Monitorering af tvang i psykiatrien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monitorering af tvang i psykiatrien"

Transkript

1 Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER

2 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S Emneord: tvang, psykiatri, årsopgørelse, monitorering Sprog: Dansk Version: 1,0 Versionsdato: 7. april 2016 Format: pdf Udgivet af Sundhedsstyrelsen, april ISSN: APRIL 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015 SIDE 2/40

3 Indhold 1 Introduktion National monitorering af tvang i psykiatrien 4 2 Resumé Mål om halvering af anvendelsen af bæltefikseringer Udviklingen i længden af bæltefikseringer Mål om reduktion i anvendelsen af alle former for tvang Monitorering af andre tvangsformer Opfølgning på årsopgørelsen 10 3 Læsevejledning 11 4 Indikatorer med målsætning om 50 pct. reduktion i Andelen af personer, der bæltefikseres ud af antal indlagte Antal bæltefikseringstimer over 48 timer Øvrige indikatorer med relevans for bæltefikseringer Opsamling - indikatorer med målsætning om 50 pct. reduktion i Indikatorer med målsætning om reduktion i Anvendelsen og varigheden af bæltefikseringer Personer udsat for én eller flere tvangsforanstaltninger Øvrige indikatorer med relevans for monitoreringen af alle tvangsforanstaltninger i henhold til psykiatriloven Opsamling - indikatorer med målsætning om reduktion i

4 1 Introduktion Denne årsopgørelse indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til anvendelsen af tvang i psykiatrien i Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning om at forbedre kvaliteten i den regionale psykiatri, herunder særligt for den gruppe af patienter, der er mest udsatte, indgik Ministeren for Sundhed og Forebyggelse i 2014 en aftale med Danske er om at halvere anvendelsen af tvang i psykiatrien i Umiddelbart efter blev der ligeledes indgået partnerskabsaftaler med hver af de fem regioner med henblik på at sikre patienter med psykiske lidelser en behandling af høj kvalitet og som et led heri at nedbringe anvendelsen af tvang. Forebyggelse af anvendelse af tvang er en tværsektoriel opgave, som udover borgeren og dennes familie involverer den regionale psykiatri og somatik, den kommunale indsats, politiet og praksissektoren. Nedbringelsen af anvendelsen af tvang i psykiatrien skal ses i sammenhæng med den indsats, der i øvrigt foregår i forhold til at sikre mennesker med psykiske lidelser den bedst mulige behandling. Der er igangsat mange initiativer på flere niveauer for at opnå målsætningen om at nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien. Foruden at regionerne 1 gang årligt fremsender en skriftlig redegørelse om fremdrift og målopfyldelse i regi af partnerskabsaftalerne, så følges udvikling i den nationale monitorering af tvang i psykiatrien og den drøftes i regi af Task Force for Psykiatriområdet samt Sundhedsstyrelsens Udvalg for Psykiatri. Som eksempler på nogle af de igangsatte initiativer kan satspuljeprojekterne Forsøg med Bæltefri Afdelinger og Brugerstyrede Senge nævnes. Begge projekter har fokus på nedbringelse af tvang i psykiatrien. 1.1 National monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsdatastyrelsen har i forlængelse heraf i regi af Task Force for Psykiatriområdet i samarbejde med regionerne og Sundhedsstyrelsen udviklet en national model til monitorering af anvendelsen af tvang. Opgørelse og bearbejdning af data varetages af Sundhedsdatastyrelsen, og data offentliggøres halvårligt. Ved offentliggørelsen af data kommenterer Sundhedsstyrelsen på de udvalgte monitoreringsdata. Udviklingen følges og drøftes i Task Force for Psykiatriområdet, der fungerer som et nationalt forum, der skal understøtte videndeling og spredning af bedste praksis på området. Monitoreringen offentligøres med Sundhedsstyrelsens kommentarer i form af opgørelser af overlappende helårlige perioder i en halvårlig kadence. Opgørelserne har til formål at følge udviklingen på området ift. den politiske målsætning, som beskrevet i regeringens partnerskabsaftaler med regionerne. De bagvedliggende tabeller og grafer for den samlede monitorering kan downloades på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside via følgende link: 7. APRIL 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015 SIDE 4/40

5 Boks 1. Bilagsoversigt Baggrunden for den nationale monitorering af anvendelsen af tvang kan læses i: bilag 1 Notat vedrørende Sundhedsstyrelsens kommentering af tvangsmonitoreringen i psykiatrien. Heri er findes ligeledes en vejledning til Sundhedsstyrelsens kommentering. bilag 2 Oversigt over tvangsformer ses en oversigt over og beskrivelse af de tvangsformer, der vedrører den løbende monitorering af tvang i psykiatrien i henhold til psykiatriloven. bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien ses en beskrivelse og dokumentation af anvendelsen af indikatorer for tvang med henblik på at opnå målsætningen om halvering af tvangen i bilag 4 Baggrundstabeller til monitoreringen af tvang i psykiatrien 2015 ses en samlet oversigt over tabellerne for monitoreringen. 7. APRIL 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015 SIDE 5/40

6 2 Resumé I 2014 blev der indgået en aftale mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske er om et fælles mål om halvering af anvendelsen af tvang i henhold til psykiatriloven. Som opfølgning herpå indgik hver region en partnerskabsaftale med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der beskriver den enkelte regions plan for reducering af tvang. Konkret er målet om en halvering af den anvendte tvang i psykiatrien formuleret ved: 1) et mål om at halvere anvendelsen af bæltefikseringer frem mod ) at der forekommer et generelt fald i anvendelsen af alle former for tvang Målsætningen er operationaliseret ved monitorering af 15 indikatorer (se bilag 1). På baggrund af data fra er der etableret individuelle regionale baselines inden for hver af de respektive tvangsindikatorer i monitoreringsmodellen. Det er disse baselines, som udviklingen og målopfyldelsen holdes op i mod, når målsætningen om at halvere og reducere anvendelsen af tvang i psykiatrien opgøres. På nationalt niveau viser monitoreringen for 2015overordnet en tilfredsstillende og planmæssig udvikling. Sammenlignet med baseline for 2011 til 2013 og med 2014 ses et fald inden for 11 af de 15 indikatorer, der i partnerskabsaftalen er tilknyttet målsætninger om reduktion i anvendelsen af tvang. Dertil ligger 12 af de 15 indikatorer under baseline ( ), men på niveau med De fem regioner har haft et forskelligt udgangspunkt i forhold til niveauet for anvendelsen af tvang. Derudover er regionerne også forskellige, hvad angår eksempelvis befolkningens størrelse, patientsammensætning mv. Dette skal der tages højde for, når data sammenlignes på tværs af regionerne. 2.1 Mål om halvering af anvendelsen af bæltefikseringer Det overordnede mål er, at der skal opnås en halvering af bæltefikseringer. Det monitoreres ved hjælp af tre indikatorer som kan ses i Boks 2. Alle regioner ligger for de tre indikatorer i 2015 under baseline ( ). Sammenlignet med niveauet i årsrapporten for 2014 har der samlet set været et fald i antallet af personer, der bæltefikseres. Samme udvikling ses inden for andelen af personer, der bæltefikseres, hvor der er til- Boks 2. Indikatorer mål om halvering af anvendelsen af bæltefikseringer Følgende tre indikatorer monitorerer den første overordnede målsætning i henhold til partnerskabsaftalen om halvering af anvendelsen af bæltefikseringer frem mod 2020: Andelen af personer der bæltefikseres af antal indlagte Antal personer der bæltefikseres Totalt antal påbegyndte bæltefikseringer For alle tre indikatorer er der sket en reduktion på nationalt niveau i 2015 sammenlignet med niveauet i 2014 og alle ligger under baseline ( ). 7. APRIL 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015 SIDE 6/40

7 knyttet en særlig målsætning om reduktion med 50 pct. frem mod Her følger reduktionen på nationalt niveau en forholdsmæssig procentvis reduktion på 10 pct. årligt. Ses der på udviklingen i det totale antal bæltefikseringer ligger alle regioner med undtagelse af og Nordjylland under baseline, og har opnået et fald sammenlignet med niveauet i I de to regioner ( og Nordjylland) er det totale antal bæltefikseringer ikke faldet, men antallet af personer, der bæltefikseres er faldende i begge regioner. Det betyder at nogle personer bæltefikseres flere gange. Det er ikke muligt præcist at sige hvad dette skyldes. Men der kan være tale om situationer, hvor patienten har været ude af bæltet i en kortere periode, hvor der alligevel har været behov for at anvende bæltefiksering igen. Sundhedsstyrelsen finder det tilfredsstillende, at der på nationalt niveau er et fald i det totale antal bæltefikseringer samt i antal og andele personer, som bæltefikseres. Sundhedsstyrelsen vil fortsat følge området meget tæt, både i forhold til, hvordan der sikres et fortsat fald i anvendelsen af bæltefikserig, og med en særlig opmærksomhed på de steder, hvor der er udfordringer Udviklingen i længden af bæltefikseringer Udover at følge antallet af bæltefiksering følges også længden af bæltefiksering. Data er opdelt i antal timer, 0-2 timer, 2-8 timer, 8-24 timer, timer samt i bæltefikseringer med en varighed over 48 timer. Antallet af mellemlange og lange bæltefikseringer (8-24 timer, timer og over 48 timer) ligger samlet set både under baseline ( ), og der har desuden været et fald sammenlignet med Det samlede antal timer for bæltefikseringer, der har varet over 48 timer, er også faldet nationalt både i forhold til baseline ( ) og i forhold til I forhold til antal bæltefikseringer over 48 timer, som er tilknyttet en særlig målsætning om reduktion med 50 pct. frem mod 2020, svarer reduktionen på nationalt niveau til en forholdsmæssig procentvis reduktion på 10 pct. årligt. På nationalt niveau er antallet af bæltefikseringer mellem 0-2 timer faldet i forhold til baseline ( ), men sammenlignet med årsopgørelsen for 2014 har der været en stigning i antallet af kortere bæltefikseringer i I forhold til antallet af bæltefikseringer mellem 2-8 timer, er der forekommet en stigning fra 2014 til 2015, og niveauet ligger nu højere end baseline ( ). Årsrapporten viser således, at det særligt er de mellemlange og længerevarende bæltefikseringer, der er nedbragt i APRIL 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015 SIDE 7/40

8 Alle regioner med undtagelse af Nordjylland 1 har haft et fald i antallet af lange bæltefikseringer (over 24 timer) sammenlignet med 2014 og et fald i antallet af mellemlange bæltefikseringer med undtagelse af 2 og Nordjylland 3 sammenlignet med Alle regioner, med undtagelse af og Syddanmark, ligger under baseline ( ) i forhold til antallet af bæltefikseringer mellem 0-2 timer. Samtidig har alle regioner, med undtagelse af Sjælland, haft en stigning antallet af bæltefikseringer mellem 0-2 timer sammenlignet med niveauet i Alle regioner, med undtagelse af Hovedstaden og Sjælland, ligger ligeledes over baseline ( ) og har oplevet en stigning i antallet af bæltefikseringer mellem 2-8 timer sammenlignet med niveauet i Udviklingen i mellemlange og lange bæltefikseringer skal ses i sammenhæng med udviklingen i de kortere bæltefikseringer, da langvarige og mellemlange bæltefikseringer kan være erstattet af kortvarige. Sundhedsstyrelsen finder det positivt, at der på nationalt niveau er sket en reduktion i antallet af mellemlange og længerevarende bæltefikseringer, men bemærker samtidig, at nogle af de patienter der tidligere blev langvarigt bæltefikseret nu måske bliver kortvarigt bæltefikseret eller slet ikke bæltefikseret. 2.2 Mål om reduktion i anvendelsen af alle former for tvang Den anden overordnede målsætning i partnerskabsaftalen er, at der skal ske et generelt fald i anvendelsen af alle former for tvangsanvendelse. Det monitoreres ved hjælp af to indikatorer som kan ses i Boks 3. Nationalt er det samlede antal voksne, der bliver berørt af én eller flere tvangsforanstaltninger i psykiatrien i 2015 ligger både under baseline ( ) samt under niveauet i Andelen af voksne, der har været berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger set i forhold til antal indlagte ligger på nationalt niveau stabilt i forhold til baseline ( ) og niveauet i Boks 3. Indikatorer mål om generelt fald i anvendelsen af alle former for tvang Følgende to indikatorer monitorerer den anden overordnede målsætning i henhold til partnerskabsaftalen om generelt fald: Antallet af voksne berørt af én eller flere tvangsforanstaltninger i psykiatrien Antal børn og unge berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i psykiatrien I Syddanmark, og Nordjylland er antallet af voksne berørt af én eller flere tvangsforanstaltninger i psykiatrien i 2015 enten på eller under baseline ( ) samt under niveauet i forhold til Ses der på udviklingen i andelen af voksne ud af antal indlagte, der har været berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger, viser monitoreringen, at alle regioner 1 Niveauet for antallet af bæltefikseringer på mellem timer ligger i Nordjylland, som den eneste region, over baseline ( ) i 2015, mens niveauet for antallet af bæltefikseringer på over 48 timer ligger under baseline ( ) Nordjylland. 2 Niveauet for antallet af bæltefikseringer på mellem 8-24 timer i ligger under baseline ( ) i i Niveauet for antallet af bæltefikseringer på mellem 8-24 timer i ligger, i Nordjylland, som den eneste region, over baseline ( ) i APRIL 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015 SIDE 8/40

9 med undtagelse af Syddanmark og, ligger over baseline ( ). Alle regioner, undtagen Syddanmark, ligger i 2015 ligeledes over niveauet for ernes indlæggelsestal varierer, hvilket skal tages med i betragtning, når andelen af voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger sammenlignes på tværs. ernes indlæggelsestal har dog i 2015 ligget relativt stabilt sammenlignet med et gennemsnit fra Udviklingen i andelen af voksne ud af antal indlagte, der har været berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger viser, at Syddanmark har opnået et fald i antallet af voksne berørt af én eller flere tvangsforanstaltninger samtidig med, at de overordnet set haft en stigning i antallet af indlagte. og Nordjylland har opnået hhv. et fald og en stabil udvikling i antallet af voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger samtidig med at de har haft et fald i antallet af indlagte. Hovedstaden har både haft en stigning i antallet af voksne berørt af én eller flere tvangsforanstaltninger og en stigning i antal indlagte, og Sjælland har haft en stigning i antallet af voksne berørt af én eller flere tvangsforanstaltninger, men et fald i antallet af antal indlagte. I forhold til det samlede antal børn og unge under 18 år, der har været berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i psykiatrien, er der sket en stigning både i forhold til baseline ( ) og i forhold til Andelen af børn og unge berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte ligger ligeledes over baseline ( ) og over niveauet i En det af stigningen i antallet af børn og unge under 18 år, der har været berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i psykiatrien, kan være et resultat af den ændrede registreringspraksis på området som følge af den nye psykiatrilov, der trådte i kraft pr. 1. juni Alle regioner, med undtagelse af Nordjylland har i 2015 haft en stigning i forhold til baseline ( ) i forhold til antallet af børn og unge berørt af én eller flere tvangsforanstaltninger i psykiatrien. Ses der på udviklingen i andelen af børn og unge, der har været berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger, viser monitoreringen at alle regioner med undtagelse af Syddanmark, ligger over baseline ( ) 6. Der er stor usikkerhed vedrørende data for børn og unge, da data frem til 1. juni 2015 ikke inkluderer tilfælde af tvangslignende foranstaltninger med forældresamtykke. Dette skyldes, at sådanne foranstaltninger iværksat mod den mindreåriges vilje, men med informeret samtykke fra forældremyndighedens indehaver, i den nye psykiatrilov er lovpligtige at registrere, mens dette ikke var tilfældes i forbindelse med den gamle psykiatrilov. 2.3 Monitorering af andre tvangsformer Udover monitoreringen af de 15 indikatorer, som er tilknyttet de to overordnede målsætninger om at halvere anvendelsen af bæltefikseringer frem mod 2020 samt generelt at opnå et fald i anvendelsen af alle former for tvang, så monitorerer Sundhedsstyrelsen ligeledes et bredere udsnit 4 ernes indlæggelsestal er vedlagt i bilag 4. 5 Sammenlignet med niveauet i 2014 ligger alle regioner undtagen Nordjylland og Sjælland på eller under niveauet i Sammenlignet med niveauet i 2014 ligger alle regioner undtagen Nordjylland og Sjælland på eller under niveauet i APRIL 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015 SIDE 9/40

10 af øvrigt anvendte tvangsformer med henblik på at følge udviklingen i disse i forbindelse med arbejdet henimod at nå de fastsatte målsætninger. Der monitoreres 44 indikatorer i alt. Alle regioner, med undtagelse af Hovedstaden og Sjælland, har som eksempel haft en stigning i anvendelsen af beroligende medicin med tvang sammenlignet med niveauet i 2014, samtidig med at alle regioner med undtagelse af Nordjylland ligger over baseline ( ). Dertil har alle regioner med undtagelse af Sjælland og Syddanmark haft en stigning i brugen af fastholdelse sammenlignet med 2014, samtidig med at alle regioner med undtagelse af Sjælland ligger over baseline ( ). Monitoreringen viser ligeledes, at antallet og andelen af personer, der tvangsindlægges eller tvangstilbageholdes stadig ligger over baseline ( ) i alle regioner, med undtagelse af Syddanmark. Anvendelsen af mindre indgribende tvangsformer kan være hensigtsmæssig i arbejdet med at nå målsætningerne om reduktion af anvendelsen af bæltefikseringer, men Sundhedsstyrelsen følger dette område nøje i forhold til at der ikke sker uhensigtsmæssige substitutionseffekter. Sundhedsstyrelsen bemærker stigningerne i anvendelsen af beroligende medicin med tvang samt fastholdelser og vil forsat sætte dette på dagsordenen og drøfte mulige årsagssammenhænge og initiativer i Task Force med henblik på at sikre, at der ikke sker en uhensigtsmæssig substitution mellem forskellige tvangsformer. 2.4 Opfølgning på årsopgørelsen Monitoreringen af anvendelse af tvang i psykiatrien vil løbende blive drøftet i Task Force for Psykiatri med henblik på at følge området, vidensdeling samt drøftelse af relevante initiativer. Sundhedsstyrelsen finder overordnet reduktionen og udviklingen i anvendelsen af tvang positiv. Fokus vil fremadrettet være på substitution, samt fastholdelse af de gode resultater. Derudover vil der være opmærksomhed i forhold til de regioner, der har en stigning i tvangsindlæggelser, lange bæltefikseringer, akut beroligende medicin mv. 7. APRIL 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015 SIDE 10/40

11 3 Læsevejledning Sundhedsstyrelsens kommentering af monitoreringen af tvang i psykiatrien er opdelt i to hovedafsnit. I kapitel 4 kommenteres udviklingen i de indikatorer for tvang i psykiatrien med en tilknyttet målsætning om 50 pct. reduktion i 2020 i forhold til baseline ( ). I kapitel 0 kommenteres udviklingen i de indikatorer for tvang i psykiatrien med en tilknyttet målsætning om reduktion i 2020 i forhold til baseline ( ). Først præsenteres udviklingen for de enkelte indikatorer på nationalt niveau, dernæst på regionalt niveau. Sundhedsstyrelsen vil hvor det findes relevant sammenholde udviklingen i de beskrevne indikatorer på tværs, samt se på udviklingen i substituerbare tvangsforanstaltninger. Sundhedsstyrelsen kommenterer i den forbindelse på flere indikatorer for tvang i psykiatrien, herunder ligeledes indikatorer for tvang i psykiatrien uden en specifikt tilknyttet målsætning om reduktion i Sundhedsstyrelsen benytter i dele af sin kommentering grafiske tendenslinjer, der viser en forholdsmæssig procentvis reduktion på 10 pct. årligt. Tendenslinjerne er blot tilføjet for at hjælpe læseren med at vurdere kurverne, idet det skal understreges, at der ikke i partnerskabsaftalerne er en forventning om, at regionerne skal følge en jævn fordelingskurve frem til målet om halvering i APRIL 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015 SIDE 11/40

12 4 Indikatorer med målsætning om 50 pct. reduktion i 2020 I dette kapitel beskrives udviklingen i de indikatorer, som i partnerskabsaftalen har en tilknyttet målsætning om 50 pct. reduktion i Det drejer sig om indikatorerne: Andel af personer, der bæltefikseres af antal indlagte Antal bæltefikseringer med varighed over 48 timer Først præsenteres udviklingen for den enkelte indikator på nationalt niveau, herefter ses der nærmere på udviklingen på regionalt niveau. 4.1 Andelen af personer, der bæltefikseres ud af antal indlagte Andelen af personer, der har været bæltefikseret ud af antal indlagte, er i 2015 faldet med 1,1 procent point sammenlignet med 2014, og andelen er samtidig 1,8 procent point lavere end baseline ( ). Til sammenligning er antallet af personer, der bæltefikseres og antal påbegyndte bæltefikseringer i 2015 faldet med hhv. 320 og 126 på nationalt niveau sammenlignet med 2014, og niveauet ligger på hhv. 448 og 619 under baseline ( ). Tabel 1. Andelen af personer, der bæltefikseres ud af antal indlagte i hele landet INDIKATOR 1.01 Andelen af personer der bæltefikseres af antal indlagte (Andel i pct.) Baseline Monitorering Udvikling Milepæl Baseline til til ,7 7,0 5,9-1,8-1,1 3,9 Udviklingen for andelen af personer, der bæltefikseres ud af antal indlagte, er i Figur 1 vist i forhold til en tendenslinje, der viser en forholdsmæssig procentvis reduktion på 10 pct. årligt, såfremt udviklingen mod milepælen på 50 procents reduktion i 2020 følger en jævn fordelingskurve. 7. APRIL 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015 SIDE 12/40

13 Figur 1. Tendenslinje med andelen af personer der bæltefikseres ud af antal indlagte i hele landet 1.01 ANDELEN AF PERSONER DER BÆLTEFIKSERES AF ANTAL INDLAGTE I HELE LANDET Milepæl: Reduceres med 50 pct Milepæl Monitoreringsperiode Baseline ,7 7,0 6,3 5,7 5,2 4,7 4,3 3,9 7,7 7,0 5,9 Alle regioner har i 2015 et fald i forhold til baseline ( ) og har, sammenlignet med niveauet i 2014, opnået et fald i andelen af personer, der bæltefikseres ud af antal indlagte 7. Tabel 2. Andelen af personer, der bæltefikseres ud af antal indlagte fordelt på regioner Baseline Monitorering Udvikling Milepæl INDIKATOR REGION Baseline til til Andelen af personer der bæltefikseres af antal indlagte (Andel i pct.) Hovedstaden 6,8 6,1 4,8-2,0-1,3 3,4 9,2 8,0 7,8-1,4-0,2 4,6 Nordjylland 7,5 6,7 6,0-1,5-0,7 3,8 Sjælland 6,6 6,7 5,8-0,8-0,9 3,3 Syddanmark 8,6 8,1 6,5-2,1-1,6 4,3 ernes indlæggelsestal varierer, jf. Tabel 3, hvilket skal tages med i betragtning, når andelen af bæltefikseringer sammenlignes på tværs. ernes indlæggelsestal har i 2015 ligget relativt stabilt sammenlignet med et gennemsnit fra Samme udviklingen ses inden for andelen af personer, der fikseres med remme. 7. APRIL 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015 SIDE 13/40

14 Tabel 3. Antal indlagte i perioden fordelt på regioner 9 INDIKATOR REGION Hele året Hele året Hele året Hele året Hele året Antal indlagte Hele landet Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark Ses der på udviklingen i antallet af personer, der bæltefikseres, viser monitoreringen, at alle regioner ligger under baseline ( ) og har opnået et fald sammenlignet med niveauet i Den regionale udvikling i andelen af personer, der bæltefikseres ud af antal indlagte, er i Figur 2 - Figur 4 vist i forhold til en tendenslinje, der viser en forholdsmæssig procentvis reduktion på 10 pct. årligt, såfremt udviklingen mod milepælen på 50 procents reduktion i 2020 følger en jævn fordelingskurve. og Sjælland afviger fra tendenslinjen. Figur 2. Tendenslinje med andelen af personer der bæltefikseres ud af antal indlagte i Hovedstaden 1.11 TOTAL ANTAL BÆLTEFIKSERINGER OVER 48 TIMER I REGION HOVEDSTADEN Milepæl: Reduceres med 50 pct Milepæl Monitoreringsperiode Baseline ernes indlæggelsestal er vedlagt i bilag 4. 9 Opgørelsen af antal indlagte er baseret på antal unikke personer berørt af indlæggelse. Da en person kan være indlagt på hospitaler i mere end én region, tæller disse indlæggelser med i de regionale opgørelser, men kun én gang for hele landet. 10 har efterfølgende gjort opmærksom på, at opgørelsen af antal indlagte for året 2011 ikke er retvisende. Ifølge en intern opgørelse har der i 2011 været indlagte patienter. 7. APRIL 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015 SIDE 14/40

15 Figur 5. Tendenslinje med andelen af personer der bæltefikseres ud af antal indlagte i Nordjylland 1.01 ANDELEN AF PERSONER DER BÆLTEFIKSERES AF ANTAL INDLAGTE I REGION NORDJYLLAND Milepæl: Reduceres med 50 pct Milepæl Monitoreringsperiode 1.01 ANDELEN AF PERSONER DER BÆLTEFIKSERES AF ANTAL INDLAGTE I REGION MIDTJYLLAND Milepæl: Reduceres med 50 pct Baseline ,5 6,8 6,2 5,6 5,1 4,6 4,1 3,8 7,5 6,7 6,0 Figur 3. Tendenslinje med andelen af personer der bæltefikseres ud af antal indlagte i Milepæl Monitoreringsperiode Baseline ,2 8,3 7,6 6,8 6,2 5,6 5,1 4,6 9,2 8,0 7,8 Figur 4. Tendenslinje med andelen af personer der bæltefikseres ud af antal indlagte i Syddanmark 1.01 ANDELEN AF PERSONER DER BÆLTEFIKSERES AF ANTAL INDLAGTE I REGION SYDDANMARK Milepæl: Reduceres med 50 pct Milepæl Monitoreringsperiode Baseline ,6 7,8 7,1 6,4 5,8 5,2 4,8 4,3 8,6 8,1 6,5 7. APRIL 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015 SIDE 15/40

16 Figur 6. Tendenslinje med andelen af personer der bæltefikseres ud af antal indlagte i Sjælland 1.01 ANDELEN AF PERSONER DER BÆLTEFIKSERES AF ANTAL INDLAGTE I REGION SJÆLLAND Milepæl: Reduceres med 50 pct Milepæl Monitoreringsperiode Baseline ,6 6,0 5,4 4,9 4,4 4,0 3,6 3,3 6,6 6,7 5,8 4.2 Antal bæltefikseringstimer over 48 timer Det samlede antal bæltefikseringer med en varighed over 48 timer er på nationalt niveau i 2015 faldet med i alt 259 sammenlignet med 2014 og med 228 sammenlignet med baseline ( ). Samtidig er den samlede sum af bæltefikseringstimer over 48 timers varighed nationalt faldet markant med næsten 50 pct. sammenlignet med 2014 og antallet er nu lavere end baseline ( ). Tabel 4. Total antal bæltefikseringer over 48 timer i hele landet Baseline Monitorering Udvikling Milepæl INDIKATOR Baseline til til Total antal bæltefikseringer over 48 timer (Antal påbegyndt) Udviklingen i det samlede antal bæltefikseringer med varighed over 48 timer er i Figur 7 vist i forhold til en tendenslinje, der viser en forholdsmæssig procentvis reduktion på 10 pct. årligt, såfremt udviklingen mod milepælen på 50 procents reduktion i 2020 følger en jævn fordelingskurve. 7. APRIL 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015 SIDE 16/40

17 Figur 7. Tendenslinje med total antal bæltefikseringer over 48 timer i hele landet 1.11 TOTAL ANTAL BÆLTEFIKSERINGER OVER 48 TIMER I HELE LANDET Milepæl: Reduceres med 50 pct Milepæl Monitoreringsperiode Baseline Antallet af bæltefikseringer med varighed over 48 timer ligger i alle regioner under baseline ( ), og alle regioner har haft et fald eller er på niveau med baseline ( ) i antallet af bæltefikseringer med varighed over 48 timer sammenlignet med Tabel 5. Total antal bæltefikseringer over 48 timer fordelt på regioner Baseline Monitorering Udvikling Milepæl INDIKATOR REGION Baseline til til Total antal bæltefikseringer over 48 timer (Antal påbegyndt) Milepæl 2020: Reduceres med 50 pct Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark Den regionale udvikling i det samlede antal bæltefikseringer med varighed over 48 timer er i Figur 9 - Figur 11 vist i forhold til en tendenslinje, der viser en forholdsmæssig procentvis reduktion på 10 pct. årligt, såfremt udviklingen mod milepælen på 50 procents reduktion i 2020 følger en jævn fordelingskurve. 7. APRIL 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015 SIDE 17/40

18 Figur 8. Tendenslinje med total antal bæltefikseringer over 48 timer i 1.11 TOTAL ANTAL BÆLTEFIKSERINGER OVER 48 TIMER I REGION MIDTJYLLAND Milepæl: Reduceres med 50 pct Milepæl Monitoreringsperiode 1.11 TOTAL ANTAL BÆLTEFIKSERINGER OVER 48 TIMER I REGION HOVEDSTADEN Milepæl: Reduceres med 50 pct Baseline Figur 9. Tendenslinje med total antal bæltefikseringer over 48 timer i Hovedstaden Milepæl Monitoreringsperiode Baseline Figur 10. Tendenslinje med total antal bæltefikseringer over 48 timer i Sjælland 1.11 TOTAL ANTAL BÆLTEFIKSERINGER OVER 48 TIMER I REGION SJÆLLAND Milepæl: Reduceres med 50 pct Milepæl Monitoreringsperiode Baseline APRIL 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015 SIDE 18/40

19 Figur 12. Tendenslinje med total antal bæltefikseringer over 48 timer i Nordjylland 1.11 TOTAL ANTAL BÆLTEFIKSERINGER OVER 48 TIMER I REGION NORDJYLLAND Milepæl: Reduceres med 50 pct Milepæl Monitoreringsperiode Baseline Figur 11. Tendenslinje med total antal bæltefikseringer over 48 timer i Syddanmark 1.11 TOTAL ANTAL BÆLTEFIKSERINGER OVER 48 TIMER I REGION SYDDANMARK Milepæl: Reduceres med 50 pct Milepæl Monitoreringsperiode Baseline Øvrige indikatorer med relevans for bæltefikseringer Et særskilt fokus på nedbringelse af én type af tvang kan resultere i både hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige stigninger i andre tvangsforanstaltninger. Fokus på nedbringelse af antallet af bæltefikseringer kan eksempelvis medvirke til, at der sker en stigning i anvendelse af tvangsforanstaltninger såsom skærmning eller fastholdelse. Det betragtes som hensigtsmæssigt, når der anvendes en mindre indgribende foranstaltning. Men der kan også ske uhensigtsmæssige substitution med andre tvangsforanstaltninger, fx ved brug af langvarige fastholdelser eller større stigninger i blandt andet akut beroligende medicin. For at følge, om der sker en uhensigtsmæssig substitution mellem forskellige tvangsforanstaltninger, i realiseringen af det nationale fælles mål om en halvering af bæltefiksering, monitoreres udviklingen i en lang række tvangsforanstaltninger, herunder nogle med og nogle uden tilknyttede målsætninger om reduktion i forhold til baseline ( ). 7. APRIL 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015 SIDE 19/40

20 I forhold til antal personer, der får beroligende medicin med tvang, er niveauet i nogle regioner stort set uændret sammenlignet med niveauet i 2014, men for både Hovedstaden og Syddanmark er der sket et fald. I forhold til det samlede antal gange, der gives akut beroligende medicin med tvang er der både i Hovedstaden og Syddanmark sket et fald, men der er særligt i sket en stor stigning. I var der således 388 patienter, der i 2015 fik akut beroligende medicin med tvang, mens det samlende antal gange, der er givet akut beroligende medicin med tvang er 1629 gange Anvendelsen af beroligende medicin og bæltefikseringer kan i flere tilfælde følges ad eksempelvis i behandling af svært selvskadende patienter. 7. APRIL 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015 SIDE 20/40

21 Tabel 6. Beroligende medicin i antal og andele i hele landet og fordelt på regioner Baseline Monitorering Udvikling INDIKATOR REGION Baseline til til Antal personer der får beroligende medicin med tvang (Antal berørt) Hele landet Hovedstaden Denne indikator er uden målsætning men følges i monitoreringen. Nordjylland Sjælland Syddanmark Total antal gange der gives beroligende medicin med tvang (Antal påbegyndt) Hele landet Hovedstaden Denne indikator er uden målsætning men følges i monitoreringen. Nordjylland Sjælland Syddanmark Andelen af personer der får beroligende medicin af antal indlagte (Andel i pct.) Hele landet 7,7 7,8 7,6-0,1-0,2 Hovedstaden 8,7 9,0 8,6-0,1-0,4 Denne indikator er uden målsætning men følges i monitoreringen. Nordjylland 8,3 7,3 7,6-0,7 0,3 5,7 4,6 5,3-0,4 0,7 Sjælland 6,3 7,0 7,1 0,8 0,1 Syddanmark 6,9 7,9 6,9 0,0-1,0 7. APRIL 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015 SIDE 21/40

22 I forhold til antal fastholdelser ses det ligeledes, jf. tabel 6, at alle regioner med undtagelse af Sjælland har haft en stigning eller ligger på niveau i brugen af fastholdelser sammenlignet med For alle regioner med undtagelse af Sjælland er der sket en stigning i forhold til baseline ( ). Fastholdelse vil som oftest være af kortere varighed. Anvendes fastholdelse frem for en bæltefiksering vil det i nogle tilfælde betyde, at der kan være behov for flere kortvarige fastholdelser. I en sådan situation vil en stigning i antallet af fastholdelser være forholdsmæssigt større end det respektive fald i antal bæltefikseringer. Det er ligeledes vigtigt, at være opmærksom på, at der kan have været en underregistrering på dette område tidligere. Sundhedsdatastyrelsen har i forbindelse med årsopgørelsen for 2015 udarbejdet en udvidet analyse af udviklingen i anvendelsen af fastholdelser i psykiatrien. Analyserne viser, at den gennemsnitlige varighed af fastholdelser på nationalt niveau ligger på 13,9 minutter. 80 pct. af fastholdelserne på nationalt niveau i 2015 har en varighed på under 20 minutter, 12 pct. har en varighed på mellem minutter og de resterende 9 pct. her over. Sammenholdt med den gennemsnitlige varighed af fastholdelser i 2011 ses der i 2015 på nationalt niveau en samlet stigning i den gennemsnitlige varighed af fastholdelser på 1,8 minutter. Tabel 7. Fastholden i antal i hele landet og fordelt på regioner Baseline Monitorering Udvikling INDIKATOR REGION Baseline til til Antal personer der fastholdes (Antal berørt) Denne indikator er uden målsætning men følges i monitoreringen. Hele landet Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark Total antal gange der fastholdes (Antal påbegyndt) Denne indikator er uden målsætning men følges i monitoreringen. Hele landet Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark APRIL 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015 SIDE 22/40

23 Tabel 8. Fastholden i andele i hele landet og fordelt på regioner Baseline Monitorering Udvikling 4.03 Andelen af personer der fastholdes af antal indlagte (Andel i pct.) Hele landet 3,5 3,9 4,1 0,6 0,2 Hovedstaden 3,5 4,3 4,6 1,1 0,3 Denne indikator er uden målsætning men følges i monitoreringen. Nordjylland Sjælland Syddanmark 4,1 4,0 4,6 0,5 0,6 5,6 6,3 7,1 1,5 0,8 4,1 4,3 4,0-0,1-0,3 1,5 1,4 1,6 0,1 0,2 Udviklingen i personlig skærmning fordelt på udvikling i hhv. antallet af personer der skærmes, det totale antal gange der skærmes og andelen af personer, der skærmes ud af antal indlagte ligger jf. tabel 7 forholdsvist stabilt i alle regioner. Tabel 9. Personlig skærmning i antal i hele landet og fordelt på regioner Baseline Monitorering Udvikling INDIKATOR REGION Baseline til til Antal personer der skærmes (Antal berørt) Denne indikator er uden målsætning men følges i monitoreringen. Hele landet Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark Total antal gange der skærmes (Antal påbegyndt) Denne indikator er uden målsætning men følges i monitoreringen. Hele landet Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark APRIL 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015 SIDE 23/40

24 Tabel 10. Personlig skærmning i andele i hele landet og fordelt på regioner Baseline Monitorering Udvikling 5.03 Andelen af personer der skærmes af antal indlagte (Andel i pct.) Hele landet 0,3 0,3 0,2-0,1-0,1 Hovedstaden 0,2 0,3 0,2 0,0-0,1 Denne indikator er uden målsætning men følges i monitoreringen. Nordjylland Sjælland Syddanmark 0,5 0,2 0,3-0,2 0,1 0,2 0 0,1-0,1 0,1 0,4 0,6 0,5 0,1-0,1 0,3 0,1 0,1-0,2 0,0 4.4 Opsamling - indikatorer med målsætning om 50 pct. reduktion i 2020 To indikatorer i partnerskabsaftalen har en tilknyttet målsætning om en reduktion på 50 pct. i 2020: Andel af personer, der bæltefikseres af antal indlagte Antal bæltefikseringer med varighed over 48 timer Det gælder for begge indikatorer, at der er sket et fald sammenlignet med baseline ( ) og med niveauet i Andelen af personer, der har været bæltefikseret ud af antal indlagte, er i 2015 faldet med 1,1 procent point sammenlignet med 2014, og andelen er samtidig 1,8 procent point lavere end baseline ( ). Til sammenligning er antallet af personer, der bæltefikseres og antal påbegyndte bæltefikseringer i 2015 faldet med hhv. 320 og 126 på nationalt niveau sammenlignet med 2014, og niveauet svarer til et fald på hhv. 448 og 619 i forhold til baseline ( ). Der er i alle regioner et fald i 2015 sammenlignet med baseline ( ) og sammenlignet med niveauet i 2014 er der ligeledes et fald i andelen af personer, der bæltefikseres ud af antal indlagte 12. ernes indlæggelsestal har i 2015 ligget relativt stabilt sammenlignet med et gennemsnit fra og ses der på udviklingen i antallet af personer, der bæltefikseres, viser monitoreringen, et fald i alle regioner i forhold til baseline ( ), ligesom der er et fald sammenlignet med niveauet i Det samlede antal bæltefikseringer med en varighed over 48 timer er i 2015 faldet med 259 foranstaltninger sammenlignet med 2014 svarende til et fald på 228 i forhold til baseline ( Samme udviklingen ses inden for andelen af personer, der fikseres med remme. 13 ernes indlæggelsestal er vedlagt i bilag 4 7. APRIL 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015 SIDE 24/40

25 2013). Samtidig er den samlede sum af bæltefikseringstimer over 48 timers varighed faldet markant siden 2014 svarende til et fald i forhold til baseline ( ). Der er i alle regioner et fald i antallet af bæltefikseringer med varighed over 48 timer i forhold til baseline ( ), og alle regioner har, med undtagelse af Nordjylland, haft et fald i antallet af bæltefikseringer med varighed over 48 timer sammenlignet med Med henblik på udviklingen i foranstaltninger, der kan erstatte brugen af tvangsfiksering kan det konstateres, at flere af de regioner, der har nedbragt antallet af bæltefikseringer har øget deres forbrug af beroligende medicin. Der vil fremadrettet være en opmærksomhed på dette, da det kan være en uhensigtsmæssig substitution mellem forskellige tvangsformer. I forhold til antal fastholdelser ses det ligeledes, at flere regioner har haft en stigning i brugen af fastholdelse sammenlignet med APRIL 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015 SIDE 25/40

26 5 Indikatorer med målsætning om reduktion i 2020 I det foregående afsnit blev udviklingen i de indikatorer for tvang i psykiatrien, hvor der er tilknyttet en målsætning om en reduktion på 50 pct. i 2020 i forhold til baseline ( ) beskrevet. I dette kapitel beskrives de indikatorer for tvang i psykiatrien, hvor der er tilknyttet en målsætning om reduktion i 2020 i forhold til baseline ( ). Det drejer sig om følgende indikatorer: Varigheden af bæltefikseringer (afsnit5.1) Antal personer der bæltefikseres Total antal bæltefikseringer Total antal bæltefikseringer 0-2 timer Total antal bæltefikseringer 2-8 timer Total antal bæltefikseringer 8-24 timer Total antal bæltefikseringer timer Sum af bæltefikseringstimer over 48 timers varighed Antal personer hvor der bruges remme Andelen af personer hvor der bruges remme af antal indlagte Personer udsat for én eller flere tvangsforanstaltninger (afsnit 0) Antal voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger Andel af voksne berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte Antal af børn og unge under 18 berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger Andel af børn berørt af en eller flere tvangsforanstaltninger i forhold til antal indlagte Først præsenteres udviklingen for indikatorerne på nationalt niveau, herefter beskrives udviklingen på regionalt niveau. 5.1 Anvendelsen og varigheden af bæltefikseringer Nedenstående Tabel 11 viser udviklingen inden for en række indikatorer, der beskriver anvendelsen og varigheden af tvangsfiksering i psykiatrien på nationalt niveau. Tabel 11. Antal personer, der bæltefikseres, det totale antal bæltefikseringer og fikseringer fordelt på varighed i hele landet Baseline Monitorering Udvikling INDIKATOR Baseline til til Antal personer der bæltefikseres (Antal berørt) 1.03 Total antal bæltefikseringer (Antal påbegyndt) 1.07 Total antal bæltefikseringer 0-2 timer (Antal påbegyndt) 1.08 Total antal bæltefikseringer 2-8 timer (Antal påbegyndt) APRIL 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015 SIDE 26/40

27 Tabel 12. Bæltefikseringer fordelt på varighed i hele landet Baseline Monitorering Udvikling INDIKATOR Baseline til til Total antal bæltefikseringer 8-24 timer (Antal påbegyndt) 1.10 Total antal bæltefikseringer timer (Antal påbegyndt) 1.12 Sum af bæltefikseringstimer over 48 timers varighed (Antal timer) Summen af bæltefikseringer over 48 timer er på nationalt niveau i 2015 faldet med op mod 50 pct. sammenlignet med niveauet i 2014 og baseline ( ). Der er sket et fald i forhold til baseline ( ) i antallet af bæltefikseringer mellem 0-2 timer, men en stigning sammenlignet med Der er sket en stigning i antallet af bæltefikseringer mellem 2-8 timer i forhold til både 2014 og baseline ( ). Som tidligere nævnt skal udviklingen i korte bæltefikseringer ses i sammenhæng med udviklingen i længerevarende bæltefikseringer. Alle regioner, har sammenlignet med 2014 og baseline ( ), opnået et fald i forhold til antallet af personer, der bæltefikseres. Ses der på udviklingen i det totale antal bæltefikseringer viser monitoreringen, at alle regioner med undtagelse af og Nordjylland, har opnået et fald sammenlignet med baseline ( ) og niveauet i I de tilfælde, hvor der forekommer en stigning i det totale antal bæltefikseringer, og et fald i antallet af personer, som er berørt af bæltefikseringer, betyder det, at bæltefikseringerne er fordelt på færre personer. Antallet af påbegyndte bæltefikseringer kan ligeledes ses i sammenhæng med varigheden af fikseringerne. En stigning i antallet af bæltefikseringer kan således ses som et resultat et fald i mellemlange og lange bæltefikseringer, hvor de mellemlange og lange bæltefikseringer erstattes af flere kortvarige bæltefikseringer. Som eksempel ligger medianvarigheden af bæltefikseringer på 6,6 timer i, 9 timer i Nordjylland, 11,1 timer i Hovestanden, 13,8 timer i Syddanmark, og 16,8 timer i Sjælland. Alle regioner, med undtagelse af og Syddanmark, har haft et fald i forhold til baseline ( ) i antallet af korte bæltefikseringer mellem 0-2 timer. Samtidig har alle regioner, med undtagelse af Sjælland, haft en stigning antallet af bæltefikseringer mellem 0-2 timer sammenlignet med niveauet i I forhold til antallet af bæltefikseringer mellem 2-8 timer har alle regioner, med undtagelse af Hovedstaden og Sjælland, haft en stigning forhold til baseline ( ) og sammenlignet med niveauet i Hovedstaden,, og Syddanmark, der alle har haft en stigning i antallet af korte- (og hos mellemlange) bæltefikseringer, har samtidig haft et fald i antallet af længerevarende bæltefikseringer med en medianvarighed for antal bæltefikseringer på hhv. 11,1; 6,6 og 13,3 timer. 7. APRIL 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015 SIDE 27/40

28 Sjælland, som har haft et fald i både antal korte-, mellemlange og længerevarende bæltefikseringer har samtidig haft en medianvarighed for antal bæltefikseringer på 16,8 timer. Nordjylland har haft en stigning både i antallet af korte- mellemlange og lange bæltefikseringer mens regionens medianvarighed for antal bæltefikseringer har ligget på 9 timer. Tabel 13. Antal personer, der bæltefikseres og det totale antal bæltefikseringer fordelt på regioner Baseline Monitorering Udvikling INDIKATOR REGION Baseline til til Antal personer der bæltefikseres (Antal berørt) 1.03 Total antal bæltefikseringer (Antal påbegyndt) Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark APRIL 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015 SIDE 28/40

29 Tabel 14. Antal bæltefikseringer fordelt varighed og på regioner Baseline Monitorering Udvikling INDIKATOR REGION Baseline til til Total antal bæltefikseringer 0-2 timer (Antal påbegyndt) 1.08 Total antal bæltefikseringer 2-8 timer (Antal påbegyndt) 1.09 Total antal bæltefikseringer 8-24 timer (Antal påbegyndt) 1.10 Total antal bæltefikseringer timer (Antal påbegyndt) 1.12 Sum af bæltefikseringstimer over 48 timers varighed (Antal timer) Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark Hovedstaden Nordjylland Sjælland Syddanmark APRIL 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015 SIDE 29/40

30 I forhold til de mellemlange og lange bæltefikseringer har alle regioner med undtagelse af Nordjylland 14 har haft et fald i antallet af lange bæltefikseringer over 24 timer sammenlignet med 2014, og et fald i antallet af mellemlange bæltefikseringer med undtagelse af 15 og Nordjylland 16 sammenlignet med Alle regioner, med undtagelse af Nordjylland og Sjælland 17, har haft et fald i forhold til baseline ( ) i summen af bæltefikseringstimer over 48 timer. Det bør i den forbindelse bemærkes, at enkelte meget langvarige bæltefikseringer kan påvirke indikatorens resultat. Ovenstående Tabel 15 og Tabel 16 viser udviklingen inden for anvendelsen af remme i forbindelse med tvangsfiksering i psykiatrien på nationalt niveau. Tabel 15. Antal personer, hvor der er anvendt remme, og det totale antal gange, der er anvendt remme i hele landet Baseline Monitorering Udvikling INDIKATOR Baseline til til Antal personer hvor der bruges remme (Antal berørt) 2.02 Total antal remme (Antal påbegyndt) På nationalt niveau har der være et fald i antallet af personer, hvor der bruges remme, mens samlede antal gange remme er brugt er steget i forhold til På regionalt niveau er der, jf. Tabel 16, i alle regioner et fald i antal personer, hvor der bruges remme i forhold til baseline ( ) og i forhold til I og Nordjylland ses en stigning i det totale antal gange remme er anvendt både i forhold til baseline ( ) og i forhold til Antallet af bæltefikseringer på mellem timer er i Nordjylland, som den eneste region, steget i forhold til baseline ( ) i 2015 mens antallet af bæltefikseringer over 48 timer er faldet i forhold til baseline ( ) i Nordjylland. 15 Antallet af bæltefikseringer mellem 8-24 timer er faldet i forhold til baseline ( ) i i Niveauet for antallet af bæltefikseringer på mellem 8-24 timer i ligger, i Nordjylland, som den eneste region, over baseline ( ) i Summen af bæltefikseringstimer over 48 timer i Sjælland ligger i 2015 under niveauet i APRIL 2016 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN ÅRSOPGØRELSE 2015 SIDE 30/40

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2017 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-09-2016 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/3 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien 1. Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 30-07-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-04-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN MAJ, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Årsopgørelse 2014 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Årsopgørelse 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder.

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder. Center for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet 28. september 2016 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 6. møde i Task Force for Psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 14. december 2015 kl. 10.00 12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, lokale 501, Møllen Deltagere Søren

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 4. møde i Task Force for Psykiatriområdet Mødedato 22. maj 2015 kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade, 2300 København S lokale 501

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 3. møde i Task Force for psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 8. december kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Søren Brostrøm

Læs mere

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt 1 OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013 Oversigt Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer... 2 Tabel 2: Antal personer

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 2. møde i Task Force for psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 25. juni kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale E Deltagere Else Smith (formand),

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012 Afdeling: Planlægning Journal nr.: 11/31737 Dato: 26.september 212 Udarbejdet af: Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2 31 2 3 Notat: Anvendelse af tvang

Læs mere

Orientering om anvendelsen af tvang i Børne- og ungdomspsykiatrisk Regionscenter i Region Midtjylland

Orientering om anvendelsen af tvang i Børne- og ungdomspsykiatrisk Regionscenter i Region Midtjylland Psykiatri og Social Administrationen Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Orientering om anvendelsen af tvang i Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Udviklingen i brugen af tvang

Udviklingen i brugen af tvang Område: Administrationen Udarbejdet af: Lotte Østergaard Kristensen Afdeling: Planlægning E mail: Lotte.Ostergaard.Kristensen@rsyd.dk Journal nr.: 11/31737 Telefon: 9944492 Dato: 16. januar 214 Notat Udviklingen

Læs mere

Årsstatus 2015 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Sundheds- og Ældreministeriet

Årsstatus 2015 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Sundheds- og Ældreministeriet Årsstatus 2015 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Sundheds- og Ældreministeriet Psykiatri og Socialledelsen d. 6. april 2016 Administrationen Kvalitet Tingvej 15A 8800

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1 Kvalitetsmål for udredning... 3 Udredningsret... 4 Ret

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 3. KVARTAL 2016 2016 2 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 3. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet OPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2016 2016 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Opgørelse for 1. kvartal 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Dato 24-02-2015 Sagsnr. 4-1612-62/2 MLKM mlkm@sst.dk Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering af forløbstider på kræftområdet 4. kvartal 2014 Resumé Nærværende notat indeholder Sundhedsstyrelsens

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 2017 Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder

TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPBGB Sags nr.: 1406454 Dok. Nr.:

Læs mere

Reduktion og forebyggelse af anvendelsen af tvang

Reduktion og forebyggelse af anvendelsen af tvang Reduktion og forebyggelse af anvendelsen af tvang Region Midtjyllands forskellige indsatser Psykiatri og Social 23. maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Hvad er tvang?...3

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse Tvangsindlæggelse Det er vigtigt at pointere, at filmen Tvangsindlæggelse tager udgangspunkt i én af de muligheder, der er for at blive/være indlagt med tvang. Der findes andre måder at blive/være indlagt

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov.

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov. Aarhus Universitetshospital Risskov Afdeling P Ledelsessekretariatet Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 7847 1610 www.regionmidtjylland.dk Projektbeskrivelser Afdeling P Der er i Afdeling P løbende

Læs mere

Årsstatus 2014 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Årsstatus 2014 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Årsstatus 2014 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Psykiatri- og socialledelsen d. 22. april 2015 Administrationen Kvalitet Tingvej

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R e f e r a t Emne 7. møde i Task Force for Psykiatriområdet Mødedato Torsdag d. 19. maj 2016, kl. 10.00 13.00 Sted Deltagere Sundhedsstyrelsen Helene Probst (mødeleder),

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

Notat: Forebyggelse af tvang

Notat: Forebyggelse af tvang Psykiatri og Social Administrationen Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Notat: Forebyggelse af tvang Anvendelse af tvang er for langt de

Læs mere

Projektmonitorering telemedicinsk sårvurdering januar 2015 Venøse bensår

Projektmonitorering telemedicinsk sårvurdering januar 2015 Venøse bensår OBS! Det har vist sig, at MedCom indtil maj måned 2015 har anvendt for høj indfasningstakt og dermed for høje måltal i monitoreringen af udbredelsen af telemedicinske tværsektorielle sår. Det betyder,

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 Sag nr. 2 Emne: Anvendelse af tvang i psykiatrien 3 bilag Til: Underudvalget for psykiatri og social Koncern

Læs mere

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien

Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien 2011 Udskrivningsaftaler og koordinationsplaner i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Rikke Laulund Schultz. Vibeke Rischel. Præsentation af pakke Plenum kl. 10.45 11.30. Vilje Udførelse Ideer

Rikke Laulund Schultz. Vibeke Rischel. Præsentation af pakke Plenum kl. 10.45 11.30. Vilje Udførelse Ideer Rikke Laulund Schultz Medlem af faglig følgegruppe Dansk Psykiatrisk Selskab Vibeke Rischel Sundhedsfaglig chef Dansk Selskab for Patientsikkerhed Præsentation af pakke Plenum kl. 10.45 11.30 Vilje Udførelse

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET AUGUST, 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Opgørelse for 2. kvartal 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere

Læs mere

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne - Danske Regioner, marts 2017 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Arbejdsulykker i de fem regioner... 4 2.1 Arbejdsulykker fordelt efter område... 7 2.1.1 Det somatiske område... 7 2.1.2 Det psykiatriske område...

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr.

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr. Region Midtjylland Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i 2007 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 22 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT ÅRSRAPPORT 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Foruden de kvartalsvise rapporter

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Aktivitetsstatistik. Kilde: CSC Scandihealth. Kilde: CSC Scandihealth

Aktivitetsstatistik. Kilde: CSC Scandihealth. Kilde: CSC Scandihealth Aktivitetsstatistik Tabel 1: Antal patienter på regioner, 1. juni 2011-31. maj 2012 54 - Diabetes 10.474 18.561 18.738 21.760 15.235 84.634 55 - Nedgroede tånegle 1.475 4.598 3.382 4.403 3.063 16.905 59

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 31. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 30. april 2014 kl. 10.00 13.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Status på pakkeforløb

Læs mere

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Psykiatri og Social Administrationen Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

Psykiatriens nøgletal 2011

Psykiatriens nøgletal 2011 Psykiatriens nøgletal 2011 Psykiatrien Region Sjælland i tal og grafer Side 0 Psykiatriens nøgletal 2011 1. Indledning... 2 2. Befolkningssammensætning... 3 3. Patientsammensætning... 7 4. Aktivitet og

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni Kvaliteten i behandlingen af patienter med skizofreni Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017 Social og Sundhed Sagsnr. 264341 Brevid. 2647906 Ref. TAPO Dir. tlf. 4631 7705 Tanjap@roskilde.dk NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017 19. september 2017 Regeringen,

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Analyse af det akutte og ambulante område

Analyse af det akutte og ambulante område Analyse af det akutte og ambulante område 19. Januar 2017 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk Indhold Kort om baggrund for analysen Præsentation af analysens indhold

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Regionalt benchmarkmateriale

Regionalt benchmarkmateriale Planlagt indlagte patienters oplevelser: Regionalt benchmarkmateriale Antal spørgsmål med forbedret eller forringet resultat: / Privathospitalernes offentlige patienter Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland.

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. 12. januar 2015 Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. Region Sjælland vil kontinuerligt forbedre og udvikle regionens ydelser, så borgerne både nu og i fremtiden sikres en høj kvalitet,

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere