Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden"

Transkript

1 Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 21-marts-2001 Kommunalbestyrelsens mødelokale Anette Nørskov, Arne Ebsen, Asger Bjerre, Birger Jensen, Ernst Hansen, Hanne Staff, Hans Erik Jørgensen, Karen Strandhave, Mie Bendrup, Mogens Johansen, Niels Bo Lauridsen, Orla Hansen, Poul Weber, Rita Pedersen, Steen Gundertofte, Torkil Christensen, Vibeke Rindom

2 Indholdsfortegnelse Til efterretning Til efterretning - Ministerielle bekendtgørelser og cirkulærer Til behandling for åbne døre Revision Egebjerg Erhverscenter Socialudvalgets handlingsplan for budget Aftale om socialt partnerskab mellem Egebjerg Kommune og LO- Svendborg, Egebjerg og Gudme Cykelsti mellem Kirkeby og Stenstrup Betalingsregler for spildevand Lokalplan Boligområde i Ballen Indstilling Lokalplan Ballen Havn / forslag Tillæg til kommuneplanen Alternativ 1 og Alternativ lokalplanforslag alternativ 1 og alternativ Lokalplan Bolig / fritidsområde i Ulbølle Indstilling SPØRGETID Bilagsliste... i

3 Side 16 Til efterretning 15. Til efterretning - Ministerielle bekendtgørelser og cirkulærer J.nr.:.I00 Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Ministerielle cirkulærer og bekendtgørelser. Arbejdsministeriet: a) Lovbekendtgørelse nr. 54 af 29. januar 2001 om en aktiv arbejdsmarkedspolitik. b) Lovbekendtgørelse nr. 55 af 29. januar 2001 om kompensation til handicappede i erhverv m.v. c) Bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning. Indenrigsministeriet: d)lov nr. 52 af 31. januar 2001 om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse. Til behandling for åbne døre 16. Revision J.nr.: K01 Sagsid.: 9421 Initialer: Åben sag KPMG C. Jespersen fremsender revisionsprotokollat nr. 46 af 18. december 2000 vedrørende revision i årets løb Revisionens bemærkninger: Revisionen har givet anledning til bemærkninger vedr. Det sociale område punkt 2 samt

4 Side 17 vedr. Kommunens betalingsfunktion punkt 5../. Vedlagt: - Revisionsprotokollat - Økonomiafdelingens udtalelse til bemærkninger - Social- og sundhedsforvaltningen udtalelse til bemærkninger Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til kommunalbestyrelsen. 17. Egebjerg Erhverscenter J.nr.: A23 Sagsid.: Initialer: Åben sag For den resterende valgperiode indtil skal 1 person udpeges til bestyrelsen for Egebjerg Erhvervscenter af Egebjerg Kommunalbestyrelse../. Vedtægter vedlagt. Notat: Indtil kommunalbestyrelsen har udpeget medlem er borgmester Poul Weber midlertidigt indtrådt i bestyrelsen. 18. Socialudvalgets handlingsplan for budget 2001 J.nr.: G01 Sagsid.: 8080 Initialer: Åben sag Som en del af budgetforliget år 2001 vedtog kommunalbestyrelsen følgende: Socialudvalget udarbejder inden udgangen af 2000 handlingsplan, der indeholder 1. udmøntning af rammebesparelse på kr med udgangspunkt i udvalgets alternative forslag af

5 Side vurdering af mulige rationaliseringsforanstaltninger inden for køkkenfunktionerne herunder øget samarbejde mellem de 2 køkkener det der fortsat opretholdes køkkenfunktioner i Nord og Syd 3. vurdering af vaskerifunktionen med henblik på evt. centralisering i Syd 4. vurdering af muligheder for oprettelse af flere demensboliger i Syd 5. vurdering af den samlede indsats på aktivitetsområdet og mulighederne for at opfylde lovens krav om vedligeholdelsestræning Hjemmeplejen har arbejdet indgående med alle områderne, men da tidsfristen har været kort, er der indenfor flere områder planlagt at arbejde videre i år Vedlagte indeholder en indstilling vedr. udmøntningen af rammebesparelsen, samt en beskrivelse af de 4 vurderingsområder. Det indstilles: at det sociale udvalg udmønter rammebesparelsen at det sociale udvalg kommer med tilbagemelding på de 4 vurderingsområder. Socialudvalgets afgørelse den : Det sociale udvalg forventer, at indstille til kommunalbestyrelsen at rammebesparelsen på kr. gennemføres ved centralisering af kommunens madserviceordning, således at denne funktion udføres i køkkenet på Stenstrup plejehjem. Inden socialudvalget laver endelig indstilling til kommunalbestyrelsen til beslutning sendes forslaget til høring i Ældrerådet og fælles MED-udvalg på hjemmeplejen. Godkendt oplæg på de 4 vurderingsområder. Socialudvalg og hjemmeplejen arbejder videre med de 4 indsats-/vurderingsområder../. Vedlagt: - Høringssvar fra ældrerådet (7886) - Høringssvar fra fælles MED (8742) Indstilling: at det sociale udvalg udmønter rammebesparelsen ved centralisering af madserviceordningen fra køkkenet på Stenstrup plejehjem. Det Sociale Udvalgs beslutning den : Det Sociale Udvalg indstiller til Kommunalbestyrelsen at rammebesparelsen udmøntes ved centralisering af madserviceordningen fra køkkenet på Stenstrup plejehjem. Ændringen gennemføres snarest muligt og senest 1. september Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse, idet ordningen gennemføres snarest muligt. Spareprovenuet på kr i 2001 fastholdes, jf. budgetbeslutningen.

6 Side Aftale om socialt partnerskab mellem Egebjerg Kommune og LO- Svendborg, Egebjerg og Gudme J.nr.: G00 Sagsid.: 9237 Initialer: flk Åben sag LO-Svendborg fremsender aftale om social partnerskab og beder om at aftalen tages til behandling. Formålet med aftalen er, at yde en tidlig fælles indsats, som skal forebygge at fagforeningens medlemmer udstødes fra arbejdsmarkedet på grund af sygdom. Dette gælder for såvel personer i arbejde, som ledige i de faglige organisationer/a-kasserne. Aftalen er frivillig og beror på en på positiv samarbejde fra alle parter. Aftalen er godkendt i LO- Svendborgs bestyrelse den 14. november 2000 og tiltrådt af samtlige medlemsforbund i løbet af december måned. Indstilling: Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen indstillinger at aftalen godkendes. Bilag: Aftale om socialt partnerskab (8650) Det Sociale Udvalgs beslutning den Fraværende: Asger Bjerre Det sociale udvalg indstiller til kommunalbestyrelsen at aftalen godkendes. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til Kommunalbestyrelsen 20. Cykelsti mellem Kirkeby og Stenstrup J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: ers Åben sag

7 Side 20 Som det tidligere er oplyst skal vi i gang med at planlægge stien. På borgermødet i Kirkeby var stien et af emnerne, og der var stor interesse for at komme i gang. Der er lokalt startet en gruppe, Cykel- og Gangstiudvalget, og der er aftalt et indledende møde med dem. I udvalget skal vi forud for budgetforhandlingerne afklare om der skal arbejdes på at fremme projektet. Sidste år blev der indarbejdet kr. i budgettet for Der var et oplæg med et samlet behov for Samme forår blev der mulighed for at søge midler fra en rådighedspulje til forbedring af skoleveje i Vejdirektoratet. Egebjerg Kommune søgte til det alle projekter der kunne gå ind under dette kriterium og fik tilsagn om projektet mellem Kirkeby og Stenstrup. Tilsagnet er 50 % af anlægssummen dog maksimal kr. Ansøgningen var opdelt som: Assensvej/ Sdr. Ringvej Sdr. Ringvej / Hostrupvej Hostrupvej / stationsvej Belysning på stien til skole Ombygn. ved Byvænget Hævet flade Byvænget Samlet projekt Som en betingelse for at få tilskud skal kommunen deltag i 3 udviklingsprojekter som der yderligere er givet kr. til. Vi har meldt os til den trafiksikre skolevej, lokale trafiksikkerhedsudvalg og projektrevision. Fyns amt er tovholder på projekterne og vi skal afrapporter er til amtet der samler materialet for de deltagende kommuner til en rapport til Vejdirektoratet. I foråret skal der indgås en bindende kontrakt med Vejdirektoratet og derfor er det nødvendigt at afklare muligheden for at der afsætttes de nødvendige kommunale midler. Investeringsoversigten i budgettet viser: Rådighedsbeløb trafikforbedring Trafiksanering Assensvej/ Sdr. Ringvej Afdelingen vil foreslå at stien etableres i 2001 og 2002 samt at der flyttes følgende beløb: Assensvej/ Sdr. Ringvej Sdr. Ringvej / Hostrupvej Hostrupvej / stationsvej

8 Side 21 Belysning på stien til skole Ombygn. ved Byvænget Hævet flade Byvænget Samlet projekt Tilskud fra Vejdirektoratet Budgetregulering +/ Det skal bemærkes at stibelysningen til Kirkeby Skole er foreslået finansieret af nogle af midlerne til trafiksikring i 2001, men budgetbeløb til dette er ikke rørt i de efterfølgende år.. Dette vil være uærligt i forhold til Trafiksikkerhedsplanen og de prioriterede projekter frem til Ombygningen ved Byvænget er udført for driftsmidler i år. Indstilling: Det indstilles til Økonomiudvalget at der overføres et rådighedsbeløb på kr. fra 2003 til 2002 samt at det oversendes til budgetforhandlingerne om de resterende midler kr. skal finansieres fra rådighedsbeløb til trafiksikkerhed eller kan finansieres af de besparelser der fremkommer i de efterfølgende år på grund af tilskuddet fra Vejdirektoratet. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilling godkendt. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at der overføres rådighedsbeløb på kr fra 2003 til 2002, idet overførelsen delvis finansieres ved de afsatte midler til trafikforbedringer i år 2002 og ved, at stamvejen i Vestervangen udskydes til Den delvise finansiering udgør således i alt kr Betalingsregler for spildevand J.nr.: P24 Sagsid.: 5510 Initialer: ers Åben sag Som der tidligere er orienteret om har Scan Hide planer om at udvide med en garverilinie. Bestyrelsen i selskabet har besluttet at projektet skal gennemføres, men det er endnu ikke sikkert om udvidelsen sker i Vester Skerninge eller hele virksomheden flytter til Jylland. Udvidelsen vil betyde ca m 3 mere spildevand end vi modtager i dag, og det vil medføre en væsentlig udvidelse af Ringsgård Renseanlæg. I stedet vil det være muligt at sende spildevandet til Faaborg Kommune gennem en pumpeledning til Vester Åby.

9 Side 22 Det koster ca. 2 mill. kr. Efter forhandliner med Faaborg Forsyningsvirksomheder er de villig til at tage spildevandet for en tilslutningsafgift på 0,8 mill. kr. Ingen af udgifterne kan opkræves hos virksomheden, men skal opkræves over driftsbidraget. Det vil betyde at alle forbrugerne i Egebjerg Kommunes kloakområde vil være med til betale for forrentning og afdrag af investeringer hvis den ikke kan holdes inden for det beløb Egebjerg Kommune kan opkræve ved virksomheden, fratrukket den pris der skal betales i driftsbidrag til Faaborg Forsyningsvirksomheder. Med de afgifter der er gældende for 2001 skal vi opkræve 21,4 0 kr. pr. m 3 hos virksomheden, og vi skal betale 19,21 kr. pr. m 3 til Faaborg Forsyningsvirksomheder. Det giver et merprovenue på ca kr. pr. år, og sammen med særbidrag efter gældende vedtægt vil der være et samlet merprovenue på kr. pr. år. Dette provenue kan ud over driftsudgifterne til pumpe og ledning rigeligt forrente og afdrage investeringen på 2,8 mill. kr.på godt 10 år. Scan Hide har fremhævet at det er urimeligt, at de som den eneste virksomhed i Egebjerg Kommune skal betale særbidrag, og efter en drøftelse i Økonomiudvalget har Teknik & Miljøafdelingen fået til opgave at regne på konsekvenserne hvis særbidraget nedsættes eller helt bortfalder. Hvis investeringen skal forrentes og afdrages over 10 år vil tilslutning af virksomheden give et årligt overskud på ca kr. under forudsætning af at der betales særbidrag. Uden sæsrbidrag vil der være et årligt underskud på ca kr. Hvis dette underskud skal udlignes vil det betyde at driftudgiften pr. m 3. skal stige med 29 øre. De 29 Ører og provenuet på kr. er så lille i forhold til den samlede omsætning i kloakforsyningen (ca. 8 mill. kr.) at andre faktorer kan give et helt andet billede. Endelig skal kommunerne jævnfør en ny lov om betaling for spildevand i 2001 vurder om der skal ændres på opkrævningsprincipperne. Den nye lov giver mulighde for at opkræve et fast bidrag hos hver forbruger og nedsætte driftsbidraget så udgifter og indtægter ballancerer. Det vil sige at der i forbindelse med budgetlægningen for 2002 bliver lejlighed til at vurdere om driftsbidraget skal ændres. Indstilling: Det indstilles til Økonomiudvalget at særbidraget fjernes fra næste år. I forbindelse med beslutning om faste bidrag og ændret driftsbidrag indregnes det kalkulerede underskud på kr. Begrundelse for at fjerne særbidraget er at Egebjerg Kommune ikke får forøgede udgifter til at behandle spildevandet fra Scan-Hide på grund af særligt forurenet spildevand da Faaborg Forsyningsvirksomheder ikke opkræver særbidrag. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Indstilling godkendt. Økonomiudvalgets beslutning den

10 Side 23 Indstilles til Kommunalbestyrelsen, at særbidraget fjernes med virkning fra 2002, idet Økonomiudvalget forudsætter, at det kalkulerede underskud på kr. kompenseres gennem bl.a. driftsopfølgning på det samlede kloakforsynings- område, således at forbrugerne ikke belastes af beslutningen Lokalplan Boligområde i Ballen J.nr.: 00.01P16.p16 Sagsid.: Initialer: ols Åben sag I forbindelse med lokalplanen for det eksisterende område i Ballen har Karen fra firmaet Sven Allan Jensen fremsendt en foreløbig skitse og udkast til redegørelse. Samtidig gør hun opmærksom på forskellige problemstillinger som kan give problemer for udviklingen i området, blandt andet de nye strandbeskyttelseslinier og strandbeskyttelseskommissionens arbejde. Det kan medføre at de huludfyldninger som er vist ikke kan realiseres. Forvaltningen gennemgår principperne på mødet. Redegørelse og foreløbig skitse tidligere udleveret. Indstilling Der arbejdes videre som begyndt. Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse den 25. oktober 2000: Indstilling godkendt. Forvaltningen fremsender Forslag til lokalplan til behandling. Det indstilles: at lokalplanforslaget vedtages og fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse til offentlig fremlæggelse i 8 uger, at der afholdes borgermøde om lokalplanforslaget, Lokalplanforslag for Ballen tidligere udleveret. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Fraværende: Rita Pedersen Indstilling godkendt.

11 Side 24 Forvaltningen tilretter mulig vejadgang til nr. 68 og 72 således den tilpasses eksisterende forhold men uden at ligge på matr.nr. 13-d. Det skal præciseres i teksten at planen rummer mulighed for 9 ènfamiliehuse../. Lokalplanforslag nr Lokalplan Ballen Havn / forslag J.nr.: 00.01P16.P16 Sagsid.: Initialer: ols Åben sag J.nr I forbindelse med lokalplan for Ballen Havn har forvaltningen været på besigtigelse i Ballen sammen med Annette Rosenbæk fra Sven Allan Jensen s Tegnestue. Annette har efterfølgende fremsendt en skitse, som vi mener udvalget bør drøfte. Til skitsen hører en redegørelse, der fortæller lidt om skitsens idégrundlag. Forvaltningen ønsker samtidig en drøftelse af eventuel borgerinddragelse herunder hvem og hvornår. Redegørelse og grovskitse tidligere udleveret. Hovedskitsen gennemgås på mødet Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse den 27. september 2000 Lokalplanforslaget færdiggøres efter principperne som vist i grovskitsen til udvalgsbehandling og offentlig fremlæggelse. Forvaltningen fremsender Forslag til lokalplan til behandling. Det indstilles: at lokalplanforslaget vedtages og fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse til offentlig fremlæggelse i 8 uger, at der afholdes borgermøde om lokalplanforslaget,

12 Side 25 Lokalplanforslag for Ballen Havn tidligere udleveret. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den Fraværende: Rita Pedersen Indstilling godkendt../. Lokalplanforslag Ballen Havn Tillæg til kommuneplanen Alternativ 1 og Alternativ 2 J.nr.: 00.01P16. Sagsid.: Initialer: ols Åben sag I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanrevision 41.26, der omfatter højskolerne m.m. i Ollerup foreslår Teknik- og miljøudvalget at rammerne udvides. Denne udvidelse er indarbejdet i et tillæg til kommuneplanen og består af to alternativer: 1. der har første prioritet og omfatter et areal øst for Ditlevvej (parkeringsareal), 2. der har anden prioritet og omfatter ejendommen Sandkrogen Svendborgvej nord for Gymnastikhøjskolen (kursus-, bolig- og parkeringsareal). Begge tillæg er indarbejdet i lokalplanen og de ønskes med ud til høring i offentlighedsfasen. Årsagen hertil er, at man ved sidste revison af lokalplan stillede enkelte borgere i udsigt, at man ved næste revision ville vurdere mulighederne for at ændre parkeringsforholdene inden for lokalplanområdet. Teknik- og miljøudvalget har dog besluttet at man agter at fastholde parkeringsmulighederne inden for området, men at overvejelserne herom skal med ud i høringsfasen i form af tillæg til kommuneplanen. Teknik- og miljøudvalget indstiller: Tillægget Alternativ 1 og Tillægget Alternativ 2 til godkendelse og offentlig fremlæggelse i 8 uger. Tillæg Alternativ 1 og Tillæg (Alternativ 2) tidligere udleveret. Økonomiudvalgets beslutning den Udsættes. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til Kommunalbestyrelsen, at tillæggene ikke fremmes.

13 Side 26./. Kopi af sag om frigørelsesafgift./. Tillæg nr. 3 alternativ 1 og alternativ lokalplanforslag alternativ 1 og alternativ 2 J.nr.: 00.01P16 Sagsid.: Initialer: ols Åben sag J.nr Forslag til lokalplan alternativ 1/2/3 og tillæg til Kommuneplanen vedrørende samme for højskoleområdet i Ollerup fremsendes til behandling. De tre alternativer: 1 omfatter revideret lokalplan, hvor byggefelterne er tilpasset udbygningsplaner for gymnastikhøjskolen og parkeringsanlæg øst for Ditlevvej, samt tillæg til kommuneplanen 2 omfatter revideret lokalplan, hvor byggefelterne er tilpasset udbygningsplaner for gymnastikhøjskolen og parkeringsanlæg samt byggefelter nord for Svendborgvej (område 5), samt tillæg til kommuneplanen, 3 omfatter revideret lokalplan, hvor byggefelterne er tilpasset udbygningsplaner for gymnastikhøjskolen Et planforslag samt tegninger for de 3 alternativer. Planforslaget med de forskellige alternativer gennemgås på mødet. Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse den 13. september 2000: Godkendt at forslag I og II incl. tillæg, udvalget vedtager fremsendes via økonomiudvalget til bedømmelse i.h.t. frigørelsesafgift m.m., og kommunalbestyrelsen med indstilling om godkendelse til offentlig fremlæggelse i 8 uger. Spørgsmålet om frigørelsesafgift og overtagelsespligt fremsendt som sag for sig. Spørgsmålet om tillæg til kommuneplanen alternativ 1 og alternativ 2 frmsendt som sag for sig. Forslag til lokalplan alternativ 1 og alternativ 2 tidligere udleveret.

14 Side 27 Økonomiudvalgets beslutning den Udsættes. Økonomiudvalgets beslutning den Indstilles til Kommunalbestyrelsen, at der fremmes et lokalplanforslag uden udvidelse af kommuneplanens rammer../. Lokalplanforslag Alternativ 1./. Lokalplanforslag Alternativ 2./. Lokalplanforslag Alternativ Lokalplan Bolig / fritidsområde i Ulbølle J.nr.: 00.01P16.P16 Sagsid.: Initialer: ols Åben sag Forvaltningen fremsender forslag til lokalplan for et område til bolig- og fritidsområde i Ulbølle. Områdets udformning forsøger at tage udgangspunkt i at det er Ulbølles afgrænsning mod syd, så overgangen mellem by og land bliver så harmonisk som muligt. Forslagets grundidé er at skabe En åben udstykning med store hobby- og fritidsmuligheder Kvalitet i bosætning og bebyggelse Visuel oplevelse med bløde linier, snoet vejforløb, vejtræer og smukt byggeri Hovedparten af området er beliggende i byzone og ejes af kommunen, den resterende del skal omzones fra land til byzone og en mindre biotop / oase bør erhverves fra naboejendommen, da den vil udgøre en ikke uvæsentlig faktor af områdets kvalitet. Forslag til lokalplan tidligere udleveret. Indstilling Forslaget med eventuelle administrative ændringer jfr. udvalgets behandling fremsendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til godkendelse og offentlig høring i 8 uger.

15 Side 28 Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse den 8. november 2000: Oversendes til 2. behandling. Tidligere udleveret: - Tilrettet lokalplan jfr. Udvalgets 1. behandling. - Bilag om ikke erhvervsmæssigt dyrehold i reduceret form til brug ved salg af byggegrunde. Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse den 22. november 2000: Lokalplanen indstilles til kommunalbestyrelsen med mindre redaktionelle rettelser../. Forslag til lokalplan vedlagt 27. SPØRGETID J.nr.:. Sagsid.: Initialer: Åben sag (Ingen skriftlige spørgsmål indgået.)

16 Side i Bilagsliste 19. Aftale om socialt partnerskab mellem Egebjerg Kommune og LO- Svendborg, Egebjerg og Gudme 1. Aftale om socialt partnerskab

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 24. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13 Sluttidspunkt for møde: 16,20 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: torsdag den 15. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Kommunalbestyrelseslokalet Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Rita Pedersen Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: onsdag den 14. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 16.15 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Asger Bjerre

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 08-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 17.11.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.55 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 06-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.15 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 18-april-2001

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 06.10. 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.05 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Socialudvalget 2002-05 Referat

Socialudvalget 2002-05 Referat Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 25-november-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15,00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22,05 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 20-11-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 04-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Kommunalbestyrelseslokalet Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 18. januar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 27-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.35 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 23-01-2003 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Referat Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Referat Dato: Onsdag den 25. april 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.25 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Den 21-januar-2004

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: 07.02.2003 Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 12-februar-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 24-april-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 02-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 09,30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16,00 Mødested: Stenstrup Plejehjem Udsendelsesdato: 28-05-2003 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 19-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 26-september-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 05-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 8.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 12.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 31-05-2002 Afbud fra: Steen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10-oktober-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 18. august 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 09. januar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.30 Sluttidspunkt for møde: 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 15.12.2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine

Kommunalbestyrelsen. Referat. Kommunalbestyrelsens mødelokaler. Ændret til V. Skerninge skoles kantine Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 09-oktober-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00. Ændret til kl. 19.15. Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45. Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 18-juni-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-juni-2001

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Onsdag den 12-december-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 19-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 16-maj-2001 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Det Sociale Udvalg. Dagsorden Egebjerg Kommune Det Sociale Udvalg Dagsorden Dato: Onsdag den 23. maj 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne Ebsen

Læs mere

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: 14. marts 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10.03.05 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Onsdag den 12-september-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 05-april-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 27-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 10.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Mødested: STENSTRUP PLEJEHJEM Udsendelsesdato: 23-05-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22-maj-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 22-april-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 18-04-2002 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat. Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18. Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Onsdag, den 22. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.10 Mødested: Udsendelsesdato: 17.09.2004 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.50 Onsdag den 12-september-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Arne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 09.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 14.50 Onsdag den 28-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 22-oktober-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 01. februar 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10-01-2003

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 28-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Onsdag, den 15. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.45 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 10-oktober-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Mandag den 30-september-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Mogens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.45 Tirsdag den 13-november-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 09-11-01 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 06-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 12.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff,

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Torsdag den 30-maj-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Ingen. Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Socialudvalg Dagsorden

Socialudvalg Dagsorden Socialudvalg Dagsorden Dato: Mandag den 13-januar-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18,00 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: 13-01-2003 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Onsdag den 04-september-2002 Rådhuset Udsendelsesdato: 30-08-2002 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: tirsdag den 06. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo Lauridsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 27-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 10-juni-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18:15 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 06-06-2002 Afbud fra:

Læs mere

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag

76 Frit valg på ældreområdet J.nr.: 16.08.00.P00 Sagsid.: 69187 Initialer: MaH Åben sag Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: onsdag, den 24. november 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.25 Mødested: Udsendelsesdato: 19.11.04 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Torsdag den 15-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Orla Hansen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 06. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Onsdag den 22-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Mie Bendrup,

Læs mere

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: 21. september 2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 22.09.04 Afbud

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Tirsdag den 22-oktober-2002 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat. Christian Ulrich, Karen Strandhave, Orla Hansen

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat. Christian Ulrich, Karen Strandhave, Orla Hansen Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 21-april-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.45 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalg. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato:?????? Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 16.02.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget 2003. Referat Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Referat Dato: Den 09-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 16:00-19:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Fredag den 27-05-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke Rindom Bemærkninger:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 17-april-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Den 03-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Christian Ulrich

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 20-marts-2002

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget 2003 Dagsorden Dato: Tirsdag den 11-februar-2003 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato:?????? Afbud fra:

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat. Finn Olsen, Jens Himmelstrup, Vibeke Rindom

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat. Finn Olsen, Jens Himmelstrup, Vibeke Rindom Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Den 19-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 22.00 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget Referat Dato: Fredag, den 17. juni 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 9.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 11.35 Mødested: Kommunalbest. lokale Udsendelsesdato: 13.juni 2005

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat. Bodøvej 1, Svendborg - Grønnemosevej 24, Svendborg

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat. Bodøvej 1, Svendborg - Grønnemosevej 24, Svendborg Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Den 22-oktober-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Mødested: Udsendelsesdato: 16-10-2003 Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 14-januar-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.50 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Orla

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Den 09-juni-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 18.30 Mødested: Mødelokale II Udsendelsesdato: 10-06-04 Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.10 Mødested: Udsendelsesdato: 14.06.02 Afbud fra: Onsdag den 19-juni-2002 E.Stoumann's

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 07-juni-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Socialudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Onsdag den 08-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat

Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 11-marts-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.45 Mødested: Lokale 2 Udsendelsesdato: 07-03-2002 Afbud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: 24. januar 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 20.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 13.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.15 Onsdag den 28-maj-2003 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 21.05.03

Læs mere