40 BEFOLKNINGSPROGNOSE 38 Skanderup-Hjarup Forbundsskole 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total Vamdrup Skole 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total

41 BEFOLKNINGSPROGNOSE 39 Vester Nebel Skole 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total Vonsild Skole 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total

42 BEFOLKNINGSPROGNOSE 40 Ødis Skole 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total Aalykkeskolen 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total

43 BEFOLKNINGSPROGNOSE 41 PLANDISTRIKTER Figur 23: Plandistrikter i Kolding Kommune

44 BEFOLKNINGSPROGNOSE 42 Samlet Område Almind, Viuf, Vester Nebel Bramdrup Brændkær, Dalby, Tved Centrale bydel Christiansfeld Fynsvej, Nr. Bjert, Strand Harte Munkebo Lunderskov Nordlige bydel Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup Seest Sydlige bydel Vamdrup Vonsild Ukendte adresser Total Område Almind, Viuf, Vester Nebel Bramdrup Brændkær, Dalby, Tved Centrale bydel Christiansfeld Fynsvej, Nr. Bjert, Strand Harte Munkebo Lunderskov Nordlige bydel Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup Seest Sydlige bydel Vamdrup Vonsild Ukendte adresser Total

45 BEFOLKNINGSPROGNOSE 43 Almind, Viuf, Vester Nebel 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total Bramdrup 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total

46 BEFOLKNINGSPROGNOSE 44 Brændkær, Dalby, Tved 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total Centrale bydel 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total

47 BEFOLKNINGSPROGNOSE 45 Christiansfeld 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total Fynsvej, Nr. Bjert, Strand 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total

48 BEFOLKNINGSPROGNOSE 46 Harte Munkebo 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total Lunderskov 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total

49 BEFOLKNINGSPROGNOSE 47 Nordlige bydel 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total Sdr. Bjert, Sdr. Stenderup 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total

50 BEFOLKNINGSPROGNOSE 48 Seest 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total Sydlige bydel 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total

51 BEFOLKNINGSPROGNOSE 49 Vamdrup 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total Vonsild 0-2 år år år år år år år år Total år år år år år år år år Total

52 BEFOLKNINGSPROGNOSE 50 BEREGNINGSMETODE Ændringer i indbyggertallet er afhængige af en række demografiske komponenter herunder balancen mellem fødsler og dødsfald samt vandringsbalancen. De overordnede forudsætninger, som ligger til grund for befolkningsprognosen er følgende: OMRÅDEINDDELING Kolding Kommune er i prognosesammenhæng opdelt i 223 basisområder, som er dannet ved en opsplitning af kommunens skoledistrikter ligesom by- og landområder er skilt fra hinanden. Desuden er der udskilt områder med helt særlige befolkningsforhold som for eksempel større plejehjem eller institutioner. Indbyggertallene i disse specielle områder er forudsat konstante over hele prognoseperioden. For at minimere usikkerheder er basisområderne samlet i parameterområder for henholdsvis flyttemønstre og fødsler. Det vil sige, at områder, der minder om hinanden med hensyn til flytte- og fødselsmønstre, er beregnet som samlede statistikenheder. BEFOLKNINGSDATA Fra Det Centrale Personregister (CPR) er der indhentet befolkningsdata for den historiske periode. Ud over indbyggertal fordelt på køn og alder indeholder datasættet oplysninger om antal fødsler, dødsfald flytninger såvel internt i kommunen (intraregionale) som til og fra kommunen (interregionale). Prognosen tager således afsæt i befolkningsudviklingen i Kolding Kommune i de historiske år. Som beskrevet ovenfor er alle historiske befolkningsdata opgjort på basisområder. Af hensyn til beregningssikkerheden i prognosen er basisområderne samlet i såkaldte parameterområder. Parameterområder er områder, inden for hvilke flytte- og fertilitetsmønstre vurderes at være ensartede. Den anvendte parameterområdesamling fremgår af figuren nedenfor.

53 BEFOLKNINGSPROGNOSE 51 Figur 24 - Parameterområder i Kolding Kommune Bestanden og hændelserne blandt befolkningen i de historiske år danner udgangspunkt for prognosen, idet beregninger af fødselsniveau og flyttemønstre i de udvalgte historiske år bruges til udregning af de fremtidige fødsler og flytninger. Antallet af dødsfald i de historiske år bruges til at justere den landsdækkende dødshyppighed til niveauet i Kolding Kommune. BEFOLKNINGSLIGNINGEN Samspillet mellem befolkningens størrelse og de demografiske komponenter kan sammenfattes i befolkningsbalanceligningen: P t = P 0 + (F D) + (T f F f ), hvor: P 0 er antal personer et i delområde på et givet tidspunkt (t 0 ) P t er antal mennesker i et delområde på et senere tidspunkt (t) F er antal fødsler i et delområde i perioden (t t 0 ) D er antal døde i et delområde i perioden (t t 0 ) T f er antal tilflyttere (inklusiv flygtninge) til et delområde i perioden F f er antal fraflyttere i et delområde i perioden.

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2014-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 216 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES UDVIKLING

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2017-2031 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE INDHOLD KONTAKTOPLYSNINGER 1 PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 16 EVALUERING AF SIDSTE

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2013-2020 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2014-2021 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FAXE KOMMUNE 2015-2022 INDHOLD Prognosens hovedresultater 1 Indledning 3 Overordnede forudsætninger 4 Beregningsmetode 9 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri 12 Flytninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE VARDE KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2014-2024 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Ikast-Brande Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Ikast-Brande Kommune 2012-2029 Februar 2012 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Befolkningsprognosens resultater... 9 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 12 5 Befolkningsprognosens resultater 13 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE HORSENS KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Sammenligning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2016-2023 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE RINGSTED KOMMUNE 2013-2021 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE MED BOLIGBYGGEPROGRAM BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2016-2028 MED BOLIGBYGGEPROGRAM INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2015-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater 6 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Horsens Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2010-2020 April 2010 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER

BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER BEFOLKNINGSPROGNOSE KØGE KOMMUNE 2015-2027 BOLIGBYGGEPROGRAM OG KAPACITETSBEREGNINGER INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Opfølgning på 2014-prognosen 4 4 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.051 personer og er dermed faldet med 61 personer i. I blev der født 1.156 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2037 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2017-2037 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2035 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2015-2035 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune

Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Nøgletal om bosætning i Skanderborg Kommune Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 19. august 2014 Indhold 1. Nøgletal

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2030 April 2016 Indhold Indledning... 3 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune... 5 1.1. Befolkningsudviklingen... 5 1.2. Befolkningens aldersfordeling... 7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse Forord 1 Forord Forord Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Befolkningsprognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning, indbyggertal

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2036 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 2 Resumé 3 Bolig- og befolkningsudviklingen 2016-2036 4 Befolkningsudviklingen 6 Befolkningens aldersfordeling 9 Delområdernes udvikling

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2004-2013 Pr. 1. januar 2014 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 323.893 personer. Befolkningen er steget med 4.799 personer

Læs mere

Nøgletal for folketallets udvikling

Nøgletal for folketallets udvikling Nøgletal for folketallets udvikling 21-26 Nøgletal 21 22 23 24 25 26 Folketal ultimo 8828 88686 88978 89615 9519 9149 Fødte 174 195 181 1161 193 1215 Døde 928 99 958 862 798 839 Fødselsoverskud 146 15

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.095 personer og er dermed steget med 44 personer i. I blev der født 1.234 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser i Aarhus Kommune, 2007-2016 Pr. 1. januar 2017 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 335.684 personer. Befolkningen er steget med

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.446 personer og er dermed steget med 351 personer i. I blev der født 1.155 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Ved udgangen af var befolkningstallet i Esbjerg kommune 115.748 personer og er dermed steget med 302 personer i. I blev der født 1198 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2010:7 27. maj 2010 Befolkningsfremskrivninger 2010 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i foråret 2010. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Varde Kommune frem til år 2025. Prognosen er resultatet af en dialog

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2003-2012 Pr. 1. januar 2013 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 319.094 personer. Befolkningen er steget med 4.549 personer

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Bolig- & befolkningsudvikling... 10 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 7 Overordnede prognoseforudsætninger... 7 Bolig- &

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé Notat Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben 24-09-2015 Resumé Økonomistaben har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til 30. juni 2015. Gennemgangen

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Folketallets bevægelser, 2005-2014 Pr. 1. januar 2015 er indbyggertallet i Aarhus Kommune 326.246 personer. Befolkningen er steget med 2.353 personer i

Læs mere