Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune"

Transkript

1 Oversigtsbind 214 Kolding Kommune

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over driftsbevillinger overført fra 214 til 215 og Omkostningsregnskab Balance Specificeret balance Tværgående artsoversigt Anlægsoversigt Øvrige oversigter og redegørelser Anlægsregnskaber Oversigt over anvendelsen af SWAP Aktier og andelsbeviser m.v Oversigt over udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser m.v Personaleoversigt

3 Udgiftsregnskab

4 Hovedoversigt til regnskab

5 Hovedoversigt til regnskab for 214 (i 1. kr.) A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Regnskab Oprindeligt budget Korr. Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Inkl. refusion Inkl. refusion Inkl. refusion. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Heraf refusion 3. Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B) ANLÆGSVIRKSOMHED. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v Anlægsvirksomhed i alt C) RENTER ( ) D) FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E) AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A+B+C+D+E) F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Komp. vedr. deling af amter (7.88) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

6 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab

7 $! &!"!#$!$!$##!"$ #!$$ % """ $# #" "$### #"!!$ & #!# " "#$ "! ' #!"!!!"#$%&'()*#+(*,'+#*+-*.% //12"1! 3((*4'#5*#*.$*.+*$ 1!-6.&&*$.%(%&*$'(%'$-6$5(*$!7/ // 11&+-35'()*#+(*,'+#*+-* 2!82 7! #$%&.%3((*4'#5*#*.$*.+*$!/"1!1 11&+-35'()*#+(*,'+#*+-*!/"1!1!() # $# "#$ "! /79$'*6&5$111)%)*-&*$3 /7"2!1 17 *&.9*!6:;-.+(.%'$# 17!8)!!/8 9$'*6&*$5( 8"71 8(!"/ 7'46'-&55(*$ 88 /829$'*6&5$11#$**5-'+(3 22!28!2 3((*4'#55(!')*$'$#5*&3((*4'#55( 2!!!28!2!8) 1!11!2 9$'*6&*$5( ///8 8(!! "" #*&.+3((*4'#55( 7! 8( 7! /779$'*6&5$1!!3((*4'#55(.%!78" 8 2! 9.$<*++*$)*#6.-&.5*+35$*$&!8) 28 2! 9$'*6&*$5( 12!82 8( 88/!8 7'46'-&55(*$!8 /2!9$'*6&5$1!"(55.$-.(*$ 87/22/!8!"!8 '#5-.(*$4%+#.+3 (55.$-.(*$'#5-.(*$4%+#.+3 /2"8/!8!"!8!8)!"872!8 9$'*6&*$5(! 18* 2/ 8( 2"17!/ 7'46'-&55(*$!1/"82 /-!8!"!*&.+*$5(.%$5#6:$-*+ 18!/!. 21/ 7'46'-&55(*$ 2"/ /219$'*6&5$1!**$-45#*)* 8-6.5#*$9!8) 8 /279$'*6&5$1,.)$*).5( 8/8! #*$-6')!8) /2/ $'*6&*$5( '46'-&55(*$! 77 /- 127 //9$'*6&5$1/%'$-3&.)=5(*&!!8" /1/! )'5-+#!8)!2288! 77 9$'*6&*$5( 121"8 8( 2/78 7'46'-&55(*$!/281 /-!778 //19$'*6&5$11!6=49*-.(*$ 817 ).4#$9 7'46'-&55(*$ 817 // 9$'*6&5$11-&**5*$(!// <,$-&.5-%*+#!8) 872// 27 9$'*6&*$5( 78 8( 82"1"! 7'46'-&55(*$ 7/"/8 /- 227 //89$'*6&5$1 *+&.5()* 7"1"!" *3 9$'*6&*$5( "7 8) * / 7'46'-&55(*$!2172!" /- 1 ///9$'*6&5$1125'$#%'$#'++*$9 218//87!// 8! -:($.5&)=5(*&!8) 81/1"8 8! 9$'*6&*$5( /!2!2

8 $! & 7'46'-&55(*$!!!1/17 /-!// /"9$'*6&5$1 ')*$5'$*& 7/!//8,*+-45#* 7'46'-&55(*$ 7/!//8 "9$'*6&5$!273((*4'#55(!78/17 8,)#6=$(>$#-9.$6*5).4#$9!8) 8 9$'*6&*$5( / 8(!1721 7'46'-&55(*$!217 "19$'*6&5$ 7!/-.+(.%-&'$*(.#*! 78 /8+5#*$-6') 7'46'-&55(*$! 78 " 9$'*6&5$181*+6=$,'+49.$6*5 "2/ /7 "//!8) !/ 9$'*6&*$5( 121/! 8) 1! 18* /88 8( '46'-&55(*$ 8"78/" /- /7 "// "89$'*6&5$ 7186=$)=5(*& 18!!!28 9$'*6&*$5( 18!!!28 "79$'*6&5$ 72753&'+('4$>#* 7"/878/!8 *+&.5( 9$'*6&*$5( 7"/878/!8 "29$'*6&5$ 7226+:)6=$ " 7 6 8/ 9$'*6&*$5( 7 8!" 7'46'-&55(*$!7"! "/9$'*6&5$ 2!-.+(.% 1 "7 8 9.$<*+($5#*)*#-3--*+*$()*.+45#* 7'46'-&55(*$ 1 "7 /- 8 ""9$'*6&5$ 2 )*#-6'+*.66*5'( 2!2!1// $3&&*$-6'+*)*!6:;-.+(.%'$# 78""// 7'46'-&55(*$ 82!8/!*+ & # #"! " $ ' $$ 1!!#$%&'()*#+(*,'+#*+-*.% 7/!!78! 3((*4'#5*#*.$*.+*$ 1!-6.&&*$.%(%&*$'(%'$-6$5(*$!177" 11&+-35'()*#+(*,'+#*+-* 77"2 "7!!() $# $$! " #$ 1/1 9$'*6&5$1 75#-&$5'$# 1 "827 3((*4'#55(5'$#.(*$ 7'46'-&55(*$ 1 "827 1/179$'*6&5$1!*$,)*$)-9.$6 /"7 $.4#$93((*4'#55( 7'46'-&55(*$ /"7 1/129$'*6&5$18*$,)*$)-'4$>#*)*#!88! 1 *+&.5()* 7'46'-&55(*$!88! /- 1 1/1/9$'*6&5$175#-&$9.$6 /2!27 $.4#$9+' !8!! 7'46'-&55(*$ /2!27 1/!9$'*6&5$1! 3((*4'#55(.%!!!87 >9.$6*5*&.9*!. 7'46'-&55(*$!!!87 1/ 9$'*6&5$1 :5-&$9 /" 5#-&$9.$6 7'46'-&55(*$ /" 1/8!9$'*6&5$815'$#<-35*$( $6!6:;-.+(.%'$#! 7'46'-&55(*$ /"7!*&.9*!! " !8) /""// 9$'*6&*$5( 7// 8(! 7'46'-&55(*$ 7"27 28 *&.9*! 12""/82 9$'*6&*$5( 21"78 7'46'-&55(*$ /89$'*6&5$!/1:-&4.$6*5 /"7 +5#*$-6') 7'46'-&55(*$ /"7 1/819$'*6&5$ 77$.4#$9 "78 "!

9 # $% &"!"!"!"!'( )&#!*+#,&+*-./,+.*.+'$1$ $12 %-3-%4$1 $-- *#/,&#!'5 $% $- %15 -%11 6/7,/)&'!'5# $ %*#/,&'#-%$)+.5+8'/#(+5# 1%-1$ 3)" 1%-1$! 1$/#(# $-6-$3$ $-4$- $),+&&#+85!8&#/58/#)!,#!'5# % $- &!.)9'/52(.!5:/.(.) 11-%4631-6/7,/)&'!'5# 1$-434$ 1-3%8/#*+5&'!'5)!'(&;5&# $-4$- 15# )5# $-1 1- $1-6/7,/)&'!'5# !'(&;5&# $-1 $1-17/'!&#!'5)*#/5#+7&!.(' $-$3-36 $-6- &!(.!5#./))*.+()!))&/5'9),/2 89.(*.+() 6/7,/)&'!'5# $-$3-36 $-6-1/#(# 61-3 $-36-$$ 6- $-4$- $),+&&#+85!8&#/58/#)!,#!'5# $- &!.)9'/52(.!5:/.(.) $ /7,/)&'!'5# $ 16-1$$ 1-3%8/#*+5&'!'5)!'(&;5&# $-36-$$ $-4$- 1$5# )5# $1-% 1- $1-6/7,/)&'!'5# !'(&;5&# $1-% $1-17/'!&#!'5)*#/5#+7&!.(' 6$-% 6$- &!(.!5#./))*.+()!))&/5'9),/2 89.(*.+() 6/7,/)&'!'5# 6$-% 6$ /))*.+()))&/589.(*.+() 66$ /7,/)&'!'5# 66$ %:+#&2;#,& '(#), ()5+#+'&! 4$6-$$ 46-6/7,/)&'!'5# 4$6-$$ 46- "# 66*#/,&'#-%6#+77.< /('!'5/.!5/5#:2#2 (!2#)/7,/)&'!'5# *#/,&'#-%4/514,<+8 6-$ 6-.9,,5=#()2+/5% 6/7,/)&'!'5# 6-$ 6-6$*#/,&'#-16)+.5+8'(#- $6-%- $-- #!'52$ 3)" $6-%- $-- 6$$*#/,&'#-163) %1 ),+7.!'52'$$ 6/7,/)&'!'5# -%1 6$*#/,&'#-1)+.5+8.&+'52$% 41 6/7,/)&'!'5# 41 6$$*#/,&'#-13 %$-1$4 )#2!& &#)&+&'!'5#2(&+.#!'5+8,./+,.('!'5# 3)" %$-1$4 6$1*#/,&'#-%6$1),+7.!'5)+',' $-6-6 $-6- /#(,< $,<>)+.5+8/#( $ /7,/)&'!'5# $6*#/,&'#-%6$6)+.5+8/#(/ )&'(/7 3)" $4*#/,&'#-%6)+.5+8,9)&2% - 6/7,/)&'!'5# - 6$%$*#/,&'#-%6,<+8+#+.! 3-6%61 2/')!.( 6/7,/)&'!'5# 3-6%61 6$%%*#/,&'#-%6,<+8/#( - (/..# *)< 6/7,/)&'!'5# - 6$%6*#/,&'#-%66'<##5+($ 3-?:#!)&!+')8.('(#!2'!'5 6/7,/)&'!'5# 3-6$%*#/,&'#-%664)+.5+8+#+.*= 1,.<2,;# 6/7,/)&'!'5# 1 6$%3*#/,&'#-%6)+.5+8),/.2 4 %. '(#),/2 6/7,/)&'!'5# 4 6$%4*#/,&'#-%6)+.5+8(.+8 %-31 1-

10 ! "# $ %&$!'(!'#)*+(,-!./12./&(,-!3 4%/.$((5-! #'67 7. '6 4"3!8-/$(!'#479+%.$&,-( 76'4"":6 4%/.$((5-! 76'4"":6 4""3!8-/$(!'#:4.&+5& '6 #:'4 ++&++-1-8" 4%/.$((5-! '6 7. #:'4 4"3!8-/$(!'#::.&+5&3&!-&+ 67') ' 1-,./1!2(-$ 4%/.$((5-! 67') 7. ' 4"63!8-/$(!'#:7.&+5&&5-!8!, 6'"6 )"'.,!'1+.$!31-8:)/+,(5 4%/.$((5-! 6'"6 7. )"' 4":3!8-/$(!'#:6:.&+5&(2 6 ;.$-!21-84&1&%,!3 4%/.$((5-! 6 4"73!8-/$(!'#:6).&+5&&!-&+1-, '76 "'' /(5-!5&,- 4%/.$((5-! '76 7. "'' 4")3!8-/$(!'#:#.&+5&;.$-!5&,- "'##7 "4' "1&%,!3 4%/.$((5-! "'##7 7. "4'!!" #! $" "6<++-.!%=+25((5.&,-+(5-( "')# 7'6) 3-!.(&+- #4')67 67'"4 6"/($!9+, #"'#4)" 44'6 #&!-8,-!&(,!- #'#)# ') #/($!%&./(-!5(1-($&! '6" )'6): ##.+;8,+/&+-! 6'""))4 4/;!-(,-%&$-!-+ "6':6"66 "':: 46+$+$- '#7: "6"!-(5;!(5.&,-+(5-( )##'6#7 ')::#4 ##)'6) "'"6'6) #"' ",5$-! 4"':66'"66" 4'"4'44 #"' 3-!.(&+- 4'":'"## 4'77"'7" 6%;,-!!-8.-!5!-3!<.-($&$( "'#6:7 '4 67!-(5;!(5 "'6:'):7# "'64':# 4/;!-(,-%&$-!-+ "'):4 :'6) #"' 4#,1-!.- "6'7)) (,$<5$-! 4'4::'#6:) ')::#4 4'44'44 "'"6'6) 3-!.(&+- )''""6 4"'4'6 67!-(5;!(5 6'"::'6#) "'4)'44 7#.<!+5--$&+(5-! ')::#4 "'"6'6) "6"/+,(5(5,%.+5&(1.((5 4') 4"'7)6: 6)')6 64'4) >/&? 3-!.(&+- ':)) ":'7) 6"/($!9+, 4'": 6%;,-!!-8.-!5!-3!<.-($&$( # 6(!%&$( '"# /%%(/&$(..2.$-%-! 7)!./-++5-(,$<5$-! 4"'7)6: 64'4) "6"-($+5-$+-$$-! "'7#')#"44 "'"#7'7" 6,!$.3-!.(&+-($-!(-+;(((5-! " 6) 7&.$-8-(,% )#6'#7 )'"4 66!-(5;!(553&3!&!$/+-! 6'6 6#-+ "#')#" 6:1&(, 74' 4#,1-!.- 6#"')"47" "6--/$1.-!(5 6#6' 44--/$1.-!(5 6#6' %! "")3!8-/$(!'#:-(-!59&(,+-3+&( '677'6"7) 77'44: 6'"' 6'" ' 69 "'":)'7)): 6'"' ' 6"-(-!5-.3&!-+.-! 77'44: 6'" 4%/.$((5-! "'7'#) "73!8-/$(!'"44 # 25((5.1-,+5-9+,;1!5-%!=,-! 69 # "63!8-/$(!'"7"-/.$!& ')')7"): "6'#6)#7 6'' 6'":' -(-!5.3&!-3+8-3!8-/$-!(5 ":'# 69 #':7'##): 6'' 6'":' 6"-(-!5-.3&!-+.-! "6'#6)#7

11 " # $!!! %&'(&)$*!*+," %-.../"&,($*"-#%1)$ 2,*$,"3 ) %&'(&)$*!*+," /"&,($*"-#%#1 &" 2),$ -%.#- -%.#- 4+*!*+)5,26!+,3&62,6),7)7$$!6),*,", &"2,6!*+)7'$*,2"!*+,6),*7,$,")68 #1.3 -%.#- -%.#- 6,6!+3,2,"',2(7/!$76!*2)( 2 -# #6,6!+3,2,"',2(7/!$76!*2)( 2 -#!"# $%%&#'#(%# 5!9,58"$$,*,)$, -:%; :# /,")&*76, -:%;.#-:.(&*$&"3&62 :-:;.!*&"'7$!&*)&+ -%: (&'' *!(7$!&*))4)$,'," )$**#()+,-* (7/!$767(7)$ #..-# #(7/!$767(7)$ #..-#.!*25,*2!+5,26!+,3&62,6),5,2 -# "764$*!*+ ;7)$,,*2&' -# #&")!("!*+))(72,"<6,,",$76!*+ #-.1.-::# 1-%.#-%. #&")!("!*+))(72," #-1. 6,,",$76!*+ #-.1.-::#.-:.#-%. 6,,$7&6!+),6)(7," -% -#. 1;.-;1. %;%-#; #;6,,$7&+!)$7*2)8$$,6),) 2+!$," -% -#. 1;.-;1. %;%-#; &6!+&"+7*!)7$!&*,"*, %7)(",5*,",)$7*9,".::-.#1 1.- ;:7)(",5*,",)$7*9,".::-.# =5"!+, 2+!$," %=5"!+, 2+!$,".*#&'!'/(#&#'+,,#+ #*#&*!/## )$,6,"+5,':.7*$766,,'>6# ##-:%# :#-;%1 -.. %.%-#;.,",+*!*+7&'(&)$*!*+),)$,'$6,,.%1-:.#: #-:1. #(7/!$767(7)$ ;-#:# %2"!$) 2+!$," ;;-.:##%.-:%: ;7)$,,*2&' 1;-%::. %- 6,,!*2$8+$ ;..-%; #-: 1;!*2!5!2,66,&",2"!*+,".:-.1#%# 1:3 )6,,!*2$8+$," #-1%1 #-: ;(&*$!*+,*$$!6,&,"",/"8),*$7$!&* #-:%1 ;6,,$75,2$&'+7* "',",+*)(7 1.-.#: -#%#. :-%1 :-.1; ;57"',",+*)(7. ;-%%1% 1..1: :-%1 -;# ;57"',",+*)(7# %#-1; %-#.-#%. 866,)57)(,"! #:; %-%%1%.-;..-#%.1866,)57)(,"! #:; %-%%1%.-;..-#% %34$$,4)(7'6!*+5,,*#% -.%.:-:# -.:- %2"!$) 2+!$," 1-%..: - ;7)$,,*2&'.1-.:;1 #;-.1866,)57)(,"! : 1:3 )6,,!*2$8+$,".:-#.:-.*#&'!'/(#&#'+,,#1(,-.(#2.'# *#&*!/##3 %*43,+*,$.7*$766,,'>6 %:-;:# -11:# -%%% -#:,",+*!*+7&'(&)$*!*+),)$,'$6,, %-:1 -%%% #(7/!$767(7)$ %:-; %2"!$) 2+!$," :-%1. :-#;# ;7)$,,*2&' #.-#.# -.; 6,,!*2$8+$ -::% -#: 1:3 )6,,!*2$8+$," -::% -#: 57*2",+*)(7 %-1 ;-;:; 57*2",+*)(7# %-;1: :- 57*2",+*)(7. %1 :; +*!/#%!*)*4/%'!'/#+/.*$'!'/# ;&6!+,"$!664+$*!*+,&+ :%:-:## -%#.:-.;-;% 268*2!*+, -. :. -%#.;-;% #567 88

12 # $ %"!"!"!" #&'(# )*+,-./, -, -,/.-.,12&%%#&3!%#434#1!2#!53#,-./, -,/ 1&'%*(6!3746(61+-)3-8438!5(%93%#*(#-+5(4''5 -,.-.,&1&3#7 1 $.-8/,.-/ 8&1%+5(4' $,-8,8./,6 $-/88$,#54*&%!45 $,!5(%93%#*(#-+5(4''5 -/ 8*&#'#3512&,/-/./$,- 8*&#'#3512& -$$ 8*&5(#3512&,-8/ -!, %! /-,/ (3%#3 6#!53# /- "#!,8/$)#4+2%5#-$8.1&63& -8$$ -,- #:%%#'&#21*+ 2;- -,-.4'241%5!53# -8$$,/)#4+2%5#-1&63&1463<#(5-8 1+#3*+.4'241%5!53# -8,/)#4+2%5#-$2=&+5(4''5 -// 12&'6!53*+5.4'241%5!53# -//,/)#4+2%5#-1&63& -- %46(4(3&(, 2;- --,/,)#4+2%5#-.,164%11=* &63.4'241%5!53# -.,/$)#4+2%5#-.81&63& 8,,/ 12&'6!53*+5.4'241%5!53# 8,,/,/)#4+2%5#-$.,5:=1%#:*+& 8-$$$,- *&'(# ) 2;-,-.4'241%5!53# 8-$$$,/8)#4+2%5#-$.+5(4' $..- 46!3)46!%!2=*#!3)6&56&3% :35!531*(6!3746(61$ )6&56&3%:35!531*(6!3746(61 $-,$..- )#4+2%#!53 $-,7>" -,...-.4'241%5!53# -$8 1%=## 4# (16!3 (3!%# $-,,,7>" $-,,,/)#4+2%5#-$ $-.$. -- &2%!*!%%17 1!5(#%5!53! ?74*(7 )#4+2%#!53 -,7>" -$8$-.,. --.4'241%5!53# /-/8,/,)#4+2%5#-$.1&63& -, %#3&(8A. 2;- --.4'241%5!53# -, $%&'&%())&!!,6&5(+5(4'' -$.8,.-$, - - 8&1%+5(4'.,-8 $8-,12&%%#&3!%#434#1!2#!53# -,$/ $/ &5(#!5(%93%#,.-$, -,6&5(+5(4''.-/ &1%+5(4' $-8 $8-,12&%%#&3!%#434#1!2#!53# $/-, $/ &5(#!5(%93%# -. - %&*+,&&'&%())&!!!!!!,6=*#4(( 8-8/ $-,8$ &1%+5(4' -.-,12&%%#&3!%#434#1!2#!53# /-/., -,,124*1%:#615 -.$$,$- $ (3!%#%!64#)&3%5! &5(#!5(%93%# $-,8$8.-,#922!412,-,...-,$ /-,- 8&1%+5(4' /,8,,-,12&%%#&3!%#434#1!2#!53# -/.8,.- $ (3!%#%!64#)&3%5!53 -

13 # $ %"!"!"!" &'()(*+,-#(!,-%.+%(# /1$ /#!!2%*%23*'( &14$/ /& &1 1%(#5!,26-('2( &$$ &2%()(,-*5 4&4$ 4& &#(,+7#!,+ &&4&$&4/ /& &&&,-#(2%(()(,-*55( 4$&$ 44/ 1& /-#!%2 -+!%(# $&& &2%()(,-*5 4$& & 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# &&1 4 /*53*2%,!,+(# /&4$ &'()(*+,-#(!,-%.+%(# 44/ $13*''(+! 523*88()(, /& &4$/4 4 & 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# /*53*2%,!,+(# /& 1/ &'()(*+,-#(!,-%.+%(# &4$/4 & $&(2)(#+8()2*'+9#-(, 1 /-#!%2 -+!%(# 1&1/44 &2%()(,-*5 $4 $4*#:;2; 2 /4 /-#!%2 -+!%(# $ &2%()(,-*5 1 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# / '78(#*--( &// /44 4 / &2%()(,-*5 /&/ /& 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# & 23*82%6#('2(, 4 $ 1$ -+!%(#%!'*#<+%,!,+ 4& / &'()(*+,-#(!,-%.+%(# /44 / #(.33!*23 4 / 4 &2%()(,-*5 4 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# /&/ / &'()(*+,-#(!,-%.+%(# / #!!2%*%23*'( & &&4 &1 &2%()(,-*5 & &/$ 4& &#(,+7#!,+ 141&44 &&& $(2)(#+8()&('5(+9#-(, =;('-+223*'(,> &2%()(,-*5 ;6%%(6235'!,+8()(,$/ 4&& 4 /-#!%2 -+!%(# /& &2%()(,-*5 $&$$ $& &'()(*+,-#(!,-%.+%(# 4&& 4 /,-#(2%(()(,-*55( 1/ $& 1& /-#!%2 -+!%(# 4& &2%()(,-*5 14$$ & 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# 41 4 /*53*2%,!,+(# &'()(*+,-#(!,-%.+%(# $& 13*''(+! 523*88()(, &4/ &$4$ 4 & 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# 1 /*53*2%,!,+(# 1/$ 1/ &'()(*+,-#(!,-%.+%(# &$4$ & &(2)(#+8()2*'+9#-(, /-#!%2 -+!%(# &2%()(,-*5!"#$%# #" &!"#$%# #" %*'-*-+-( $1&1/1 &2%()(,-*5 $1&1/1 #6%%(#5#328() &4 &2%()(,-*5 &4 $'!,-(+-(4:;#!2%!,2('- 4&4$ &2%()(,-*5 4&4$,7##(+-(:;#!2%!,2('- $11 &2%()(,-*5 $11 /2'*%2278()(,&/ 4/ &2%()(,-*5 4/ 1,672%(#68()85-# < $&$1/ &2%()(,-*5 $&$1/ &,6+-(2%(<<!,+ $$ &2%()(,-*5 $$ 42+(#; 2 $$4&4 &2%()(,-*5 $$4&4 ;()'2',-(8()1 1&/$ &2%()(,-*5 1&/$ :;#!2%!,2('-23*'( &11 $ &2%()(,-*5 &11 $ '(& () *"!#$"*% +" *"!%* "" "#!" +"" #), #"#" % +" *"$*% " " "#!" +"" 1/<#*)(3%,#$& &/4 4$1 1& 1& 6+,!,+2*#(-#!,+2-8'+(%4?#( 2!*, &/4 4$1 1& 1&

14 ! " # $%&' ($& "! ')&"( ($& (%%*!+,-.#/!&"$1//12+!-3!/1 &$'&% &""&) )&& &%& 45!2#6/2-73' 8!-2+/ &$'&% &""&) )&& &%& &$'&% )&& "! &""&) &%& (%'*!+,-.#/!&"%%!699-#7 && && +!/ !-3!/1 3:-!2- && && && && ((*!+,-.#/!&"%)%1#+1 %&'$'' )&) $"& "& :69* 8!-2+/ %&'$'' )&) $"& "& %&'$'' $"& "! )&) "& ((*!+,-.#/!&"%%/-3!://16 :+/2739;77-8!-2+/ +71+!-3!/12*!+,-.#-! "&"'&")$( %&$()( "&"& 3 "&"'&")$( %&$()( "&"& "&"'&")$( "&"& (!-2+/:-3!&2.11-7</ %&$()( $# &(&$("% &'$&"(! $)*!+,-.#/!&')-!#!69 '&"' )&%& "$& )&%&./32-/2:-,&)92-!:4-6!-67-! 2= )&%& )&%& )= "$& )5</3:>!.-!31#-! ')&)'$ "*!+,-.#-!/1 %&"'" %+9.+2#//1-! '&$%( $"*!+,-.#/!&'$*7-,-4-/#-! &((&))$% "&$&)( &"& :+/2732-!:4-6!-67-! )= "&$&)( &"& )5</3:>!.-!31#-! &%%"&"' "*!+,-.#-!/1 "& %+9.+2#//1-! &("$ $*!+,-.#/!&"%% %"& 16!6/#+!* !#-!9/23-72-! 63-7/1"36 "# $%# &' $%# ()# 1!;//-+9!<3-! &((&)"")( "&)( "&$)$&'$ "3!#+1: &((&)"")( "&)( "&('&% $62#-,-/3+9 )2.6##-!61#-!+1+!2.!/1 "%&$% %2#!6/3+9!<3-! &)(&$ $"&%) "3!#+1: &)(&$ $"&%) (.+7+/56:-! '&'%) %&( &$ "& "3!#+1: '&'%) &$ )):6/3 & $"7-,-/3#>1#-! %&( "& '7-1-*7632-! )$&(")' ))&' "3!#+1: )$&(")' ))&'! *!+,-.#/!&(.+73/1< &%$&''% && &()& 3:.7/1A<2#-3-!/-B "%&$)$( && &()& %+9.+2#//1-! &"&$() *!+,-.#/!&(): )'%&')% "& "'&''' "& 2#-!2.7#-9:& 3:-!2- $&' "'&''' "& %+9.+2#//1-! $&' "'&''' "& "3-2#/6#+/777->7# (&)$($ %+9.+2#//1-! (&)$($ (69>!.//169#2*+! &() %+9.+2#//1-! &() C6/3/1 ((&'"$ "& C6/3/1 ((&'"$ %+9.+2#//1-! ((&'"$ 6!-,3-+!! "& %+9.+2#//1-! "& *!+,-.#/!&)"$7-1-!-32.6-! )&($ ''&%'$ $(& 93#-/

15 # $% &"!"!"!" ' ()%*++ +,-&#,'#,-.# ($)*// (123&-!-,# $)4%% $//)(/ 4) +*'#5,2&-#)*%/32667-,--8& %$*)(4% )) $)+(4) 29-!:76,1#;<, ' $%)(+ +,-&#,'#,-.# 4$)$+$/4 (123&-!-,# ++ )) $)+(4) +%'#5,2&-#)%(*=8<,&'= %4)+/ $)()*$ %) $)$) 7<,7-3&79&6,<29<!-5#< (123&-!-,# %4)+/ $)()*$ %) $)$)! "" #$$%!&'($ ) *$>99,3#1;9 *)*)%+( $*4)%+ $)4*)(* $)$$/) +%&!932 <&!9.6#!,'#5,2&,# $)*+()$$% +)/+ $)$$/) ++5!9> 1376,#1)6) /)++% %$)%% +(&!932 <&!96,-32738,3. $4)%%% +4&!932 <&!93'#&329,# %)(%+* $)%+ 4$)/$% ('#5,2&?!<#>&#799, %+/)(4(( %+/)( (%#!&!<3' 95,1)6) %%)4// %()**$ %()$+(/ *+) 4$1!-<,-<,-.#-, -<13: 3,& $$()4* $)($ 4.#-,97-<39&33.7<,& %) %) *$$*29<!-31,9!&,211 -, 44/)%(% +) +)4 *%+) ',#3-79, )$ *1.<,##,53,##,'#>3,-&7&!- ()*$( **#,-!-3' 95, %()+ *4'#17&,#!79,1)6) ) (#32,99!, <!&,# **4)*4* +%)/ *%+) %#32,99!,!-<&>&,# +) *$$+9!-<,7<,/ (/)4% %*%) 73&,5,-<1 (/)4% %*%)!*+),&- ) *$$3&7<!- $)/4)$+% $$4)4$ $)(/*)%(% ',#3-79, *)($/)(+** *)%/()/ 4327&&,#7!&,##3!2#!-,# /)$(% %4)*+* 73&,5,-<1 %)%/)(*(/ $) *)44%)/4$ /!-6,-&7# $)**$ %) %%1732!-,#17&,#!,9 %(+)44/* ++/)$%( %47-,#,'97-&-!- *)*)$4$(* %)*4()4% %9837-9> 4)(/%* $+)$ +7<1!-!3&#7&!- +)4%%%( %)/%( %#32,99!,!-<&>&,# $4)4$.&!*#)% ) *$#3&#><, $)*/)%4* $)(4)/* ',#3-79, %+)+%/(% %44)4/ 4327&&,#7!&,##3!2#!-,# $$)%% 4)4 73&,5,-<1 4$*)*4*+$ 4$+)$4/ +7<1!-!3&#7&!- )+*!/''%1+$$% ) *$+39&33.7<,& 4$)(+*( 4$*)%% %#32,99!,!-<&>&,# 4$)(+*( 4$*)%% *$$%'7#2329,-A#>-<25>#329,- (**)+ (*$) (+'7#2329,-A#>-<25>#329,- (**)+ (*$) 23.%- ) *$/B,-B:#!3&!7-3,9< $)$/)(/+ $+)/$ $)(()(+ ',#3-79, +$)*/*% $))4% 4327&&,#7!&,##3!2#!-,# %4)4*4* $%$)/ 73&,5,-<1 +++)/+4( %4*)+$ /!-6,-&7# $/*)++* *#,-.#!- ($)/4 *+)(% %47-,#,'97-&-!- (4)$4+$% $)%/ +7<1!-!3&#7&!- %$)//( $%)*( %#32,99!,!-<&>&,# $+)/$ 4&$),-54%*21%2%-*% ) *$429<!-2,&B:,#B,-&,# $)+(%*( $++)*(+ 4327&&,#7!&,##3!2#!-,# +4)$+ ()( 73&,5,-<1 $($)%++( /)4+4 *#-,-5!1+$$% ) *$&#>-!-3:799,# $)+/) 4)/ $)(*4)/+ ',#3-79, $)( 4327&&,#7!&,##3!2#!-,# +)%* (()4$% 73&,5,-<1 $)*/4)/*4$ $)+%+)$* /!-6,-&7# $*)$44 +)%(*

16 # $ %! "! "! " &#'()*#"() +,$- $,,,*.#")'"(/%)%'# 1+2&!!" # $"% &!$ $& $ '!!" # $"% &!$ $& $ 34%*5/'%4(/ 2+$,+2, $+2$1 &+,-+&- $+,4#6'33")'!/)"%'# 2+$,+2, $+2$1 &+,-+&- $+ $('(')*!! %!" #!!! $" $& # % & ' $! " #!!! $" $& # % # -.5(/#'#78'99'% 1&+212 &+& $,+&2 -$+$- 165%%'#5)"%'#4)4#"6#"()'# &+&1$& $&+2 &5%'8'(/49 -+$&, &$ 2"(.'(%5# &+,& $+2, 4#:5)%("()5)"%'# 2+$-2 -$+$- -&5/9"("%#5%"4( /"()!//5(('3';'(%'# $+&+-1$& $$1+$11 $+&1+$&2 $ &5%'8'(/49 +1+&2 +1$$&1 +,+$ %'6("6'#.";':'#4(53' +$12+$-1-$ +$+1 &#'()*#"() +$-+&&&- +&+1-- $"(.'(%5# $+, &5/9"("%#5%"4( $ -2*.#")'!/)"%'#,+,$,$ 2+-1,4#:5)%("()5)"% 2-+&- $1+1- &$"(/%)%'# +2- $*+!$ %%"$! $$,-./ 1/2344"!$ %%"$! -4 : -+1$ 7< ,+,4964%("()'# +1- $&56* %" #$ %!"$ &!% # 5' *7 8 &$&!$"& &! ' &$&!$"& &! -$'69:'3'58*#('634 -&,+ $'69:'3'58*#('634 -&,+ --(5%!#)'(4:#'%("()4) +&&+,-& 4#9"/3"():#48'6%'#.5(/3*(5%!#4) +,+,-&$& 4#9"/3"():#48'6%'# (5%!#:!38'( &2+ (5%!#6.53"%'%:35( 2+1 $4#%"/9"(/'# +1-8*#('634'69:'3' $ $!$"! #$ %!"$ &!% # ' $!$"! #% &"$ &!% # -64.' -+,-, 21+$2& /#"%:'#4(53'"(%'#('3*(("()'# -, $956"('#=95%'#"53'# -+,-,,+2 &5%'8'(/49 -,+& 65%%'#5)"%'#4)4#"6#"()'# /#"% 1-+$&$ -&+,2 +$2 /#"%:'#4(53'"(%'#('3*(("()'# -$ $956"('#=95%'#"53'# -&+2, -64.4#'("() 2 1-"(/%)%'# 1-+$&$ +$2 $*+ #! &" --1:#48'6%(#+$,,,53)5#'/64." $,$+& ''% 6= $,$+& &(*9+! &$ &&&"!! #!" $ & & #%!& # %:+**' ;<*!!%% &$"! #!" $& #!% $!& #$ '!$"$ #$$!" $& #!% 1-.5(/3*.'(33'4#9>3 $+,1 $+,1-5(/#'6499!('#4)#')"4('# $+,1 $+,1 1-.5(/4#?("():35( 1+2&,4964%("()'# 1+2& 1-.5(/3*4:)5.'# +2+-$- +,$.'/3")'743/'3'5.5(/3* ++- +,$ 49635"";'#"()4)#')!35%".'# 1&+-1$.5(/:35(:#48'6%'# 2+1,, 1.5(/4#?("() +1&-.5(/4#?("()/#"% &+&-,- "(/."(/"()%"335/'3'# +&- $*+ $% %&"$ # " $!& #$ 1:#48'6%(#+$,&>6#> -,+1--2, -,+$ >6#>4#!(/'#*)'3'1 -,+1--2, -,+$ ,4964%("()'# -,+1--2, -1+,-"(/%)%'# -,+$ :#48'6%(#+$,&64"743%6 -+&&1 -+&& -+,+ 64"743%64#!(/'#*)'3'# -+-&- -+&&,+,+ 1-,4964%("()'# -+-&-,+

17 # $% &! "! "! " '(")*&+,&-# %(.%%% %'. $/1"/213&+#-43"/-#"), %5.$6 %5. '171/&)"),-# %5.$6 %5. $8#19-&)#.'51**-#+ %6.(( %'.%$ %65. $5. %1**-#+1#!)*-#/:,-3/- $5.5%%$ $$.6 $5. $5. 5$5%%5$' '171/&)"),-# $5.5%%$ $5. '(")*&+,&-# $$.6 $5. $1**-#+#-43"/-#"), %((.'5 %(5.$6( %. '171/&)"),-# %((.'5 %. '(")*&+,&-# %(5.$6( $(8#19-&)#.'*#4+/7:33-; '$.% (.56%5' '$. '$. %*#4+/7:33-;1#!)*-#/:,-3/-# '$.% (.56%5' '$. '$. 5$5%%5%%$ '171/&)"),-# '$.% '$. '(")*&+,&-# (.56%5' '$. $'8#19-&)#.'(*1)/#1*; '.(%%' %%.%%(6$ 6. %%. %*1)/#1*;1#!)*-#/:,-3/- %%.$5 %%.%%(6$ %%. %%. 5$5%%5% '171/&)"),-# %%.$5 %%. '(")*&+,&-# %%.%%(6$ %%. $*1)/#1*;#-43"/-#"), (.5$6 6. '171/&)"),-# (.5$6 6. $8#19-&)#.''")*-#!87:33-; 5.''6% 5(.%(% %")*-#!87:33-;1#!)*-#/:,-3/- 5.''6% 5(.%(% $5%%5%%5 '171/&)"),-# 5.''6% 56. '(")*&+,&-# 5(.%(% 56. $8#19-&)#.'4#-#+#,#:& 56.5(( 5'.65' %4#-#+#,#:&1#!)*-#/:,-3/- 56.5(( 5'.65' $5%%5%' '171/&)"),-# 56.5(( 56. '(")*&+,&-# 5'.65' 56. $68#19-&)#.',!*/:7:33-; %.%.(6%5 %.6. %,!*/:7:33-;4!)484//4,- %.%.(6%5 '171/&)"),-# %.%.(6%5 $,!*/:7:33-;1#!)*-#/:,-3/- %.6. '171/&)"),-# %.6. $%8#19-&)#.'64*-24-& 55$.5$66.'$ 5. $. %4*-24-&1#!)*-#/:,-3/- %$(.'$66.'$ $. $. 5$5%%5%%' '171/&)"),-# %$(.'$66 $. '(")*&+,&-#.'$ $. $4*-24-&#-43"/-#"), $'. 5%. '171/&)"),-# $'. 5%. $%$8#19-&)#.'6%-3&4),+ 5$.$55($ 5$. %-3&4),+1#!)*-#/:,-3/- 5$.$55($ 5$. 5$5%%5%% '171/&)"),-# 5$.$55($ 5$. $$8#19-&)#.%433-#7:33- %.$.'566 %.(. $433-#7:33-#-43"/-#"), %.$.'566 %.(. 5$5%,%5 '171/&)"),-# %.$.'566 %.(. $$58#19-&)#."#-71/-) 5.' %"#-71/-)1#!)*-#/:,-3/- 5.' '171/&)"),-# 5.' $$(8#19-&)#.%%#-43"/-#"),4 %(.'( %. )4&!#4$834)-)17#;*--*2-93/)1# $#-43"/-#"),#-43"/-#"),4)4&!#4 %. $834)-) '171/&)"),-# %. 51#-#-*-3/-44,#+/)"),-*+# %(.'( 7:33-;2-93/)1# '171/&)"),-# %(.'(!! "! %%-*3",-213*-3/-44)*3: $.$(. %5.'5 $*#"&<-*3",-213* $.$(. %5.'5 %5)4&!#1#43&)"),/8#19-&-# %.55.(6 $()4&!#1#43&)"),/8#19-&-# %.55.(6 #$! %&'()*+,#-./+""#-! +#*1%&'()*(* '171/&)"),-# %((.(' $. '(" $..234!! 5$ 46./-'7)&+*&- " 6*#"&/!*,"&-# $$. $7"39:81#&43 $6.$$ 584#&)-#/4 $6.$$

18 # $% &! "! "! " $'(')")*)+"'#")( %,-.%./-.'(')")*)+"'#")( %,-.%./- '(')")*)+"'#")(,,.-%% /- $'(')")*)+"'#")(,,.-%% /-.1"2345#&*2 -.,., $*("&&"2622'+45#&*2 -.,.,.78*2"&'&++&9#")(5(2'*)*(')&'#,,-.78*2"&'&++&9#")(5(2'*)*(')&'#,,- $':*);2")(**&&'#"'# $%- -$! "#$ %&&'!'& %&%&'!' %&&'!'& %&%&'!' /1"23(5;7');'2+' %-$$.,/-., $--$ $( < %-$$ ( <.,/-., $--$ = > /,1"23(5;7');'2+'#622'+51#?;'& $$-%% $( < $$-%% /$2*);#!(+54(*8'#./-%.% /-$% $&"2+9)./-%.% /-$% ( <./-%.% /-$% = > /$$");!+&#"54(*8'# $/-,$ %-, $&"2+9) $/-,$ %-, ( < $/-,$ %-, = > /$)*&!#5(8*);54(*8'# -., $&"2+9) -., ( < -., = > &()*$ '%'!'&' %%& % " ''!'&' %%& $/-.!;("&'# $/-,,+4"2;'8*);+54(*8'# %$-%.!;("&'# %$-%,$72"1*5(6#';9(&"(:';.-,/% -$$ *(');*$ %$-%.7"21*&"24*+)")(+42*) $.- (#))'!&"77'# $-,/,$)*&!#5(8*);.-$/ $-%$%-% $"=- %-$/ $$-/,.$19);"(:';+75)&#52.%-/..8*);");8");")( /-$ 1"2342*)26()")( $-.$. $1';2'1+7* $-.$.,$/+4"2;'8*);+54(*8'# %-/% $;#"&+4"2;'8*); %-/%,$72"1*5(6#';9(&"(:'; $-.-. $/,-$$$ $;#"&72"1*5(8*#1' %-.$/ %-$$ (#)!&"7 -,, $%- %(#)'#:8'#8+867+& $,,- 72"1*&"24*+)")( -$,$,$,)*&!#8*);5(54(*8'# $-,,-%%$,/- $+7*12")(+*)7') $$,-%.$ :*#&'86#7'& $-/-,/- :*#&'86#7'&!);'#+7!;+(*#*)&" $-/-,/- %)*&!#4*#72"22'62& -/%,$$");!+&#"54(*8'# $.-%.% %,-$. $4#53'7&'# $.-%.% %,-$.,$$2*);#!(+54(*8'# -%/ $4#53'7&'# -%/,$$.79+&8*);' %.,-$,,$ $*;'8*);+75)&#52 -$.$ 2?2*( $-$,.*;'5(*;'#5'# $,-,$,$$%)*&!#8'32';)")( -%,. %-,. $)*&!#8'32';'# %%-%.% %,-%..5#1";2")(+1*&'#"*2'#.-...,% %,-%. )*&!#8'32';)")( %7!#+'# -$% )*&!#542'8'2+'#)! %..5#1";2")(:*#&'86#7'& $-/%.$ $- %+ ''%%% %,%4#53'7&)#-%+&"#!);&:'32+ $-./.. - )5#; 5175+&)")('# $-./.. -

19 !! $ %& ' " # " # " # ($)*+,'-$!&.%+/)#123+-+!&& 4! )2#5+$ 6)3,)/'-#-5+$!&& 4!!"#$% %%/,17+78$/+,93(+2/+ %!6!& %!.! $)''+"7$877+2/+ %!6!& %!.! 41-7$+/,17+78$ %!% %%%%/,17+78$/+,93(2+/+ %!!4&!6!&&4&6 %$)''+$ %!4!4&!6!&&4&6 1-7$+/,17+78$ %!&6 %,)27#-5$1-7:9/+- %!6!4%. %!.!64 %4!&&!4% %%!%6 &! 6! 41; %%!.%!4&%% %!.!64 %%!4!% %%!%6 &! 6! 2 4!%%!&%!!44 %+$+7/,1/7+()'+'</ %= 6!46 %!6 %! %%!.% 41; 6!46 %!6 %! %%!.% 7+>$#:#22#5+#,)27#-5</ !64 4!4.. &%6!.%4 4!&6 %&= 41;!64 4!4.. &%6!.%4 4!&6 4,)27#-5,)331-7)+-'$12<$3:+*&= 4!..44!6 41; 4!..44!6 4/'1'#)-2"-7+$/,):<3+'12:+*= %!&!4 %!6&!. 41; %!&!%. %!6!. 2 46&6! &2"-7+$/,):,)331-7)+-'$12 %!%644 %!,)+2:9-5+'4 41; %!%644 %! &/'1'#)-:137$"(<*+$ = %!4.!&6&6 %!6&4!%6% 41; %!46!4 %!64!% 2 44 &! /'1'#)-'8$/'$"(<#-7"/'$#:+*%=.!46%!6. 41;.!%4! /'1'#)-/'+((#-5<-8517+= %!%6 4!% 41; %!%6 4!% 6/'1'#)-122+$<122+$322+:+*= 6!.64&.!6. 41; 6!.64&.!6. 6)>>+-'2#5++/,8''+2/+/$"3 &6!6 41; &6!6 &% %($)*+,'-$!&6&+$+7/,1/()2#'#,!.&. 4! (21-215'85-#-5/:+72#5+?)27+2/+ %&%. %(21-215'85-#-5/:+72#5+?)27+2/+!.&. 4! ($)*+,'+$#-5! %!6 4! 6)3,)/'-#-5+$ 6! ' " #(# ' " #( )# " %4%':#/ %4%!..&!.%% %4%!..&!.%%!!. %!! 4,'#2:#7+$+/125 %4%!..&!.%%!!. 4&/125'#2'$+>)$ %4%!..&!.%% %!! & " #( %6&>)$/8-#-5/>)$:12'-#-5'$+>)$+2 %!.%.!64&4 &! 51/)5:1$3+ (+$/)-12+ &4! 4#-7'95'+$ &! >)$/,+22#5+#-7'95'+$!%%!&64 %6>)$/8-#-5/>)$:12'-#-5'1/ %!66 (+$/)-12+!&%!&66 >)$/,+22#5+#-7'95'+$ 4!46!%44 %6.,)27#-5/(#27+:1-71A/ &!%4 (+$/)-12+.!&4 >)$/,+22#5+#-7'95'+$ %!4!4.. &%(* +%# 6!&!44 44!&6!!& 4!! (+$/)-12+!.!%&. %4!%4 &!.4%!& 4!! 4%,)-')$?)27 %6!66 4%!. 437+$$+*/+$)5$+($9/+-'1'#)- 4!6.46% &!. 4#->)$31'#)-/)5,)33"-#,1'#)-/ %!.!6. 6&!.% /8/'+3+$ &,)-/"2+-'#/'1-7.!%%.. %!%&&. &%! &&$1-?+>)$+-#-5+$ %!66. %!&%

20 !"# $% &! #'() *&)(+ #"#, -"".(/+/*(1& &)(1/&+, 2''",- 2#"# 3+1) *4,) /+&&56 + (7&)(+ 3+1) *4,/ &18+ 1)(+ 2#"-., #-- ""8+ 1)(+ 2#"-., #-- ' +()6&)(1&+ 2'""',## '#-#" *(+)87 36(( 2'""',## '#-#" +(&+ 7)**(+(1/3 2.", 2".#)6+ 5 &+/&+ 2.", 2"./*(1& &)(1/&+ ""'#",# -"..#)6+ 5 &+/&+ ""'#",# -". -/1 +)(() / "-', ##"" '(/$9+ & ##"".(/+ 17/1/37(( "-', "/1$+7+(/&5 +1+ ', -.. ":+(& ++$9 + ', (+ 6+;+(/)*117& 2"#.-,' (17)(&)6 2"#.-,' 2. +;+(/)*117& #/*(1& &)(1(/&3&+ + <6+ 6 2"#, 2#''#.) 17++(/&3&+ 2"#, 2#''# '/*(1& &)(1(/&3&+ 8 6&+ 2"'',# -..) 17++(/&3&+ 2"'',# -. (/1*( +1&/ '"'''," 2',..#"# 2.. +(& ''/5 &+(& ""-'.,-. "#.' &+ --,# #"" '(17+1+8)1+ )& (18) & -,' "."-.&5*((1+$9 + <6+ 6 2,-# &5*((1+$9 8 6&+ 2##, (/1*(1) /(( -.--", 2-.##, -# 2-." #-)8$+6 (1*& ", 2-.##, -# 2-." #/*(1& &)(1/&+ "-.',- 2-"""-.,"" #'. 2-- &5*((1+$9 8 6&+ 2-"""-.,"" 2--.#)6+ 5 &+/&+ "-.',- #'.!!!! (/1*(1) /((3+1 #'--," 2', #'- #'$+ #'--," 2', #'- (/1*(1) /(( ',"" ##-# '/ &*;51&&)(+ '-#,' "# (/1*(+($ 1*&+ + #."#,# '. *;51&&)(+ )+::)+ (/&3&+ # 8 6&+.) 17++(/&3&+ # #1+($ 1*& ',' 2-.'.188 2#'.-,'- 2.#.."117+ '--,## -- '+($ 1+$9 8 6&+ 2..," 2..-.) 17++(/&3&+ 2..," 2..- /*(1& &)(1/&+ -'#, "-#".#)6+ 5 &+/&+ -'#, "-#" #8 )$+*/)*)/&+8/1 "'.#," 2.'-.,# ".."' ""8+ 1)(+ '-,- ##. -1) &+ ( ","- #'-- #(/1*( "',' #" ' #+*$+ """, # # ".'#'",'" "'.' '"/ &1/&+ "'#, ' '&+ *)/&+8/1 ".#,. ' -56 +(/&3&+ 2.'-.,# #8 )$+*/ 2''-#,.-- ""8+ 1)(+ #- '"/ &1/&+ 2" ''&+ 8 )$+*/.' -56 +(/&3&+ 2''-#, ##8)&+7+ ) /((+(.'-, '.' '# +1)(&8)&+7+ (+ "', '&+..-#, '.' #'+$9 ) &/+ <6+ 6 2, -56 +(/&3&+ 2, #+$9 ) &/8 6&+ 2.'",# 2.#--' -56 +(/&3&+ 2.'",# 2.#--' #./*(1& &)(1/&+."#,#.'''.#)6+ 5 &+/&+."#,#.''' "#

21 # $% & '"! "! "! " ()&# *+,-*(#.,,(* %/% 1 $%/ %.,,(*-#!'* -!'(# / %&!,(# // 1 $%/ ()&# *+,-*1&#2)3(4(5 /%/$% 1//% $ $$+(#*2),( $$%$ 6//$ $+,-*4(-,!(72,-(,*( %6/ %6666 $+,-*,(5( 6/% %/% $*'(5()-28 %% %% 92)'2#8*9!)(#2!)4()'# %$/ %$9:#*(, $%$$$/ $6!'(# $66$$ %/ %,(5(8'(#!(,;<2)'!)(# $ 928+#!8'2#(# %6 %%% /:4#!(8*9!)(# $$% //+,-*<2)'!)(#( /6 66%% 62#*9(,,!(!)-'.'(# 1//% $()&# *+,-*(5,74(=#- /%$ 6$%/ $$+(#*2),( 6 // $+,-*4(-,!(72,-(,*( $6// % $*'(5()-28 %6% $$/ $6#():#!) $ %$9:#*(, %6$6 ///!'(# %$/ %/6 %,(5(8'(#!(,;<2)'!)(# /6$$ 928+#!8'2#(# /$ %6$/ /:4#!(8*9!)(# % //+,-*<2)'!)(#( /$/%6$ /6$ ()&# *+,-*:*'(#8#9*4(5 /66 %/ $$+(#*2),( 6% $+,-*4(-,!(72,-(,*( /66/ $$$ $*'(5() )'2#8*9!)(#2!)4()'# $ /// %$9:#*(, $6 6//!'(# 66 $6 %,(5(8'(#!(,;<2)'!)(# $$ % 928+#!8'2#(# /%6 /$ /:4#!(8*9!)(# 66%% //+,-*<2)'!)(#( /%%6$% $/ %()&# *+,-*#,4(5 $%$% 1%/ %/ $$+(#*2),( %%6/ %/% $+,-*4(-,!(72,-(,*( $ %$%6 $+,-*,(5( 1% $*'(5()-28 $6$ 92)'2#8*9!)(#2!)4()'# / %$9:#*(, $/ %$!'(# 66//% // %,(5(8'(#!(,;<2)'!)(# %$ $6 928+#!8'2#(# $%/ $/$ /:4#!(8*9!)(# 66 //+,-*<2)'!)(#( 6$%% %$ 62#*9(,,!(!)-'.'(# 1%/ ()&# *+,-**, '() % %%6$% 1 $$+(#*2),( $$/ 6 $+,-*4(-,!(72,-(,*( /%6% $/$% $*'(5()-28 $ %$$ 92)'2#8*9!)(#2!)4()'# $$ %$9:#*(, //$$6 //!'(# $/66 %6 1 %,(5(8'(#!(,;<2)'!)(# $/ %6/ 928+#!8'2#(# $$/ % //+,-*<2)'!)(#( $/ 6$ ()&# *+,-*(&>#(#74(#4 66 1$%/ 62#*9(,,!(!)-'.'(# 66 1$%/ /()&# *+,-*(&>#+#!4'( 1$ 1$ 62#*9(,,!(!)-'.'(# 1$ 1$ *,()&# *8'(#!,(# 6% 1$6 1$/ 62#*9(,,!(!)-'.'(# 6% 1$6 1$/ -8!)!*'#'!2)* -!'(# %% $%%6 /%24(#:#'( -!'(# %% $%%6 $+#25(9')#%/%9:&*, '() %, )-(#*924 9:&52#- %! " " " " &#2)3(4(5 1%6 $+,-*4(-,!(72,-(,*( 1% $*'(5()-28 1%!'(# $ %-8!)!*'#'!2)*12 $6 66 8)-*9&*&>)!)

22 !"# $% &! "'&()(*+,- #../1 1 2,*&, -'2*(,3*4(*& ##"" # 1-5)&( -*5 "/". #1./ "165+'4(+53(7,5+(5'( /. "// "'&()(*+,-.11# # "/ (*3 *3 "/"/".1/" 2,*&, -'2*(,3*4(*& ## &) #"" 1 #-'2*(,3()(-'2*(.##1 11# #& 92' / #"2,-6 -&, ( # #2 '(5&53(*$ 3'4 2',-7(+( /"/ "#"# ##-5)&( -*5.11 /"1 13&( 1#1 # *+'-5*3', +**3 ##1" :1../ #$5( ##1" :1../.*+&83&( :/1.1 :1# /, '2(553(*+&83&( :/1.1 :1# *+(5+-*'& &,*'*+&83&( :""/""# ( 74( 4., '2(553(*+&83&( :""/""# "*+(5+-*'& &,*'*+&83&( :1 :1#.# 6 4&(., '2(553(*+&83&( :1 :1#.#!""!"" #$" % "&48 3;(*+(4(), -;5.#./ :"""1" 11# "1$<*4(*& 1"#"" "4()65*583**3 :"# ".&48 3;(*+(4(), -;5.1#" :/.1./ 1& 2'22( 7(+' $()+( "#1. ". *&( (36,)(2&:+*'2:&<'2( :""1" 9<2(5$<(.$(+ ( (-2,--(537(+2,5+*3 /""11" "/" & 2-,+(55(,3'2&'(6,)(2&(."& <37(+''2$(*+(, *'&5&**3( 1 " 2,5+*3-+&$<.& 2&855*3(,3+'&<.../., 58*3(5'('& +5$<-55( "#..) +'2 ;+34**3,3 1/". 5*+*'6(2& '''&*9(.$''5'(7,66('4() ".##" "-'2*(,3-&( (5 1/ :/1 #/1 :" #-'2*(,3-&( (5 /111"/ :."#/" #.5('(65* #""#/# " #/*'2(5'(-'2*( "11# :/1 """ : 15('*3.1".." //.. :/. 1#5((&-*3(-(*&=65)($5( : 11# :./ ""53( :##/## #.#. :#.# -&( 5( 2$ ""1/1. #.#..-&( 5( '53 :"/#.# :#.# "4()6( ',*5(5*, +(5*3 :1.1 :"1#" ""6( ',*5( "#1/ ""1 "/$(258+**3 #.//# ##. 1/+-*'& &,*'+3&( #"#.1"#/ + &'+3&( "1..,4( &(5***3( :/1// :"1# "#'-(+(48 2'&(+5*, +(5*3 :"/1 :".1 ""6( ',*5(.# :".1 "/$(258+**3 //" + &'+3&( 1"1.,4( &(5***3( :"/1. "1&- ( 48 2'&(+5*, +(5*3 :1"#1 1".# :1".". ""6( ',*5( 1///.. 1".# "/$(258+**3 1"".1 1 $()+(, *+ ( :1".". + &'+3&( :###..,4( &(5***3( :"#/1 "53( 6( ',*5(5*, +(5*3 :1.# :1# ""6( ',*5( ".." :1#.,4( &(5***3( :../1" "6,)(2&( *3 ""1.. """1 ""6( ',*5( /.#1 2,*&, -'2*(,3*4(*& "/1. 2,*&, 7,5+ "#//". "-+( ()'(,3 (6 8'(*&&,*. +4( '( ##"1 "5 ""/ "# "/& 2./""" /". ""6( ',*5( #1/...

23 !"#"$%&!#'"(#)'#% * +,-!"#"."/ +,1* +,- $2'*'3&'"('45&'#%"#,6* /,16,- 1*6,-+6,11 )'3"(4%! 1,+7,++-*7-1,7,61 8, 4'&"#%/',-,--* 6,1 6!"#"$%&!#'"(#)'#% +,-!"#"."/ 16,+1+* +,- 8, $2'*'3&'"('45&'#%"# +,77*, - '(' 6,67*+ /,1-, *,1,+ ''!)&'#( , --&(' , "$5#,,17 *+ 4'&"#%/',6+,17 *6 --&(',6-*7 +")'2'/2###(' 8,16,6+* )!&"$.'&9'#' 8,6--* 4'&"#%/' 7 1,11*6 --&(' 8,,1* +")'2'/2###(' 81,+*7 /''/&'"(%$#&%"#,++,6*1,, 7 /,++,6*1,, 7 -%#/5("( 1,16*11 / 1,16*11!"#!$%$!&&!#!'()(' # 6&'#"")%/##('# &4'&"#%/'*#'#'/2###(' 87 +#5(' 7 2#'8"(%##'/&'&")%/##('# 61,+*7 2#'"(%##'/&'&")%/##('#* 61,+*7 ('#''/ &4'&"#%/'*#'#'/2###(',,61*+ +-,- :)'/('."/,61, +*7 6,67 +#5(' 8,7,1*1 8,7,7 ;8"()!/#(<''&!%= &4'&"#%/'*#'#'/2###(' 8++ +#5(' ++!/"(4/%# 86+,76* &4'&"#%/'*#'#'/2###(' 1,6*+, -1,+- :)'/('."/ -7,1*1 +#5(' 8-+,-* 8, -1,+- 9'#%/")%/##('# 8 6,611* 87,+*7- &4'&"#%/'*#'#'/2###(',7,++*+ -6, 1 :)'/('."/ -++,-*77 +#5(' 8,77,-+*+ 87,+*7-8-6, 1 1&'#"8"(&"9%/")%/##('# 8, +6*- &4'&"#%/'*#'#'/2###(',-1* 6,17 :)'/('."/ 7,* + +#5(' 87,+* 86,17-9'#%/")%/##('# &4'&"#%/'*#'#'/2###(' 8 - +#5(' - 7;8"()!/#(<%$,*$/32*)'3 87,71,*+6 8 "(4%!= &4'&"#%/'*#'#'/2###(',6,6+*+ -6,+-+ :)'/('."/,1,- *1 1,-- +#5(' 8-,+,*6 8++,-!"/#(.%)# &4'&"#%/'*#'#'/2###(' 17 +#5(' 86 %'3'"4)%' -+,6* 8 7,7*1- -+,- 8,,61 %'3'"4)%' -+,6* 8 7,7*1- -+,- 8,,61 &4'&"#%/'*#'#'/2###(' ++,* -17,6 :)'/('."/ 6,-67*, +#5(' 8 7,7*1-8,,61 4/'3'%(5&%%', 4/'3'%(5&%%'.'#."//, / &4'&"#%/'*#'#'/2###(' :)'/('."/ + +#5(' 1 '#."/'/&'%)'3%'%/' '#."/'/&'%)'3%'%/'.'#."/ // &4'&"#%/'*#'#'/2###(' 867 :)'/('."/ 86 -$%&!#' +6 +#5(' #* +,

24 ! "#$#%$&'$( )*+,*-. *,)*,, +#/$$(1" )*2*,.)2 *,-*,+ )/3#$.#&$1&1/3(&$ +)*. )* )$% *.2 *+, )-4#( )*)+.2 +*++ )24#"$ ),*).+ 2*22) 4$$51$ -++* +#/$$(1" -*+2 )/3#$.#&$1&1/3(&$ *)2 )$% +*- )-4#( +* )24#"$ *)-2 %$$&$ )*2 51$3(*-2/#%&#/%&$(+. +*. +*+. +* +* %($/ * +*+. +* -1"31/((&$ +*. +*! 25#3$(&/#1"#$ *)*)-,., 2*-2*-.,) **+ +*-* )/5$/1(#%$ 2*,).) ))*+2 74$%&$81% 2*.2 **, -&$ 9$"*4*% $#%(&/31,*,).,2 2#(/3#$%/$#(9$5#1"#$ ))-*+2.2,3:: 2*++. 2*-2*-.,) +*-* 25#3$(&/#&$ )*,-2. +-*2,-., 2*2) *)*), )/5$/1(#%$ *)2., 74$%&$81% *,-.- 2*+ -$ )*-2.)-,3:: +-*2,-., *)*), " ##$% &%'( '# 4$%&$81%$%/$#;/$%/ #($ *2,*2., )+)*+.-- )+*--*), *)2*2- * +4$$.<93$%/$1&55%#/$ +*)-*+2.- )*22).+ **+ )114$ )*+,*)., *. *+ /$$&$#<$ -,*-.-2 +*--*2 # #$ +**).), #4#((& *,,*,.,*)*) -4$ $%9/((& **-,.,)*+.+- *+*,+ -$(81%$%/$ +*,,*)).,- )*. *-*+2+ *)2*2- -&#$($%/$8* )-*-.2 -*,2 * 8#(%(&/5%#( -;$%/$&%$$($1&/33$8$/ *+*),.2 2*,.) *+*2- $""$($1#(/#%((&$ #";3((&$5'3=$ #($(,*,. **2 ;/$%/#4%$1&#($(#";3((& **-+.,2 2*2-2.) *--*22 -#14;(7/33$8$/;34;3-2*22.,,+*2). ),2*-,/&(#%#(%;&1&#4/$$ *--*,.) *-,*),#($ ), 1$.(($%%$"*4* 2-*+. *+-*,+ )/5$/1(#%$ ))- )+$3(/3#///#(<$, -74$%&$81% 2-*+. *-- $(14$(& *),*,++ )5#$#%$ --*2+.- -*) 258/"&'$( ) +5/=&$/9/$" +*,) +)58/1% 1&#$ *-., )*-2 +53;%$(914 *),).-,*2- +-%$$#5#$#%$ +,*22.,) 2*-2 )# 1(9$%/$# $%;&((&5' **-. 2*+. 2*,*-2 *22+* ;/$%/ #($,4$$7/%%#& *2)*-+.) 2*+. )**), *22+* )114$ *-*. *+,*+2 ))<93$%1&&#(&/$ -+* )-5#3$(&/1&#/$5%#/$,- &% 4($4$%&$81%$%/$ *2,*., **,, -+ )/5$/1(#%$ +2 )3=/$%$&($"#/3($, 74$%&$81%$%/$ -*-*,-).+) )*22* #(/3#$%/$ *+,*-. 2*,) 4($4#& *,*,2. +*) +="%$ *-*)., *,)

25 ! "#$%&& '" "$()*)#( ""!)+,(#,-.+/%%() (12#) "" '3/4)(&56*$+($.),1 &77&'8'" 9&8 &'& &'&!:%1)8)(/)(#/#./$;((),$)+.!),2#((#) ') &5&8"" 9&8 &'& &'& ) "&''87 "+ 5&'8 ''3/4)(&5/,1(#6:),!: 9&"&"8 9&7& 1), "+ 9&"&"8 9&7& '3/4)(&7*)4,$-$4;,(18 7&7"8 &./$;#%)16:),$ ') 7&5'8" "+ &587 & '3/4)(&7 '&5&87 &7& 9"&& (.+$1!:#((#)1/,1(# $:#)*$ 3 "5&"8 ') &'&"'8"' "+ ''&'"8 &7& 9"&& '3/4)(&7/,1(#6:),!: '&&8' 9""&"8"' 5&"& 9'&& 9'&& && 1),' +%3+#()8(./%+/(8%& 7&'8"7 9""&"8"' 5&"& 9'&& 9&& '& 3 7&"8"7 ') 5&"& 9&& "+ '&7"8 9""&"8"' 9'&& '& 6:),$+#3)4 5'&'8'7 7& 3 5&"8 ') 7&558 "+ '&'8'7 7& '!/+#))48(/1$1) &7"&8 9&& && 3 &'58 ') &5&'58 9&& "+ &8 && $:$$),!4)#)481/!!),))$ 5&578 "& 3 7'&"8 ') "&"78 "+ 77"&8 "& "6:),!+()4)(!+()#+1)+%13 &58" & 3 '&8 ') "&58" "+ & ''3/4)(&7')()#)(/)(# &5&'58 '&& 9&7& +.1)(/%%(+,))4!),:$((# "+ &5&'58 '&& 9&7& '73/4)(&7'%((1;$),< 5&8" 9'&"78 "&,:$$;1$-!+%13 %((1;$),<,:$$;1$-!+%13 77&7'8" "& 3 '&8 ') "&758" "& +!)41)./3+) "&"78 9'&"78 3 "&"78 9'&"78 '53/4)(&7%(1) 5'&8 && )43/4)) +($)($.,:((#(1;$), &"8 && /,1(#)4-(1$)48+%13 3 &7"8 ') &78 &&.//$1!:#((##,&/(#))48 7&587 6*$+($.),1 ') 7&587 '2(1)$.;(#3=$/,)!+)()1 "7&78,+)(1),)4 ') "7&78 2(1(#+.(1;$),,2)48 &8 6*$+($.),1 ') &8 7,((#+.!)( &78" ') &78" 5./,2(#),$)+.,:)$*+) &58" ') &58" '"3/4)(&7'.21##;),$)+. 57&58" 5&.//8)$)#+1)+,%(1) 3 &''8 ') "5&8 5& '"3/4)(&7 &'8 "& )#)1)4-%/$)!+)(8+.$(#

26 ! " #$#%&' %( )$%*#' *$ %*"+,(-$ # *.+!(/-( &%$#%#'& *$ 1*$ /( " $#%#'& %( %*$' *$ 1*$ %*%"+,(-$ # #!2(5-73 )$ *' *$&*$ 1*$&&*$ 1%$&*$ *$&&*$ " )$ *' %( *$&*$ 1%$&*$ *7 1*$&&*$ *$&&*$ %* "+,(-$ #*(,1+ *&$*%' *$ "7"+31"37-37!8--2(/3(9+3/(32( 1& "37-37!8--2(/3(9+3/(32( *&$*%' *$ " $' %96-/:(/.( )%$&'%# *$ #+5+2--( $%#' * %**"+,(-$ #&(7!3(-7. %$*$&') %$#%$ (37-(, (7!3(-7.(37-(, %$*$&') %$#%$ " $&'% %( %$% $#'# %$#%$! "! %(!37. &#$ '&% 1#$**%'# #$# 1&$).72(,(-/+5 %$%&'& 3(,(7.(!327+- $) %(-/3(,--7.(! #$**%'# 1&$) &"37/2(/3(9+3/(32( %$ * ')) *#$&)# %!8!27. & )$# ') 1%&$*' ##$ %/.2"(2+-73('-(-(34---( 1.72(,(-/+5 * $*&#' & $* % (3 %$&%'* #$## 3:2('23('/. *&$'# &*$# 4!7.3:2( )#$ #'#% %$%) */.7.+3(( %$ #'%) )$&) #23--(/+53:--7.!2( %$'* &3(,(-/:('!2;(-73(- 1%&$*' %%7-/(37.7.2(327!2 )$# #$&% ')& $#)$## ))$ /.-/(2/ %)<+3/-15+/(33(-< &$% ' $ *!2/. &$)#$' &$*$& ))$ *#(3(-/3((6 %$*')& *(,2(+ $$' &&$# * % 97-/;7"42(3 $#*)$ '% $#%$) *!2/. $&#$*#' $#%$* *#(3(-/3((6 1#&$%'# ) #$! "! % %.+-/(-+3/-(-( '= $$)&'# $$) 7"2 *+3/-(-( "2 $$)&'# $$) %! "! %*,(-!7-(2"+'-/27(73( &$#&' %%$%)% %/.>(/3(9+3/ &$#&' %%$%)% &!! & '( )"+,(-$ #19(,325-/(' *&$#*' &$ (.+- #+5+2--( *&$#*' &$ #)* $+!! "!! 9(,325-/(97- $&) 1$%& %/.2"(2+-73( #$ /.>(/3(9+3/ $ *7.(--39(,325-/(!6/37 $&) #-/:( 1$%& 382!6/(97-(- $)#' 1$' *$# 1$ &27('7..(+.+2-( $&' & $# )(-4- %$&)')% *$ 3(,(-/:( 1$' 1$,!! - ++!!!!! -!!! " 735-/(1..:33(22+3( $&#$'% 1$#)' %$)*$# ) -/(2--2"(2+-73( $)$)' 1$ ' $#$ %(-2"(2+-73( %$*') &$ %(-4- $%$&&' $)$&

27 !" # $%&' &&& (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" $..'%.%& ()"*(# -, " / ("!- )-(*" $/.' 1$/%&&'. %&&& %"*"!#2!"" &%/.' 1%%' / %.#( -#, $%..'...&% /,-2"**)"()" /' * $&'$ &$ #22"-2,*" /&&%%'%/ 1$/'&. %.&$& ("!- )-3"-, #*".%'/ 1%'..&&/ "2-23"-, #*"..%'. $." )4 ) $%%$' $&!" #../' (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" %%$' 1.%' $./% ()"*(# -, " / ("!- )-(*" $'/& /& %"*"!#2!"" &//'/% 1&..'% $ %.#( -#,..' 1%/.'$.&% * %/'&. #(3-2,*" $/' 1$&.'$ /%./ ("!- )-3"-, #*" &%' 1.%' %.&&& "2-23"-, #*" &&'.." )4 )./'.$./%!" #.' /% (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" //&' 1&'$ $. ()"*(# -, " / ("!- )-(*" %%'& 1$/&/'% %/%&&& %"*"!#2!"" /'. 1.'&. %.#( -#, %.' 1%' &&% *.'.% $. %5 (265-2,*".%%' 1.&'/ %$ ("!- )-3"-, #*".%%'. 1&$$'. $$ "2-23"-, #*" %/'/ %." )4 ) %%..'&$ /$$/!" #..%&$'$.&&&. (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" &..' $& ()"*(# -, " / ("!- )-(*".%'$ 1%/'% $ %"*"!#2!"" $.' 1%'. &/ %.#( -#, %/.'% &% *.%/'&. /(#*7-2,*" /'% 1&'..% ("!- )-3"-, #*" /&%$$' 1%%' &..&&& "2-23"-, #*".$.'% &.." )4 ) &$//'/ &/$&%!" # /%$.'.. (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (".'$& $.$.&/ ()"*(# -, " / ("!- )-(*" &%' 1%'.. %"*"!#2!"" %'& 1$/' / %.#( -#, $.&'$ 1/' /&% * $.%%'/ $(, )(,,+"#-2,*" %$&'$ 1%&' %$ ("!- )-3"-, #*" &&%.'. /.&& "2-23"-, #*".$.'% %%." )4 ) &/$' $&/!" # /%./'$ %&&& (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" $/&'$ $. ()"*(# -, " / ("!- )-(*" %%&.'$ $$ %"*"!#2!"" /'$ %.#( -#, /&'% 1%&' &% *./$/'."*# )-2,*" %$&'% 1..'$ &&$ ("!- )-3"-, #*" $.' 1/' $%&&. "2-23"-, #*".%'% &." )4 ) %%/%'. %/$!" # %/'& 1'$. (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# ("..'$ /$ ()"*(# -, " / ("!- )-(*" %/%'/ 1%$%%'.&&& %"*"!#2!"" %/$'. 1%' %.#( -#,.&'% 1%.&' &% /,-2"**)"()" ' * &&'$ /. &+#"-2,*" $$/' 1' /.%. ("!- )-3"-, #*" $&.../'// 1$/.'..$&&& "2-23"-, #*" %$'.$ &." )4 ) $/&'$ $%%%/!" # /$' /% (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" %/.'$ %%/ ()"*(# -, "

28 / ("!- )-(*" /%%' 1$%'/ / %"*"!#2!"" &$'// 1/' %&&& %.#( -#,.&.'. %&% * &.'$ $ * ,*" &%$'$% 1.$&'. //% * ,*" %.$.&'/ 1.$&'../%/% ("!- )-3"-, #*" %.'.$ 1&' &&&& "2-23"-, #*" '. &." )4 ) $' /$!" # %' 1$'. (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" /$%'% 1.%/'. /& ()"*(# -, " / ("!- )-(*" $/$'/ 1%%'. $& %"*"!#2!"" ' 1$' & %.#( -#, &.&/'& 1%$'% &&% *.$&'%&. * ,*",( %/.'%." )4 ) //'&/ (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" &&'& ()"*(# -, " 2"!5 )"--2,*" $.//'.% 1/'$ /% ("!- )-3"-, #*" %.'& %%%&&& "2-23"-, #*" %'." )4 ) $$%$'/ $%$!" # $' (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" /&'$ $/. ()"*(# -, " / ("!- )-(*" %%/.'$ & %"*"!#2!"" &$'/ $ %.#( -#, %.&$'..&% /,-2"**)"()"./$' /#(,( ) /' 1$&' $8#*" 2*#--" 8 $$'&.3,6"2"9("),("*!9.'&$ $$%'..3,6"2"9)" "35(#),)29 &/'&&.3,6"2"9-2#29 $'$ * $%' /& -(6":" #*-2,*" &$&'$& 1%$&'&...$& ("!- )-3"-, #*" $&'&% $%$ "2-23"-, #*" $/./'." )4 ) &//$'% &/%&%!" # /'... (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" $/../' 1.' /&$/ ()"*(# -, " / ("!- )-(*" //'% 1%'& %& %"*"!#2!"" %/&'&$ 1&%'% &&&& %.#( -#, $$&/%'. 1&' $&% * %/.' $$ -(-" ("3:" #*-2,*" /./'$ 1%'. $/% ("!- )-3"-, #*" %&/&'/ 1' %&&& "2-23"-, #*" $/$/'$..." )4 ).'%%./!" # $$'& % (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" %$..'. /&% ()"*(# -, " / ("!- )-(*"..&' 1/$'. $% %"*"!#2!"" %/.'/ 1$' & %.#( -#, $.$'% &% * /&./' $./ %-(!# )-2,*" /$$.'. 1&.'/ %%/. ("!- )-3"-, #*".' &../ "2-23"-, #*" &%$'&%." )4 ) $/$' /$!" #.%&.'/ &&& (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" &%%'..%$ ()"*(# -, " / ("!- )-(*".&./&' 1&/%'$$ %. %"*"!#2!"" %%%'. 1$&%$/'% /& %.#( -#, /%%'. 1/.'%.&/ * %%.'& %% /!, -*(-2,*" $%/' 1$.&'$/ & ("!- )-3"-, #*" %&/'& 1.'./ %.$ "2-23"-, #*" /'& %." )4 ) &'.% $$&$!" # %$' % (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# ("..&.'/.//$ ()"*(# -, " / ("!- )-(*" //$'% 1'.&&& %"*"!#2!"" &'&% 1$%&&'% % %.#( -#,./' $&% * /%%&%/'%% %/ $;*722"-2,*" %/' 1./.' $

29 ("!- )-3"-, #*" /.%&$'// /.&&& "2-23"-, #*" /%%'.." )4 ) &'/ %!" # %$.'%$ (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (".$$'& ()"*(# -, " / ("!- )-(*" ' 1%/&' &. %"*"!#2!"" &/&' 1$/$/' %& %.#( -#,..&'/ $/%. /,-2"**)"()" $$' * %.' /%.2, )-6")-2,*" %$&%%%'$ 1%&%'% / ("!- )-3"-, #*" $&&.$'. /./&&& -2,*"1,)#("* )-*"("" 1 "2-23"-, #*" &$%$'&.." )4 ) $//'&.!" # &&$&.'$/ 1$&/' (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" &/.$'&. %$% ()"*(# -, " / ("!- )-(*" %%.'./ 1$/.'/% %"*"!#2!"" %.%&' 1.'% %.&&& %.#( -#, //&&'& $$&% $.("*,2#*""-25)"*-"-;( %' * %&%.$'$$ / &7 -* (-2,*" %.%'.$ 1.' &&$% ("!- )-3"-, #*" $'%$ /& "2-23"-, #*" $/%%'%$.%." )4 ) //%.'% %$$%&!" # %/&'& %& (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" ' /&%$& ()"*(# -, " / ("!- )-(*" &/%'&& 1.' % %"*"!#2!"" ' %.#( -#,.$&%'& %&% * %%'%.!#(3-2,*" /$%'&/ 1.%$' & ("!- )-3"-, #*" //&' 1$.' &/ -2,*"1,)#("* )-*"("" "2-23"-, #*" $%.$'/$ $/&." )4 ) &%/&%'/ /%!" # &&'/ $% (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" &/$/&.' 1%$'$$./$$ ()"*(# -, " / ("!- )-(*" $/.%'$ 1.$&'% %$& %"*"!#2!"".'%$ 1.'.$ %.#( -#, %.' 1.'&& &$. * %.&&' /& 4(--2,*"./$/$'$ 1$&' $&%$ ("!- )-3"-, #*" %.%%'% 1./' %% "2-23"-, #*" &$&/$'%.." )4 ) $.'/$ $%/.!" # /.&'% % (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" %%/'% /%// ()"*(# -, " / ("!- )-(*" /&'../' / %"*"!#2!"" %%'% 1%/&'% % %.#( -#, $/.'/ 1%$' /& * $'.% & -2# ("31+6#3, (--2,*" &.%&$%' 1%%%'&.$/$ ("!- )-3"-, #*" %$$/.'. %&&& "2-23"-, #*" &&&$'. &%." )4 ) $//&%' $$!" # %&'$ % (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" /.%' %//% ()"*(# -, " / ("!- )-(*" %%/'/. 1/'& / %"*"!#2!""./' 1%.&%' & %.#( -#, /.'&.&% * /&$&.'.& $ :+-# -"*(-2,*" $&/'& 1/%&'/.&%. ("!- )-3"-, #*" $.$./'& 1.%' /.& -2,*"1,)#("* )-*"("" 1.. "2-23"-, #*" %&%' $%." )4 ) $/'/ $%%.!" # %&'/ & (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" $.$'& % ()"*(# -, " / ("!- )-(*" %%$'%% 1&%' %"*"!#2!"" %&$&'/ 1%' / %.#( -#,.$/%%'% $&..$ * &%/'$ & %-64* (1+"6*--2,*".%//'/. 1%.$'% $/./

30 ("!- )-3"-, #*" %.&'&.% -2,*"1,)#("* )-*"("" 1/ "2-23"-, #*" &&$'//." )4 ) %$&%' %$/$!" # $$%/'$ $ (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" &.' $ ()"*(# -, " / ("!- )-(*" %&&$$'% 1$'$% %"*"!#2!"".%/'/& 1%$' / %.#( -#, &%'&/ $ * &//'.!"-" ""*-2,*".'% 1./%$'./ ("!- )-3"-, #*"..' $%$ "2-23"-, #*".//.'...." )4 ) %%.%'/ %.!" # &.%&'. /$ (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# ("..$$'.. &.$ ()"*(# -, " / ("!- )-(*" $$%&'& 1/&' $ %"*"!#2!"" /&&'. 1..' $ %.#( -#, %///'& %%/ * /%'& &% "2-" (7("#2*#--".' +# -" ").' / ("!- )-(*".'..3,6"2.7) )-,3(#" ) //&$'% / #(#*7-2,*" 3< $' += %%...'.% / %% >> %$$'$/ /,2,- )" /.'&..3,6"2.7) )-,3(#" ) &&%'& #!"-" ""*-2,*" +=.%$'& %% >> /%'..3,6"2.%3*6"*% %' % :,3""*,*2"-2,*" %% >> %' %../3,6"2 /$-,*:"**"3; -2,*" +=...3,6"2 /. %.% 1%.% 7) )-!"(*)"+,*('#-#*-" "",("* )"""+,!1$ += %.% 1%.%..&3,6"2 /&((# "*-"-3,*2./$'%$ % 13*# *#)7) )-!"(*)"+,*("*-" 1$ 3*# *#)7) )-!"(*)"+,*("*-" /&'./ % 3< &'% +=.../'/ % /,2,- )"./'$ -4",(-"*)"()" /'$ += /'$!!! ""# #""# ## # $ ###" #""# ## # 5**"-()",) (5)" %.&$./'$ 1$$//%'& $.$ 1%&&. /&$& 35(#),)-2:" " /%%/' 1%.'% %$./ 1&&. -#* )"!./'. %&/ 3"-, #*" %%//' %.7) )",)(" (4-#"#*" /.'/ %%." )4 ) &$'.& %!" # %'% / ("!- )-(*""(!("" &&/'& % %.#( -#, $$$%' % %&# -3,.'% /% /2--!2-,+"( '& &&& /%-#*)#3,(2",)7("*-" 1$&' 1%.'% 1&&. /&'?""2!-" ) $ $# ("*#"(2, -3*6" 4 " "-!"*'""2,*, %% $# -3, %4("!#" 1 /,-2"**)"()" 5**"-()",) (5)"4!) $%'$ 1$%&/' %&.. 1% /&$& 3"-, #*" $/.'/%..$$/%/ /&.& -2,*"1,)#("* )-*"("".$$'/$ %.% ),)..'. -#-3*A.7) )",)(" (4-#"#*" &$$&/'&% 1.&$' & 1.

31 ! "#$%#&'( )**+), -.+,/ )/!(#$#("$&1( /**,+,/.,($%2$% *+./ /. $3($!&.).+) /*/ -. #"1(-! /,,**+ /.$'(3$$%4'1(4('3'((.+. /(1(3&#!3!(!( *.+), )/ /*#"1'$%"4(1!('5!#"44$(.+) / -/ /,&'4$!&!"$ ),+..*)+.,,)*, -,."#(11%('%!(.+*. *,..!"1#(!&$',,//+/,/.*3244( &'( 5$'#65#"1($"% -.. &##"1($.,#"1($ "%&($,/+ *))) *, (!&1$%"$'(3$$%&$'( /**./,,+,,./ #"44$(#"1(,* (!&1$%!17&#"44$("% -*//+ -/ (%"$(,,##("'(1!("!(.*)), )6" "!&!"$+#"1("48'(! *,/+ )/'!&#"1(#"#9!(4 )..+ -,/+ / )*'#!$$%&!-'!943 *,+ #"1( 1"!(#( /)//+./ -),+,,/ #"1( 1"!(#( /)//+./ -),+,,/ /$&!#"1($( )))+/, ("$&1( *),**+. *, 9%$$%("%'($'2&(&1( )+/*,($%2$%.))+/, $3($!& )/+/ /.$'(3$$%4'1(4('3'((.*)))+ /,&'4$!&!"$ )+,, /.&$'(! /.+, '($'2&#!3!(!( **,/+ /."#(11%('%!( **,/+ / "6(#!'2$8,/+* -+."#(11%('%!(,/+* -+ "6(#!$./-19!$$%& //+/ / 5'&%"%#:($!&1&81(%8'($!1 '"$$$%'""!;(&#"1($ <,+) ;= ).+/."4#"!$$%(,+ /! ""# $" $$" " %& ""# $" $$" " #"1($+#"1'$%9%(; **+) -.*/+././* -*/ ("$&1( */).+ ))./, $3($!& *)**+,* /.$'(3$$%4'1( *+. / ("'$%&(1(3( *.+ /,&'4$!&!"$ + /)"#(11%('%!( )+. /.)+>((#!3($% - *&$'(1&('#!"$16( -/,,* (!&1$%&#"44$("%(%"$( -.*/+ -*/,, (!&1$%!1&$'(#"44$("%,*+ / (%"$( '! ( )! $$" *"# #* %& $$" *"# #*..*/+/ -,*/+)/ ),/ ("$&1( /)*+)/ -.*+)/ ),.,,,&!(6($'"4 )*)+./,($%2$%./.+./ )(3:($% *).+. /,#"$!";"1' )*+.) -*/+ *) /)23%('%!(.,/+.&$'(! **+/. /*/."!" *+..$3($!& *,+) )))))..#2(!26(.+ ).,1(%(!(#"%"%3(61('$$% /+, / &!! *$$$ "$$"# $*$ "#"*##" +, *$$$ "$$"# $*$ "#"*##" %& *$$$ "$$"# $*$ "#"*##" /511('%!("%$'!5%!(" /,)*+* -*.)/+. -*)*,))*?..))+*. /,.))) ("$&1("%&'4$!&!"$ /,/*)+/,,*./ /16(!14'!3(6(%1($%.,))) )16(!1%1'($'("3(%&$% /) /,&'4$!&!"$ )/+ /."#(11%('%!( */,)+*) -*/+ *,).

32 ! "# $!%&'(!&%')$*+,,'$ "-" "." #+/%&1)%(+(*$&%)$ # &2(!''($3 #+1&)$ $!%&'(4$) %' #""-" 5."- $,,$)*+,,'$ #" $!%&'(%%')$*+,,'$ 5"# "##6-# 5"#".." 9 :%!$+ 6"-.6 6# $+'%&$+(%),'!%!+' ""6-"# 6 1)%(+(*$,%!$%&$...-# 6%')$%''()(!$ - "6 &$($&%)$+('4$'!% ".-. " & 6-6. )!$')$+ #"#6-# 6"6 $+'%&$+(%),'!%!+' #-"6 "6 6%')$%''()(!$ "-6 &$($&%)$+('4$'!% 6- & #-. &2:;<*+&$'+.6-#6 "66 $+'%&$+(%),'!%!+' #6-6""" 1)%(+(*$,%!$%&$ 6".-# 6%')$%''()(!$ "6- &$($&%)$+('4$'!% ""-" #"... & #.6-66 )%& 2+ ".#- 56#-.#."" $+'%&$+(%),'!%!+' "-6 "" 6%')$%''()(!$ #.6-56#- &$($&%)$+('4$'!% "6.-6 & 6-. 6%**+&$'+ "" $+'%&$+(%),'!%!+'..-#. 6%')$%''()(!$ "#-6. 6 &$($&%)$+('4$'!% 6 & # ")+'''()++!:$%*+&$'+ -. ". $+'%&$+(%),'!%!+' " %')$%''()(!$.- &$($&%)$+('4$'!% #- " & #6"- " #%&,')$54+ "6-.# 5.".-.# 6"# $+'%&$+(%),'!%!+'.6-6..". 6%')$%''()(!$ -6 5.".-.# &$($&%)$+('4$'!%."- #... & #."- 6.4+'&)+.6"-" ## $+'%&$+(%),'!%!+' ".-. 1)%(+(*$,%!$%&$ 6-6%')$%''()(!$ 6#"-" "# &$($&%)$+('4$'!% #6"-" # & - # )4%'( " 5.-# #6 $+'%&$+(%),'!%!+' ""- 6%')$%''()(!$ 6-5.-# &$($&%)$+('4$'!% -" &.- #,'*$41'($! """"- 5-66"#",'*$41'($!+ """" $+'%&$+(%),'!%!+'...6".-# 6%')$%''()(!$.6-5- ##... &$($&%)$+('4$'!% ##.-" ')4$')(4$)&($:+&)$&$+(%')$ #..-" ## )(!$!&)!%'!!!+'$' & 6.#6-6 #,'*$41'($!!)*&.6" ')4$')(4$)&($:+&)$&$+(%')$.6" )(!$!&)!%'!!!+'$' %**$*+&$'+ 66-# 5#-" 6# $+'%&$+(%),'!%!+' #6#6-" 56-6 # 1)%(+(*$,%!$%&$ #.-.. 6%')$%''()(!$ ## " &$($&%)$+('4$'!% 6#6-. & #-" 6 6%%&2**$*+&$'+ 66"#- ". $+'%&$+(%),'!%!+'...-.". 6%')$%''()(!$ #6-. &$($&%)$+('4$'!% & #6#-. 1')*<1*+&$' 66-6."" 1')*<1*+&$' "" $+'%&$+(%),'!%!+' #"."#-.."" 1)%(+(*$,%!$%&$.#-"

33 ! 6%')$%''()(!$ 6#6-.6 &$($&%)$+('4$'!% ""-. & 6#-. %,)+ "6"-.. $+'%&$+(%),'!%!+' 6#6-."" 1)%(+(*$,%!$%&$ "6-. 6%')$%''()(!$ 6"-6# # &$($&%)$+('4$'!% #- " ')4$')(4$)&($:+&)$&$+(%')$.-"" 666 )(!$!&)!%'!!!+'$' & "."- ". ) <$!+.-.. $+'%&$+(%),'!%!+'."- "# 1)%(+(*$,%!$%&$ "-" 6%')$%''()(!$ ".- #" #$'(;'( " &$($&%)$+('4$'!% ')4$')(4$)&($:+&)$&$+(%')$ ##- 6 )(!$!&)!%'!!!+'$' & *+'( <$(*+&$'+ "-.." $+'%&$+(%),'!%!+' #""#-" 6. 1)%(+(*$,%!$%&$."-. 6%')$%''()(!$ "-66. #$'(;'( 6"."- &$($&%)$+('4$'!% -... ')4$')(4$)&($:+&)$&$+(%')$ "-6.6 )(!$!&)!%'!!!+'$' &..#6-. "2'&')*+&$'+=$'>.- 5"- $+'%&$+(%),'!%!+' ""- 6. 1)%(+(*$,%!$%&$ #-6 6%')$%''()(!$ 6"-" 6 &$($&%)$+('4$'!% #6.-. ')4$')(4$)&($:+&)$&$+(%')$ - )(!$!&)!%'!!!+'$' <'+*& 5"- & 6"##- #*%')$5:<%+ #"- 56-6# $+'%&$+(%),'!%!+' """-6 #. 1)%(+(*$,%!$%&$ - 6%')$%''()(!$ 6-" 5- #... &$($&%)$+('4$'!% 6- <'+*& 5- &.#-. 4%,)+ ".#"-..# $+'%&$+(%),'!%!+' 6-1)%(+(*$,%!$%&$ 6."#.-. 6%')$%''()(!$ 6#-6 " &$($&%)$+('4$'!%..-#" 6 & ;)+ #"-"6 5#..- 6## $+'%&$+(%),'!%!+'.- " 1)%(+(*$,%!$%&$ "6-# 6%')$%''()(!$ # # &$($&%)$+('4$'!% #- <'+*& 5#- & #6#6.-6# " /:!%'$&) "# $+'%&$+(%),'!%!+' -..6."# 1)%(+(*$,%!$%&$..-.# 6%')$%''()(!$ "6- &$($&%)$+('4$'!% 6#.-. ')4$')(4$)&($:+&)$&$+(%')$ - )(!$!&)!%'!!!+'$' & "-" 6 <;&')5:$<&+." #.# $+'%&$+(%),'!%!+' " %')$%''()(!$ ".-# " &$($&%)$+('4$'!% #- "... <'+*& 6#- 56- & #.-. "4$!$'$ $&+..#- " $+'%&$+(%),'!%!+' """.-. 1)%(+(*$,%!$%&$ 6#- 6%')$%''()(!$ 666"-. "#... &$($&%)$+('4$'!% 6-# # & #$&!%'(+ 6#66- # $+'%&$+(%),'!%!+' " 1)%(+(*$,%!$%&$ 66-"6 6%')$%''()(!$ 6""-. #...

34 ! &$($&%)$+('4$'!% -"6 & ".-6! $+)'(%$&$4$!&*+,,'$' *+&$ $+)'(%2($$&$4$.#-" 6 $+)'(!&')$4''( "#$! "1&&$)(!$ * % &&#$ ' ( ")*+,-.+*/*! #1&&$)(!$ ".#66-56#.-. 5# # 1&&$)(!$ "6#."-" 56#.- 6 5# # " # #6#".- =87 > 8? "-# 5-6"6"... 5##6.- ## '%!4$<&$)$ 6-# # 6-# # 87 #$/%&/$'!$ 1')*<1*+&$' "-6 5#-6.. 1')*<1*+&$' "-6 5# #-" 5#-6 #. 87 & "6"6"-... #$/%&/$'!$(;''$ %**$' #""#6- # #".6- "#" 87 & 6.."-6 "6 #$/%&/$'!$,'*$41'($!*+&$..-#" ""..-#" "" 87 #$/%&/$'!$ %,)*+&$ 6.#6-# 6". 6."#- 6". 87 & #-6 #"&%')$(A) 6.#" &%')$(A) # & #-" *+&$'A)(:$) #$/%&/$'!$!%.#6"-6 5# #"#- 5#.-6..6#. 87 &.- ## #$/%&/$'!$4%,).#""-# "#....#""-# "# #$/%&/$'!$A):*+&$' 6"- ##" ""- #" 87 & 6"-#" 6 #$/%&/$'!$(&*+'($4$< 87 #$/%&/$'!$4+'&) #."6.- #6-6. & ""-6 ". $/%&/$'!$4+'&) #"#6-6 #6-6 ## #"#6-6 #6-6 ## 87 %4&&+'$ #%!$<$')+, #6$/%&/$'!$/:!%'$&) ")*+,-.%.-""*! #1&&$)(!$ -6. "#

35 "#$% & '!#!!! $ ($% & # $%$)* $ $+,-. //++-",/"+1-2 $*)$*(%) 3%)( $($ $ $(*)% 3%)( $)($** $() $*$ +/24-",356/",1"& $( %)%$ $ $( %)%$ %7/84",+1- $(*% 3$ * $ %))$$ 3$ %))* %*)(((%$ ))*!" #""! $%!" #""! 9-+4: '-"1: 24'9:'-" %$ 3$$) %($)$$ %# #; %$ 3$$) %($)$$!< $+,-. /.-2'-"&"92469"+1-23 (*)$%% ( " ' 4 $+,-. /.-2'-"&"92469"+1-2 (%$%% ($ %# #; )%*(%(* )%$!< )*() )$,/7 12 $)) )( %# #; $)) )(!< +,-. /.-2'-":"=22-&/-23" ' 4 *) *%$ %# #; (($* %*)!< %%$% %% %+,-. /.-2'-"'/,+3" ' 4 %*)*)$ *)$$* %# #; )*)$% %$$*!< (*%( +,-. /.-2'-"&"/84",+1-3 $)(%**% $*) " ' 4 %# #; $))() $*)!< $)*))% )+,-. /.-2'-"7/84",+1-3 $%%$% $)*** " ' 4 %# #; $%%$% $)***!< +,-. /.-2'-""> " ' 4 )%(%$ 3)%$% )*) %# #; )$$%$ 3)%$% %(*)*)!< *%*$( ( *+,-. /.-2'-" " ' 4 (%%(% (%$ $+,-. /.-2'-" (%%(% (%$ %# #; *%) ($!< $%( $) )+,-. /.-2'-".5" +' /2+-43 ((%(($% $) " ' 4 %# #; ((%(($% $)!< ),/" )(( %# #; ))*)*!< $)(%(* %# &'&&(% ( ( #! " $% #! " *9-+12' %$$ $) 9-+12' %$$ $) $ 3%$$ #3!! )&(( * ( "!+ "" # $% "!+ "" # $9-+12' )%$*( )*%) 3$ $- )$(*( ) B

Kolding Kommune Oversigtsbind 2015

Kolding Kommune Oversigtsbind 2015 Kolding Kommune Oversigtsbind 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab... 3 Hovedoversigt til regnskab...4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen... 1 Oversigt over

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Kolding Kommune Oversigtsbind 2015

Kolding Kommune Oversigtsbind 2015 Kolding Kommune Oversigtsbind 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab... 3 Hovedoversigt til regnskab...4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen... 99 Oversigt over

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

SAMMENDRAG BUDGET

SAMMENDRAG BUDGET SAMMENDRAG BUDGET 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de

Læs mere

SAMMENDRAG BUDGET

SAMMENDRAG BUDGET SAMMENDRAG BUDGET 2017-2020 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

Resultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018

Resultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018 Resultatopgørelse Budget 1- Augustkonferencen 1 1. kr., (- for iægter) 1*) 1**) 1 1 Resultat af det skattefinansierede område..1 -...1. Skat -1..1 -.. -.. -.1. -.1.1 -.. Tilskud og udligning 1.. 1....

Læs mere

SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG

SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

10.7. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse

10.7. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse Budget- og regnskabssystem 10.7 - side 1 Dato: 24. februar 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 10.7. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2 fremgår

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2019:7 26. april 2019 Kommunale regnskaber 2018 Resumé: Kommunernes nettodrifts- og -anlægsudgifter var på 384,8 mia. kr. i 2018. Det er en stigning på 8,2

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Den politiske og administrative organisation 773.784 240.960 763.741 240.959 Økonomiudvalget i alt 773.784 240.960 763.741 240.959 Refusion i alt 122.336

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)

Læs mere

Netto drift, uden brugerfinansierede områder, med pris- og lønstigninger 205, , , ,318

Netto drift, uden brugerfinansierede områder, med pris- og lønstigninger 205, , , ,318 Fanø Kommune. Spillerumsopstilling 2017-2020, nr.3.0 Budgetforlig indarbejdet Bemærkninger: Hovedkontiene 0-6 budgetteres i 2017-priser, hovedkontiene 7 og 8 budgetteres i løbende priser. Budgetbeløb er

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

Budget Overslag Overslag Overslag Drift / refusion, skattefinansieret område: Udgifter:

Budget Overslag Overslag Overslag Drift / refusion, skattefinansieret område: Udgifter: Fanø Kommune. Spillerumsopstilling 2017-2020, nr.4.0 Budgetforlig indarbejdet Bemærkninger: Hovedkontiene 0-6 budgetteres i 2017-priser, hovedkontiene 7 og 8 budgetteres i løbende priser. Budgetbeløb er

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016 DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15

Læs mere

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2016

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2016 Vallensbæk Kommunes for året Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab... 13 Generelle bemærkninger... 17 sopgørelse... 20

Læs mere

Fanø Kommune. Spillerumsopstilling ,

Fanø Kommune. Spillerumsopstilling , Fanø Kommune. Spillerumsopstilling 2017-2020, 4.9.2016 IM + TÆ indlagt Bemærkninger: Hovedkontiene 0-6 budgetteres i 2017-priser, hovedkontiene 7 og 8 budgetteres i løbende priser. Budgetbeløb er opført

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2012 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2012 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 2 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 3 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 4 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Opgaver. Politiske målsætninger. Økonomi. Opr. Budget kr. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v

Opgaver. Politiske målsætninger. Økonomi. Opr. Budget kr. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender, udlæg til forsyningsområder (renovation). Opr. Korr. Afvigelse Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 3.065 0 1.479-1.586 Renter af likvide

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2016

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2016 1 Vallensbæk Kommunes for året 2 3 Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab... 11 Generelle bemærkninger... 15 sopgørelse...

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser..

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser.. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser.. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Regnskab Roskilde Kommune

Regnskab Roskilde Kommune Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Økonomiudvalgsbehandlet 9. september 2015. Frederikshavn Kommune. 1. Behandling Budget 2016-2019

Økonomiudvalgsbehandlet 9. september 2015. Frederikshavn Kommune. 1. Behandling Budget 2016-2019 Økonomiudvalgsbehandlet 9. september 2015 Frederikshavn Kommune 1. Behandling Budget 2016-2019 4. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle regler: Bevillingsmyndigheden... 4 Definition af bevillinger...

Læs mere

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 05102017 Side 1 ØU 2. behandling af budget 20182021 Sagsnr.: 17/18 Resumé: 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag 20182021 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til s 2. behandling med de

Læs mere

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014 Vallensbæk Kommunes for året Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab... 11 Generelle bemærkninger... 15 sopgørelse... 18

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Halvårsregnskab 2015 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2015 Forventet regnskab Korrigeret budget Budget 2015 Det skattefinansierede

Læs mere

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de

Læs mere

Amtskommunernes budgetterede drifts- og anlægsudgifter B B 10.1 County budgets of current and capital expenditures

Amtskommunernes budgetterede drifts- og anlægsudgifter B B 10.1 County budgets of current and capital expenditures Økonomiske forhold 134 Amtskommunernes budgetterede drifts- og anlægsudgifter B B 10.1 County budgets of current and capital expenditures 2004 Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017 Referat torsdag den 5. oktober 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Lulle Zahle (Løsgænger) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB Godkendelse

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0766 HEDENSTED 1 HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget Økonomisk oversigt () Løbende priser Udvalget for Økonomi Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-6,5-0,5

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere