Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2."

Transkript

1 Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2. En tredjedel af den danske befolkning lider af en eller flere kroniske sygdomme. De lægger beslag på en væsentlig del af ressourcerne i det regionale og kommunale sundhedsvæsen. Borgere med kroniske sygdomme har brug for en tværfaglig og tværsektoriel sundhedsfaglig indsats. (Sundhedsstyrelsen) Alle livets opgaver kræver, at man tilegner sig færdigheder og lærer at beherske dem. Det gælder også den opgave det er at mestre livet med kronisk sygdom. (Komiteen for Sundhedsoplysning) Sundhedsloven fastlægger, at region og kommuner har et delt ansvar for patientrettet forebyggelse og sundhedsfremme. Disse fælles opgaver er udmøntet i en generel rammeaftale og udfyldningsaftaler for udvalgte sygdomsgrupper mellem Region Nordjylland og kommunerne i Nordjylland. Det er op til den enkelte kommune, om de vil indgå i udfyldningsaftalerne. Mariagerfjord Kommune har indgået udfyldningsaftaler på hjerte og KOL området, men ikke på diabetes type 2 området. Som en følge af disse opgaver har Mariagerfjord og Vesthimmerlands Kommuner 1. marts 2009 opstartet et tværkommunalt rehabiliteringsprojekt til borgere med iskæmisk hjertesygdom og KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse). Målgruppen for projektet er borgere, som ifølge udfyldningsaftalen for KOL og iskæmisk hjertesygdom, skal have et tilbud i kommunen. I projektet er der udviklet et koncept med 12 ugers rehabiliteringsforløb til borgere med ovennævnte diagnoser med både undervisning og fysisk træning. Projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2010 og der vil blive udarbejdet en evalueringsrapport i samarbejde med Videncenter for Kronisk syge og Rehabilitering. KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) I Danmark har borgere KOL, de fleste er opstået pga. rygning, en mindre del er erhvervsbetinget. Antallet af indlæggelser med KOL forværring har været kraftig stigende de sidste 20 år. (sundhed.dk) Forholdsmæssigt er der i Mariagerfjord Kommune 3570 borgere med KOL. (Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital) Projektets rehabiliteringstilbud til borgere med KOL indebærer 12 uger med undervisning og fysisk træning efter sundhedsstyrelsen anbefalinger. Fokus for rehabiliteringsindsatsen har været, at borgeren bliver bedre til at handle i forhold til deres sygdom og sundhed, samt bedre at kunne håndtere og leve med deres KOL. Effekten af rehabilitering af borgere med KOL viser sig ved, at borgerne får en bedre livskvalitet og et højere funktionsniveau, samt reduktion i antallet af akutte indlæggelser og intensiv behandling. (Netværk af forebyggende sygehuse) 1

2 Iskæmisk hjertesygdom (Iltmangel i hjertemusklen pga åreforkalkning) I Danmark har omkring borgere iskæmisk hjertesygdom, de fleste som en følge af deres livsstil. Årsagerne til iskæmisk hjertesygdom er primært usund kost, mangel på fysisk aktivitet, rygning, overvægt mm. (Sundhedsstyrelsen) Forholdsmæssigt er der i Mariagerfjord Kommune 630 borgere med iskæmisk hjertekarsygdom. (Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital) Projektets rehabiliteringstilbud til borgere med iskæmisk hjertesygdom indebærer 12 uger med undervisning og fysisk træning efter anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Dansk Cardiologisk Selskab. Fokus for rehabiliteringsindsatsen har primært været forandring af livsstil og vaner, at kunne reagere hensigtsmæssigt i forhold til sin hjertesygdom og at blive bedre til at kunne håndtere og leve med deres hjertesygdom. Forskning viser, at psykosocial støtte til hjertepatienter har positiv indvirkning på deres livskvalitet og helbred. Effekten af hjerterehabilitering ses både som fald i kardiovaskulær død og nye fatale blodpropper, men også i reduktion i genindlæggelser og en bedre livskvalitet. (Dansk Cardiologiske Selskab) Diabetes type 2 (sukkersyge) I Danmark har vi omkring borgere med diabetes type2. Man formoder, at der er lige så mange uopdagede diabetikere. Antallet af diabetikere er stigende og % af dem udvikler senkomplikationer i form af iskæmisk hjertesygdom. (Sundhed.dk) Forholdsmæssigt er der i Mariagerfjord Kommune 1100 borgere med diabetes type2, samt en stor gruppe borgere, som har diabetes type 2 uden at vide det. (Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital) En mulighed kunne derfor være, at disse borgere ligeledes fik muligheden for et rehabiliteringstilbud, evt. sammen med borgere med iskæmisk hjertesygdom. Mange af de borgere, som har været igennem et rehabiliteringstilbud, har haft diabetes som anden diagnose. Forslag til fremtidige modeller Der fremlægges 2 forslag til rehabiliteringsindsatser for borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2 med tilhørende budgetforslag. Det første forslag bygger på et fortsat samarbejde med Vesthimmerland Kommune med henblik på at sikre tilstrækkeligt kvalitet og stabilitet i tilbuddet fremadrettet. Det sidste forslag er baseret på at Mariagerfjord Kommune selv forestår indsatsen. 2

3 Forslag 1: At Mariagerfjord Kommune sammen med Vesthimmerland Kommune tilbyder 12 ugers rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2, herunder mulighed for individuelle samtaler med diætist, sygeplejerske og fysio- eller ergoterapeut. For borgere, som er erhvervsaktive, er der mulighed for individuelle forløb. Det samme koncept, som kører i projektperioden. Forventede antal hold pr år: o 3 KOL hold 12 deltagere på hvert hold o 3 Hjerte/diabetes hold deltagere på hvert hold Individuelle forløb f.eks til borgere, som er erhvervsaktive Opfølgning til borgere med svær sygdom Rehabiliteringsteamet består samlet af 1 fysioterapeut (37t/ugt), 1 ergoterapeut (37t/ugt), 2 sygeplejersker/koordinatorer (37t/ugt) og 2/3 klinisk diætist (25t/ugt). Mariagerfjord Kommunes andel af de samlede udgifter udgør: Budget 1 sygeplejerske/koordinator kr 1 fysio- eller ergoterapeut kr 1/3 diætist kr Husleje og halleje kr Kørselsgodtgørelse kr Træningsredskaber, IT m.m kr Kompetenceudvikling kr I alt årligt fra og med januar kr Forslag 2: At Mariagerfjord Kommune tilbyder 8 ugers rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2 med opfølgning, herunder mulighed for individuelle samtaler med diætist, fysioterapeut og sygeplejerske. For borgere, som er erhvervsaktive, er der mulighed for individuelle forløb. Forventede antal hold pr år: o 4 KOL hold 12 deltagere på hvert hold o 4 Hjerte/diabetes hold deltagere på hvert hold Individuelle forløb f.eks til borgere som er erhvervsaktive Opfølgning til borgere med svær sygdom 3

4 Rehabiliteringsteamet bestående af 1 fysioterapeut (37t/ugt), 1 sygeplejerske (37t/ugt) og ½ klinisk diætist (18½t/ugt) Budget 1 sygeplejerske/koordinator kr 1 fysioterapeut kr ½ diætist kr Husleje og halleje kr Kørselsgodtgørelse kr Træningsredskaber, IT m.m kr Kompetenceudvikling kr I alt årligt fra og med januar kr Projektbeskrivelse Mariagerfjord og Vesthimmerlands Kommuner har fået 3.4 mio kr fra Sundhedsministeriet til et tværkommunalt rehabiliteringsprojekt til borgere med KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) og hjertekarsygdom. Kommunal medfinansiering fra begge kommuner. Projektet er opstartet 1. marts 2009 og forventes afsluttet 31. december Rehabiliteringsforløbene afsluttes dog pr. 1. oktober, hvor 3 medarbejdere stopper. De sidste 2 medarbejdere vil udarbejde evalueringsrapport i samarbejde med Videncenter for Kronisk Syge og Rehabilitering fra 1. oktober til 31. december I projektet er der ansat følgende medarbejdere; 1 fysioterapeut 37 timer, 1 klinisk diætist 24 timer 1 psykolog 37 timer 1 sygeplejerske 35 timer 1 projektleder/sygeplejerske 37 timer Projektet tilbyder 12 ugers rehabiliteringsforløb med undervisning og fysisk træning til borgere med ovennævnte sygdomme. Under forløbet er der mulighed for individuelle samtaler med alle faggruppe, specielt diætist og psykolog har været efterspurgt. Enkelte borgere har haft individuelle forløb af forskellige årsager, bla. erhvervsaktive. Konceptet i rehabiliteringsforløbene er opbygget ud fra de givne anbefalinger på områderne specielt sundhedsstyrelsens anbefalinger. Projektets formål er at udvikle, afprøve og evaluere kommunale indsatser, der Øger borgerens handlekompetence for bedre at kunne håndtere og leve med deres kroniske sygdom, forebygge yderlig sygdom og fremme en sundere livsstil. Medvirke til at skabe koordinerende, sammenhængende og vidensbaseret rehabiliteringsforløb (at sikre samarbejde mellem almen praksis, sygehuse og kommuner med borgeren i centrum) 4

5 Kan forsætte som et delvist eller samlet rehabiliteringstilbud efter projektets afslutning, evt. gennem et tværkommunalt samarbejde. Evaluering udarbejdes i samarbejde med Videncenter for Kronisk Syge og Rehabilitering. Der evalueres på følgende: 1. Oplever borgeren, at de får en øget handlekompetence i forhold til sundhed og sygdom. (Spørgeskema og interviews) 2. Oplever borgeren et forbedret helbred(15 D valideret spørgeskema) 3. Forbedrer borgeren sin sundhedsprofil efter et 12 ugers forløb. 4. Fastholder borgeren sin evt. forbedrede sundhedsprofil efter ½ og 1 år. 5. Fordele og ulemper ved en tværkommunal samarbejdsmodel. På nuværende tidspunkt er der gennemført følgende hold: Mariagerfjord Kommune: 4 ugers testhold for borgere med KOL (juni 2009) i Hobro 1 KOL hold i Hobro august 2009: 16 henviste 11 gennemførte 1 Hjertehold i Als august henviste 7 gennemførte på hold 2 gennemførte som individuelle forløb. 1 KOL hold i Mariager december henviste 14 gennemførte på hold 1 Hjertehold i Hobro januar henviste 9 gennemførte på hold og 1 gennemførte som individuelt forløb. 1 KOL hold i Hobro marts henviste 1 hjertehold i Hobro april x henviste Tilsvarende hold har kørt i Vesthimmerlands Kommune Derudover har vi haft omkring 80 samtaler med borgere på hold, som har haft brug for individuel samtale/vejledning af psykolog, diætist, sygeplejerske eller fysioterapeut (samlet for begge kommuner) samt omkring 10 individuelle forløb tilsammen i de to kommuner. Kommunalt rehabiliteringsforløb for borger med iskæmisk hjertesygdom Nuværende rehabiliteringsforløb i alt 12 uger: Undervisning Antal lektioner Faggruppe Velkomst og introduktion Hvad er sundhed for mig. 1 Alle Iskæmisk hjertesygdomforebyggelse og behandling 3 Sygeplejerske Kost og iskæmisk hjertesygdom 3 Diætist 5

6 Fysisk aktivitet og hjertesygdom 2 Fysioterapeut Angst ved hjertesygdom 1 Psykolog Psykiske reaktioner og redskaber ved kronisk sygdom 2 Psykolog Mål, motivation og vaner 3 Alle faggrupper Besøg af hjerteforeningen 1 Implementeringsindsatser i borgerens nærmiljø 2 Alle fagrupper Opstartssamtale- test 1½ Alle faggrupper Midtvejssamtale 1 Alle faggrupper Afslutningssamtale - test 1½ Alle faggrupper 2 fagpersoner Fysisk træning 30 Fysioterapeut/sygeplejerske I alt 19 timers undervisning og 30 timers fysisk træning samt opstartssamtale med test og 2 timer til implementering af indsatser i nærmiljø. Er fordelt på følgende måde: 2 gange om ugen de første 8 uger, hver gang med 1 times undervisning og 1½ times fysisk træning. De sidste 4 uger kun 1 gang om ugen, men her arbejdes samtidig med indsatser i nærmiljø. Hertil kommer muligheden for individuelle samtaler både med diætist, psykolog, fysioterapeut og sygeplejerske (rygestop/pårørende) Alle borgere undersøges for udfald på 15 D (mistanke om depression) og ved høj score screenes de for depression, samt tilbydes herefter 3-4 udredningssamtaler ved psykolog. Alle borgere gennemgås på en tværfaglig konference, så hele teamet har kendskab til borgeren og kan bidrage med egen faglige ekspertise og indfaldsvinkel. Rehabiliteringsbehovet hos den enkelte er mangefacetteret og kræver en individuel prioriteret indsats med fleksible, tværfaglige løsninger, derfor er det vigtigt med tværfagligt team, som samtidig kan iværksætte tiltag med det samme. Opfølgning på sundhedsprofil efter 3, 6 og 12 mdr. 6

7 Kommunalt rehabiliteringsforløb for en borger med KOL Nuværende rehabiliteringsforløb i alt 12 uger: Undervisning Antal lektioner Faggruppe Velkomst og introduktion Hvad er sundhed for mig. 1 Alle Sygdommen KOL og dens behandling 2 Sygeplejerske Kost og KOL 2 Diætist Fysisk aktivitet og KOL 2 Fysioterapeut Vejrtrækningsteknik og PEEP 1 Fysioterapeut Dyspnøhåndtering 1 Psykolog/sygeplejerske fysioterapeut Psykiske reaktioner og redskaber ved kronisk sygdom 2 Psykolog Mål, motivation og vaner 3 Alle faggrupper Besøg af patientforening/borger 1 Implementeringsindsatser i borgerens nærmiljø 2 Alle fagrupper Opstartssamtale- test 1½ Alle faggrupper Midtvejssamtale 1 Alle faggrupper Afslutningssamtale - test 1½ Alle faggrupper 2 personer Fysisk træning 30 Fysioterapeut/fagperson I alt 18 timers undervisning og 30 timers fysisk træning, samt opstartssamtale med test og 2 timer til implementering af indsatser i nærmiljø. Er fordelt på følgende måde 2 gange om ugen de første 8 uger, hver gang med 1 times undervisning og 1½ times fysisk træning. De sidste 4 uger kun 1 gang om ugen, men her arbejdes samtidig med indsatser i nærmiljø. 7

8 Hertil er der mulighed for individuelle samtaler både med diætist, psykolog, fysioterapeut og sygeplejerske (rygestop/pårørende) Alle borgere undersøges for udfald på 15 D (mistanke om depression) og ved høj score screenes de for depression, samt herefter tilbydes de 3-4 udredningssamtaler ved psykolog. Opfølgning på sundhedsprofil efter 3, 6 og 12 mdr. Alle borgere gennemgås på en tværfaglig konference, så hele teamet har kendskab til borgeren og kan bidrage med egen faglige ekspertise og indfaldsvinkel. Rehabiliteringsbehovet hos den enkelte er mangefacetteret og kræver en individuel prioriteret indsats med fleksible, tværfaglige løsninger, derfor er det vigtigt med tværfagligt team, som kan iværksætte tiltag med det samme. Kommunalt rehabiliteringsforløb for en borger med KOL Nyt rehabiliteringsforløb på 8 uger med opfølgning Undervisning Antal lektioner Faggruppe Sygdommen KOL og dens behandling 2 Sygeplejerske Kost og KOL 2 Diætist Fysisk aktivitet og KOL 2 Fysioterapeut Vejrtræningsteknik og PEEP 1 Fysioterapeut Dyspnøhåndtering/angst 1 Fysioterapeut/Sygeplejerske Psykiske reaktioner og redskaber ved kronisk sygdom 2 Sygeplejerske Rygestop 1 Rygestopinstruktør Mål, motivation og vaner 2 Alle faggrupper Implementeringsindsatser i borgerens nærmiljø 2 Alle fagrupper Opstartssamtale- test 1½ Alle faggrupper 8

9 Afslutningssamtale test 1 Alle faggrupper 2 personer Fysisk træning 22½ Fysioterapeut/sygeplejerske I alt 14 timers undervisning, 22½ timers fysisk træning, 2 timer til implementering af indsatser samt opstartssamtale med test. Opstartssamtalen ligger forud forløbet. Implementeringsindsatserne ligger ude hos borgerne. Individuel diætistvejledning og behandling ved BMI under 20.5 og over 30 Kommunalt rehabiliteringsforløb for en borger med iskæmisk hjertesygdom Nyt rehabiliteringsforløb på 8 uger med opfølgning. Undervisning Antal lektioner Faggruppe Iskæmisk hjertesygdomforebyggelse og behandling 3 Sygeplejerske Kost og iskæmisk hjertesygdom 3 Diætist Fysisk aktivitet og hjertesygdom 2 Fysioterapeut Psykiske reaktioner og redskaber ved kronisk sygdom 2 Sygeplejerske Mål, motivation og vaner 2 Alle faggrupper Besøg af hjerteforening/patientuddannelse 1 Implementeringsindsatser i borgerens nærmiljø 2 Alle faggrupper Opstartssamtale- test 1½ Alle faggrupper Afslutningssamtale - test 1 Alle faggrupper 2 personer Fysisk træning 22½ Fysioterapeut/sygeplejerske I alt 14 timers undervisning, 22½ timers fysisk træning, 2 timer til implementering af indsatser samt opstartssamtale med test. 9

10 Opstartssamtalen ligger forud forløbet. Implementeringsindsatserne ligger ude hos borgerne. Individuel diætistvejledning og behandling ved BMI under 19.5 og over 30 og dyslipidæmi. Kommunalt rehabiliteringsforløb for en borger med diabetes type 2 Nyt rehabiliteringsforløb på 8 uger med opfølgning. Undervisning Diabetes 2 sygdom Faresignaler Følgesygdomme/forebyggelse Medicinsk behandling Antal lektioner 3 Faggruppe Sygeplejerske Kost og diabetes 2 3 Diætist Fysisk aktivitet og diabetes 2 Fysioterapeut Psykiske reaktioner og redskaber ved kronisk sygdom 2 Sygeplejerske Mål, motivation og vaner 2 Alle faggrupper Social rådgivning fx kørekort, ydelser mv. Implementeringsindsatser i borgerens nærmiljø 1 Socialrådgiver/sygeplejerske 2 Alle faggrupper Opstartssamtale- test 1½ Alle faggrupper Afslutningssamtale - test 1 Alle faggrupper 2 personer Fysisk træning 22½ Fysioterapeut/sygeplejerske I alt 14 timers undervisning, 22½ timers fysisk træning, 2 timer til implementering af indsatser samt opstartssamtale med test. Her tænkes et fælles forløb med borgere med iskæmisk hjertesygdom, den sygdomsspecifikke undervisning vil blive delt, men fælles træning. 10

Fra bænkevarmer til danseløve. Resultaterne er opsamlet i perioden august 2009 til marts 2010

Fra bænkevarmer til danseløve. Resultaterne er opsamlet i perioden august 2009 til marts 2010 Status på evaluering af rehabiliteringsprojektet Fra bænkevarmer til danseløve Resultaterne er opsamlet i perioden august 2009 til marts 2010 Udarbejdet af Videncenterleder Jette Bangshaab marts 2010.

Læs mere

Region Nordjylland og kommuner

Region Nordjylland og kommuner Region Nordjylland og kommuner Patientuddannelse Det nordjyske set-up Begreberne på plads Status Hjørring og Aalborg kommune kommunes Rehabiliteringstilbud som eksempel Projekterne Kompetenceudvikling

Læs mere

Diabetes rehabilitering - sådan gør vi i Hjørring Kommune

Diabetes rehabilitering - sådan gør vi i Hjørring Kommune Diabetes rehabilitering - sådan gør vi i Hjørring Kommune Hvem er jeg? Else Deichmann Nielsen Sygeplejerske ved Borgersundhed, Sundhedscenter Hjørring. 67.816 indbyggere Hjørring Sundhedscenter Træningsenheden

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Bilag Projekt Kvalitet i indsatsen for kronisk syge i Himmerland

Bilag Projekt Kvalitet i indsatsen for kronisk syge i Himmerland Bilag Projekt Kvalitet i indsatsen for kronisk syge i Himmerland Side 1 af 8 Tværkommunalt rehabiliteringssamarbejde for borgere med KOL og Hjerte-karlidelser 1. Baggrund og målgrupper Mariagerfjord, og

Læs mere

VEJLEDNING OM HJERTE- REHABILITERING PÅ SYGEHUSE

VEJLEDNING OM HJERTE- REHABILITERING PÅ SYGEHUSE VEJLEDNING OM HJERTE- REHABILITERING PÅ SYGEHUSE 2004 Vejledning om hjerterehabilitering på sygehuse Center for Forebyggelse og Enhed for Planlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom I Thisted Kommune ønsker vi at styrke såvel den monofaglige,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget:

Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalget: Politik område Forslag nr. Tekst: Effekt i 2017 Helårsvirkning 701 1 Rammebesparelse på rehabiliteringstilbud til borgere med kroniske sygdomme (hjertesygdom, diabetes 2, KOL

Læs mere

Konference om Fremtidens sygepleje i kommunerne. At være sygeplejerske i en kommunal rehabiliteringsenhed. Oktober 2011

Konference om Fremtidens sygepleje i kommunerne. At være sygeplejerske i en kommunal rehabiliteringsenhed. Oktober 2011 Konference om Fremtidens sygepleje i kommunerne At være sygeplejerske i en kommunal rehabiliteringsenhed. Oktober 2011 Præsentation Oplægsholder Annette Mark Andersen Sygeplejerske 21 års erfaring fra

Læs mere

Beskrivelse af aktuelle tilbud i kommunerne til patienter med KOL

Beskrivelse af aktuelle tilbud i kommunerne til patienter med KOL Beskrivelse af aktuelle tilbud i kommunerne til patienter med KOL Tilbud Hjørring a) Patientuddannelse, Lær at leve med en kronisk sygdom b) KOL kursus a) Ja, ved instruktør b) Ja, diæstist Frederikshavn

Læs mere

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL KOL-patienter har fået diagnosticeret en Kronisk Inflammatorisk Lungesygdom med en systemisk komponent. Sygdommen medfører vedvarende

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Hoslagt findes beskrivelser af tilbud om træning af KOL og hjertepatienter i Mariagerfjord Kommune

Hoslagt findes beskrivelser af tilbud om træning af KOL og hjertepatienter i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune Ældre- og sundhedschef Carsten Kaalbye Himmerlandsgade 9 9560 Hadsund Hoslagt findes beskrivelser af tilbud om træning af KOL og hjertepatienter i Mariagerfjord Kommune Kroniske sygdomme:

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes!

Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes! Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes! Baggrund: Favrskov, Skanderborg og Silkeborg Kommuner samarbejdede i perioden 2010-2013 om et projekt for udvikling af den kommunale

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Hjerte-Kar Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Skal revideres Sygdomsspecifik sundhedsaftale for Hjerte og

Læs mere

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Samarbejde om borgere med hjertesygdom Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Hjerterehabilitering Sygdomsspecifik sundhedsaftale for hjertekarsygdomme med Region Nordjylland I aftalen stratificeres

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Fra bænkevarmer til danseløve Videncenter for kroniske sygdomme og rehabilitering Udvikling og innovation, UCN

Fra bænkevarmer til danseløve Videncenter for kroniske sygdomme og rehabilitering Udvikling og innovation, UCN VIDENCENTER FOR KRONISKE SYGDOMME OG REHABILITERING Fra bænkevarmer til danseløve Videncenter for kroniske sygdomme og rehabilitering Udvikling og innovation, UCN 1 Udarbejdelse af rapporten Jette Bangshaab,

Læs mere

Resultater fra en landsdækkende patientundersøgelse

Resultater fra en landsdækkende patientundersøgelse Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 79 Offentligt Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering Resultater fra en landsdækkende patientundersøgelse Afdelingen for Sundhed & Forebyggelse

Læs mere

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Teresa Holmberg tho@si-folkesundhed.dk Hvorfor er vi her i dag? Præsentere jer for et udpluk af resultaterne fra en ny undersøgelse

Læs mere

Livsstilscenter Brædstrup

Livsstilscenter Brædstrup Baggrund Livsstilscentret åbnede på Brædstrup Sygehus i 1996 Eneste af sin art i Danmark Modtager patienter fra hele landet Danmarks højst beliggende sygehus, 112 meter over havets overflade Målgrupper

Læs mere

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til Borgeren Lungekursus -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom Indhold Fysisk træning (tilrettelagt for personer med lungesygdom) Undervisning

Læs mere

Hjerterehabilitering i Danmark lige nu! v/lene Joensen Akademisk medarbejder Sundhed og Forebyggelse

Hjerterehabilitering i Danmark lige nu! v/lene Joensen Akademisk medarbejder Sundhed og Forebyggelse Hjerterehabilitering i Danmark lige nu! v/lene Joensen Akademisk medarbejder Sundhed og Forebyggelse Hvad er hjerterehabilitering Et fuldt rehabiliteringsforløb indeholder: Undervisning om sygdom og behandling

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Hjerterehabilitering: Status og udfordringer v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Dagsorden Baggrund Status Udfordringer Hjerterehabilitering Hospital Hospital Kommune Kommune, almen praksis & foreninger

Læs mere

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Baggrund I Rebild Kommune er der i alt 28.892 borgere, hvoraf der er 16.435 borgere i den erhvervsaktive alder (20-64 år). Hvert år er der ca. 173 nye kræfttilfælde

Læs mere

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom ISKÆMISK HJERTESYGDOM HJERTERYTMEFORSTYRRELSE HJERTEKLAPSYGDOM HJERTESVIGT RESUMÉ 2018 Resumé I dag lever ca. en halv million voksne

Læs mere

Ansøgning til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ansøgning til pulje vedr. forløbsprogrammer.

Ansøgning til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ansøgning til pulje vedr. forløbsprogrammer. Ansøgning til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 - ansøgning til pulje vedr. forløbsprogrammer. Pleje og Omsorg Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001

Læs mere

Har du hjertekarsygdom, KOL eller type 2 diabetes? Har du eller har du haft kræft? Har du smerter i knæene på grund af slidgigt?

Har du hjertekarsygdom, KOL eller type 2 diabetes? Har du eller har du haft kræft? Har du smerter i knæene på grund af slidgigt? Har du hjertekarsygdom, KOL eller type 2 diabetes? Har du eller har du haft kræft? Har du smerter i knæene på grund af slidgigt? Læs mere Vil du have en mere aktiv hverdag? Have større overskud i hverdagen?

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til Borgeren Lungekursus -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom Indhold Fysisk træning (tilrettelagt for personer med lungesygdom) Undervisning

Læs mere

Livsstilscenter Brædstrup Landskursus for diabetessygeplejersker d. 28/

Livsstilscenter Brædstrup Landskursus for diabetessygeplejersker d. 28/ Livsstilscenter Brædstrup Landskursus for diabetessygeplejersker d. 28/10 2017 Lene Lange, Leder Sarah Bregendahl, Udviklingsansvarlig Livsstilscentrets baggrund Åbnede som en del af Brædstrup sygehus

Læs mere

Solrød Kommunes rehabiliteringstilbud Rehabilitering er en målrettet og en tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk.

Solrød Kommunes rehabiliteringstilbud Rehabilitering er en målrettet og en tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Solrød Kommunes rehabiliteringstilbud Rehabilitering er en målrettet og en tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren som har risiko for at få betydelige

Læs mere

Systematisk hjerterehabilitering

Systematisk hjerterehabilitering PROJEKTBESKRIVELSE Skrevet af: Svend Juul Jørgensen, Ulla Axelsen og Michael Daugbjerg Systematisk hjerterehabilitering Baggrund... 2 Formål... 3 Projektmål... 3 Succeskriterier... 3 Strategiske overvejelser...

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Rammerne om Det kommunale Sundhedscenter

Rammerne om Det kommunale Sundhedscenter Rammerne om Det kommunale Sundhedscenter Lovgivning Nationale rammer Politik Sundhedsaftalen Sundhedstilbud i DKS Målgruppe, medarbejdere og flow Borgere med kronisk sygdom / risiko for kronisk sygdom

Læs mere

Strategi på lungeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Strategi på lungeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune Strategi på lungeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune Sundhed og Omsorg Faglig Drift og Udvikling 2018 1 Indhold Indledning... 3 Definition og forekomst af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)... 3 Indlæggelser

Læs mere

Koncept for forløbsplaner

Koncept for forløbsplaner Dato 29-09-2015 Sagsnr. 1-1010-185/1 kiha kiha@sst.dk Koncept for forløbsplaner 1. Introduktion Der indføres fra 2015 forløbsplaner for patienter med kroniske sygdomme jf. finanslovsaftalen for 2015. Initiativet

Læs mere

Sygehus. Læge. Kommune

Sygehus. Læge. Kommune Det nære sundhedsvæsen Esbjerg Kommune Sygehus Læge Kommune I dag - Incitamenter Kommune 200 mio. Privatpraktiserende fysioterapeuter Almen praksis/ Special læger Borgerne Region (sygehuse) Fælles sprog

Læs mere

Projekt Den hele kroniker et forløbsprogram initiativ

Projekt Den hele kroniker et forløbsprogram initiativ Ringsted september 2009 Ansøgning til pulje til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Projekt Den hele kroniker et forløbsprogram initiativ Kontaktpersoner i Ringsted Kommune: Sundhedschef

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Implementering af den kommunale del af forløbsprogrammer for de kroniske sygdomme diabetes type 2, KOL og hjerte-karsygdom.

Implementering af den kommunale del af forløbsprogrammer for de kroniske sygdomme diabetes type 2, KOL og hjerte-karsygdom. Ansøgning til pulje i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012. 29. september 2009 Implementering af den kommunale del af forløbsprogrammer

Læs mere

Organisering af indsatsen for kronisk syge i Sønderborg Kommune

Organisering af indsatsen for kronisk syge i Sønderborg Kommune Organisering af indsatsen for kronisk syge i Sønderborg Kommune Thomas Lund Sørensen Afdelingschef, Sundhed Speciallæge i samfundsmedicin Opgaven Definitioner Loven Sundhedsaftalen Organisering Kommunikation

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

9. Evt. - Henv. fra Aalborg Kommune ang. screening for type 2 diabetes

9. Evt. - Henv. fra Aalborg Kommune ang. screening for type 2 diabetes Det tværsektorielle forum for Diabetes type 2 Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf.: 98 77 10 50 www.kronikerenheden.dk Referat af mødet den 19. maj 2009 i det tværsektorielle forum for Type 2 diabetes. Dagsorden:

Læs mere

Notat Regionale overvejelser om opgavefordeling vedr. gruppebaseret patientuddannelsestilbud

Notat Regionale overvejelser om opgavefordeling vedr. gruppebaseret patientuddannelsestilbud Afdelingen for Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Anne Bach Stisen Journal nr.: 07/894 E-mail: Anne.B.Stisen@regionsyddanmark.dk Dato: 26. juni 2007 Telefon: 7663 1232 Notat Regionale overvejelser om opgavefordeling

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september

Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september Sundhedskonsulent Cand.comm PhD Lucette Meillier Center for Folkesundhed Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Der er ophobet 135.000

Læs mere

Introduktion til Det kommunale Sundhedscenter. Afrapportering af projekt Status på forandring 2014

Introduktion til Det kommunale Sundhedscenter. Afrapportering af projekt Status på forandring 2014 Introduktion til Det kommunale Sundhedscenter Afrapportering af projekt 2010-13 Status på forandring 2014 Specialkonsulent og afdelingsleder Tove Tranæs Voss Skanderborg Sundhedscenter - et sundhedshus

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen. Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme

Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen. Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplægsholderen Alice Morsbøl, kontorchef Regional koordinerende funktion,

Læs mere

Rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringsforløb Rehabiliteringsforløb Sundhedsloven 119 Kvalitetsstandard Godkendt af Sundhedsudvalget den 1. december 2009 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Rehabiliteringsforløb 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER (Gill Sans pt) Birgitte Gade Koefoed Forebyggelsescenterchef Speciallæge i samfundsmedicin, ph.d. MPA Forebyggelsescenter Nørrebro Friday,

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Program Træning af hjertepatienter

Program Træning af hjertepatienter Program Træning af hjertepatienter Modul 1: 8. 10. januar 2019 Modul 2: 6. marts 2019 Bispebjerg Hospitals Uddannelsescenter, indgang 50, lokale 11 Tuborgvej 235, 2400 København NV Læringsmål Evidens og

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Serviceområde SO 18, Sundhed og Ældre og SO 19, Forebyggelse Det nære sundhedsvæsen - den del af sundhedsvæsenet som

Læs mere

Angst og depression - hvordan kan vi screene? Henriette Knold Rossau, cand. scient. san. publ. Pia Munkehøj, cand. mag. psych.

Angst og depression - hvordan kan vi screene? Henriette Knold Rossau, cand. scient. san. publ. Pia Munkehøj, cand. mag. psych. Angst og depression - hvordan kan vi screene? Henriette Knold Rossau, cand. scient. san. publ. Pia Munkehøj, cand. mag. psych. Institut for Sundhedsfaglig og Teknologisk Efter- og 29. maj 2015 Agenda Evidens

Læs mere

Anna Bachmann Boje Sundheds og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune Projektledelse ide og monitorering Stine Lauridsen Malin Lundh Lisbet Knold

Anna Bachmann Boje Sundheds og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune Projektledelse ide og monitorering Stine Lauridsen Malin Lundh Lisbet Knold Anna Bachmann Boje Sundheds og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune Projektledelse ide og monitorering Stine Lauridsen Malin Lundh Lisbet Knold Forebyggelsescenter Nørrebro Inddragelsespiloter - erfaringsbidrag,

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde og samtidighed

Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde og samtidighed Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde og samtidighed Seminar for DS-ILPS mandag den 12. marts 2018 Lene Olesen og Elisabeth Skibsted, Sundhedsstyrelsen Agenda Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde

Læs mere

1 Ansøger Allerød Kommune. 2 Kontaktperson Sundhedschef Lisbeth Pedersen, Allerød Kommune Telefon: Mail:

1 Ansøger Allerød Kommune. 2 Kontaktperson Sundhedschef Lisbeth Pedersen, Allerød Kommune Telefon: Mail: Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010 2012. 1 Ansøger Allerød Kommune. 2 Kontaktperson Sundhedschef

Læs mere

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr

PROJEKTKOMMISSORIUM. Projektkommissorium for Billund. A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr PROJEKTKOMMISSORIUM A. Forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom KMD sags nr. 32876 Udarbejdet af: MS Udarbejdet d. 28.09.09 1 B. Projektbeskrivelse Flere og flere danskere lever et liv med en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 89 Folketinget 2009-10 Fremsat den 9. december 2009 af Sophie Hæstorp Andersen (S), Karen J. Klint (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karl H. Bornhøft (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn

Læs mere

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1 Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter Karen la Cour, SDU, HMS 1 11 projekter i 15 kommuner Karen la Cour, SDU, HMS 2 TILLYKKE! Karen la Cour, SDU, HMS 3 Disposition Rammer

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 1. Ansøger Rudersdal Kommune. 2. Projektets titel Forløbsprogrammer

Læs mere

Slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtager (kommunens eller regionens navn) Helsingør Kommune Projektnummer/numre (jf. tilsagnsskrivelse)

Læs mere

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne Chefkonsulent Steen Rank Petersen 15-11-2012 Kommunernes første fælles sundhedspolitiske udspil Med udspillet melder

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Skive Kommune Viborg Kommune

Skive Kommune Viborg Kommune Skive Kommune Viborg Kommune Vi fletter sammen om hjerterehabilitering Et års erfaring fra et fælles forløb med hjerterehabilitering fase 2 Borgeren er udredt og lægefagligt vurderet stabil Afdelings sygeplejerske

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Den kroniske patient i Region Sjælland

Den kroniske patient i Region Sjælland NOTAT Den kroniske patient i Indledning Ca. en tredjedel af den danske befolkning lider af en eller flere kroniske sygdomme. Mange lider af en kronisk sygdom uden at vide det. Kroniske sygdomme og følgesygdomme

Læs mere

Udviklingen i kroniske sygdomme

Udviklingen i kroniske sygdomme Forløbsprogrammer Definition Et kronikerprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger

Læs mere

Debatmøde 5: Styrket samarbejde på sundhedsområdet. Kend din kommune - og styr den

Debatmøde 5: Styrket samarbejde på sundhedsområdet. Kend din kommune - og styr den Debatmøde 5: Styrket samarbejde på sundhedsområdet Kend din kommune - og styr den Tre vigtigste i KL s udspil Det Nære Sundhedsvæsen Flere opgaver skal løses i det nære sundhedsvæsen forebyggelse fremfor

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Kronikermodellen En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Annette Fenger, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk afd. Kvalitetsteam, Regionshospitalet Viborg, Skive,Kjellerup Definition af kronisk

Læs mere

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1 Hjertesvigtklinikken Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling M1 Velkommen til hjertesvigt-klinikken på M1 På hjerteafdelingen har vi specialuddannet en gruppe sygeplejersker, som i samarbejde med

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. stabile hjertekramper. Pakkeforløb for hjertesygdomme

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. stabile hjertekramper. Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om stabile hjertekramper Pakkeforløb for hjertesygdomme PakkeForløb- stabile hjertekramper I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad

Læs mere

Evaluerings- og Videnscenter for Rehabilitering af Mennesker med kronisk sygdom.

Evaluerings- og Videnscenter for Rehabilitering af Mennesker med kronisk sygdom. Evaluerings- og Videnscenter for Rehabilitering af Mennesker med kronisk sygdom. Trin 1 - et pilotprojekt vedr. metode til systematisk dataindsamling for sundhedsmæssige effekter af rehabilitering af kronisk

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Baggrund og formål Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Læs mere

Temagruppen for sundhedsfremme og forebyggelse i Region Midtjylland. Sundheds- og sekretariatschef Pia Moldt

Temagruppen for sundhedsfremme og forebyggelse i Region Midtjylland. Sundheds- og sekretariatschef Pia Moldt Temagruppen for sundhedsfremme og forebyggelse i Region Midtjylland Sundheds- og sekretariatschef Pia Moldt Temagruppens sammensætning Delt formandsskab og sekretariatsfunktion mellem region og kommuner:

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Shared Care i Region Hovedstadens Psykiatri

Shared Care i Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. 3864 0000 38640078 3864 0007 psykiatri@regionh.dk www.psykiatri-regionh.dk Dato: 11. november 2015 Shared Care i Region Hovedstadens

Læs mere

Center for Sundhedsfremme Ringkøbingvej Varde Margit Thomsen

Center for Sundhedsfremme Ringkøbingvej Varde  Margit Thomsen Center for Sundhedsfremme Ringkøbingvej 32 6800 Varde www.sundhedsfremme.vardekommune.dk/ Margit Thomsen math@varde.dk Hvem er vi? 1 diætist,1sygeplejerske,3 fysioterapeuter, 1 misbrugskonsulent, 1 socialrådgiver,

Læs mere

REKRUTTERING I FREDERICIA KOMMUNE VED TINA LØNGREN REHER TEAMLEDER GENOPTRÆNINGS CENTERET FREDERICIA KOMMUNE

REKRUTTERING I FREDERICIA KOMMUNE VED TINA LØNGREN REHER TEAMLEDER GENOPTRÆNINGS CENTERET FREDERICIA KOMMUNE REKRUTTERING I FREDERICIA KOMMUNE VED TINA LØNGREN REHER TEAMLEDER GENOPTRÆNINGS CENTERET FREDERICIA KOMMUNE GenoptræningsCentret Fredericia Sundhedspolitiske mål Forbedre folkesundheden Mere sundhedsfremme

Læs mere

Spørgeskemaet om fysioterapeuters og ergoterapeuters opgaver i kræftrehabilitering indeholder fire temaer:

Spørgeskemaet om fysioterapeuters og ergoterapeuters opgaver i kræftrehabilitering indeholder fire temaer: Spørgeskemaet om fysioterapeuters og ergoterapeuters opgaver i kræftrehabilitering indeholder fire temaer: 1) Implementering af anbefalinger fra nationale og regionale programmer 2) behovsvurdering 3)

Læs mere

Sundhedsprofilerne som planlægningsværktøj

Sundhedsprofilerne som planlægningsværktøj Center for Sundhed Sundhedsprofilerne som planlægningsværktøj Jean Hald Jensen Enhedschef for Enhed for Tværsektoriel Udvikling Center for Sundhed Oplæg ved konferencen: Danskernes sundhed tal fra den

Læs mere

KOL rehabilitering. Til dig, der har KOL og som ønsker en bedre livskvalitet. DiN GENVEJ TiL SUNDHED

KOL rehabilitering. Til dig, der har KOL og som ønsker en bedre livskvalitet. DiN GENVEJ TiL SUNDHED KOL rehabilitering Til dig, der har KOL og som ønsker en bedre livskvalitet DiN GENVEJ TiL SUNDHED Et bedre liv med garanti Videnskabelige undersøgelser viser, at rehabilitering med fysisk træning, rygestop,

Læs mere