Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald"

Transkript

1 Miljønyt. Nr Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald

2 Indhold 1. Eksport af elektronikaffald 3 2. Hvordan skal elektronikaffald behandles? 4 3. De seks indsamlingsordninger 6 4. Tilsyn med elektronikaffald der eksporteres 9 5. Miljøstyrelsens behandling af eksportsager Referencer 11

3 1. Eksport af elektronikaffald Denne håndbog informerer om de regler, der gælder, når elektronikaffald bliver eksporteret. To bekendtgørelser regulerer eksport af elektronikaffald: Bekendtgørelsen om elektronikaffald anviser retningslinier for hvilke indsamlingsordninger kommunerne skal etablere og stiller krav til hvordan affaldet skal håndteres og genanvendes. Disse krav gælder også når elektronikaffald bliver eksporteret. Bekendtgørelsen om import og eksport af affald er en opfølgning på EF-forordning 259/93, som regulerer grænseoverskridende transport af affald. Bekendtgørelsens 10 fastsætter kommunernes tilsynspligt i forbindelse med eksport. Et vigtigt miljøproblem Elektriske og elektroniske produkter indeholder mange miljøbelastende stoffer, især tungmetaller. Mængden af elektronikaffald er beregnet til ca tons i Og mængden er stadig stigende. Miljø- og Energiministeriet har taget initiativ til, at affaldet så vidt muligt genanvendes frem for at ende på deponier eller på forbrændingsanlæg. Hvad er kommunalbestyrelsens ansvar? Kommunalbestyrelsen skal vide, hvem der afhenter og behandler kommunens elektronikaffald. Kommunalbestyrelsen skal sikre sig, at kommunens elektronikaffald bliver behandlet korrekt. Samme krav til behandling i udlandet Selvom elektronikaffald bliver eksporteret, skal behandleren i udlandet overholde elektronikaffaldsbekendtgørelsens krav. håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald 3

4 2. Hvordan skal elektronikaffald behandles? Hensigten med Elektronikaffaldsbekendtgørelsen er, at elektronikaffald i videst muligt omfang skal genanvendes og at de miljøfarlige stoffer fjernes fra affaldet, så de ikke skader miljøet. Retningslinierne for, hvordan det skal gøres, fremgår af elektronikaffaldsbekendtgørelsens 8 og bilagene til bekendtgørelsen. De øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen fastsætter hovedsageligt regler om den dokumentation kommunalbestyrelsen skal have for at sikre sig, at affaldet bliver behandlet korrekt. Elektronikaffald består primært af radio- og fjernsynsapparater, IT-produkter og regulerings- og styringsaggregater. Bekendtgørelsens bilag nævner en række elektroniske produkter. Kommunalbestyrelsen skal indsamle alle elektriske og elektroniske produkter fra private. Fra virksomheder skal kommunalbestyrelsen indsamle alle elektroniske produkter der er nævnt i bilaget, medens de øvrige elektriske og elektroniske produkter skal anvises til genanvendelse. Ved behandling af elektronikaffald skal de miljøfarlige dele udtages af affaldet og behandles i overensstemmelse med bilagene i elektronikaffaldsbekendtgørelsen. De ikke miljøfarlige dele skal genanvendes i videst muligt omfang. Læs mere om behandling og affaldstyper i elektronikaffaldsbekendtgørelsens bilag. Eksempler på elektronikaffald Audio- og videoapparater, stationære og transportable Informationsteknologisk udstyr, stationært og transportabelt Radio- og telekommunikationsudstyr, stationært og transportabelt Apparater og udstyr til styring, regulering og overvågning, stationære og transportable Apparater og udstyr til medicinsk brug, samt laboratorieudstyr, stationært og transportabelt Kondensatorer Transformatorer Eksempler på dele der skal behandles særskilt Billedrør Bestykkede printkort Elektroniske displays Kviksølvkontakter og- relæer Kviksølv tørcelle battterier PCB-holdige kondensatorer og PCB-holdige olier Flammehæmmet plast Selentromler Nikkel cadmium batterier og blyakkumulatorer (se Elektronikaffaldsbekendtgørelsens 8) 4 håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald

5 Klassificering af elektronikaffald efter OECD s affaldslister Kommunen har ansvaret for at klassificere. Kommunen kan i tvivlstilfælde kontakte Miljøstyrelsen. Eksport af orange og rødt affald samt affaldstyper, der ikke er opført på listerne skal anmeldes til Miljøstyrelsen. Eksport af grønt affald skal ikke anmeldes til Miljøstyrelsen, men kommunen skal orienteres om eksporten, jf. import/ eksportbekendtgørelsens 9. Fraktion OECD,s affaldslister Klassificering af 24/11-99 * Skrot eller blandinger, ikke Ulistet (Rød procedure) sorteret i fraktioner, herunder hele fjernsyn, computere, kaffemaskiner m.v. Billedrør AB 040 Orange Printplader /bestykkede printkort GC 020 Grøn Kviksølvkontakter og relæer AA 100 Orange Kondensatorer som indeholder RA 010 Rød PCB (> 50 mg/kg) Plast (kabinetter, printplader mv.) RA 010 Rød som indeholder PBB eller andre analoge polybromerede forbindelser (> 50 mg/kg) Selentromler Ulistet (Rød procedure) Elektroniske displays Ulistet (Rød procedure) * Kommissionens beslutning af om tilpasning i medfør af artikel 16, stk. 1 og artikel 42 stk. 3, af bilag II, III, IV og V til Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald indenfor, til og fra Det Europæiske Fællesskab. håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald 5

6 3. De seks indsamlingsordninger 1. Kommunal modtagestation eller lignende Den kommunale modtage/genbrugsstation modtager elektronikaffald (typisk fra private husholdninger), hvor det sorteres og eventuelt oparbejdes. Forhandlere af elektronik, der modtager affaldet som led i en kommunal indsamlingsordning, kan efter aftale med kommunen aflevere det gratis på en kommunal modtage/genbrugsstation. 2. Fælleskommununal indsamlingsordning Et fælleskommunalt selskab eller en organisation, der repræsenterer en række kommuner, kan etablere en indsamlingsordning. Den enkelte kommune, der repræsenteres af et fælleskommunalt selskab skal være informeret om de aftaler, fællesskabet har indgået med indsamlere (eksempelvis transportører eller entreprenører) og behandlere. Det fælleskommunale selskab kan udlicitere opgaven med indsamling og behandling til en privat indsamler og indgå skriftlig aftale om, at indsamleren bliver et led i den kommunale indsamlingsordning. Hvis det fælleskommunale selskab har myndighedsbeføjelse, kan selskabet sende en kopi af de aftaler der indgås til kommunalbestyrelsen i hver enkelt kommune. Aftalerne bør indeholde oplysninger om behandling af affaldet, herunder hvilke dele af affaldet der bliver eksporteret, mængder, samt navnet på behandleren i udlandet. Hvis det fælleskommunale selskab ikke har myndighedsbeføjelse, skal kommunalbestyrelsen i hver enkelt kommune være medunderskriver af de aftaler, der indgås. Aftalerne bør indeholde oplysninger om behandling af affaldet, herunder hvilke dele af affaldet der bliver eksporteret, mængder samt navnet på behandleren i udlandet. 6 håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald

7 3. Private indsamlere Den enkelte kommune kan indgå aftale med en privat indsamler om indsamling og behandling af affaldet som led i den kommunale indsamlingsordning. Indsamleren (eksempelvis en transportør eller entreprenør), skal dokumentere overfor kommunalbestyrelsen, at affaldet bliver behandlet efter reglerne. Indsamlere, der indgår aftale med kommunalbestyrelsen, skal oplyse om behandling af affaldet, herunder hvilke dele af affaldet, der bliver eksporteret, mængder samt navnet på behandleren i udlandet. En indsamler, der vil eksportere, kan kun hente affald på en kommunal modtage/genbrugsstation, hvis han har en skriftlig aftale med kommunalbestyrelsen eller det fælleskommunale selskab om, at affaldet eksporteres. 4. Forhandlere Forhandlere, der fungerer som led i den kommunale indsamlingsordning skal aflevere elektronikaffaldet til den kommunale affaldsordning. 5. Producenter og importører af elektronik Producenter og importører af elektroniske og elektriske produkter kan få kommunalbestyrelsens skriftlige tilladelse til at tage deres egne varer tilbage som led i den kommunale indsamling. (Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 6 stk. 2) Producenten/importøren skal dokumentere overfor kommunalbestyrelsen at affaldet bliver behandlet efter reglerne samt oplyse om mængder. Det gælder også ved eksport. Dokumentationen skal sendes til kommunalbestyrelsen en gang årligt. håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald 7

8 6. Fritagelse fra den kommunale ordning Hvis en virksomhed foretrækker at indgå en aftale med en privat indsamler, som ikke er led i den kommunale aftaleordning eller selv ønsker at eksportere affaldet, skal kommunalbestyrelsen fritage virksomheden for at være med i den kommunale ordning (Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 4, stk. 4) men kun hvis: Virksomheden dokumenterer, at den har indgået aftalen med den private indsamler inden eller senest samtidig med, at den kommunale ordning er etableret. Det kan dokumenteres, at virksomheden er etableret efter, at den kommunale ordning er trådt i kraft. Kommunen har krav på at se de aftaler, virksomheden har indgået med indsamleren. Virksomheden har ansvaret for, at behandleren overholder bekendtgørelsens regler. Det gælder også ved eksport. Dokumentation med oplysninger om mængder, herunder andele til specialbehandling og genanvendelse, skal sendes til kommunalbestyrelsen en gang årligt. 8 håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald

9 4. Tilsyn med elektronikaffald der eksporteres Kommunalbestyrelsen har tilsynet med eksport efter import/ eksportbekendtgørelsens 10. Kommunalbestyrelsen skal have dokumentation for at behandleren i udlandet kan overholde elektronikaffaldsbekendtgørelsens regler om håndtering og behandling. Hvordan kan tilsynet udføres? Kommunen kan ved besøg på virksomheden sikre sig, eventuelt ved udlevering af supplerende dokumentation, at virksomheden kan overholde kravene. Kommunen kan sende de danske regler for behandling til importmyndigheden i udlandet (den kompetente myndighed) og få dokumentation for at modtageren kan behandle affaldet efter reglerne. Reglerne, der er oversat til engelsk, kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside. Kommunen kan trække på sit netværk. Måske er den pågældende virksomhed i forvejen kendt og har allerede én gang fremlagt nødvendig dokumentation. Kommunen kan henvende sig til Miljøstyrelsen og spørge om den pågældende virksomhed tidligere har fremlagt dokumentation. Den fælleskommunale ordning kan indhente dokumentation fra udlandet på den enkelte kommunes vegne. håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald 9

10 5. Miljøstyrelsens behandling af eksportsager Miljøstyrelsen er den kompetente myndighed i Danmark for eksport af affald og behandler eksportsager efter EF-forordning 259/93. Eksportører af elektronikaffald, der søger om tilladelse til eksport, skal foruden anmeldelsen fremsende følgende: De aftaler, der er indgået med kommunerne De aftaler der er indgået med virksomheder, der har fået fritagelse Fritagelseserklæringer fra kommunerne En erklæring fra en kommune om at behandleren i udlandet kan overholde bekendtgørelsens krav. Miljøstyrelsens medarbejdere svarer gerne på spørgsmål vedrørende denne håndbog. Det er Miljøstyrelsens Erhvervsaffaldskontor der behandler eksportsager. Miljøstyrelsens telefonnummer: Miljø- og Energiministeriets Internetadresse: Miljøstyrelsens Internetadresse: Se om lovstof m.m. under Referencer 10 håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald

11 6. Referencer 1. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr af 22. december 1998 om håndtering af affald fra elektriske og elektroniske produkter. http//www.mem.dk/love/index.htm 2. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 971 af 19. november 1996 om import og eksport af affald. http//www.mem.dk/love/index.htm 3. EF-forordning 259/93 om overvågning og kontrol af overførsel af affald indenfor og til og fra De Europæiske Fællesskaber. http//www.mst.dk 4. Miljø- og Energiministeriets affaldsplan Affald 21. http//www.mst.dk 5. Øvrige informationer om elektronikaffald. http//www.elskrot.dk håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald 11

12 Registreringsblad Udgiver: Miljøstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Strandgade 29, 1401 København K telefon telefax Serietitel, nr.: Miljønyt, 52 Udgivelsesår: 2000 Titel: Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald Udførende institution(er): Miljøstyrelsen Resumé: Håndbogen retter sig til kommunerne og informerer om de regler der gælder når elektronikaffald skal eksporteres til udlandet. Emneord: elektronikaffald; retningslinier; kommuner; EF-forordninger 259/93 Sideantal: 12 Format: AS5 Oplag: 1000 ISBN: ISSN: Layout: Lars Møller Nielsen Tryk: Richard Larsen A/S, København Papir: Trykt på 100% genbrugspapir Cyklus Pris (inkl. moms): Gratis Fås i: Miljøbutikken, Læderstræde 1-3, 1201 København K tlf fax Må citeres med kildeangivelse

13 Miljønyt Nr. 25: Alternative transportløsninger i landdistrikterne. 2. udg. Nr. 26: Trafik og miljø i kommuner ny inspiration Nr. 27: Badevandskort 1998 Nr. 28: Sørestaurering i Danmark Nr. 29: Miljøbevidst design af grafiske produkter Nr. 30: Begrænsning af trafikstøj Nr. 31: Forsigtighedsprincippet Nr. 32: CO 2 -virkemidler på transportområdet et samarbejdsprojekt med Svendborg kommune Nr. 33: Ecosystem Vulnerability to Climate Change in Greenland and the Faroe Islands Nr. 34: Miljøkapacitet som grundlag for byplanlægning Generel del Nr. 35: Precautionary Principle Nr. 36: Badevandskort 1999 Nr. 37: På rette vej Nr. 38: Borgernes miljørettigheder Nr. 39: Miljø og arbejdsmiljø Nr. 40: Dansk miljøeksport af produkter og rådgivningsydelser til vandsektoren 1998 Nr. 41: Danish Environmental Exports of Products and Consultancy Services Within the Water Sector 1999 Nr. 42: Udformning af skriftlig miljøkommunikation Nr. 43: Tilrettelæggelse af miljødialog Nr. 44: Miljødialog gennem pressen Nr. 45: Miljødialog med kollegaer Nr. 46: Miljødialog med kunder Nr. 47: Katalog over midler til miljødialog Nr. 48: Miljødialog med leverandører Nr. 49: Badevandskort 2000 Nr. 50: Vejen til bedre miljø ved produktion af tekstiler Nr. 51: Kriterier for prioritering af trafikstøjbekæmpelse Nr. 52: Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald

14 Miljønyt. Nr Håndbogen retter sig til kommunerne og informerer om de regler, der gælder når elektronikaffald skal eksporteres til udlandet. ISBN: ISSN: Fås gratis hos: Miljøbutikken, Læderstræde København K Telefon Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald Strandgade København K Telefon

15 Miljønyt. Nr Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S Vejdirektoratet Rapport 29-03-2012, rev. 30-10-2012 10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald BYGGEAFFALD VEJLEDNING LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald FEBRUAR 2015 INDHOLDS FORTEGNELSE HVEM HAR ANSVARET

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB page 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DEFINITION PÅ GRØNNE INDKØB... 4 3. INDKØBSPOLITIK MED GRØNT FOKUS... 4 4. UNDERSTØTTELSE AF ØVRIGE GREEN CITIES MÅL...

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-08-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Bilagsrapport til "Tungmetaller i affald"

Bilagsrapport til Tungmetaller i affald Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 40 2003 Bilagsrapport til "Tungmetaller i affald" - guide og idékatalog til sortering af tungmetalholdigt affald Claus Dahl Thomsen, Carsten Lassen og Elisabeth Holst

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1)

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1) Bekendtgørelse om visse krav til emballager BEK nr. 477 af 28/05/2006 (Gældende) LBK Nr. 21 af 16/01/1996 LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Lovgivning som

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere