ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen."

Transkript

1 ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN Indledning Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. Låntager har i låneansøgning givet oplysninger til brug for registrering på Flex Fundings platform. Disse oplysninger er grundlaget for Flex Fundings vurdering af Låntagers risikoklassifikation, for gennemførelse af auktioner på markedspladsen vedrørende lån og låneandele, samt grundlag for etablering af lån og låneadministration på vegne af Långiver. Alle oplysninger er givet elektronisk. Disse oplysninger er modtaget på vegne af samtlige Långivere og ligger til grund for indgåelse af Låneaftalen og for administration af lånet, herunder for de forudsætninger, som lånet er ydet på grundlag af. Aftalegrundlaget Aftalegrundlaget mellem Låntager og Långiver og Flex Funding som formidler består af følgende dokumenter: Låneaftale Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån (dette dokument) Evt. sikkerhedsdokumenter Flex Fundings Generelle Forretningsbetingelser og Prisliste Hvis et lån består af forskellige låneandele, fremgår det samlede lånte beløb af låneaftalen med en særskilt specifikation af låneandelene fordelt på de enkelte Långivere. Oplysninger om Långivere kan også fremgå af et elektronisk generet bilag, som løbende opdateres i Flex Fundings database. Et sådan bilag er en del af Låneaftalen. Låntager og Långiver kan til enhver tid rekvirere en opdateret liste over Långivere ved henvendelse til Flex Funding. Flex Funding som formidler Flex Fundings rolle er udelukkende at være formidler mellem Långiver og Låntager, herunder administrere lån på vegne af Långiverne. Långiver og Låntager har således givet Flex Funding uigenkaldelig fuldmagt til at administrere alle forhold vedrørende lånets etablering, lånets administration og lånets afvikling. Denne fuldmagt bortfalder automatisk, når Låneaftalen er indfriet. Låntager betaler etableringsgebyr til Flex Funding og eventuelle gebyrer til offentlige myndigheder, f.eks. tinglysningsgebyrer. Långiver betaler løbende provision til Flex Funding for formidling og administration af Låneaftalen. Der beregnes desuden betaling for serviceydelser i henhold til Flex Fundings Forretningsbetingelser og Prisliste. Flex Funding har således ingen selvstændig rolle i tilknytning til det indbyrdes retsforhold mellem Låntager og Långiver. Disse vilkår og øvrige vilkår i tilknytning til indgåelse af låneaftaler m.v., udgør ingen trepartsaftale mellem Flex Funding, Låntager og Långiver. Långiver og Låntager godkender dette ved oprettelse på Flex Fundings platform og er således bundet af dette. Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 1 af 7

2 Information via platformen Information fra Flex Funding til Långiver og Låntager vil blive gjort tilgængelig via Flex Fundings platform. Flex Funding anbefaler derfor Låntager og Långiver til jævnligt at tjekke platformen for eventuel ny information. Flex Fundings anbefalede rentespænd Flex Funding vil, når kreditvurderingen er endelig, informere Låntager via mail om den anbefalede kreditklassifikation, rentespænd m.v. som Flex Fundings anbefaler, at virksomheden bliver lagt på markedspladsen med. Flex Funding vil efterfølgende bede Låntager om at acceptere det anbefalede rentespænd m.v., inden lånet bliver lagt på markedspladsen med den af Flex Fundings anbefalede kreditklassifikation og rentespænd. Låntager forpligter sig til en hver tid til at acceptere lån, der er fuldt finansieret med en gennemsnitsrente, der ligger inden for det af Flex Fundings anbefalede rentespænd. Dette indebærer, at Låntager er forpligtet til at betale etableringsgebyr for lånet der er fuldt finansieret med en gennemsnitsrente, der ligger inden for det anbefalede rentespænd. Fuldmagt til Flex Funding Långiver giver fuldmagt til at Flex Funding kan repræsentere og udøve alle rettigheder, der tilkommer Långiver i henhold til låneaftale, pantsætningsaftaler m.v., herunder udbetaling af lån, opkrævning af ydelser, foretage ændring i låneaftaler og inddrivelse af tilgodehavende ved ekstern bistand. Fuldmagten omfatter tillige salg af misligholdte lån til tredjemand. Disse forhold er reguleret i låneaftalen og de til enhver tid gældende vilkår, der knytter sig til låneaftalen. Kreditorskifte på lån Långiver kan sælge sin låneandel De oprindelige Långivere er anført i Låneaftalen. Låntager er bekendt med og accepterer, at enhver Långiver er berettiget til at lade sine låneandel indfri af en ny långiver. Indfrielse og efterfølgende oprettelse af ny lånegiver gennemføres uden Låntagers skriftlige samtykke. Afvikling af lån Lånet afvikles i overensstemmelse med tilhørende betalingsplan efter annuitetsprincippet. Låntager er forpligtet til at betale alle lånets ydelser (renter, afdrag, gebyrer m.v.) til Låntagers kundekonto i Flex Funding. Låntager er derfor forpligtet til at sikre, at der er dækning på Låntagers kundekonto til at opfylde betalingsforpligtelsen på forfaldsdagen. Såfremt et lån består af forskellige Låneandele, det vil sige med flere kreditorer, betaler Låntager ydelsen for det samlede lån til Låntagers kundekonto i Flex Funding, som fordeler ydelsen mellem Långiverne svarende til låneandelen. Flex Funding fordeler ydelsen mellem de forskellige låneandele således: Først betales evt. restancer inkl. omkostninger på lånet Dernæst betales forfaldne ydelser (renter, afdrag) Inden overførsel til Långiver fradrages provision for formidling og administration, jf. Flex Fundings Generelle Forretningsbetingelser, som er gældende for både Låntager og Långiver. Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 2 af 7

3 Renter Rentens størrelse er angivet i Lånedokumentet. Renten er fast i hele låneperioden. Renten beregnes og tilskrives hvert kvartal, opgjort på den sidste dag i kvartalet. Rente beregnes fra datoen for lånets udbetaling og opgøres som restgæld x rente i procent x faktiske antal dage /365(6) dage. Rentetilskrivningen fremgår af betalingsplanen, som er en del af Låneaftalen. Vilkår ved hel eller delvis indfrielse før aftalt udløbsdato Der beregnes gebyr til Flex Funding på 1000 kr. Låntagers forpligtelser i lånets løbetid Låntager forpligter sig i lånets løbetid til at: Uploade godkendt årsrapport på Flex Fundings platform senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb På opfordring af Flex Funding indlevere selvangivelse, årsopgørelse, kvartalsrapport, eller andre økonomiske oplysninger. Straks at underrette Flex Funding om misligholdelse eller væsentlige begivenheder. Låntager giver løbende sådanne oplysninger, som Flex Funding med rimelighed anmoder om. Indhente Flex Fundings samtykke ved o Udlodninger (dividende, tilbagekøb af aktier, anparter o.l., kapitalnedsættelser m.v.) til ejerne (aktionærer, anpartshaverne m.v.) af mere end 50% af årets resultat. o Optagelse af ny rentebærende gæld, herunder indgåelse af leasing eller sale and lease back arrangementer med forpligtelser for Låntager på mere end 50% af dette låns til enhver tid værende restgæld. Undtaget herfor er optagelse af nye lån gennem Flex Fundings platform. o Sikkerhedsstillelser vedrørende Låntagers aktiver, bortset fra 1) modregning som led i Låntagers almindelige drift; 2) lovbestemt sikkerhedsstillelse; 3) ejendomsforbehold og tilbageholdsret som led i Låntagers almindelige drift; 4) realkreditbelåning af faste ejendomme og 5) sikkerhedsstillelse, der i alt vedrører mindre end 25% af Låntagers samlede aktiver. o Enhver disposition, der ikke er på sædvanlige forretningsmæssige vilkår, og som har en værdi på mere end kr. o Akkvisitioner eller investeringer med en værdi mere end 200% af Låntagers senest bogførte egenkapital. o Væsentlige ændringer i Låntagers virksomheds natur. Hel eller delvis tilsidesættelse af disse forpligtelser er misligholdelsesgrund og kan begrunde opsigelse af Låneaftalen. Der kan derudover i låneaftalens individuelle vilkår være pålagt Låntager særlige forpligtelser. Misligholdelse og andre forfaldsgrunde Lånet er uopsigeligt fra Långivers side. Flex Funding kan ikke på vegne af Långiver opsige lånet, så længe lånet afvikles i overensstemmelse med låneaftalen og de forudsætninger, som låneaftalen er indgået på grundlag af og der i øvrigt ikke foreligger andre misligholdelsesgrunde. Flex Funding kan dog på vegne af Långiver opsige lånet uden varsel og kræve restgæld inkl. renter, gebyrer og andre omkostninger indbetalt straks, hvis Låntager Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 3 af 7

4 - ikke betaler afdrag, renter omkostninger rettidigt som fastlagt i Låneaftalen - ikke som aftalt i Låneaftalen og/eller efter anmodning fra Flex Funding indleverer selvangivelse, årsopgørelse, årsrapport, eller andre økonomiske oplysninger m.v. - udsættes for retsforfølgning i form af udlæg, arrest eller brugeligt pant - træder i solvent likvidation, standser sine betalinger, erklæres konkurs, anmoder om gældssanering/akkord eller indleder forhandlinger on udenretlig akkord. - ikke betaler ydelser, renter, gebyrer, provision eller afdrag til tiden eller på tilsvarende vis misligholder sine forpligtelser over for långiver - afgår ved døden - tager fast ophold i udlandet eller flytter sine væsentligste aktiviteter til udlandet - afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller tilbageholder oplysninger af betydning for engagementet - udlodder udbytte, der overstiger det pågældende års overskud - i øvrigt ikke overholder en eller flere bestemmelser i låneaftalen eller vilkår, som er gældende for låneaftalen. Derudover er Flex Funding på vegne af Långivere berettiget til at opsige lånet uden varsel hvis Låntager har afgivet urigtige eller mangelfulde oplysninger til brug for låneansøgning (herunder om låneformål) og disse oplysninger har haft betydning for, - om låntager kan oprettes som kunde i Flex Funding eller låneansøgningen kan lægges på markedspladsen, - om Flex Fundings risikoklassifikation af lånet er korrekt - Långivernes vurdering af lånet. Hvis lånet er sikret ved pant eller kaution, kan Flex Funding på vegne af Långiver samtidig opsige lånet uden varsel og forlange hele gælden betalt straks, hvis kunden - sælger det pantsatte uden samtykke fra Flex Funding eller udskifter materiel ud over hvad der er led i den løbende drift, der på grund af tredjemands bedre ret ikke bliver omfattet af panteretten - efter Flex Fundings skøn undlader at vedligeholde pantet, så ejendommens løsøre som besætning, mælkekvote, inventar og maskinpark helt eller delvis fjernes uden at blive erstattet af tilsvarende løsøreværdier, der ikke er behæftede - undlader at holde pantsatte genstande nødvendigt forsikret eller løbende at ajourføre forsikringer. Morarente Der beregnes morarente efter reglerne i Renteloven. Morarenten efter forfaldsdagen fastsættes til Danmarks Nationalbanks officielle udlånsrente med et tillæg på 8,00 pct. Inddrivelsesprocedure Flex Funding inddriver på vegne af Långivere restgæld og renter på lån. Flex Funding kan på vegne af Långiver beslutte kun at inddrive restancer eller kan vælge at opsige lånet til fuld indfrielse, jf. nedenfor. Inddrivelsesprocedure er beskrevet på Flex Fundings online platform. Tvangsfuldbyrdelse Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 4 af 7

5 Låneaftalen kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jf. retsplejelovens 478, stk. 1, nr. 5. Dokumenter Låneaftaler og pantsætningsaftaler underskrives som papirdokumenter og lagres elektronisk på Flex Fundings online platform. Alle øvrige aftaler, der knytter sig til lånet og kundeforholdet fremgår af det elektroniske spor der registreres i systemet. Flex Funding kan under en eventuel tvist anvende det elektroniske spor som et systembevis. Låntager har adgang til alle dokumenter via Menuen. Betaling for serviceydelser Ud over etableringsgebyr i forbindelse med Låneaftalens etablering beregner Flex Funding gebyr for almindelige serviceydelser i tilknytning til udbetaling af lån, administration af lån, inddrivelse af lån m.v. Ved henvendelse fra offentlige myndigheder eller andre, hvor Flex Funding er forpligtet til at give oplysninger anvendes fast timesats. Prisen på almindelige serviceydelser fremgår af Flex Fundings Forretningsbetingelser med Prisliste. Flex Funding kan med en måneds varsel ændre priserne på serviceydelser. Ansvarsfraskrivelse Flex Funding er udelukkende formidler mellem Låntager og Långiver. Flex Funding kan således ikke blive erstatningsansvarlig over for Låntager eller Långiver i forbindelse med etablering eller administration af lån ved Låntagers eller Långivers svigagtige forhold eller oplysninger. Flex Funding kan således kun ifalde ansvar over for forhold, der er en direkte følge af Flex Fundings culpøse fejl og forsømmelser. Force majeure Flex Funding ikke ansvarlig for tab, som skyldes: Nedbrud i eller manglende adgang til it-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres følgende begivenheder: Indtruffet eller truende naturkatastrofe, krig, oprør eller borgelige uroligheder Svigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, sabotage, terror eller hærværk, herunder computervirus- eller hacking Strejke, lockout eller blokade uanset om konflikten er rettet mod Flex Funding og uanset konfliktens årsag Andre forhold eller omstændigheder uden for Flex Fundings kontrol Ansvarsfriheden for ovenstående gælder uanset, om Flex Funding selv eller en ekstern leverandør står for driften af it-systemerne. Særlige forhold vedrørende Låneaftaler med Kaution Hvis lånet er sikret ved kaution, kan Flex Funding på vegne af Låntagere opsige lånet uden varsel og forlange hele lånet indfriet straks, hvis en kautionist kommer ud for én eller flere af de begivenheder Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 5 af 7

6 - Hvis der indledes retsforfølgning mod kautionisten i form af udlæg eller arrest - Hvis kautionisten standser sine betalinger, indleder rekonstruktionsbehandling, erklæres konkurs, anmoder om gældssanering eller undergives anden form for insolvensbehandling - Hvis kautionisten afgår ved døden Forinden er Låntager dog opfordret til med et varsel på 14 dage at stille anden tilfredsstillende sikkerhed. Tvangsfuldbyrdelse Låneaftalen kan sammen med kautionserklæring tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse hos kautionisten, jf. Retsplejelovens 478, stk. 1, nr. 5. Omstødelige indbetalinger Hvis lånet indfries helt eller delvis som følge af indbetalinger fra Låntager og disse betalinger senere omstødes, opretholdes kautionistens hæftelse uændret, uanset om kautionisten har modtaget underretning om indfrielse fra Flex Funding. Særlige forhold vedrørende Låneaftaler sikret ved pant Hvis værdien af det pantsatte forringes væsentligt, kan Flex Funding på vegne af Långiverne forlange, at der forinden et fastsat varsel enten sker nedbringelse af gælden eller at der stilles yderligere tilfredsstillende sikkerhed. Flex Funding kan på vegne af Långiver udøve alle pantsætters rettigheder over pantsatte fordringer, herunder modtage og kvittere for ethvert beløb, iværksætte opsigelse og inddrivelse. Hvis pantsatte obligationer udtrækkes, og der genkøbes andre er Flex Funding på vegne af Långiver bemyndiget til overfor VP Securities A/S at registrere panteret over disse. Hvis Låneaftalen indfries helt eller delvis ved debitors indbetaling, og betalingerne senere omstødes, er pantsætter forpligtet til at genetablere panteretten, uanset om Flex Funding på vegne af Långiver har frigivet pantet. Tvangsrealisation af pantsatte effekter sker ved tvangsauktion. Pantsatte effekter, fx Fondsaktiver, der er registreret i VP Securities A/S, og værdipapirer som har kurs på Fondsbørsen i København eller på udenlandske børser kan sælges på markedet. Inden salg sendes anbefalet brev, hvor pantsætter med en uges varsel opfordres til at opfylde sin forpligtelse. Det gælder dog ikke hvis omgående salg er nødvendigt for at undgå eller begrænse tab. Afholdte udgifter til varetagelse af Långivers interesser som panthaver, herunder udgifter til betaling af forsikringspræmier, udgifter til juridisk bistand m.v. er omfattet af pantet. Værneting, lovvalg og tvister Ved eventuelle tvister, som efter henvendelse til Flex Funding, ikke findes løst tilfredsstillende, henvises til Forbrugerklagenævnet og Finanstilsynet. Alle retslige skridt om Flex Fundings kundeforhold er undergivet dansk ret, og skal afgøres ved værneting i København. Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 6 af 7

7 Almindelige Betingelser for Lån er gældende fra den 10. april Almindelige Betingelser for Lån kan ændres til ugunst for Låntager med en måneds varsel. Låntager modtager via platformen underretning om ændrede vilkår. Flex Funding A/S CVR nr Lindegårdsvej Charlottenlund Side 7 af 7

VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN

VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN VILKÅR OG BETINGEL SER FOR FLEX FUNDINGS FORMIDLING OG ADMINISTRATION AF LÅN Version 2.0 Indledning Disse Vilkår og Betingelser beskriver Långivers rettigheder og forpligtelser ved etablering og administration

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. Særlige bestemmelser 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder Særlige bestemmelser 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån VIVUS.DK (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber.

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber. Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet i juni

Læs mere