Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d."

Transkript

1 Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr. 358 af 8. april 2014, museumsbekendtgørelsen, nr. 461 af 25. april 2013, lov 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, og bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

2 1. Navn og ejerforhold, art og status Østsjællands Museum er en selvejende institution. Østsjællands Museum er statsanerkendt naturhistorisk og kulturhistorisk museum. Museets hjemsted er i Stevns Kommune på adressen Højerup Bygade 26, 4660 Store Heddinge. Østsjællands Museum driver museumsvirksomhed i Faxe og Stevns kommuner. 2. Formål og ansvarsområde Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks natur- og kulturarv og belyse: forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår indenfor nyere tids kultur-historie. naturen, dens udvikling, nutidige miljø og samspillet med mennesket. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Museet har kulturhistorisk ansvarsområde i Faxe og Stevns kommuner og naturhistorisk ansvarsområde i Faxe, Greve, Køge, Solrød, Stevns og Vordingborg kommuner og arbejder mod at udvide det naturhistoriske ansvarsområde. Museets virksomhed i andre museers geografiske ansvarsområde skal ske i forståelse med disse. Indsamling, registrering, forskning og formidling skal finde sted inden for den geografiske, tids- og emnemæssige afgrænsning af museets godkendte ansvarsområde. Genstande, der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til et relevant museum. 3. Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder Museet er en del af Danmarks samlede offentlige museumsvæsen med deraf følgende forpligtelse til samarbejde og gensidig bistand. Museet samarbejder med andre museer inden for fælles arbejdsområder. Museet samarbejder inden for sit ansvarsområde med de myndigheder, der varetager fredning og fysisk planlægning. Museet indberetter løbende sin indsamling (nytilvækst) til det kulturhistoriske centralregister og til det centrale register over kunstværker. Museet skal følge fælles nationale og internationale standarder og normer for museumsvirksomhed efter nærmere retningslinjer fra Slots- og Kulturstyrelsen. 4. Museets bestyrelse, sammensætning og valgmåde Museets bestyrelse består af op til elleve medlemmer. Borgmestrene i Faxe og Stevns kommuner er fødte medlemmer. Faxe og Stevns kommunalbestyrelser udpeger hver af deres midte et medlem for den kommunale valgperiode. To medlemmer udpeges af Østsjællands museumsforening, der ved udpegningen fastsætter periodens længde, dog højst fire år. Genudpegning kan finde sted. Museets personale kan vælge et medlem. Valget finder sted i henhold til reglerne om medarbejdernes valg af bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber og anpartsselskaber mv., dog at kravet om antal beskæftigede medarbejdere ikke behøver at være opfyldt for at medarbejdere kan vælge et medlem til bestyrelsen. Op til fire medlemmer udpeges af den til enhver tid siddende bestyrelse, idet bestyrelsen ved udpegningen tager hensyn til hvilke kompetencer museet må skønnes at have behov for. Bestyrelsen fastsætter ved udpegningen periodens længde, der højst kan være fire år. Genudpegning kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter valg af bestyrelsesmedlemmer og fastsætter selv sin forretningsorden, der skal godkendes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

3 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg. Bestyrelsen er ansvarlig for museets drift. Museets virksomhed er underlagt den gældende museumslov og tilhørende ministerielle bekendtgørelser. 5. Tegningsregel Museet tegnes af formanden sammen med direktøren eller næstformanden. 6. Ledelse og øvrige personale Museet skal have et personale, der i omfang og sammensætning står i et rimeligt forhold til museets størrelse, økonomi, ansvarsområde og arbejdsplan. Bestyrelsen skal til at forestå museets daglige drift ansætte en leder i en heltidsstilling. Museets leder skal have en relevant museumsfaglig baggrund. Museet skal have faguddannet personale, der modsvarer museets hovedansvarsområde. Museet leder har inden for den af bestyrelsen vedtagne arbejdsplan med tilhørende budget det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for museets samlede virksomhed. Det påhviler bestyrelsen at holde Slots- og Kulturstyrelsen underrettet om, hvem der varetager den daglige ledelse af museet. Museets leder kan ikke være medlem af bestyrelsen, men fungerer som bestyrelsens sekretær Museets øvrige personale ansættes af museets leder inden for rammerne af de godkendte arbejdsplaner og budgetter. Museets personale skal have mulighed for at efter- og videreuddanne sig. 7. Adresse Museets hovedadresse er Stevns Museum, Højerup Bygade 26, 4660 St. Heddinge. 8. Budget og arbejdsplan Museets regnskabsår følger kalenderåret. Museets leder skal årligt udarbejde forslag til budget med tilhørende budgetkommentarer efter retningslinjer fastsat af Slots- og Kulturstyrelsen. Budget med budgetkommentarer skal godkendes af bestyrelsen og derefter sendes til de relevante tilskudsgivende myndigheder inden for de af disse fastsatte frister. Museet skal inden for det ansvarsområde, der er fastsat i dets vedtægter, foretage indsamling, registrering og forskning. Museet skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering. Museet skal ved et aktivt formidlingsarbejde gøre sin samling og sin viden tilgængelig for alle befolkningsgrupper. 9. Regnskab og beretning m.v. Museets regnskab skal føres i overensstemmelse med den af Slots- og Kulturstyrelsen udarbej-dede vejledende kontoplan. Museets leder er ansvarlig for forvaltningen af museets indtægter og udgifter. Inden for det godkendte budget med tilhørende arbejdsplan/budgetkommentarer har museets leder dispositionsret. Museets leder, eller den dertil bemyndigede, skal godkende udgifts- og indtægtsbilag. Årsregnskabet skal afgives efter retningslinjer fastsat af Slots- og Kulturstyrelsen. Regnskabet skal være påtegnet af museets samlede bestyrelse, museets daglige leder og af museets revision.

4 Revisionspåtegningen skal angive, at revisionen er udført i overensstemmelse med den af Kulturministeriet fastsatte revisionsinstruks for museer, der modtager statstilskud efter mu-seumsloven. Museets leder skal årligt udarbejde en beretning efter retningslinjer fra Slots- og Kulturstyrelsen. Beretningen skal godkendes af bestyrelsen. Regnskab og beretning indsendes årligt til museets hovedtilskudsyder til godkendelse. Det af hovedtilskudsyder godkendte regnskab og beretning indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen i henhold til lov 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, og bekendtgørelse nr af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Museets regnskab skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af museets formue. Væsentlig nedbringelse af museets formue kan kun ske med tilslutning fra museets hovedtilskudsgiver. Ejer museet fast ejendom, skal der tinglyses deklaration om, at der ikke kan disponeres over ejendommen ved pantsætning eller salg uden samtykke fra museets hovedtilskudgiver. 10. Udskillelse, kassation, sikring m.v. Udskillelse (herunder kassation) af genstande fra samlingerne til andre end statslige og statsstøttede museer kan kun ske efter godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen (jf. bekendtgørelsen om museer). Deponering af genstande til andre end offentlige institutioner kan kun ske efter forelæggelse for Slots- og Kulturstyrelsen. Genstande eller samlinger, der er behæftede med klausuler, må ikke modtages uden forelæggelse for Slotsog Kulturstyrelsen. Museet skal træffe nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand, tyveri og hærværk. Skade på samlingerne samt tyveri fra samlingerne skal snarest indberettes til Slots- og Kulturstyrelsen. 11. Åbningstider og adgangsvilkår Museet skal være tilgængeligt for offentligheden på forud bekendtgjorte åbningstider, og åbningstidens omfang skal stå i rimeligt forhold til museets størrelse. Ud over museets udstillinger er dets samlinger, herunder registre, arkiver, magasinerede genstande m.v. offentligt tilgængelige efter forudgående aftale. Hvor hensynet til museets meddelere taler derfor, kan optegnelser, fotos m.v. imidlertid undergives begrænsninger i forhold til offentlighedens adgang og brug. 12. Vedtægtsgodkendelse og tilsyn Såvel museets vedtægter som senere ændringer heri skal forelægges kommunalbestyrelserne for Faxe og Stevns kommuner til godkendelse. Vedtægtsændringer tilsendes Slots- og Kulturstyrelsen til orientering. Museets ansvarsområde såvel som ændringer heri skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen. Museets virksomhed, herunder samlingernes konserverings- og registreringsmæssige tilstand og opbevaringsforhold, er undergivet tilsyn af Slots- og Kulturstyrelsen. Samlingerne er underlagt revision i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer. 13. Ophør Såfremt museet må ophøre, afgør kulturministeren efter forhandling med museets hovedtilskudsyder, hvorledes der skal forholdes med museets samling. 14. Ikrafttrædelse Disse vedtægter som ændret den 23. oktober 2017 af museets bestyrelse, træder efter godkendelse af de

5 respektive kommunalbestyrelser efter vedtægternes 12 i kraft den 1. januar 2018, hvor bestyrelsen sammensættes af de medlemmer, som udpeges dertil i medfør af disse vedtægters 4, stk. 1-2, samt den siddende formand, der anses som udpeget efter 4, stk. 3. Hertil kommer eventuelle yderligere medlemmer udpeget efter 4, stk. 3.

4. Museets bestyrelse, sammensætning og valgmåde samt eventuel museumsforenings generalforsamling

4. Museets bestyrelse, sammensætning og valgmåde samt eventuel museumsforenings generalforsamling Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Museets ansvarsområde er kulturhistorien fra forhistorie, middelalder og nyere tid i Viborg Kommune.

Museets ansvarsområde er kulturhistorien fra forhistorie, middelalder og nyere tid i Viborg Kommune. Forslag til nye VEDTÆGTER FOR VIBORG STIFTSMUSEUM 1. Navn og ejerforhold, art og status Viborg Stiftsmuseum ejes og drives af Viborg kommune. Viborg Stiftsmuseum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum.

Læs mere

Vedtægter for Museum Østjylland

Vedtægter for Museum Østjylland Vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en fusion

Læs mere

Vedtægter for Den Selvejende Institution Ærø Museum efter vedtægtsændring af 8. december 2017

Vedtægter for Den Selvejende Institution Ærø Museum efter vedtægtsændring af 8. december 2017 Vedtægter for Den Selvejende Institution Ærø Museum efter vedtægtsændring af 8. december 2017 Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1512 af

Læs mere

Vedtægter - Randers Kunstmuseum - Randers Kommune Side 1 af Vedtægter Randers Kuns

Vedtægter - Randers Kunstmuseum - Randers Kommune   Side 1 af Vedtægter Randers Kuns Side 1 af 5 Vedtægter Randers Kunstmuseums vedtægter 1. Navn og ejerforhold, art og status Vedtægter for RANDERS KUNSTMUSEUM Museum for Dansk Kunst 1.1.1. Randers Kunstmuseum, Museum for Dansk Kunst, er

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum 1 Museets navn og status Glud Museum ejes og drives af Museumsforeningen Glud Museum. Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2 Museets formål og

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

FAABORG MUSEUM VEDTÆGTER

FAABORG MUSEUM VEDTÆGTER FAABORG MUSEUM VEDTÆGTER Faaborg Museums vedtægter er i udarbejdet i henhold til enhver tid gældende love og bekendtgørelser om statsanerkendte museer, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet.

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

2.1 Museets ansvarsområde omfatter følgende kommuner: Jammerbugt Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Aalborg Kommune.

2.1 Museets ansvarsområde omfatter følgende kommuner: Jammerbugt Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Aalborg Kommune. UDKAST Vedtægter for Nordjyllands Historiske Museum 1. Museets Navn og ejerforhold 1.1Nordjyllands Historiske Museum, der er det samlende navn for Aalborg Historiske Museum, Lindholm Høje Museet, Gråbrødrekloster

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 02.06.2016 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Museum

Vedtægter for Bornholms Museum Vedtægter for Bornholms Museum 1. Museets navn, adresse, ejerforhold, art og status Bornholms Museum med hovedadresse Sct. Mortensgade 29, 3700 Rønne, er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der ejes

Læs mere

Museet har hjemsted i ejendommen "Grevegården" matr. nr. 4 a Greve by, Greve, beliggende Bækgårdsvej 9, 2670 Greve.

Museet har hjemsted i ejendommen Grevegården matr. nr. 4 a Greve by, Greve, beliggende Bækgårdsvej 9, 2670 Greve. V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status 1 Greve Museum: Hedeboegnens og forstadens kulturhistoriske mødested er et egns- og udviklingsmuseum, der

Læs mere

Vedtægter for Øhavsmuseet

Vedtægter for Øhavsmuseet Vedtægterne er baseret på Lov nr. 1505 af 14. december 2006; Museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer mv. Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006 om

Læs mere

1.1 Nordjyllands Historiske Museum er en selvejende institution. 1.2 Nordjyllands Historiske Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum.

1.1 Nordjyllands Historiske Museum er en selvejende institution. 1.2 Nordjyllands Historiske Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. Vedtægter for Nordjyllands Historiske Museum 1. Museets Navn og ejerforhold 1.1 Nordjyllands Historiske Museum er en selvejende institution. 1.2 Nordjyllands Historiske Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORSTADSMUSEET

VEDTÆGTER FOR FORSTADSMUSEET VEDTÆGTER FOR FORSTADSMUSEET 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Forstadsmuseet er et kommunalt, statsanerkendt kulturhistorisk museum, som ejes og drives af Hvidovre og Brøndby Kommuner. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING baseret på: Lov nr. 1531 af 21/12/2010 med senere ændringer. LBK nr. 79 af 14/01/2011, LBK nr. 988 af 6/10/2011, LBK nr. 526 af 04/06/2012, LBK nr. 100 af 30/01 2013, Lov nr.

Læs mere

Vedtægter. Østfyns Museer

Vedtægter. Østfyns Museer Vedtægter Østfyns Museer 2016 CVR: 18 10 15 13 baseret på: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Museum Lolland-Falster

Vedtægter for den selvejende institution Museum Lolland-Falster Vedtægter for den selvejende institution Museum Lolland-Falster 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Den selvejende institutions navn er Museum Lolland-Falster (i nærværende vedtægt kaldet museet). 1.2 Museets

Læs mere

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen.

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Vedtægter for Skagens Museum 1. Ejerforhold, hjemsted og status Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Skagens Museum er et statsanerkendt kunstmuseum, omfattet af Museumsloven

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FISKERI- OG SØFARTSMUSEET

VEDTÆGTER FOR FISKERI- OG SØFARTSMUSEET VEDTÆGTER FOR FISKERI- OG SØFARTSMUSEET Institutionens navn: Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet. Esbjerg cvr-nr. 45299716 Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: 1. Lovbekendtgørelse nr. 358

Læs mere

Vedtægter for Museerne i Fredericia

Vedtægter for Museerne i Fredericia Vedtægter for Museerne i Fredericia cvr-nr.: 69116418 P-nummer: 1003874407 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG

VEDTÆGTER. for. Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG 1 VEDTÆGTER for Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG Lovgrundlag: Museumsloven, bekendtgørelse af museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 Bekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM THY.

VEDTÆGTER FOR MUSEUM THY. VEDTÆGTER FOR MUSEUM THY. CVR-nr: 22841416 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG cvr-nr

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG cvr-nr VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG cvr-nr. 51543254 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS KUNSTMUSEUM 2018

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS KUNSTMUSEUM 2018 VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS KUNSTMUSEUM 2018 1. Museets navn, adresse, ejerforhold, art og status. Bornholms Kunstmuseum med adresse Otto Bruuns Plads 1, Rø, 3760 Gudhjem, er et statsanerkendt kunstmuseum,

Læs mere

Vedtægter for M/S Museet for Søfart

Vedtægter for M/S Museet for Søfart Vedtægter for M/S Museet for Søfart 1 Navn og ejerforhold, art og status Museet for Søfart, der er en selvejende institution, er et statsanerkendt kulturhistorisk landsdækkende specialmuseum. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG 1 Navn og ejerforhold, art og status Museets navn er Museum Skanderborg. 1.1Museum Skanderborg Museum Skanderborg er et selvejende, statsanerkendt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL]

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] Godkendt i Holstebro Byråd 17. januar 2012 og i Kulturstyrelsen 7. februar 2012 1.o MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ringkøbing Skjern Museum

Vedtægter for den selvejende institution Ringkøbing Skjern Museum Vedtægter for den selvejende institution Ringkøbing Skjern Museum 1 Ejerforhold, navn, art, status og adresse 1.1 Ringkøbing Skjern Museum er en selvejende institution. 1.2 Ringkøbing Skjern er et statsanerkendt

Læs mere

Standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven

Standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven Standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27.

Læs mere

Vedtægter. for. Marstal Søfartsmuseum

Vedtægter. for. Marstal Søfartsmuseum Vedtægter for Marstal Søfartsmuseum Cvr-nr. 18 59 60 16 Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr.

Læs mere

Vedtægter for Odense Bys Museer

Vedtægter for Odense Bys Museer Vedtægter for Odense Bys Museer 26. oktober 2017 CVR-nr: I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Museumslov. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21.

Læs mere

Vedtægter for. Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling. Cvr:

Vedtægter for. Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling. Cvr: Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Cvr: 5566 6210 Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter efter vedtægtsændringer (ændringer markeret med gult):

Vedtægter efter vedtægtsændringer (ændringer markeret med gult): Aktuelle vedtægter: Vedtægter efter vedtægtsændringer (ændringer markeret med gult): Vedtægter for Den Selvejende Institution Odense Bys Museer Vedtægter for Den Selvejende Institution Odense Bys Museer

Læs mere

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel)

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Senest revideret 6. juli 2012 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Formål og ansvarsområde 4 3. Samarbejde med andre museer og offentlige

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Hjerl Hedes Frilandsmuseum

Bilag. Region Midtjylland. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Hjerl Hedes Frilandsmuseum Region Midtjylland Udpegning af medlem til bestyrelsen for Hjerl Hedes Frilandsmuseum Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 2 JV HJERL HEDE Region Midtjylland

Læs mere

Vedtægter for M/S Museet for Søfart

Vedtægter for M/S Museet for Søfart Vedtægter for M/S Museet for Søfart 1 Navn, adresse, ejerforhold, art og status M/S Museet for Søfart ( Museet ) er et statsanerkendt kulturhistorisk landsdækkende museum. Museet er en selvejende institution,

Læs mere

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg VEDTÆGTER for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg Kunsten Museum of Modern Art Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf. 99 82 41 00 CVR-nr.: 47 21 82 68 Side 1 af 8 1. Navn,

Læs mere

Vedtægter For KROPPEDAL

Vedtægter For KROPPEDAL Vedtægter For KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi 1 Museets navn, ejerforhold, art og status Det statsanerkendte kulturhistoriske museum Kroppedal er en selvejende institution stiftet af

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Museet for Samtidskunst, Ord, billed, lyd Palæet i Roskilde

Vedtægter for den selvejende institution Museet for Samtidskunst, Ord, billed, lyd Palæet i Roskilde Vedtægter for den selvejende institution Museet for Samtidskunst, Ord, billed, lyd Palæet i Roskilde baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af

Læs mere

Sammenstilling af nugældende vedtægter og forslag til nye vedtægter for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg.

Sammenstilling af nugældende vedtægter og forslag til nye vedtægter for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg. Sammenstilling af nugældende vedtægter og forslag til nye vedtægter for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg. NY Vedtægt 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status 1.1. KUNSTEN

Læs mere

VEDTÆGTER DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG

VEDTÆGTER DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG 123-173249 AHJ/PCH/dha 19.08.2014 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG Advokatfirma 1. Navn og ejerforhold KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg som er museets navn

Læs mere

1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE

1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn er Roskilde Museum. Museet er en selvejende institution. Museets hovedadresse: Munkebro 2, 4000 Roskilde. 1.2 Museet omfatter følgende administrations- og besøgssteder

Læs mere

Holbæk Kommune skal godkende vedtægtsændringen, vedtægterne. Hovedtilskudsyder, skal godkende vedtægtsændringen, museumslovens 14.

Holbæk Kommune skal godkende vedtægtsændringen, vedtægterne. Hovedtilskudsyder, skal godkende vedtægtsændringen, museumslovens 14. NOTAT Ændringsforslag til vedtægterne for Holbæk Museum Dagtilbud og Kultur 19. november 2012 (opdateret 30. november 2012) Det fremgår af museets nuværende vedtægter og museumsloven, at vedtægtsændringer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS TEKNISKE MUSEUM

VEDTÆGTER FOR DANMARKS TEKNISKE MUSEUM VEDTÆGTER FOR DANMARKS TEKNISKE MUSEUM 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Institutionens navn er: Danmarks Tekniske Museum. 1.2 Danmarks Tekniske Museum er en selvejende institution. Museets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Lemvig Museum Godkendt af Lemvig Museums bestyrelse

Vedtægter for Lemvig Museum Godkendt af Lemvig Museums bestyrelse Vedtægter for Lemvig Museum Godkendt af Lemvig Museums bestyrelse 23.4.2013 1 Indhold Side 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 3 2. Museets formål og ansvarsområde 3 3. Museets samarbejde med

Læs mere

1. 15/23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse /23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse

1. 15/23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse /23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse Tillægsdagsorden Byrådet Tid Onsdag den 16. december 2015 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 15/23687 Udpegning af medlem til Museum Vestfyns bestyrelse...1 1. 15/23687

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND

VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND Museum Midtjyllands vedtægter udskrevet 09-09-2015. Side 1 af 9 Administration: Museum Midtjylland c/o Herning Museum, Museumsgade 32,7400 Herning, tlf. 9626-1900, herningmuseum@museummidtjylland.dk,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND

VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND cvr-nr. 2679 3351 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om

Læs mere

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid.

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, som ejes og drives af Kvindemuseumsforeningen.

Læs mere

NOTAT. Ændringsforslag til vedtægterne for Holbæk Museum

NOTAT. Ændringsforslag til vedtægterne for Holbæk Museum Dagtilbud og Kultur 19. november 2012 (opdateret 22. november 2012) NOTAT Ændringsforslag til vedtægterne for Holbæk Museum Det fremgår af museets nuværende vedtægter og museumsloven, at vedtægtsændringer

Læs mere

Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset

Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset 1 of 6 Århus, den 9. april 2015 Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset Baggrund Naturhistorisk Museum / Molslaboratoriet er en selvejende museumsvirksomhed under museumslovens 15 og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM NORDSJÆLLAND

VEDTÆGTER FOR MUSEUM NORDSJÆLLAND VEDTÆGTER FOR MUSEUM NORDSJÆLLAND I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december

Læs mere

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder.

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder. VEDTÆGTER FOR MUSEUM SØNDERJYLLAND Navn, ejerforhold, art, status og adresse 1. Museum Sønderjylland (herefter benævnt "museet") er en selvejende institution, som er statsanerkendt efter kapitel 6, 13

Læs mere

Forslag til vedtægtsændring for den selvejende institution Ballerup Museumsfond januar 2019

Forslag til vedtægtsændring for den selvejende institution Ballerup Museumsfond januar 2019 Forslag til vedtægtsændring for den selvejende institution Ballerup Museumsfond januar 2019 Nuværende udgave 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen pa Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen pa Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen pa Museum Skanderborg 1 Indhold: 1. Indledning... 2 2. Bestyrelsens sammensætning... 2 2.1. Repræsentantskab... 2 2.2. Kontaktudvalget... 3 2.3. Valg til bestyrelsen... 4 2.4.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status 3. 2 Formål og ansvarsområde 3

Indholdsfortegnelse. 1 Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status 3. 2 Formål og ansvarsområde 3 VEDTÆGTER Indholdsfortegnelse 1 Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status 3 2 Formål og ansvarsområde 3 3 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder 4 4 Museets bestyrelse, sammensætning, udpegning

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Den Selvejende institution Vendsyssel Kunstmuseum. CVR.nr. 13145016. I henhold til. Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8.

V E D T Æ G T E R. for. Den Selvejende institution Vendsyssel Kunstmuseum. CVR.nr. 13145016. I henhold til. Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-513-11950 Hjørring, den 2. december 2015 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Fonden Stubbekøbing Motorcykel- og Radiomuseum

VEDTÆGTER for den selvejende institution Fonden Stubbekøbing Motorcykel- og Radiomuseum UDKAST AF 13. JULI 2016 Advokatfirmaet Drachmann Advokatpartnerselskab CVR-nr. 36 89 79 61 Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster Telefon 54 84 50 50 www.drachmann.com J.nr.: MJ-17130-36 13. juli 2016 VEDTÆGTER

Læs mere

1.1 Museet på Koldinghus er en selvejende institution, oprettet 1992 af Kolding Kommune.

1.1 Museet på Koldinghus er en selvejende institution, oprettet 1992 af Kolding Kommune. MUSEET PÅ KOLDINGHUS Postbox 91, DK - 6000 Kolding Telefon: + 45 76 33 81 00 Telefax: + 45 76 33 81 99 E-mail: museum@koldinghus.dk SE-nr.: 18 11 98 97 Giro: 584-7346 Internet: www.koldinghus.dk Vedtægt

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Fonden Stubbekøbing Motorcykel- og Radiomuseum (Godkendt af byrådet )

VEDTÆGTER for den selvejende institution Fonden Stubbekøbing Motorcykel- og Radiomuseum (Godkendt af byrådet ) VEDTÆGTER for den selvejende institution Fonden Stubbekøbing Motorcykel- og Radiomuseum (Godkendt af byrådet 13.10.16) 1. Fondens navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Fonden Stubbekøbing Motorcykel-

Læs mere

Bekendtgørelse om museer m.v.

Bekendtgørelse om museer m.v. Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om museer m.v. I medfør af 12, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 15, stk. 6, 15 a, stk. 2, 16, stk. 4, 20, stk. 1, 26, stk. 3, 27, stk. 10, 29, stk. 5, og 32, stk.

Læs mere

Konserveringscentret i Vejle

Konserveringscentret i Vejle Vedtægter for den selvejende institution Konserveringscentret i Vejle 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fonden Konserveringscentret i Vejle. Dens hjemsted er Vejle Kommune. 2. Fondens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institution Kaj Munks Præstegård i Vedersø drives på almennyttigt grundlag. 1.2 Den selvejende

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 9 Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture 1. Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTA:GTER. for. Den selvejende institution Museum Lolland-Falster

VEDTA:GTER. for. Den selvejende institution Museum Lolland-Falster MVSEVM VEDTA:GTER for Den selvejende institution Museum Lolland-Falster 1. Navn, hjemsted 09 stiftelse 1.1 Den selvejende institutions navn er Museum Lolland-Falster (i ncbrvcbrende vedtcbgt kaldet "Museet")

Læs mere

Vedtægter Sønderborghus

Vedtægter Sønderborghus Vedtægter Sønderborghus 1 Navn og hjemsted Sønderborghus er en selvejende institution. 2 Formål Sønderborghus har hjemsted i Sønderborg Kommune. Den selvejende institution har til huse i bygning ejet af

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Huset Venture Nordjylland

Vedtægter for den selvejende institution. Huset Venture Nordjylland Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture Nordjylland Indholdsfortegnelse: 1. Institutionens navn og hjemsted... 3 2. Formål... 3 3. Bestyrelsen... 4 4. Bestyrelsens opgaver... 4 5. Bestyrelsens

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere