Landbrugshåndbog. Finansiering. Jord-, planlægningsog miljølovgivning. Skattelovgivning. er realkredit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landbrugshåndbog. Finansiering. Jord-, planlægningsog miljølovgivning. Skattelovgivning. er realkredit"

Transkript

1 Landbrugshåndbog 2009 Finansiering Jord-, planlægningsog miljølovgivning Skattelovgivning er realkredit

2 Landbrugshåndbog 2009 ISSN Frederiksberg Bogtrykkeri A/S

3

4 3 Forord DLRs Landbrugshåndbog 2009 indeholder en omtale af landbrugets forskellige finansieringsmuligheder, en beskrivelse af jord-, planlægnings- og miljølovgivningen samt en beskrivelse af beskatningsforhold, herunder afskrivningsregler m.v. Håndbogens opbygning er ikke ændret væsentligt i forhold til tidligere. Oplysningerne vedrører udelukkende primærlandbruget, men det har været nødvendigt at foretage en række afgrænsninger. Således er der udeladt beskrivelser af EU s markedsordninger for landbrugsprodukter, der omfatter alle landmænd. Afsnittene om jord-, planlægnings- og miljølovgivning er ajourført af chefkonsulent Ole Kirk, Dansk Landbrugsrådgivning, Skejby, og afsnittene om skattelovgivning af agroskat as. Videre er afsnittene om finansiering ajourført af DLR, mens afsnittene om tilskudsordninger er ajourført af konsulent Karen Jørgensen, konsulent Birgit Ingvorsen og konsulent Heidi Buur Holbeck, alle Dansk Landbrugsrådgivning. Redaktionen er afsluttet medio april Med venlig hilsen DLR Kredit A/S

5 4 INDHOLDSFORTEGNELSE Finansiering 1 Realkreditinstitutter Realkreditlån til landbrug DLR Kredit A/S Pengeinstitutter Optagelse af lån i udlandet (valutalån) Pantebreve, indkøbsforeninger, kreditaftaler m.v Sælgerpantebreve Høstpantebreve Kreditaftaler med ejendomsforbehold Leasing Leverandørkredit Indkøbsforeninger Lån med statsgaranti m.v Statsgaranti for lån til yngre jordbrugere (YJ-lån) Statsgaranti for gældssaneringslån Refinansieringslån Statslån til jordkøb m.v Tilskudsordninger m.v Støtte i henhold til EU s landdistriktsprogram Børne- og ungdomsaktiviteter Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår Erhvervsudvikling Kvalitetsfødevarer Natur og miljøprojekter Miljøbetinget tilskud og tilskud til omlægning til økologisk jordbrug Pleje af græs og naturarealer Braklagte randzoner Anlæg og drift af vådområder Tilskud til skovrejsning... 63

6 Tilskud til fremme af bæredygtig skovdrift Ø-støtteordningen Landskabs- og biotopforbedrende beplantning Krydsoverensstemmelse Innovation Tilskud til at etablere og modernisere akvakulturanlæg Tilskud til vildtplantning Vådområder (søer og vandhuller) AMU-kurser inden for landbruget Erstatning i forbindelse med bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme... 81

7 Jord-, planlægnings- og miljølovgivning 6 7 Landbrugsloven m.v Erhvervelse Bopælskrav Uddannelse Arealkrav og husdyrholdets størrelse Samdrift Forpagtning Sammenlægning Fortrinsstilling til suppleringsjord Oprettelse af nye selvstændige landbrugsejendomme Jordbrugskommissioner/administration Lov om drift af landbrugsjorder Lov om jordfordeling m.v Miljø- og naturlovgivning Lov om miljøbeskyttelse Beregning af dyreenheder Harmoniregler Gødningsaftaler Opbevaringskapacitet Anvendelse af husdyrgødning og ensilagesaft Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Forbud mod etablering af husdyrbrug m.v. og place-. ring af staldanlæg Tilladelser og godkendelser Ansøgning om tilladelse og godkendelse Lov om anvendelse af gødning og om plantedække Lov om naturbeskyttelse Beskyttede naturtyper m.v Offentlighedens adgang til naturen Beskyttelseslinjer Fredninger Museumsloven Loven om vandløb Planlægningslovgivning m.v Loven om planlægning Regional udviklingsplan Kommuneplanlægning Lokalplanlægning Zoneinddeling Landzoneadministration Tilbageførsel af byzonearealer

8 7 9.2 Byggeloven Forhåndsanmeldelse i forbindelse med miljøreglerne Lov om vandforsyning Loven om råstoffer Miljømålsloven Skattelovgivning 10 Skatteregler ved køb Fordeling af købsprisen på fast ejendom, maskiner m.v Bindende svar Kontantomregning Anskaffelsessummen ved senere investeringer Afgrænsninger Løbende ydelser Etableringskonto og iværksætterkonto Af- og nedskrivningsregler Beholdninger Besætninger Bygninger Installationer Delvist erhvervsmæssigt anvendte bygninger Straksfradrag Nedrivningsfradrag Maskiner, inventar og lignende driftsmidler Dræningsanlæg og markvandingsanlæg Tilslutningsafgifter Efterfølgende ændring af afskrivningerne m.m Betalingsrettigheder og mælkekvote Skatter og afgifter ved salg Genvundne afskrivninger Ejendomsavance Succession Frigørelsesafgift Bo- og gaveafgift Pensionsordning for tidligere selvstændigt erhvervsdrivende (ophørspension) Skattereglerne for kriseramte landmænd Særlige regler for selskaber m.v Interessentskabers særlige skatteforhold Landbrugsdrift i aktie- eller anpartsselskabsform Beskatning af kursgevinster og -tab Virksomhedsbeskatning Investering i udlandet Afgift ved tinglysning

9 8

10 Finansiering 1. REALKREDITINSTITUTTER 9 Grundlaget for realkreditinstitutternes udlånsvirksomhed er realkreditloven (lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.). Realkreditinstitutterne fremskaffer deres udlånsmidler gennem obligationsudstedelse, men har også mulighed for at fremskaffe midler gennem udstedelse af andre værdipapirer end realkredit-obligationer. Realkreditinstitutterne kan yde lån i både danske kroner og i fremmed valuta, herunder i euro. De fleste realkreditinstitutter tilbyder lån i euro. Organisation Nye realkreditinstitutter skal være organiseret som aktieselskaber. Alle realkreditinstitutter, der eksisterede ved liberaliseringen af realkreditlovgivningen i 1989, er omdannet til aktieselskaber. Etablering af et nyt realkreditinstitut forudsætter godkendelse af Finanstilsynet. Godkendelsen skal gives, såfremt instituttet opfylder en række betingelser, eksempelvis at instituttet skal have tilvejebragt en basiskapital på mindst 5 mio. euro, der skal være indbetalt. Långivningen I henhold til realkreditlovgivningen har et realkreditinstitut mulighed for at yde lån til alle ejendomskategorier (ejerboliger, boliger til udlejning, kontor- og forretningsejendomme, industri- og håndværksejendomme samt landbrugs- og gartneriejendomme m.v.). Visse realkreditinstitutter har dog valgt at begrænse sig til bestemte ejendomskategorier. Der gælder forskellige lånegrænser for de forskellige ejendomskategorier. Eksempelvis er den øvre lånegrænse ved ejerboliger til helårsbeboelse 80 pct. af ejendommens kontantværdi fastsat ved det pågældende instituts egen vurdering. Ved belåning af kontor- og forretningsejendomme samt af håndværks- og industriejendomme er den øvre lånegrænse 60 pct. af ejendommens kontantvurdering, men lånegrænsen kan forhøjes til 70 pct., såfremt realkreditinstituttet stiller supplerende sikkerhed på mindst 10 pct. for den del af lånet, der overstiger 60 pct. af ejendommens værdi. Ved belåning af landbrugsog gartneriejendomme m.v. gælder samme lånegrænse på 60 pct. som for de nævnte erhvervsejendomme, herunder muligheden for en forhøjelse til 70 pct. Tidligere gjaldt en øvre lånegrænse ved belåning af landbrugs- og gartneriejendomme m.v. på 70 pct. uden krav om supplerende

11 10 sikkerhed på mindst 10 pct. for den del af lånet, der overstiger 60 pct. af ejendommens værdi. De nye regler trådte i kraft pr. 1. juli 2007 og er en følge af EUlovgivning. Med det nye regelsæt introduceredes særligt dækkede obligationer. Alt andet lige opfattes disse obligationer som særligt sikre sammenholdt med traditionelle realkreditobligationer, idet realkreditinstituttet løbende skal foretage en kontrol af, om ydede lån i hele løbetiden ligger inden for de lovmæssigt fastlagte øvre lånegrænser. Er dette ikke tilfældet, skal realkreditinstituttet som nævnt ovenfor stille supplerende sikkerhed for den del af lånet, der ligger ud over lånegrænsen. Sikkerheden skal stilles i særligt sikre aktiver for eksempel statsobligationer. Da langt hovedparten af ny realkreditbelåning er baseret på udstedelse af særligt dækkede obligationer, forudsætter den videre fremstilling, at realkreditbelåningen hviler på disse obligationer. Ved v ær di ansættelse af landbrugsejendomme til brug for låneudmålingen indgår den faste ejendom (jord og bygninger), indretninger indlagt i ejendommen til brug for driften og den del af besætningen, der indgår i den kontinuerlige produktion. Besætningsværdier kan dog maksimalt indgå i værdiansættelsen med maksimalt 30 pct. af værdien af jord og bygninger. Realkreditinstituttet har imidlertid også pant i løsøreværdier - medmindre der foreligger ejendomsforbehold - selv om løsøreværdier ikke indgår i den vurdering, der udgør grundlaget for udmålingen af realkreditlånet. Institutternes lån er uopsigelige fra kreditors side. Uopsigeligheden forudsætter dog, at låntager opfylder sine forpligtelser. Ved ejerskifte forfalder lånet til indfrielse, men en ny ejer kan som hovedregel forvente at overtage indestående lån. Reglerne om indfrielse af realkreditlån er mere detaljeret omtalt i det følgende afsnit om DLR Kredit, idet der gælder de samme regler for alle realkreditinstitutter. Ved långivningen skal institutterne iagttage et såkaldt balanceprincip. Der skelnes mellem det specifikke balanceprincip og det overordnede balanceprincip. Det førstnævnte anvendes for tiden af alle realkreditinstitutter og praktiseres på den måde, at de årlige indbetalinger fra låntagerne skal svare til de årlige udbetalinger til obligationsejerne. Det specifikke balanceprincip kan anvendes mindre restriktivt indebærende kalkulerbare afvigelser mellem indbetalinger og udbetalinger. Ved det overordnede balanceprincip kan afvigelserne være endnu større. Låntyper Principielt kan der sondres mellem nominallån og indekslån. Definitionen af nominallån er lån, hvis hovedstol, restgæld og ydelse ikke indeksreguleres. Renten på nominallån kan enten være fast i hele lånets løbetid eller variabel (f.eks rentetilpasningslån eller garantilån), hvor renten reguleres med kortere eller længere tidsintervaller.

12 11 Garantilån har en variabel rente med et loft over, hvad renten maksimalt kan stige til. De variabelt forrentede lån kan have forskellige betegnelser hos de forskellige institutter. Nominallån kan tilbydes og udbetales som obligationslån eller kontantlån. Rentetilpasningslån dog kun som kontantlån. Ved obligationslån kan obligationerne enten udleveres til låntager ved, at disse overføres til en af låntager anvist konto i Værdipapircentralen eller ved, at obligationerne sælges af realkreditinstituttet, hvorefter salgsprovenuet udbetales til låntager. Ved kontantlån sælges obligationerne altid af realkreditinstituttet med efterfølgende udbetaling af låneprovenuet til låntager. Almindeligvis afregnes realkreditlånet dagen efter modtagelsen af fyldestgørende udbetalingsgrundlag på grundlag af obligationskursen en enkelt dag. Med henblik på, at låntager kan være sikker på at opnå et bestemt låneprovenu og ydelse, er der mulighed for at fastlåse kursen på et hvilket som helst tidspunkt fra låntagers accept af lånetilbudet, og indtil lånet udbetales. Fastlåsning af kursen kan etableres ved, at låntager enten indgår en fastkursaftale med realkreditinstituttet eller tegner en kurskontrakt med et pengeinstitut. Forudsat samme kontante låneprovenu er terminsydelsen på et kontantlån og et obligationslån ens, men der er en forskellig fordeling af terminsydelsen på afdrag og rente. Under forudsætning af en obligationskurs på under 100 er forskellen mellem de to låneformer den, at ved kontantlån er kurstabet indeholdt i renten, som herigennem bliver højere sammenlignet med den (nominelle) rente, der er påtrykt de obligationer, der sælges i forbindelse med provenufremskaffelsen. For låntager er fordelen, at kurstabet herved kommer til at optræde som en fradragsberettiget renteudgift ved indkomstopgørelsen. Ved obligationslån er kurstabet derimod en del af afdraget og dermed ikke fradragsberettiget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Både obligationslån og kontantlån kan tilbydes og udbetales som annuitets-, serie- eller stående lån (afdragsfrie lån). Lovgivningen stiller som udgangspunkt ingen krav til afdragsformen. Ved annuitetslån forstås et lån, hvor ydelsen i hele lånets løbetid udgør en fast procentdel af hovedstolen. Er der tale om variabelt forrentede lån (rentetilpasningslån), må der dog fastsættes en ny ydelse, hver gang renten ændres, såfremt den forudsatte løbetid for lånet ønskes fastholdt. Ved serielån forstås et lån, hvor afdraget udgør en fast procentdel af hovedstolen, mens et stående lån defineres som et lån, hvor hovedstolen ikke eller kun delvist afdrages i lånets løbetid, hvorefter restgælden forfalder til indfrielse på lånets udløbstidspunkt. Ved indekslån forstås lån, hvor hovedstol, restgæld og terminsydelse løbende indeksreguleres. For tiden er der ingen realkreditinstitutter, der tilbyder indekslån.

13 12 Pari-reglen, kursgevinstbeskatning og obligationsudstedelse Realkreditinstitutter tilbyder ikke realkreditlån på basis af konverterbare obligationer, hvis kurs overstiger pari (kurs 100) eller en anden forud fastsat indfrielseskurs. Det sidste betyder eksempelvis, at såfremt indfrielseskursen maksimalt er fastsat til 105, kan realkreditinstituttet tilbyde lån til og med kurs 105. Reglen er benævnt parireglen. Ligeledes kan forlængelse af et lånetilbud kun ske på basis af obligationer, hvis kurs ikke overstiger 100 eller en anden forud fastsat indfrielseskurs. Reglen gælder dog ikke, såfremt forlængelsen ikke udstrækkes ud over 6 måneder regnet fra (det oprindelige) tilbuds afgivelse. Hvilke obligationer, der på et givet tidspunkt kan danne grundlag for tilbudsgivningen, afgøres ud fra de noterede børskurser (gennemsnit alle handler) den foregående børsdag. Udstedelse og handel med realkreditobligationer er underkastet en række lovbestemmelser, jævnfør kursgevinstbeskatningsloven. Bestemmelserne skal bl.a. hindre, at fordringer udstedes med væsentlige indbyggede, skattefrie kursgevinster, som fremkommer ved, at køber af fordringen får tilbagebetalt et væsentlig større beløb sammenlignet med købsprisen for fordringen. Loven gælder for alle typer af fordringer. En privat obligationskøber kan undgå beskatning af en kursgevinst, såfremt obligationen udstedes med en nominel rente, der mindst svarer til den såkaldte mindsterente. Denne fastlægges for et halvt år ad gangen på basis af den effektive rente for fastforrentede kroneobligationer, der noteres på NASDAQ OMX København A/S. Ved større ændringer i renteniveauet justeres mindsterenten dog også inden for en halvårsperiode. Såfremt kravet til mindsterenten er opfyldt, er de pågældende obligationer blåstemplede. Eventuelle kursgevinster, som opnås ved salg/indfrielse af blåstemplede obligationer, er skattefrie. Reglerne om mindsterente skal være overholdt ved såvel realkreditinstitutternes tilbudsgivning som ved udbetaling af lån. En ændring af mindsterenten i tidsrummet mellem tilbud og udbetaling af et realkreditlån kan således medføre, at lånet ikke kan udbetales med den tilbudte nominelle rente, idet realkreditinstitutterne ikke udbetaler lån i obligationsserier med en nominel rente, der er lavere end den til enhver tid gældende mindsterente. Dette gælder dog ikke, hvis realkreditinstituttet, inden en ny mindsterente træder i kraft, har noteret en kurskontrakt/fastkursaftale om lånets udbetaling indgået mellem låntager og et pengeinstitut eller mellem låntager og realkreditinstituttet. Uanset størrelsen af den nye mindsterente kan lånet i denne situation udbetales med den nominelle obligationsrente, hvormed lånet oprindeligt er tilbudt uden ovennævnte skattemæssige konsekvenser for obligationskøber eller -sælger.

14 13 Med hensyn til eventuel beskatning af kursgevinster ved omlægning af realkreditlån henvises til afsnittet om kursgevinstbeskatningen REALKREDITLÅN TIL LANDBRUG Fire realkreditinstitutter yder primo 2009 realkreditlån til landbrugsejendomme: Nykredit A/S, Realkredit Danmark A/S, Nordea Kredit A/S, DLR Kredit A/S (DLR). Da der er fri adgang til at etablere nye realkreditinstitutter, ligesom eksisterende institutter kan udvide/begrænse deres forretningsområde, kan det ikke udelukkes, at ovennævnte opremsning af institutter, der yder realkreditlån til landbruget, vil ændre sig i fremtiden. Ved udlån til landbrug gælder en øvre lånegrænse på 60 pct. af instituttets kontantvurdering af ejendommen. Lånegrænsen kan forhøjes til 70 pct. forudsat, at realkreditinstituttet stiller supplerende sikkerhed på mindst 10 pct. for den del af lånet, der overstiger 60 pct. af ejendommens værdiansættelse. Grundlaget for realkreditinstituttets værdiansættelse (vurdering) af ejendommen til brug for låneudmålingen er jord, bygninger og besætning. Indretninger (inventar og installationer) kan kun indgå i låneudmålingsgrundlaget, såfremt de indgår i ejendommen til brug for driften. Samtidig gælder, at kun besætning, der indgår i den kontinuerlige produktion, kan medregnes i værdiansættelsen - dog med maksimalt 30 pct. af værdien af jord og bygninger. Afgrænsning af hvilke ejendomme, der kan opnå realkreditlån efter landbrugsreglerne Realkreditlovgivningen afgrænser nærmere hvilke ejendomme, der betragtes som landbrugs- og skovbrugsejendomme, og som dermed kan belånes som landbrugs- og skovbrugsejendomme. Heraf følger, at alle ejendomme, som i henhold til landbrugsloven er noteret som landbrugsejendomme - i princippet ejendomme med et areal på over 2 ha - har adgang til belåning efter landbrugsreglerne, men også kun efter disse regler, jævnfør dog boliglandbrug nedenfor. Ejendomme, der ikke er noteret som landbrugsejendomme, som benyttes til erhvervsmæssig produktion, der traditionelt henregnes til jordbrugsområdet (landbrug, skovbrug, dambrug, pelsdyravl og gartneri) kan, såfremt erhvervsudøvelsen er af afgørende betydning for ejerens økonomi, belånes efter samme regler som noterede landbrugs- eller skovbrugsejendomme.

15 14 Ejendomme, der er noteret som landbrug, og hvor bygningerne er indrettet til anden erhvervsmæssig udnyttelse, kan enten belånes som blandede ejendomme eller, forudsat bygningerne alene værdiansættes til den landbrugsmæssige værdi, efter reglerne for landbrugsejendomme. Boliger, herunder boliginvesteringer på noterede landbrugsejendomme belånes efter landbrugsreglerne, også selv om sådanne ejendomme fortrinsvis tjener boligformål. Ejendomme med et areal på 10 ha og derunder kan dog i stedet belånes efter de regler, der er gældende for ejerboliger, forudsat erhvervsudøvelsen ikke er af afgørende betydning for ejerens økonomi. Vurdering Realkreditinstituttets vurdering af den enkelte ejendom skal tilstræbe at være udtryk for, hvad ejendommen mest sandsynligt kan sælges for kontant. Realkreditinstituttets værdiansættelse skal således ligge inden for det beløb, som flere kyndige erhververe med kendskab til de særlige pris- og markedsforhold for den pågældende ejendom må skønnes at ville betale kontant for ejendommen. Forhold, der betinger en særlig høj pris, må ikke indgå i værdiansættelsen. Realkreditinstituttet skal endvidere ved værdiansættelsen tage hensyn til en eventuel risiko for ændringer i markeds- og strukturforhold. Vurderingen af besætningen foretages på basis af forsigtige handelspriser, og således at kortvarige prisudsving ikke influerer på værdiansættelsen. Værdiansættelsen af den faste ejendom forudsætter tilstedeværelse af normale driftsbeholdninger. Ved værdiansættelsen indgår ejendommens aktuelle driftsmæssige tilstand i vurderingen. Det tages således i betragtning, om ejendommen er i god drift og forsynet med kurante bygninger, som er egnet til rationel produktion, eller om ejendommen er i mindre god drift og forsynet med bygninger, som kun ved større investeringer igen vil kunne anvendes rationelt. Ved værdiansættelsen tages endvidere hensyn til, om ejendommen kan efterleve reglerne for harmoni mellem husdyrhold og jordtilliggende. Ejendommens beliggenhedsmæssige forhold indgår ligeledes i værdiansættelsen, men særlige værdier betinget af forventet overgang til anden økonomisk anvendelse, f.eks. til udstykning, råstofudnyttelse eller lignende, kan ikke indregnes i den værdi, der danner grundlag for udmåling af lån efter reglerne for belåning af landbrug. Låneudmåling og løbetider Ved låneudmålingen skal der foretages omregning af indestående lån til kontantværdi. For de almindeligt forekommende låntyper sker omregningen efter følgende hovedprincipper: Realkreditlån. Kontantværdien af indestående realkreditlån bereg-

16 15 nes i princippet ved at multiplicere obligationsrestgælden med kursen på den pågældende obligationstype. I praksis anvendes ofte nogle omregningstabeller. Private pantebreve, som sikkerhedsmæssigt er placeret inden for 70 pct. af en ejendoms kontantværdi, og som ikke i henhold til deres indhold kan indfries til underkurs, medregnes med restgælden uden omregning. Statslån og pengeinstitutlån medregnes ligeledes med restgælden. Udmålingen af det konkrete ansøgte realkreditlån tager dels udgangspunkt i ejendommens kontantværdi, dels kontantværdien af foranstående lån, således at kursværdien af det nye realkreditlån kommer til at ligge inden for den maksimale lånegrænse på 60 pct., respektive 70 pct. med supplerende sikkerhedsstillelse som beskrevet ovenfor. Lån til landbrugsejendomme ydes normalt med en løbetid på op til 30 år. Ved fastsættelse af løbetiden skal der tages hensyn til pantets forventede værdiforringelse og lånets afdragsprofil. Bortset herfra indeholder realkreditloven ikke detaljerede regler om långivningen. Det står således det enkelte realkreditinstitut frit for at bestemme, hvilke låntyper det ønsker at tilbyde. I forbindelse med låneudmålingen undersøger realkreditinstitutterne også lånsøgers kreditværdighed, hvilket kan ske ved gennemgang af regnskaber, budgetter m.v. Anses ansøgers kreditværdighed for værende mindre god, kan det medføre afslag på lån, reservation ved låneudmålingen eller reduktion i løbetiden på långivningen DLR KREDIT A/S Organisation DLR blev stiftet i 1960 under navnet Dansk Landbrugs Realkreditfond og havde frem til 1. juli 2000 sit eget lovgrundlag, der begrænsede udlånsaktiviteten til belåning af landbrugs-, skovbrugs- og gartneriejendomme. Den 1. juli 2000 overførtes DLR til realkreditloven nu lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. - og lov om finansiel virksomhed. Herved blev DLR ligestillet med de øvrige realkreditinstitutter. DLRs udlånsområde var dermed ikke længere lovmæssigt begrænset til ejendomme, der anvendes til landbrug, skovbrug og gartneri. Med virkning fra 1. januar 2001 blev DLR omdannet til et aktieselskab under navnet DLR Kredit A/S. Ejerkredsen bag DLR er regionale og lokale pengeinstitutter i Danmark. DLRs administration er placeret i København. Til at forestå ejendomsvurderinger for DLR er ansat en række vurderingssagkyndige. Det er et krav, at DLRs vurderingssagkyndige som hovedregel er aktive landmænd.

17 16 Rating DLR Kredit får tildelt en årlig rating af Moody s Investors Service. DLR blev i september 2003 for første gang tildelt en rating. Karakteren er Aa1 for DLRs obligationers vedkommende og A1 for DLR Kredit som institut. Ratingen er et udtryk for DLRs kreditværdighed. De nævnte karakterer, der er blevet bekræftet hvert år siden 2003, er de næsthøjest opnåelige. Långivningen DLR yder lån til alle formål, herunder lån til nyopførelse og ombygning af bygninger, køb af ejendom, herunder køb af tillægsjord, køb af løsøre samt lån til omlægning af eksisterende realkreditbelåning (konvertering) og indfrielse af sælgerpantebreve, valutalån og pengeinstitut- og leverandørgæld. Låntagerne i DLR hæfter ikke solidarisk. Lånegrænse DLRs øvre lovmæssige lånegrænse er, f.s.v. angår landbrug, 70 pct. af DLRs kontantvurdering af ejendommen forudsat, at DLR stiller supplerende sikkerhed på mindst 10 pct. for den del af lånet, der ligger mellem 60 og 70 pct. af ejendommens værdiansættelse. DLR medtager ved låneudmålingen besætning, der indgår i den kontinuerlige produktion, svarende til maksimalt 30 pct. af kontantværdien af den faste ejendom på landbrugsejendomme. Boligejendomme, hvorved forstås ejendomme med et areal på under 10 ha, belånes op til 80 pct. Den maksimale lånegrænse kan forventes udnyttet fuldt ud, når ejendommens kvalitet og lånsøgers landbrugsmæssige kvalifikationer samt økonomien er tilfredsstillende. Låntyper DLR kan yde både nominallån og indekslån. Nominallån kan udbetales både som kontantlån og obligationslån. Rentetilpasningslån (RTlån) dog kun som kontantlån. Da interessen for indekslån er særdeles beskeden, tilbyder DLR p.t. ikke indekslån. DLRs lån kan tilbydes og udbetales som annuitetslån med 4 årlige terminer. Annuitetslån er lån med en fast ydelse, hvoraf afdraget normalt kun udgør en beskeden andel i begyndelsen af lånets løbetid. Omvendt er afdragets andel af ydelsen stigende gennem lånets løbetid. Annuitetslån tilbydes med løbetider på mellem 10 og 30 år. DLR tilbyder endvidere afdragsfrie lån både som fastforrentede og variabelt forrentede lån. Afdragsfriheden kan gives i op til 10 år, og under særlige omstændigheder i hele lånets løbetid. Løbetiden på tilbudte lån vil være afstemt efter levetiden på de aktiver, der indgår i pantegrundlaget. En opsummering af de forskellige låntyper og deres karakteristika er givet i tabellen på næste side.

18 17 Rentetilpasningslån Fastforrentet lån Tilbydes som obligationslån Nej Ja Maks. kurs for tilbudsgivning Ingen 100 Tilbydes som kontantlån Ja Ja Rente Variabel Fast Mulighed for afdragsfrihed Ja Ja Løbetid 5-30 år år Indfrielse Se under afsnittet om indfrielse af DLR-lån. Inkonverterbart. Maks. kurs 100. Se endvidere afsnittet om indfrielse af DLR-lån. Konverterbart. Vurdering af ejendomme Ved vurderingen indgår, udover værdien af jord og bygninger, også besætning. Maskiner, uhøstede afgrøder, beholdninger samt plantebestanden i gartnerier indgår derimod ikke. Ved lån til finansiering af en planlagt eller en igangværende investering, herunder jordkøb og besætningsudvidelse, tages der ved vurderingen hensyn til den merværdi, som investeringen efter gennemførelsen skønnes at ville tilføre ejendommen. De udarbejdede vurderingsrapporter er interne arbejdsdokumenter i DLR. Kreditværdighedsundersøgelse For at skabe overblik over den hidtidige økonomi og mulighederne for finansiering af projekterede investeringer kræver DLR - bortset fra sager som må anses for helt problemløse - at der fremsendes regnskaber som bilag til lånesagen. Ved afgørelse af spørgsmålet om lånsøgers kreditværdighed spiller i øvrigt de oplysninger, som vil kunne aflæses af tingbogsattesten, samt pengeinstituttets bemærkninger til lånesagen en væsentlig rolle. DLR anmoder ofte om, at der indsendes budgetter vedrørende den fremtidige økonomi i forbindelse med nyetableringer og større investeringssager. Det samme gælder i de tilfælde, hvor det har vist sig vanskeligt at opnå balance i den hidtidige økonomi. Budgetterne tjener til en generel bedømmelse af lånsøgers muligheder for at kunne klare sig økonomisk på ejendommen. DLR søger i hver enkelt lånesag klarhed over, om det totale finansieringsbehov kan dækkes, da dette kan være en forudsætning for, at DLR kan medvirke ved finansieringen. Dette krav kan opfyldes ved, at der forelægges en samlet finansieringsplan.

19 18 Lånesagens gang Ønskes lån i DLR, rettes henvendelse til lånsøgers pengeinstitutforbindelse, der fremsender sagen til DLRs lokale vurderingssagkyndige. Der kan også rettes henvendelse direkte til DLRs administration. Låneansøgningen afgøres af DLRs administration eventuelt kombineret med en forudgående besigtigelse af ejendommen. Lånetilbud fremsendes som langt den overvejende hovedregel til lånsøgers pengeinstitutforbindelse, der efterfølgende kontakter lånsøger med henblik på en gennemgang af lånetilbuddet. Den nævnte procedure kan afviges efter aftale. Udbetaling af lån Det tilbudte lån kan udbetales, når DLR modtager tinglyst anmærkningsfrit pantebrev. Er der i lånetilbuddet stillet betingelser (vilkår), skal disse være opfyldt, før lånet udbetales. Lånet kan udbetales straks, såfremt et pengeinstitut over for DLR garanterer, at vilkårene for lånets udbetaling opfyldes efterfølgende. Lån til en planlagt eller en igangværende investering kan udbetales som forhåndslån, inden investeringen er gennemført. Ved forhåndslån vil DLR normalt stille krav om, at lånebeløbet eller en del heraf deponeres i et pengeinstitut, indtil investeringen er gennemført og godkendt af DLRs vurderingssagkyndige. I stedet for en deponering kan lånet udbetales, såfremt et pengeinstitut stiller en garanti over for DLR. Relaksation og sammenlægning Ved relaksation, det vil sige frastykning, af en del af arealet til en ejendom skal DLRs maksimale lånegrænse på 60 pct. (70 pct.) som udgangspunkt fortsat overholdes (80 pct. ved boliglandbrug). En vurdering af restejendommen kan derfor være nødvendig. I forbindelse med sammenlægning og nedlægning af ejendomme er DLR parat til om muligt at overføre sit lån sammen med jorden fra den nedlagte ejendom til en anden ejendom. DLR kan også lade sit lån forblive indestående med pant i bygningerne fra den nedlagte ejendom samt - hvor der sker sammenlægning af ejendomme - tage stilling til en ny indplacering af sit lån i prioritetsrækken i den sammenlagte ejendom. Ejerskifte DLR-lån kan som hovedregel overtages af ejendommens nye ejer. Til brug for afgørelse af, om DLR-lån kan overtages, vil DLR sædvanligvis anmode køber om økonomiske oplysninger, for eksempel i form af seneste årsopgørelser eller regnskaber. Indfrielse af DLR-lån DLR-lån er - bortset fra misligholdelsestilfælde - uopsigelige fra DLRs side i hele løbetiden. Lånene forfalder dog til indfrielse ved ejerskifte, men vil efter ansøgning normalt kunne overtages af den nye ejer.

20 19 Dette gælder dog som hovedregel ikke DLR-lån ydet med statssubsidier (yngre jordbrugerlån (YJ-lån), gældssaneringslån, grønne obligationslån og visse indekserede jordbrugslån). Reglerne for ekstraordinær (førtidig) indfrielse fra låntagers side er forskellige afhængigt af, om der til grund for det pågældende lån er udstedt inkonverterbare eller konverterbare obligationer. Endvidere gælder særlige regler for RT-lån. For lån, der er baseret på inkonverterbare DLR-obligationer, kan hel eller delvis ekstraordinær indfrielse, herunder indfrielse eller nedbringelse ved ejerskifte eller misligholdelse, kun ske med obligationer af samme serie og rentefod som de, der ligger til grund for det pågældende lån. Da der for indekserede jordbrugslån kan gælde særlige regler ved ekstraordinær indfrielse, er reglerne for indekslån omtalt separat nedenfor. Der er for inkonverterbare lån udbetalt før 6/ etableret en ordning, hvorefter et inkonverterbart lån kan indfries via Økonomistyrelsen på nærmere fastlagte vilkår. Ordningen omfatter ikke grønne obligationslån og indekslån. For lån, der er baseret på konverterbare DLR-obligationer, kan låntager ligeledes indfri lånet helt eller delvis ekstraordinært med obligationer, jævnfør den ovenfor beskrevne fremgangsmåde for inkonverterbare obligationer. Lån baseret på konverterbare obligationer kan endvidere opsiges til hel eller delvis ekstraordinær indfrielse til kurs pari (kurs 100) eller en anden forud fastsat indfrielseskurs (garantilån kurs 105) med det i pantebrevet fastsatte varsel til en obligationstermin. Realkreditlån med en hovedstol på over 3 mio. kr., der udbetales til en kurs over pari (eller en anden forud fastsat indfrielseskurs), kan ikke opsiges til pari-indfrielse (eller til indfrielse til en anden forud fastsat indfrielseskurs) til en termin, der ligger tidligere end 12 måneder efter lånets udbetaling. Lånet vil dog altid kunne indfries til pari (eller en anden forud fastsat indfrielseskurs), hvis ejendommen skifter ejer, eller ejendommen går på tvangsauktion. Særligt om indfrielse af RT-lån RT-lån er ydet på basis af inkonverterbare obligationer og kan som udgangspunkt kun indfries helt eller delvist ved opkøb og indlevering af de bagvedliggende obligationer til DLR. Indfrielse eller nedbringelse ved indlevering af obligationer kan imidlertid ikke ske i december måned forud for en rentetilpasning. RT-lån kan dog indfries helt eller delvist til kurs 100 forud for enhver refinansiering af restgælden. Dette forudsætter, at lånet skriftligt opsiges over for DLR senest den 30. november forud for rentetilpasningen. Herudover kan RT-lån indfries gennem straksindfrielse til kurs 100 (pari-straksindfrielse), såfremt der er under 12 måneder til næste rentetilpasning.

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 9 Eksperter i......realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2013 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering,

Læs mere

Realkredit til byerhverv

Realkredit til byerhverv Side 1 af 6 Realkredit til byerhverv Marts 2016 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering. I DLR koncentrerer vi os kun om realkreditbelåning.

Læs mere

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 8 Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2015 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering, uanset om der

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt...2 2. Lånetyper...3 2.1. Obligationslån...3 2.2. Kontantlån...3 2.3. Rentetilpasningslån (Flelån)...3 2.4. Lån med renteloft...3 2.5.

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår September 2012 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs lokale vurderingssagkyndig eller

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår Juni 2015 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs administration eller DLRs låneformidlende

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER OM KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber, samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits mission

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

LR Realkredits generelle lånevilkår

LR Realkredits generelle lånevilkår LR Realkredits generelle lånevilkår Juli 2016 LR Realkredits generelle lånevilkår Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i LR Realkredit. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger,

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme LBK nr 1694 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000015 Senere

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer 20. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 tre nye fondskoder til finansiering af udlån i udlandet.

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag Basisprospekt for særligt dækkede realreditobligationer (SDRO) af 8. oktober 2007 - opdaterede endelige vilkår 5. marts 2008 Obligationsvilkår for annuitetsobligationer med variabel rente (CIBOR) og mulighed

Læs mere

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr.

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr. 137 15. Finansiering Opgave 15.1. Lån til traktor En landmand låner penge i banken til køb af en ny traktor. Lånebetingelserne: Lånebeløb 480.000 Løbetid 5 år 4 terminer pr. år. Nominel rente 8 % p.a.

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl.

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl. a/s Klampenborgvej 205 2800 Kongens Lyngby Team Andelsbolig Telefon 45 26 69 16 E-mail: andelsboliger@brf.dk Konsekvensberegning A/B Havnehaven afd. I C/O Lea Ejendomspartner Att. Line Farnov Axeltorv

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Nykredit åbner to nye obligationstyper

Nykredit åbner to nye obligationstyper Meddelelse til Københavns Fondsbørs Nykredit åbner to nye obligationstyper 3. september 2003 Resume Nykredit åbner to nye obligationstyper. De to nye obligationstyper er: 30-årig fastforrentet, konverterbar

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

LandboThy Realkreditfinansiering af landbrug

LandboThy Realkreditfinansiering af landbrug LandboThy Realkreditfinansiering af landbrug v/steen Pedersen, DLR Kredit 21. oktober 2015 AGENDA Kort om DLR Kredit Økonomi Kapitalforhold Konsekvenser af finanskrisen Finansiering af investeringer i

Læs mere

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer Lånetilbud 7. december 2011 Kunde Ejendom Boligkontoret Fredericia Afdeling 312 Kongensstræde 1 7000 Fredericia Matr. nr. 403 Fredericia Bygrunde Pantnummer 1792.4211 Sagsnummer 02-01-1 Renovering - Etagebyggeri,

Læs mere

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen Skatteudvalget L 98 - O Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen SKM-nummer Myndighed SKM2005.140.LR Ligningsrådet Dokumentets dato 15. marts 2005 Dato for offentliggørelse 29. marts

Læs mere

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger. Bjerringbro Idrætspark Vestre Ringvej 7 8850 Bjerringbro Dato 17. oktober 2014 Vores ref. Jørgen Mortensen Ejendomsnr. 3480904 01 Matr.nr. 10 fn Ejerlav Bjerring By, Bjerringbro Beliggenhed Vestre Ringvej

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår.

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. Opgave 4.1 En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. I Danmark kan obligationsudstederne opdeles i følgende

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme LBK nr 33 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000034 Senere ændringer

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 14. december 2015 Kunde A/B RØDEGÅRDSHAVEN Ejendom Rødegårds Alle 2-38, 4720 Præstø Kontaktperson Gitte Taulov Rude, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 30 Pantnummer 2216.6141 Finansieringseksempel

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Skitsering af lånemarkedet i DK

Skitsering af lånemarkedet i DK Skitsering af lånemarkedet i DK Obligationslån vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for privatkunder pr. 1. januar 2015 PRISOVERSIGT PR. 1. JANUAR 2015 For omkostninger herunder

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK Nationalbanken beslutter, hvilke aktiver der kan tjene til sikkerhed for kredit i danske kroner. Nationalbankens

Læs mere

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder.

Vilkår for udstedelsen af obligationer. i de i 1 anførte fondskoder. Vilkår for udstedelsen af obligationer i de i 1 anførte fondskoder. 1 Udstedelsen af obligationer, der optages til notering på Københavns Fondsbørs, sker i serier som angivet nedenfor: Fondskode Serie-

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvers- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.182-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 28 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 935393-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 125 Ejerlav Vordingborg Bygrunde Ejl. nr. 2 Beliggenhed Algade 104 Kunde

Læs mere

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti KommuneKredit 1. Medlemsejet forening siden 1899. 2. Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner 3. Non profit 4.

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Vejledning vedrørende. Markedsinformationer om danske realkreditobligationer

Vejledning vedrørende. Markedsinformationer om danske realkreditobligationer Vejledning vedrørende Markedsinformationer om danske realkreditobligationer December 2011 Markedsinformationer om danske realkreditobligationer Indledning Markedsinformationer om danske realkreditobligationer

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Erhverv pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision Stiftelsesprovisionssatsen er vejledende. For

Læs mere

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Oversigt over lån 4. oktober 2016 Kunde A/B NAVERPARKEN Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Kontaktperson Flemming Hansen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 16 Pantnummer 2034.8894 Finansieringseksempel 1 Nyt

Læs mere

Ryknings- og relaksations- vejledning

Ryknings- og relaksations- vejledning Ryknings- og relaksations- vejledning 2001 Statslån og statsgaranterede lån til jordbrugere Økonomistyrelsen Vejledningen er udgivet af: Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v.

Forslag til Lov om ændring af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v. (Forlængelse og udvidelse af indlåsningsordningen)

Læs mere

Generelle emner i årsberetningerne

Generelle emner i årsberetningerne Generelle emner i årsberetningerne Afdragsprofiler og realkreditlåntyper Årsberetning 2008 5.1. Indledning. Fra tid til anden opstår der tvister mellem kunderne og realkreditinstitutterne, som primært

Læs mere

PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017

PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017 PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017 PRISOVERSIGT PR. 17. MAJ 2017 Bidragssatser p.a. for lån til ejerboliger Fast rente Rentetilpasnigslån Rentetilpasningslån kort rente m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici Bekendtgørelse nr. 1190 af 17. december 2003 Bekendtgørelse om realkreditinstitutters obligationsudstedelse, balanceprincip, rente- og valutakursrisici I medfør af 20, stk. 2, 21, 26, stk. 4, og 39, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1)

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1) BEK nr 1035 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 182-0016 Senere ændringer til

Læs mere

Ryknings- og Relaksationsvejledning. for. statslån. statsgaranterede lån

Ryknings- og Relaksationsvejledning. for. statslån. statsgaranterede lån Ryknings- og Relaksationsvejledning for statslån og statsgaranterede lån 2014 Statens Administration Landgreven 4 Postboks 2191 1017 København K Telefon 33 92 98 00 E-post: statens-adm@statens-adm.dk Hjemmeside:

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 23. november 2017 Side 1 af 36 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter VEJ nr 9540 af 16/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juli 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Finanstilsynet, j.nr. 122-0027 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15. september 2015

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15. september 2015 LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15 september 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion side 4 Hvad skal der ske? side 5 Hvad er der i lånetilbudspakken? side 6 Bemærkninger til Pantsætnings- og låneaftalen

Læs mere

Antal lån 1 3. Hovedstol 37.556.000 DKK. Løbetid 24 år 24 år Terminer pr. år 12

Antal lån 1 3. Hovedstol 37.556.000 DKK. Løbetid 24 år 24 år Terminer pr. år 12 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 01D, 05D, 02D og 03D (konverterbare annuitetsobligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.900.000,00 med en udbetaling på kr. 95.000,00. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Bredgade 14 7160 Tørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at disse ikke

Læs mere

Lejerbo, Hvidovre afd Den

Lejerbo, Hvidovre afd Den Lejerbo, Hvidovre afd. 002-0 Den 15.12.2014 Gammel Køge Landevej 26 Kunderådgiver DAH Ejendomsnr. 412765 2500 Valby Matr. nr. 12 e m.fl. Ejerlav Hvidovre By, Risbjerg Beliggenhed Høvedstensvej 2-36 m.fl.

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger 135 Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger Ib Hansen og Hans Henrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske realkreditmodel bygger på fleksibilitet og gennemsigtighed.

Læs mere

Udviklingstendenser på det danske obligationsmarked siden 1970

Udviklingstendenser på det danske obligationsmarked siden 1970 35 Udviklingstendenser på det danske obligationsmarked siden 97 Ulrik Knudsen og Michael Sand, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Det danske obligationsmarked er ændret markant siden 97. Dengang

Læs mere