EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK"

Transkript

1 REGERINGENS HJEMLØSESTRATEGI EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK 1

2 Indhold Forord... 3 Hjemløsestrategien en strategi til at nedbringe hjemløshed i Danmark... 4 Hjemløsheden skal nedbringes... 4 Hjemløsestrategiens fokus: ressourcer, styring og metodeudvikling... 5 Hjemløsestrategiens målsætninger... 6 Housing First... 7 De konkrete målsætninger i kommunerne... 8 Målsætning 1: Ingen borgere skal leve et liv på gaden... 9 Målsætning 2: Ingen unge bør opholde sig på forsorgshjem, men tilbydes andre løsninger Målsætning 3: Ophold på forsorgshjem eller herberger bør ikke vare mere end 3-4 måneder for borgere, der er parate til at flytte i egen bolig med den fornødne støtte Målsætning 4: Løsladelse fra fængsel eller udskrivning fra behandlingstilbud eller sygehus bør forudsætte, at der er en løsning på boligsituationen Etablering af boliger som led i Hjemløsestrategien Økonomien i aftalerne med de otte kommuner Kommunal styring og politisk forankring Metodeudvikling, dokumentation og videreformidling Forløbet i Hjemløsestrategien Fase 1: Kortlægning og udvikling af hjemløseplaner Fase 2: Konkretisering, metodeudvikling og igangsættelse af forløb Fase 3: Etablering af boliger, afprøvning af metoder og tilgange Fase 4: Afsluttende evaluering og formidling Definition på hjemløshed EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK 2

3 FORORD Indsatsen over for hjemløse og socialt udsatte borgere er en af hjørnestenene i socialpolitikken. Et rigt land som Danmark kan ikke være bekendt at tillade, at nogle borgere ikke har mulighed for at bo i deres egen bolig med den støtte og hjælp, der er behov for. Aktiviteterne, der bliver sat i gang over de næste tre et halvt år, vil medføre en udvidelse af tilbuddene i kommunerne til hjemløse borgere. Den halve milliard kroner, der er afsat til Hjemløsestrategien, giver en vital saltvandsindsprøjtning til nedbringelsen af hjemløshed. De otte kommuner, der har de største problemer med hjemløshed, er inviteret til et samarbejde om gennemførelse af Hjemløsestrategien. Den 8. september 2009 indgik jeg endelige aftaler med kommunerne. Kommunernes hjemløseplaner dækker de fire målsætninger i Hjemløsestrategien. Planerne ser ud til at blive et meget vigtigt bidrag til at nedbringe hjemløsheden i Danmark. Der vil i projektperioden ske en systematisk opsamling og bearbejdning af erfaringerne fra de otte kommuner. Det betyder, at der både undervejs i projektperioden, og især bagefter, vil være en grundig viden om, hvad der virker. Det vil alle kommuner få glæde af, fordi de nu kan vælge indsatser og tilbud, som rent faktisk har vist sig at virke. En anden ting, der sættes fokus på i Hjemløsestrategien, er brugerinddragelse. Hjemløsestrategien vil kun virke optimalt, når de berørte borgere inddrages i arbejdet. Jeg er derfor glad for, at kommunerne allerede i processen med at udarbejde hjemløseplanerne har tænkt borgerne ind i realiseringen af planerne. Ud over det omfattende arbejde i de otte aftalekommuner vil det også være muligt for andre kommuner at søge om støtte til projekter, målrettet mod nedbringelse af hjemløshed. Jeg glæder mig til at se Hjemløsestrategien udfolde sig i de kommende år. Og jeg har store forventninger til resultaterne. Karen Ellemann Indenrigs- og Socialminister Oktober 2009 EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK 3

4 HJEMLØSESTRATEGIEN EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK Hjemløsestrategien er et puljefinansieret program, støttet af regeringen og partierne bag Satspuljen. Det overordnede formål med programmet er at nedbringe hjemløsheden i Danmark. Der er afsat ca. 500 mio. kr. til programmet i perioden I første omgang samarbejder otte kommuner med Indenrigs- og Socialministeriet om at udmønte Hjemløsestrategien i konkrete indsatser for hjemløse. De otte kommuner har sat konkrete mål for at bidrage til at nedbringe hjemløsheden, hvor de skal opføre boliger og styrke metoder i arbejdet med hjemløse. Landets øvrige kommuner kan i slutningen af 2009 søge om midler fra en ansøgningspulje til at styrke arbejdet med bostøtte i kommunerne. På baggrund af indsatserne udvikles dokumenterbare metoder, og sammen med de opnåede erfaringer videreformidles metoderne efterfølgende til landets øvrige kommuner. HJEMLØSHEDEN SKAL NEDBRINGES Regeringen finder hjemløsesituationen uacceptabel og har sammen med partierne bag Satspuljen besluttet at igangsætte en national hjemløsestrategi. Initiativerne, der igangsættes som led i Hjemløsestrategien, har det sigte, at hjemløsheden skal nedbringes, og at så mange hjemløse borgere som muligt hjælpes, så de kommer ud af hjemløshed og får et godt og stabilt liv i egen bolig. Der er afsat ca. 500 mio. kr. til Hjemløsestrategien i perioden Baggrunden for beslutningen ligger bl.a. i den gennemførte optælling af hjemløsheden i Danmark, som blev gennemført i uge 6 i Tællingen blev gentaget i samme uge i 2009 af SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Tællingerne viser, at omkring personer i begge år var hjemløse i den pågældende uge. SFI vurderer, at dette tal svarer til, at omkring personer årligt berøres af hjemløshed. HJEMLØSE ER Som hjemløse regnes personer, som ikke disponerer over egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse, men som er henvist til midlertidige boalternativer, eller som bor midlertidigt og uden kontrakt hos slægtninge, venner eller bekendte. Som hjemløse regnes også personer uden et opholdssted den kommende nat. (Se den mere udførlige definition sidst i denne publikation). I tillæg til dette har CASA (Center for Alternativ SamfundsAnalyse), i samarbejde med det daværende velfærdsministerium, kortlagt de eksisterende boliger og botilbud i Danmark i Kortlægningen viser, at der eksisterer et udækket boligbehov i halvdelen af landets kommuner. Vurderingen i CASA-rapporten er, at der mangler omkring boliger og botilbud, hvis dette boligbehov skal dækkes. Sammenfattende viser SFI s og CASA s undersøgelser, at der er behov for: En generel udbygning og videreudvikling af indsatser på hjemløseområdet. Bedre viden om, hvilke indsatsformer der virker bedst for bestemte grupper af hjemløse. 1 Midlerne blev afsat som led i satspuljeaftalen for EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK 4

5 HJEMLØSESTRATEGIENS FOKUS: RESSOURCER, STYRING OG METODEUDVIKLING Hjemløsestrategien er formuleret på baggrund af kortlægning og viden om problemerne med hjemløshed. Hjemløsestrategien kombinerer en tilførsel af ekstra ressourcer til målrettede indsatser på området med understøttelse af bedre styring og metodeudvikling, der skal sikre bedre metoder og indsatser til forebyggelse og nedbringelse af hjemløshed. Hjemløsestrategien sigter dermed mod indsatser, der skal nedbringe den aktuelle hjemløshed, samtidig med at den prioriterer at udvikle tilgange og metoder på området for at forebygge og hurtigere kunne afhjælpe hjemløshed fremover. Hjemløsestrategiens hovedelementer: Flere ressourcer Bedre styring Metodeudvikling Hjemløsestrategien kombinerer de tre hovedelementer, der skal medvirke til at nedbringe hjemløshed i Danmark. For det første bidrager Hjemløsestrategien til at styrke indsatserne og tilbuddene til hjemløse ved, at der tilføres ca. 500 mio. kr. til indsatser i perioden Der gives bl.a. støtte til opførelse eller ombygning af boliger til hjemløse samt til at styrke de socialpædagogiske indsatser, koordinering, bostøtte samt opsøgende og kontaktskabende arbejde for hjemløse. For det andet bidrager Hjemløsestrategien til, at der igennem forløbet sættes fokus på bedre styring af indsatserne. Kommunalbestyrelserne i de kommuner, som deltager i Hjemløsestrategien, har således vedtaget konkrete mål for reduktion af hjemløsheden inden for Hjemløsestrategiens målsætninger. Igennem forløbet vil styringen efter disse mål løbende være udgangspunkt for dialog mellem Indenrigs- og Socialministeriet, Rådgivningsfunktionen og kommunerne. For det tredje bidrager Hjemløsestrategien til at bekæmpe hjemløshed ved at understøtte metodeudvikling for at styrke og udvikle de tilgange og metoder, der eksisterer på feltet. Der er generelt i Danmark ikke nogen systematisk viden om, hvilke indsatsformer der virker bedst for bestemte grupper af hjemløse. Der er ligeledes ikke nogen systematisk viden om, hvilke grupper af hjemløse der kan klare sig i egen bolig med bostøtte, og hvem der har brug for indsatser inden for et botilbuds rammer. For at kunne styrke videns- og metodeudviklingen på hjemløseområdet i Danmark er der behov for at styrke dokumentationen af forskellige indsatsformers virkninger. EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK 5

6 HJEMLØSESTRATEGIENS MÅLSÆTNINGER Regeringen har formuleret fire langsigtede målsætninger for Hjemløsestrategien. Indsatserne skal understøtte én eller flere af de fire målsætninger. HJEMLØSESTRATEGIENS FIRE OVERORDNEDE MÅLSÆTNINGER 1. Ingen borgere skal leve et liv på gaden. 2. Ingen unge bør opholde sig på forsorgshjem, men tilbydes andre løsninger. 3. Ophold på forsorgshjem eller herberger bør ikke vare mere end 3-4 måneder for borgere, der er parate til at flytte i egen bolig med den fornødne støtte. 4. Løsladelse fra fængsel eller udskrivning fra behandlingstilbud eller sygehus bør forudsætte, at der er en løsning på boligsituationen. Samtidig har regeringen besluttet, at udmøntningen af midlerne skal ske efter nogle overordnede principper for at sikre den bedste anvendelse af midlerne: Overordnede principper for anvendelsen af midlerne Der er ud fra disse principper udvalgt otte kommuner, som deltager i metodeudviklingsarbejdet i Hjemløsestrategien. Midlerne i Hjemløsestrategien og udvælgelsen af kommunerne er prioriteret efter omfanget af hjemløseproblemerne i kommunerne dvs. midlerne er fordelt mellem de kommuner, hvor problemerne er mest omfattende, og hvor midlerne forventes at gøre størst gavn. De otte kommuner er med dette udgangspunkt udvalgt på baggrund af følgende kriterier: At kommunen i uge 6, 2007, havde mindst ca. 50 hjemløse At kommunen i uge 6, 2007, havde minimum 0,9 hjemløse pr indbyggere At kommunen havde tilkendegivet at have behov for boliger og botilbud til hjemløse i CASA-undersøgelsen At antallet af hjemløse i kommunen ikke er kunstigt højt, fordi der ligger et stort forsorgshjem i kommunen. EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK 6

7 Kommunerne, som deltager i metodeudviklingsarbejdet i Hjemløsestrategien, er: Landets øvrige kommuner vil i slutningen af 2009 kunne søge midler fra en ansøgningspulje til at styrke bostøtte til hjemløse, der er på vej ud i egen bolig. HOUSING FIRST Hjemløsestrategien tager afsæt i en Housing First -tilgang. Erfaringer fra andre lande peger på, at en tidlig boligløsning for hjemløse kan være med til at stabilisere livssituationen for borgere med hjemløshed som problem. Forudsætningen er dog, at boligløsninger for hjemløse kombineres med andre former for social støtte alt efter den enkeltes konkrete problemer og behov. Antagelsen bag Housing First-tilgangen er, at ved at løse boligproblematikken for den enkelte kan man opnå en stabilisering af den pågældendes situation, både hvad angår boligsituationen, men også med hensyn til øvrige sociale problemer. Målsætningen for Housing First-tilgangen er med andre ord, at man meget hurtigt arbejder på en permanent boligløsning til den hjemløse i kombination med den fornødne sociale støtte. Det understreges dog også, at: Housing First ikke kan stå alene som indsats på området, men skal understøttes af tilknyttede indsatser, der kan bidrage til at håndtere de enkelte borgeres problemer. Bolig og støttetilbud skal være målrettede og individualiserede mod den enkeltes konkrete behov. Det er vigtigt, at der i løsningen også er fokus på borgerens økonomi. EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK 7

8 DE KONKRETE MÅLSÆTNINGER I KOMMUNERNE I løbet af foråret og sommeren 2009 har kommunerne arbejdet med at kortlægge problemerne på hjemløseområdet i de respektive kommuner. På dette grundlag har kommunalbestyrelserne taget beslutning om, hvilke målsætninger man i den enkelte kommune ønsker at arbejde med, og hvilke konkrete mål kommunen sætter for udviklingen frem til I nedenstående tabel ses en oversigt over, hvilke målsætninger de enkelte kommuner har valgt at arbejde med: MÅLSÆTNINGER SOM KOMMUNERNE HAR VALGT AT ARBEJDE MED I HJEMLØSESTRATEGIEN Målsætning 1 Målsætning 2 Målsætning 3 Målsætning 4 Gadesovere Unge Opholdstid Udskrivning/ løsladelse Albertslund X X X Esbjerg X X X Frederiksberg X X X X Høje-Taastrup X København X X X X Odense X X X X Randers X X X Århus X X X X Kommunerne har samtidig sat konkrete mål for, hvad de forventer at opnå med hver enkelt af målsætningerne. Disse konkrete mål vil være udgangspunkt for en tilbagevendende dialog om indsatsernes fremdrift mellem Indenrigs- og Socialministeriets Rådgivningsfunktion og de deltagende kommuner. EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK 8

9 Målsætning 1: Ingen borgere skal leve et liv på gaden Ved hjemløsetællingen i uge 6, 2009, overnattede i alt 506 personer på gaden. For at reducere dette tal har kommunerne gennem hjemløsestrategien fået mulighed for at sætte opsøgende og opsporende indsatser i gang for at give gruppen af gadesovere alternative tilbud til at sove på gaden. Samtidig sigter flere indsatser mod at optimere flowet igennem forsorgshjemmene, så gadesovere kan få en plads, hvis de ønsker det. Endelig etableres rummelige og fleksible botilbud, fx skæve boliger, der i højere grad imødekommer gruppens behov. 5 kommuner har valgt at arbejde med målsætningen om at reducere antallet af gadesovere. Samlet set har de otte kommuner sat et mål om, at antallet af gadesovere skal reduceres med næsten 200 personer fra 2009 til Dette svarer til en reduktion på 64 procent i de involverede kommuner. På landsplan vil det svare til en reduktion i antallet af gadesovere på 39 procent, hvis tallet forbliver uændret i landets øvrige kommuner. De konkrete tal for kommunerne kan ses i nedenstående tabel: MÅLSÆTNING 1: INGEN BORGERE SKAL LEVE ET LIV PÅ GADEN Kommunernes mål for reduceringen af antal borgere, der overnatter på gaden Kommune Udgangspunkt 2009 (SFI) Måltal for 2012 Reduktion i antal Reduktion i procent Albertslund Esbjerg Frederiksberg Høje-Taastrup København Odense Randers Århus I alt Landsplan * *Reduktion på landsplan, hvis tallet i de øvrige kommuner forbliver uændret. EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK 9

10 Målsætning 2: Ingen unge bør opholde sig på forsorgshjem, men tilbydes andre løsninger Ifølge tal fra Ankestyrelsen (AST) opholdt der sig i alt unge mellem 18 og 24 år på et forsorgshjem i Unge mennesker, der opholder sig på et forsorgshjem eller herberg, risikerer at blive fanget i en længerevarende marginaliserings- og udstødelsesproces. Dette skal undgås. Der skal i stedet skabes mulighed for, at de unge kan få en bedre start på voksenlivet med bolig, uddannelse og arbejde. Med dette for øje har kommunerne med Hjemløsestrategien fået mulighed for at arbejde med indsatser, der skal styrke den koordinerede indsats, herunder udredning, for at inddrage alle elementer i indsatserne for de unge. Samtidig har kommunerne fået mulighed for at arbejde specifikt med at indtænke boligløsninger til unge i forbindelse med udbygning af bolig- og botilbuddene. Seks kommuner har valgt at arbejde med målsætningen om, at ingen unge bør opholde sig på forsorgshjem, men skal tilbydes andre løsninger. Tilsammen har de otte kommuner opsat målsætninger for, at 366 færre unge skal opholde sig på forsorgshjem i Dette svarer i de 6 kommuner til en reduktion på 75 procent i forhold til For landet som helhed vil det svare til en reduktion på 35 procent, hvis tallet i de øvrige kommuner forbliver konstant. Målsætningerne for de enkelte kommuner fremgår af nedenstående tabel: MÅLSÆTNING 2: INGEN UNGE PÅ FORSORGSHJEM Kommunernes mål for at reducere antallet af unge, der opholder sig på forsorgshjem. Kommune Udgangspunkt 2008 (AST) Måltal for 2012 Reduktion i antal Reduktion i procent Albertslund Esbjerg Frederiksberg Høje-Taastrup København Odense Randers Århus I alt Landsplan * *Reduktion på landsplan, hvis tallet i de øvrige kommuner forbliver uændret. EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK 10

11 Målsætning 3: Ophold på forsorgshjem eller herberger bør ikke vare mere end 3-4 måneder for borgere, der er parate til at flytte i egen bolig med den fornødne støtte I 2008 havde personer et ophold på over 120 dage på et 110-tilbud (tal fra Ankestyrelsen). For at sikre en hurtigere udslusning fra forsorgshjemmene styrker Hjemløsestrategien det socialpædagogiske arbejde for hjemløse bl.a. i form af særlige metoder for bostøtte. Samtidig sker der en udvidelse af boligløsningerne for hjemløse bl.a. i form af opførelsen af almene boliger, skæve boliger, udslusningsboliger, midlertidige kommunale botilbud og bofællesskaber. Alle otte deltagende kommuner har valgt at arbejde på at forkorte opholdstiden på forsorgshjem eller herberger for borgere, der er parate til at flytte i egen bolig. Tilsammen har de otte kommuner en målsætning om, at antallet af borgere, som er parate til at flytte i egen bolig med den fornødne støtte, og som har en opholdstid ud over 120 dage, reduceres med 485 personer. Dette svarer til en reduktion på 49 procent i de otte kommuner. For landet som helhed vil det svare til en reduktion på 25 procent, hvis tallet forbliver uændret i landets øvrige kommuner. De konkrete målsætninger for de otte kommuner fremgår af nedenstående tabel: MÅLSÆTNING 3: BEGRÆNSNING AF LANGVARIG OPHOLDSTID Begrænsning af langvarig opholdstid for borgere, der er parate til at flytte i bolig. Kommunernes mål for reduktion af antal borgere med opholdstid ud over 120 dage på forsorgshjem eller herberg. Kommune: Udgangspunkt 2008 (AST) Måltal for 2012 Reduktion i antal Reduktion i procent Albertslund Esbjerg Frederiksberg Høje-Taastrup København Odense Randers Århus I alt Landsplan * *Reduktion på landsplan, hvis tallet i de øvrige kommuner forbliver uændret. EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK 11

12 Målsætning 4: Løsladelse fra fængsel eller udskrivning fra behandlingstilbud eller sygehus bør forudsætte, at der er en løsning på boligsituationen I SFI s hjemløsetælling fra 2009 afventede 86 personer løsladelse fra Kriminalforsorgen inden for en måned, uden at der var en boligløsning. 172 personer afventede udskrivning fra hospitaler eller behandlingssteder inden for en måned, uden at der var en boligløsning. Mennesker, der står foran snarlig løsladelse fra fængsel eller udskrivning fra hospital eller behandlingstilbud, uden at der er en boligløsning og uden forsørgelsesgrundlag, befinder sig i en potentiel hjemløsesituation. For at imødegå denne problematik skal kommunerne, der indgår i hjemløsestrategien, generelt sikre et bedre fokus på livsovergange ved løsladelse fra fængsel eller udskrivning fra behandling. Kommunerne skal bl.a. ved hjælp af en køreplan for god løsladelse styrke samarbejdet og koordineringen mellem de involverede myndigheder omkring handleplaner, ansvars- og opgavefordeling m.m. med henblik på at skabe sammenhæng i indsatsen. 7 kommuner har valgt at arbejde med målsætningen om, at der ved løsladelse fra fængsel eller udskrivning fra behandlingstilbud mv. bør være en løsning på boligsituationen. Tilsammen har de 7 kommuner en målsætning om, at antallet af borgere uden boligløsning én måned før løsladelse fra fængsel eller udskrivning fra behandlingstilbud reduceres med 79 borgere i de syv kommuner i Dette svarer til en reduktion på 65 procent i de syv kommuner. For landet som helhed vil det dette svare til en reduktion på 30 procent, hvis antallet i landets øvrige kommuner forbliver konstant. De enkelte kommuners målsætninger fremgår af nedenstående tabel: MÅLSÆTNING 4: BOLIGLØSNING VED LØSLADELSE FRA FÆNGSEL ELLER UDSKRIVNING FRA BEHANDLINGSTILBUD Kommunernes mål for reduktion i antal borgere, der ikke har en boligløsning én måned før løsladelse fra fængsel eller udskrivning fra behandlingstilbud. Kommune: Udgangspunkt 2009 (SFI) Måltal for 2012 Reduktion i antal Reduktion i procent Albertslund Esbjerg Frederiksberg Høje-Taastrup København Odense Randers Århus I alt Landsplan * *Reduktion på landsplan, hvis tallet i de øvrige kommuner forbliver uændret. EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK 12

13 ETABLERING AF BOLIGER SOM LED I HJEMLØSE- STRATEGIEN Som led i Hjemløsestrategien etableres nye boliger til hjemløse. I kommunerne opføres der flere forskellige typer boliger, og i nogle tilfælde vil boligerne være målrettet grupper med særlige behov (fx misbrugere eller unge). Kommunerne opfører henholdsvis skæve boliger, 107-botilbud, 108- botilbud, 110-botilbud, almene boliger og sovekabiner. Det samlede tal for opførelsen af boliger til hjemløse i de otte kommuner er 373. De konkrete målsætninger for de enkelte kommuner fremgår af nedenstående tabel: ANTAL BOLIGER SOM OPFØRES SOM LED I HJEMLØSESTRATEGIEN I DE OTTE KOMMUNER Kommune: Skæve boliger 107- botilbud 108- botilbud 110- botilbud Almene boliger Sovekabiner I alt pr. kommune Albertslund Esbjerg Frederiksberg Ca Høje-Taastrup København Odense Randers Århus Landsplan Ca EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK 13

14 ØKONOMIEN I AFTALERNE MED DE OTTE KOM- MUNER De otte kommuner har samlet fået ca. 410 mio. kr. til igangsættelse af indsatserne under Hjemløsestrategien. Beløbene udbetales i perioden 2009 til Samtidig har kommunerne medfinansieret indsatser for 74 mio. kr. hvilket betyder, at der samlet er afsat ca. 480 mio. kr. til gennemførelsen af Hjemløsestrategien i de otte kommuner. De konkrete beløb til de enkelte kommuner fremgår af nedenstående tabel: DE BEVILGEDE MIDLER TIL KOMMUNERNE I HJEMLØSE- STRATEGIEN I alt mio. kr. ( ) Albertslund 11,2 Esbjerg 22,0 Frederiksberg 20,7 Høje-Taastrup 12,6 København 210,7 Odense 27,6 Randers 17,8 Århus 85,0 Total 407,6 Kommunal medfinansiering 74,0 Anvendte midler i alt 481,6 KOMMUNAL STYRING OG POLITISK FORANKRING Der er flere vigtige aktører inddraget i arbejdet med at forebygge og bekæmpe hjemløshed i Danmark. Kommunalreformen, der trådte i kraft den 1. januar 2007, har placeret det primære ansvar for social-, bolig- og beskæftigelsesindsats hos kommunerne. Kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner er derfor hovedaktører i udmøntningen af midlerne i Hjemløsestrategien, og der lægges vægt på, at hjemløseindsatsen forankres politisk i kommunerne. I arbejdet med at nå målsætningerne er omfanget af hjemløshed i de enkelte kommuner blevet kortlagt, og der er indsamlet viden om de forskellige indsatsers effekt. SFI s hjemløsetælling danner, sammen med Ankestyrelsens årsstatistik over brugere af botilbud efter Servicelovens 110, datagrundlaget for hjemløseprofiler, der er opstillet i de kommunale planer, og for dialogen med Indenrigs- og Socialministeriet om resultatopnåelsen. Kommunalbestyrelserne styrkes dermed i forhold til at: Synliggøre/skaffe viden om hjemløseproblemets omfang og art i kommunen. Fastsætte mål på baggrund af den indsamlede viden for indsatsen. Fastlægge en dokumentationsform til opfølgning af, om målet nås. EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK 14

15 METODEUDVIKLING, DOKUMENTATION OG VIDEREFORMIDLING På nuværende tidspunkt eksisterer der ikke nogen færdigudviklede dokumenterbare metoder eller tilgange til at nedbringe hjemløshed i Danmark. Denne form for viden er vigtig for det videre arbejde med at udvikle mere effektive indsatser mod hjemløshed. Det er derfor et krav til kommunerne, at de i arbejdet med Hjemløsestrategien genererer viden om og metoder til, hvordan man mest effektivt nedbringer hjemløshed i en dansk sammenhæng. Et vigtigt mål for Hjemløsestrategien er, at der udvikles viden om, hvilke konkrete indsatser og organiseringsprincipper der bidrager til at løse hjemløseproblemet, og at denne viden indsamles til beskrivelser af dokumenterbare metoder (se boks på næste side), der kan implementeres i andre kommuner. For at kunne styrke videns- og metodeudviklingen på hjemløseområdet arbejdes der i Hjemløsestrategien på at styrke dokumentationen af de forskellige indsatsformers virkninger. FORSTÅELSEN AF METODE I HJEMLØSESTRATEGIEN (DOKUMENTERBAR METODE) En metode defineres som en konkret tilgang til at forebygge eller tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk/psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. En metode er systematisk, og struktureret problemløsende viden konkretiseret i en indsats og omdrejningspunkterne er målgruppen/problemstillingen samt metodens tilgang til problemløsning. Begrebsligt skal en metode indeholde følgende elementer for at kunne dokumenteres: 1. En afgrænset målgruppe 2. Et afgrænset formål 3. En beskrevet proces til udrulning af metoden 4. En forventning om en effekt 5. Målbare indikatorer til måling af, om brug af metoden resulterer i den forventede effekt 6. Afgrænset varighed. Det er blevet besluttet, at metodeudviklingen i Hjemløsestrategien koncentreres om nogle udvalgte tilgange, der kan understøtte Hjemløsestrategiens målsætninger. De valgte metoder/tilgange er blevet valgt, fordi der forskningsmæssigt er gode erfaringer med de pågældende indsatser i andre lande. EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK 15

16 I den nedenstående tabel kan man se, hvilke metoder/tilgange de otte kommuner vil arbejde med: METODER/TILGANGE I HJEMLØSESTRATEGIEN Bostøtte-metoder Assertive Community Treatment (ACT) Critical Time Intervention (CTI) Individuel Case Management Køreplan for god løsladelse Udredning og plan ACT er en form for bostøtte. Det er en metode, som bygger på et tværfagligt, ambulant team af forskellige fagpersoner, der giver mulighed for at integrere forskellige funktioner og indsatser i forhold til den hjemløse. CTI er bostøtte i en overgangsfase i forbindelse med udflytning fra boform/-forsorgshjem/ 107 til egen bolig. Individuel case management er en generel metode, der skal sikre et veldefineret ansvar for koordinering af sagsbehandlingen for hjemløse, og for at elementerne i den kommunale handleplan bliver udført. Metoden/tilgangen sigter mod at nedbringe antallet af personer, der løslades/udskrives til en uvis boligsituation. Der er tale om en model/køreplan for, hvorledes samarbejdet mellem fængsler, behandlingstilbud mv. og kommuner kan styrkes for at skabe sammenhæng i indsatsen ved overgangen fra fængsel/behandlingstilbud til egen bolig. Udredning og plan er en manual/et værktøj, der skal sikre en hurtigere og bedre udredning med henblik på at finde en passende bolig med individuelt afstemt støtte. Der vil herudover også blive arbejdet med metodeudvikling omhandlende kontaktskabende og opsøgende arbejde. Hjemløsestrategien evalueres af et konsortium bestående af Rambøll Management Consulting og SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Processen er tilrettelagt på en måde, så kommunerne løbende skal dokumentere indsatser og resultater, hvilket muliggør en løbende styring og justering af indsatserne undervejs med henblik på at opnå de bedst mulige resultater. Som led i Hjemløsestrategien udvikles der, når erfaringerne fra metodeudviklingen er kendt og evalueret, metodebeskrivelser, som efterfølgende kan spredes og anvendes i landets øvrige kommuner. EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK 16

17 FORLØBET I HJEMLØSESTRATEGIEN Arbejdet med Hjemløsestrategien er igangsat i efteråret 2008 og kører til og med I nedenstående figur ses de forskellige faser i Hjemløsestrategien. Oversigt over Hjemløsestrategiens forskellige fase 1 Okt juli 2009 Aug. dec Jan Kortlægning Målsætninger Hjemløseplaner Konkretisering Metodeudvikling Etablering af boliger Afprøvning af metoder Afsluttende evaluering Formidling Dokumentation og erfaringsopsamling Udvikling af metodebeskrivelser Evaluering Fase 1: Kortlægning og udvikling af hjemløseplaner Hjemløsestrategien tager afsæt i, at det er meget vigtigt, at de indsatser, der igangsættes, modsvarer de lokale behov og problemstillinger. For at sikre, at pengene reelt kanaliseres derhen, hvor de gør mest gavn, har kommunerne derfor gennemført en indledende kortlægning af hjemløseproblemerne i kommunen kombineret med en beskrivelse af eksisterende tilbud og indsatser. På denne baggrund har kommunerne udpeget de største udfordringer og problemer på hjemløseområdet, og det er denne indledende analyse, som har været udgangspunktet for kommunalbestyrelsernes fastlæggelse af lokale målsætninger og udviklingen af kommunale hjemløseplaner. De kommunale forslag til hjemløseplaner er efterfølgende blevet diskuteret og forhandlet med Indenrigs- og Socialministeriet, og kontrakterne med kommunerne er underskrevet primo september Fase 2: Konkretisering, metodeudvikling og igangsættelse af forløb Anden fase af Hjemløsestrategien består af en konkretisering af hjemløseplanerne og et fokus på metodeudvikling af de foreslåede metoder. Samtidig sættes de konkrete forløb i gang i kommunerne. I denne fase af forløbet afholdes indledningsvist forandringsteori-workshops i kommunerne for at præcisere, hvordan kommunerne skal nå de opstillede målsætninger, hvorledes de foreslåede indsatser konkret skal implementeres, hvordan der skal dokumenteres undervejs, og hvordan den organisatoriske forankring af indsatserne vil se ud. Som opfølgning på forandringsteoriworkshops afholdes der tværgående metodeseminarer, hvor medarbejderne introduceres til de enkelte tilgange og metoder. Samtidig nedsættes der arbejdsgrupper i kommunerne, som skal præcisere arbejdet med de valgte metoder og tilgange. Fase 3: Etablering af boliger, afprøvning af metoder og tilgange Tredje fase af Hjemløsestrategien handler primært om opførelse af de boliger og implementering af de metoder og tilgange, som kommunerne har valgt at igangsætte som led i Hjemløsestrategien. Nogle indsatser igangsættes tidligere, afhængigt af de konkrete forløb i den enkelte kommune. Kommunerne vil i denne periode regelmæssigt skulle dokumentere indsatserne og fremdrift i projekterne, og der vil være en dialog mellem Indenrigs- og Socialministeriets rådgivningsfunktion, Rambøll Management Consulting og den enkelte kommune om resultater og fremdrift i forløbet. EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK 17

18 Redegørelser og beslutninger om indsatserne (og evt. justeringer undervejs) i Hjemløsestrategien forelægges og behandles på politisk niveau i de enkelte kommuner. Landets øvrige kommuner kan fra slutningen af 2009 endvidere søge om midler fra en ansøgningspulje til at styrke bostøtten. Kommunerne vil kunne igangsætte forløb med de tre overordnede metoder, som også er udgangspunktet for indsatser med bostøtte i de otte kommuner, der allerede indgår i Hjemløsestrategien (CTI, ATC og Case Management). Disse kommuner vil ligeledes skulle dokumentere indsatsernes virkninger og fremdrift. Der vil senere i forløbet ske en indkredsning og udvælgelse af tilgange eller metoder, som viser sig særligt virkningsfulde. Fase 4: Afsluttende evaluering og formidling Den sidste del af forløbet består i en afsluttende evaluering og formidling af resultater og metodebeskrivelser, som er blevet udviklet i forbindelse med forløbet i Hjemløsestrategien. Evalueringen baseres på analyse af data fra den løbende dokumentation, supplerende dataindsamling samt resultater fra hjemløsetællingen. Udgangspunktet for evalueringen vil være sammenligningen af tallene fra SFI s hjemløsetælling i 2009 og 2011 og Ankestyrelsens årsstatistik over brugere af botilbud. Tallene for 2009 vil således udgøre base-line for evalueringen af, om kommunerne når de opstillede målsætninger. På baggrund af metodeudviklingsarbejdet og evalueringen udvikles der metodebeskrivelser for de mest virkningsfulde metoder, som efterfølgende formidles til alle landets kommuner. EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK 18

19 DEFINITION PÅ HJEMLØSHED Hjemløshed er et komplekst problem, der ofte ses i sammenhæng med andre sociale problemer, eksempelvis psykisk sygdom, alkohol- og stofmisbrug o.l. Den danske definition på hjemløshed tager højde for dette. Den tager afsæt i den enkeltes boligsituation samtidig med, at den i sin operationalisering forholder sig til hjemløshedens årsager og konsekvenser. Den eksakte ordlyd på den danske definition på hjemløshed er som følger: Som hjemløse regnes personer, som ikke disponerer over egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse, men som er henvist til midlertidige boalternativer, eller som bor midlertidigt og uden kontrakt hos slægtninge, venner eller bekendte. Som hjemløse regnes også personer uden et opholdssted den kommende nat. I den seneste kortlægning af hjemløshed i Danmark, gennemført af SFI i 2009, er den begrebsmæssige definition operationaliseret i følgende registrerede kategorier: Kategori Situation 1 Personen mangler tag over hovedet den kommende nat. Herunder regnes personer, som sover på gaden, i en trappeopgang, i et skur e.l. løsninger, som giver en form for ly. 2 Personen sover på en natvarmestue/værested med nødovernatning e.l. 3 Personen opholder sig på et akut/midlertidigt botilbud, som fx herberger og forsorgshjem. 4 Personen opholder sig på hotel, vandrerhjem, campingplads e.l. pga. hjemløshed.. 5 Personen bor midlertidigt og uden kontrakt hos venner/bekendte eller familie. 6 Personen bor i midlertidig udslusningsbolig e.l. uden permanent kontrakt. 7 Personen er under kriminalforsorgen, skal løslades inden for 3 måneder, og der er IKKE iværksat en boligløsning forud for løsladelsen. 8 Personen er indlagt på en psykiatrisk afdeling eller opholder sig på en behandlingsinstitution og planlægges udskrevet inden for 1 måned, og der er IKKE iværksat en boligløsning forud for udskrivningen. EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK 19

20 EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET Holmens Kanal København K Tel Fax EN STRATEGI TIL AT NEDBRINGE HJEMLØSHED I DANMARK 20

PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 STATUS FOR HJEMLØSESTRATEGIEN

PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 STATUS FOR HJEMLØSESTRATEGIEN PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 HJEMMESIDE FOR HJEMLØSESTRATEGIEN WWW.HJEMLOSESTRATEGIEN.RAMBOLL.DK Hjemløsestrategien Overordnet ambition: At reducere hjemløsheden Hjemløsestrategien

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGIEN Iværksat i 2008 af partierne bag satspuljen Afsat ca. 500 mio. kr. til programmet i perioden 2009-2013 Formålet var at reducere hjemløsheden

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 4 målsætninger som skal følges Ingen borgere skal leve et liv på gaden Unge bør ikke opholde sig på forsorgshjem Ophold på forsorgshjem bør ikke vare mere end 3-4

Læs mere

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM)

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM) Bilag 2 Emne Til Kopi til Bilag til byrådsindstilling Aarhus Kommune Den 17. august 2012 I de 8 deltagerkommuner har i alt 1.681 borgere indtil nu været indskrevet i et metodeforløb under Hjemløsestrategien.

Læs mere

Vejledning til kommuner om forhandlingsforløb og bevillingsproces vedrørende midler fra hjemløsestrategien

Vejledning til kommuner om forhandlingsforløb og bevillingsproces vedrørende midler fra hjemløsestrategien Vejledning til kommuner om forhandlingsforløb og bevillingsproces vedrørende midler fra hjemløsestrategien Velfærdsministeriet November 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 En strategi, der skal nedbringe

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

Målsætninger Der blev ved strategiens start sat fire overordnede målsætninger, hvortil de enkelte kommuner opsatte konkrete mål:

Målsætninger Der blev ved strategiens start sat fire overordnede målsætninger, hvortil de enkelte kommuner opsatte konkrete mål: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-06-2013 Sagsnr. 2013-91062 Bilag 1 - Resumé af evalueringen af Hjemløsestrategien I forbindelse med offentliggørelsen af

Læs mere

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 Dagsorden Hjemløsestrategien 2009-2013 v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

ANALYSEOVERSIGT TIL STATUSRAPPORT 2011 HJEMLØSESTRATEGIEN

ANALYSEOVERSIGT TIL STATUSRAPPORT 2011 HJEMLØSESTRATEGIEN Bilagsrapport til statusrapport for Hjemløsestrategien 2011 Januar 2012 Dokumentations- og analyseoversigt ANALYSEOVERSIGT TIL STATUSRAPPORT 2011 HJEMLØSESTRATEGIEN ANALYSEOVERSIGT TIL STATUSRAPPORT 2011

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune 1 Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune I forbindelse med hjemløsestrategien er der blevet lavet en kortlægning af hjemløse i Randers Kommune. Opsummering og konklusion Overordnet set danner der sig

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn

Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn Blå Kors medarbejderkonference 12. november 2015 Christina Kaldahl og Karin Egholm Antal hjemløse i Danmark 2009-2015 Udvikling

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT SAMMENFATNING

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT SAMMENFATNING Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT SAMMENFATNING HJEMLØSESTRATEGIEN SAMMENFATNING INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 5 2.1 Organiseringen

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af Hjemløsestrategien

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien.

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Ansøgning sendes til: Indenrigs- og Socialministeriet, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT SAMMENFATNING

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT SAMMENFATNING Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT SAMMENFATNING HJEMLØSESTRATEGIEN SAMMENFATNING INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 5

Læs mere

Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013

Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013 Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013 CTI helt overordnet En case management-metode som anvendes for at sikre en vellykket overgang

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013 Notat Emne Bilag 1. Oversigt over Hjemløseplanens samlede indsatser 2009-2013 Til Kopi til Den 8. maj 2013 Aarhus Kommune Tabel 1 nedenfor viser, hvilke indsatser, der har været etableret i projektperioden.

Læs mere

Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien

Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Forankring og udvikling af bostøtteindsatsen på Lærkehøj og Lindevangen i Frederiksberg

Læs mere

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune 1 Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune I forbindelse med hjemløsestrategien er der blevet lavet en kortlægning af hjemløse i Randers Kommune. Opsummering og konklusion Overordnet set danner der sig

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng

Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng Opstartsseminar Århus, 14. april, 2015 Lars Benjaminsen 15-04-2015 1 Disposition Udvikling i hjemløshed og i hjemløshed blandt unge i Danmark

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 335 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Besvarelse af SOU Samrådsspørgsmål O Dato / tid

Læs mere

Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet

Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet Odense, den 16. og 17. april 2015 Formål med kurset og Kort om udbredelse af hjemløsestrategien 1 Program for CTI - kompetenceudvikling Torsdag den 16.april

Læs mere

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen)

Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Randers / Udredning og plan (Hjørnestenen) Udredning og plan Indledning Denne målgrupperapport viser, hvordan der er et for borgerne i metodeforløbet ved den seneste indberetning. For hvert spørgsmål i

Læs mere

Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål. Karin Egholm, konsulent Maj 2015

Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål. Karin Egholm, konsulent Maj 2015 Hvordan kan resultaterne fra Hjemløsestrategien, være med til at føre os frem til regeringens sociale 2020-mål Karin Egholm, konsulent Maj 2015 Opdrag til oplæg De politiske 2020 mål på hjemløseområdet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen over for hjemløse (beretning nr. 22/2013) 8. januar

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

SBH ledermøde den 1. november 2014

SBH ledermøde den 1. november 2014 SBH ledermøde den 1. november 2014 2020 mål Udbredelse af Hjemløsestrategien 110 kerneopgaver i implementeringen af Housing First princippet? 2020 mål hjemløse To mål for hjemløseområdet 1) antallet af

Læs mere

Hjemløsestrategiens omfang

Hjemløsestrategiens omfang Vedrørende: Notat med svar på spørgsmål vedrørende hjemløse i Randers Sagsnavn: Lone Donbæk Jensen, Beboerlisten, vedrørende hjemløse i Randers (Møde 30. september 2013) Sagsnummer: 00.01.00-G01-53-13

Læs mere

Baggrundsnotat om sociale mål og kommunefordeling

Baggrundsnotat om sociale mål og kommunefordeling Børne- og Socialministeriet Baggrundsnotat om sociale mål og kommunefordeling Regeringen offentligjorde i maj de nye sociale mål med budskabet om, at fremdrift på målene kræver samarbejde og fælles løsninger.

Læs mere

Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen

Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen 22. Nye tilbud til hjemløse og socialt udsatte i forlængelse af hjemløseplanen Socialudvalget godkendte, at der for de afsatte

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Til Socialministeriet Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 Københavns Kommune og Socialministeriet drøftede på et møde d. 11. april

Læs mere

At hjemløse med eller uden misbrug får mulighed for at få egnet permanent bolig med egen lejekontrakt.

At hjemløse med eller uden misbrug får mulighed for at få egnet permanent bolig med egen lejekontrakt. Bilag 1: oversigt over projekter og mål i hjemløsestrategien pr. december 2012 Projekt 1: Særboliger Etablering af mindst 125 særboliger til hjemløse, der i dag opholder sig i akutte eller midlertidige

Læs mere

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr.

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen Små skridt - store forandringer (Socialministeriets j.nr. Dato: 10-10-2006 Sagsnr.: 313706 Dok.nr.: 1885253 Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr. 8411-0018) 1.

Læs mere

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume

Indstilling. Den 28. juni 2012. Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 28. juni 2012 Videreførelse af dele af Hjemløseplanens indsatser efter udløb af projektperioden 1. Resume Regeringen afsatte som led i satspuljeaftalen for

Læs mere

Hjemløshed i Danmark 2017

Hjemløshed i Danmark 2017 Hjemløshed i Danmark 2017 Hjemløsheden stiger fortsat Fra 6.138 personer i 2015 til 6.635 personer i 2017. Andelen af hjemløse kvinder er steget Procentandel af kvinder, særskilt for aldersgrupper Alder

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger med tilknyttet ICM støtte til unge hjemløse borgere: Overordnet modelbeskrivelse

Midlertidige overgangsboliger med tilknyttet ICM støtte til unge hjemløse borgere: Overordnet modelbeskrivelse Midlertidige overgangsboliger med tilknyttet ICM støtte til unge hjemløse borgere: Overordnet modelbeskrivelse I det følgende præsenteres den overordnede model for overgangsboliger til unge hjemløse borgere.

Læs mere

REFERAT SOCIALUDVALGET

REFERAT SOCIALUDVALGET REFERAT SOCIALUDVALGET den 07.06.2011 i Borgmesterens mødelokale Afbud John M Schmidt (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Juni 2011 - Status på fremdrift i Hjemløsestrategien 2009-2012...

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Notat. Indholdsfortegnelse. Hjemløseplanen lige nu... 2 Erfaringer fra Hjemløsestrategien specifikt fra Aarhus og på landsplan...

Notat. Indholdsfortegnelse. Hjemløseplanen lige nu... 2 Erfaringer fra Hjemløsestrategien specifikt fra Aarhus og på landsplan... Notat Emne Til Kopi til Status på Aarhus Kommunes Hjemløseplan maj 2012 Socialudvalget Maj 2012 Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Hjemløseplanen lige nu... 2 Erfaringer fra Hjemløsestrategien specifikt

Læs mere

Bilag 1. Aarhus Kommune. Baggrund vedr. den nationale Hjemløsestrategi samt beskrivelse af Hjemløseplanens indsatser Bilag til byrådsindstilling

Bilag 1. Aarhus Kommune. Baggrund vedr. den nationale Hjemløsestrategi samt beskrivelse af Hjemløseplanens indsatser Bilag til byrådsindstilling Bilag 1 Emne Til Kopi til Baggrund vedr. den nationale Hjemløsestrategi samt beskrivelse af Hjemløseplanens indsatser Bilag til byrådsindstilling Aarhus Kommune Den 20. juni 2012 SFI s hjemløsetællinger

Læs mere

St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk

St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk 1 St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk St. Dannesbo er forankret i Social- & Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommunes Socialcenter under omsorgsområdet Vi er et midlertidigt

Læs mere

Udbredelse af Hjemløsestrategien

Udbredelse af Hjemløsestrategien Udbredelse af Hjemløsestrategien Opstartsseminar den 13. november 2014 Randers Kommune Hjemløsestrategien 2014-2017 i Randers Består af to projekter: Projektet; Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien.

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR SEL 85 HJEMLØSE OG UDSÆTTELSESTRUEDE BORGERE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR SEL 85 HJEMLØSE OG UDSÆTTELSESTRUEDE BORGERE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR SEL 85 HJEMLØSE OG UDSÆTTELSESTRUEDE BORGERE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af Udvalget for beskæftigelse Hedensted Kommune 2017 Kvalitetsstandard for SEL 85 indsats i Rusmiddelcenter

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse.

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse. Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens mission er at skabe et godt hverdagsliv for alle borgere i Aalborg Kommune. Det drejer sig blandt andet om at gøre en særlig indsats for borgere med svære

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

Critical Time Intervention (CTI)

Critical Time Intervention (CTI) Critical Time Intervention (CTI) VISO-konferencen 2016 Mogens Holm Sørensen og Gráinne Stevenson, Socialstyrelsen Hvorfor bruge CTI? Critical Time Intervention Fokus på borgerens behov for støtte i en

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Styrket og inkluderende indsats mod hjemløshed 1. Resume I perioden fra 2009

Læs mere

Hjemløse og hjemløsetælling 2013

Hjemløse og hjemløsetælling 2013 Hjemløse og hjemløsetælling 2013 for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Lotte Kragelund Tilbudsleder Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte, Center for Psykiatri og Handicap Sted:

Læs mere

Tak for din henvendelse af 5. august 2010, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 5. august 2010, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Henrik Appel Esbensen, MB Rådhuset, 1599 Kbh. V Dato: 12.8.2010 Sagsnr.: 2010-115927 Dok.nr.: 2010-526715 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 5. august 2010, hvor du stiller følgende

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

Bilag 1: Statusoversigt over projekter og mål i hjemløsestrategien 16. maj 2011

Bilag 1: Statusoversigt over projekter og mål i hjemløsestrategien 16. maj 2011 Bilag 1: oversigt over projekter og mål i en 16. maj 2011 Projekt 1: Særboliger Etablering af mindst 125 særboliger til hjemløse, der i dag opholder sig i akutte eller midlertidige botilbud, men som kan

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Ansøgning om midler til iværksættelse af hjemløseplan i Randers Kommune

Ansøgning om midler til iværksættelse af hjemløseplan i Randers Kommune Ansøgning om midler til iværksættelse af hjemløseplan i Randers Kommune 1. Kommune Randers Kommune Kontaktperson: Rikke Hylleberg Clausen 89 15 11 51 rikke.hylleberg.clausen@randers.dk 2. Hjemløseområdet

Læs mere

Indstilling. Hjemløseplan for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 3.

Indstilling. Hjemløseplan for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 3. juni 2009 1. Resume Regeringen har som led i satspuljeaftalen for 2008-2011 afsat 500 mio. kr. med henblik på at

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Handleplan for afhjælpning af hjemløshed

Handleplan for afhjælpning af hjemløshed GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Handleplan for afhjælpning af hjemløshed Dato: 8. maj 2015 Af: Simon Hurni Jensen og Lars Nielsen J. nr. 00.30.10Ø00 1 Baggrund Regeringen udsendte i oktober

Læs mere

FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG

FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG 1 NOTAT FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG ET INTERVIEWSTUDIE BLANDT TIDLIGERE HJEMLØSE DORTE LAURSEN STIGAARD INDHOLD 1 NOTAT 1 FORORD 5 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING 7 Undersøgelsens formål og fokus 7 Sammenfatning

Læs mere

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN HJEMLØSHED I DANMARK 2011 National kortlægning 11:45 Heidi Hesselberg Lauritzen Bence Boje-Kovacs Lars Benjaminsen 11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE

Læs mere

Projektets målgruppe er unge hjemløse mellem 18 og 24 år, som vurderes til at være den mest udsatte gruppe af hjemløse.

Projektets målgruppe er unge hjemløse mellem 18 og 24 år, som vurderes til at være den mest udsatte gruppe af hjemløse. Projektoplysninger Projektets titel: Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse mellem 18-24 år. Projektets formål og mål Formålet med projektet er at medvirke til at etablere et bedre grundlag for

Læs mere

RAPPORT OM HJEMLØSESTRATEGIEN I RANDERS KOMMUNE

RAPPORT OM HJEMLØSESTRATEGIEN I RANDERS KOMMUNE RAPPORT OM HJEMLØSESTRATEGIEN I RANDERS KOMMUNE 2009-2013 INDLEDNING Hjemløsestrategien blev iværksat i forlængelse af satspuljeforhandlingerne i 2008, hvor partierne bag puljen afsatte midler til et flerårigt

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Ny strategi på udsatteområdet

Ny strategi på udsatteområdet Rammer for Ny strategi på udsatteområdet Indledning I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelsen af besparelser på Handicap og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG

FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG ET INTERVIEWSTUDIE BLANDT TIDLIGERE HJEMLØSE 11:46 DORTE LAURSEN STIGAARD 11:46 FRA HJEMLØSHED TIL EGEN BOLIG ET INTERVIEWSTUDIE BLANDT TIDLIGERE HJEMLØSE DORTE LAURSEN STIGAARD

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2010-2013 har fået til opgave at forestå satspuljeprojektet

Læs mere

Formål med aftalen. Politiske visioner, mål og krav. Lovgrundlag og målgruppe

Formål med aftalen. Politiske visioner, mål og krav. Lovgrundlag og målgruppe - Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune, herunder selvejende institutioner. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Her er en papirversionen af de spørgsmål, som skal besvares for borgere, der får én af de tre bostøttemetoder: CTI, ICM eller ACT.

Her er en papirversionen af de spørgsmål, som skal besvares for borgere, der får én af de tre bostøttemetoder: CTI, ICM eller ACT. Bostøttemetoder (CTI, ICM og ACT) Her er en papirversionen af de spørgsmål, som skal besvares for borgere, der får én af de tre bostøttemetoder: CTI, ICM eller ACT. Husk at alle spørgsmål skal indtastes

Læs mere

Modul 3 Strategier og praksis i CTI

Modul 3 Strategier og praksis i CTI Dan Hermann Helle Thorning Modul 3 Strategier og praksis i CTI Udredning og visitering Dimensioner i borgerens liv CTI- faser og arbejdsopgaver 141 handleplan Afslutning af CTI forløb 1 Udredning En af

Læs mere

Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015

Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015 Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015 Samarbejdsmodellen: Hvad, hvem, hvorfor og hvordan Hvad: Formål, omdrejningspunkter og modellens to spor Hvem: Målgruppe(r)

Læs mere

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver Modul 2 Dan Hermann Helle Thorning CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver 1 2 CTI metoden CTI metoden er en evidensbaseret metode, der er kendetegnet ved et individuelt

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen

Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013. Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Temadag på Kulturværftet i Helsingør d. 17.9 2013 Sara Lindhardt, Voksenenheden, Socialstyrelsen Kort om Projekt Misbrugsbehandling til unge under 18 år Formålet med projektet er at afprøve og dokumentere

Læs mere

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse Annonce Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse 1. Opgaven Skæve boliger er boliger målrettet til hjemløse, der ikke er i stand til at indpasse sig eller ikke magter at bo i en almindelig udlejningsbolig

Læs mere