Multimediedesigner. Studieordning 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multimediedesigner. Studieordning 2016"

Transkript

1 Multimediedesigner Studieordning

2 Indholdsfortegnelse 1 Uddannelsens struktur Uddannelsen reguleres af følgende love og regler Uddannelsens navn og dimittendernes titel Uddannelsens formål Uddannelsens kerneområder Kerneområdet Virksomheden Kerneområdet Kommunikation og formidling Kerneområdet Design og visualisering Kerneområdet Interaktionsudvikling Obligatoriske uddannelseselementer inden for uddannelsens kerneområder Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Basis: Virksomheden, Kommunikation og formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation & formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer Praktik Det afsluttende eksamensprojekt Oversigt over prøverne Merit Forhåndsmerit Dispensation Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 15

3 Studieordning multimediedesigner Uddannelsens struktur Kerneområder Valgfri uddannelseselementer1 1. studieår 2. studieår 10 ECTS Virksomheden 10 ECTS 20 ECTS Kommunikation og 15 ECTS 5 ECTS formidling 25 ECTS Design og Visualisering 20 ECTS 5 ECTS 25 ECTS Interaktionsudvikling 15 ECTS 10 ECTS 10 ECTS 10 ECTS Praktik 15 ECTS 15 ECTS Afsluttende 15 ECTS 15 ECTS eksamensprojekt I alt 120 ECTS 60 ECTS 60 ECTS Denne studieordning for Multimediedesigneruddannelsen er udarbejdet efter retningslinjerne i bekendtgørelse 1016 af 14. november 2012 om erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (Multimediedesigner AK). Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 2 studenterårsværk. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Et studenterårsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS). Uddannelsen er således normeret til i alt 120 ECTS point. 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler Lov nr. 467 af 8. maj 2013 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Bekendtgørelse nr af 14. november 2012 om erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (Multimediedesigner AK). Bekendtgørelse nr. 745 af 24. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser. Bekendtgørelse nr. 223 af 11. marts 2014 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser. Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Bekendtgørelse nr. 374 af 4. april 2014 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. 1 Se studieordningens institutionsdel for beskrivelse af valgfri uddannelseselementer. 1

4 Studieordning multimediedesigner 2015 De gældende love og bekendtgørelser er tilgængelige på internetadressen Uddannelsens navn og dimittendernes titel Uddannelsens navn er Erhvervsakademiuddannelsen inden for medie og kommunikation. Dimittenderne fra uddannelsen har ret til at anvende betegnelsen Multimediedesigner AK. På engelsk skal betegnelsen Academy Profession Degree in Multimedia Design and Communication anvendes. 2 Uddannelsens formål Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at designe, planlægge, realisere og styre multimedieopgaver samt til at medvirke ved implementering, administration og vedligeholdelse af multimedieproduktioner. Mål for læringsudbytte for Multimediedesigner AK Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en uddannet multimediedesigner skal opnå i uddannelsen. Viden Den uddannede har viden om: Praksis og central anvendt teori og metode inden for analyse, idéudvikling, design, planlægning, realisering og styring af multimedieopgaver samt implementering, administration og vedligeholdelse af multimedieproduktioner og forståelse af tværfaglige problemstillinger på multimedieområdet i relation til såvel individuelt som teambaseret projektarbejde Færdigheder Den uddannede kan: Anvende centrale metoder og redskaber inden for analyse, idéudvikling, design og planlægning samt realisering og styring af multimedieopgaver Vurdere praksisnære problemstillinger på multimedieområdet samt opstille og vælge løsningsmuligheder Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder på multimedieområdet til samarbejds- partnere og brugere Kompetencer Den uddannede kan: Selvstændigt håndtere analyse, idéudvikling, design og planlægning samt realisering og styring af multimedieopgaver samt deltage i implementering, administration og vedligeholdelse af multimedie- produktioner Håndtere udviklingsorienterede situationer og være innovativ ved tilpasningen af multimedieløsninger til erhvervsmæssige vilkår Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer på multimedieområdet Deltage i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge med andre uanset uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund 2

5 Studieordning multimediedesigner 2015 Deltage i og håndtere samarbejde og kommunikation i netværk med en professionel tilgang 3 Uddannelsens kerneområder Uddannelsen indeholder følgende kerneområder Virksomheden (10 ECTS) Kommunikation og formidling (20 ECTS) Design og visualisering (25 ECTS) Interaktionsudvikling (25 ECTS) I alt 80 ECTS 3.1 Kerneområdet Virksomheden Indhold Kerneområdet skal medvirke til at kvalificere den studerende til at kunne inddrage organisatoriske aspekter i multimedieudvikling og -anvendelse samt at sætte den studerende i stand til at kunne planlægge, styre og gennemføre et udviklingsprojekt. ECTS omfang 10 ECTS Læringsmål Viden Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Centrale emner inden for multimedierelateret erhvervsret, herunder ophavsret, registerlovgivning og aftaleret Virksomhedens styrings-, kommunikations- og beslutningsprocesser De organisatoriske konsekvenser som implementering af multimedieproduktioner kan have i en organisation Centrale metoder og værktøjer til økonomisk planlægning og kontrol af multimedieproduktioner Centrale emner inden for innovation og entreprenørskab Færdigheder Vurdere organisationers vision, mission, værdier samt strategi og kultur i relation til multimedieproduktion Kompetencer Håndtere relevante teorier, metoder og IT-værktøjer til planlægning, styring og kvalitetssikring af udviklingsprojekter Deltage i faglige og tværfaglige teams internt og eksternt med en professionel tilgang Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetence i relation til erhvervet 3

6 Studieordning multimediedesigner Kerneområdet Kommunikation og formidling Indhold Kerneområdet skal medvirke til, at den studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer til at håndtere kommunikation i relation til multimedieopgaver. håndtere kommunikationsveje og muligheder i komplekse organisationer og netværk, såvel lokalt som globalt. ECTS omfang 20 ECTS Læringsmål Viden Den uddannede har viden om Central teori og metode anvendt inden for kommunikation i relation til multimedieområdet Central teori og metode anvendt inden for markedsføring i relation til multimedieområdet Central anvendte kommunikative virkemidler og genrer Centrale begreber inden for mediesociologi (forskellige samfundsgruppers brug af digitale medier, historisk og aktuelt) Færdigheder Indsamle og vurdere empiriske data om målgrupper og brugssituationer Anvende centrale metoder og redskaber til at beskrive en målgruppe i relation til multimedieopgaver Vurdere og producere kommunikation til udvalgte målgrupper Anvende centrale metoder og redskaber til at opbygge og vurdere informationsarkitektur, herunder strukturere, tilrettelægge og formidle information Anvende centrale metoder og redskaber til at planlægge og gennemføre brugertest Sammenfatte og formidle et udviklingsprojekt i rapportform Anvende centrale metoder og redskaber til formidling overfor interessenter Vurdere og anvende kommunikative elementer i forskellige medieproduktioner Vurdere kulturelle faktorers betydning for national og international kommunikation Vurdere sammenhænge mellem kulturel identitet og udtryksformer Opstille, vælge og formidle kommunikationsstrategi og -former til løsning af multimedieopgaver i et globaliseret samfund Kompetencer Håndtere kommunikation og markedsføring på tværs af platforme Håndtere digital markedsføring Deltage i faglige og tværfaglige teams internt og eksternt med en professionel tilgang Håndtere interaktiv kommunikation i multimedieprodukter Deltage i faglige og tværfaglige teams internt og eksternt med en professionel tilgang Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetence i relation til erhvervet 4

7 Studieordning multimediedesigner Kerneområdet Design og visualisering Indhold Kerneområdet skal medvirke til, at den studerende på metodisk grundlag skal kunne anvende principper for multimediedesign og konceptudvikling. Den studerende skal på et metodisk grundlag kunne designe og udvikle interaktive brugergrænseflader til centrale digitale platforme. Endvidere skal den studerende på metodisk grundlag kunne integrere digitale medieudtryk på forskellige digitale platforme. ECTS omfang 25 ECTS Læringsmål Viden Den studerende har viden om Centrale redskaber til fremstilling af video og audio Centrale metoder til dokumentation af design Formgivningens og æstetikkens historie i relation til multimedieområdet Sammenhængen mellem anvendelse og design i relation til multimedieområdet Central teori og metode i forhold til animationsteknikker Central teori og metode i forhold til fortælle- og produktionsteknikker Færdigheder Vurdere og anvende centrale metoder til ide- og konceptudvikling Designe brugergrænseflader til forskellige digitale platforme på baggrund af central teori og vurdering Vurdere og anvende centrale metoder til brugercentreret design Vurdere og anvende centrale principper for digitalt grafisk design Vurdere og anvende æstetiske stilarter i relation til multimedieområdet Vurdere og forberede grafisk materiale til videre digital produktion Formidle designmæssige problemstillinger og løsningsmuligheder til interessenter Vurdere og anvende metoder til dokumentation af interaktive multimedieproduktioner Vurdere og anvende teknikker til fremstilling og efterbehandling af video og audio Formidle valg af medievirkemidler til interessenter Kompetencer Håndtere og realisere sammenhængen mellem budskab og design Håndtere og realisere sammenhængen mellem identitet og design Håndtere design og udvikling af interaktive brugergrænseflader Deltage i faglige og tværfaglige teams internt og eksternt med en professionel tilgang Håndtere og integrere digitale medieudtryk på forskellige digitale platforme Deltage i faglige og tværfaglige teams internt og eksternt med en professionel tilgang Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetence i relation til erhvervet 5

8 Studieordning multimediedesigner Kerneområdet Interaktionsudvikling Indhold Kerneområdet skal medvirke til at den studerende skal kunne modellere, formatere, strukturere, dokumentere og implementere dynamiske multimedieapplikationer. Den studerende skal opnå grundlæggende forståelse for systemudvikling. Endvidere skal den studerende opnå færdigheder i strukturering og implementering af komplekse dynamiske multimedieapplikationer med integration af databaser. ECTS omfang 25 ECTS Læringsmål Viden Den studerende har viden om Internettets opbygning og anvendelse Objektorienteret programmering i relation til multimedieområdets praksis I praksis anvendte udviklingsmiljøers tekniske muligheder og begrænsninger I praksis anvendte elementer i content management systemer (CMS) Central anvendt teori og metode inden for systemudvikling Grænseflader til udveksling af data med tredjeparts tjenester Centrale sikkerhedsaspekter ved netværk, multimedieapplikationer og datakommunikation Færdigheder Vurdere og anvende centrale metoder og redskaber til søgemaskineoptimering (SEO) Udarbejde og formidle dokumentation i henhold til praksis Vurdere og anvende aktuelle formateringssprog Programmere client- og serverbaserede multimedieløsninger Anvende centrale metoder og redskaber til at modellere, strukturere og implementere funktionalitet Anvende et i praksis benyttet manipuleringssprog til databaser Anvende centrale metoder til modellering af data og implementering af databaser Anvende centrale metoder til sikring af kvalitet ved hjælp af test og fejlfinding Kompetencer Håndtere modellering, strukturering og formatering af information i overensstemmelse med praksis Deltage i faglige og tværfaglige teams internt og eksternt med en professionel tilgang Håndtere modellering, strukturering og programmering af funktionalitet Håndtere integration af forskellige medietyper i multimedieapplikationer Håndtere persistering af data til dynamiske multimedieapplikationer Deltage i faglige og tværfaglige teams internt og eksternt med en professionel tilgang Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetence i relation til erhvervet 6

9 Studieordning multimediedesigner Obligatoriske uddannelseselementer inden for uddannelsens kerneområder Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer er: Multimedieproduktion Basis (60 ECTS) Multimedieproduktion Avanceret (20 ECTS) I alt 80 ECTS De to obligatoriske uddannelseselementer afsluttes begge med en prøve. 4.1 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Basis: Virksomheden, Kommunikation og formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling. Indhold Dette første obligatoriske uddannelseselement skal medvirke til, at den studerende kvalificerer sig til At kunne inddrage organisatoriske aspekter i multimedieudvikling og -anvendelse samt at sætte den studerende i stand til at kunne planlægge, styre og gennemføre et udviklingsprojekt At opnå viden, færdigheder og kompetencer til at håndtere kommunikation i relation til multimedieopgaver På metodisk grundlag skal kunne anvende principper for multimediedesign og - konceptudvikling. Den studerende skal på et metodisk grundlag kunne designe og udvikle interaktive brugergrænseflader til centrale digitale platforme At kunne modellere, formatere, strukturere, dokumentere og implementere dynamiske multimedieapplikationer. Den studerende skal opnå grundlæggende forståelse for systemudvikling ECTS omfang 60 ECTS, heraf 10 ECTS fra kerneområdet Virksomheden 15 ECTS fra kerneområdet Kommunikation og formidling 20 ECTS fra kerneområdet Design og visualisering 15 ECTS fra kerneområdet Interaktionsudvikling Læringsmål Viden (Virksomheden) Den studerende har viden om Centrale emner inden for multimedierelateret erhvervsret, herunder ophavsret, registerlovgivning og aftaleret Virksomhedens styrings-, kommunikations- og beslutningsprocesser De organisatoriske konsekvenser som implementering af multimedieproduktioner kan have i en organisation Centrale metoder og værktøjer til økonomisk planlægning og kontrol af multimedieproduktioner Centrale emner inden for innovation og entreprenørskab 7

10 Studieordning multimediedesigner 2015 Viden (Kommunikation og formidling) Den studerende har viden om Central teori og metode anvendt inden for kommunikation i relation til multimedieområdet Central teori og metode anvendt inden for markedsføring i relation til multimedieområdet Central anvendte kommunikative virkemidler og genrer Viden (Design og visualisering) Den studerende har viden om centrale redskaber til fremstilling af video og audio Centrale metoder til dokumentation af design Formgivningens og æstetikkens historie i relation til multimedieområdet Sammenhængen mellem anvendelse og design i relation til multimedieområdet Viden (Interaktionsudvikling) Den studerende har viden om Internettets opbygning og anvendelse Objektorienteret programmering i relation til multimedieområdets praksis I praksis anvendte udviklingsmiljøers tekniske muligheder og begrænsninger I praksis anvendte elementer i Content Management Systemer (CMS) Central anvendt teori og metode inden for systemudvikling Færdigheder (Virksomheden) Vurdere organisationers vision, mission, værdier samt strategi og kultur i relation til multimedieproduktion Færdigheder (Kommunikation og formidling) indsamle og vurdere empiriske data2 om målgrupper og brugssituationer anvende centrale metoder og redskaber til at beskrive en målgruppe i relation til multimedieopgaver vurdere og producere kommunikation til udvalgte målgrupper anvende centrale metoder og redskaber til at opbygge og vurdere informationsarkitektur, herunder strukturere, tilrettelægge og formidle information. anvende centrale metoder og redskaber til at planlægge og gennemføre brugertest sammenfatte og formidle et udviklingsprojekt i rapportform anvende centrale metoder og redskaber til formidling overfor interessenter Færdigheder (Design og Visualisering) Vurdere og anvende centrale metoder til ide- og konceptudvikling 2 Empiri er materiale, som er genstand for undersøgelse og som der kan refereres til (iagttagelser, data, udsagn, tekster, kilder). Rienecker L. & Jørgensen P.S Den gode opgave opgaveskrivning på videregående uddannelser. 3. udg. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 8

11 Studieordning multimediedesigner 2015 Designe brugergrænseflader til forskellige digitale platforme på baggrund af central teori og vurdering Vurdere og anvende centrale metoder til brugercentreret design Vurdere og anvende centrale principper for digitalt grafisk design Vurdere og anvende æstetiske stilarter i relation til multimedieområdet Vurdere og forberede grafisk materiale til videre digital produktion Formidle designmæssige problemstillinger og løsningsmuligheder til interessenter Færdigheder (Interaktionsudvikling) vurdere og anvende centrale metoder og redskaber til søgemaskineoptimering (SEO) udarbejde og formidle dokumentation i henhold til praksis vurdere og anvende aktuelle formateringssprog programmere client- og serverbaserede multimedieløsninger anvende centrale metoder og redskaber til at modellere, strukturere og implementere funktionalitet Kompetencer (Virksomheden) Håndtere relevante teorier, metoder og IT-værktøjer til planlægning, styring og kvalitetssikring af udviklingsprojekter Deltage i faglige og tværfaglige teams internt og eksternt med en professionel tilgang Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetence i relation til erhvervet Kompetencer (Kommunikation og formidling) håndtere kommunikation og markedsføring på tværs af platforme håndtere digital markedsføring deltage i faglige og tværfaglige teams internt og eksternt med en professionel tilgang tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetence i relation til erhvervet Kompetencer (Design og visualisering) Håndtere og realisere sammenhængen mellem budskab og design Håndtere og realisere sammenhængen mellem identitet og design Håndtere design og udvikling af interaktive brugergrænseflader Deltage i faglige og tværfaglige teams internt og eksternt med en professionel tilgang Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetence i relation til erhvervet Kompetencer (Interaktionsudvikling) Håndtere modellering, strukturering og formatering af information i overensstemmelse med praksis Deltage i faglige og tværfaglige teams internt og eksternt med en professionel tilgang Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetence i relation til erhvervet Det obligatoriske uddannelseselement afsluttes med en prøve (1. årsprøven) 9

12 Studieordning multimediedesigner 2015 Bedømmelse Prøven er ekstern og bedømmes efter 7-trins skalaen. Læringsmål for uddannelseselementet er identisk med læringsmålet for prøven. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. 4.2 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation & formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling. ECTS omfang 20 ECTS, heraf ECTS fra kerneområdet Kommunikation og formidling ECTS fra kerneområdet Design og visualisering 10 ECTS fra kerneområdet Interaktionsudvikling Indhold Dette andet obligatoriske uddannelseselement skal medvirke til at den studerende kvalificerer sig til At den studerende kan håndtere kommunikationsveje og muligheder i komplekse organisationer og netværk, såvel lokalt som globalt At den studerende på metodisk grundlag skal kunne integrere digitale medieudtryk på forskellige digitale platforme At den studerende skal opnå færdigheder i strukturering og implementering af komplekse dynamiske multimedieapplikationer med integration af databaser Læringsmål Viden (Kommunikation og formidling) Den studerende har viden om Centrale begreber inden for mediesociologi (forskellige samfundsgruppers brug af digitale medier, historisk og aktuelt) Viden (Design og visualisering) Den studerende har viden om Central teori og metode i forhold til animationsteknikker Central teori og metode i forhold til fortæller- og produktionsteknikker Viden (Interaktionsudvikling) Den studerende har viden om Grænseflader til udveksling af data med tredjeparts tjenester Centrale sikkerhedsaspekter ved netværk, multimedieapplikationer og datakommunikation Færdigheder (Kommunikation og formidling) 10

13 Studieordning multimediedesigner 2015 Vurdere og anvende kommunikative elementer i forskellige medieproduktioner Vurdere kulturelle faktorers betydning for national og international kommunikation Vurdere sammenhænge mellem kulturel identitet og udtryksformer Opstille, vælge og formidle kommunikationsstrategi og -former til løsning af multimedieopgaver i et globaliseret samfund Færdigheder (Design og visualisering) vurdere og anvende metoder til dokumentation af interaktive multimedieproduktioner vurdere og anvende teknikker til fremstilling og efterbehandling af video og audio formidle valg af medievirkemidler til interessenter Færdigheder (Interaktionsudvikling) Anvende et i praksis benyttet manipuleringssprog til databaser Anvende centrale metoder til modellering af data og implementering af databaser Anvende centrale metoder til sikring af kvalitet ved hjælp af test og fejlfinding Kompetencer (Kommunikation og formidling) Håndtere interaktiv kommunikation i multimedieprodukter Deltage i faglige og tværfaglige teams internt og eksternt med en professionel tilgang Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetence i relation til erhvervet Kompetencer (Design og visualisering) Håndtere og integrere digitale medieudtryk på forskellige digitale platforme Deltage i faglige og tværfaglige teams internt og eksternt med en professionel tilgang Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetence i relation til erhvervet Kompetencer (Interaktionsudvikling) Håndtere modellering, strukturering og programmering af funktionalitet Håndtere integration af forskellige medietyper i multimedieapplikationer Håndtere persistering af data til dynamiske multimedieapplikationer Deltage i faglige og tværfaglige teams internt og eksternt med en professionel tilgang Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetence i relation til erhvervet Det obligatoriske uddannelseselement afsluttes med en prøve (3. semesters prøven) Bedømmelse Prøven er intern og bedømmes efter 7-trins skalaen. Læringsmål for det obligatoriske uddannelseselement er identisk med læringsmålet for prøven. 11

14 Studieordning multimediedesigner 2015 For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. 5 Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer De to obligatoriske uddannelseselementer afsluttes hver med én prøve. Se samlet oversigt over uddannelsens prøver i afsnittet Oversigt over prøver. Oversigt over ECTS sammenhængen mellem kerneområderne og de obligatoriske uddannelseselementer. Obligatorisk uddannelseselem enter Multimedieproduktion basis Multimedieproduktion avanceret I alt Kerneområder Virksomheden 10 ECTS 10 ECTS fra kerneområdet Virksomheden 10 ECTS Kommunikation og formidling 20 ECTS 15 ECTS fra kerneområdet Kommunikation og formidling 5 ECTS fra kerneområdet Kommunikation og formidling 20 ECTS Design og visualisering 25 ECTS 20 ECTS fra kerneområdet Design og visualisering 5 ECTS fra kerneområdet Design og visualisering 25 ECTS Interaktionsudvikli ng 25 ECTS 15 ECTS fra kerneområdet Interaktionsudvikling 10 ECTS fra kerneområdet Interaktionsudvikling 25 ECTS Læringsmål for Multimedieproduktion Basis: Se afsnit 5.1 Læringsmål for Multimedieproduktion Avanceret: Se afsnit ECTS 20 ECTS 80 ECTS 6 Praktik ECTS omfang 15 ECTS Læringsmål Viden Den studerende har viden om 12

15 Studieordning multimediedesigner 2015 De krav og forventninger virksomhederne har til multimediedesignerens viden, færdigheder og holdninger til arbejdet Erhvervets og fagområdets anvendelse af teori, metode og redskaber i forhold til praksis Færdigheder Anvende alsidige tekniske og analytiske arbejdsmetoder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet Vurdere praksisnære problemstillinger og opstilling af løsningsmuligheder Formidle praksisnære problemstillinger og begrundede løsningsforslag Kompetencer Håndtere udviklingsorienterede praktiske og faglige forhold i forhold til erhvervet Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet Håndtere strukturering og planlægning af daglige arbejdsopgaver i erhvervet Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang Praktikforløbet afsluttes med en prøve (Praktikprøven) Bedømmelse Prøven er intern og bedømmes efter 7-trins skalaen. Læringsmål for uddannelseselementet er identisk med læringsmålet for prøven. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. 7 Det afsluttende eksamensprojekt ECTS omfang 15 ECTS Krav til det afsluttende eksamensprojekt Det afsluttede eksamensprojekt skal dokumentere, at den studerende på kvalificeret vis kan kombinere teoretiske, metodiske og praktiske elementer samt kan formidle disse. Problemstillingen, der skal være central for multimedieprofessionen, formuleres af den studerende i samarbejde med en offentlig eller privat virksomhed. Alternativt kan det afsluttende eksamensprojekt tage udgangspunkt i opstart af egen virksomhed. Erhvervsakademiet skal godkende problemstillingen. Projektet munder ud i en rapport og et produkt. Produktet skal være en digital multimedieproduktion. Det afsluttende eksamensprojekt må have et omfang på maksimalt 45 normalsider for 1 studerende + 15 normalsider pr. ekstra gruppemedlem. Forside, indholdsfortegnelse, 13

16 Studieordning multimediedesigner 2015 litteraturliste samt bilag tæller ikke med i det maksimale antal sider. Bilag er uden for bedømmelse. En normalside er tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Formulerings- og staveevne Stave- og formuleringsevne indgår i det afsluttende eksamensprojekt. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen, dog vægtes det faglige indhold tungest. Studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen og stiles til lederen for uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling. Læringsmål Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau er opnået, jf. bilag 1 i Bekendtgørelse nr af 14. november 2012 for Multimediedesigner AK: Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en multimediedesigner skal opnå i uddannelsen. Se læringsmål for uddannelsen i studieordningens afsnit 3 Uddannelsens formål. Bedømmelse Prøven er ekstern og bedømmes efter 7-trins skalaen. Prøven består af et projekt og en mundtlig del. Der gives én samlet karakter. Prøven kan først finde sted efter, at praktikprøven og uddannelsens øvrige prøver er bestået. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen. 8 Oversigt over prøverne Oversigt over alle uddannelsens prøver og de tidsmæssige placeringer Tidspunkt Prøve 120 ECTS fordelt på prøverne Ved afslutningen af 2. semester Ved afslutningen af det valgfri uddannelseselement på 3. semester Ved afslutningen af 3. semester Ved afslutningen af praktikforløbet Bedømmelse 1. års prøve 60 7 trins skala Ekstern Valgfrit uddannelseselement 10 7 trins skala Intern 3. semesters prøve 20 7 trins skala Intern Praktikprøve 15 7 trins skala Intern Ved afslutning af 4. semester Afsluttende eksamensprojekt 15 7 trins skala Ekstern 14

17 Studieordning multimediedesigner Merit Beståede uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen. Den studerende har pligt til at oplyse om gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse og om beskæftigelse, der må antages at kunne give merit. Uddannelsesinstitutionen godkender i hvert enkelt tilfælde merit på bagrund af gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering. 9.1 Forhåndsmerit ansøge om forhåndsmerit. Ved forhåndsgodkendelse af studieophold i Danmark eller udlandet har den studerende pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger. Ved godkendelse af forhåndsmerit anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om uddannelsen. 10 Dispensation Institutionen kan dispensere fra reglerne, i denne fælles del af studieordningen, der alene er fastsat af institutionerne, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. Institutionen samarbejder om en ensartet dispensationspraksis. 11 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Denne fælles del af studieordningen træder i kraft den 1. september 2014 og har virkning for alle studerende, som er og senere bliver indskrevet på uddannelsen og for prøver, som påbegyndes den nævnte dato eller senere. Den fælles del af studieordningen fra januar 2013 ophæves med virkning fra den 31. august Dog skal prøver, som er påbegyndt før den 1. september 2014, afsluttes efter denne fælles del af studieordningen senest 31. august

18 Institutionsdel

19 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt over prøver Prøve i det obligatoriske uddannelseselement Multi- medieproduktion Basis (1. årsprøven) Prøve i det valgfri uddannelseselement på 3. semester (specialiseringsprøven) Prøve i det obligatoriske uddannelseselement Multi- medieproduktion Avanceret (3. semester projektprøve) Praktikprøve Det afsluttende eksamensprojekt Valgfrie uddannelseselementer Uddannelseselementer som kan gennemføres i udlandet Anvendte undervisningsformer Merit for de valgfri uddannelseselementer Deltagelsespligt Kriterier for vurdering af studieaktivitet Fremmedsprog Syge- og omprøver Hjælpemidler Særlige prøvevilkår Eksamenssnyd Klager over prøver og anke af afgørelser Dispensation Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

20 Studieordning multimediedesigner Oversigt over prøver Tidsmæssig placering Prøver 1. semester - ECTS fordelt på prøverne Intern / extern Bedømmelse 2. semester 1. årsprøve 60 ECTS Ekstern 7-trins skala 3. semester Specialiseringsprøve 10 ECTS Intern 7-trins skala 3. semester Projektprøve 20 ECTS Intern 7-trins skala 4. semester Praktikprøve 15 ECTS Intern 7-trins skala 4. semester Afsluttende eksamen 15 ECTS Ekstern 7-trins skala Oplysninger om tid og sted for de enkelte prøver findes på EASV s officielle platform i forbindelse med den pågældende prøve. 2. Prøve i det obligatoriske uddannelseselement Multimedieproduktion Basis (1. årsprøven) Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven (herunder deltagelsespligt): Den studerende skal have deltaget aktivt i afviklingen af projekter og events. Den studerende skal have indfriet alle bundne forudsætninger på de enkelte kerneområder. Rapporten skal opfylde formkravene som beskrevet i Guide to report writing, der forefindes på EASV s officielle platform. Projektet skal være afleveret og uploaded til server rettidigt, som beskrevet i projektgrundlaget. Ikke opfyldelse af blot ét eller flere af de ovennævnte forudsætninger betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. Prøvens tilrettelæggelse Prøven er en individuel mundtlig projekteksamen, som bedømmes eksternt efter 7- trinsskalaen. Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. Der afsættes 30 minutter pr. eksaminand fordelt på 5 minutters præsentation, 20 minutters eksamination og 5 minutter til votering. Gruppen må højest være på 4 personer. Efter begrundet skriftlig anmodning til uddannelsens leder kan der gives dispensation. Prøvens omfang er 60 ECTS 1

21 Studieordning multimediedesigner 2016 Formkrav til rapporten Eksamensprojektet må have et omfang på maksimalt 15 normalsider for 1 studerende + 5 normalsider pr. ekstra gruppemedlem. Forside, indholdsfortegnelse, modeller, litteraturliste, illustrationsliste samt bilag tæller ikke med i det maksimale antal sider. Bilag er uden for bedømmelse. En normalside er tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Se desuden Guide to report writing, der forefindes på EASV s officielle platform for detaljeret beskrivelse af rapportstruktur. Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne for prøven = læringsmål for det obligatoriske uddannelseselement: Multimedie. Læringsmål fremgår af den fælles studieordning s Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af 2. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på EASV s officielle platform ca. 14 dage før prøven finder sted. Prøvens sprog Dansk eller engelsk. Prøven skal være bestået inden starten på 2. studieår, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. Uddannelsens leder kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå prøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. 3. Prøve i det valgfri uddannelseselement på 3. semester (specialiseringsprøven) Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven (herunder deltagelsespligt): Den studerende skal have deltaget aktivt i afviklingen af det valgfri uddannelseselement, inklusive eventuelle studieture og workshops. Såfremt at der i eksaminationen indgår et produkt, skal dette opfylde de i valgfagsbeskrivelsen anførte formkrav og skal ligeledes være afleveret som anført i opgavebeskrivelsen. Ikke opfyldelse af blot ét eller flere af de ovennævnte forudsætninger betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. Prøvens tilrettelæggelse Prøven gennemføres som anført i de enkelte valgfagsbeskrivelser, som udarbejdes forud for præsentationen af de mulige valgfag. Eksaminationen gennemføres ved intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøvens omfang er 10 ECTS Bedømmelseskriterier 2

22 Studieordning multimediedesigner 2016 Bedømmelseskriterierne for prøven = læringsmål for det valgfri uddannelseselement. Læringsmål fremgår i valgfagsbeskrivelsen og kan findes på den officielle EASV platform. Tidsmæssig placering Prøven placeres ved afslutningen af det valgfri uddannelseselement på 3. semester. Nærmere oplysning om tid og sted vil være tilgængeligt på EASV s platform forud for prøven. Prøvens sprog Dansk eller engelsk. Uddannelsens leder kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå prøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. 4. Prøve i det obligatoriske uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret (3. semester projektprøve) Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven (herunder deltagelsespligt): Den studerende skal have deltaget aktivt i afviklingen af projekter og events. At den studerende har indfriet de bundne forudsætninger for kerneområderne samt det valgfri uddannelseselement Rapporten skal opfylde formkravene som beskrevet i Guide to report writing, der forefindes på EASV s officielle platform. Projektet skal være afleveret og uploaded til server rettidigt, som beskrevet i projektgrundlaget. Ikke opfyldelse af blot én eller flere af de ovennævnte forudsætninger betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. Prøvens tilrettelæggelse Prøven er individuel mundtlig projekteksamen, som bedømmes internt efter 7-trinsskalaen. Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af projektet og den mundtlige præstation. Gruppen må højest være på 4 studerende. Efter begrundet skriftlig anmodning til uddannelsens leder kan der gives dispensation. Der afsættes 15 minutter pr gruppe, samt 20 minutters individuel eksamination og 5 minutter til votering. Prøvens omfang er 20 ECTS Formkrav til rapporten Eksamensprojektet må maksimalt have et omfang på 20 normalsider for 1 studerende + 5 normalsider pr. ekstra gruppemedlem. Forside, indholdsfortegnelse, modeller, litteraturliste, illustrationsliste samt bilag tæller ikke med i det maksimale antal sider. Bilag er uden for bedømmelse. En normalside er tegn inkl. mellemrum og fodnoter. 3

23 Studieordning multimediedesigner 2016 Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne for prøven = læringsmålene for 3. semestersprøven. Læringsmål fremgår af den fælles studieordning s Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af 3. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på EASV s officielle platform ca. 14 dage før prøven finder sted. Prøvens sprog Dansk eller engelsk. 5. Praktikprøve Krav og forventninger til praktikkens gennemførelse I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Sammenhæng mellem den teoretiske undervisning og praktikken er udgangspunktet for den studerendes mål for praktikken. Med udgangspunkt i læringsmål for praktikken, se den fælles del af studieordningen, fastlægger den studerende og vejlederen i fællesskab konkrete mål for den studerendes praktikperiode. Målene noteres skriftligt og placeres i den studerendes praktikkontrakt. Dette er efterfølgende retningsgivende for tilrettelæggelse af den studerendes arbejde i praktikperioden. Praktikperioden er at sidestille med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats, engagement og fleksibilitet, som den færdiguddannede multimediedesigner må forventes at møde i sit første job. Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og differentieret og kan danne grundlag for den studerende i det afsluttende eksamensprojekt. Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: Den skriftlige aflevering, som udgør såvel bedømmelses- som eksaminations- /prøvegrundlag, skal opfylde formkravene, jf. nedenfor og være afleveret rettidigt, jf. eksamensplanen, som findes på portalen Ikke opfyldelse af blot én eller flere af forudsætninger betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. Prøvens tilrettelæggelse Prøven er en intern mundtlig prøve, der med udgangspunkt i en skriftlig aflevering bedømmes efter 7-trinsskalaen. Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. 4

24 Studieordning multimediedesigner 2016 Der afsættes 15 minutter pr. eksaminand fordelt på 5 minutters præsentation og 10 minutters eksamination. Prøvens omfang er 15 ECTS Formkrav til det skriftlige projekt Den skriftlige aflevering skal som minimum indeholde følgende: Beskrivelse af virksomhed / organisation Præsentation / beskrivelse af udvalgte arbejdsopgaver Refleksion over praktikforløb i forhold til aftalte læringsmål Må maksimalt have et omfang på 10 normalsider. En normalside er tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse. Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne for prøven = læringsmålene for praktikken, hvilket fremgår af den fælles studieordning s Tidsmæssig placering Prøven placeres efter praktik periodens udløb. Nærmere oplysning om tid og sted findes på EASV s officielle platform ca. 14 dage før prøven finder sted. Prøvens sprog Dansk eller engelsk. 6. Det afsluttende eksamensprojekt For krav til det afsluttende eksamensprojekt samt læringsmål henvises til fællesdelen af studieordningen for multimediedesigneruddannelsen s. 15. Følgende forudsætninger gælder for at gå til prøven: Rapporten skal opfylde formkravene som beskrevet i Guide to report writing, der forefindes på EASV s officielle platform. Projektet skal være afleveret og uploaded til server rettidigt, som beskrevet i den akademiske kalender, der forefindes på EASV s officielle platform. Ikke korrekt aflevering af projektet, som udgør den skriftlige del af prøven betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. Prøven kan først finde sted efter, at afsluttende prøve i praktikken og uddannelsens øvrige prøver er bestået. Prøvens tilrettelæggelse 5

25 Studieordning multimediedesigner 2016 Prøven er en individuel mundtlig projekteksamen, som bedømmes eksternt efter 7- trinsskalaen. Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af projektet og den mundtlige præstation. Gruppen må højest være på 4 antal studerende. Efter begrundet skriftlig anmodning til uddannelsens leder kan der gives dispensation. Projektet præsenteres af projektgruppen, max. 15 minutter. Herefter eksamination af gruppens medlemmer. Der afsættes 35 minutter pr. eksaminand fordelt på 25 minutters eksamination og 10 minutters votering. Prøvens omfang er 15 ECTS Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterierne er læringsmålet for prøven = Læringsmålene for det afsluttende eksamensprojekt, jf. den fælles del af studieordningen s. 4. Tidsmæssig placering Prøven placeres ved udgangen af 4. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på EASV s officielle platform. Prøvens sprog Dansk eller engelsk. 7. Valgfrie uddannelseselementer Det valgfri uddannelseselement på 10 ECTS point har til formål at give den studerende mulighed for at få en individuel profil og faglig toning på deres uddannelse. Dette sker gennem en faglig specialisering inden for uddannelsens fagområder. De valgfrie uddannelseselementer tilrettelægges af den enkelte uddannelsesinstitution og udbuddet justeres årligt. Den studerende har mulighed for at følge valgfrie uddannelseselementer på andre institutioner mod selv at afholde udgifter til transport, overnatning, mv. Indholdet af valgfagene, der gennemføres på 3. semester, skal i alt dække minimum 10 ECTS point. Listen af mulige valgfag præsenteres i løbet af 2. semester og gøres tilgængelig på EASV s officielle platform. De studerende skal oplyse en prioriteret liste for valgfagsønsker inden afslutningen på 2. semester. 6

26 Studieordning multimediedesigner 2016 Afhængigt af uddannelsesstedet vil nogle af valgfagene udelukkende udbydes på engelsk for at tilgodese et bredere udvalg for både danske og internationale studerende. 8. Uddannelseselementer som kan gennemføres i udlandet efter uddannelsens godkendelse af en ansøgt forhåndsmerit gennemføre hvert enkelt uddannelseselement i udlandet. Ved forhåndsgodkendelse af studieophold i udlandet har den studerende pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger. Ved godkendelse af forhåndsmerit anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om uddannelsen. 9. Anvendte undervisningsformer På multimediedesigneruddannelsen anvendes en bred vifte af undervisningsformer, som til sammen skal understøtte ovenstående og fremme opnåelsen af de læringsmål, som er beskrevet i studieordningen. De gennemgående undervisningsformer er dialogbaseret holdundervisning, løsning af opgave og projektarbejde i grupper. Men arbejde i studiegrupper, selvstudium, individuelle opgaver og projekter, fremlæggelser i grupper og for hele holdet, tværfaglige temaforløb og meget andet anvendes også. Fælles for alle disse aktiviteter er, at uddannelsen altid forsøger at opstille klare mål og forventninger for læringsaktiviteterne. 10. Merit for de valgfri uddannelseselementer Beståede valgfri uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre uddannelsesinstitutioner, som udbyder denne uddannelse såvel som ved andre uddannelser. Der søges om forhåndsmerit, hvis der ønskes merit for uddannelseselementer, som ikke udbydes af uddannelsen. 11. Deltagelsespligt For at studiets undervisningsformer kan fungere, er der deltagelsespligt, herunder aflevering/fremlæggelse af opgaver/projekter. 7

27 Studieordning multimediedesigner 2016 Deltagelsespligten indgår som betingelse for deltagelse i uddannelsens prøver. Desuden er der mødepligt til visse studieelementer. Deltagelsespligt og eventuel mødepligt, der er forudsætningskrav for at deltage i prøver og opretholde studieaktivitet, fremgår under beskrivelsen af den enkelte prøve eller i respektive lektionsplaner. 12. Kriterier for vurdering af studieaktivitet Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke har været studieaktive i en sammenhængende periode på mindst 1 år. Studieaktivitet er defineres således, at den studerende inden for de sidste 12 kalendermåneder Har deltaget i mindst 2 forskellige prøver Har bestået mindst 1 prøve Har opfyldt sin pligt til at deltage i enhver form for aktivitet, som indgår som en del af uddannelsen, herunder i gruppearbejder, fællesprojekter og bundne forudsætninger, som det fremgår af studieordningen Har afleveret, som det fremgår af studieordningen, de opgaver, rapporter, bundne forudsætninger, som er forudsætningskrav for deltagelse i prøverne med et redeligt indhold, herunder ikke har afleveret materiale, som andre har ophavsret til Er mødt til aktiviteter med mødepligt, som det fremgår af studieordningen Ikke opfyldelse ét eller flere kriterier i definitionen af studieaktivitet kan begrunde ophør af indskrivning Perioder, hvor den studerende ikke har været studieaktiv på grund af orlov, barsel, adoption, dokumenteret sygdom eller værnepligt, medtælles ikke. Den studerende skal på forlangende fremskaffe dokumentation for disse forhold. Lederen af uddannelsen kan dispensere fra disse bestemmelser, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Dispensationsansøgningen sendes til lederen af uddannelsen. Forinden indskrivning bringes til ophør, adviseres den enkelte studerende skriftligt herom. Den studerende gøres i den forbindelse opmærksom på reglerne ovenfor. I brevet til den studerende skal det fremgå, at vedkommende har 14 dage til at indsende dokumentation for, at perioder med manglende studieaktivitet ved uddannelsen ikke skal medtælle samt en frist for ansøgning om dispensation. Hvis den studerende ikke har reageret indenfor den fastsatte frist, udskrives vedkommende. Hvis den studerende anmoder om, at indskrivningen ikke bringes til ophør, har anmodningen opsættende virkning, indtil sagen er afgjort af lederen af uddannelsen. klage til lederen af uddannelsen over den trufne afgørelse senest 2 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Klagen har opsættende virkning. Hvis lederen fastholder 8

28 Studieordning multimediedesigner 2016 afgørelsen, kan den studerende klage til ministeriet inden for 2 uger efter modtagelse af afgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Regler om de prøver, som den studerende i henhold til eksamensbekendtgørelsen skal have deltaget i inden udgangen af 2. semester og bestået inden udgangen af 4. semester, og hvor der i bekendtgørelsen for denne uddannelse er fastsat tidsfrister for gennemførelse af uddannelsen, gælder uafhængigt af reglerne. 13. Fremmedsprog Hovedparten af uddannelsens undervisningsmateriale er på engelsk, og dele af undervisningen kan foregå på engelsk selv på danske hold. Der kræves ikke yderlige kendskab til fremmedsprog, udover hvad adgangsbekendtgørelsen angiver. Eksamenssprog Prøverne skal aflægges på forståeligt dansk/engelsk. Studerende med andet modersmål end dansk/engelsk kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen af det afsluttede eksamensprojekt, samt de prøver, hvor det af denne studieordning fremgår, at de nævnte evner indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling. 14. Syge- og omprøver Sygeprøve En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, får mulighed for at aflægge (syge)prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, får den studerende mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Sygeprøven kan være identisk med næste ordinære prøve. Den studerende skal selv orientere sig om, hvornår (syge)prøven afvikles. Orientering om tid og sted for sygeprøver findes på EASV s officielle platform. Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring. Institutionen skal senest have modtaget lægeerklæring tre hverdage efter prøvens afholdelse. Studerende, der bliver akut syge under en prøves afvikling, skal dokumentere, at vedkommende har været syg på den pågældende dag. Dokumenteres sygdom ikke efter ovenstående regler, har den studerende brugt et prøveforsøg. Den studerende skal selv afholde udgiften til lægeerklæring. 9

29 Studieordning multimediedesigner 2016 Omprøver Ved ikke bestået prøve eller ikke fremmøde ved prøve er den studerende automatisk tilmeldt omprøve så længe der resterer prøveforsøg. Omprøven kan være identisk med næste ordinære prøve. Den studerende skal selv orientere sig om, hvornår omprøve afholdes. Orientering om tid og sted for omprøver findes på EASV s officielle platform. Lederen af uddannelsen kan dispensere fra den fortsatte tilmelding, når det er begrundet i usædvanlige forhold, herunder dokumenteret handicap. 15. Hjælpemidler Eventuelle regler for indskrænkning af brug af hjælpemidler vil fremgå af beskrivelsen af den enkelte prøve. 16. Særlige prøvevilkår Studerende kan, hvor det er begrundet i fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, søge om særlige prøvevilkår. Ansøgningen skal indgives til uddannelsens leder, senest 4 uger før prøven afvikles. Der kan dispenseres fra ansøgningsfristen ved pludselig opståede helbredsmæssige problemer. Ansøgningen skal ledsages af en lægeattest, udtalelse fra fx tale-, høre-, ordblinde eller blindeinstitut eller anden dokumentation for helbredsmæssige forhold eller relevant specifik funktionsnedsættelse. Studerende med andet modersmål end engelsk kan kan søge om at medbringe ordbøger. Ansøgningen om tilladelse til at medbringe andre hjælpemidler, skal indgives til uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling. 17. Eksamenssnyd En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Brug af egne og andres arbejde - plagiat Eksamenssnyd ved plagiering omfatter tilfælde, hvor en skriftlig opgave helt eller delvist fremtræder som produceret af eksaminanden eller eksaminanderne selv, selv om opgaven Omfatter identisk eller næsten identisk gengivelse af andres formuleringer eller værker, uden at det gengivne er markeret med anførselstegn, kursivering, indrykning eller anden tydelig markering med angivelse af kilden, jf. institutionens krav til skriftlige arbejder Omfatter større passager med et ordvalg, der ligger så tæt på et andet værk eller lignendes formuleringer m.v., at man ved sammenligning kan se, at passagerne ikke kunne være skrevet uden anvendelse af det andet værk 10

30 Studieordning multimediedesigner 2016 Omfatter brug af andres ord eller idéer, uden at disse andre er krediteret på behørig vis Genbruger tekst og/eller centrale idéer fra egne tidligere bedømte arbejder uden iagttagelse af bestemmelserne i punkt. 1 og 3. Se Guide to report writing for beskrivelse af korrekt henvisning til kilder. Disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen En eksaminand, der utvivlsomt under en prøve Uretmæssigt skaffer sig hjælp Giver en anden eksaminand hjælp til besvarelse af en opgave Benytter ikke tilladte hjælpemidler Udviser forstyrrende adfærd kan lederen af uddannelsen, eller den, som lederen af uddannelsen bemyndiger hertil, eller bedømmerne i enighed bortvise eksaminanden fra prøven, mens den stadig pågår. I så tilfælde vurderes berettigelsen heraf i forbindelse med den efterfølgende afgørelse. I mindre alvorlige tilfælde af forstyrrende adfærd gives først en advarsel. Formodning om eksamenssnyd, herunder plagiering under og efter prøven Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand Uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, Har udgivet en andens arbejde for sit eget (plagiat), eller Har anvendt eget tidligere bedømt arbejde eller dele heraf uden henvisning (plagiat) indberettes det til uddannelsen. Processen ved afklaring af eksamenssnyd, herunder plagiering Udsættelse af prøven Vedrører indberetningen eksamenssnyd som plagiering i en skriftlig opgave, som er bedømmelsesgrundlag ved en senere mundtlig prøve udsætter lederen af uddannelsen prøven, hvis det ikke er muligt at afklare forholdet inden den fastsatte prøvedato. Indberetningens form og indhold Indberetningen skal ske uden unødig forsinkelse. Med indberetningen skal følge en skriftlig fremstilling af sagen, der omfatter oplysninger, der kan identificere de indberettede personer, samt en kort redegørelse og den foreliggende dokumentation for forholdet. Er der tale om gentagelsestilfælde for én eller flere af de indberettede personer, skal dette oplyses. Ved indberetning af plagiering skal de plagierede dele markeres med tydelig henvisning til de kilder, der er plagieret fra. Den plagierede tekst skal ligeledes markeres i kildeteksten. Inddragelse af eksaminanden - partshøring Lederen af uddannelsen afgør, om høringen af den studerende skal ske mundtligt, skriftligt eller en kombination heraf. 11

31 Studieordning multimediedesigner 2016 Ved den mundtlige partshøring indkaldes eksaminanden til en samtale til nærmere belysning af sagsforholdet med henblik på at præsentere vedkommende for dokumentationen for formodningen af eksamenssnyd og for at høre eksaminandens opfattelse. Eksaminanden har ret til at møde med en ledsager. Ved den skriftlige partshøring fremsendes dokumentationen for formodningen af eksamenssnyd med henblik på at anmode om den studerendes skriftlige opfattelse. Sanktioner overfor eksamenssnyd og forstyrrende adfærd under prøven. Hvis lederen af uddannelsen efter belysning af sagsforholdet får bekræftet formodningen om eksamenssnyd, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, bortviser lederen af uddannelsen eksaminanden fra prøven. I mindre alvorlige tilfælde gives først en advarsel. Under skærpende omstændigheder kan lederen af uddannelsen bortvise i kortere eller længere perioder. I sådanne tilfælde gives en skriftlig advarsel om, at gentagelser kan medføre varig bortvisning. En bortvisning medfører, at en eventuel karakter for den pågældende prøve bortfalder, og at eksaminanden har brugt et prøveforsøg. Eksaminanden kan ikke deltage i syge-/omprøve, men kan først deltage i prøven ved uddannelsens næstkommende ordinære udbud af prøven. Lederen af uddannelsen kan hvor der er tale om skærpende omstændigheder beslutte, at eksaminanden skal bortvises fra institutionen i en kortere eller længere periode. I sådanne tilfælde gives en skriftlig advarsel om, at gentagelser kan medføre varig bortvisning. ikke deltage i undervisning eller prøver i perioden, hvor bortvisningen gælder. Klage Afgørelse om at have brugt et eksamensforsøg og bortvisning på grund af eksamenssnyd er endelig og kan ikke indbringes for en højere administrativ myndighed. Klage over retlige spørgsmål (fx inhabilitet, høring, klagevejledning, om eksamensbekendtgørelsen er fortolket korrekt m.v.) kan indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Klagen indgives til Institutionen og stiles til lederen af uddannelsen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist på normalt en uge. Institutionen sender klagen, udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte. Klagefristen til institutionen er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren, jf. eksamensbekendtgørelsens Klager over prøver og anke af afgørelser 12

32 Studieordning multimediedesigner 2016 Klager over prøver Det anbefales, at eksaminanden søger vejledning hos en studievejleder i forbindelse med klageprocedure og udarbejdelse af klage. Reglerne om klager over eksamen fremgår af kapitel 10 i eksamensbekendtgørelsen. I eksamensbekendtgørelsen skelnes mellem klager over eksaminationsgrundlaget mv., prøveforløbet og/eller bedømmelsen samt klager over retlige forhold. De to former for klage behandles forskelligt. Klage over eksaminationsgrundlaget mv. prøveforløbet og bedømmelsen En eksaminand kan indsende en skriftlig og begrundet klage inden for en frist af 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde over: Prøvegrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav Prøveforløbet Bedømmelsen Klagen kan vedrøre alle prøver, herunder skriftlige, mundtlige samt kombinationer heraf samt praktiske eller kliniske prøver. Klagen sendes til lederen af uddannelsen. Klagen forelægges straks for de oprindelige bedømmere, dvs. eksaminator og censor ved den pågældende prøve. Udtalelsen fra bedømmerne skal kunne danne grundlag for institutionens afgørelse vedrørende faglige spørgsmål. Institutionen fastsætter normalt en frist på 2 uger for afgivelse af udtalelserne. Umiddelbart efter at bedømmernes udtalelse foreligger, får klageren lejlighed til at kommentere udtalelserne indenfor en frist af normalt en uge. Afgørelsen træffes af institutionen på grundlag af bedømmernes faglige udtalelse og klagerens eventuelle kommentarer til udtalelsen. Afgørelse skal være skriftlig og begrundet, og kan gå ud på tilbud om en ny prøve (ombedømmelse/omprøve) at den studerende ikke får ikke medhold i klagen Besluttes det, at der skal gives tilbud om en ombedømmelse/omprøve, udpeger lederen af uddannelsen nye bedømmere. Ombedømmelse kan alene tilbydes i skriftlige prøver, hvor der foreligger materiale til bedømmelse, da nye bedømmere ikke kan (om)bedømme en allerede afholdt mundtlig prøve, og da de oprindelige bedømmeres notater er personlige og ikke udleveres. Går afgørelsen ud på tilbud om ombedømmelse eller omprøve, skal klageren informeres om, at ombedømmelse eller omprøve kan resultere i lavere karakter. Den studerende skal, 13

33 Studieordning multimediedesigner 2016 indenfor en frist af 2 uger efter at afgørelsen er afgivet, acceptere tilbuddet. Der er ikke mulighed for at fortryde sin accept. Hvis den studerende ikke accepterer inden for fristen, gennemføres ombedømmelse eller omprøve ikke. Ombedømmelse eller omprøve skal finde sted snarest muligt. Ved ombedømmelse skal bedømmerne have forelagt sagens akter: Opgaven, besvarelsen, klagen, de oprindelige bedømmeres udtalelser med klagers bemærkninger hertil samt institutionens afgørelser. Bedømmerne meddeler institutionen resultatet af ombedømmelsen vedlagt en skriftlig begrundelse og bedømmelsen. Omprøve og ombedømmelse kan resultere i lavere karakter. Hvis det besluttes at foretage en ny bedømmelse eller give tilbud om omprøve, gælder beslutningen alle de eksaminander, hvis prøven lider af samme mangel, som den der klages over. Klagen skal sendes til lederen af uddannelsen senest 2 uger (14 kalenderdage) efter, bedømmelsen ved den pågældende prøve er meddelt. Hvis udløbet af fristen falder på en helligdag, er det den første hverdag derefter, som er fristudløbsdagen. Der kan dispenseres fra fristen, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Anke Klageren kan indbringe institutionens afgørelse vedrørende faglige spørgsmål for et ankenævn. Ankenævnets virksomhed er omfattet af forvaltningsloven, herunder om inhabilitet og tavshedspligt. Anken sendes til lederen af uddannelsen. Fristen for at anke er to uger efter, eksaminanden er gjort bekendt med afgørelsen. De samme krav som ovenfor nævnt under klage (skriftlighed, begrundelse osv.) gælder også ved anke. Ankenævnet består af to beskikkede censorer, der udpeges af censorformanden, en eksamensberettiget lærer og en studerende indenfor fagområdet (uddannelsen), som begge udpeges af studielederen for uddannelsen. Ankenævnet træffer afgørelse på grundlag af det materiale, som lå til grund for institutionens afgørelse og eksaminandens begrundede anke. Ankenævnet behandler anken, og afgørelsen kan gå ud på tilbud om ny prøve (omprøve) ved nye bedømmere eller at den studerende ikke får medhold i anken Går afgørelsen ud på tilbud om ombedømmelse eller omprøve, skal klageren informeres om, at ombedømmelse eller omprøve kan resultere i lavere karakter. Den studerende skal, 14

34 Studieordning multimediedesigner 2016 indenfor en frist af 2 uger efter, at afgørelsen er afgivet, acceptere tilbuddet. Der er ikke mulighed for at fortryde sin accept. Hvis den studerende ikke accepterer inden for fristen, gennemføres ombedømmelse eller omprøve ikke. Ombedømmelse eller omprøve skal finde sted snarest muligt. Ved ombedømmelse skal bedømmerne have forelagt sagens akter: Opgaven, besvarelsen, klagen, de oprindelige bedømmeres udtalelser med klagers bemærkninger hertil samt institutionens afgørelser. Ankenævnet skal have truffet afgørelse senest 2 måneder ved sommereksamen 3 måneder efter at anken er indgivet. Ankenævnets afgørelse er endelig, hvilket betyder, at sagen ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed for så vidt angår den faglige del af klagen. Klage over retlige forhold Klage over retlige spørgsmål i afgørelser, der er truffet af bedømmerne i forbindelse med ombedømmelse eller omprøve eller ankenævnets afgørelse kan indbringes for EASV inden for en frist af 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. Klage over retlige spørgsmål i afgørelser, der er truffet af institutionen efter reglerne i eksamensbekendtgørelsen (fx inhabilitet, høring, om eksamensbekendtgørelsen er fortolket korrekt mv.) kan indgives til institutionen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have mulighed for at kommentere inden for en frist på normalt en uge. Institutionen sender klagen, udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer til Styrelsen for Videregående uddannelse. Institutionen sender klagen, udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer til styrelsen. Fristen for indgivelse af klage til institutionen er 2 uger (14 kalenderdage) fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. 19. Dispensation Institutionen kan dispensere fra reglerne i den fælles del af studieordningen, der alene er fastsat af institutionerne når det findes begrundet i usædvanlige forhold. Institutionerne samarbejder om en ensartet dispensationspraksis. 20. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Denne institutionelle del af studieordningen træder i kraft den 1. september 2015 og har virkning for alle studerende, som er og bliver indskrevet på uddannelsen og for alle prøver, som påbegyndes den nævnte dato eller senere. 15

35 16

formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling... 14 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation &

formidling, Design og visualisering samt Interaktionsudvikling... 14 Obligatorisk uddannelseselement Multimedieproduktion Avanceret: Kommunikation & Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 2 Fælles del... 2 1. Uddannelsens struktur... 4 1.1 1.2 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 4 Uddannelsens navn og dimittendernes titel...

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20 1 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Multimediedesignuddannelsen 2

Multimediedesignuddannelsen 2 1 Multimediedesignuddannelsen 2 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation ens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 ens institutionsdel Copenhagen Business Academy

Læs mere

Eksamensprojekt. 3. semester DK Efterår 2015

Eksamensprojekt. 3. semester DK Efterår 2015 Eksamensprojekt 3. semester DK Efterår 2015 Billedtekst: Copenhagen Yoga Festival 2015 Beskrivelse Jeres kunde er Copenhagen Yoga Festival (CYF). Copenhagen Yoga Festival er en festival som har til formål

Læs mere

Studieordning for multimediedesigner

Studieordning for multimediedesigner Studieordning for multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK) Academy Profession Degree Programme in Multimedia Design and Communication Godkendt

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Studieordning for Multimediedesign AK September Københavns Erhvervsakademi - KEA

Studieordning for Multimediedesign AK September Københavns Erhvervsakademi - KEA Studieordning for Multimediedesign AK September 2016 Københavns Erhvervsakademi - KEA Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 3 1.1. Uddannelsens betegnelse og titel 5 1.2. Uddannelsens formål 5

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation

Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordning 2015-2016 Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi MidtVest D. 1. august 2015 Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Studieordning for uddannelsen. Multimediedesigner. Erhvervsakademi Dania Skive og Grenaa

Studieordning for uddannelsen. Multimediedesigner. Erhvervsakademi Dania Skive og Grenaa Studieordning for uddannelsen Multimediedesigner Erhvervsakademi Dania Skive og Grenaa September 2015 Studieordning for uddannelsen til Multimediedesigner (AK) ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af rektor

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens institutionsdel Mulitimediedesigner AK, September 2014 v/ University College Nordjylland

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 2.1 Førsteårsprøven:

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder... 1 3.1 Kerneområdet Webudvikling

Læs mere

Studieordning del 1-2015

Studieordning del 1-2015 Studieordning del 1-2015 Fællesdel Professionsbachelor i webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 10 1. Indhold fælles del 1. Indhold fælles del...1 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning, august 2015

Studieordning, august 2015 Fælles del Studieordning, august 2015 Multimediedesigneruddannelsen Multimedia Design and Communication Fællesdel revideret 1. august 2014 Institutionsdel revideret august 2015 0 Fælles del Indhold Fælles

Læs mere

Institutionel del - Studieordning August 2016 Michael Jørgensen

Institutionel del - Studieordning August 2016 Michael Jørgensen MULTIMEDIEDESIGNER Skabelon - Institutionel del - Studieordning for multimediedesigner Institutionel del - Studieordning August 2016 Michael Jørgensen I B A K o l d i n g Å l e g å d e n 2-4 6 0 0 0 K

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Studieordning For Multimediedesigner

Studieordning For Multimediedesigner For Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt August 2009 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

4 Internationalisering Uddannelse i udlandet Aftaler med udenlandske uddannelsesinstitutioner om parallelforløb 31

4 Internationalisering Uddannelse i udlandet Aftaler med udenlandske uddannelsesinstitutioner om parallelforløb 31 Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 3 1.1 Læsevejledning 3 1.2 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler: 4 1.3 Navn på uddannelse og dimittendens titel 4 1.4 ECTS-point 4 1.4.1 Figur

Læs mere

Studieordning, august 2014

Studieordning, august 2014 Fælles del Studieordning, august 2014 Multimediedesigneruddannelsen Multimedia Design and Communication Revideret 1. august 2014 0 Fælles del Indholdsfortegnelse Fælles del: 1. Uddannelsens struktur...

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...0 2. Tidsmæssig placering af prøverne...1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens

Læs mere

Institutionel del Studieordning August 2014 Michael Jørgensen

Institutionel del Studieordning August 2014 Michael Jørgensen MULTIMEDIEDESIGNER Skabelon Institutionel del Studieordning for multimediedesigner Institutionel del Studieordning August 2014 Michael Jørgensen IBA Kolding Skamlingvejen 32 6000 Kolding 1/24 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Studieordning del 3 - valgfag

Studieordning del 3 - valgfag Studieordning del 3 - valgfag Automationsteknolog (AK), Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automation Engineering Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2017 Revideret 6. april 2017 Indhold

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation ens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner. August 2012 ens institutionsdel Copenhagen Business Academy

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Institutionel del Studieordning E designer August 2015

Institutionel del Studieordning E designer August 2015 Institutionel del Studieordning E designer August 2015 University College Nordjylland 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Professionsbachelor i softwareudvikling BSc Software Development Version 1.1 Revideret september 2015 1. Indholdsfortegnelse Institutionsdel... 1 2. Studieordningens

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 2 2.1 Førsteårsprøven - Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Programmering, Systemudvikling,

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Studieordning E-Designer

Studieordning E-Designer Studieordning E-Designer uddannelsen IBA Kolding 1/14 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 3 3.1

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner. Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation

Studieordning for Multimediedesigner. Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademi MidtVest Juli 2009 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015 for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business INSTITUTIONEL DEL Årgang 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE UDDANNELSEN REGULERES AF FØLGENDE LOVE OG REGLER...

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker

Institutionsdel Studieordning Datamatiker Institutionsdel Studieordning Datamatiker 2016 Erhvervsakademiuddannelsen (AK) Inden for informationsteknologi AP Degree in Computer Science September 2016 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne...

Læs mere

6.1 Merit og studieskift Meritaftaler ved overflytning Dispensationsregler Orlov 28

6.1 Merit og studieskift Meritaftaler ved overflytning Dispensationsregler Orlov 28 Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 1.1 Uddannelsens formål 4 1.2 Titulatur, varighed og bevis 5 1.3 Ikrafttrædelsesdato 5 1.4 Overgangsbestemmelser 6 1.5 Studieordningens lovmæssige rammer

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Studieordning for Multimediedesigner

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademi Sjælland 46H Køge Handelsskole August 2009 Forord Denne studieordning for Multimediedesignereuddannelsen

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang... 1 3.1 Kerneområdet Programmering...

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademi MidtVest 2013

Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademi MidtVest 2013 Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademi MidtVest 2013 Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Multimediedesigner (AK) Studieordningens fælles del v/landsnetværket

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2015-2016 Autoteknolog AP Degree in Automotive Technology Version 1.5 Revideret 21. august 2015 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel... 1 1. Studieordningens rammer... 3 1.1. Studieordningens

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Studieordning for Multimediedesigner

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademi Sjælland Campus Køge August 2011 Denne studieordning for Multimediedesignereuddannelsen

Læs mere

Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del

Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Studieordning for uddannelsen Erhvervsakademiuddannelsen inden for medie og kommunikation (Multimediedesigner AK)

Studieordning for uddannelsen Erhvervsakademiuddannelsen inden for medie og kommunikation (Multimediedesigner AK) Studieordning for uddannelsen Erhvervsakademiuddannelsen inden for medie og kommunikation (Multimediedesigner AK) Erhvervsakademi Dania Skive og Grenå August 2017 Studieordning for Erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Multimediedesign AK September Københavns Erhvervsakademi - KEA

Studieordning for Multimediedesign AK September Københavns Erhvervsakademi - KEA Studieordning for Multimediedesign AK September 2017 Københavns Erhvervsakademi - KEA Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 3 1.1. Uddannelsens betegnelse og titel 5 1.2. Uddannelsens formål 5

Læs mere

Forord... 4. Studieordningen... 5. Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5. Uddannelsens navn og dimittendernes titel...

Forord... 4. Studieordningen... 5. Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5. Uddannelsens navn og dimittendernes titel... Indhold Forord... 4 Studieordningen... 5 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 Uddannelsens navn og dimittendernes titel... 5 Uddannelsens formål... 6 Mål for læringsudbytte for Multimediedesigner

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel)

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Professionsbacheloruddannelsen i Natur- og kulturformidling Studieordning 2016 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Gældende for studerende, som begynder

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.1 Side 0 af 10 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel...1

Læs mere

Professionsbachelor i Webudvikling. Studieordning 2015

Professionsbachelor i Webudvikling. Studieordning 2015 Professionsbachelor i Webudvikling Studieordning 2015 Indholdsfortegnelse 1 Uddannelsens struktur... 1 2 Uddannelsens kerneområder... 1 2.1 Kerneområdet Webudvikling (brobygning), Backend programmering...

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Studieordning del 2-2014

Studieordning del 2-2014 Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Datamatikeruddannelsen AP Degree in Computer Science Version 2.1 Revideret august 2014 Side 0 af 18 Indhold - Institutionsdel Indhold - Institutionsdel...1 1. Studieordningens

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel)

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Professionsbacheloruddannelsen i Natur- og kulturformidling Studieordning 2017 for uddannelsen til professionsbachelor i Natur- og kulturformidling (institutionsdel) Gældende for studerende, som begynder

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Gældende pr. 1. August 2009 Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, maj

Læs mere

Stud. Institutionsdel

Stud. Institutionsdel Stud dieordning Produktudvikling og teknisk integration Institutionsdel 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 3. Rammer og kriterier for uddannelsens

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 3-2016 Valgfag, PBA i økonomi og informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology Version 3.0 Revideret august 2016 Side 0 af 8 Indhold del 3 Valgfag 1.

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Studieordning 2014 Fælles del

Studieordning 2014 Fælles del Studieordning 2014 Fælles del Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret august 2014 Side 0 af 16 Indhold Fælles del 1. Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder...

Læs mere

Studieordning, januar 2016

Studieordning, januar 2016 Fælles del Studieordning, januar 2016 Multimediedesigneruddannelsen Multimedia Design and Communication Fællesdel revideret 1. august 2014 revideret januar 2016 0 Fælles del Indhold Fælles del 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning Sport Management uddannelsen Institutionel del. Årgang

Studieordning Sport Management uddannelsen Institutionel del. Årgang Studieordning Sport Management uddannelsen Institutionel del Årgang 2016-2018 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 TIDSMÆSSIG PLACERING AF PRØVERNE... 2 3 5. SEMESTERPRØVE... 2 4 6. SEMESTERPRØVE... 3 5 PRØVEN I

Læs mere

Designteknolog. Studieordning 2017

Designteknolog. Studieordning 2017 Designteknolog Studieordning 2017 Indholdsfortegnelse 1 Studieordningens rammer... 1 1.1 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 1 2 Uddannelsens opbygning... 2 2.1 Uddannelsens struktur:... 2 3 Læringsmål

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i webudvikling Fælles del. Studies

Studieordning Professionsbachelor i webudvikling Fælles del. Studies Studieordning Professionsbachelor i webudvikling Fælles del Studies Studieordning Professionsbachelor i webudvikling Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Uddannelsens struktur...

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2018 Institutionsdel (AK) AP Graduate in Financial Controlling Version 1 Revideret august 2016 Indhold Institutionsdel 1. Studieordningens rammer... 1 Studieordningens ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

September Professionsbachelor i Export and Technology Management

September Professionsbachelor i Export and Technology Management September 2015 Professionsbachelor i Export and Technology Management Indhold 1. Uddannelsens kerneområder og ECTS-omfang... 4 1.1 Kerneområdet Kommunikation og kulturforståelse... 4 1.2 Kerneområdet Produktudvikling,

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2014 Institutionsdel IT-teknolog IT Network and Electronics Technology Revideret August 2014 0 Indhold 1. Studieordningens rammer...2 1.1 Studieordningens ikrafttrædelsesdato...2 1.2

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology Version 1.0 Revideret december 2014 Side 0 af 30

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling STUDIEORDNING for professionsbachelor i softwareudvikling Revideret 9. juni 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder fire nationale fagelementer... 3 2.1. Udvikling

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2020 Professionsbacheloruddannelse i Finans - Institutionsdel Bachelor of Financial Management and Services Version 1 Revideret 1. september 2016 Side 0 af 31 Indhold Institutionsdel

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del

Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del Studieordning Professionsbachelor i softwareudvikling National del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 1 3. Uddannelsen indeholder fire nationale

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Professionsbachelor i softwareudvikling BSc Software Development Version 1.0 Revideret 20.august 2014 Side 0 af 18 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere