Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune"

Transkript

1 Oversigtsbind 214 Kolding Kommune

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over driftsbevillinger overført fra 214 til 215 og Omkostningsregnskab Balance Specificeret balance Tværgående artsoversigt Anlægsoversigt Øvrige oversigter og redegørelser Anlægsregnskaber Oversigt over anvendelsen af SWAP Aktier og andelsbeviser m.v Oversigt over udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser m.v Personaleoversigt

3 Udgiftsregnskab

4 Hovedoversigt til regnskab

5 Hovedoversigt til regnskab for 214 (i 1. kr.) A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Regnskab Oprindeligt budget Korr. Budget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Inkl. refusion Inkl. refusion Inkl. refusion. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Heraf refusion 3. Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B) ANLÆGSVIRKSOMHED. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v Anlægsvirksomhed i alt C) RENTER ( ) D) FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E) AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A+B+C+D+E) F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Komp. vedr. deling af amter (7.88) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

6 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab

7 $! &!"!#$!$!$##!"$ #!$$ % """ $# #" "$### #"!!$ & #!# " "#$ "! ' #!"!!!"#$%&'()*#+(*,'+#*+-*.% //12"1! 3((*4'#5*#*.$*.+*$ 1!-6.&&*$.%(%&*$'(%'$-6$5(*$!7/ // 11&+-35'()*#+(*,'+#*+-* 2!82 7! #$%&.%3((*4'#5*#*.$*.+*$!/"1!1 11&+-35'()*#+(*,'+#*+-*!/"1!1!() # $# "#$ "! /79$'*6&5$111)%)*-&*$3 /7"2!1 17 *&.9*!6:;-.+(.%'$# 17!8)!!/8 9$'*6&*$5( 8"71 8(!"/ 7'46'-&55(*$ 88 /829$'*6&5$11#$**5-'+(3 22!28!2 3((*4'#55(!')*$'$#5*&3((*4'#55( 2!!!28!2!8) 1!11!2 9$'*6&*$5( ///8 8(!! "" #*&.+3((*4'#55( 7! 8( 7! /779$'*6&5$1!!3((*4'#55(.%!78" 8 2! 9.$<*++*$)*#6.-&.5*+35$*$&!8) 28 2! 9$'*6&*$5( 12!82 8( 88/!8 7'46'-&55(*$!8 /2!9$'*6&5$1!"(55.$-.(*$ 87/22/!8!"!8 '#5-.(*$4%+#.+3 (55.$-.(*$'#5-.(*$4%+#.+3 /2"8/!8!"!8!8)!"872!8 9$'*6&*$5(! 18* 2/ 8( 2"17!/ 7'46'-&55(*$!1/"82 /-!8!"!*&.+*$5(.%$5#6:$-*+ 18!/!. 21/ 7'46'-&55(*$ 2"/ /219$'*6&5$1!**$-45#*)* 8-6.5#*$9!8) 8 /279$'*6&5$1,.)$*).5( 8/8! #*$-6')!8) /2/ $'*6&*$5( '46'-&55(*$! 77 /- 127 //9$'*6&5$1/%'$-3&.)=5(*&!!8" /1/! )'5-+#!8)!2288! 77 9$'*6&*$5( 121"8 8( 2/78 7'46'-&55(*$!/281 /-!778 //19$'*6&5$11!6=49*-.(*$ 817 ).4#$9 7'46'-&55(*$ 817 // 9$'*6&5$11-&**5*$(!// <,$-&.5-%*+#!8) 872// 27 9$'*6&*$5( 78 8( 82"1"! 7'46'-&55(*$ 7/"/8 /- 227 //89$'*6&5$1 *+&.5()* 7"1"!" *3 9$'*6&*$5( "7 8) * / 7'46'-&55(*$!2172!" /- 1 ///9$'*6&5$1125'$#%'$#'++*$9 218//87!// 8! -:($.5&)=5(*&!8) 81/1"8 8! 9$'*6&*$5( /!2!2

8 $! & 7'46'-&55(*$!!!1/17 /-!// /"9$'*6&5$1 ')*$5'$*& 7/!//8,*+-45#* 7'46'-&55(*$ 7/!//8 "9$'*6&5$!273((*4'#55(!78/17 8,)#6=$(>$#-9.$6*5).4#$9!8) 8 9$'*6&*$5( / 8(!1721 7'46'-&55(*$!217 "19$'*6&5$ 7!/-.+(.%-&'$*(.#*! 78 /8+5#*$-6') 7'46'-&55(*$! 78 " 9$'*6&5$181*+6=$,'+49.$6*5 "2/ /7 "//!8) !/ 9$'*6&*$5( 121/! 8) 1! 18* /88 8( '46'-&55(*$ 8"78/" /- /7 "// "89$'*6&5$ 7186=$)=5(*& 18!!!28 9$'*6&*$5( 18!!!28 "79$'*6&5$ 72753&'+('4$>#* 7"/878/!8 *+&.5( 9$'*6&*$5( 7"/878/!8 "29$'*6&5$ 7226+:)6=$ " 7 6 8/ 9$'*6&*$5( 7 8!" 7'46'-&55(*$!7"! "/9$'*6&5$ 2!-.+(.% 1 "7 8 9.$<*+($5#*)*#-3--*+*$()*.+45#* 7'46'-&55(*$ 1 "7 /- 8 ""9$'*6&5$ 2 )*#-6'+*.66*5'( 2!2!1// $3&&*$-6'+*)*!6:;-.+(.%'$# 78""// 7'46'-&55(*$ 82!8/!*+ & # #"! " $ ' $$ 1!!#$%&'()*#+(*,'+#*+-*.% 7/!!78! 3((*4'#5*#*.$*.+*$ 1!-6.&&*$.%(%&*$'(%'$-6$5(*$!177" 11&+-35'()*#+(*,'+#*+-* 77"2 "7!!() $# $$! " #$ 1/1 9$'*6&5$1 75#-&$5'$# 1 "827 3((*4'#55(5'$#.(*$ 7'46'-&55(*$ 1 "827 1/179$'*6&5$1!*$,)*$)-9.$6 /"7 $.4#$93((*4'#55( 7'46'-&55(*$ /"7 1/129$'*6&5$18*$,)*$)-'4$>#*)*#!88! 1 *+&.5()* 7'46'-&55(*$!88! /- 1 1/1/9$'*6&5$175#-&$9.$6 /2!27 $.4#$9+' !8!! 7'46'-&55(*$ /2!27 1/!9$'*6&5$1! 3((*4'#55(.%!!!87 >9.$6*5*&.9*!. 7'46'-&55(*$!!!87 1/ 9$'*6&5$1 :5-&$9 /" 5#-&$9.$6 7'46'-&55(*$ /" 1/8!9$'*6&5$815'$#<-35*$( $6!6:;-.+(.%'$#! 7'46'-&55(*$ /"7!*&.9*!! " !8) /""// 9$'*6&*$5( 7// 8(! 7'46'-&55(*$ 7"27 28 *&.9*! 12""/82 9$'*6&*$5( 21"78 7'46'-&55(*$ /89$'*6&5$!/1:-&4.$6*5 /"7 +5#*$-6') 7'46'-&55(*$ /"7 1/819$'*6&5$ 77$.4#$9 "78 "!

9 # $% &"!"!"!"!'( )&#!*+#,&+*-./,+.*.+'$1$ $12 %-3-%4$1 $-- *#/,&#!'5 $% $- %15 -%11 6/7,/)&'!'5# $ %*#/,&'#-%$)+.5+8'/#(+5# 1%-1$ 3)" 1%-1$! 1$/#(# $-6-$3$ $-4$- $),+&&#+85!8&#/58/#)!,#!'5# % $- &!.)9'/52(.!5:/.(.) 11-%4631-6/7,/)&'!'5# 1$-434$ 1-3%8/#*+5&'!'5)!'(&;5&# $-4$- 15# )5# $-1 1- $1-6/7,/)&'!'5# !'(&;5&# $-1 $1-17/'!&#!'5)*#/5#+7&!.(' $-$3-36 $-6- &!(.!5#./))*.+()!))&/5'9),/2 89.(*.+() 6/7,/)&'!'5# $-$3-36 $-6-1/#(# 61-3 $-36-$$ 6- $-4$- $),+&&#+85!8&#/58/#)!,#!'5# $- &!.)9'/52(.!5:/.(.) $ /7,/)&'!'5# $ 16-1$$ 1-3%8/#*+5&'!'5)!'(&;5&# $-36-$$ $-4$- 1$5# )5# $1-% 1- $1-6/7,/)&'!'5# !'(&;5&# $1-% $1-17/'!&#!'5)*#/5#+7&!.(' 6$-% 6$- &!(.!5#./))*.+()!))&/5'9),/2 89.(*.+() 6/7,/)&'!'5# 6$-% 6$ /))*.+()))&/589.(*.+() 66$ /7,/)&'!'5# 66$ %:+#&2;#,& '(#), ()5+#+'&! 4$6-$$ 46-6/7,/)&'!'5# 4$6-$$ 46- "# 66*#/,&'#-%6#+77.< /('!'5/.!5/5#:2#2 (!2#)/7,/)&'!'5# *#/,&'#-%4/514,<+8 6-$ 6-.9,,5=#()2+/5% 6/7,/)&'!'5# 6-$ 6-6$*#/,&'#-16)+.5+8'(#- $6-%- $-- #!'52$ 3)" $6-%- $-- 6$$*#/,&'#-163) %1 ),+7.!'52'$$ 6/7,/)&'!'5# -%1 6$*#/,&'#-1)+.5+8.&+'52$% 41 6/7,/)&'!'5# 41 6$$*#/,&'#-13 %$-1$4 )#2!& &#)&+&'!'5#2(&+.#!'5+8,./+,.('!'5# 3)" %$-1$4 6$1*#/,&'#-%6$1),+7.!'5)+',' $-6-6 $-6- /#(,< $,<>)+.5+8/#( $ /7,/)&'!'5# $6*#/,&'#-%6$6)+.5+8/#(/ )&'(/7 3)" $4*#/,&'#-%6)+.5+8,9)&2% - 6/7,/)&'!'5# - 6$%$*#/,&'#-%6,<+8+#+.! 3-6%61 2/')!.( 6/7,/)&'!'5# 3-6%61 6$%%*#/,&'#-%6,<+8/#( - (/..# *)< 6/7,/)&'!'5# - 6$%6*#/,&'#-%66'<##5+($ 3-?:#!)&!+')8.('(#!2'!'5 6/7,/)&'!'5# 3-6$%*#/,&'#-%664)+.5+8+#+.*= 1,.<2,;# 6/7,/)&'!'5# 1 6$%3*#/,&'#-%6)+.5+8),/.2 4 %. '(#),/2 6/7,/)&'!'5# 4 6$%4*#/,&'#-%6)+.5+8(.+8 %-31 1-

10 ! "# $ %&$!'(!'#)*+(,-!./12./&(,-!3 4%/.$((5-! #'67 7. '6 4"3!8-/$(!'#479+%.$&,-( 76'4"":6 4%/.$((5-! 76'4"":6 4""3!8-/$(!'#:4.&+5& '6 #:'4 ++&++-1-8" 4%/.$((5-! '6 7. #:'4 4"3!8-/$(!'#::.&+5&3&!-&+ 67') ' 1-,./1!2(-$ 4%/.$((5-! 67') 7. ' 4"63!8-/$(!'#:7.&+5&&5-!8!, 6'"6 )"'.,!'1+.$!31-8:)/+,(5 4%/.$((5-! 6'"6 7. )"' 4":3!8-/$(!'#:6:.&+5&(2 6 ;.$-!21-84&1&%,!3 4%/.$((5-! 6 4"73!8-/$(!'#:6).&+5&&!-&+1-, '76 "'' /(5-!5&,- 4%/.$((5-! '76 7. "'' 4")3!8-/$(!'#:#.&+5&;.$-!5&,- "'##7 "4' "1&%,!3 4%/.$((5-! "'##7 7. "4'!!" #! $" "6<++-.!%=+25((5.&,-+(5-( "')# 7'6) 3-!.(&+- #4')67 67'"4 6"/($!9+, #"'#4)" 44'6 #&!-8,-!&(,!- #'#)# ') #/($!%&./(-!5(1-($&! '6" )'6): ##.+;8,+/&+-! 6'""))4 4/;!-(,-%&$-!-+ "6':6"66 "':: 46+$+$- '#7: "6"!-(5;!(5.&,-+(5-( )##'6#7 ')::#4 ##)'6) "'"6'6) #"' ",5$-! 4"':66'"66" 4'"4'44 #"' 3-!.(&+- 4'":'"## 4'77"'7" 6%;,-!!-8.-!5!-3!<.-($&$( "'#6:7 '4 67!-(5;!(5 "'6:'):7# "'64':# 4/;!-(,-%&$-!-+ "'):4 :'6) #"' 4#,1-!.- "6'7)) (,$<5$-! 4'4::'#6:) ')::#4 4'44'44 "'"6'6) 3-!.(&+- )''""6 4"'4'6 67!-(5;!(5 6'"::'6#) "'4)'44 7#.<!+5--$&+(5-! ')::#4 "'"6'6) "6"/+,(5(5,%.+5&(1.((5 4') 4"'7)6: 6)')6 64'4) >/&? 3-!.(&+- ':)) ":'7) 6"/($!9+, 4'": 6%;,-!!-8.-!5!-3!<.-($&$( # 6(!%&$( '"# /%%(/&$(..2.$-%-! 7)!./-++5-(,$<5$-! 4"'7)6: 64'4) "6"-($+5-$+-$$-! "'7#')#"44 "'"#7'7" 6,!$.3-!.(&+-($-!(-+;(((5-! " 6) 7&.$-8-(,% )#6'#7 )'"4 66!-(5;!(553&3!&!$/+-! 6'6 6#-+ "#')#" 6:1&(, 74' 4#,1-!.- 6#"')"47" "6--/$1.-!(5 6#6' 44--/$1.-!(5 6#6' %! "")3!8-/$(!'#:-(-!59&(,+-3+&( '677'6"7) 77'44: 6'"' 6'" ' 69 "'":)'7)): 6'"' ' 6"-(-!5-.3&!-+.-! 77'44: 6'" 4%/.$((5-! "'7'#) "73!8-/$(!'"44 # 25((5.1-,+5-9+,;1!5-%!=,-! 69 # "63!8-/$(!'"7"-/.$!& ')')7"): "6'#6)#7 6'' 6'":' -(-!5.3&!-3+8-3!8-/$-!(5 ":'# 69 #':7'##): 6'' 6'":' 6"-(-!5-.3&!-+.-! "6'#6)#7

11 " # $!!! %&'(&)$*!*+," %-.../"&,($*"-#%1)$ 2,*$,"3 ) %&'(&)$*!*+," /"&,($*"-#%#1 &" 2),$ -%.#- -%.#- 4+*!*+)5,26!+,3&62,6),7)7$$!6),*,", &"2,6!*+)7'$*,2"!*+,6),*7,$,")68 #1.3 -%.#- -%.#- 6,6!+3,2,"',2(7/!$76!*2)( 2 -# #6,6!+3,2,"',2(7/!$76!*2)( 2 -#!"# $%%&#'#(%# 5!9,58"$$,*,)$, -:%; :# /,")&*76, -:%;.#-:.(&*$&"3&62 :-:;.!*&"'7$!&*)&+ -%: (&'' *!(7$!&*))4)$,'," )$**#()+,-* (7/!$767(7)$ #..-# #(7/!$767(7)$ #..-#.!*25,*2!+5,26!+,3&62,6),5,2 -# "764$*!*+ ;7)$,,*2&' -# #&")!("!*+))(72,"<6,,",$76!*+ #-.1.-::# 1-%.#-%. #&")!("!*+))(72," #-1. 6,,",$76!*+ #-.1.-::#.-:.#-%. 6,,$7&6!+),6)(7," -% -#. 1;.-;1. %;%-#; #;6,,$7&+!)$7*2)8$$,6),) 2+!$," -% -#. 1;.-;1. %;%-#; &6!+&"+7*!)7$!&*,"*, %7)(",5*,",)$7*9,".::-.#1 1.- ;:7)(",5*,",)$7*9,".::-.# =5"!+, 2+!$," %=5"!+, 2+!$,".*#&'!'/(#&#'+,,#+ #*#&*!/## )$,6,"+5,':.7*$766,,'>6# ##-:%# :#-;%1 -.. %.%-#;.,",+*!*+7&'(&)$*!*+),)$,'$6,,.%1-:.#: #-:1. #(7/!$767(7)$ ;-#:# %2"!$) 2+!$," ;;-.:##%.-:%: ;7)$,,*2&' 1;-%::. %- 6,,!*2$8+$ ;..-%; #-: 1;!*2!5!2,66,&",2"!*+,".:-.1#%# 1:3 )6,,!*2$8+$," #-1%1 #-: ;(&*$!*+,*$$!6,&,"",/"8),*$7$!&* #-:%1 ;6,,$75,2$&'+7* "',",+*)(7 1.-.#: -#%#. :-%1 :-.1; ;57"',",+*)(7. ;-%%1% 1..1: :-%1 -;# ;57"',",+*)(7# %#-1; %-#.-#%. 866,)57)(,"! #:; %-%%1%.-;..-#%.1866,)57)(,"! #:; %-%%1%.-;..-#% %34$$,4)(7'6!*+5,,*#% -.%.:-:# -.:- %2"!$) 2+!$," 1-%..: - ;7)$,,*2&'.1-.:;1 #;-.1866,)57)(,"! : 1:3 )6,,!*2$8+$,".:-#.:-.*#&'!'/(#&#'+,,#1(,-.(#2.'# *#&*!/##3 %*43,+*,$.7*$766,,'>6 %:-;:# -11:# -%%% -#:,",+*!*+7&'(&)$*!*+),)$,'$6,, %-:1 -%%% #(7/!$767(7)$ %:-; %2"!$) 2+!$," :-%1. :-#;# ;7)$,,*2&' #.-#.# -.; 6,,!*2$8+$ -::% -#: 1:3 )6,,!*2$8+$," -::% -#: 57*2",+*)(7 %-1 ;-;:; 57*2",+*)(7# %-;1: :- 57*2",+*)(7. %1 :; +*!/#%!*)*4/%'!'/#+/.*$'!'/# ;&6!+,"$!664+$*!*+,&+ :%:-:## -%#.:-.;-;% 268*2!*+, -. :. -%#.;-;% #567 88

12 # $ %"!"!"!" #&'(# )*+,-./, -, -,/.-.,12&%%#&3!%#434#1!2#!53#,-./, -,/ 1&'%*(6!3746(61+-)3-8438!5(%93%#*(#-+5(4''5 -,.-.,&1&3#7 1 $.-8/,.-/ 8&1%+5(4' $,-8,8./,6 $-/88$,#54*&%!45 $,!5(%93%#*(#-+5(4''5 -/ 8*&#'#3512&,/-/./$,- 8*&#'#3512& -$$ 8*&5(#3512&,-8/ -!, %! /-,/ (3%#3 6#!53# /- "#!,8/$)#4+2%5#-$8.1&63& -8$$ -,- #:%%#'&#21*+ 2;- -,-.4'241%5!53# -8$$,/)#4+2%5#-1&63&1463<#(5-8 1+#3*+.4'241%5!53# -8,/)#4+2%5#-$2=&+5(4''5 -// 12&'6!53*+5.4'241%5!53# -//,/)#4+2%5#-1&63& -- %46(4(3&(, 2;- --,/,)#4+2%5#-.,164%11=* &63.4'241%5!53# -.,/$)#4+2%5#-.81&63& 8,,/ 12&'6!53*+5.4'241%5!53# 8,,/,/)#4+2%5#-$.,5:=1%#:*+& 8-$$$,- *&'(# ) 2;-,-.4'241%5!53# 8-$$$,/8)#4+2%5#-$.+5(4' $..- 46!3)46!%!2=*#!3)6&56&3% :35!531*(6!3746(61$ )6&56&3%:35!531*(6!3746(61 $-,$..- )#4+2%#!53 $-,7>" -,...-.4'241%5!53# -$8 1%=## 4# (16!3 (3!%# $-,,,7>" $-,,,/)#4+2%5#-$ $-.$. -- &2%!*!%%17 1!5(#%5!53! ?74*(7 )#4+2%#!53 -,7>" -$8$-.,. --.4'241%5!53# /-/8,/,)#4+2%5#-$.1&63& -, %#3&(8A. 2;- --.4'241%5!53# -, $%&'&%())&!!,6&5(+5(4'' -$.8,.-$, - - 8&1%+5(4'.,-8 $8-,12&%%#&3!%#434#1!2#!53# -,$/ $/ &5(#!5(%93%#,.-$, -,6&5(+5(4''.-/ &1%+5(4' $-8 $8-,12&%%#&3!%#434#1!2#!53# $/-, $/ &5(#!5(%93%# -. - %&*+,&&'&%())&!!!!!!,6=*#4(( 8-8/ $-,8$ &1%+5(4' -.-,12&%%#&3!%#434#1!2#!53# /-/., -,,124*1%:#615 -.$$,$- $ (3!%#%!64#)&3%5! &5(#!5(%93%# $-,8$8.-,#922!412,-,...-,$ /-,- 8&1%+5(4' /,8,,-,12&%%#&3!%#434#1!2#!53# -/.8,.- $ (3!%#%!64#)&3%5!53 -

13 # $ %"!"!"!" &'()(*+,-#(!,-%.+%(# /1$ /#!!2%*%23*'( &14$/ /& &1 1%(#5!,26-('2( &$$ &2%()(,-*5 4&4$ 4& &#(,+7#!,+ &&4&$&4/ /& &&&,-#(2%(()(,-*55( 4$&$ 44/ 1& /-#!%2 -+!%(# $&& &2%()(,-*5 4$& & 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# &&1 4 /*53*2%,!,+(# /&4$ &'()(*+,-#(!,-%.+%(# 44/ $13*''(+! 523*88()(, /& &4$/4 4 & 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# /*53*2%,!,+(# /& 1/ &'()(*+,-#(!,-%.+%(# &4$/4 & $&(2)(#+8()2*'+9#-(, 1 /-#!%2 -+!%(# 1&1/44 &2%()(,-*5 $4 $4*#:;2; 2 /4 /-#!%2 -+!%(# $ &2%()(,-*5 1 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# / '78(#*--( &// /44 4 / &2%()(,-*5 /&/ /& 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# & 23*82%6#('2(, 4 $ 1$ -+!%(#%!'*#<+%,!,+ 4& / &'()(*+,-#(!,-%.+%(# /44 / #(.33!*23 4 / 4 &2%()(,-*5 4 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# /&/ / &'()(*+,-#(!,-%.+%(# / #!!2%*%23*'( & &&4 &1 &2%()(,-*5 & &/$ 4& &#(,+7#!,+ 141&44 &&& $(2)(#+8()&('5(+9#-(, =;('-+223*'(,> &2%()(,-*5 ;6%%(6235'!,+8()(,$/ 4&& 4 /-#!%2 -+!%(# /& &2%()(,-*5 $&$$ $& &'()(*+,-#(!,-%.+%(# 4&& 4 /,-#(2%(()(,-*55( 1/ $& 1& /-#!%2 -+!%(# 4& &2%()(,-*5 14$$ & 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# 41 4 /*53*2%,!,+(# &'()(*+,-#(!,-%.+%(# $& 13*''(+! 523*88()(, &4/ &$4$ 4 & 23%%(#+!%(#*+*#2!3#!,+(# 1 /*53*2%,!,+(# 1/$ 1/ &'()(*+,-#(!,-%.+%(# &$4$ & &(2)(#+8()2*'+9#-(, /-#!%2 -+!%(# &2%()(,-*5!"#$%# #" &!"#$%# #" %*'-*-+-( $1&1/1 &2%()(,-*5 $1&1/1 #6%%(#5#328() &4 &2%()(,-*5 &4 $'!,-(+-(4:;#!2%!,2('- 4&4$ &2%()(,-*5 4&4$,7##(+-(:;#!2%!,2('- $11 &2%()(,-*5 $11 /2'*%2278()(,&/ 4/ &2%()(,-*5 4/ 1,672%(#68()85-# < $&$1/ &2%()(,-*5 $&$1/ &,6+-(2%(<<!,+ $$ &2%()(,-*5 $$ 42+(#; 2 $$4&4 &2%()(,-*5 $$4&4 ;()'2',-(8()1 1&/$ &2%()(,-*5 1&/$ :;#!2%!,2('-23*'( &11 $ &2%()(,-*5 &11 $ '(& () *"!#$"*% +" *"!%* "" "#!" +"" #), #"#" % +" *"$*% " " "#!" +"" 1/<#*)(3%,#$& &/4 4$1 1& 1& 6+,!,+2*#(-#!,+2-8'+(%4?#( 2!*, &/4 4$1 1& 1&

14 ! " # $%&' ($& "! ')&"( ($& (%%*!+,-.#/!&"$1//12+!-3!/1 &$'&% &""&) )&& &%& 45!2#6/2-73' 8!-2+/ &$'&% &""&) )&& &%& &$'&% )&& "! &""&) &%& (%'*!+,-.#/!&"%%!699-#7 && && +!/ !-3!/1 3:-!2- && && && && ((*!+,-.#/!&"%)%1#+1 %&'$'' )&) $"& "& :69* 8!-2+/ %&'$'' )&) $"& "& %&'$'' $"& "! )&) "& ((*!+,-.#/!&"%%/-3!://16 :+/2739;77-8!-2+/ +71+!-3!/12*!+,-.#-! "&"'&")$( %&$()( "&"& 3 "&"'&")$( %&$()( "&"& "&"'&")$( "&"& (!-2+/:-3!&2.11-7</ %&$()( $# &(&$("% &'$&"(! $)*!+,-.#/!&')-!#!69 '&"' )&%& "$& )&%&./32-/2:-,&)92-!:4-6!-67-! 2= )&%& )&%& )= "$& )5</3:>!.-!31#-! ')&)'$ "*!+,-.#-!/1 %&"'" %+9.+2#//1-! '&$%( $"*!+,-.#/!&'$*7-,-4-/#-! &((&))$% "&$&)( &"& :+/2732-!:4-6!-67-! )= "&$&)( &"& )5</3:>!.-!31#-! &%%"&"' "*!+,-.#-!/1 "& %+9.+2#//1-! &("$ $*!+,-.#/!&"%% %"& 16!6/#+!* !#-!9/23-72-! 63-7/1"36 "# $%# &' $%# ()# 1!;//-+9!<3-! &((&)"")( "&)( "&$)$&'$ "3!#+1: &((&)"")( "&)( "&('&% $62#-,-/3+9 )2.6##-!61#-!+1+!2.!/1 "%&$% %2#!6/3+9!<3-! &)(&$ $"&%) "3!#+1: &)(&$ $"&%) (.+7+/56:-! '&'%) %&( &$ "& "3!#+1: '&'%) &$ )):6/3 & $"7-,-/3#>1#-! %&( "& '7-1-*7632-! )$&(")' ))&' "3!#+1: )$&(")' ))&'! *!+,-.#/!&(.+73/1< &%$&''% && &()& 3:.7/1A<2#-3-!/-B "%&$)$( && &()& %+9.+2#//1-! &"&$() *!+,-.#/!&(): )'%&')% "& "'&''' "& 2#-!2.7#-9:& 3:-!2- $&' "'&''' "& %+9.+2#//1-! $&' "'&''' "& "3-2#/6#+/777->7# (&)$($ %+9.+2#//1-! (&)$($ (69>!.//169#2*+! &() %+9.+2#//1-! &() C6/3/1 ((&'"$ "& C6/3/1 ((&'"$ %+9.+2#//1-! ((&'"$ 6!-,3-+!! "& %+9.+2#//1-! "& *!+,-.#/!&)"$7-1-!-32.6-! )&($ ''&%'$ $(& 93#-/

15 # $% &"!"!"!" ' ()%*++ +,-&#,'#,-.# ($)*// (123&-!-,# $)4%% $//)(/ 4) +*'#5,2&-#)*%/32667-,--8& %$*)(4% )) $)+(4) 29-!:76,1#;<, ' $%)(+ +,-&#,'#,-.# 4$)$+$/4 (123&-!-,# ++ )) $)+(4) +%'#5,2&-#)%(*=8<,&'= %4)+/ $)()*$ %) $)$) 7<,7-3&79&6,<29<!-5#< (123&-!-,# %4)+/ $)()*$ %) $)$)! "" #$$%!&'($ ) *$>99,3#1;9 *)*)%+( $*4)%+ $)4*)(* $)$$/) +%&!932 <&!9.6#!,'#5,2&,# $)*+()$$% +)/+ $)$$/) ++5!9> 1376,#1)6) /)++% %$)%% +(&!932 <&!96,-32738,3. $4)%%% +4&!932 <&!93'#&329,# %)(%+* $)%+ 4$)/$% ('#5,2&?!<#>&#799, %+/)(4(( %+/)( (%#!&!<3' 95,1)6) %%)4// %()**$ %()$+(/ *+) 4$1!-<,-<,-.#-, -<13: 3,& $$()4* $)($ 4.#-,97-<39&33.7<,& %) %) *$$*29<!-31,9!&,211 -, 44/)%(% +) +)4 *%+) ',#3-79, )$ *1.<,##,53,##,'#>3,-&7&!- ()*$( **#,-!-3' 95, %()+ *4'#17&,#!79,1)6) ) (#32,99!, <!&,# **4)*4* +%)/ *%+) %#32,99!,!-<&>&,# +) *$$+9!-<,7<,/ (/)4% %*%) 73&,5,-<1 (/)4% %*%)!*+),&- ) *$$3&7<!- $)/4)$+% $$4)4$ $)(/*)%(% ',#3-79, *)($/)(+** *)%/()/ 4327&&,#7!&,##3!2#!-,# /)$(% %4)*+* 73&,5,-<1 %)%/)(*(/ $) *)44%)/4$ /!-6,-&7# $)**$ %) %%1732!-,#17&,#!,9 %(+)44/* ++/)$%( %47-,#,'97-&-!- *)*)$4$(* %)*4()4% %9837-9> 4)(/%* $+)$ +7<1!-!3&#7&!- +)4%%%( %)/%( %#32,99!,!-<&>&,# $4)4$.&!*#)% ) *$#3&#><, $)*/)%4* $)(4)/* ',#3-79, %+)+%/(% %44)4/ 4327&&,#7!&,##3!2#!-,# $$)%% 4)4 73&,5,-<1 4$*)*4*+$ 4$+)$4/ +7<1!-!3&#7&!- )+*!/''%1+$$% ) *$+39&33.7<,& 4$)(+*( 4$*)%% %#32,99!,!-<&>&,# 4$)(+*( 4$*)%% *$$%'7#2329,-A#>-<25>#329,- (**)+ (*$) (+'7#2329,-A#>-<25>#329,- (**)+ (*$) 23.%- ) *$/B,-B:#!3&!7-3,9< $)$/)(/+ $+)/$ $)(()(+ ',#3-79, +$)*/*% $))4% 4327&&,#7!&,##3!2#!-,# %4)4*4* $%$)/ 73&,5,-<1 +++)/+4( %4*)+$ /!-6,-&7# $/*)++* *#,-.#!- ($)/4 *+)(% %47-,#,'97-&-!- (4)$4+$% $)%/ +7<1!-!3&#7&!- %$)//( $%)*( %#32,99!,!-<&>&,# $+)/$ 4&$),-54%*21%2%-*% ) *$429<!-2,&B:,#B,-&,# $)+(%*( $++)*(+ 4327&&,#7!&,##3!2#!-,# +4)$+ ()( 73&,5,-<1 $($)%++( /)4+4 *#-,-5!1+$$% ) *$&#>-!-3:799,# $)+/) 4)/ $)(*4)/+ ',#3-79, $)( 4327&&,#7!&,##3!2#!-,# +)%* (()4$% 73&,5,-<1 $)*/4)/*4$ $)+%+)$* /!-6,-&7# $*)$44 +)%(*

16 # $ %! "! "! " &#'()*#"() +,$- $,,,*.#")'"(/%)%'# 1+2&!!" # $"% &!$ $& $ '!!" # $"% &!$ $& $ 34%*5/'%4(/ 2+$,+2, $+2$1 &+,-+&- $+,4#6'33")'!/)"%'# 2+$,+2, $+2$1 &+,-+&- $+ $('(')*!! %!" #!!! $" $& # % & ' $! " #!!! $" $& # % # -.5(/#'#78'99'% 1&+212 &+& $,+&2 -$+$- 165%%'#5)"%'#4)4#"6#"()'# &+&1$& $&+2 &5%'8'(/49 -+$&, &$ 2"(.'(%5# &+,& $+2, 4#:5)%("()5)"%'# 2+$-2 -$+$- -&5/9"("%#5%"4( /"()!//5(('3';'(%'# $+&+-1$& $$1+$11 $+&1+$&2 $ &5%'8'(/49 +1+&2 +1$$&1 +,+$ %'6("6'#.";':'#4(53' +$12+$-1-$ +$+1 &#'()*#"() +$-+&&&- +&+1-- $"(.'(%5# $+, &5/9"("%#5%"4( $ -2*.#")'!/)"%'#,+,$,$ 2+-1,4#:5)%("()5)"% 2-+&- $1+1- &$"(/%)%'# +2- $*+!$ %%"$! $$,-./ 1/2344"!$ %%"$! -4 : -+1$ 7< ,+,4964%("()'# +1- $&56* %" #$ %!"$ &!% # 5' *7 8 &$&!$"& &! ' &$&!$"& &! -$'69:'3'58*#('634 -&,+ $'69:'3'58*#('634 -&,+ --(5%!#)'(4:#'%("()4) +&&+,-& 4#9"/3"():#48'6%'#.5(/3*(5%!#4) +,+,-&$& 4#9"/3"():#48'6%'# (5%!#:!38'( &2+ (5%!#6.53"%'%:35( 2+1 $4#%"/9"(/'# +1-8*#('634'69:'3' $ $!$"! #$ %!"$ &!% # ' $!$"! #% &"$ &!% # -64.' -+,-, 21+$2& /#"%:'#4(53'"(%'#('3*(("()'# -, $956"('#=95%'#"53'# -+,-,,+2 &5%'8'(/49 -,+& 65%%'#5)"%'#4)4#"6#"()'# /#"% 1-+$&$ -&+,2 +$2 /#"%:'#4(53'"(%'#('3*(("()'# -$ $956"('#=95%'#"53'# -&+2, -64.4#'("() 2 1-"(/%)%'# 1-+$&$ +$2 $*+ #! &" --1:#48'6%(#+$,,,53)5#'/64." $,$+& ''% 6= $,$+& &(*9+! &$ &&&"!! #!" $ & & #%!& # %:+**' ;<*!!%% &$"! #!" $& #!% $!& #$ '!$"$ #$$!" $& #!% 1-.5(/3*.'(33'4#9>3 $+,1 $+,1-5(/#'6499!('#4)#')"4('# $+,1 $+,1 1-.5(/4#?("():35( 1+2&,4964%("()'# 1+2& 1-.5(/3*4:)5.'# +2+-$- +,$.'/3")'743/'3'5.5(/3* ++- +,$ 49635"";'#"()4)#')!35%".'# 1&+-1$.5(/:35(:#48'6%'# 2+1,, 1.5(/4#?("() +1&-.5(/4#?("()/#"% &+&-,- "(/."(/"()%"335/'3'# +&- $*+ $% %&"$ # " $!& #$ 1:#48'6%(#+$,&>6#> -,+1--2, -,+$ >6#>4#!(/'#*)'3'1 -,+1--2, -,+$ ,4964%("()'# -,+1--2, -1+,-"(/%)%'# -,+$ :#48'6%(#+$,&64"743%6 -+&&1 -+&& -+,+ 64"743%64#!(/'#*)'3'# -+-&- -+&&,+,+ 1-,4964%("()'# -+-&-,+

17 # $% &! "! "! " '(")*&+,&-# %(.%%% %'. $/1"/213&+#-43"/-#"), %5.$6 %5. '171/&)"),-# %5.$6 %5. $8#19-&)#.'51**-#+ %6.(( %'.%$ %65. $5. %1**-#+1#!)*-#/:,-3/- $5.5%%$ $$.6 $5. $5. 5$5%%5$' '171/&)"),-# $5.5%%$ $5. '(")*&+,&-# $$.6 $5. $1**-#+#-43"/-#"), %((.'5 %(5.$6( %. '171/&)"),-# %((.'5 %. '(")*&+,&-# %(5.$6( $(8#19-&)#.'*#4+/7:33-; '$.% (.56%5' '$. '$. %*#4+/7:33-;1#!)*-#/:,-3/-# '$.% (.56%5' '$. '$. 5$5%%5%%$ '171/&)"),-# '$.% '$. '(")*&+,&-# (.56%5' '$. $'8#19-&)#.'(*1)/#1*; '.(%%' %%.%%(6$ 6. %%. %*1)/#1*;1#!)*-#/:,-3/- %%.$5 %%.%%(6$ %%. %%. 5$5%%5% '171/&)"),-# %%.$5 %%. '(")*&+,&-# %%.%%(6$ %%. $*1)/#1*;#-43"/-#"), (.5$6 6. '171/&)"),-# (.5$6 6. $8#19-&)#.''")*-#!87:33-; 5.''6% 5(.%(% %")*-#!87:33-;1#!)*-#/:,-3/- 5.''6% 5(.%(% $5%%5%%5 '171/&)"),-# 5.''6% 56. '(")*&+,&-# 5(.%(% 56. $8#19-&)#.'4#-#+#,#:& 56.5(( 5'.65' %4#-#+#,#:&1#!)*-#/:,-3/- 56.5(( 5'.65' $5%%5%' '171/&)"),-# 56.5(( 56. '(")*&+,&-# 5'.65' 56. $68#19-&)#.',!*/:7:33-; %.%.(6%5 %.6. %,!*/:7:33-;4!)484//4,- %.%.(6%5 '171/&)"),-# %.%.(6%5 $,!*/:7:33-;1#!)*-#/:,-3/- %.6. '171/&)"),-# %.6. $%8#19-&)#.'64*-24-& 55$.5$66.'$ 5. $. %4*-24-&1#!)*-#/:,-3/- %$(.'$66.'$ $. $. 5$5%%5%%' '171/&)"),-# %$(.'$66 $. '(")*&+,&-#.'$ $. $4*-24-&#-43"/-#"), $'. 5%. '171/&)"),-# $'. 5%. $%$8#19-&)#.'6%-3&4),+ 5$.$55($ 5$. %-3&4),+1#!)*-#/:,-3/- 5$.$55($ 5$. 5$5%%5%% '171/&)"),-# 5$.$55($ 5$. $$8#19-&)#.%433-#7:33- %.$.'566 %.(. $433-#7:33-#-43"/-#"), %.$.'566 %.(. 5$5%,%5 '171/&)"),-# %.$.'566 %.(. $$58#19-&)#."#-71/-) 5.' %"#-71/-)1#!)*-#/:,-3/- 5.' '171/&)"),-# 5.' $$(8#19-&)#.%%#-43"/-#"),4 %(.'( %. )4&!#4$834)-)17#;*--*2-93/)1# $#-43"/-#"),#-43"/-#"),4)4&!#4 %. $834)-) '171/&)"),-# %. 51#-#-*-3/-44,#+/)"),-*+# %(.'( 7:33-;2-93/)1# '171/&)"),-# %(.'(!! "! %%-*3",-213*-3/-44)*3: $.$(. %5.'5 $*#"&<-*3",-213* $.$(. %5.'5 %5)4&!#1#43&)"),/8#19-&-# %.55.(6 $()4&!#1#43&)"),/8#19-&-# %.55.(6 #$! %&'()*+,#-./+""#-! +#*1%&'()*(* '171/&)"),-# %((.(' $. '(" $..234!! 5$ 46./-'7)&+*&- " 6*#"&/!*,"&-# $$. $7"39:81#&43 $6.$$ 584#&)-#/4 $6.$$

18 # $% &! "! "! " $'(')")*)+"'#")( %,-.%./-.'(')")*)+"'#")( %,-.%./- '(')")*)+"'#")(,,.-%% /- $'(')")*)+"'#")(,,.-%% /-.1"2345#&*2 -.,., $*("&&"2622'+45#&*2 -.,.,.78*2"&'&++&9#")(5(2'*)*(')&'#,,-.78*2"&'&++&9#")(5(2'*)*(')&'#,,- $':*);2")(**&&'#"'# $%- -$! "#$ %&&'!'& %&%&'!' %&&'!'& %&%&'!' /1"23(5;7');'2+' %-$$.,/-., $--$ $( < %-$$ ( <.,/-., $--$ = > /,1"23(5;7');'2+'#622'+51#?;'& $$-%% $( < $$-%% /$2*);#!(+54(*8'#./-%.% /-$% $&"2+9)./-%.% /-$% ( <./-%.% /-$% = > /$$");!+&#"54(*8'# $/-,$ %-, $&"2+9) $/-,$ %-, ( < $/-,$ %-, = > /$)*&!#5(8*);54(*8'# -., $&"2+9) -., ( < -., = > &()*$ '%'!'&' %%& % " ''!'&' %%& $/-.!;("&'# $/-,,+4"2;'8*);+54(*8'# %$-%.!;("&'# %$-%,$72"1*5(6#';9(&"(:';.-,/% -$$ *(');*$ %$-%.7"21*&"24*+)")(+42*) $.- (#))'!&"77'# $-,/,$)*&!#5(8*);.-$/ $-%$%-% $"=- %-$/ $$-/,.$19);"(:';+75)&#52.%-/..8*);");8");")( /-$ 1"2342*)26()")( $-.$. $1';2'1+7* $-.$.,$/+4"2;'8*);+54(*8'# %-/% $;#"&+4"2;'8*); %-/%,$72"1*5(6#';9(&"(:'; $-.-. $/,-$$$ $;#"&72"1*5(8*#1' %-.$/ %-$$ (#)!&"7 -,, $%- %(#)'#:8'#8+867+& $,,- 72"1*&"24*+)")( -$,$,$,)*&!#8*);5(54(*8'# $-,,-%%$,/- $+7*12")(+*)7') $$,-%.$ :*#&'86#7'& $-/-,/- :*#&'86#7'&!);'#+7!;+(*#*)&" $-/-,/- %)*&!#4*#72"22'62& -/%,$$");!+&#"54(*8'# $.-%.% %,-$. $4#53'7&'# $.-%.% %,-$.,$$2*);#!(+54(*8'# -%/ $4#53'7&'# -%/,$$.79+&8*);' %.,-$,,$ $*;'8*);+75)&#52 -$.$ 2?2*( $-$,.*;'5(*;'#5'# $,-,$,$$%)*&!#8'32';)")( -%,. %-,. $)*&!#8'32';'# %%-%.% %,-%..5#1";2")(+1*&'#"*2'#.-...,% %,-%. )*&!#8'32';)")( %7!#+'# -$% )*&!#542'8'2+'#)! %..5#1";2")(:*#&'86#7'& $-/%.$ $- %+ ''%%% %,%4#53'7&)#-%+&"#!);&:'32+ $-./.. - )5#; 5175+&)")('# $-./.. -

19 !! $ %& ' " # " # " # ($)*+,'-$!&.%+/)#123+-+!&& 4! )2#5+$ 6)3,)/'-#-5+$!&& 4!!"#$% %%/,17+78$/+,93(+2/+ %!6!& %!.! $)''+"7$877+2/+ %!6!& %!.! 41-7$+/,17+78$ %!% %%%%/,17+78$/+,93(2+/+ %!!4&!6!&&4&6 %$)''+$ %!4!4&!6!&&4&6 1-7$+/,17+78$ %!&6 %,)27#-5$1-7:9/+- %!6!4%. %!.!64 %4!&&!4% %%!%6 &! 6! 41; %%!.%!4&%% %!.!64 %%!4!% %%!%6 &! 6! 2 4!%%!&%!!44 %+$+7/,1/7+()'+'</ %= 6!46 %!6 %! %%!.% 41; 6!46 %!6 %! %%!.% 7+>$#:#22#5+#,)27#-5</ !64 4!4.. &%6!.%4 4!&6 %&= 41;!64 4!4.. &%6!.%4 4!&6 4,)27#-5,)331-7)+-'$12<$3:+*&= 4!..44!6 41; 4!..44!6 4/'1'#)-2"-7+$/,):<3+'12:+*= %!&!4 %!6&!. 41; %!&!%. %!6!. 2 46&6! &2"-7+$/,):,)331-7)+-'$12 %!%644 %!,)+2:9-5+'4 41; %!%644 %! &/'1'#)-:137$"(<*+$ = %!4.!&6&6 %!6&4!%6% 41; %!46!4 %!64!% 2 44 &! /'1'#)-'8$/'$"(<#-7"/'$#:+*%=.!46%!6. 41;.!%4! /'1'#)-/'+((#-5<-8517+= %!%6 4!% 41; %!%6 4!% 6/'1'#)-122+$<122+$322+:+*= 6!.64&.!6. 41; 6!.64&.!6. 6)>>+-'2#5++/,8''+2/+/$"3 &6!6 41; &6!6 &% %($)*+,'-$!&6&+$+7/,1/()2#'#,!.&. 4! (21-215'85-#-5/:+72#5+?)27+2/+ %&%. %(21-215'85-#-5/:+72#5+?)27+2/+!.&. 4! ($)*+,'+$#-5! %!6 4! 6)3,)/'-#-5+$ 6! ' " #(# ' " #( )# " %4%':#/ %4%!..&!.%% %4%!..&!.%%!!. %!! 4,'#2:#7+$+/125 %4%!..&!.%%!!. 4&/125'#2'$+>)$ %4%!..&!.%% %!! & " #( %6&>)$/8-#-5/>)$:12'-#-5'$+>)$+2 %!.%.!64&4 &! 51/)5:1$3+ (+$/)-12+ &4! 4#-7'95'+$ &! >)$/,+22#5+#-7'95'+$!%%!&64 %6>)$/8-#-5/>)$:12'-#-5'1/ %!66 (+$/)-12+!&%!&66 >)$/,+22#5+#-7'95'+$ 4!46!%44 %6.,)27#-5/(#27+:1-71A/ &!%4 (+$/)-12+.!&4 >)$/,+22#5+#-7'95'+$ %!4!4.. &%(* +%# 6!&!44 44!&6!!& 4!! (+$/)-12+!.!%&. %4!%4 &!.4%!& 4!! 4%,)-')$?)27 %6!66 4%!. 437+$$+*/+$)5$+($9/+-'1'#)- 4!6.46% &!. 4#->)$31'#)-/)5,)33"-#,1'#)-/ %!.!6. 6&!.% /8/'+3+$ &,)-/"2+-'#/'1-7.!%%.. %!%&&. &%! &&$1-?+>)$+-#-5+$ %!66. %!&%

20 !"# $% &! #'() *&)(+ #"#, -"".(/+/*(1& &)(1/&+, 2''",- 2#"# 3+1) *4,) /+&&56 + (7&)(+ 3+1) *4,/ &18+ 1)(+ 2#"-., #-- ""8+ 1)(+ 2#"-., #-- ' +()6&)(1&+ 2'""',## '#-#" *(+)87 36(( 2'""',## '#-#" +(&+ 7)**(+(1/3 2.", 2".#)6+ 5 &+/&+ 2.", 2"./*(1& &)(1/&+ ""'#",# -"..#)6+ 5 &+/&+ ""'#",# -". -/1 +)(() / "-', ##"" '(/$9+ & ##"".(/+ 17/1/37(( "-', "/1$+7+(/&5 +1+ ', -.. ":+(& ++$9 + ', (+ 6+;+(/)*117& 2"#.-,' (17)(&)6 2"#.-,' 2. +;+(/)*117& #/*(1& &)(1(/&3&+ + <6+ 6 2"#, 2#''#.) 17++(/&3&+ 2"#, 2#''# '/*(1& &)(1(/&3&+ 8 6&+ 2"'',# -..) 17++(/&3&+ 2"'',# -. (/1*( +1&/ '"'''," 2',..#"# 2.. +(& ''/5 &+(& ""-'.,-. "#.' &+ --,# #"" '(17+1+8)1+ )& (18) & -,' "."-.&5*((1+$9 + <6+ 6 2,-# &5*((1+$9 8 6&+ 2##, (/1*(1) /(( -.--", 2-.##, -# 2-." #-)8$+6 (1*& ", 2-.##, -# 2-." #/*(1& &)(1/&+ "-.',- 2-"""-.,"" #'. 2-- &5*((1+$9 8 6&+ 2-"""-.,"" 2--.#)6+ 5 &+/&+ "-.',- #'.!!!! (/1*(1) /((3+1 #'--," 2', #'- #'$+ #'--," 2', #'- (/1*(1) /(( ',"" ##-# '/ &*;51&&)(+ '-#,' "# (/1*(+($ 1*&+ + #."#,# '. *;51&&)(+ )+::)+ (/&3&+ # 8 6&+.) 17++(/&3&+ # #1+($ 1*& ',' 2-.'.188 2#'.-,'- 2.#.."117+ '--,## -- '+($ 1+$9 8 6&+ 2..," 2..-.) 17++(/&3&+ 2..," 2..- /*(1& &)(1/&+ -'#, "-#".#)6+ 5 &+/&+ -'#, "-#" #8 )$+*/)*)/&+8/1 "'.#," 2.'-.,# ".."' ""8+ 1)(+ '-,- ##. -1) &+ ( ","- #'-- #(/1*( "',' #" ' #+*$+ """, # # ".'#'",'" "'.' '"/ &1/&+ "'#, ' '&+ *)/&+8/1 ".#,. ' -56 +(/&3&+ 2.'-.,# #8 )$+*/ 2''-#,.-- ""8+ 1)(+ #- '"/ &1/&+ 2" ''&+ 8 )$+*/.' -56 +(/&3&+ 2''-#, ##8)&+7+ ) /((+(.'-, '.' '# +1)(&8)&+7+ (+ "', '&+..-#, '.' #'+$9 ) &/+ <6+ 6 2, -56 +(/&3&+ 2, #+$9 ) &/8 6&+ 2.'",# 2.#--' -56 +(/&3&+ 2.'",# 2.#--' #./*(1& &)(1/&+."#,#.'''.#)6+ 5 &+/&+."#,#.''' "#

21 # $% & '"! "! "! " ()&# *+,-*(#.,,(* %/% 1 $%/ %.,,(*-#!'* -!'(# / %&!,(# // 1 $%/ ()&# *+,-*1&#2)3(4(5 /%/$% 1//% $ $$+(#*2),( $$%$ 6//$ $+,-*4(-,!(72,-(,*( %6/ %6666 $+,-*,(5( 6/% %/% $*'(5()-28 %% %% 92)'2#8*9!)(#2!)4()'# %$/ %$9:#*(, $%$$$/ $6!'(# $66$$ %/ %,(5(8'(#!(,;<2)'!)(# $ 928+#!8'2#(# %6 %%% /:4#!(8*9!)(# $$% //+,-*<2)'!)(#( /6 66%% 62#*9(,,!(!)-'.'(# 1//% $()&# *+,-*(5,74(=#- /%$ 6$%/ $$+(#*2),( 6 // $+,-*4(-,!(72,-(,*( $6// % $*'(5()-28 %6% $$/ $6#():#!) $ %$9:#*(, %6$6 ///!'(# %$/ %/6 %,(5(8'(#!(,;<2)'!)(# /6$$ 928+#!8'2#(# /$ %6$/ /:4#!(8*9!)(# % //+,-*<2)'!)(#( /$/%6$ /6$ ()&# *+,-*:*'(#8#9*4(5 /66 %/ $$+(#*2),( 6% $+,-*4(-,!(72,-(,*( /66/ $$$ $*'(5() )'2#8*9!)(#2!)4()'# $ /// %$9:#*(, $6 6//!'(# 66 $6 %,(5(8'(#!(,;<2)'!)(# $$ % 928+#!8'2#(# /%6 /$ /:4#!(8*9!)(# 66%% //+,-*<2)'!)(#( /%%6$% $/ %()&# *+,-*#,4(5 $%$% 1%/ %/ $$+(#*2),( %%6/ %/% $+,-*4(-,!(72,-(,*( $ %$%6 $+,-*,(5( 1% $*'(5()-28 $6$ 92)'2#8*9!)(#2!)4()'# / %$9:#*(, $/ %$!'(# 66//% // %,(5(8'(#!(,;<2)'!)(# %$ $6 928+#!8'2#(# $%/ $/$ /:4#!(8*9!)(# 66 //+,-*<2)'!)(#( 6$%% %$ 62#*9(,,!(!)-'.'(# 1%/ ()&# *+,-**, '() % %%6$% 1 $$+(#*2),( $$/ 6 $+,-*4(-,!(72,-(,*( /%6% $/$% $*'(5()-28 $ %$$ 92)'2#8*9!)(#2!)4()'# $$ %$9:#*(, //$$6 //!'(# $/66 %6 1 %,(5(8'(#!(,;<2)'!)(# $/ %6/ 928+#!8'2#(# $$/ % //+,-*<2)'!)(#( $/ 6$ ()&# *+,-*(&>#(#74(#4 66 1$%/ 62#*9(,,!(!)-'.'(# 66 1$%/ /()&# *+,-*(&>#+#!4'( 1$ 1$ 62#*9(,,!(!)-'.'(# 1$ 1$ *,()&# *8'(#!,(# 6% 1$6 1$/ 62#*9(,,!(!)-'.'(# 6% 1$6 1$/ -8!)!*'#'!2)* -!'(# %% $%%6 /%24(#:#'( -!'(# %% $%%6 $+#25(9')#%/%9:&*, '() %, )-(#*924 9:&52#- %! " " " " &#2)3(4(5 1%6 $+,-*4(-,!(72,-(,*( 1% $*'(5()-28 1%!'(# $ %-8!)!*'#'!2)*12 $6 66 8)-*9&*&>)!)

22 !"# $% &! "'&()(*+,- #../1 1 2,*&, -'2*(,3*4(*& ##"" # 1-5)&( -*5 "/". #1./ "165+'4(+53(7,5+(5'( /. "// "'&()(*+,-.11# # "/ (*3 *3 "/"/".1/" 2,*&, -'2*(,3*4(*& ## &) #"" 1 #-'2*(,3()(-'2*(.##1 11# #& 92' / #"2,-6 -&, ( # #2 '(5&53(*$ 3'4 2',-7(+( /"/ "#"# ##-5)&( -*5.11 /"1 13&( 1#1 # *+'-5*3', +**3 ##1" :1../ #$5( ##1" :1../.*+&83&( :/1.1 :1# /, '2(553(*+&83&( :/1.1 :1# *+(5+-*'& &,*'*+&83&( :""/""# ( 74( 4., '2(553(*+&83&( :""/""# "*+(5+-*'& &,*'*+&83&( :1 :1#.# 6 4&(., '2(553(*+&83&( :1 :1#.#!""!"" #$" % "&48 3;(*+(4(), -;5.#./ :"""1" 11# "1$<*4(*& 1"#"" "4()65*583**3 :"# ".&48 3;(*+(4(), -;5.1#" :/.1./ 1& 2'22( 7(+' $()+( "#1. ". *&( (36,)(2&:+*'2:&<'2( :""1" 9<2(5$<(.$(+ ( (-2,--(537(+2,5+*3 /""11" "/" & 2-,+(55(,3'2&'(6,)(2&(."& <37(+''2$(*+(, *'&5&**3( 1 " 2,5+*3-+&$<.& 2&855*3(,3+'&<.../., 58*3(5'('& +5$<-55( "#..) +'2 ;+34**3,3 1/". 5*+*'6(2& '''&*9(.$''5'(7,66('4() ".##" "-'2*(,3-&( (5 1/ :/1 #/1 :" #-'2*(,3-&( (5 /111"/ :."#/" #.5('(65* #""#/# " #/*'2(5'(-'2*( "11# :/1 """ : 15('*3.1".." //.. :/. 1#5((&-*3(-(*&=65)($5( : 11# :./ ""53( :##/## #.#. :#.# -&( 5( 2$ ""1/1. #.#..-&( 5( '53 :"/#.# :#.# "4()6( ',*5(5*, +(5*3 :1.1 :"1#" ""6( ',*5( "#1/ ""1 "/$(258+**3 #.//# ##. 1/+-*'& &,*'+3&( #"#.1"#/ + &'+3&( "1..,4( &(5***3( :/1// :"1# "#'-(+(48 2'&(+5*, +(5*3 :"/1 :".1 ""6( ',*5(.# :".1 "/$(258+**3 //" + &'+3&( 1"1.,4( &(5***3( :"/1. "1&- ( 48 2'&(+5*, +(5*3 :1"#1 1".# :1".". ""6( ',*5( 1///.. 1".# "/$(258+**3 1"".1 1 $()+(, *+ ( :1".". + &'+3&( :###..,4( &(5***3( :"#/1 "53( 6( ',*5(5*, +(5*3 :1.# :1# ""6( ',*5( ".." :1#.,4( &(5***3( :../1" "6,)(2&( *3 ""1.. """1 ""6( ',*5( /.#1 2,*&, -'2*(,3*4(*& "/1. 2,*&, 7,5+ "#//". "-+( ()'(,3 (6 8'(*&&,*. +4( '( ##"1 "5 ""/ "# "/& 2./""" /". ""6( ',*5( #1/...

23 !"#"$%&!#'"(#)'#% * +,-!"#"."/ +,1* +,- $2'*'3&'"('45&'#%"#,6* /,16,- 1*6,-+6,11 )'3"(4%! 1,+7,++-*7-1,7,61 8, 4'&"#%/',-,--* 6,1 6!"#"$%&!#'"(#)'#% +,-!"#"."/ 16,+1+* +,- 8, $2'*'3&'"('45&'#%"# +,77*, - '(' 6,67*+ /,1-, *,1,+ ''!)&'#( , --&(' , "$5#,,17 *+ 4'&"#%/',6+,17 *6 --&(',6-*7 +")'2'/2###(' 8,16,6+* )!&"$.'&9'#' 8,6--* 4'&"#%/' 7 1,11*6 --&(' 8,,1* +")'2'/2###(' 81,+*7 /''/&'"(%$#&%"#,++,6*1,, 7 /,++,6*1,, 7 -%#/5("( 1,16*11 / 1,16*11!"#!$%$!&&!#!'()(' # 6&'#"")%/##('# &4'&"#%/'*#'#'/2###(' 87 +#5(' 7 2#'8"(%##'/&'&")%/##('# 61,+*7 2#'"(%##'/&'&")%/##('#* 61,+*7 ('#''/ &4'&"#%/'*#'#'/2###(',,61*+ +-,- :)'/('."/,61, +*7 6,67 +#5(' 8,7,1*1 8,7,7 ;8"()!/#(<''&!%= &4'&"#%/'*#'#'/2###(' 8++ +#5(' ++!/"(4/%# 86+,76* &4'&"#%/'*#'#'/2###(' 1,6*+, -1,+- :)'/('."/ -7,1*1 +#5(' 8-+,-* 8, -1,+- 9'#%/")%/##('# 8 6,611* 87,+*7- &4'&"#%/'*#'#'/2###(',7,++*+ -6, 1 :)'/('."/ -++,-*77 +#5(' 8,77,-+*+ 87,+*7-8-6, 1 1&'#"8"(&"9%/")%/##('# 8, +6*- &4'&"#%/'*#'#'/2###(',-1* 6,17 :)'/('."/ 7,* + +#5(' 87,+* 86,17-9'#%/")%/##('# &4'&"#%/'*#'#'/2###(' 8 - +#5(' - 7;8"()!/#(<%$,*$/32*)'3 87,71,*+6 8 "(4%!= &4'&"#%/'*#'#'/2###(',6,6+*+ -6,+-+ :)'/('."/,1,- *1 1,-- +#5(' 8-,+,*6 8++,-!"/#(.%)# &4'&"#%/'*#'#'/2###(' 17 +#5(' 86 %'3'"4)%' -+,6* 8 7,7*1- -+,- 8,,61 %'3'"4)%' -+,6* 8 7,7*1- -+,- 8,,61 &4'&"#%/'*#'#'/2###(' ++,* -17,6 :)'/('."/ 6,-67*, +#5(' 8 7,7*1-8,,61 4/'3'%(5&%%', 4/'3'%(5&%%'.'#."//, / &4'&"#%/'*#'#'/2###(' :)'/('."/ + +#5(' 1 '#."/'/&'%)'3%'%/' '#."/'/&'%)'3%'%/'.'#."/ // &4'&"#%/'*#'#'/2###(' 867 :)'/('."/ 86 -$%&!#' +6 +#5(' #* +,

24 ! "#$#%$&'$( )*+,*-. *,)*,, +#/$$(1" )*2*,.)2 *,-*,+ )/3#$.#&$1&1/3(&$ +)*. )* )$% *.2 *+, )-4#( )*)+.2 +*++ )24#"$ ),*).+ 2*22) 4$$51$ -++* +#/$$(1" -*+2 )/3#$.#&$1&1/3(&$ *)2 )$% +*- )-4#( +* )24#"$ *)-2 %$$&$ )*2 51$3(*-2/#%&#/%&$(+. +*. +*+. +* +* %($/ * +*+. +* -1"31/((&$ +*. +*! 25#3$(&/#1"#$ *)*)-,., 2*-2*-.,) **+ +*-* )/5$/1(#%$ 2*,).) ))*+2 74$%&$81% 2*.2 **, -&$ 9$"*4*% $#%(&/31,*,).,2 2#(/3#$%/$#(9$5#1"#$ ))-*+2.2,3:: 2*++. 2*-2*-.,) +*-* 25#3$(&/#&$ )*,-2. +-*2,-., 2*2) *)*), )/5$/1(#%$ *)2., 74$%&$81% *,-.- 2*+ -$ )*-2.)-,3:: +-*2,-., *)*), " ##$% &%'( '# 4$%&$81%$%/$#;/$%/ #($ *2,*2., )+)*+.-- )+*--*), *)2*2- * +4$$.<93$%/$1&55%#/$ +*)-*+2.- )*22).+ **+ )114$ )*+,*)., *. *+ /$$&$#<$ -,*-.-2 +*--*2 # #$ +**).), #4#((& *,,*,.,*)*) -4$ $%9/((& **-,.,)*+.+- *+*,+ -$(81%$%/$ +*,,*)).,- )*. *-*+2+ *)2*2- -&#$($%/$8* )-*-.2 -*,2 * 8#(%(&/5%#( -;$%/$&%$$($1&/33$8$/ *+*),.2 2*,.) *+*2- $""$($1#(/#%((&$ #";3((&$5'3=$ #($(,*,. **2 ;/$%/#4%$1&#($(#";3((& **-+.,2 2*2-2.) *--*22 -#14;(7/33$8$/;34;3-2*22.,,+*2). ),2*-,/&(#%#(%;&1&#4/$$ *--*,.) *-,*),#($ ), 1$.(($%%$"*4* 2-*+. *+-*,+ )/5$/1(#%$ ))- )+$3(/3#///#(<$, -74$%&$81% 2-*+. *-- $(14$(& *),*,++ )5#$#%$ --*2+.- -*) 258/"&'$( ) +5/=&$/9/$" +*,) +)58/1% 1&#$ *-., )*-2 +53;%$(914 *),).-,*2- +-%$$#5#$#%$ +,*22.,) 2*-2 )# 1(9$%/$# $%;&((&5' **-. 2*+. 2*,*-2 *22+* ;/$%/ #($,4$$7/%%#& *2)*-+.) 2*+. )**), *22+* )114$ *-*. *+,*+2 ))<93$%1&&#(&/$ -+* )-5#3$(&/1&#/$5%#/$,- &% 4($4$%&$81%$%/$ *2,*., **,, -+ )/5$/1(#%$ +2 )3=/$%$&($"#/3($, 74$%&$81%$%/$ -*-*,-).+) )*22* #(/3#$%/$ *+,*-. 2*,) 4($4#& *,*,2. +*) +="%$ *-*)., *,)

25 ! "#$%&& '" "$()*)#( ""!)+,(#,-.+/%%() (12#) "" '3/4)(&56*$+($.),1 &77&'8'" 9&8 &'& &'&!:%1)8)(/)(#/#./$;((),$)+.!),2#((#) ') &5&8"" 9&8 &'& &'& ) "&''87 "+ 5&'8 ''3/4)(&5/,1(#6:),!: 9&"&"8 9&7& 1), "+ 9&"&"8 9&7& '3/4)(&7*)4,$-$4;,(18 7&7"8 &./$;#%)16:),$ ') 7&5'8" "+ &587 & '3/4)(&7 '&5&87 &7& 9"&& (.+$1!:#((#)1/,1(# $:#)*$ 3 "5&"8 ') &'&"'8"' "+ ''&'"8 &7& 9"&& '3/4)(&7/,1(#6:),!: '&&8' 9""&"8"' 5&"& 9'&& 9'&& && 1),' +%3+#()8(./%+/(8%& 7&'8"7 9""&"8"' 5&"& 9'&& 9&& '& 3 7&"8"7 ') 5&"& 9&& "+ '&7"8 9""&"8"' 9'&& '& 6:),$+#3)4 5'&'8'7 7& 3 5&"8 ') 7&558 "+ '&'8'7 7& '!/+#))48(/1$1) &7"&8 9&& && 3 &'58 ') &5&'58 9&& "+ &8 && $:$$),!4)#)481/!!),))$ 5&578 "& 3 7'&"8 ') "&"78 "+ 77"&8 "& "6:),!+()4)(!+()#+1)+%13 &58" & 3 '&8 ') "&58" "+ & ''3/4)(&7')()#)(/)(# &5&'58 '&& 9&7& +.1)(/%%(+,))4!),:$((# "+ &5&'58 '&& 9&7& '73/4)(&7'%((1;$),< 5&8" 9'&"78 "&,:$$;1$-!+%13 %((1;$),<,:$$;1$-!+%13 77&7'8" "& 3 '&8 ') "&758" "& +!)41)./3+) "&"78 9'&"78 3 "&"78 9'&"78 '53/4)(&7%(1) 5'&8 && )43/4)) +($)($.,:((#(1;$), &"8 && /,1(#)4-(1$)48+%13 3 &7"8 ') &78 &&.//$1!:#((##,&/(#))48 7&587 6*$+($.),1 ') 7&587 '2(1)$.;(#3=$/,)!+)()1 "7&78,+)(1),)4 ') "7&78 2(1(#+.(1;$),,2)48 &8 6*$+($.),1 ') &8 7,((#+.!)( &78" ') &78" 5./,2(#),$)+.,:)$*+) &58" ') &58" '"3/4)(&7'.21##;),$)+. 57&58" 5&.//8)$)#+1)+,%(1) 3 &''8 ') "5&8 5& '"3/4)(&7 &'8 "& )#)1)4-%/$)!+)(8+.$(#

26 ! " #$#%&' %( )$%*#' *$ %*"+,(-$ # *.+!(/-( &%$#%#'& *$ 1*$ /( " $#%#'& %( %*$' *$ 1*$ %*%"+,(-$ # #!2(5-73 )$ *' *$&*$ 1*$&&*$ 1%$&*$ *$&&*$ " )$ *' %( *$&*$ 1%$&*$ *7 1*$&&*$ *$&&*$ %* "+,(-$ #*(,1+ *&$*%' *$ "7"+31"37-37!8--2(/3(9+3/(32( 1& "37-37!8--2(/3(9+3/(32( *&$*%' *$ " $' %96-/:(/.( )%$&'%# *$ #+5+2--( $%#' * %**"+,(-$ #&(7!3(-7. %$*$&') %$#%$ (37-(, (7!3(-7.(37-(, %$*$&') %$#%$ " $&'% %( %$% $#'# %$#%$! "! %(!37. &#$ '&% 1#$**%'# #$# 1&$).72(,(-/+5 %$%&'& 3(,(7.(!327+- $) %(-/3(,--7.(! #$**%'# 1&$) &"37/2(/3(9+3/(32( %$ * ')) *#$&)# %!8!27. & )$# ') 1%&$*' ##$ %/.2"(2+-73('-(-(34---( 1.72(,(-/+5 * $*&#' & $* % (3 %$&%'* #$## 3:2('23('/. *&$'# &*$# 4!7.3:2( )#$ #'#% %$%) */.7.+3(( %$ #'%) )$&) #23--(/+53:--7.!2( %$'* &3(,(-/:('!2;(-73(- 1%&$*' %%7-/(37.7.2(327!2 )$# #$&% ')& $#)$## ))$ /.-/(2/ %)<+3/-15+/(33(-< &$% ' $ *!2/. &$)#$' &$*$& ))$ *#(3(-/3((6 %$*')& *(,2(+ $$' &&$# * % 97-/;7"42(3 $#*)$ '% $#%$) *!2/. $&#$*#' $#%$* *#(3(-/3((6 1#&$%'# ) #$! "! % %.+-/(-+3/-(-( '= $$)&'# $$) 7"2 *+3/-(-( "2 $$)&'# $$) %! "! %*,(-!7-(2"+'-/27(73( &$#&' %%$%)% %/.>(/3(9+3/ &$#&' %%$%)% &!! & '( )"+,(-$ #19(,325-/(' *&$#*' &$ (.+- #+5+2--( *&$#*' &$ #)* $+!! "!! 9(,325-/(97- $&) 1$%& %/.2"(2+-73( #$ /.>(/3(9+3/ $ *7.(--39(,325-/(!6/37 $&) #-/:( 1$%& 382!6/(97-(- $)#' 1$' *$# 1$ &27('7..(+.+2-( $&' & $# )(-4- %$&)')% *$ 3(,(-/:( 1$' 1$,!! - ++!!!!! -!!! " 735-/(1..:33(22+3( $&#$'% 1$#)' %$)*$# ) -/(2--2"(2+-73( $)$)' 1$ ' $#$ %(-2"(2+-73( %$*') &$ %(-4- $%$&&' $)$&

27 !" # $%&' &&& (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" $..'%.%& ()"*(# -, " / ("!- )-(*" $/.' 1$/%&&'. %&&& %"*"!#2!"" &%/.' 1%%' / %.#( -#, $%..'...&% /,-2"**)"()" /' * $&'$ &$ #22"-2,*" /&&%%'%/ 1$/'&. %.&$& ("!- )-3"-, #*".%'/ 1%'..&&/ "2-23"-, #*"..%'. $." )4 ) $%%$' $&!" #../' (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" %%$' 1.%' $./% ()"*(# -, " / ("!- )-(*" $'/& /& %"*"!#2!"" &//'/% 1&..'% $ %.#( -#,..' 1%/.'$.&% * %/'&. #(3-2,*" $/' 1$&.'$ /%./ ("!- )-3"-, #*" &%' 1.%' %.&&& "2-23"-, #*" &&'.." )4 )./'.$./%!" #.' /% (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" //&' 1&'$ $. ()"*(# -, " / ("!- )-(*" %%'& 1$/&/'% %/%&&& %"*"!#2!"" /'. 1.'&. %.#( -#, %.' 1%' &&% *.'.% $. %5 (265-2,*".%%' 1.&'/ %$ ("!- )-3"-, #*".%%'. 1&$$'. $$ "2-23"-, #*" %/'/ %." )4 ) %%..'&$ /$$/!" #..%&$'$.&&&. (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" &..' $& ()"*(# -, " / ("!- )-(*".%'$ 1%/'% $ %"*"!#2!"" $.' 1%'. &/ %.#( -#, %/.'% &% *.%/'&. /(#*7-2,*" /'% 1&'..% ("!- )-3"-, #*" /&%$$' 1%%' &..&&& "2-23"-, #*".$.'% &.." )4 ) &$//'/ &/$&%!" # /%$.'.. (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (".'$& $.$.&/ ()"*(# -, " / ("!- )-(*" &%' 1%'.. %"*"!#2!"" %'& 1$/' / %.#( -#, $.&'$ 1/' /&% * $.%%'/ $(, )(,,+"#-2,*" %$&'$ 1%&' %$ ("!- )-3"-, #*" &&%.'. /.&& "2-23"-, #*".$.'% %%." )4 ) &/$' $&/!" # /%./'$ %&&& (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" $/&'$ $. ()"*(# -, " / ("!- )-(*" %%&.'$ $$ %"*"!#2!"" /'$ %.#( -#, /&'% 1%&' &% *./$/'."*# )-2,*" %$&'% 1..'$ &&$ ("!- )-3"-, #*" $.' 1/' $%&&. "2-23"-, #*".%'% &." )4 ) %%/%'. %/$!" # %/'& 1'$. (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# ("..'$ /$ ()"*(# -, " / ("!- )-(*" %/%'/ 1%$%%'.&&& %"*"!#2!"" %/$'. 1%' %.#( -#,.&'% 1%.&' &% /,-2"**)"()" ' * &&'$ /. &+#"-2,*" $$/' 1' /.%. ("!- )-3"-, #*" $&.../'// 1$/.'..$&&& "2-23"-, #*" %$'.$ &." )4 ) $/&'$ $%%%/!" # /$' /% (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" %/.'$ %%/ ()"*(# -, "

28 / ("!- )-(*" /%%' 1$%'/ / %"*"!#2!"" &$'// 1/' %&&& %.#( -#,.&.'. %&% * &.'$ $ * ,*" &%$'$% 1.$&'. //% * ,*" %.$.&'/ 1.$&'../%/% ("!- )-3"-, #*" %.'.$ 1&' &&&& "2-23"-, #*" '. &." )4 ) $' /$!" # %' 1$'. (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" /$%'% 1.%/'. /& ()"*(# -, " / ("!- )-(*" $/$'/ 1%%'. $& %"*"!#2!"" ' 1$' & %.#( -#, &.&/'& 1%$'% &&% *.$&'%&. * ,*",( %/.'%." )4 ) //'&/ (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" &&'& ()"*(# -, " 2"!5 )"--2,*" $.//'.% 1/'$ /% ("!- )-3"-, #*" %.'& %%%&&& "2-23"-, #*" %'." )4 ) $$%$'/ $%$!" # $' (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" /&'$ $/. ()"*(# -, " / ("!- )-(*" %%/.'$ & %"*"!#2!"" &$'/ $ %.#( -#, %.&$'..&% /,-2"**)"()"./$' /#(,( ) /' 1$&' $8#*" 2*#--" 8 $$'&.3,6"2"9("),("*!9.'&$ $$%'..3,6"2"9)" "35(#),)29 &/'&&.3,6"2"9-2#29 $'$ * $%' /& -(6":" #*-2,*" &$&'$& 1%$&'&...$& ("!- )-3"-, #*" $&'&% $%$ "2-23"-, #*" $/./'." )4 ) &//$'% &/%&%!" # /'... (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" $/../' 1.' /&$/ ()"*(# -, " / ("!- )-(*" //'% 1%'& %& %"*"!#2!"" %/&'&$ 1&%'% &&&& %.#( -#, $$&/%'. 1&' $&% * %/.' $$ -(-" ("3:" #*-2,*" /./'$ 1%'. $/% ("!- )-3"-, #*" %&/&'/ 1' %&&& "2-23"-, #*" $/$/'$..." )4 ).'%%./!" # $$'& % (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" %$..'. /&% ()"*(# -, " / ("!- )-(*"..&' 1/$'. $% %"*"!#2!"" %/.'/ 1$' & %.#( -#, $.$'% &% * /&./' $./ %-(!# )-2,*" /$$.'. 1&.'/ %%/. ("!- )-3"-, #*".' &../ "2-23"-, #*" &%$'&%." )4 ) $/$' /$!" #.%&.'/ &&& (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" &%%'..%$ ()"*(# -, " / ("!- )-(*".&./&' 1&/%'$$ %. %"*"!#2!"" %%%'. 1$&%$/'% /& %.#( -#, /%%'. 1/.'%.&/ * %%.'& %% /!, -*(-2,*" $%/' 1$.&'$/ & ("!- )-3"-, #*" %&/'& 1.'./ %.$ "2-23"-, #*" /'& %." )4 ) &'.% $$&$!" # %$' % (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# ("..&.'/.//$ ()"*(# -, " / ("!- )-(*" //$'% 1'.&&& %"*"!#2!"" &'&% 1$%&&'% % %.#( -#,./' $&% * /%%&%/'%% %/ $;*722"-2,*" %/' 1./.' $

29 ("!- )-3"-, #*" /.%&$'// /.&&& "2-23"-, #*" /%%'.." )4 ) &'/ %!" # %$.'%$ (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (".$$'& ()"*(# -, " / ("!- )-(*" ' 1%/&' &. %"*"!#2!"" &/&' 1$/$/' %& %.#( -#,..&'/ $/%. /,-2"**)"()" $$' * %.' /%.2, )-6")-2,*" %$&%%%'$ 1%&%'% / ("!- )-3"-, #*" $&&.$'. /./&&& -2,*"1,)#("* )-*"("" 1 "2-23"-, #*" &$%$'&.." )4 ) $//'&.!" # &&$&.'$/ 1$&/' (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" &/.$'&. %$% ()"*(# -, " / ("!- )-(*" %%.'./ 1$/.'/% %"*"!#2!"" %.%&' 1.'% %.&&& %.#( -#, //&&'& $$&% $.("*,2#*""-25)"*-"-;( %' * %&%.$'$$ / &7 -* (-2,*" %.%'.$ 1.' &&$% ("!- )-3"-, #*" $'%$ /& "2-23"-, #*" $/%%'%$.%." )4 ) //%.'% %$$%&!" # %/&'& %& (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" ' /&%$& ()"*(# -, " / ("!- )-(*" &/%'&& 1.' % %"*"!#2!"" ' %.#( -#,.$&%'& %&% * %%'%.!#(3-2,*" /$%'&/ 1.%$' & ("!- )-3"-, #*" //&' 1$.' &/ -2,*"1,)#("* )-*"("" "2-23"-, #*" $%.$'/$ $/&." )4 ) &%/&%'/ /%!" # &&'/ $% (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" &/$/&.' 1%$'$$./$$ ()"*(# -, " / ("!- )-(*" $/.%'$ 1.$&'% %$& %"*"!#2!"".'%$ 1.'.$ %.#( -#, %.' 1.'&& &$. * %.&&' /& 4(--2,*"./$/$'$ 1$&' $&%$ ("!- )-3"-, #*" %.%%'% 1./' %% "2-23"-, #*" &$&/$'%.." )4 ) $.'/$ $%/.!" # /.&'% % (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" %%/'% /%// ()"*(# -, " / ("!- )-(*" /&'../' / %"*"!#2!"" %%'% 1%/&'% % %.#( -#, $/.'/ 1%$' /& * $'.% & -2# ("31+6#3, (--2,*" &.%&$%' 1%%%'&.$/$ ("!- )-3"-, #*" %$$/.'. %&&& "2-23"-, #*" &&&$'. &%." )4 ) $//&%' $$!" # %&'$ % (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" /.%' %//% ()"*(# -, " / ("!- )-(*" %%/'/. 1/'& / %"*"!#2!""./' 1%.&%' & %.#( -#, /.'&.&% * /&$&.'.& $ :+-# -"*(-2,*" $&/'& 1/%&'/.&%. ("!- )-3"-, #*" $.$./'& 1.%' /.& -2,*"1,)#("* )-*"("" 1.. "2-23"-, #*" %&%' $%." )4 ) $/'/ $%%.!" # %&'/ & (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" $.$'& % ()"*(# -, " / ("!- )-(*" %%$'%% 1&%' %"*"!#2!"" %&$&'/ 1%' / %.#( -#,.$/%%'% $&..$ * &%/'$ & %-64* (1+"6*--2,*".%//'/. 1%.$'% $/./

30 ("!- )-3"-, #*" %.&'&.% -2,*"1,)#("* )-*"("" 1/ "2-23"-, #*" &&$'//." )4 ) %$&%' %$/$!" # $$%/'$ $ (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# (" &.' $ ()"*(# -, " / ("!- )-(*" %&&$$'% 1$'$% %"*"!#2!"".%/'/& 1%$' / %.#( -#, &%'&/ $ * &//'.!"-" ""*-2,*".'% 1./%$'./ ("!- )-3"-, #*"..' $%$ "2-23"-, #*".//.'...." )4 ) %%.%'/ %.!" # &.%&'. /$ (!" ()!"(*)"+,*("*-",)# ("..$$'.. &.$ ()"*(# -, " / ("!- )-(*" $$%&'& 1/&' $ %"*"!#2!"" /&&'. 1..' $ %.#( -#, %///'& %%/ * /%'& &% "2-" (7("#2*#--".' +# -" ").' / ("!- )-(*".'..3,6"2.7) )-,3(#" ) //&$'% / #(#*7-2,*" 3< $' += %%...'.% / %% >> %$$'$/ /,2,- )" /.'&..3,6"2.7) )-,3(#" ) &&%'& #!"-" ""*-2,*" +=.%$'& %% >> /%'..3,6"2.%3*6"*% %' % :,3""*,*2"-2,*" %% >> %' %../3,6"2 /$-,*:"**"3; -2,*" +=...3,6"2 /. %.% 1%.% 7) )-!"(*)"+,*('#-#*-" "",("* )"""+,!1$ += %.% 1%.%..&3,6"2 /&((# "*-"-3,*2./$'%$ % 13*# *#)7) )-!"(*)"+,*("*-" 1$ 3*# *#)7) )-!"(*)"+,*("*-" /&'./ % 3< &'% +=.../'/ % /,2,- )"./'$ -4",(-"*)"()" /'$ += /'$!!! ""# #""# ## # $ ###" #""# ## # 5**"-()",) (5)" %.&$./'$ 1$$//%'& $.$ 1%&&. /&$& 35(#),)-2:" " /%%/' 1%.'% %$./ 1&&. -#* )"!./'. %&/ 3"-, #*" %%//' %.7) )",)(" (4-#"#*" /.'/ %%." )4 ) &$'.& %!" # %'% / ("!- )-(*""(!("" &&/'& % %.#( -#, $$$%' % %&# -3,.'% /% /2--!2-,+"( '& &&& /%-#*)#3,(2",)7("*-" 1$&' 1%.'% 1&&. /&'?""2!-" ) $ $# ("*#"(2, -3*6" 4 " "-!"*'""2,*, %% $# -3, %4("!#" 1 /,-2"**)"()" 5**"-()",) (5)"4!) $%'$ 1$%&/' %&.. 1% /&$& 3"-, #*" $/.'/%..$$/%/ /&.& -2,*"1,)#("* )-*"("".$$'/$ %.% ),)..'. -#-3*A.7) )",)(" (4-#"#*" &$$&/'&% 1.&$' & 1.

31 ! "#$%#&'( )**+), -.+,/ )/!(#$#("$&1( /**,+,/.,($%2$% *+./ /. $3($!&.).+) /*/ -. #"1(-! /,,**+ /.$'(3$$%4'1(4('3'((.+. /(1(3&#!3!(!( *.+), )/ /*#"1'$%"4(1!('5!#"44$(.+) / -/ /,&'4$!&!"$ ),+..*)+.,,)*, -,."#(11%('%!(.+*. *,..!"1#(!&$',,//+/,/.*3244( &'( 5$'#65#"1($"% -.. &##"1($.,#"1($ "%&($,/+ *))) *, (!&1$%"$'(3$$%&$'( /**./,,+,,./ #"44$(#"1(,* (!&1$%!17&#"44$("% -*//+ -/ (%"$(,,##("'(1!("!(.*)), )6" "!&!"$+#"1("48'(! *,/+ )/'!&#"1(#"#9!(4 )..+ -,/+ / )*'#!$$%&!-'!943 *,+ #"1( 1"!(#( /)//+./ -),+,,/ #"1( 1"!(#( /)//+./ -),+,,/ /$&!#"1($( )))+/, ("$&1( *),**+. *, 9%$$%("%'($'2&(&1( )+/*,($%2$%.))+/, $3($!& )/+/ /.$'(3$$%4'1(4('3'((.*)))+ /,&'4$!&!"$ )+,, /.&$'(! /.+, '($'2&#!3!(!( **,/+ /."#(11%('%!( **,/+ / "6(#!'2$8,/+* -+."#(11%('%!(,/+* -+ "6(#!$./-19!$$%& //+/ / 5'&%"%#:($!&1&81(%8'($!1 '"$$$%'""!;(&#"1($ <,+) ;= ).+/."4#"!$$%(,+ /! ""# $" $$" " %& ""# $" $$" " #"1($+#"1'$%9%(; **+) -.*/+././* -*/ ("$&1( */).+ ))./, $3($!& *)**+,* /.$'(3$$%4'1( *+. / ("'$%&(1(3( *.+ /,&'4$!&!"$ + /)"#(11%('%!( )+. /.)+>((#!3($% - *&$'(1&('#!"$16( -/,,* (!&1$%&#"44$("%(%"$( -.*/+ -*/,, (!&1$%!1&$'(#"44$("%,*+ / (%"$( '! ( )! $$" *"# #* %& $$" *"# #*..*/+/ -,*/+)/ ),/ ("$&1( /)*+)/ -.*+)/ ),.,,,&!(6($'"4 )*)+./,($%2$%./.+./ )(3:($% *).+. /,#"$!";"1' )*+.) -*/+ *) /)23%('%!(.,/+.&$'(! **+/. /*/."!" *+..$3($!& *,+) )))))..#2(!26(.+ ).,1(%(!(#"%"%3(61('$$% /+, / &!! *$$$ "$$"# $*$ "#"*##" +, *$$$ "$$"# $*$ "#"*##" %& *$$$ "$$"# $*$ "#"*##" /511('%!("%$'!5%!(" /,)*+* -*.)/+. -*)*,))*?..))+*. /,.))) ("$&1("%&'4$!&!"$ /,/*)+/,,*./ /16(!14'!3(6(%1($%.,))) )16(!1%1'($'("3(%&$% /) /,&'4$!&!"$ )/+ /."#(11%('%!( */,)+*) -*/+ *,).

32 ! "# $!%&'(!&%')$*+,,'$ "-" "." #+/%&1)%(+(*$&%)$ # &2(!''($3 #+1&)$ $!%&'(4$) %' #""-" 5."- $,,$)*+,,'$ #" $!%&'(%%')$*+,,'$ 5"# "##6-# 5"#".." 9 :%!$+ 6"-.6 6# $+'%&$+(%),'!%!+' ""6-"# 6 1)%(+(*$,%!$%&$...-# 6%')$%''()(!$ - "6 &$($&%)$+('4$'!% ".-. " & 6-6. )!$')$+ #"#6-# 6"6 $+'%&$+(%),'!%!+' #-"6 "6 6%')$%''()(!$ "-6 &$($&%)$+('4$'!% 6- & #-. &2:;<*+&$'+.6-#6 "66 $+'%&$+(%),'!%!+' #6-6""" 1)%(+(*$,%!$%&$ 6".-# 6%')$%''()(!$ "6- &$($&%)$+('4$'!% ""-" #"... & #.6-66 )%& 2+ ".#- 56#-.#."" $+'%&$+(%),'!%!+' "-6 "" 6%')$%''()(!$ #.6-56#- &$($&%)$+('4$'!% "6.-6 & 6-. 6%**+&$'+ "" $+'%&$+(%),'!%!+'..-#. 6%')$%''()(!$ "#-6. 6 &$($&%)$+('4$'!% 6 & # ")+'''()++!:$%*+&$'+ -. ". $+'%&$+(%),'!%!+' " %')$%''()(!$.- &$($&%)$+('4$'!% #- " & #6"- " #%&,')$54+ "6-.# 5.".-.# 6"# $+'%&$+(%),'!%!+'.6-6..". 6%')$%''()(!$ -6 5.".-.# &$($&%)$+('4$'!%."- #... & #."- 6.4+'&)+.6"-" ## $+'%&$+(%),'!%!+' ".-. 1)%(+(*$,%!$%&$ 6-6%')$%''()(!$ 6#"-" "# &$($&%)$+('4$'!% #6"-" # & - # )4%'( " 5.-# #6 $+'%&$+(%),'!%!+' ""- 6%')$%''()(!$ 6-5.-# &$($&%)$+('4$'!% -" &.- #,'*$41'($! """"- 5-66"#",'*$41'($!+ """" $+'%&$+(%),'!%!+'...6".-# 6%')$%''()(!$.6-5- ##... &$($&%)$+('4$'!% ##.-" ')4$')(4$)&($:+&)$&$+(%')$ #..-" ## )(!$!&)!%'!!!+'$' & 6.#6-6 #,'*$41'($!!)*&.6" ')4$')(4$)&($:+&)$&$+(%')$.6" )(!$!&)!%'!!!+'$' %**$*+&$'+ 66-# 5#-" 6# $+'%&$+(%),'!%!+' #6#6-" 56-6 # 1)%(+(*$,%!$%&$ #.-.. 6%')$%''()(!$ ## " &$($&%)$+('4$'!% 6#6-. & #-" 6 6%%&2**$*+&$'+ 66"#- ". $+'%&$+(%),'!%!+'...-.". 6%')$%''()(!$ #6-. &$($&%)$+('4$'!% & #6#-. 1')*<1*+&$' 66-6."" 1')*<1*+&$' "" $+'%&$+(%),'!%!+' #"."#-.."" 1)%(+(*$,%!$%&$.#-"

33 ! 6%')$%''()(!$ 6#6-.6 &$($&%)$+('4$'!% ""-. & 6#-. %,)+ "6"-.. $+'%&$+(%),'!%!+' 6#6-."" 1)%(+(*$,%!$%&$ "6-. 6%')$%''()(!$ 6"-6# # &$($&%)$+('4$'!% #- " ')4$')(4$)&($:+&)$&$+(%')$.-"" 666 )(!$!&)!%'!!!+'$' & "."- ". ) <$!+.-.. $+'%&$+(%),'!%!+'."- "# 1)%(+(*$,%!$%&$ "-" 6%')$%''()(!$ ".- #" #$'(;'( " &$($&%)$+('4$'!% ')4$')(4$)&($:+&)$&$+(%')$ ##- 6 )(!$!&)!%'!!!+'$' & *+'( <$(*+&$'+ "-.." $+'%&$+(%),'!%!+' #""#-" 6. 1)%(+(*$,%!$%&$."-. 6%')$%''()(!$ "-66. #$'(;'( 6"."- &$($&%)$+('4$'!% -... ')4$')(4$)&($:+&)$&$+(%')$ "-6.6 )(!$!&)!%'!!!+'$' &..#6-. "2'&')*+&$'+=$'>.- 5"- $+'%&$+(%),'!%!+' ""- 6. 1)%(+(*$,%!$%&$ #-6 6%')$%''()(!$ 6"-" 6 &$($&%)$+('4$'!% #6.-. ')4$')(4$)&($:+&)$&$+(%')$ - )(!$!&)!%'!!!+'$' <'+*& 5"- & 6"##- #*%')$5:<%+ #"- 56-6# $+'%&$+(%),'!%!+' """-6 #. 1)%(+(*$,%!$%&$ - 6%')$%''()(!$ 6-" 5- #... &$($&%)$+('4$'!% 6- <'+*& 5- &.#-. 4%,)+ ".#"-..# $+'%&$+(%),'!%!+' 6-1)%(+(*$,%!$%&$ 6."#.-. 6%')$%''()(!$ 6#-6 " &$($&%)$+('4$'!%..-#" 6 & ;)+ #"-"6 5#..- 6## $+'%&$+(%),'!%!+'.- " 1)%(+(*$,%!$%&$ "6-# 6%')$%''()(!$ # # &$($&%)$+('4$'!% #- <'+*& 5#- & #6#6.-6# " /:!%'$&) "# $+'%&$+(%),'!%!+' -..6."# 1)%(+(*$,%!$%&$..-.# 6%')$%''()(!$ "6- &$($&%)$+('4$'!% 6#.-. ')4$')(4$)&($:+&)$&$+(%')$ - )(!$!&)!%'!!!+'$' & "-" 6 <;&')5:$<&+." #.# $+'%&$+(%),'!%!+' " %')$%''()(!$ ".-# " &$($&%)$+('4$'!% #- "... <'+*& 6#- 56- & #.-. "4$!$'$ $&+..#- " $+'%&$+(%),'!%!+' """.-. 1)%(+(*$,%!$%&$ 6#- 6%')$%''()(!$ 666"-. "#... &$($&%)$+('4$'!% 6-# # & #$&!%'(+ 6#66- # $+'%&$+(%),'!%!+' " 1)%(+(*$,%!$%&$ 66-"6 6%')$%''()(!$ 6""-. #...

34 ! &$($&%)$+('4$'!% -"6 & ".-6! $+)'(%$&$4$!&*+,,'$' *+&$ $+)'(%2($$&$4$.#-" 6 $+)'(!&')$4''( "#$! "1&&$)(!$ * % &&#$ ' ( ")*+,-.+*/*! #1&&$)(!$ ".#66-56#.-. 5# # 1&&$)(!$ "6#."-" 56#.- 6 5# # " # #6#".- =87 > 8? "-# 5-6"6"... 5##6.- ## '%!4$<&$)$ 6-# # 6-# # 87 #$/%&/$'!$ 1')*<1*+&$' "-6 5#-6.. 1')*<1*+&$' "-6 5# #-" 5#-6 #. 87 & "6"6"-... #$/%&/$'!$(;''$ %**$' #""#6- # #".6- "#" 87 & 6.."-6 "6 #$/%&/$'!$,'*$41'($!*+&$..-#" ""..-#" "" 87 #$/%&/$'!$ %,)*+&$ 6.#6-# 6". 6."#- 6". 87 & #-6 #"&%')$(A) 6.#" &%')$(A) # & #-" *+&$'A)(:$) #$/%&/$'!$!%.#6"-6 5# #"#- 5#.-6..6#. 87 &.- ## #$/%&/$'!$4%,).#""-# "#....#""-# "# #$/%&/$'!$A):*+&$' 6"- ##" ""- #" 87 & 6"-#" 6 #$/%&/$'!$(&*+'($4$< 87 #$/%&/$'!$4+'&) #."6.- #6-6. & ""-6 ". $/%&/$'!$4+'&) #"#6-6 #6-6 ## #"#6-6 #6-6 ## 87 %4&&+'$ #%!$<$')+, #6$/%&/$'!$/:!%'$&) ")*+,-.%.-""*! #1&&$)(!$ -6. "#

35 "#$% & '!#!!! $ ($% & # $%$)* $ $+,-. //++-",/"+1-2 $*)$*(%) 3%)( $($ $ $(*)% 3%)( $)($** $() $*$ +/24-",356/",1"& $( %)%$ $ $( %)%$ %7/84",+1- $(*% 3$ * $ %))$$ 3$ %))* %*)(((%$ ))*!" #""! $%!" #""! 9-+4: '-"1: 24'9:'-" %$ 3$$) %($)$$ %# #; %$ 3$$) %($)$$!< $+,-. /.-2'-"&"92469"+1-23 (*)$%% ( " ' 4 $+,-. /.-2'-"&"92469"+1-2 (%$%% ($ %# #; )%*(%(* )%$!< )*() )$,/7 12 $)) )( %# #; $)) )(!< +,-. /.-2'-":"=22-&/-23" ' 4 *) *%$ %# #; (($* %*)!< %%$% %% %+,-. /.-2'-"'/,+3" ' 4 %*)*)$ *)$$* %# #; )*)$% %$$*!< (*%( +,-. /.-2'-"&"/84",+1-3 $)(%**% $*) " ' 4 %# #; $))() $*)!< $)*))% )+,-. /.-2'-"7/84",+1-3 $%%$% $)*** " ' 4 %# #; $%%$% $)***!< +,-. /.-2'-""> " ' 4 )%(%$ 3)%$% )*) %# #; )$$%$ 3)%$% %(*)*)!< *%*$( ( *+,-. /.-2'-" " ' 4 (%%(% (%$ $+,-. /.-2'-" (%%(% (%$ %# #; *%) ($!< $%( $) )+,-. /.-2'-".5" +' /2+-43 ((%(($% $) " ' 4 %# #; ((%(($% $)!< ),/" )(( %# #; ))*)*!< $)(%(* %# &'&&(% ( ( #! " $% #! " *9-+12' %$$ $) 9-+12' %$$ $) $ 3%$$ #3!! )&(( * ( "!+ "" # $% "!+ "" # $9-+12' )%$*( )*%) 3$ $- )$(*( ) B

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Kolding Kommune Oversigtsbind 2015

Kolding Kommune Oversigtsbind 2015 Kolding Kommune Oversigtsbind 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab... 3 Hovedoversigt til regnskab...4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen... 99 Oversigt over

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Den politiske og administrative organisation 773.784 240.960 763.741 240.959 Økonomiudvalget i alt 773.784 240.960 763.741 240.959 Refusion i alt 122.336

Læs mere

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Netto drift, uden brugerfinansierede områder, med pris- og lønstigninger 205, , , ,318

Netto drift, uden brugerfinansierede områder, med pris- og lønstigninger 205, , , ,318 Fanø Kommune. Spillerumsopstilling 2017-2020, nr.3.0 Budgetforlig indarbejdet Bemærkninger: Hovedkontiene 0-6 budgetteres i 2017-priser, hovedkontiene 7 og 8 budgetteres i løbende priser. Budgetbeløb er

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

Fanø Kommune. Spillerumsopstilling ,

Fanø Kommune. Spillerumsopstilling , Fanø Kommune. Spillerumsopstilling 2017-2020, 4.9.2016 IM + TÆ indlagt Bemærkninger: Hovedkontiene 0-6 budgetteres i 2017-priser, hovedkontiene 7 og 8 budgetteres i løbende priser. Budgetbeløb er opført

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2012 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2012 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 2 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 3 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 4 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Opgaver. Politiske målsætninger. Økonomi. Opr. Budget kr. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v

Opgaver. Politiske målsætninger. Økonomi. Opr. Budget kr. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender, udlæg til forsyningsområder (renovation). Opr. Korr. Afvigelse Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 3.065 0 1.479-1.586 Renter af likvide

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014 Vallensbæk Kommunes for året Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab... 11 Generelle bemærkninger... 15 sopgørelse... 18

Læs mere

Økonomiudvalgsbehandlet 9. september 2015. Frederikshavn Kommune. 1. Behandling Budget 2016-2019

Økonomiudvalgsbehandlet 9. september 2015. Frederikshavn Kommune. 1. Behandling Budget 2016-2019 Økonomiudvalgsbehandlet 9. september 2015 Frederikshavn Kommune 1. Behandling Budget 2016-2019 4. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle regler: Bevillingsmyndigheden... 4 Definition af bevillinger...

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2014 Sagsid: 00.13.04-A50-1-14 www.ballerup.dk 2 Punkt 3 Tredje budgetopfølgning for regnskabsåret 2014 for Ballerup Kommune Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Økonomisk

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Administrativt Budget 2016

Administrativt Budget 2016 Administrativt Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0153 BRØNDBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2010

1.7 Regnskabsopgørelse 2010 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) 2009 Korr. budget Oprindeligt budget Afvigelse ifht. opr. budget SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.725,3 3.749,6 3.731,2

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

247. Kirkens budget 2012

247. Kirkens budget 2012 Dagsoden til mødet i Økonomiudvalget den. septembe 011 kl. 09:30 i Mødelokale,1. sal, Nd. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsodenpunkte Kikens budget 01 Budgetfoslag fo 01 og oveslagsåene 013-015 (. behandling)

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Ballerup Kommune budget 2015

Ballerup Kommune budget 2015 Ballerup Kommune budget 2015 Indholdsfortegnelse A. Forord... 2 B. Overordnet rammebeskrivelse... 4 C. Aftale om budget 2015... 10 D. Hovedoversigt og resultatoversigt... 37 E. Bevillingsoversigt... 41

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere