Offentlig administration og organisationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlig administration og organisationer"

Transkript

1 sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Offentlig administration og organisationer I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens kompetencebehov i Nordjylland

2

3 INDHOLD 1.1 Indledning Opsummering Offentlig administration i Nordjylland Arbejdskraft- og kompetencebehov Kompetencebehovet Kompetencemæssige udfordringer... 14

4 1.1 indledning I denne publikation sættes fokus på det fremtidige arbejdskraft- og kompetencebehov inden for sektoren for offentlig administration i Nordjylland. Publikationen er del af en større analyse under det såkaldte FremKom 2-projekt, hvis formål er at afdække, hvad der vil være fremtidens kompetencebehov fem år frem i tiden i Region Nordjylland. FremKom 2-projektet er en videreførelse af FremKom 1, der blev gennemført i , og som også satte fokus på fremtidens kompetenceudfordringer i Region Nordjylland. Hvor FremKom 1-projektet afdækkede virksomhedernes kompetencebehov inden for seks udvalgte erhvervsklynger, der tilsammen omfattede 50% af det nordjyske arbejdsmarked, afdækker FremKom 2 det samlede nordjyske arbejdsmarked fordelt på 16 sektorer 1. Projektet har således både undersøgt tendenser og udfordringer på tværs af sektorer og samtidigt set på, hvilke specifikke arbejdskraft- og kompetencemæssige udfordringer de enkelte sektorer står over for. Sektoren for offentlig administration og organisationer er defineret som generel offentlig forvaltning af sociale og økonomiske forhold i stat, regioner og kommuner, samt i over-nationalt regi f.eks. EU. Omfatter desuden faglige, branche- og interesseorganisationer, samt drift af offentlige opgaver i forbindelse med domstole, politi- og brandvæsen, forsvar, biblioteker mv. Ud over at have fokus på regionens forskellige sektorer har der i FremKom 2-projektet også været fokus på at afdække arbejdskraft- og kompetencebehovet inden for regionens fire forskellige arbejdskraftoplande: Aalborg, Thy-Mors, Himmerland og Vendsyssel. Arbejdskraftoplandene er defineret ved at være klynger af kommuner, der har en stor gensidig udveksling af arbejdskraft. Projektet er derfor også mundet ud i flere rapporter. Dels en hovedrapport, der går på tværs af sektorer og oplande, og dels en række kortere oplands- og sektorrapporter, der gennemgår hovedkonklusioner i relation til de enkelte sektorer og oplande. Alle rapporter kan frit downloades på FremKom s hjemmeside www. fremkom.dk. Selve dataindsamlingen såvel som udarbejdelsen af rapporter er blevet udført af Oxford Research A/S i tæt samarbejde med Region Nordjylland. Ligeledes har FremKom 2-projektets følge- og styregruppe, der består af de væsentligste erhvervspolitiske og uddannelses- og beskæftigelsesaktører i regionen, løbende været inddraget i analyseprocessen i forhold til at udstikke projektets retning, udvælge og tilpasse metoder samt facilitere kontakter til relevante virksomheder og eksperter til interview, fokusgrupper og workshop. Rapporterne i FremKom 2-projektet bygger på et omfattende analysearbejde, hvor der har været indsamlet data via følgende metoder: Registerbaserede fremskrivninger af udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft i regionen fordelt på sektorer og oplande. Kvalitative interview med brancheeksperter inden for de 16 sektorer. Spørgeskemaundersøgelse til virksomheder og offentlige arbejdsgivere i hele regionen. Kvalitative interview med 60 virksomheder fordelt på de 16 brancher og de fire oplande. Afsluttende workshop, hvor eksperter og interessenter har kommenteret hovedkonklusioner og anbefalinger. ¹ Ud af de i alt 16 sektorer arbejdsmarkedet er blevet opdelt i, er der blevet udarbejdet rapporter for de 15 sektorer. Der er ikke blevet udarbejdet en sektorrapport for Øvrig produktion, da dette reelt set ikke er en sektor, men en restgruppe af mindre og meget forskelligartede produktionssektorer, der ikke passer ind under de andre sektorer. 4 Offentlig administration og organisationer

5 1.2 Opsummering Undersøgelsen peger i forhold til sektoren for offentlig administration fremadrettet på følgende tendenser: Antallet af medarbejdere, der fremadrettet er brug for i sektoren, viser, ifølge de statistiske fremskrivninger i undersøgelsen, et mindre fald i arbejdskraftbehovet (-0,9%). De offentlige virksomheder, der indgår i undersøgelsen, er dog selv mindre optimistiske omkring det fremtidige arbejdskraftbehov i et femårigt perspektiv. Begrundelsen for den beherskede optimisme bunder primært i to forhold: teknologisk udvikling og stigende kompleksitet inden for sektoren. Den teknologiske udvikling medfører en øget elektronisk selvbetjening for borgerne, der sikrer fleksibilitet i deres kontakt med den offentlige sektor. For arbejdskraften i sektoren betyder det, at de lettere jobfunktioner over tid minimeres, hvilket vil medføre et fald i efterspørgslen af arbejdskraft. En stigende kompleksitet af de opgaver, der ligger inden for sektoren, er en konsekvens af de politiske reformer, der har været på området inden for de seneste år. Det betyder, at andre typer af medarbejdere, der kan navigere i denne nye kontekst, nu efterspørges inden for sektoren. Det fordrer generelt et højere uddannelsesniveau og evne til at se på tværs af fagområder. Derfor vil en markant andel af de nye medarbejdere i sektoren være en del af djøf iseringen, hvor medarbejdere med lange og tværgående uddannelser kommer ind i sektoren. Betydningen af disse udviklingstendenser for medarbejderkompetencerne er flere. For det første betyder et øget fokus på teknologiske løsninger, at medarbejderne skal være i stand til at håndtere disse og rådgive borgerne om de muligheder, de besidder. Derfor vil IKTkompetencer inden for sektoren fremadrettet være efterspurgte specielt i forhold til de kortere uddannede medarbejdere inden for sektoren. For det andet betyder stigningen i kompleksiteten af opgaverne, at medarbejdere skal være i stand til at forstå andre områder end deres eget, og hvordan udviklingen inde for sektoren og andre dele af den offentlige sektor har betydning for deres løsning af opgaven. Det medfører en stigende efterspørgsel efter tværfaglige kompetencer og helhedsforståelse i opgavevaretagelsen. På lederniveau har udviklingen inden for sektoren også betydning for de kompetencer, der fremadrettet efterspørges. Klassiske ledelseskompetencer som økonomi og finans vil fortsat være efterspurgte, idet økonomistyring fremadrettet vil være en væsentlig del af det at være offentlig leder. Derudover vil der kommer mere fokus på lederkompetencer inden for innovation og kommunikation. Innovative kompetencer for løbende at kunne redefinere den opgave, der skal løses. Kommunikative kompetencer for at kunne skabe forståelse for en kontinuerlig forandring inden for sektoren, som et umiddelbart samspil med det politiske niveau kan medføre. Dette både i forhold til eksterne interessenter, samt internt i organisationen i forhold til medarbejdere. Efter-/videreuddannelse kan fremadrettet komme endnu mere i fokus inden for sektoren. Der er på nuværende tidspunkt en udpræget tilfredshed med de tilbud, der findes i regionen, men behovet for efter-/ og videreuddannelse kan fremadrettet blive forstærket, i takt med at sektoren forandres. Offentlig administration og organisationer 5

6 6 Offentlig administration og organisationer

7 1.3 Offentlig administration i Nordjylland Sektoren for offentlig administration i Region Nordjylland beskæftiger i personer. Det er således en relativ stor offentlig sektor, men målt på antallet af beskæftigede personer, er det sektoren med færrest beskæftigede personer i Region Nordjylland (se tabel 1). Sektoren består primært af ansatte i Nordjyllands 11 kommuner, men indeholder også ansatte i andre offentlige institutioner i regionen som fx Region Nordjylland. Sektoren har gennem de seneste par år været igennem en relativ stor forandring som følge af Strukturreformen i Her blev et nyt kommunalt og regionalt danmarkskort tegnet, og opgavefordelingen mellem dem blev ændret. Det er stadig i 2011 et forhold, som præger sektoren. De fremadrettede perspektiver i forhold til antallet af medarbejdere inden for sektoren viser rent statistisk et relativt ensartet niveau i antallet af medarbejdere inden for de nærmeste fem år. Men undersøgelsen peger fremadrettet på andre udviklingstendenser inden for sektoren, der kan udfordre dette billede. Det handler om, at de arbejdsopgaver, der skal løses inden for sektoren, har tendens til at blive mere og mere komplicerede, hvilket fordrer et højere uddannelsesniveau hos de ansatte. Derudover betyder den teknologiske udvikling i samspil med den implementerede Strukturreform, at antallet af medarbejdere, der skal bruges til de mere enkle jobfunktioner inden for sektoren, fremadrettet kan justeres. 1.4 Arbejdskraft- og kompetencebehov Figur 1 illustrerer undersøgelsens statistiske fremskrivning af arbejdskraftsbehovet indtil Figur 1 Arbejdskraftbehovet inden for offentlig administration i Nordjylland (antal ansatte) Kilde: Oxford Research og Center for Regional- og Turismeforskning 2010 Offentlig administration og organisationer 7

8 Som det fremgår af figur 1, er der tale om et fald i antallet af ansatte inden for sektoren på 161 ansatte, hvilket dækker over 0,9%. Det vurderes som en relativ stabil udvikling i antallet af ansatte inden for sektoren på et femårigt perspektiv, og det er således en af de offentlige sektorer i undersøgelsen, der står for den mindste nedgang i antallet af ansatte inden for sektoren (jf. tabel 1). Tabel 1: Ændring i arbejdskraftbehovet i Region Nordjylland fordelt på sektorer Sektor Antal ansatte 2011 Antal efterspurgte ansatte 2016 Ændring i procent +/- Fødevarer og støtteerhverv ,0% Møbel, beklædning og støtteerhverv ,8% Kultur, turisme og event ,1% Oplevelsesindustri ,5% IKT ,9% Energi og miljø og støtteerhverv ,6% Transport og støtteerhverv ,8% Byggeri og støtteerhverv ,2% Metalindustri ,6% Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico ,2% Finans, forsikring og videnservice ,0% Handel og forretningsservice i øvrigt ,4% Øvrig produktion ,4% Uddannelse ,8% Pleje og omsorg ,5% Offentlig administration og organisationer ,9% Kilde: Center for Regional- og Turismeforskning 2010/ Oxford Research 2010 Det er dog ikke alle undersøgelsens datakilder, der bekræfter det billede, som den statistiske fremskrivning tegner af udviklingen inden for et femårigt perspektiv. Således peger de inkluderede eksperter på, at de nuværende tendenser inden for sektoren, der 8 Offentlig administration og organisationer går på øget selvbetjening og digitalisering af den offentlige sektor, kan betyde et fald i antallet af ansatte inden for den offentlige administration, jf.: Vi ser stadigvæk den samme tendens, som vi har set inden for de seneste par år, og det er, at det offentlige i højere og højere grad sikrer selvbetjening inden for mange borgerrettede ydelser. Det har klart to fordele - det er mere fleksibelt for borgeren, og det er omkostningsminimerende for det offentlige. Men det betyder jo nok også, at der skal bruges færre offentligt ansatte til at varetage disse klassiske offentlige jobfunktioner. Så nominelt bliver der fremadrettet nok tale om en nedgang i antallet af medarbejdere inden for sektoren. Ekspert inden for sektoren Offentlig administration, Region Nordjylland

9 Offentlig administration og organisationer 9

10 Flere eksperter fremhæver i forlængelse af denne udvikling, at overgangen inden for sektoren vil være den, at der vil blive efterspurgt færre og færre kontoransatte, mens behovet for højtuddannede formentlig vil være svagt stigende. Det anses som et udtryk for den stigende djøfisering, der er en tendens inden for sektoren i disse år, hvor de mere enkle jobfunktioner nedlægges, og mere højtuddannet personale rekrutteres til sektoren. Det handler således også om, at dele af sektoren og de arbejdsopgaver, der ligger inden for denne, er blevet mere komplekse, som fx Strukturreformen er et udtryk for, hvilket medfører, at det er en anden type af medarbejdere, der skal kunne agere i denne kontekst. Det vil fremadrettet også have betydning for de kompetencer, som medarbejdere i sektoren skal besidde, som fremgår af kapitel I forhold til de offentlige virksomheders egen vurdering af det fremadrettede arbejdskraftsbehov fremgår dette af figur 2. Figur 2 I hvor høj grad forventer din virksomhed at vækste i antal ansatte frem til 2016? 70% 62,5 60% 50% 40% 30% 25 20% 12,5 10% 0% 0 0 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke, vi forventer at være det samme antal som i dag Slet ikke, vi forventer at være færre ansatte end i dag Kilde: Oxford Research 2011 De adspurgte virksomheder inden for Offentlig administration angiver et mindre positivt billede af væksten i antallet af medarbejdere inden for de næste fem år. 12,5% vurderer, at de i mindre grad er flere ansatte om fem år end i dag, mens 25% angiver, at det bliver på samme niveau som i dag. Hele 62,5% angiver, at de vurderer, at der om fem år er færre ansatte inden for sektoren, end tilfældet er i dag. Sammenlignes der med andre offentlige sektorers forventninger til vækst, er sektoren Offentlig administration væsentlig mindre optimistisk end andre sektorer. Det er altså en markant mere negativ forventning til fremtiden, end de registerbaserede fremskrivninger viser. Igen peger undersøgelsens eksperter på, at de nuværende og fremadrettede forandringer, der er i spil i sektoren, vil medføre en nedgang i antallet af medarbejdere, fordi disse jobfunktioner primært overtages af digitale selvbetjeningsløsninger, jf.: En af de forandringer, der vil gøre sig gældende inden for den offentlige sektor, er tendensen til mere selvbetjening og digitalisering. I stedet for at have kontoransatte til at udfylde skemaer på borgernes vegne, vil borgerne i stigende grad selv blive bedt om at gøre det elektronisk. Tendensen til større selvbetjening og digitalisering betyder derfor, at behovet for især ufaglærte kontoransatte falder. Ekspert inden for sektoren Offentlig administration, Region Nordjylland 10 Offentlig administration og organisationer

11 1.4.1 Kompetencebehovet Som undersøgelsen har vist, er sektoren kendetegnet ved inden for de seneste par år at have været udsat for relativt store forandringer grundet teknologiske udviklinger, politiske reformer mv. Det har ikke kun betydning for antallet af medarbejdere inden for sektoren, men også på, hvad de ansatte, der er inden for sektoren, så skal kunne. Figur 4 viser de offentlige virksomheders vurdering af, hvilke medarbejderkompetencer de fremadrettet efterspørger. Figur 4 Hvilke medarbejderkompetencer efterspørger din virksomhed frem til 2016²? Kommunikation Kreativitet og evnen til at være innovativ 62,5 37,5 Fleksibilitet Selvledelse (selvstændighed i opgaveudførelsen) Tværfaglighed og kendskab til flere brancher 87,5 12,5 Serviceorientering/serviceminded 100 Teamwork 37,5 62,5 IKT brugerniveau 62,5 37,5 Økonomiske kompetencer 37,5 50 Viden om sundhed, miljø og klima 83,3 Sprog og interkulturel forståelse 12,5 62,5 Juridiske kompetencer 33,3 33,3 IKT ekspert/udviklerniveau 50 0% 20% 40% 60% 80% 100% I høj grad I nogen grad Kilde: Oxford Research Bemærk at antallet af offentlige virksomheder, der har besvaret spørgeskemaet, er 8, hvorfor resultaterne skal tolkes med forbehold. Offentlig administration og organisationer 11

12 Den fremadrettede efterspørgsel på kompetencer inden for sektoren går primært på de personlige kompetencer som serviceorientering, fleksibilitet, selvledelse og teamwork. Det handler således om at kunne matche de forventninger, borgerne har til den offentlige administration som fleksibel og serviceorienteret. Derudover handler fleksibilitet også om, at man som medarbejder inden for sektoren har forståelse for, at det er en sektor i konstant forandring, hvilket medfører, at ens jobfunktion over en karriere kan skifte mange gange. Det er ifølge eksperterne et udtryk for udfasningen af den type af medarbejdere, der besidder den samme jobfunktion gennem hele karrieren, og ind med medarbejdere der kan veksle mellem flere typer af jobfunktioner, og som er villige til at gøre det. Det er den type af medarbejdere, der er brug for nu og i fremtiden, jf.: Vi skal ikke længere bruge tastedamer i det offentlige. Nu skal vi have medarbejdere, der kan lidt forskelligt, og - som vigtigst af alt - har mod på at lave forskellige arbejdsopgaver. Dagens offentlige sektor er ikke længere til stillinger, hvor man laver det samme hver dag i 40 år. Ekspert inden for Offentlige administration, Region Nordjylland En anden central tendens inden for sektoren, som figur 4 også dækker, er de tværfaglige kompetencer, der fremadrettet bliver centrale. Fordi sektoren både har været og fremadrettet også vurderes til at være en sektor i stor forandring, er det vigtigt, at de medarbejdere, der arbejder inden for sektoren, har brede faglige kompetencer, der kan dække over flere fagområder. Det kan lette arbejdet med at navigere i et felt, hvor stigende kompleksitet og kontinuerlig forandring vinder indpas. Her peger eksperterne også på, at visse typer djøf ere besidder kompetencerne til at agere i et sådant felt, og det er blandt andet derfor, at de offentlige virksomheder i større og større grad efterspørger denne type af medarbejdere, jf.: Det bliver mere og mere vigtigt at kunne kigge til siden altså holde sig ajour med, hvad der sker inden for andre fagområder, og hvilken betydning det får for dit fagområde. Her er djøf ere som statskundskaber og sociologer gode, idet de har opbygget disse kompetencer på deres uddannelser, og relativt direkte kan gå ind og bruge dette i fx en kommune. Ekspert inden for Offentlig administration, Region Nordjylland Faglige IKT-kompetencer er også et område, som fremadrettet vil blive efterspurgt i højere grad. Det handler om, at de medarbejdere, der sidder med kontakten til borgere, også skal have kompetencer til at guide og rådgive borgere til, hvordan de respektive selvbetjeningsløsninger virker og med fordel anvendes af borgerne. Derfor er det vigtigt, at man som ansat inden for sektoren har viden om og kendskab til, hvordan borgerne mest optimalt anvender de givne løsninger. 12 Offentlig administration og organisationer

13 I forhold til ledelseskompetencer, der fremadrettet vil være efterspurgt i regionen, viser figur 5 virksomhedernes præferencer. Figur 5 Hvilke kompetencer på ledelsesniveau efterspørger din virksomhed frem til 2016? Innovationsledelse (ledelse og styring af innovationsog udviklingprocesser) Økonomiske og finansielle kompetencer Evnen til at skabe netværk, samarbejder og alliancer Entreprenuerskab (evnen til at kunne skabe og implementere nye ideer, initiativ og projekter) Viden om IKT 62,5 25 Viden om sundhed, miljø og klima 12,5 62,5 Dybdegående faglig/branchespecifik viden 12,5 37,5 Juridiske kompetencer 50 Mangfoldighedsledelse (ledelse af personer med forskellige kulturelle og religiøse baggrunde) Supply chain management/styring af underleverandør/ leverandørnetværk 12,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% I høj grad I nogen grad Kilde: Oxford Research 2011 Offentlig administration og organisationer 13

14 Interessant er det, at det både er de traditionelle ledelseskompetencer såsom økonomi og finans samt evne til at skabe netværk, der fremadrettet efterspørges sammen med nyere kompetencer som innovationsledelse og entreprenørskab. Det indikerer således, at en leder inden for offentlig administration, i dag såvel som fremadrettet, skal kunne håndtere økonomien i den offentlige virksomhed, være god til at skabe sig relationer og netværk samtidig med, at man skal have kompetencerne til at se de skæve vinkler på forhold og tænke nyt. Kombinationen af disse kompetencer vurderes særligt relevante og interessante i et perspektiv, hvor stramme økonomiske rammer og forståelse af disse skaber forudsætning for driften af de offentlige virksomheder, mens kompetencer inden for innovationsledelse og entreprenørskab skal sørge for, at de offentlige opgaver kan gentænkes, så de fremadrettet kan produceres både bedre og billigere. Yderligere peger flere eksperter på, at kommunikation også fremadrettet bliver en central kompetence blandt lederne inden for sektoren. Det handler om, at når sektoren undergår en række forandringer, er det vigtigt at kunne kommunikere til medarbejderne, hvilke konsekvenser det får for dem. Det kan være medvirkende til at skabe den forståelse for, hvilken kontekst udviklingen skal sættes ind i, og hvorfor medarbejderne skal udvise fleksibilitet i deres varetagelse af jobfunktionen. På den måde er det en kompetence, der kan skabe grobund og facilitere medarbejderkompetencer, fordi den kan skabe forståelse for, hvor virksomheden er på vej hen, og hvorfor den er det. Kompetenceudvikling og efteruddannelse Den markant største andel af de adspurgte offentlige virksomheder er tilfredse med både udbud af uddannelser i regionen og fagligheden på uddannelserne, hvilket indikerer, at flere eksperter i fase 2 havde ret, da de netop fremhævede, at man i Nordjylland er gode til og langt fremme med dialogen mellem offentlige virksomheder/erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. I forhold til efter-/ videreuddannelsesudbuddet er der generelt også tilfredshed med indholdet af disse og udbuddet. Derudover viser undersøgelsen, at en markant overvægt af de offentlige virksomheder vil have medarbejdere, der gør brug af efter- og videreuddannelse inden for de næste par år. Virksomhederne vurderer, at specielt konkrete kompetencer som IKT med fordel kan opkvalificeres på den korte bane. Derimod kan de personlige kompetencer som fleksibilitet, selvledelse og service være kompetencer, som er mere komplicerede at tilegne sig på kortere kurser og via efteruddannelse. Her peger flere virksomheder på, at de internt i de offentlige virksomheder fremadrettet skal blive skarpere i forhold til de forhold, der kendetegner disse personlige kompetencer, og hvordan de så formår at udvikle medarbejderne i den retning. 1.5 Kompetencemæssige udfordringer Undersøgelsen har vist, at der inden for sektoren for offentlig administration er væsentlige potentialer og udfordringer, der har betydning for arbejdskraftbehovet og de kompetencer, som medarbejderne inden for sektoren skal besidde. For det første er det vigtigt at pointere, at sektoren i høj grad er påvirkelig over for politiske beslutninger, der har stor umiddelbar betydning for sektoren. Dette blev eksemplificeret via Strukturreformen, hvor kommuner blev sammenlagt, og jobpositioner og -funktioner blev ændret. Fremadrettede politiske reformer vil også have betydning for sektoren, hvilket er en af årsagerne til, at sektoren konstant er under forandring. En anden årsag er det stramme økonomiske greb, som de offentlige virksomheder holdes i, disse år. Det har betydning for de kompetencer, som medarbejderne i sektoren skal besidde, hvor det specielt på ledelsesniveauet handler om at løse opgaven inden for de ressourcer, der stilles til rådighed. Det stiller krav til kompetencer som entreprenørskab og innovationsledelse, hvilket også fremgik af surveyet. På kompetencerne på medarbejderniveau viser undersøgelsen, at der inden for de nærmeste fem år er to tendenser, der gør sig gældende. Den ene handler om at slanke sektoren og gøre den mere fleksibel for borgerne. Det gøres primært ved at etablere ydelser, der kan løses via elektronisk selvbetjening. Det skal give fleksibilitet for borgerne og er omkostningsminimerende for fx kommuner. Men det betyder, at der rent nominelt fremadrettet vurderes at være færre ansatte, end tilfældet er i dag. Det er primært de lettere kontorfunktioner, der udfases og overtages af elektroniske selvbetjeningsløsninger. Den anden tendens inden for sektoren handler om konsekvensen af den udvikling, sektoren er i. Sammenlægning af kommuner mv. medfører, at mange af de opgaver, der ligger inden for sektoren, stiger i kompleksitet. Derfor skal nye ansatte inden for sektoren i stigende grad have en længere uddannelse, der sikrer, at medarbejderne kan navigere i feltet. Denne tendens er også benævnt som en djøf isering, hvor medarbejdere med specielle uddannelsesbaggrunde (fx statskundskab, økonomi, jura og sociologi) vinder indpas i de offentlige virksomheder. Det er en tendens, der vurderes at blive forstærket inden for de kommende fem år, idet de offentlige virksomheder i stigende grad vil efterspørge medarbejdere, der har forståelse for den igangværende udvikling og kan agere inden for denne. 14 Offentlig administration og organisationer

15 Opsamlende viser undersøgelsen, at der med stor sandsynlighed vil være færre ansatte inden for sektoren for offentlig administration om fem år, end tilfældet er i dag også selvom de statistiske fremskrivninger peger i en anden retning. Men det behøver ikke at være et udtryk for en negativ udvikling, men et udtryk for en udvikling, hvor der i højere og højere grad efterspørges medarbejdere, der kan servicere og agere inden for en verden, hvor både borgerne og politikerne stiller krav. Det stiller krav til medarbejderne, og på den korte bane handler det om at have medarbejdere, der er villige til forandring, der kan arbejde med it, og som kan agere i en verden, hvor kompleksiteten stiger. Disse kan både rekrutteres ved at ansætte ny arbejdskraft, der har en længerevarende formel uddannelse, men efter- og videreuddannelse af eksisterende arbejdskraft til fx at kunne håndtere borgerhenvendelser med it kan også være en løsning. I den følgende boks opsummeres de væsentligste kompetencemæssige udfordringer for offentlig administration i Region Nordjylland. De væsentligste kompetencemæssige udfordringer inden for offentlig administration En sektor med rammer der har stor betydning for udviklingen inden for sektoren specielt politiske beslutninger har stor umiddelbar betydning for antallet af medarbejdere i sektoren og de kompetencer, de skal besidde. Vurdering af mindre nominel nedgang i antallet af medarbejdere inden for sektoren specielt på baggrund af øget brug af it-faciliteter i borgerbetjening samt en forventning om et mindre økonomisk råderum inden for sektoren. Øget kompleksitet i sektoren medfører, at medarbejderne skal have kompetencer, der matcher denne efterspørgsel. Specielt antallet af medarbejdere med længerevarende uddannelser forventes at stige inden for sektoren (djøf ere). Konkrete faglige kompetencer hos medarbejderne, der fremadrettet efterspørges, er IKT-kompetencer og tværfaglighed samt personlige kompetencer i form af fleksibilitet, service og samarbejde. På ledelsesniveauet er der fremadrettet fokus på traditionelle faglige ledelseskompetencer som økonomi i samspil med mere personlige kompetencer som kommunikation og evnen til at tænke nyt (innovation). Offentlig administration og organisationer 15

16 Regional Udvikling Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Tlf Mail: Web:

Offentlig administration og organisationer

Offentlig administration og organisationer SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Offentlig administration og organisationer I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

og forretningsservice

og forretningsservice sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække

Læs mere

Pleje og omsorg SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Pleje og omsorg SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Pleje og omsorg I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Transport I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Møbel og beklædning. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Møbel og beklædning. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Møbel og beklædning I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere

Læs mere

Handel og forretningsservice

Handel og forretningsservice SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE

Læs mere

Oplevelsesindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Oplevelsesindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Oplevelsesindustri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Energi og miljø. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Energi og miljø. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Energi og miljø I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere

Læs mere

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 12 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Metalindustri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Transport SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Transport SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Transport I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Møbel og beklædning SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Møbel og beklædning SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Møbel og beklædning I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Himmerland OPLANDSRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Himmerland OPLANDSRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland OPLANDSRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Himmerland I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico

Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

Læs mere

Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Oplandsrapport 2012 Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Aalborg I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

oplandsrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

oplandsrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland oplandsrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Thy-Mors I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Energi og miljø SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Energi og miljø SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Energi og miljø I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Thy-Mors OPLANDSRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Thy-Mors OPLANDSRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland OPLANDSRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Thy-Mors I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Fødevarer SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Fødevarer SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Fødevarer I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

sektorrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

sektorrapport FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland IKT I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Aalborg OPLANDSRAPPORT. Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Aalborg OPLANDSRAPPORT. Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland OPLANDSRAPPORT 2012 Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Aalborg I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Finans, forsikring og videnservice

Finans, forsikring og videnservice SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Finans, forsikring og videnservice I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT

Læs mere

Byggeri SEKTORRAPPORT. Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Byggeri SEKTORRAPPORT. Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 Fremkom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Byggeri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

IKT SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

IKT SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland IKT I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Kultur, turisme og event

Kultur, turisme og event sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Kultur, turisme og event I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og

Læs mere

Kultur, turisme og event

Kultur, turisme og event SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Kultur, turisme og event I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG

Læs mere

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer

Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Vækstkonference i Thisted 21. november 2016 Behovet for højtuddannede og faglærte og fremtidens kompetencer Nanna Skovrup, Kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland FremKom 3 FremKom-samarbejdet

Læs mere

Sektorrapport 2015 Offentlig administration og organisationer

Sektorrapport 2015 Offentlig administration og organisationer SEPTEMBER 2015 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Offentlig administration og organisationer Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Agenda Kort om FremKom 3 Gennemførelsen af analysen data og faser Behovet for arbejdskraft og uddannelser Kompetencebehov på det nordjyske

Læs mere

OFFENTLIG ADMINISTRATION OG ORGANISATIONER

OFFENTLIG ADMINISTRATION OG ORGANISATIONER 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland OFFENTLIG ADMINISTRATION OG ORGANISATIONER I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM

Læs mere

MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3

MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3 FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND MINI HOVEDRAPPORT - FREMKOM 3 MINI HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND

Læs mere

Sektorrapport 2015 Informations- og kommunikationsteknologi

Sektorrapport 2015 Informations- og kommunikationsteknologi FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Informations- og kommunikationsteknologi Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland IKT

FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland IKT 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland IKT I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV

Læs mere

Sektorrapport 2015 Møbel, beklædning og støtteerhverv

Sektorrapport 2015 Møbel, beklædning og støtteerhverv JANUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Møbel, beklædning og støtteerhverv Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

Sektorrapport 2015 Øvrig produktion

Sektorrapport 2015 Øvrig produktion FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Øvrig produktion Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSSERVICE

SEKTOR- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSSERVICE 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland FINANSIERING, FORSIKRING OG VIDENSSERVICE I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM

Læs mere

FremKom 2 MINI HOVEDRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

FremKom 2 MINI HOVEDRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland MINI HOVEDRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland FremKom 2 I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

FremKom 2. mini hovedrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

FremKom 2. mini hovedrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland mini hovedrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland FremKom 2 I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Oplandsrapport 2015 Himmerland

Oplandsrapport 2015 Himmerland FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Oplandsrapport 2015 Himmerland Fremkom 3: Kompetencebehov i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT OPLEVELSES- INDUSTRI. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT OPLEVELSES- INDUSTRI. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland OPLEVELSES- INDUSTRI I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT TRANSPORT OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT TRANSPORT OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland TRANSPORT OG STØTTEERHVERV I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

MINI HOVED- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

MINI HOVED- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 MINI HOVED- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS KOMPETENCEBEHOV

Læs mere

METAL- INDUSTRI SEKTOR- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

METAL- INDUSTRI SEKTOR- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland METAL- INDUSTRI I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

Præsentation af FremKom 3

Præsentation af FremKom 3 Præsentation af FremKom 3 1 Henning Christensen, Region Nordjylland Kort om FremKom Formål: I et bredt partnerskab undersøge arbejdskraft- og kompetencebehovet i Nordjylland 5 år frem og handle derpå!

Læs mere

OPLANDS- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland AALBORG

OPLANDS- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland AALBORG 2016 OPLANDS- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland AALBORG I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

OPLANDS- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland THY-MORS

OPLANDS- RAPPORT. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland THY-MORS 2016 OPLANDS- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland THY-MORS I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland HANDEL OG FORRETNINGSSERVICE I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG

Læs mere

FremKom 2. hovedrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

FremKom 2. hovedrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland hovedrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland FremKom 2 I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Oplandsrapport 2015 Vendsyssel

Oplandsrapport 2015 Vendsyssel FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Oplandsrapport 2015 Vendsyssel Fremkom 3: Kompetencebehov i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Sektorrapport 2015 Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico

Sektorrapport 2015 Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Sundhedsvæsen, sundhedsteknologi og medico Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF

Læs mere

INDHOLD. 1. FremKom samarbejdet. 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3. Samarbejde Organisering og partnere

INDHOLD. 1. FremKom samarbejdet. 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3. Samarbejde Organisering og partnere FremKom 3 INDHOLD 1. FremKom samarbejdet Samarbejde Organisering og partnere 2. FremKom 1 3. FremKom 2 4. FremKom 3 2 FREMKOM SAMARBEJDET - ET TVÆRPOLITISK SAMARBEJDE MELLEM NORDJYSKE AKTØRER Regionsrådet

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge. Status ultimo oktober 2016 Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status ultimo oktober 2016 Igangsatte initiativer i forhold til den indgåede partnerskabsaftale Med afsæt

Læs mere

Sektorrapport 2015 Kultur, turisme og event

Sektorrapport 2015 Kultur, turisme og event SEPTEMBER 2015 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Kultur, turisme og event Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

Sektorrapport 2015 Energi og miljø og støtteerhverv

Sektorrapport 2015 Energi og miljø og støtteerhverv FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Energi og miljø og støtteerhverv Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40

Læs mere

Sektorrapport 2015 Finansiering, forsikring og vidensservice

Sektorrapport 2015 Finansiering, forsikring og vidensservice FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Finansiering, forsikring og vidensservice Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Oplandsrapport 2015 Thy-Mors

Oplandsrapport 2015 Thy-Mors FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Oplandsrapport 2015 Thy-Mors Fremkom 3: Kompetencebehov i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Behovet for uddannelse og kompetencer i Region Syddanmark. Temamøde og jobcenterchefmøde 24. november 2011

Behovet for uddannelse og kompetencer i Region Syddanmark. Temamøde og jobcenterchefmøde 24. november 2011 Behovet for uddannelse og kompetencer i Region Syddanmark Temamøde og jobcenterchefmøde 24. november 2011 1. Formålet med projektet Anvendelsesorienteret viden som kan styrke målretning af vejledning på

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT BYGGERI OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT BYGGERI OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland BYGGERI OG STØTTEERHVERV I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

SEKTOR- RAPPORT FØDEVARER OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland

SEKTOR- RAPPORT FØDEVARER OG STØTTEERHVERV. FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland 2016 SEKTOR- RAPPORT FremKom 3: Kompetencebehov i Nordjylland FØDEVARER OG STØTTEERHVERV I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Ny teknologi og nye kompetencer

Ny teknologi og nye kompetencer NOTAT 17-0150 - MAER - 27.04.2017 KONTAKT: Mads Eriksen - MAER@FTF.DK - TLF: 33 36 8820 Ny teknologi og nye kompetencer Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer Vi står midt i en udvikling,

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Beskæftigelse (1) Uddannelsessammensætni ng, 2010

Beskæftigelse (1) Uddannelsessammensætni ng, 2010 Beskæftigelse (1) Branche Uddannelsessammensætni ng, 2010 Udvikling i beskæftigelse, 2001-2010 Virksomhedernes fremadrettede efterspørgsel efter faggrupper Bygge- og anlæg Faglærte er altdominerende: Næsten

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Dokumentation af efterspørgsel

Dokumentation af efterspørgsel Dokumentation af efterspørgsel i Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship Bilag til ansøgningen om prækvalifikation af nyt udbud 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilag

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

FTF DOKUMENTATION NR Ny teknologi og nye kompetencer

FTF DOKUMENTATION NR Ny teknologi og nye kompetencer FTF DOKUMENTATION NR. 2 2017 Ny teknologi og nye kompetencer 2 Side 2 WELCOME TO THE MASHINE Side 3 Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer Vi står midt i en udvikling, som får stor betydning

Læs mere

Sektorrapport 2015 Fødevarer og støtteerhverv

Sektorrapport 2015 Fødevarer og støtteerhverv FEBRUAR 2016 REGION NORDJYLLAND Sektorrapport 2015 Fødevarer og støtteerhverv Fremkom 3: Kompetencebehovet i Nordjylland RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune

PROGNOSE 2016. Delrapport: Hjørring Kommune PROGNOSE 2016 Jobcenteret i Hjørring har spurgt 336 lokale virksomheder om, hvilke typer medarbejdere, de har ansat lige nu, og om de forventer at ansætte eller afskedige medarbejdere de næste 12 måneder.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Publikationen kan hentes

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Efterspørgslen efter ITsikkerhedsmedarbejdere. i Hovedstadsområdet. Udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz for KEA

Efterspørgslen efter ITsikkerhedsmedarbejdere. i Hovedstadsområdet. Udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz for KEA Efterspørgslen efter ITsikkerhedsmedarbejdere i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz for KEA Januar 2017 Efterspørgslen efter IT-sikkerhedsmedarbejdere i Hovedstadsområdet 2017 Højbjerre

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Kolofon Dato. juli Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Inger Marie Jessen, Chefkonsulent, Metropol

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Efter- og videreuddannelse til de højtuddannede kan bidrage til at sikre de rette kompetencer til virksomhederne

Efter- og videreuddannelse til de højtuddannede kan bidrage til at sikre de rette kompetencer til virksomhederne Efter- og videreuddannelse til de højtuddannede kan bidrage til at sikre de rette kompetencer til virksomhederne Som bidrag til arbejdet i Ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse og til

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere