Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning Efterår 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning Efterår 2017"

Transkript

1 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse 1

2 Denne vejledning har til formål at give studerende, der tager efter- eller videreuddannelse i VIA University College et overblik over eksamenskrav og former. Eksamensvejledningen er bygget op med en del 1, der beskriver formelle og praktiske retningslinjer for eksamen og en del 2, som er uddannelsesspecifik og som omhandler nogle konkrete retningslinjer for din uddannelse. Vejledningen henviser til regler og kriterier for eksamen fastsat af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det er desuden vigtigt at orientere sig i Studieordningen, som findes på Du vil også kunne finde andre nyttige informationer på Studienet. Indholdsfortegnelse Del Regelgrundlag for eksamen... 3 Eksamen: Tilmelding og framelding... 3 Eksamensformer... 3 Skriftlige opgavers omfang... 4 Individuel eksamen eller gruppeeksamen... 4 Vejledning... 4 Digital aflevering... 4 Bedømmelse... 5 Bevis i e-boks... 5 Særlige prøvevilkår... 5 Plagiering... 5 Klagevejledning... 6 Del Uddybning af eksamensformer... 8 Afgangsprojektet... 9 Uddybning af omfang

3 Del 1 Regelgrundlag for eksamen Når du skal aflægge eksamen, sker det efter bestemmelserne i eksamensbekendtgørelsen, BEK nr af 02/12/2016. Bedømmelsen finder sted på grundlag af karakterbekendtgørelsen, BEK nr. 114 af 03/02/2015. Karakterskalaen anvendes til at vurdere eksaminandens grad af målopfyldelse i forhold til læringsmålene på de enkelte moduler. Det er derfor vigtigt at sætte sig ind i læringsmålene for det enkelte modul, som de fremgår af studieordningen. Denne vejledning bygger desuden på lovgrundlag for henholdsvis: o Akademiuddannelser, BEK nr af 29/06/2016. o Diplomuddannelser, BEK nr af 29/06/2016. Du kan desuden søge oplysninger i uddannelsens studieordning. Den finder du på Studienet eller på Eksamen: Tilmelding og framelding Tilmelding til et modul er samtidig tilmelding til eksamen i modulet. Dvs. at når du tilmelder dig et modulet, er du automatisk tilmeldt eksamen. Framelding Hvis du vil framelde dig eksamen, skal du give den administrative partner skriftlig besked. Hvis du vælger ikke at gennemføre eksamen, bruger du et eksamensforsøg. Du har tre forsøg i alt og beståede eksamener kan ikke tages om. Framelding grundet sygdom I forbindelse med sygdom skal du hurtigst muligt meddele det til den administrative partner. En lægeerklæring skal sendes til VIA og du betaler selv for den. Framelding til eksamen grundet dokumenteret sygdom eller barsel tæller ikke som et brugt eksamensforsøg. Når du er klar til at gå til eksamen, så sker tilmeldingen ved henvendelse til administrationen. Har du ikke har bestået eksamen, kan du tilmelde dig reeksamen. Du kan tage kontakt til eksaminator og/eller studievejleder for en snak om, hvordan forberedelsen til reeksamen bedst gribes an. Sygeeksamen vil gennemføres hurtigst muligt, mens reeksamen, grundet udeblivelse eller en ikke bestået eksamen, ofte vil gennemføres i forbindelse med næste eksamenstermin. Eksamensformer En eksamen kan være enten skriftlig, mundtlig eller en kombination af de to. På enkelte moduler forekommer andre prøveformer, fx praktiske prøver, elektroniske produkter eller skriftlige genreprodukter som case eller portfolie. Du kan enten se modulets prøveform i denne vejledning eller i undervisningsplanen for modulet, som bliver tilgængelig på Studienet. 3

4 Skriftlige opgavers omfang Det maksimale omfang af en skriftlig opgave, rapport eller et produkt vil fremgå i denne vejledning eller i modulets undervisningsplan, som bliver tilgængelig på Studienet. Optælling af sidetal Skriftlige produkters omfang er anført med angivelse af maximalt sideantal. Udgangspunktet er, at en side (en normalside) omfatter anslag inkl. tegn og mellemrum. I omfanget af det skriftlige produkt medregnes alt, der er formuleret på siderne. Det omfatter også anvendelsen af tekstbokse, fodnoter og slutnoter samt evt. indscannet materiale, hvori der indgår tekst. Dog skal du ikke medregne forside, indholdsfortegnelse, bilagsliste eller litteratur- /referenceliste. Antal anslag skal angives i forbindelse med digital aflevering på WISEflow. Overskrides det normerede omfang kan det medføre, at opgaven afvises. Efter aftale med en vejleder kan du i et begrænset omfang medtage bilag. Bemærk dog at bilag ikke indgår i bedømmelsen og ikke kan forventes læst af bedømmerne. Dette gælder også lydfiler eller andre elektroniske produkter. Individuel eksamen eller gruppeeksamen Du kan som studerende vælge at gå til individuel eksamen eller gruppeeksamen, med mindre der er fastsat andet under det specifikke modul. Nogle eksamener kan kun aflægges individuelt. Et fælles skriftligt produkt udløser i nogle tilfælde automatisk en mundtlig gruppeeksamen. Det kan også forekomme, at du på baggrund af et fælles skriftligt produkt skal aflægge individuel mundtlig eksamen. I andre tilfælde skal du/gruppen meddele den administrative partner, hvis I ønsker at aflægge mundtlig gruppeeksamen. Vejledning Ved skriftlige eksamener eller kombinationseksamener vil der være tilbud om vejledning. Vejledningen er en mulighed for direkte kontakt mellem de studerende og fagets undervisere. Et vejledningsforløb vil normalt bestå af fællesvejledning/gruppevejledning og/eller individuel vejledning. Vejledningen slutter, når det skriftlige produkt er afleveret. Vejledningen hører til det afholdte modul, og derfor bortfalder vejledningen ved framelding eller udsættelse. Der er mulighed for at tilkøbe vejledning til andet eksamensforsøg, se mere her under Betaling. Digital aflevering Aflevering foregår via den digitale eksamensplatform WISEflow. Du uploader din opgave i WISEflow gennem dit holdwebsted på Studienet. Ved syge- eller reeksamen vil du modtage en ny adgang til WISEflow. Det er en god idé at lære WISEflow at kende før eksamen. Du kan finde en vejledning til digital aflevering på Studienet. Skriftlige produkter skal afleveres inden kl den givne dag. Studerende, der ikke afleverer rettidigt kan ikke indstilles til eksamen. Det er dit ansvar som studerende, at det skriftlige produkt afleveres inden for tidsfristen. 4

5 Når du afleverer en skriftlig opgavebesvarelse, skal du i WISEflow ved en tro- og love erklæring bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Se desuden afsnittet Plagiering. Bedømmelse 7-trins-skalaen bliver anvendt til bedømmelse og er fastsat i karakterbekendtgørelsen. Der vil altid gives en individuel bedømmelse, også selvom det er en gruppeeksamen. På eksamensbeviser anføres ud over bedømmelsen efter 7-trins-skalaen en oversættelse til den internationalt anvendte ECTS-skala. Denne indeholder trinnene A, B, C, D, E, Fx og F, der præcis svarer til trinnene på 7-trins-skalaen: 12, 10, 7, 4, 02, 00, -3. Hvad vurderer bedømmerne? En eksamen vurderes med uddannelsesniveauet som udgangspunkt. Det vurderes i hvilken udstrækning, eksaminanden har indfriet målene for uddannelsen samt læringsmålene for det aktuelle modul. Det indebærer også, at den studerende forventes at kunne håndtere citater og kildehenvisninger efter almindelige konventioner. Formulerings- og staveevne indgår altid i vurderingen på Afgangsprojektet og kan indgå i vurderingen i øvrige eksamener. Censur Ved eksamen medvirker enten en ekstern eller intern censor. Ved enkelte eksamener vil der kun være én bedømmer. Bevis i e-boks Du modtager et bevis for det enkelte modul og afslutningsvist for den samlede uddannelse. Beviserne bliver sendt til dig i e-boks. Du kan forvente at modtage beviset efter 1-2 uger ved en mundtlig eksamen og efter 3-4 uger ved en skriftlig eksamen. Vær opmærksom på, at hvis modulet afsluttes tæt på ferie/lukkeperioder i VIA, kan der være længere bedømmelsesfrist. Særlige prøvevilkår Hvis du har fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, hvis du har et andet modersmål end dansk eller hvis du ønsker at aflevere en eksamensopgave på engelsk, kan du søge om at aflægge eksamen på særlige vilkår. Du skal allerede ved studiestart eller snarest herefter søge om særlige prøvevilkår hos studievejlederen. Plagiering Hvis en studerende uretmæssigt har anskaffet sig eller ydet hjælp eller har udgivet en andens arbejde for sit eget, vil VIA træffe beslutning om, hvordan det skal sanktioneres med hjemmel i eksamensbekendtgørelsens 20. Når du afleverer en skriftlig opgavebesvarelse, skal du i WISEflow ved en tro- og love erklæring bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Uretmæssig hjælp betyder: At du har benyttet ikke-tilladte hjælpemidler eller skaffet dig selv eller en anden eksaminand uretmæssig hjælp til opgavebesvarelsen At du har udgivet andres arbejde for dit eget i opgavebesvarelsen 5

6 At du har brugt eget, tidligere bedømt arbejde uden kildehenvisning i opgavebesvarelsen I WISEflow kontrolleres alle opgavebesvarelser for uretmæssig hjælp i en plagieringskontrol. Plagieringskontrollen sammenligner opgavebesvarelsen med alle åbne kilder, der er tilgængelige via internettet, dvs. alle hjemmesider, artikler og opgaver, som ligger online. Der foreligger plagiering, når man i en skriftlig opgavebesvarelse forsøger at give det indtryk, at man er ophavsmand til en idé, tekst, opsætning eller lignende, selvom ophavsmanden faktisk er en anden. For at undgå mistanke om plagiering er det derfor særdeles vigtigt, at citater, kilder og referencer markeres tydeligt i opgavebesvarelsen. Brug af egne, tidligere afleverede opgaver Du kan bruge uddrag fra egne opgaver efter disse retningslinjer: Du kan citere tekstuddrag (relativt kort) på linje med alle andre kilder, - og med brug af sædvanlige kriterier for kildeangivelse. Du kan arbejde med lignende problemstillinger som i tidligere opgaver, - blot set i det nye perspektiv, som det aktuelle modul betinger. Du kan inddrage tidligere anvendte teorier, men teorierne skal belyses i en ny sammenhæng. Du kan anvende empiri, som du har brugt i en tidligere opgave, men det forventes gjort i et anderledes og typisk bredere perspektiv. Hvis plagieringskontrollen i WISEflow giver anledning til mistanke om plagiering, vil du modtage en henvendelse i e-boks, hvor vi orienterer om mistanken og beder om dine kommentarer. Klagevejledning Hvis du vil klage over forhold ved en prøve, skal du sende VIA en skriftlig og begrundet klage. Vi anbefaler af hensyn til datasikkerhed, at du sender din klage til os via e-boks adresseret til VIA University College med Eksamensklage, Efter- og videreuddannelse i emnefeltet. Alternativt kan du sende en mail til Undervejs vil vi kommunikere gennem e-boks, så det er derfor vigtigt, at du tjekker din digitale post. VIA skal modtage klagen senest to uger efter, at du på sædvanlig måde har fået information om bedømmelsen. VIA kan dispensere fra fristen, hvis usædvanlige forhold begrunder det. Du har ret til at få en kopi af din egen besvarelse udleveret. Vi anbefaler, at du inden selve klagen kontakter en studievejleder eller en uddannelsesansvarlig med henblik på en vejledende samtale. Klagen skal indeholde præcise oplysninger om: Dit navn, adresse, studienummer (VIA-ID), mailadresse og telefonnummer Modulet/prøven herunder modulnavn og nummer samt prøveform Klagen kan vedrøre: Eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver o. lign., samt dets forhold til uddannelsens mål og krav Prøveforløbet Bedømmelsen 6

7 VIA forelægger straks din klage for de oprindelige bedømmere. Inden for en frist på to uger skal de afgive en udtalelse om de faglige spørgsmål i klagen. Du får tilsendt bedømmernes udtalelser og kan inden for én uge fremsende dine eventuelle kommentarer. VIA afgør klagen på grundlag af bedømmernes udtalelser og dine kommentarer hertil. VIAs afgørelse skal være skriftlig og begrundet, og den kan gå på: Tilbud om en ombedømmelse, dog ikke ved mundtlige prøver, eller når en mundtlig prøve er en del af den samlede eksamen Tilbud om en omprøve At du ikke får medhold i klagen - denne afgørelse forudsætter, at bedømmerne er enige VIA giver både dig og bedømmerne besked om afgørelsen. Hvis du får tilbud om en ombedømmelse eller en omprøve (og du accepterer), skal dette finde sted snarest muligt, og der udpeges nye bedømmere. Dit bevis inddrages indtil ombedømmelsen eller omprøven har fundet sted. Både ombedømmelse og omprøve kan resultere i en lavere karakter. Hvis du ønsker at acceptere et tilbud om omprøve eller ombedømmelse, skal du give VIA besked senest to uger efter, du har modtaget afgørelsen. Anke Er du ikke enig i VIAs afgørelse af din klage, kan du indberette det til et ankenævn. Anken skal vedrøre VIAs afgørelse af de faglige spørgsmål. Din anke skal være skriftlig og begrundet, og VIA skal modtage den senest to uger efter, du har fået afgørelsen på din klage. VIA kan dispensere fra fristen, hvis usædvanlige forhold begrunder det. Anken kan sendes via e-boks, adresseret til VIA University College med Anke, Efter- og videreuddannelse i emnefeltet. Alternativt kan du sende anken i en mail til Du kan læse mere om bestemmelserne for en ankesag i eksamensbekendtgørelsen. 7

8 Del 2 Uddybning af eksamensformer De mest forekommende eksamensformer er: Mundtlig eksamen på grundlag af synopse En synopse er en begrundet disposition på max. 1 side. Synopsen indkredser i stikords- el. overbliksform det teoretiske grundlag for den mundtlige eksamen. Synopsen medbringes til den mundtlige eksamen sammen med en litteraturliste. Synopsen danner baggrund for den mundtlige eksamen, men tæller ikke med i bedømmelsen. Mundtlig eksamen kombineret med videosekvenser Den studerende udarbejder videosekvenser, der skal rumme centrale og eksemplariske situationer, som kan illustrere relevante, teoretiske og metodiske overvejelser. Materialet skal kunne fremsendes til brug for bedømmernes forberedelse. Elektronisk produkt og mundtlig præstation indgår samlet i bedømmelsen. Mundtlig eksamen kombineret med skriftligt oplæg (6 sider) Et skriftligt oplæg er en sammenhængende tekst, der uddyber den valgte problemstilling og danner baggrund for den mundtlige eksamen. Den studerende udarbejder oplægget på grundlag af en selvvalgt problemformulering. Oplæg og mundtlig præstation indgår samlet i bedømmelsen. Skriftlig eksamen: En skriftlig opgave med en case (max 12 sider) En case er en kortere deskriptiv tekst, der skildrer en relevant situation eller et forløb fra praksis. I den skriftlige opgave danner casen afsæt for formuleringen af en problemstilling, som bearbejdes ved hjælp af relevante teorier og med inddragelse af aktuelle undersøgelser. Opgaven munder ud i mulige forslag til ændringer af praksis. Bedømmelsen er individuel. Det anbefales at valg af case, problemstilling og litteratur drøftes med vejleder. Et afgangsprojekt (max 20 sider) med efterfølgende mundtlig eksamen. Se en uddybning i afsnittet Om afgangsprojektet. Ved skriftlige gruppeprodukter er indledning, problemformulering og konklusion fælles for gruppen. Ved den øvrige tekst angives det, hvem der har udarbejdet hvilke dele. Bedømmelsen er individuel. Mundtlige eksamener Til den mundtlige eksamen indleder eksaminanden/eksaminanderne med et oplæg. Efterfølgende former eksamen sig som en samtale mellem eksaminand/eksaminander og eksaminator, hvori censor/intern bedømmer kan deltage. Normalt fordeles tid til fremlæggelse, eksamination og votering i forholdet 1:2:1. Eksaminationstiden inkl. votering er: 1 studerende 30 min inkl. votering 2 studerende 45 min inkl. votering 3 studerende 60 min inkl. votering 8

9 Afgangsprojektet Afgangsprojektet udgør det afsluttende modul i akademiuddannelsen og har et omfang på 10 ECTS-point. Der arbejdes med selvvalgt emne og problemstilling. Emnet skal knytte sig til uddannelsens indhold som helhed og inddrage teorier og metoder, den studerende har arbejdet med i uddannelsens øvrige moduler. Den studerende modtager vejledning og undervisning i tilknytning til afgangsprojektet. Afgangsprojektet skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddannelsens faglige område og formuleres af den studerende i tilknytning til de obligatoriske moduler og valgfrie moduler, som den studerende har gennemført. Institutionen skal godkende emnet. Forudsætningen for at afslutte afgangsprojektet er, at uddannelsens øvrige moduler er bestået. Litteraturen til afgangsprojektet kan hentes fra litteraturlisterne fra de øvrige moduler, men der kan også tilføjes supplerende litteratur. Projektet må ikke have titel og problemformulering fælles med tidligere eksamensopgaver og der må ikke være fælles tekst. Afgangsprojektet kan derimod godt være en videreførelse af tidligere behandlede problemstillinger, hvilket bør angives i de indledende afsnit. I afgangsprojektet lægges der vægt på, at den studerende på selvstændig vis forholder sig kritisk og analyserende til relevante praksisrelaterede problemstillinger og forskellige teoretiske positioner. Afgangsprojektet kan tage udgangspunkt i egne undersøgelser, analyser af relevante forskningsresultater og formidling af egne fagligt begrundede opfattelser. Eksaminationstid til den mundtlige eksamen inkl. votering: 1 studerende 45 min. 2 studerende 70 min. 3 studerende 90 min. Uddybning af omfang Nedenfor angives det maksimale omfang for opgaver, både ved individuelle eksamener og gruppeeksamener. En gruppe kan maksimalt bestå af tre studerende. Ved skriftlige gruppeeksamener skal det tydeligt fremgå, hvem der har forfattet de enkelte afsnit. Kun indledning, problemformulering og konklusion er fælles for gruppen. Kun de individuelt frembragte produkter/afsnit indgår i bedømmelsen. I forbindelse med skriftlige produkter (synopser, oplæg, opgaver, afgangsprojekter) gælder følgende omfangsregler: Skriftlig opgave og skriftlig opgave med case 10 ECTS Antal studerende Omfang 1 Maksimalt 12 ( anslag inkl. mellemrum) 2 Maksimalt 16 ( anslag inkl. mellemrum) 3 Maksimalt 20 ( anslag inkl. mellemrum) Elektronisk produkt - 10 ECTS Antal studerende Varighed 1 Maksimalt 5 minutter 2 Maksimalt 7 minutter 3 Maksimalt 9 minutter 9

10 Skriftligt oplæg 10 ECTS Antal studerende Omfang 1 Maksimalt 6 ( anslag inkl. mellemrum) 2 Maksimalt 8 ( anslag inkl. mellemrum) 3 Maksimalt 10 ( anslag inkl. mellemrum) Afgangsprojekt - 10 ECTS Antal studerende Omfang 1 Maksimalt 20 ( anslag inkl. mellemrum) 2 Maksimalt 25 ( anslag inkl. mellemrum) 3 Maksimalt 30 ( anslag inkl. mellemrum) Kontaktoplysninger Administrativ partner: Heidi Vedel, Uddannelsesansvarlig: Solveig Brander, Studievejleder: Rita Buhl,

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2018

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2018 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Efterår 2018 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i formidling af kunst og kultur for børn og unge Forår 2019

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i formidling af kunst og kultur for børn og unge Forår 2019 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i formidling af kunst og kultur for børn og unge Forår 2019 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i socialpædagogik Efterår 2018

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i socialpædagogik Efterår 2018 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i socialpædagogik Efterår 2018 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har til formål at give studerende,

Læs mere

Eksamensvejledning. Den teknologiske diplomuddannelse i energi og miljø Efterår 2017

Eksamensvejledning. Den teknologiske diplomuddannelse i energi og miljø Efterår 2017 Eksamensvejledning Den teknologiske diplomuddannelse i energi og miljø Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har til formål

Læs mere

Eksamensvejledning. Teknologisk diplomuddannelse i energi og miljø Efterår 2018

Eksamensvejledning. Teknologisk diplomuddannelse i energi og miljø Efterår 2018 Eksamensvejledning Teknologisk diplomuddannelse i energi og miljø Efterår 2018 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har til formål at

Læs mere

Eksamensvejledning. Den teknologiske diplomuddannelse i vedligehold Efterår 2017

Eksamensvejledning. Den teknologiske diplomuddannelse i vedligehold Efterår 2017 Eksamensvejledning Den teknologiske diplomuddannelse i vedligehold Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har til formål

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i beskæftigelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i beskæftigelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i beskæftigelse Forår 2016 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter- og videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål at

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse Efterår VIA University College Efter- og videreuddannelse

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse Efterår VIA University College Efter- og videreuddannelse Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har til formål at give studerende,

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i Design og Business Forår 2018

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i Design og Business Forår 2018 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business Forår 2018 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har til formål at give studerende,

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Forår 2017

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Forår 2017 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Forår 2017 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Forår 2016

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Forår 2016 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Forår 2016 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål at

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Efterårssemestret 2015 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I ENERGI OG MILJØ... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

Bilag 3 Prøveformer og prøvers tilrettelæggelse Gældende fra 1. januar 2016

Bilag 3 Prøveformer og prøvers tilrettelæggelse Gældende fra 1. januar 2016 Bilag 3 Prøveformer og prøvers tilrettelæggelse Gældende fra 1. januar 2016 I henhold til Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser, Bekendtgørelse om diplomuddannelser samt studieordningen

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Eksamensvejledning IT diplomuddannelsen

Eksamensvejledning IT diplomuddannelsen Eksamensvejledning IT diplomuddannelsen Forår 2017 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Grundlæggende Objektorienteret Programmering

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2014 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Vedligehold

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business Efterårssemester 2014 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Design og

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Forår 2017

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Forår 2017 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Forår 2017 Indhold Indledning... 2 Generelle eksamensbestemmelser... 2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen...

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014 Indhold Indledning... 2 Generelle eksamensbestemmelser... 2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen...

Læs mere

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016 Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Finansiel

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Forår 2014 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Generelle eksamensbestemmelser... 3 Overblik over eksamensformer

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration 2017

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration 2017 Udfold dit talent VIA University College Januar 2017 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration 2017 1/22 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Grundlaget for eksamen...

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Efterårssemester 2014 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Finansiel

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Forårssemestret 2014 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Energi-

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Eksamensvejledning. Friluftsvejlederuddannelsen Forår VIA University College Efter- og Videreuddannelse

Eksamensvejledning. Friluftsvejlederuddannelsen Forår VIA University College Efter- og Videreuddannelse Eksamensvejledning Friluftsvejlederuddannelsen Forår 2017 VIA University College Efter- og Videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål at give akademistuderende

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelser inden for social-, beskæftigelses- og sundhedsområdet Efterår 2018

Eksamensvejledning. Diplomuddannelser inden for social-, beskæftigelses- og sundhedsområdet Efterår 2018 Eksamensvejledning Diplomuddannelser inden for social-, beskæftigelses- og sundhedsområdet Efterår 2018 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelser inden for social- og sundhedsområdet Efterår 2017

Eksamensvejledning. Diplomuddannelser inden for social- og sundhedsområdet Efterår 2017 Eksamensvejledning Diplomuddannelser inden for social- og sundhedsområdet Efterår 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har til

Læs mere

Lovgrundlag. Læringsmål

Lovgrundlag. Læringsmål Modul og hold Lovgrundlag Tema Læringsmål Modul 7 - Hold SOO-17 Hold, 2 og 3, SOV-F17 og SOV- F17- Net Uddannelses- og Forskningsministeriet, Bekendtgørelse nr. 766 af 24.6.2011 om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Foråret 2017 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Prøve-

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Efterår VIA University College Efter- og videreuddannelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Efterår VIA University College Efter- og videreuddannelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Efterår 2018 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/efter-og-videreuddannelse 1 Denne vejledning har til formål at give studerende,

Læs mere

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne (jf. Eksamensbekendtgørelsen - BEK nr 1046 af 30/06/2016) Prøver og bedømmelse Alle moduler i en diplomuddannelse afsluttes med en prøve med individuel

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Prøven i de nationale fagelementer Erhvervsøkonomi, Erhvervs- og finansjura og Makroøkonomi samt de lokale fagelementer Intern og ekstern analyse

Prøven i de nationale fagelementer Erhvervsøkonomi, Erhvervs- og finansjura og Makroøkonomi samt de lokale fagelementer Intern og ekstern analyse Dato d. 28. juni 2018 Rettelsesblad til Studieordning institutionsdel for Finansøkonom 2017-2019 3. interne Sektoreksamen 4. interne brancheretning Beskrivelsen af 3. interne Sektoreksamen ændres til:

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP)

Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP) Rammer og kriterier for modulprøver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik (DEP) Gældende fra januar 2016 Rammer og kriterier for modulprøver Indhold Generelt om modulprøver 3 Prøveformer 3 Skriftlige

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Bevægelse, trivsel og sundhed

Bevægelse, trivsel og sundhed PD studieordning, 1. 8. 2017 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Bevægelse, trivsel og sundhed Et modul fra PD, Bevægelsesvejleder Februar 2018-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning

Prøve- og eksamensvejledning Prøve- og eksamensvejledning Pædagogisk Diplomuddannelse Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Prøve- og eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

MODUL 2 Prøvebestemmelse

MODUL 2 Prøvebestemmelse MODUL 2 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik

Læs mere

Information til censorer på de pædagogiske diplomuddannelser

Information til censorer på de pædagogiske diplomuddannelser Information til censorer på de pædagogiske diplomuddannelser Prøver efter bekendtgørelse om diplomuddannelser nr. 1008 af 29/06/2016, prøvebekendtgørelse nr. 1500 af 02/12/2016 og studieordning af 01/01/2017

Læs mere

Information til censorer på de pædagogiske diplomuddannelser

Information til censorer på de pædagogiske diplomuddannelser Information til censorer på de pædagogiske diplomuddannelser Prøver efter bekendtgørelse om diplomuddannelser nr. 1012 af 02/07/2018, prøvebekendtgørelse nr. 1500 af 02/12/2016 og studieordning af 01/01/2018

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Forår 2017 Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 DIPLOMUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE... 1 Forår 2017... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i Socialpædagogik August 2014

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i Socialpædagogik August 2014 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i Socialpædagogik August 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.viauc.dk/videreuddannelse Forord De faglige mål og overordnede rammer

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Neuropsykologi og neuropædagogik

Neuropsykologi og neuropædagogik PD studieordning, 1. 8. 2018 Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Neuropsykologi og neuropædagogik Et modul fra PD i Psykologi August 2018-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2014 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i beskæftigelse. Forår UC Syd

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i beskæftigelse. Forår UC Syd Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i beskæftigelse Forår 2019 UC Syd 1 Indhold Indhold 2 Indledning 3 Generelle eksamensbestemmelser 3 Overblik over eksamensformer på de enkelte moduler 4 Rammer

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

EKSAMENSREGLER. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Version september 2018 (gældende)

EKSAMENSREGLER. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Version september 2018 (gældende) EKSAMENSREGLER Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Version september 2018 (gældende) Dette dokument indeholder de overordnede eksamensregler for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensregler er indskrevet

Læs mere

Generelle indlæringsvanskeligheder

Generelle indlæringsvanskeligheder PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Generelle indlæringsvanskeligheder Et valgmodul fra PD i Specialpædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Demens, omsorg og aktivitet

Demens, omsorg og aktivitet Studieordning januar 2018 Vejledning for modulet Demens, omsorg og aktivitet Den sociale diplomuddannelse Uddannelsesretningen Demens, Modul Rs3: Februar 2017-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Demens,

Læs mere

Information til censorer på de pædagogiske diplomuddannelser

Information til censorer på de pædagogiske diplomuddannelser Information til censorer på de pædagogiske diplomuddannelser Prøver efter bekendtgørelse om diplomuddannelser nr. 1012 af 02/07/2018, prøvebekendtgørelse nr. 1500 af 02/12/2016 og studieordning af 01/08/2018

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2015 Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve. PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018

Ramme for grundforløbsprøve. PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018 Ramme for grundforløbsprøve GF2 PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 286 af 18/04/2018 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 448 af 07/05/2018

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Forår 2018 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og Individ,

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Ønsker du at klage over eksamen eller prøve?

Ønsker du at klage over eksamen eller prøve? Ønsker du at klage over eksamen eller prøve? Vejledning til studerende, som ønsker at klage over eksamen eller prøve. Januar 2019 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Odense UCL Erhvervsakademi og

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

MODUL 6 Prøvebestemmelse

MODUL 6 Prøvebestemmelse MODUL 6 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialt arbejdes organisering og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Teoretisk og empirisk viden om den politiske og administrative opbygning

Læs mere

Eksamensvejledning. Pædagogisk Diplomuddannelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Pædagogisk Diplomuddannelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Pædagogisk Diplomuddannelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål at

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015 GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 11-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Kommunomuddannelsen... 3

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Børns sprogtilegnelse

Børns sprogtilegnelse PD studieordning, 1. 8. 2017 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Et modul fra PD i Børns sprog Februar 2018-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Børns sprog, bygger på følgende

Læs mere