Reformer af offentlig forvaltning April 2005 Fordele og ulemper ved kontrakter Af: Andreas Dam, Marie-Louise Nør og Martin Schultz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reformer af offentlig forvaltning April 2005 Fordele og ulemper ved kontrakter Af: Andreas Dam, Marie-Louise Nør og Martin Schultz"

Transkript

1 1. Indledning Der er konstant udvikling i den offentlige sektor med nye og forhåbentligt bedre styringsformer med forskellige formål. Formålene kan spænde fra øget demokratisering af forvaltning til øget effektivitet. I denne opgave har vi valgt at koncentrere os om en af disse nye styringsformer, nemlig kontrakt styring der er en del af den nye New Public Management mantra. New public management indebærer, at man ligger et større fokus på konkurrence og frie markeder. Formålet med kontrakterne er at indføre de økonomiske incitamenter fra den private sektor og samtidigt fastholde kontrollen med resultatet af tjenesterne. De økonomiske incitamenter skal anspore lederne til at drive deres områder mere effektivt. Disse New Public Management kontrakter er resultatet af en lang udvikling, som har haft til formål først at opbygge en stærk forvaltning, og da denne var opbygget at opbløde den lidt igen og skabe større kontrol og indsigt i forvaltningen for borgerne. Samtidigt med denne demokratisering er der blevet skabt et ønske om større økonomisk effektivitet. Udviklingen mod de private styringsformer og fokus på effektiviteten startede i 1980 erne, hvor man begyndte at ligge vægt på økonomistyring blandt andet i forbindelse med den afbureaukratisering der gik i gang ved hjælp af mål- og rammestyring, det er blandt andet disse, som kontrakterne er et direkte resultat af. Her ses også det første skridt til en decentralisering af ledelses- og styrings ansvaret. Denne decentralisering er dog stadig meget centralmagts baseret. I løbet af 90 erne blev de økonomiske incitamenter endnu mere udbredt, samtidigt med at der blev igangsat store udliciteringer og privatiseringer. For at styre de private aktører i disse nye sammenspil er kontrakterne blevet endnu mere nødvendige. I vores årtusinde er der stadig mere fokusering på værdibaseret ledelse og uddelegering af opgaver, hvor også brugerne bliver taget med til råds. Her bliver hierarkierne omdannet til netværksbaserede styringsformer hvilket igen kræver en form for rammestyring som eksempelvis kontrakter. Dette leder os til vores opgave, som netop undersøger disse kontrakters effekt, muligheder og begrænsninger. (Busch et al, 2001a, p ) 1

2 2. Principal-agent teori Principal-agent teorien kan anvendes til at beskrive, hvordan en principal gennem økonomiske incitamenter kan få en agent til at handle i overensstemmelse med principalens mål. Teorien bygger på, at agenten altid vil handle opportunistisk. Når en principal engagerer en agent til at yde et stykke arbejde for sig, vil det grundlæggende problem bestå i, at der er asymmetrisk information mellem de to parter. Hermed menes, at principalen ikke fuldt ud kan observere agentens indsats og derved heller ikke har fuld information om denne. Endvidere kan agentens indsats og målopfyldelse afhænge af tilfældige forhold, som agenten ingen indflydelse har på. En sælger vil eksempelvis have svært ved at sælge sit produkt, hvis en anden producent har sendt et bedre og billigere produkt på banen. Disse tilfældige forhold er ligeledes ukendt for principalen. (Bregn, 2003, s. 49) Da det at yde en ekstra indsats for agenten forbindes med negativ nytte, og da principalen ikke fuldt ud kan observere dennes handlen, vil agenten udnytte dette til at udvise moral hazard, også kaldet skjult handlen (Ibid.). Hermed forstås situationer, hvor agenten eksempelvis arbejder mindre end tiltænkt, eller hvor agenten handler anderledes end principalens ønsker (Bregn, 1998a, s. 45). Dette problem vil kunne løses ved at give agenten en indtjening, der afhænger af indsatsen. Der opstår dog et risikoproblem herved, da agentens indsats som tidligere nævnt også er afhængig af tilfældige forhold, hvilket vil påvirke indtjeningen. (Bregn, 2003, s. 50) Det antages, at agenten har risikoaversion, hvilket betyder, at agenten foretrækker en fast indtjening frem for en variabel indtjening, selvom disse forventes at have samme størrelse (Bregn, 1998a, s. 46). Det vil sige, at jo større usikkerhed der er forbundet med at opnå et ekstra beløb, des mindre nytte har det for agenten, da et negativt udsving i indtjeningen forventes at få betydning for agentens faste udgifter. Risikoen for agenten er altså meget koncentreret modsat principalens, som forventes at kunne sprede sin risiko, og derved antages at være mere risikoneutral end agenten. Denne skæve risikofordeling betyder, at der er omkostninger forbundet med at overføre risiko fra principalen til agenten. (Bregn, 2003, s. 50) Den optimale kontrakt mellem de to parter er derfor, når omkostningerne ved overførslen risiko afbalancerer gevinsten, som det øgede incitament hos agenten frembringer. Altså hvor principalen maksimerer sin indtjening, og hvor agenten via en ekstra arbejdsindsats maksimerer sin nytte; 2

3 herunder hvor agentens ekstra indsats afvejes med værdien af den ekstra indtjening. Værdien af den ekstra indtjening for agenten afhænger af den ekstra indtjening i beløb, usikkerheden ved at påtage sig de overførte risiko samt aversionen herved. (Ibid.) Dette betyder, at jo større usikkerhed der er ved at overføre risiko til agenten, des mindre værdi har det usikre beløb, agenten kan opnå herved. Dette influeres endvidere af de tilfældige forhold, som kan gøre sig gældende, da størrelsen af disse påvirker sammenhængen mellem indsats og resultat. Jo større indflydelse de tilfældige forhold har, des større er agentens risikoaversion, og des mindre vægter en variabel indtjening i forhold til en fast indtjening hos agenten. Dette giver os, at jo højere agentens risikoaversion er, des mindre risiko er det optimalt at overføre fra principalen til agenten (Ibid.) Omvendt gælder det, at hvor en øget ekstra indsats hos agenten fører til en øget målopfyldelse, altså hvor de tilfældige forholdsindflydelse er minimeret, mindskes ligeledes agentens risikoaversion. Dette betyder, at jo mere agenten reagerer og har indflydelse på den ekstra indtjening, des mere risiko er det optimalt at overføre, da en variabel indtjening her vægtes højere end en fast indtjening. (Ibid.) 2.1 Kritik af Principal-agent teorien Der er blevet rettet forskellige former for kritik på Principal-agent teorien. Et af de centrale kritikpunkter er dens ensidige fokusering på anvendelsen af direkte økonomiske incitamenter til opnåelse af øget motivation. Kritikken hos Bruno S. Frey går på, at der er nogle skjulte omkostninger forbundet med anvendelsen af direkte økonomiske incitamenter, da disse kan nedbryde eller svække andre motivationsfaktorer til at yde en ekstra indsats, kaldet crowding-outeffekten, såsom eksempelvis selvrealisering, engagement, loyalitet eller ønsket om at udføre et godt stykke arbejde. (Ibsen & Christensen, 2001, s. 130) En sådan ensidig fokusering på de økonomiske incitamenter kan medføre en skævvridning i opgavevaretagelsen, da de ansatte bliver tilbøjelige til at indrette deres adfærd efter det, de bliver betalt for, så der opstår en noget-for-noget -holdning. (Bregn, 1998b, s. 53) Hvis de økonomiske incitamenter endvidere anvendes i individuelle ordninger, kan det få en negativ effekt for samarbejdet imellem de ansatte. Dette forværres eksempelvis, hvor der eksisterer puljeordninger, da de ansatte her vil kunne konkurrere indbyrdes om det antal tillæg, der er til rådighed. Et tillæg gives her på bekostning af et andet. (Ibid., s. 54) 3

4 Disse faktorer vil kunne medføre det modsatte end hensigten med det, nemlig at mindske effektiviteten og medføre demotivation hos de ansatte. Et andet kritikpunkt bygger på teoriens forudsætning af, at agenter altid handler opportunistisk. En sådan opfattelse kan i sig selv være en selvopfyldende profeti, hvor udformningen af kontrakten i sin fokusering på opportunisme netop skaber dette. Desuden tager teorien ikke højde for, at de ansatte som gruppe kan organisere sig kollektivt, og dermed handle som én agent. (Busch et al., p. 82) Hvor principal-agent teorien tager udgangspunkt i individniveauet, bygger transaktionsomkostningsteorien på organisationsniveauet, og fokuserer på omkostningerne forbundet med at overføre tjenester/ydelser. 3. Transaktionsomkostninger Ronald Coase satte i 1937 fokus på, hvorfor nogle opgaver bliver varetaget af markedet, mens andre bliver varetaget indenfor hierarkiske organisationer. Ifølge Coase vil man, ved at samle funktionerne indenfor én organisation, spare en række transaktionsomkostninger 1. Derved satte Coase fokus på, hvordan transaktionsomkostninger og forskellige typer kontraktformer er afgørende for, hvordan og hvor varetagelsen af forskellige opgaver skal foregå. Der eksisterer ifølge Coase tre forskellige typer kontrakter, som der vil blive redegjort for nedenfor 1. Markedskontrakter: Her er varen/tjenesten veldefineret, og køb og salg af denne foregår på et marked. Da varen/tjenesten er udspecificeret i kontrakten er prisen er en vigtig styringsmekanisme. 2. Relationskontrakter: Kontrakterne er ufuldstændige da varen/tjenesten er uspecificeret. Tillid er derfor en vigtig faktor mellem køber og sælger, og relationen mellem disse kan betegnes som et netværk, som, hvis samarbejdet er vellykket, kan blive langsigtet. 1 Transaktionsomkostningerne er fællesbetegnelsen for overføringen af varen/tjenesten, kontraktforhandlingerne, kontrol af opfyldelse af kontrakten og kontraktbrud. (Busch et al; p. 86) 4

5 3. Hierarkiske kontrakter: Disse findes hovedsageligt indenfor en virksomhed. Autoritet er en vigtig styringsmekanisme, da den hierarkiske orden indenfor firmaet betyder, at de ansatte underligger sig de ledendes autoritet. (Busch et al, 2001b, p. 85) Selvom styringsmekanismen er forskellig i de tre typer kontrakter (pris/tillid/autoritet) er den vigtigt at understrege, at de hver især kan eksistere indenfor alle de tre kontrakter, det er bare den ledende styringsmekanisme som er forklaret i ovenstående gennemgang. (Ibid.) I forhold til den offentlige sektor mener Williamson (1979), at graden for hvor udspecificeret transaktion er, er afgørende for, hvilken type kontrakt det offentlige skal arbejde ind under. Eksempelvis, hvis tjenesten ikke er udspecificeret, kan varen med stor fordel købes direkte på markedet, her er der kun små bindinger mellem de handlende og hvis opgaven ikke udføres til alles tilfredshed, kan samarbejdet relativt hurtigt opløses. Hvis tjenesten/ydelsen er udspecificeret, kan det offentlige med fordel beholde funktionen indenfor egne rækker. Disse typer opgaven kræver ofte et meget tæt samarbejde mellem de handlende og der dannes dermed stor afhængighed imellem dem. Hvis ikke dette er muligt, kan det offentlige udarbejde en langsigtet aftale med private producenter. Herved opstår der en forpligtigelse og en afhængighed parterne imellem, og der kan skabes et netværk. (Ibid.; p. 87) Fordelene ved at benytte markedet er blandt andet knyttet til at påvirke agentens opportunistiske adfærd som tidligere beskrevet indenfor principal-agent teorien. Konkurrencen mellem de forskellige virksomheder minimerer muligheden for at opnå ekstrem økonomisk eller anden profit. Ulempen er, at transaktionsomkostningerne muligvis forhøjes. Man kan ikke på forhånd forudsige kvaliteten af samarbejdet, og der man kan blive nødt til at bruge relativt store ressourcer på overvågning og kontrol. Fordelene ved de hierarkiske kontrakter er blandt andet mindskelse af transaktionsomkostningerne. Da udførelsen af varen/tjenesten sker indenfor egne rækker, mindskes omkostningerne ved kontraktforhandlingerne, kontrol af opfyldelse af kontrakten og kontraktbrud 5

6 naturligt. En ulempe er blandt andet muligheden for at der opstår uheldig opportunistisk adfærd 2 indenfor det offentlige. (Ibid.) 3.1 Konkurrence i den offentlige sektor Muligheden for at der opstår uheldig opportunisme ved de forskellige kontraktformer, har medført at man flytter fokus fra regelstyring til målstyring, hvor man i stedet for at fokusere på rammer for opgaveudførelsen ligger vægt på at kontrollere resultaterne. Konkurrencen mellem det offentlige og det private, eller indenfor det offentlige giver derudover forbrugerne en mulighed for selv at vurdere, hvilken vare der bedst opfylder deres krav. (Busch et al, 2001b, p ) Der eksisterer flere forskellige måder at udsætte det offentlige for større konkurrence, og derved nyde godt af de fordele det giver Konkurrence med private virksomheder Hvis det offentlige skal udsættes for størst konkurrence, kan det ske ved at sætte den i relation til private virksomheder. For at kunne hamle op med de private virksomheder og deres erfaring indenfor konkurrence, er det nødvendig at omstrukturere dele af det offentlige system. Konkurrencen kan foregå på to måder. Enten ved privatisering, hvor en del af en offentlig virksomhed overføres fra den offentlige til den private sektor, hvor virksomheden ejes af private aktører, og udelukkende finansieres ved salg af produkter. Der ud over kan produktionen af en ydelse/tjeneste sættes ud på markedet, hvor både de offentlige og de private virksomheder har mulighed for at byde ind på tjenesten/ydelsen. Denne type konkurrence kræver dog, at der er et velfungerende marked, som har interesse i at byde ind på opgaven. Hvis det offentlige vinder kontrakten, etableres der en hierarkisk kontrakt, hvor den hierarkiske orden indenfor det offentlige betyder, at de ansatte underligger sig de ledendes autoritet. Hvis et privat firma vinder kontrakten, nedlægges den offentlige afdeling, da denne ingen funktion har længere og der etableres en markedskontrakt. Dette betyder at kontrakten skal være meget udspecificeret, da det private firma udelukkende er forpligtiget til at udføre de opgaver, som er formuleret i kontrakten og intet andet. (Ibid.) 2 Hvor agentens opportunistiske adfærd ikke stemmer overens med principalens mål. 6

7 3.1.2 Intern konkurrence Her etableres der et fiktivt marked for konkurrence internt i det offentlige, et såkaldt kvasimarked. Formålet med dette er at forbedre effektiviteten uden at miste den direkte styring med udførelsen af opgaven. Dette kvasimarked kan etableres mellem forskellige offentlige virksomheder og kan på denne måde klargøre, hvilken af de offentlige virksomheder som mest effektivt kan udføre opgaven. Det er et frit marked hvor der dog kun er offentlige spillere. Dvs. de offentlige institutioner konkurrerer mod hinanden på et marked uden private aktører. Kvasimarkedet kan også benyttes til at vurdere kvaliteten af offentlige virksomheder rundt omkring i Danmark, og derved vurderer hvem der bedst udfører deres arbejde. Eksempelvis kan det benyttes til at vurdere sygehuse i forhold til hinanden. (Busch et al. 2001b, p. 90) Belønningssystem For at modvirke opportunistisk adfærd kan man etablere et belønningssystem, hvor de medarbejdere som arbejder hårdt for at nå virksomhedens mål, får en belønning. Ud over at modvirke opportunistisk adfærd, kan dette også skabe en konkurrence mellem de ansatte, hvorved flere og flere arbejder hårdt for at nå firmaets målsætning. Dette betyder dog også, at der kan opstå interne konflikter mellem medarbejderne, enten hvis de finder belønningssystemet uretfærdigt, eller hvis konkurrencen mellem de ansatte bliver for hård fordi de selv ønsker at modtage belønningen. (Ibid.) Dog er det vigtigt at belønningssystemet udformes korrekt, således at opgaver belønnes efter den indsats de kræver. Eksempelvis er det vigtigt at arbejdsgiveren belønner agenten efter opgavens sværhedsgrad, og ikke efter antallet af løst opgaver Konkurrence om brugerne Bedre produktivitet kan også skabes ved at lade pengene følge brugerne. Derved er det brugerne som bestemmer hvilken udbyder som de foretrækker. Dette kan gøres på følgende måder. (Busch et al. 2001b, p ) Frit valg Her er tanken, at brugerne vælger mellem forskellige offentlige udbydere, og dermed selv vurdere, hvilken udbyder som udfører det produkt som bedst opfylder deres behov. Derved skal udbyderne gøre sig attraktive i forhold til forbrugerne, og på denne måde få deres budgetmidler ind. Dette kan 7

8 blandt andet være mellem skoler, sygehuse eller børnehaver. En ulempe er, at man ikke kan forvente, at alle brugerne aktivt tager stilling mellem udbyderne. Eksempelvis finder mange det lettest at vælge en skole eller en børnehave som ligger forholdsvis tæt på. En anden mulighed er at brugerne ikke er i stand til at sætte sig ind i udbudet af muligheder. Eksempelvis kan nogle ældre have svært ved at sætte sig ind i forskellen mellem udbydere af ændrepleje. (ibid.) Brugerbetaling Her er ideen at brugerne selv skal finansiere en del af betalingen for ydelsen, dette kan for eksempel være ved brug af skoler, længerevarende uddannelse eller lignende. Ideen er at dette skal skabe et køb-salg forhold mellem brugerne og udbyderne, og derved sætter brugerne automatisk højere krav til kvaliteten af varen/tjenesten. Desuden reduceres risikoen for overproduktion (Ibid.) En negativ effekt af dette, er at brugerbetaling kan være et problem for svage brugere. Eksempelvis kan de svage brugere finde på at vælge lavere kvalitet for at spare penge. Dette kan være et problem for samfundet, hvis der eksempelvis er tale om uddannelse, som samfundet kan få gavn af på længere sigt Konkurrence om ressourcer Ideen er, at man ved at sætte betingelser for budgettilskuddet giver udbyderne incitament til at øge produktiviteten. Stykprisfinansiering Finansieringen sker pr. antal produceret enhed. Hvis der eksempelvis er tale om en skole, så modtager skolen et tilskud per elev, og på denne måde udnyttes skolens kapacitet fuldt ud. Kritikken ved denne måde at give tilskud på, går på, at det kan gå ud over kvaliteten af produktet. Der er en risiko for, at skolen går mere op i at få så mange elever som muligt gennem skolesystemet, og ikke går så meget op i kvaliteten af undervisningen. Desuden mister det offentlige også muligheden for at styre, på hvilke områder der skal ligges særlig fokus. (Busch et al, 2001b, p ) Målestokskonkurrence knyttet til ressourcefordeling Her sætter myndighederne pris på en ydelse/tjeneste ud fra en analyse af gennemsnitsomkostningerne i den enkelte virksomhed. Derefter får virksomhederne tilført midler 8

9 ud fra produktion og den angivet pris. De virksomheder som har lave produktionsomkostninger får derved overskud, mens de virksomheder som har høje produktionsomkostninger får underskud. Målet med dette er, at det offentlige har mulighed for at styre en offentlig virksomhed som står i en monopolsituation, og at det offentlige kan regulere private monopoler som leverer tjenester/ydelser til den offentlige sektor. (Ibid.) 4. Konklusion Gennemgangen af de forskellige kontrakttyper tydeliggør, at der er forbundet forskellige fordele og ulemper ved kontrakter. Hvilken type kontrakt man skal benytte afhænger af selve situationen, både hvilken ydelse der er tale om, og om kontrakten udformes til en privat eller offentlig aktør. Øget fokus på konkurrence i det offentlige blev indført med New Public Management. De forskellige typer af brug af markedet i det offentlige viser, hvordan det offentlige ved hjælp af kontrakter kan styre kvaliteten af leveringen af ydelser i forskellige situationer. Det, at det offentlige kan bruge de positive effekter af markedet, kræver indførelse af kontrakter, da dette er den eneste måde det offentlige kan bevare kontrollen med udførelsen af tjenester/ydelser. Derfor er indførelsen af kontrakter en stor fordel for det offentlige, og imødekommer de problematik som principal-agentteorien kommer ind på. Desuden er det en fordel for det offentlige, at de selv kan vælge graden af udspecificeringen af opgaven gennem udformningen af kontrakten. Hvis opgaven er udspecificeret, kan det offentlige med fordel oprette et kvasimarked indenfor eget regi, og derved opnå øget effektivitet indenfor egne rækker. Kontrakter betyder dog også, at der eksisterer fokus på målstyring og ikke på regelstyring ved udførelsen af ydelser/tjenester. Dette kan være et problem, da aktøren kan benytte metoder til at opnå målene med kontrakten som principalen ikke nødvendigvis finder ønskværdig. Transaktionsomkostningerne medfører dog også, at effektivitetsgevinsten kan blive ædt op af øget administration, både i form af udformningen af kontrakten og ved kontrollen af efterlevelsen af denne. Dette problem ses især ved opgaver af mindre karakter, hvor effektivitetsgevinsten ikke er overvældende. 9

10 En anden ulempe ved udlicitering til private aktører der kan være med til at fjerne eventuelle effektivitets forbedringer er at der kommer et ekstra udgifts lag på. Dette udgifts-lag skyldes, at de private aktører også skal skabe profit til ejeren/aktionærerne. Dette er ikke en udgift det offentlige har. Dette er dog en udgift der også bliver begrænset af markedet, hvor konkurrencen mellem dem som ønsker opgaven mindsker profitmaksimeringen. En konsekvens af kontrakter er, at politikerne har svært ved at reagere på borgernes indsigelser, hvis opgaveudførelsen ikke lever op til borgernes behov. Politikerne er nemlig bundet i kontraktperioden og kan ikke indføre ændringer indenfor denne. Derved medfører kontrakter også begrænset fleksibilitet indenfor kontraktperioden. Selvom det offentlige kan have stor fordel af at udnytte de positive effekter af markedet, kan der også være ulemper herved. Indførelsen af markedet i offentlige regi kan yderlige marginalisere de svage brugere, der som tidligere nævnt kan have svært ved at udnytte markedets fordele. Desuden kan man sætte spørgsmålstegn ved om det offentlige skal agere efter de samme spilleregler som de private virksomheder. Der er forskellige politiske holdninger til hvordan den offentlige sektor skal styres. Nogle har private styringsformer som en del af deres politiske agenda, mens andre tager afstand fra dette. 10

11 Litteraturliste Bregn, Kirsten (Red.) (1998a), Anvendelse af direkte økonomiske incitamenter i den offentlige sektor Resultat, i: Omstilling i den offentlige sektor, i et økonomisk Jurist- og økonom Forbundets forlag, København perspektiv. Bregn, Kirsten, 1998b, Resultatløn nogle problemer, Samfundsøkonomen, Juristøkonom Forbundets forlag, København og Bregn, Kirsten (Red.), 2003, Økonomiske incitamenter og markeder i offentlig organisation og regulering, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag Busch, Tor; Johnson, Erik; Klausen, Kurt Klaudi; Vandebo, Jan Ole, (2001a) Økonomistyringsdiskursen i staten opdagelse, kolonisering, opløsning, i Modernisering av offentlig sektor New public Management i praksis. Kompendium, forelæsning 4. Busch, Tor; Johnson, Erik; Klausen, Kurt Klaudi; Vandebo, Jan Ole, (2001b), Konkurrance, økonomi og effektivitet, i Modernisering av offentlig sektor New public Management i praksis. Kompendium, forelæsning 5 11

Styring og Måling M Sundhedssystemet Mellem kontrol og blind tillid?

Styring og Måling M Sundhedssystemet Mellem kontrol og blind tillid? Styring og Måling M i Sundhedssystemet Mellem kontrol og blind tillid? Jacob Torfing Workshop i Region Syddanmark 21. Marts, 2013 Øget fokus påp forvaltningspolitik Forvaltningspolitik handler om, hvordan

Læs mere

Omstilling i den offentlige sektor

Omstilling i den offentlige sektor Kirsten Bregn (red.) Omstilling i den offentlige sektor i et økonomisk perspektiv Jurist- og Økonomforbundets Forlag Omstilling i den offentlige sektor - i et økonomisk perspektiv behandler en række centrale

Læs mere

Kan man regulere sundhedsvæsenets kvalitet via økonomiske incitamenter? Ændrer sundhedspersonalet adfærd blot på grund af en økonomisk gulerod?

Kan man regulere sundhedsvæsenets kvalitet via økonomiske incitamenter? Ændrer sundhedspersonalet adfærd blot på grund af en økonomisk gulerod? Kan man regulere sundhedsvæsenets kvalitet via økonomiske incitamenter? Ændrer sundhedspersonalet adfærd blot på grund af en økonomisk gulerod? DSKS s Årsmøde 9. januar 2009, Hotel Nyborg Strand Cand.scient.pol.,

Læs mere

Priskontrol og velfærd: Maksimalpriser eller mindste priser leder ofte til at der opstår overskudsefterspørgsel

Priskontrol og velfærd: Maksimalpriser eller mindste priser leder ofte til at der opstår overskudsefterspørgsel riskontrol og velfærd: Maksimalpriser eller mindste priser leder ofte til at der opstår overskudsefterspørgsel eller overskudsudbud på markedet. Eksempel maksimalpris på maks : Overskudsefterspørgsel maks

Læs mere

Eva Sørensen Roskilde Universitet

Eva Sørensen Roskilde Universitet Eva Sørensen Roskilde Universitet En intenderet formning og påvirkning af en gruppes adfærd med henblik på at forfølge og realisere bestemte målsætninger Tre lederskabsfunktioner: Dagsordenssætte et problem

Læs mere

Konsulent og professionel værdiskaber

Konsulent og professionel værdiskaber Samarbejdsformer Konsulent og professionel værdiskaber 14 års erfaring med affaldsog ressourceoptimering heraf 7 år i topledelsen af Renosyd Den værdifulde kundeoplevelse er omdrejningspunktet for mit

Læs mere

New Public Management og arbejdsmiljøet

New Public Management og arbejdsmiljøet New Public Management og arbejdsmiljøet Rapport fra RUC: New Public Management konsekvenser for arbejdsmiljø og produktivitet Hvad er NPM? Med NPM introduceres en række styringsmekanismer hentet fra den

Læs mere

Etf s TR Konference 4. november 2014

Etf s TR Konference 4. november 2014 Etf s TR Konference 4. november 2014 Udviklingstendenser i den offentlige sektor Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Læs mere

SAMMENFATNING AF AFHANDLING

SAMMENFATNING AF AFHANDLING SAMMENFATNING AF AFHANDLING Det fælles tema i denne afhandling er hvordan regnskabsinformation påvirker organisationers størrelse og struktur. En gennemgående tanke i afhandlingen er at regnskabstal er

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Erhvervslærerteamet var svaret, men hvad var spørgsmålet? Ida Juul DPU Aarhus Universitet

Erhvervslærerteamet var svaret, men hvad var spørgsmålet? Ida Juul DPU Aarhus Universitet Erhvervslærerteamet var svaret, men hvad var spørgsmålet? Ida Juul DPU Aarhus Universitet Påstand Hvor introduktionen af team i den offentlige sektor blev italesat som modpol til bureaukratisering (regelstyring)

Læs mere

Økonomiske incitamenter som styringsredskab for sundhedsudgifter i det danske sundhedsvæsen

Økonomiske incitamenter som styringsredskab for sundhedsudgifter i det danske sundhedsvæsen Økonomiske incitamenter som styringsredskab for sundhedsudgifter i det danske sundhedsvæsen Konference om Kvalificering Effektivisering Incitamenter i sundhedsvæsenets opgaver CVU-Lillebælt 14. nov. 2007

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE

GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG KOMMUNE 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0243681569832 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 9 1 5 6 9 8 3 2 0 4 7 1 0 2 4 3 6 8 7 0 GOD ØKONOMI STYRING I ESBJERG

Læs mere

Genforhandling af energisparaftalen

Genforhandling af energisparaftalen Genforhandling af energisparaftalen Overordnede fra evalueringen konklusioner Deloittes evaluering af energispareindsatsen viser samlet at set, at de(energiselskaberne) i betydelig det er en velfungerende

Læs mere

Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S.

Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S. Er OPP relevant ved en Københavnertunnel? v. Flemming Bækkeskov E. Pihl & Søn A.S. 1 OPP-princippet 2 Rationalet 3 Udfordringer 4 Konklusion 1. OPP-princippet Bestiller (offentlige institutioner) Aktionærer

Læs mere

Oversigt over figurer m.m... 11. Figurer... 11 Bokse... 12 Tabeller... 12. Oversigt over forkortelser... 13. Forord... 15

Oversigt over figurer m.m... 11. Figurer... 11 Bokse... 12 Tabeller... 12. Oversigt over forkortelser... 13. Forord... 15 Indholdsfortegnelse Oversigt over figurer m.m... 11 Figurer... 11 Bokse... 12 Tabeller... 12 Oversigt over forkortelser... 13 Forord... 15 DEL 1 BEGREBET FORVALTNINGSREVISION 1 Forvaltningsrevision som

Læs mere

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Resumé Baggrund I slutningen af 1990érne afløstes betalingsbalancebistand og bistand til strukturtilpasning gradvis af budgetstøtte. I de

Læs mere

Danske Parkdage 2013. Direktør Michael Petersen Danske Anlægsgartnere! Udbud set fra! entreprenør perspektiv!!

Danske Parkdage 2013. Direktør Michael Petersen Danske Anlægsgartnere! Udbud set fra! entreprenør perspektiv!! Danske Parkdage 2013 Direktør Michael Petersen Danske Anlægsgartnere! Udbud set fra! entreprenør perspektiv!! Udfordringer for DAG:! Historiske erfaringer i helikopterperspektiv 8 myter ved offentlige

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Claus Thustrup Kreiner MÅLBESKRIVELSE Karakteren 12 opnås, når den studerende ud fra fagets niveau på fremragende

Læs mere

KONTRAKTER SOM STYRINGSINSTRUMENTER

KONTRAKTER SOM STYRINGSINSTRUMENTER KONTRAKTER SOM STYRINGSINSTRUMENTER ÅRHUS SEMINAR 2009 - ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ præsen TATION Oplæggets indhold Hvad er kontraktstyring og hvordan har den udviklet sig? Hvilke perspektiver kan kontraktstyringen

Læs mere

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL På vej mod en samarbejdsmodel SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL INDLEDNING Fællesskabet er vigtigt for at skabe vækst. Når vi står sammen er vi stærkere og kan formå mere. Det

Læs mere

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management Markedsbaseret Konkurrence Udbud Frit valg BUM Ledelsesformer fra den private sektor Styrket ledelse Lydhørhed overfor borgerne

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Sammenligning af priser mellem lande

Sammenligning af priser mellem lande Dato: 21. maj 2013 Sag: MØK Sagsbehandler: /E SIB Sammenligning af priser mellem lande Produktivitetskommissionen har bedt Konkurrence- og orbrugerstyrelsen om en vurdering af, hvorvidt kvaliteten af en

Læs mere

Styringsparadigmer V. Leon Lerborg

Styringsparadigmer V. Leon Lerborg Styringsparadigmer V. Leon Lerborg Inspiration til MED-samarbejdet Fredericia - Juni 2011 IFOS Institut for Offentlig Styring Chefkonsulent Efteruddannelse af topledere i den offentlige sektor Ejer Analyser

Læs mere

ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE

ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE RENÉ ANSBØL ØKONOMISK STYRING I KOMMUNERNE introduktion til mål- og kontraktstyring, økonomistyringsværktøjer samt udfordringer i kommunerne 2. udgave KAPITEL 1 1 2 KAPITEL 1 KAPITEL 1 3 RENÉ ANSBØL Økonomisk

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

børn og ældre Milliardmarked for madservice i kommunerne Estimeret værdi af markedet for madservice i de danske kommuner

børn og ældre Milliardmarked for madservice i kommunerne Estimeret værdi af markedet for madservice i de danske kommuner Organisation for erhvervslivet September 2009 Kæmpe markedspotentiale i kommunal madservice til børn og ældre AF CHEFKONSULENT LISE WALBOM, LICW@DI.DK, CHEFKONSULENT PETER BAY KIRKEGAARD, PBKI@DI.DK og

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1.: Generelt må det siges at ud fra opgaveteksten er der ingen overordnet plan for koncernens likviditetsstyring. Især de tilkøbte selskaber arbejder med en høj grad af selvstændighed,

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Analyse: Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Sammenfatning 1 Om analysen Denne analyse er gennemført af Lauritzen Consulting v/ Finn Lauritzen for CEPOS. Analysen af postområdet indgår i

Læs mere

Forvaltningspolitisk udspil Udspillet og dets modtagelse. Lotte Bøgh Andersen & Kurt Klaudi Klausen Odense 21. maj 2013

Forvaltningspolitisk udspil Udspillet og dets modtagelse. Lotte Bøgh Andersen & Kurt Klaudi Klausen Odense 21. maj 2013 Forvaltningspolitisk udspil Udspillet og dets modtagelse Lotte Bøgh Andersen & Kurt Klaudi Klausen Odense 21. maj 2013 Flere logikker for offentlig styring Før NPM: Profession og hierarki Professioners

Læs mere

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER Christian Bøtcher Jacobsen Adjunkt SLIDE 2 INDLEDNING Ledelse fremhæves i disse år ofte som afgørende for offentlige organisationers performance og effektivitet.

Læs mere

Sneordning Muligheder og alternativer for en forbedret ordning. Egebjerglund-Syd & Aagesdal

Sneordning Muligheder og alternativer for en forbedret ordning. Egebjerglund-Syd & Aagesdal Sneordning Muligheder og alternativer for en forbedret ordning Grundejerforeningerne Egebjerglund-Syd & Aagesdal Oplæg Som pålagt af generalforsamlingeni 2013 har bestyrelsen forsøgt at se nærmere på forskellige

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings Det danske produktivitetsproblem Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation på Kommunernes Landsforenings Erhvervskonference i Bella Centret d. 8. februar 2013 Dagsorden Produktiviteten

Læs mere

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet Statsministeriet Statsminister Hr. Anders Fogh Rasmussen Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Regeringens kvalitetsreform Kære Anders Fogh Rasmussen. Vedlagt fremsendes FOA Fag og Arbejdes oplæg/bemærkninger

Læs mere

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Victoria Concepts Husk figurer 14. april 2015 Victoria Concepts Tel +45 30 28 06 56 Skovbovænget 141 Email: fon@victoria.dk 2750 Ballerup Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Jeg er endvidere blevet bedt om at redegøre for, om jeg finder det rimeligt, at det offentlige anvender den pågældende virksomhed som leverandør.

Jeg er endvidere blevet bedt om at redegøre for, om jeg finder det rimeligt, at det offentlige anvender den pågældende virksomhed som leverandør. Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Talepapir 8. november 2016 Det talte ord gælder Samråd Forenede Service Indledende bemærkninger Jeg er på baggrund

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation

New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation New Public Governance sætter turbo på samarbejdsdrevet innovation Jacob Torfing ATU, Roskilde Universitet 26. Marts, 2014 Nye veje i dansk forvaltningspolitik Forvaltningspolitik handler om, hvordan vi

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Tema: ETISK KONTRAKT. Bilag - Læreroplæg og opgave til etisk kontrakt Master til etisk kontrakt Etisk kontrakt eksempel 1 Etisk kontrakt eksempel 2

Tema: ETISK KONTRAKT. Bilag - Læreroplæg og opgave til etisk kontrakt Master til etisk kontrakt Etisk kontrakt eksempel 1 Etisk kontrakt eksempel 2 Tema: ETISK KONTRAKT Formål En etisk kontrakt er en kontraktform, der kan anvendes i forbindelse med elevernes projekt/gruppearbejde. Ved hjælp af en sådan kontrakt kan man lade eleverne forpligte sig

Læs mere

INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8

INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8 INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING OG PROBLEMFORMULERING 2 FÆLLESSKAB 3 JØRN NIELSEN 3 FAMILIEKLASSE 5 ANALYSE 6 KONKLUSION 7 LITTERATUR 8 AKT-vanskeligheder set i et samfundsmæssigt perspektiv 1 Indledning

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Fra New Public Management til Samskabelse Jacob Torfing

Fra New Public Management til Samskabelse Jacob Torfing Fra New Public Management til Samskabelse Jacob Torfing Roskilde Universitet Socialpædagogerne, Storkøbenhavn, 2. Oktober, 2017 Det klassiske bureaukrati Da den offentlige sektor voksede i 60 erne var

Læs mere

til hvordan du kan øge din omsætning!

til hvordan du kan øge din omsætning! 7 gode tips til hvordan du kan øge din omsætning! 1 Glade og tilfredse medarbejdere skaber glade kunder, glade kunder skaber kundeloyalitet, kundeloyalitet øger gennemsnitskøbet pr. kunde og herved øges

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Rette vejledning til Eksamensopgave i Prioritering & Styring 2009I

Rette vejledning til Eksamensopgave i Prioritering & Styring 2009I Rette vejledning til Eksamensopgave i Prioritering & Styring 2009I Da det er besluttet, at målbeskrivelsen skal være en del af rette vejledningen til alle fag ved Økonomisk Institut, så indledes med målbeskrivelsen

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Den gensidige aftale

Den gensidige aftale Den gensidige aftale Oplæg vedr. styring af tilbud på det specialiserede specialområde hvordan gør vi? Oplægsholdere: Louise Raunkjær, Direktør for Børn og Unge, Varde kommune Ejnar Tang, Centerchef i

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Frit leverandørvalg valg af model

Frit leverandørvalg valg af model Frit leverandørvalg valg af model 1.0 Baggrund Kommunerne er i henhold til Lov om Social Service 91 forpligtet til at sikre borgerne et frit valg af leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.

Læs mere

BILAG A OPP-redegørelse

BILAG A OPP-redegørelse BILAG A OPP-redegørelse Offentligt-privat partnerskab (OPP) Offentligt-privat samarbejde (OPS) Offentligt-privat samarbejde (OPS) Traditionelt udbud KRITERIER OPP SKRÆDDERSYET BYGGERI PARTNERING UDLICITERING

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 6 på pressemøde den 17. februar 2014 Dagsorden Hvad er offentlig-privat

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde 6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde Af Thobias Laustsen Det er almindeligt kendt, at mindre organisationer ikke altid har de samme økonomiske muligheder

Læs mere

NYE KRAV OG FORVENTNINGER OM FLEKSIBILITET OG FORNYELSE - STRUKTUR, STRATEGI OG INNOVATION

NYE KRAV OG FORVENTNINGER OM FLEKSIBILITET OG FORNYELSE - STRUKTUR, STRATEGI OG INNOVATION NYE KRAV OG FORVENTNINGER OM FLEKSIBILITET OG FORNYELSE - STRUKTUR, STRATEGI OG INNOVATION Onsdag,d. 9. november, 016 Jens Holmgren, Lektor, Ph.D. - jensh@btech.au.dk, 61150143 Udfordringer i den offentlige

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Velkommen til ØkIntro!

Velkommen til ØkIntro! Velkommen til ØkIntro! 15. November 2004-28. Januar 2005 Lars Peter Østerdal Mail: lars.p.osterdal@econ.ku.dk Tlf: 35 32 35 61 Kontor: Økonomisk Institut, Nørregade 7A, 1. sal. www.econ.ku.dk/lpo Kursushjemmeside:

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

TRIPS: Trivsel, produktivitet og selvledelse

TRIPS: Trivsel, produktivitet og selvledelse TRIPS: Trivsel, produktivitet og selvledelse Pia Bramming, Seniorforsker, Ph.d. Torsdag den 18. september Afsæt for TRIPS Det etablerede arbejdsmiljøapparat har vanskeligt ved at håndtere de mange psykiske

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Lektor, cand. pæd. Peter Rod

Lektor, cand. pæd. Peter Rod Lektor, cand. pæd. Peter Rod Det frie valg i velfærdsydelsen NPM - DRP I det postmoderne samfund flyder den liberale økonomis principper om de frie markedskræfter udover den offentlige sektor. Strukturreformen

Læs mere

RENE ANSB0L. 0konomisk styring i. - Introduktion til mal- og kontraktstyring, okonomistyringsvaerktojer samt udfordringer i kommunerne 1.

RENE ANSB0L. 0konomisk styring i. - Introduktion til mal- og kontraktstyring, okonomistyringsvaerktojer samt udfordringer i kommunerne 1. RENE ANSB0L 0konomisk styring i kommunerne - Introduktion til mal- og kontraktstyring, okonomistyringsvaerktojer samt udfordringer i kommunerne 1. U DG AVE Samfunds Litte ratur INDHOLD Forord 9 KAPITEL

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Ledelse af offentlig innovation

Ledelse af offentlig innovation Ledelse af offentlig innovation Jacob Torfing Roskilde Universitet og CLIPS 18. April, 2012 Ny innovationsdagsorden Den offentlige sektor er langt mere dynamisk og innovativ end sit rygte Men offentlig

Læs mere

Udfordringerne forstået som STRATEGISKE udfordringer. - Offentlig og strategisk ledelse

Udfordringerne forstået som STRATEGISKE udfordringer. - Offentlig og strategisk ledelse Nye opgaver og udfordringer for Danskuddannelserne Udfordringerne forstået som STRATEGISKE udfordringer - Offentlig og strategisk ledelse Kurt Klaudi Klausen, professor ved Institut for statskundskab og

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat 1 OPP - en dårlig forretning. Manchet: I en ny rapport

Læs mere

Produktivitet i det offentlige Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Produktivitet i det offentlige Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Produktivitet i det offentlige Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Indlæg på DIs konference Technology Talks den 25. april 2013 En effektiv offentlig sektor er uhyre vigtig, fordi..

Læs mere

Ældrepolitik. Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet

Ældrepolitik. Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet Ældrepolitik Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet Ældre & Omsorg Ældreområdet er under forandring, og kravene til ældreservice udvikler sig hastigt i disse år. Flere ældre

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

Kontraktformer som opfordrer til innovation og udvikling

Kontraktformer som opfordrer til innovation og udvikling Kontraktformer som opfordrer til innovation og udvikling Rasmus Skov Danmark Fredrik Lindstrøm Sverige Anne Lalagüe Norge Niklas Nevalainen Finland NVF Belægninger - F&U konkurrance 2014 1. Kort om det

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Att: Koncernøkonomi. Vedrørende Region Midtjyllands udbudsstrategi.

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Att: Koncernøkonomi. Vedrørende Region Midtjyllands udbudsstrategi. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Att: Koncernøkonomi Den 31. januar 2011 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0803-0175 Vedrørende Region Midtjyllands udbudsstrategi Region Midtjylland har sendt

Læs mere

Effektivitet med kunden i fokus

Effektivitet med kunden i fokus Effektivitet med kunden i fokus Hvordan en moderniseringsproces i organisationen har skabt øget effektivitet, bedre service og en mere inspirerende arbejdsplads i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Casebeskrivelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere