Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012"

Transkript

1 Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 2. september 2014: Punkt 1.5 tilføjes: DBI retningslinje 001, Automatiske brandsikringsanlæg - Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 002, Automatiske brandsikringsanlæg - Certificering af kvalificerede personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 004, Automatiske brandsikringsanlæg, Færdigmelding, inspektion og godkendelse DBI retningslinje 005, Automatiske brandsikringsanlæg, Drift og vedligeholdelse Tabel 3 tilføjes: Bygningskategori Formålet med Brandventilation Erstatningsluft Aktivering brandventilationen (A a = Aerodynamisk (A a = Aerodynamisk og anlægstype effektivt areal) effektivt areal) BR 2010, anvendelseskategori 1-5, let tagkonstruktion, bygning højst 1000 m² Sikre bæreevne af brandmæssigt ubeskyttede, bærende bygningsdele Anlægstype 2 A a = 2% af etageareal for bygning 500 m 2 og A a = 10 m² for bygning > 500 m 2 A a Automatisk på varme- eller røgdetektering BR 2010, anvendelseskategori 1-5, let tagkonstruktion, bygning over 1000 m² Sikre bæreevne af brandmæssigt ubeskyttede bærende bygningsdele Anlægstype 2 A a = 10 m² pr. røgzone A a Kan dog dække flere røg-zoner, hvis de er i åben forbindelse Automatisk på varmeeller røgdetektering BR 2010, rum i anvendelseskategori 1 og 3 med gulvareal > 1000 m² Sikre mod brandudbredelse fra røglag Anlægstype 3 A a = 10 m² pr. røgzone A a Kan dog dække flere røgzoner, hvis de er i åben forbindelse Automatisk på varmeeller røgdetektering eller manuel aktivering efter en vurdering i hvert enkelt tilfælde

2 BR 2010, røgudluftning Røgudluftning i trapperum Anlægstype røgudluftning A a = 0,4 m² røglem i/ved tag eller oplukkeligt vindue for hver etage eller mekanisk luftskifte på 6 gange i timen Døre eller lemme til det fri Manuel aktivering af røglem ved indgangsetage og manuel åbning for sikring af erstatningsluft BR 2010, røgudluftning Røgudluftning af primær indsatsvej, kældre og tagrum og øvrige rum uden oplukkelige vinduer Anlægstype Røgudluftning Frit åbningsareal på 0,5% af rummets etageareal, via almindelige vinduer eller mekanisk luftskifte på 6 gange i timen Døre eller lemme til det fri Manuel aktivering af røglem ved adgangsdør til området og manuel åbning for sikring af erstatningsluft Punkt 4.3 tilføjes/ændres: Ved placering af brandventilationsåbninger skal der tages hensyn til, at brandventilationen skal være effektiv ved alle vejrforhold, herunder ved påvirkning fra vind, sne og is. Vindpåvirkning kan medføre at der skal etableres vindafhængig styring og flere åbninger. For brandventilations anlæg type 1 med brandventilationsåbninger i facader, skal der etableres det dobbelte aerodynamiske frie åbningsareal, således at der ved ugunstig vind påvirkning er det nødvendige areal til stede på en enkelt facade. Alternativt skal der foreligge en brandteknisk dimensionering hvor vindpåvirkningen indgår som en del af eftervisningen. Såfremt brandventilationsåbningernes aerodynamiske fri åbningsareal reduceres af tilstødende vinduer, solafskærmning, gitre m.m. skal dette medtages i beregningerne (korrektionsfaktor). Der skal foretages en arealmæssig korrektion når afstanden mellem to brandventilationsåbninger er mindre end en gang åbningshøjden. Er åbningshøjden over en meter vil der ikke skulle foretages arealmæssig korrektion, såfremt afstanden mellem to brandventilationsåbninger er mindst en meter.

3 Etableres der solafskærmninger eller andre hindringer der ved aktivering af brandventilationsanlæg automatisk skal køres væk fra brandventilationsåbninger, skal forbindelserne frem til disse overvåges og komponenter nødstrømforsynes i henhold til afsnit 4.5 og 4.6. Kabling udføres som angivet i afsnit 4.8. Det er vigtigt at sikre, at brandventilationsåbningen fungerer i tilfælde af brand. Idet en brandventilationsåbning antages at have en levetid på ca år, og da den skal afprøves mindst 4 1 gang om året, er en pålidelighedsklasse (RE) svarende til åbninger og lukninger mindstekravet. Benyttes brandventilationsåbningen også til komfortventilation, skal den kunne åbne og lukke gange, når den kun bærer egenlasten. Såfremt brandventilationsåbningen ikke anvendes til komfortventilation kræves pålidelighedsklasse RE Punkt 4.5 afsnit 10 tilføjes: Alternativt kan tavler placeres i betjeningsområdet hvis de forsynes med objektovervågning af røgeller termodetektor i eller ved tavler. Aktivering af en detektor skal medføre at brandventilationen aktiveres. Objektovervågning udføres som anlægstype 4 efter DBI retningslinje 232 Automatiske brandalarmanlæg med detektorer som er certificeret efter DS/EN 54 serien. Punkt Afbrydere tilføjes: Der skal være mulighed for at afbryde både primær og sekundær forsyning enkeltvis for hver zone. Afbryderen skal placeres i eller ved kontroludstyret. Det skal fremgå af betjeningsvejledningen hvordan anlægget afbrydes, således at motorer ikke kan aktiveres under reparation. Afbrydere der ikke har dokumenteret en brandmodstandsevne svarende til en brandventilationsåbning, skal monteres i rummets laveste tredje del eller placeres uden for den brandmæssige enhed som anlægget betjener. Punkt sidste afsnit slettes: Forsyningsadskillere der ikke har dokumenteret en brandmodstandsevne svarende til en brandventilationsåbning, skal monteres i rummets laveste tredje del eller placeres uden for den brandmæssige enhed som anlægget betjener.

4 Punkt 4.8 sidste afsnit slettes Kabler skal fremføres adskilt fra andre installationer. Punkt tilføjes: Derudover skal hastigheden i det frie åbningsareal (jf.ds/cen/tr ), for tilførsel af erstatningsluft, begrænses til maksimalt: Punkt ændres: Anlægsovervågning med automatisk ugentlig funktionskontrol, skal anvendes til brandventilationsanlæg, der betjener mere end en enkelt brandmæssig enhed. Øvrige anlæg kan valgfrit udføres med eller uden automatisk funktionskontrol. Anlægsovervågning med brandsikringsautomatik er baseret på en automatisk ugentlig funktionskontrol af komponenterne i brandventilationsanlægget. Hvis det ved funktionsprøven konstateres at der er en fejl ved anlægget, aktiveres anlæggets komponenter som ved brandtilstand. For anlæg uden automatisk funktionskontrol skal alle komponenter overvåges af ABV-anlægget. Forbindelserne overvåges fra ABV-kontrolpanelet. Der skal overvåges for brud og kortslutning i hele forbindelsens længde. Overvågningen omfatter også forsyninger til 230/400 V motorer, hvilket kan ske via frekvensomformere eller med særligt overvågningsudstyr. Punkt tilføjes: Der skal udarbejdes en styringsstrategi der inkluderer en vurdering af konsekvenser ved svigt eller manglende tilbagemelding fra komponenter. Mekanisk brandventilation aktiveres via automatiske detektorer tilsluttet et automatisk brandalarmanlæg (ABA) eller et brandventilationsanlæg (ABV), der sikrer automatisk start i tilfælde af brand. Punkt ændres: Kabelforbindelser fra BSA udføres som ikke overvågede og ikke brandbeskyttede kabler, da fejl i disse ikke hindrer funktionen af ABV-anlægget. BSA-tavlen skal placeres i teknikrum/ventilationsrum som skal udgøre egen brandcelle. Rummet må kun anvendes til andre tekniske installationer herunder evt. andre hovedkomponenter til ABV-anlægget. Teknikrummet må ikke være en del af ABV-anlæggets betjeningsområde Punkt tilføjes: For mekanisk brandventilation anlægstype 1 og 2 kræves to uafhængige strømforsyninger, hvor hver strømforsyning skal kunne håndtere systemet fuldt ud.

5 Med fuldt ud menes et anlæg som kan klare den krævede dokumenterede volumenstrøm som er nødvendigt for at sikre de beregnede forhold i bygningen under brand. Såfremt der er regnet på flere samtidige aktive røgzoner skal dette imødekommes i fastsættelsen af strømforsyningen. Punkt slettes: El-forsyningsanlæg samt bygnings- og maskininstallationer skal være dimensioneret på en sådan måde, at spændingen på motorens tilslutnings-klemmer mindst er 96% af motorens mærkespænding ved fuld belastning. Punkt 5.7 tilføjes: Mekanisk brandventilation udføres med en luftrate på mindst 3000 m3/h. Hvor en elevatorskakt har flere døre mod samme brandmæssige enhed, beregnes luftraten som 3000 m3/h pr. elevatordør til den kritiske zone. Dog reduceres luftmængden således, at der ikke skabes et undertryk over 50 Pa i elevatorskakten med alle døre og vinduer lukkede i bygningen. Der skal ikke etableres erstatningsluft for ABV anlæg i elevatorskakte. Behovet for etablering af trykaflastning eller reduktion af luftmængden skal dog vurderes, så det sikres at der ikke skabes et undertryk, der giver anledning til, at der skal anvendes mere kraft end 100 N for at åbne en vilkårlig flugtvejsdør. Punkt 6.1 tilføjes: Anvendes røglemme udføres de i henhold til DS/EN , med et aerodynamisk frit åbningsareal på mindst 0,4 m2, eller de kan udføres som en lem med et frit åbningsareal på 1m 2. Punkt ændres til: Styringer for røgudluftning og overvågning Røgudluftning aktiveres manuelt af beredskabet. Mekanisk røgudluftning opbygges med henholdsvis en overvågnings-og styredel og samt en strømforsyningsdel til ventilatorer og spjæld. Overvågnings og styredelen Styreenheden, herefter kaldet kontrolpanel, skal kunne aktivere, overvåge og strømforsyne de tilsluttede enheder. Elektriske forsyningsanlæg samt bygnings- og maskininstallationer, der er nødvendige for korrekt funktion af røgudluftningsanlægget med tilhørende overvågnings- og alarmanlæg, skal opfylde kravene i dette afsnit.

6 Punkt 8 ændres: Udover CE-mærkningen af de enkelte komponenter skal det samlede brandventilationsanlæg CEmærkes i henhold til maskindirektivet og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. ABEK (ABEK 612 ). Ny figur 8.1 Funktion under brand i ovenstående eksempel brandklasse F B 300, hvilket betyder, at komponenten er prøvet ved en temperatur på 300 C i 30 minutter. F B 200 er den laveste klassifikation, der kan deklareres under denne standard. Ny figur 8.2

7 Reaktionstid opstartstid i eksemplet 30 sekunder ved en snelast SL = N/m2. Funktion under brand i eksemplet brandklasse F , hvilket betyder, at ventilatoren er prøvet ved en temperatur på 300 C i 60 minutter. F 200 er den laveste klassifikation, der kan deklareres under denne standard. Motor-klasse i eksemplet klasse B / klasse F, motorer skal opfylde kravene i EN Punkt 9 ændres til: Installation, vedligeholdelse og godkendelse ny figur 9.1 indsættes sidst i afsnit 9: Anlæg hvor byggeandragende er indsendt før 1/ Årligt service eftersyn af godkendt ABV installatør - Inspiceres af akkrediteret inspektionsvirksomhed - Ombygning/udvidelse af godkendt ABV installatør ABV type 1, 2 og 3 Nej Nej (1) Nej (2) Røgudluftning Nej Nej Nej Anlæg hvor byggeandragende er indsendt efter 1/ Projekteres og installeres af godkendt ABV installatør - Inspiceres af akkrediteret inspektionsvirksomhed - Årligt service eftersyn af godkendt ABV installatør - Ombygning/udvidelse af godkendt ABV installatør Ja Nej Ja Nej (3) Ja Nej Ja Nej 1. Krav fra myndigheder, forsikringsselskaber eller anlægsejer om inspektion kan forekomme på anlæg der installeret før 1/ Hvis der er krav fra myndigheder, forsikringsselskab eller anlægsejer om inspektion og godkendelse efter RL. 027 er RL vedr. godkendt installatør m.m. gældende. 3. Hvis der er krav fra myndigheder, forsikringsselskab eller anlægsejer om inspektion og godkendelse af røgudluftning efter RL. 027, medfører dette ikke krav om godkendt installatør efter RL Punkt 10 opbevaring af dokumentation ændres: Som dokumentation for udført årlig serviceeftersyn skal betjeningspanelet kontrolpanelet forsynes med selvklæbende mærkat med oplysninger om følgende:

8 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 11. september 2013: Nyt punkt 3.3 efter sidste afsnit tilføjes: Defekte enkeltkomponenter i anlæg installeret i henhold til tidligere forskrifter/vejledninger, som fx motorer til brandventilationsåbninger, komponenter i kontrolpaneler, betjeningspaneler tillades udskiftet. Dette forudsætter at fx åbningshastighed, brandmodstandsevne m.m. mindst lever op kravene ved anlæggets installationstidspunkt. Nyt punkt 4.10 Brandventilation i elevatorskakte: Elevatorskakte der forsynes med døre udført efter DS/EN 81-58, bør ifølge Eksempelsamling for brandsikring af byggeri, udføres med automatisk brandventilationsanlæg. Brandventilation i elevatorskakte etableres for at hindre røgspredning til andre brandmæssige enheder via elevatorskakte. Systemopbygning samt krav til betjeningspaneler, kontrolpaneler, overvågning, strømforsyning, installation og brandmodstandsevne, udføres som angivet i punkt Brandventilationsåbninger i elevatorskakte skal have et aerodynamisk frit åbningsareal på mindst 0,45 m2. Hvor en elevatorskakt har flere døre mod samme brandmæssige enhed, skal der etableres mindst 0,45 m2 aerodynamisk åbningsareal pr. dør. Der skal ikke etableres erstatningsluft for ABV anlæg i elevatorskakte. Termisk brandventilation i elevatorskakte bør ikke anvendes i bygninger over 22 meter. Detektering udføres med røgdetektorer jf. DS/EN 54-7 eller DS/EN Benyttes punktdetektorer placeres en røgdetektor uden for skakten. Der placeres en detektor pr. etage højst 6 meter fra elevatordøre. Benyttes aspirationsanlæg installeres rørsystemet for detektering inde i elevatorskakten, således at hele skaktens højde er overvåget. Betjeningspanelet for aspirationsanlæg skal placeres uden for elevatorskakten, i et let tilgængeligt område i en højde af 1,5-1,7 m. I områder hvor der er installeret ABA anlæg skal detektorer, der overvåger området foran elevatordøre, aktivere ABV-anlægget. I områder hvor der ikke er installeret ABA anlæg, kan detektorer tilsluttes ABV-anlæggets kontroludstyr. Øvrige krav til installation og placering af detektorer er angivet i DBI retningslinje 232. Elevatorstol køres ved alarmtilstand til udgangsetage/terræn, og skal forblive her indtil alamtilstand er tilbagestillet.

9 For brandmandselevatorer der skal benyttes under en brand, kan systemer med undertryk ikke anvendes. Kravene til brandmandselevatorer er angivet i DS/EN samt DS/EN Punkt side 56 ændres til: For mekanisk brandventilation anlægstype 1 og 2 kræves to uafhængige strømforsyninger, hvor hver strømforsyning skal kunne håndtere systemet fuldt ud. En sekundær strømforsyning iht. nærværende retningslinje kan udføres som en nødstrømsforsyning der er i overensstemmelse med DS/EN og stærkstrømsbekendtgørelsen kap. 35 eller fra to separate forsyningstransformere i den offentlige net-forsyning (primær forsyning og sekundær forsyning). Forsyningstransformerne kan være placeret i bygningen kun til brug for bygningen eller være placeret ude i terræn som evt. også forsyner andre bygninger. To uafhængige strømforsyninger kan være fra to separate forsyningstransformere placeret i den pågældende bygning kun til brug for bygningen (primær forsyning og sekundær forsyning). To uafhængige strømforsyninger kan også være fra to separate forsyningstransformere placeret ude i terræn som evt. også forsyner andre bygninger. Punkt første afsnit tilføjes: Koblingsudstyr i strømkredse der udgår fra ABV-forsyningstavlen skal dimensioneres efter den faktiske belastning med et tillæg på 50%. Strømkredse for motorer der udgår fra ABVforsyningstavlen, skal dimensioneres efter motorernes mærkestrøm med et tillæg på 50%. Ovennævnte gælder ikke motorer der forsynes via frekvensomformere Punkt sidste afsnit tilføjes: Brandventilatorer og erstatningsluftsventilatorer må forsynes via frekvensomformere såfremt systemopbygningen udføres med ugentlig automatisk funktionskontrol, eller frekvensomformere anvendes til konstant motorovervågning, samt at frekvensomformere placeres i et teknikrum uden for ABV-anlæggets betjeningsområde. Nyt punkt 5.7 Brandventilation i elevatorskakte: Elevatorskakte der forsynes med døre udført efter DS/EN 81-58, bør ifølge Eksempelsamling for brandsikring af byggeri, udføres med automatisk brandventilationsanlæg. Brandventilation i elevatorskakte etableres for at hindre røgspredning til andre brandmæssige enheder via elevatorskakte. Systemopbygning samt krav til betjeningspaneler, kontrolpaneler, overvågning, strømforsyning, installation og brandmodstandsevne, udføres som angivet i punkt Strømforsyning og dimensionering udføres som type 3 system.

10 Mekanisk brandventilation udføres med en luftrate på mindst 3000 m3/h. Hvor en elevatorskakt har flere døre mod samme brandmæssige enhed, beregnes luftraten som 3000 m3/h pr. dør. Der skal ikke etableres erstatningsluft for ABV anlæg i elevatorskakte. Detektering udføres med røgdetektorer jf. DS/EN 54-7 eller DS/EN Benyttes punktdetektorer placeres en røgdetektor uden for skakten. Der placeres en detektor pr. etage højst 6 meter fra elevatordøre. Benyttes aspirationsanlæg installeres rørsystemet for detektering inde i elevatorskakten, således at hele skaktens højde er overvåget. Betjeningspanelet for aspirationsanlæg skal placeres uden for elevatorskakten, i et let tilgængeligt område i en højde af 1,5-1,7 m. I områder hvor der er installeret ABA anlæg skal detektorer, der overvåger området foran elevatordøre, aktivere ABV-anlægget. I områder hvor der ikke er etableret ABA anlæg, kan detektorer tilsluttes ABV-anlæggets kontroludstyr. Øvrige krav til installation og placering af detektorer er angivet i DBI retningslinje 232. Elevatorstol køres ved alarmtilstand til udgangsetage/terræn, og skal forblive her indtil alamtilstand er tilbagestillet. For brandmandselevatorer der skal benyttes under en brand, kan systemer med undertryk ikke anvendes. Kravene til brandmandselevatorer er angivet i DS/EN samt DS/EN Punkt 6.2 tredje afsnit Ved lokaler med en rumhøjde over 3 meter, kan kravet til mekanisk røgudluftning ofte reduceres til 6 gange i timen beregnet for de nederste 3 meters rumhøjde dog mindst et luftskifte på mindst 2 gange i timen for rummets totale rumvolumen - Dog ikke for trapperum som tjener som flugtvej. Punkt andet og tredje punkt tilføjes: I ventilationsrum udført som en selvstændig brandcelle. I ventilationsrummet kan placeres andre tekniske installationer og ventilationsanlæg iht. DS 428. Udsugning kan udføres uden brand- eller røgspjæld mellem betjeningsområde og teknikrum iht. DS 428's regler. I betjeningsområdet, såfremt anlægget udelukkende betjener én brandcelle eller en udelt brandsektion og at bygningsafsnittet er sprinklet. Punkt afsnit 2 og 3 side 74 udgår:

11 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 11. april 2013: Punkt 4.3 sidste afsnit tilføjes: Ved placering i kip forstås også brandventilationsåbninger som er placeret nede af tagfladen. Der må max. være ½ meter fra top af kip til overkant af brandventilationsåbning. Afstand måles i kippens lodlinje. Max 0,5 m Punkt 4.3 næstsidste afsnit ændres til: En brandventilationsåbning skal være deklareret til en snelast på mindst (SL) på N/m2. Der kan dog være brandventilationsåbninger, som er placeret mindre gunstigt og som derfor kan blive udsat for en større snelast. Energistyrelsen har informeret om årsagen til ændringen: S-1990 Eurocodesudvalget for last og sikkerhed har indstillet, at grænsen skulle rykkes fra 720 N/m² til 800 N/m². Indstillingen til ændringen i DS/EN DK NA:2012 er baseret på baggrund af et større udredningsarbejde ifm. de tidligere års tagkollapser inkl. indsamling af data til fastlæggelse af terrænværdien. Der henvises til standarden i bygningsreglementet kap. 4.2, stk. 1. Figur 5.10: Signal fra ABA til BSA ændres så signal går direkte fra ABV-kontrolpanel til BSA.

12 Punkt afsnit 2 udgår Aktiveringssignal til brandtilstand sker via ABA- eller ABV- anlægget til BSA og kabling skal udføres iht. DBI retningslinje 006 Sammenkoblede brandsikringsanlæg. Erstattes af: Såfremt der til brandsikringsautomatikken (BSA) er tilkoblet komponenter som er nødvendige for korrekt drift af ABV-anlægget skal aktiveringssignal til brandtilstand ske via ABV-anlæggets kontrolpanel. (se figur 5.10) Et signal direkte fra ABA-anlægget til brandsikringsautomatikken (BSA) må kun etableres hvis den udelukkende anvendes til brandsikring af komfortventilationen. Punkt afsnit 2 tilføjes: Såfremt der anvendes en dieselgenerator eller et genopladeligt batterisystem (UPS-anlæg) som sekundær strømforsyning skal disse udføres i overensstemmelse af DS/EN : Brandventilation del 10: Energiforsyning. DS/EN del 10 angiver fx krav til brændstof forsyning til generatordrift i 4, 8 eller 72 timer, ved forskellige konfigurationer. Punkt afsnit ændres til: b) Spjæld med brandbeskyttet motor og kabelinstallation Det skal kunne dokumenteres, at disse spjæld ved 600 C varmepåvirkning i 60 minutter kan tilbageholde varmen på den ikke brand eksponerede side, dog uden der stilles særlige krav til røgtætheden. Spjæld og spjældmotor skal være fuld funktionsdygtig under denne brandpåvirkning. Dokumentationen kunne være prøvning efter DS/EN og DS/EN

13 Tabel 3.2 tilføjes TF højlagre under anlægstype røgudluftning TF, sprinklet brandsektion TF Højlagre Røgudluftning Anlægstype røgudluftning Frit åbningsareal på ½ Frit åbningsareal 0,5% af gulvarealet eller mekanisk luftskifte på 6 gange i timen Manuel aktivering ved adgangsdør og manuel åbning for sikring af erstatningsluft Information fra Energistyrelsen om deklarering af røg- og varmeudsugningsventilatorer for brandventilation. Energistyrelsen informerer om problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer for brandventilation. Herunder findes information fra Energistyrelsen samt fakta-ark fra Dansk Standard. Link til information fra Energistyrelsen Link til fakta-ark Information fra Energistyrelsen om brandventilation i elevatorskakte. Hvis en elevator installeres med elevatordøre udført i henhold til DS/EN 81-58, bør elevatorskakten udføres med automatisk brandventilation. Brandventilationen kan normalt udføres uden erstatningsluft som fx: Naturlig brandventilation efter DS/EN Mekanisk brandventilation efter DS/EN Det bør sikres, at der er tilfredsstillende undertryk i elevatorskakten på alle etager. Brandventilationsanlægget skal kontrolleres og vedligeholdes i hele dens levetid. Der bør være en sikker strømforsyning til ventilatorerne, som forsynes med sin egen gruppe til bygningens hovedtavle. Der bør anvendes brandsikre kabler der er funktionsdygtige under brand fra hovedtavle til ventilator medmindre der kan opnås tilsvarende sikkerhed ved anden dokumentation. Ved udsugningskanaler til mekanisk brandventilation der føres gennem andre brandmæssige enheder, skal gennemføringer udføres, så adskillelsernes brandmæssige egenskaber ikke forringes og brand-og røgspredning hindres.

14 Aktivering af automatisk brandventilation i elevatorskakten bør medføre, at elevatorstolen kører til nederste etage hvor der ikke er brand. Det er i midlertidig også vigtigt at understrege, at brandkravene også kan opfyldes på andre måder, hvis det dokumenteres, at sikkerhedsniveauet er tilstrækkeligt Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 31. oktober 2012: Punkt 4.3 første afsnit ændres til: Brandventilationen skal være fordelt jævnt i rummet. Følgende linje udgår: Der skal etableres mindst en brandventilationsåbning pr. 200m2. Punkt 4.3 tredje afsnit ændres til: Ved lofthældninger over 7 o skal alle brandventilationsåbningerne placeres i kip. Hvis der er højst 12 meter mellem åbningerne (figur 4.6), kan afstande på mere end 12 meter fra nærmeste brandventilationsåbning til lavereliggende dele af betjeningsområdet tillades. Hvis brandventilationsåbningerne alle er placeret i kip, og der intet sted i betjeningsområdet er mere end 12 meter til nærmeste brandventilationsåbning, bortfalder kravet om højst 12 meter mellem åbningerne. Følgende afsnit udgår: Ved lofthældninger over 7 skal brandventilationsåbningerne være placeret så højt som muligt i rummet. Brandventilationsåbningerne skal placeres jævnt fordelt i rummets højeste punkt, med højst 12 m mellem åbningerne.

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 11. september 2013: Nyt punkt 3.3 side 21 efter sidste afsnit tilføjes:

Læs mere

DBI Retningslinje 027 2. udgave August 2015 Punkt Rettelse udgivet dato Generelt Nye Brandkrav i bygningsreglementet Per juli er der flyttet en række brandkrav til højlagre, industri og lagerbygninger

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI retningslinje Udgivet af 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34

Læs mere

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation)

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) Luftsluser Åben luftsluse Varm luftsluse Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) What to do! Mulige løsninger iht. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 2. udgave 2016

Læs mere

Færdigmelding af brandventilationsanlæg

Færdigmelding af brandventilationsanlæg Færdigmelding af brandventilationsanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Brandventilation. Indhold

Brandventilation. Indhold Brandventilation Indhold Bygningsreglement.... 3 Brandventilation... 3 Tekniske forskrifter... 5 Røgudluftning... 6 Indledning.... 7 Formålet med brandventilation... 7 Type 1: Brandventilation, der installeres

Læs mere

DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Brandsikringsautomatik. Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S

DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Brandsikringsautomatik. Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Brandsikringsautomatik Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S side 1 Moe & Brødsgaard A/S Rådgivende ingeniører Nøgletal Medarbejdere

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 16. april 2013: Side 22 punkt 1.2.1 tilføjes: Alarmtilstand skal medføre at

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Udfordringer ved naturlig termisk brandventilation set fra installatørens side D+H LUMEX A/S

Udfordringer ved naturlig termisk brandventilation set fra installatørens side D+H LUMEX A/S Udfordringer ved naturlig termisk brandventilation set fra installatørens side Generelle fejl Manglende opdatering af regler: DBI Vejledning 27, DBI Retningslinje 027 Begrebsforvirring Brandventilation,

Læs mere

Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen

Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen Beredskabsstyrelsen 1. september 2006 FOB J.nr.: 004-038/2006 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave Boligventilation Fortolkning af DS 428,. udgave Overgangsordning fra 6. juni 2009 til 6. december 2009 EXHAUSTO fortolkning af DS 428,. udgave - definitioner Definitioner DS 428,. udgave Brandcelle: Rum

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

Færdigmelding til inspektion af automatisk brandventilation

Færdigmelding til inspektion af automatisk brandventilation Færdigmelding til inspektion af automatisk brandventilation Anlægsejer Firma/institution Faktura email email tlf. Installationsadresse Navn tlf. Inspektionsdeltager Inspektionsdeltager tlf. Inspektionsdeltager

Læs mere

Udover de enkelte bemærkninger i høringssvaret vedr. kapitel 8 henvises i øvrigt til Anders Brosbøls og Gerner Nielsens høringssvar.

Udover de enkelte bemærkninger i høringssvaret vedr. kapitel 8 henvises i øvrigt til Anders Brosbøls og Gerner Nielsens høringssvar. Erhvers- og Byggestyrelsen Att. Charlotte Michelsen Direkte tlf.: 7472 8700 Mail: jc@toender.dk Sags id.: 3. december 2010 Høring over eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri. Foreningen af Kommunale

Læs mere

Vejledning om naturlig brandventilation og røgudluftning i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen

Vejledning om naturlig brandventilation og røgudluftning i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen Vejledning om naturlig brandventilation og røgudluftning i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen Brandforebyggelse Vejledning nr. 17 Vejledning om naturlig brandventilation og røgudluftning i bygninger

Læs mere

DBI retningslinie 006

DBI retningslinie 006 2. udgave Januar 2010 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Sammenkoblede brandsikringsanlæg DBI retningslinie 006 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende videncenter,

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

Brandsikringsanlæg i Danmark

Brandsikringsanlæg i Danmark Brandsikringsanlæg i Danmark Indlæg ved FG-konference, 2014 Jacob Andersen, DBI Sprinklerinspektør Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 28-03-2014 / JAN / Møde Program DBI Brandsikringsanlæg

Læs mere

Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg

Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Dansk standard DS 428 4. udgave 2011-09-28 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Code of practice for technical measures for fire protection of ventilation systems DS 428 København

Læs mere

Infrastruktur for brandtekniske installationer

Infrastruktur for brandtekniske installationer Infrastruktur for brandtekniske installationer IDA - møde, 27-10-2016 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 27-10-2016 / AFJ / Møde Lovgivning Brandtekniske installationer Bygningsreglementet (uddrag) Tillæg

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 6. maj 2014: Side 52 punkt 5.3.6, afsnit 4. ændres til: Punktrøgdetektorer

Læs mere

5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af )

5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af ) MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe 5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af 01.01.2016) 5.1 Generelt 5.2 Flugtveje og redningsforhold 5.3 Konstruktive forhold 5.4 Brandtekniske

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24

1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Varslingsanlæg. Projektering og installation. DBI retningslinie 24 1. udgave Maj 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varslingsanlæg Projektering og installation DBI retningslinie 24 Forord DBI retningslinie 24 Varslingsanlæg - Projektering og installation

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

DBI retningslinie 232

DBI retningslinie 232 2. udgave Marts 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut DBI retningslinie 232 Automatiske brandalarmanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk

Læs mere

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau

Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Kvalitative brandsikringsanlæg sikrer ensartet sikkerhedsniveau Retningslinje 001-006 Konference, 24-09-2014 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 24-09-2014 / AFJ / Møde Præskriptive krav Funktions- krav

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 23. juni 2014: Side 29 punkt 3.1.2 afsnit vedr. uudnyttelige tagrum udgår

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri På side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end 22

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 64.81 Brandsikring... 3 64.81.1 Indledning... 3 64.81.2 Generelle principper... 3 64.81.3 Installation/udførelse... 3 64.81.3.1

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Færdigmelding af brandalarmanlæg

Færdigmelding af brandalarmanlæg Færdigmelding af brandalarmanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: Inspektions nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning af dokumentet:

Læs mere

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES RETNINGSLINJER Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2017 1 Bor I i en ejendom, hvor I ønsker at nedlægge bagtrappen for eksempel for at få plads til badeværelser er brandsikring

Læs mere

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til overskriften er der tilføjet "VEJLEDNING OM BRANDSIKKERHED I HØJE BYGNINGER". Flere af afsnittene i tillæget indeholder vejledning, der kan

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter mv. Love og vedtægter vedr. byggeri Brandkrav til jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.02-01 Udgivet 01.02.2008 Revideret

Læs mere

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01.

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01. William Tolstrup - Arkitekt Ap isegårdsvej 4, Lov 4700 Næstved William Tolstrup 2010-03-30 Jour.: D30912543-8 ag: E10044-2 Init.: L/WJ E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 20 21 89 01 Hald ø Lejren enovering

Læs mere

Miniguide For ABA projektering & installation

Miniguide For ABA projektering & installation Miniguide For ABA projektering & installation Uddrag af retningslinje 232 marts 2009 2. udgave 1. Anlægsprojektering 2. Anlægstyper 3. Alment I tabel 2.1 er de forskellige anlægstyper, der benyttes i Danmark,

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Januar 2010 Denne vejledning har til hensigt at beskrive opbygningen og funktionen af et brandmandspanel Lovgivning Med indførelsen af det funktionsbaserede

Læs mere

komplet automatik for systemløsninger SYSTEMBROCHURE

komplet automatik for systemløsninger SYSTEMBROCHURE fire safety automatik FW: DK 04.0 CC komplet automatik for systemløsninger SYSTEMBROCHURE brand- VENTILATion VENTILATORER spjæld opstart myndighedsgodkendelse dokumentation / tegninger kunde ce godkendte

Læs mere

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER Uddrag af KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. maj 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne

Læs mere

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 11.12.2015 Sagsnr. : 15.08.160 Udarbejdet af : Niels

Læs mere

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-12 Rapport udstedt: 2013-12-19 Inspektør: Benny Henningsen Inspektionsafdelingen

Læs mere

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele.

1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Glas og brand. Brandbeskyttende glas i bygningsdele. 1. udgave November 2009 Udgivet af DBI Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Glas og brand Brandbeskyttende glas i bygningsdele DBI vejledning 37 DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er et selvejende

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie 251/4001, Sprinkleranlæg

Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie 251/4001, Sprinkleranlæg 2009-09-15 Rev.: 2013-03-20 Dok.nr. N0006 Sag: FURA022 Init.: JAN/- E-mail: JAN@dbi-net.dk Dir.tlf. 20109037 Stående Teknisk udvalg for danske sprinklerretningslinier Vedtagne fortolkninger til DBI retningslinie

Læs mere

Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme

Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme Dette notat omhandler etablering af ventilation ved individuel ombygning og er tænkt anvendt ved tilbudsgivning og indledende projektering. Notatet

Læs mere

Brandtætning af Vvs-installationer

Brandtætning af Vvs-installationer Brandtætning af Vvs-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Program Ny lovgivning el-området Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Lovgivning og standarder Direktiver Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene

Læs mere

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 ANVENDELSESKATEGORIER I BYGGERIET... 2 BRANDTEKNISK KLASSIFIKATION AF KONSTRUKTIONER... 3 BS-KONSTRUKTIONER... 3 BS-60 OG BS-120... 3 BD-KONSTRUKTIONER... 3 BD-30

Læs mere

MK 6.00/ udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S

MK 6.00/ udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S MK 6.00/001 8. udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Grundprincip ved brand- og røgventilation

Grundprincip ved brand- og røgventilation Grundprincip ved brand- og røgventilation p C D A B otoriseret brandbeskyttelse Formålet med brand- og røgspjæld er at beskytte personer, materiel og bygninger i tilfælde af brand. otoriserede spjæld giver

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

DS/EN DK NA:2014

DS/EN DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011 og erstatter dette fra

Læs mere

Færdigmelding vedr. konvertering af brandalarmanlæg

Færdigmelding vedr. konvertering af brandalarmanlæg Færdigmelding vedr. konvertering af brandalarmanlæg Udfyldes af RMG-Inspektion A/S Modtaget den: RMG sags nr.: Inspektør: Færdigmeldingen sendes i udfyldt stand til info@rmg-inspektion.dk Vejledning Udfyldning

Læs mere

4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum

4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum 1 af 7 Brandslukning af teknikrum 4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum 4.1. Alment 4.1.1 Beskrivelse Formålet med ARS-anlæg for teknikrum er: Slukke brand i et teknikrum i den i indledende

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014 Beklædnings klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen Stærkstrømsbekendtgørelsen Definitioner og dokumentation for Nødbelysning (kapitel 805) 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet

Læs mere

PKIR og PKIS brand- og røgspjæld

PKIR og PKIS brand- og røgspjæld Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger PKIR og PKIS brand- og røgspjæld Brandmodstandsevne EI60S, EI90S og EI120S 1396 - CPD - 0061 1396 - CPR

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Version: 020a. Side 1 af 9. SKS Dokumentstyringsoversigt. Udlånt Dato/Initialer. Udlånt Dato/Initialer

Version: 020a. Side 1 af 9. SKS Dokumentstyringsoversigt. Udlånt Dato/Initialer. Udlånt Dato/Initialer Nummer Navn Ansvarlig Gyldig fra dato Placering Hjælpeværktøj Love og Bekendtgørelser A Forsyningsanlæg A-1 A-2 Fællesregulativet 2011 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande A-3 SIK-Meddelelser

Læs mere

Ovenlys Glastage Komfortventilation Røg- og brandventilation. dpc ovenlyssystemer. first choice. dpc

Ovenlys Glastage Komfortventilation Røg- og brandventilation. dpc ovenlyssystemer. first choice. dpc R AT I O N A L B U I L D I N G CO M P O N E N TS Ovenlys Glastage Komfortventilation Røg- og brandventilation dpc ovenlyssystemer first choice dpc O V E N LYS dpc ovenlyssystemer DPCByggesystemerlevererkompletteovenlyssystemerfornybyggeriogrenovering,

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2008 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2008 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

Frederiksborgcentret - træningsafsnit

Frederiksborgcentret - træningsafsnit Bilag 04-1 Side 1 Frederiksborgcentret A/S Frederiksborgcentret - træningsafsnit Rev. 1 Juli 2015 Udgivelsesdato : 12. november 2014, Rev. 1: 14. juli 2015 Projekt nr. : 16.7000.01 Udarbejdet : Gitte Reng

Læs mere

Automatiske branddør lukningsanlæg

Automatiske branddør lukningsanlæg Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske branddør lukningsanlæg Systemgodkendelse og -kontrol ( Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)

Læs mere

HØRINGSUDGAVE DBI Retningslinie 231 Automatiske Branddørlukningsanlæg Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Institut lukningsanlæg

HØRINGSUDGAVE DBI Retningslinie 231 Automatiske Branddørlukningsanlæg Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dansk Institut lukningsanlæg HØRINGSUDGAVE DBI Retningslinie 231 Automatiske Branddørlukningsanlæg Projektering, installation og Vedligeholdelse 1. udgave juni 2010 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12,

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1

Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1 Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Standardbeskrivelse for ABA v.2015.1 Gældende for Risø Campus Indhold Materiale Valg:... 3 Centraludstyr:... 3 Branddetektorer:... 4 Alarmtryk:... 4 O-Planer:...

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Brandventilation Komplette brandløsninger til alle bygningstyper

Brandventilation Komplette brandløsninger til alle bygningstyper Brandventilation Komplette brandløsninger til alle bygningstyper Naturlig brandventilation udnytter naturens egne kræfter og sikrer hurtig og effektiv bortledning af røg og varme i tilfælde af brand Hvorfor

Læs mere

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler:

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler: Vejledning for udførelse af brandmandspaneler: Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk Juli 2013 Side 2 af 8 Denne vejledning har

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

EDE - Røgevakueringsspjæld (RES) til cikulære kanaler EDE. Røgevakueringsspjæld (RES) til cikulære kanaler

EDE - Røgevakueringsspjæld (RES) til cikulære kanaler EDE. Røgevakueringsspjæld (RES) til cikulære kanaler EDE Røgevakueringsspjæld (RES) til cikulære kanaler Opfylder kravene til et RES-spjæld jævnfør DS 428, 2009 ( = E 30 (ve,ho, io) S) Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, io) S, EI 5 (ve,ho, io)

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG

FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG Anlægsejer: Adresse: Tlf. Attention: E-mail: Anlægsnavn: Adresse: FÆRDIGMELDING TIL INSPEKTION AF BRANDALARMANLÆG Kontaktperson: Driftansvarlig: Tlf.nr.: Tlf.nr.: Anlægsinstallatør: Ansvarlig: Godkendelsesnr.:

Læs mere

FDR - Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler. Halton FDR. Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler

FDR - Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler. Halton FDR. Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler Halton FDR Brand- og røgspjæld (BRS) til rektangulære kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428, 2009 ( = EI 60 (ve,ho, io) S) Opfylder også brandklasse EI 120 (ho, io) S Brandtestet

Læs mere

Passivhuse under 1600 m 2

Passivhuse under 1600 m 2 Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og passivhus kravet Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som dels angiver

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Røgkontrolspjæld. Rund DKIR1 og firkantet DKIS1 VEJLEDNING TIL INSTALLATION, DRIFT OG INSPEKTION

Røgkontrolspjæld. Rund DKIR1 og firkantet DKIS1 VEJLEDNING TIL INSTALLATION, DRIFT OG INSPEKTION Røgkontrolspjæld 196 - CPD - 0058 Rund DKIR1 og firkantet DKIS1 VEJLEDNING TIL INSTALLATION, DRIFT OG INSPEKTION ALLE RØGKONTROLSPJÆLD SKAL INSTALLERES I HENHOLD TIL DENNE VEJLEDNING! / 8 PP-5_016_06 DKIR1

Læs mere